Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 ARALIK 2001 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusc cumhuriyet.com.tr AÇI MUMTAZ SOYSAL YILBAŞI gecesının eğlencelerı genellıkle nıçın çılgınlığa donuşur'? Alışılmış yanıt, huzun den kurtulmaktır O akşam bıten yılla bırlıkte, yaşlanma, eskı gunlerı anma, gerıye donuşle rın olanaksızlığına uzulme duyguları sarar ınsanları Çok ıçıp kendınden geçışın rahatlığına sığınmaktan başka çare yok gözukur Kendınızı "Kızıl havaları seyret kı akşam olmakta" huznunden kurtarmış ve "Bıtsın hayır lısıyla bu beyhude sonbahar" demeden butun bu karamsarlığın ustune çıkmış olsanız bıle, "za man" denen boyut uzerınde duşunmeden edemezsınız aman, şadırvan sularının şırıltısında "bıllur bıravıze" mıdır Bursa'da? Yoksa, yakamızı hıç bırakmayan, sureklı onumuze çıkıp bızı rahatsız eden bır duşman mı? Bazı resımlerın altında ve belgesellerın anlatımında hep "Zaman burada durmuş" turunden sozler edılse de aslında hıç durduramadığımız, peşınden suruklenmedığımız bır duşman I nsanları teker teker rahatsız etse de zaman, I bazı toplumları hıç etkılemez gıbıdır Oralarda ortak bılınç hatta ortak akıl, zamanın akıp gıdışını "bır Buda heykelı" gıbı, kılını kıpırdatmadan, tam bır umursamazlıkla seyreder Boyle olduğu ıçındır kı, zamanla ılışkılerınde rahatsızlık duyan kımı bıreylerın bu toplumları durtmesı, gerı kalmışlıktan soz etmesı, çağı yakalamak ıçın planlı ve hızlı davranma gereğını vurgulaması hıç hoş karşılanmaz Çocuk ları ve torunları soz konusu olunca bırdenbıre duygusallaşan, katmerlı ozverı lafları eden ın sanlar, sıra ulkenın ve dolayısıyla toplumun geleceğıne gelınce şaşılacak bır aldırmazlık ıçın dedırler Orneğın, ondokuzuncu yuzyıl başlarından cumhurıyetın kuruluşuna kadar sureklı dış borçla ayakta duran, son yarım yuzyılda aynı alışkanlığa tekrar dönup ozellıkle yırmı yıldır bunu tutku halıne getıren bır toplumda, alın mış borçlarla çocukların ve torunların sırtına ağır yuk yuklendığını duşunen pek olmaz öyle yerlerde yıllar devrılırken Tarancı'yla bırlıkte "Ne vefasız geçmışten hayır var/Ne gelecekler ımdada koşar" dıyerek çılgınca ıçmez mı çocuklarla torunlar'? Geçmişten Ders: Tutum ve Yerli Malı... BUal A H M E T E R T E M TÜBB Konsev Uvesı VEFAT Merhum Emeklı Albay Suleyman ve merhume 1 atma Ruhıye Artunkal'ın kızlan, merhum Prof Dr Suphı Artunkal'ın kız kardeşı, merhum Dr Saıt Tarlan'ın eşı, Sercanoğlu aılesının dunurlerı, merhum Umıt Tarlan ve Buyukelçı Tahsın Tarlan'ın annelerı, Zeynep Tarlan'ın kayınvalıdesı, Aylın ve Can'ın babaannelen Yılları Devirmek A Z frıkalı lıderkenyatta "Misyonerler ulkemize geldiğinde, topraklar bı/.im, lııcil onlarındı. Bi/c go/Jerimi/i kapalarak dua etmeyi oğrettiler. C.ozJerinıızi açtığınıızda, lııcil bi/iııı topraklar onlanndr demıştı Dışa bağımlı ekonomı polıtıkalargozlerımi7i kapatınca bmm ıçın asıl tutsaklık da o zaman bas,ladı Kurtului) Savaşı'nın bıtımınde yenı bır devlet kurma çdbasındakı Mustafa Kemal ve arkadaşlan, gerçek kurtuluşun ekonomık anlanıda kazanılacak utkuda gızlı olduğunun bılıncı ıçındeydıler Bu nedenle Istanbul'un ışgal altında, Padışah ve Hdlıfc nın ışbaşındaolmasına karşın ve de C umhurıyct' ın ılanındaıı 1 yıl once ulkenın dort bır yanından gelen temsılcılerle Iznıır'de bır Iktısat Kongresı duzenledıler 1 urk ekonomısını yenıden yapılandırma ve canlandırmd ereğı taşıyan o kongrede, kdrdralaıılaruı torunları, bugun gozlerını açık gerçeklere kapamış, bıçıni ve ad değışıklığı ıle maskelenmıs emperyalıst anlaşmaların ne yazık kı tutsağı olmıış. lardır O? kaynakları goz ardı ederek ızledıklcrı dışd bağımlı ekonomı polıtıkalarla ulkemızı bu duruma duşurenler bunlardır Mustafa Kemal, Iktısat Kongresı açılış konuşmasında, "gayri meşru rtkabcti besleyen kapitulasyonlara son vermek gerektigini ve ulusal goruşu ikh'sal poliü'kasına tcnıel yapma /orunluluguııu" açıklamış tır Oysa gunumuz Turkıye'sının yonetıulerı, yerel uretım koşullaAntalyd'ddn Alaııya yonune gıdılırken karayolunun Aksu'dan sonıa uzerınden geçtığı ıkıncı ırmak Koprueay ciır Özgun adı F vnmcdon oldiı bu ırnidk, ılkçdgldrdan gunumuze kalmış ıkı koprusuyleunludur Bunlardanbırısı Serık ılçe merkezının 5 kın doğusıında, karayolu koprusunun hcmen kuzeyınde gorulen "Aspendos Koprusu"dur Ikıncısı ıse ana yoldan 40 knı kadar kıızeyde, gozlerden ıraktabulunmasınd kar>,ın, kartpostalları, Ukvımlerı dergılerı susleyen fotoğrdflaıı ıle tanınan Olukkopru'dur Beşkonak kıızeyınde, dar denn bır kanyonun yuz rını goz onııne almddan ımzaladıkları Gumruk Bırlığı Anlaşması ıle uretıcılerımızı haksız ve de gayrı meşru rekabetın tam ortasına atmışlardır Başbakan Ecevit, ımzalandığı donemde üumruk Bırlığı Anlaşması'nı "Sevr Anllaş.ma.sı" dıye nıtelendırmış olmasına karşııı bu diılaşmanın tumden kaldırılması ya da Turkıye lchınc değıştırılmesı konusunda hıçbır gınşımde bulunmamıştır Yukarıda sozunu ettığımız donemın Lkonomı Bakanı Mahmut Esat Bey, Vakıt gazctesı muhabırıne verdığı demeçte şoyle demektalır "Kanuııvedu/cnlerimi/eu}mak koşuluvla ulkemi/e giımek istejeııyabancıserma\e\ekar^ı I urkiye'nin hiçhir duşmanlıgı yoktur. Ve bu yabancı sermayeye her turlu korumayı gostermeye haznı/." O gun olduğu gıbı bugun de Iurkıye'ye kdtma değcr ve ışgucıı yara tan, tcknolojı ve bılgı getıren, eğıten ve kalıtelı urun bılıncını gelıştıren yabancı sermayeyı korumalı ve onundekı burokratık cngellcrı kaldıırnalıdır Pngellcnmesı gere ken ıse ranta ddyalı, somurgecı, gecelık yabancı sdrmayedır Yıne o gunun koşullarında tum uretıcı ve sanayıcılcrın kongrcye sunduğu ortak ıstck, kadın, erkek, memur asker vc ıdarecılcı ın, kısacatum halkın yerlı malı kullanmasınınzorunlututulnıasııdı Hıçkuş ku yok kı gunumuzde boyle bır zorunlulukgerekmıyor rurkmalıol dugu ıçın duşuk kalıtelı uretımlerın tuketılmesını beklemck doğru değıldır Her Turk vatandaşı, tum dunya ulkelerının vdtandaşlaıı ka dar kalıleyı hak etmektedır Ani.dk kdlıte ve sunum teknıklerı ıle dunya çdpında, hatta ustunde yer alan kendı urunlerıne de sahıp çıkmak zorundadırlar ulkemızde doğal koşullarda beslenen hayvanlarımızın sat sutuyle, her yoreye ozgu 99 turlu Ie77ette peynıruretılırkeıı sut to?u ve daydnıklılık arttıııcı kanseroıen katkı maddesı eklenerek uretılmış ıthdl peynırler vıtrınlenmızı suslemektedır Yıne aynı vıtnnlerde, ulkemızın her koşesınde neredeyse sokak çeşmelennden akan ve tıyatı sudan ucuz olan sodamız yenne fiyatı 14 kat yuksek ıthal soddlar bulunnidktudır l'slelikbilinçli olarak yabancı marka ö/.entisi yaygınlaşünlmışnr. Oyle kı bu ozentı, sanayıcımi7i urettığı urunlere, satılmaz kaygısıyld yabancı ısımler koyarak pıyasaya sunmak zorundd bırakmujtır Ulkemızde uretım mdlıyetını yukselten pdhalı enerjı ve taşımacılık gıderlerı de dışa bağımlılıktan kaynaklanmaktadır Yakın donemde tum dunyayı etkısı altına alacak enerjı darboğazından etkılenmemenın ve sanayıcımı7e ucu/ enerjı sağlamaıun yolu kendı su, ruzgâr ve guneş enerjımızın verımlı kullanımından geçmektedır I tkın meteorolojı ağına sahıp ulkemi7in ruzgâr hantdları ıvedı oldrak çıkdrtılmalı ve doğdl kaynaklarımı/a ddyalı ener]i uretımıne geVilmelıdır Ydi ım kdlmıs barajların tamamlanmasıyla sudan elde edılen ener|i arltırılmalıdır Ancak, bıreysel çıkarları nedenıyle dısa bağımlı encr|i polıtıkasını se(,en ve nukleer santral ydpımını destekleyen yonelıtıleıın verdığı emırlerle.baraj larımızda bırıken sulann kasten boşaltıldığı savları gazete sayfalanna taşınmıştır Yeraltı zengınlıklerımmn başta gelenlennden demır ıle vagon ve ray sıstemı yapma oldnağı var ıken ve uç taraiı denızle çevrılı ulkemızın dcnız kıyısında bulunan her kentı lıman ıken ne demıryollan ne de denızyollan taşımacılığına gereken onem venlmektedır Demır ve deni7yolutaşımaulığı bılerek ve sınsıce gen plana atılmış, ulkemız, dışa bağımlı taşıt, yakıt, asfalt ve yol yapımı teknolo)ilerının kullanıldığı karayolu taşımacılığına mahkum edılmıştır Sonuç olarak, evrenscl kulture varmanın yolunun yerel ve de ulusal kulturu yetennte oğrenmekten ve ozuınsemekten geçtığı gıbı evrensel bır ekonomıye varmanın yolu da yerel ve ulusal ekonomının gelışmesınden, guçlenmesınden geçer Değışen dunya ekonomısındekı yerımızı ancak guı,lenmış bır ulusal ekonomı ıle alabılırız Ulusal ekonomımızın bugunku çıkmazdan kurtulması İMI reçetelen ve borçlanmayla değıl yatınm, uretım, ışgucu yaratarak, tıcaret yaparak kendı oz kaynaklanmı/ı harekete geçırmekle olasıdır Guçlu bır ekonomı, Mustafd Kemal'ın yıllar once lzmır Iktısat Kongresı'ndesaptadığı "ekonomikyaşamda ulusal bilinç" oluşturulması ve yerlı malı kullanma bılıncının aşılanması ıle olur Bır hafla ıle sınırlandınlmış, duygusal kutldindlarla değıl, sureklı bılınce donuşturulmuş YLRLl MALI ve TUIUM haftalarıyla yenı toplumun tohumlannı atmalıyız Özel otolar, safan cıplen, turıst taşıyan mını ya da mıdıbuslerkonvoylarhalındekopruden gcçıyorlar, kopru uzenndekı yayalar bunlara yol vermek ıçın ya kaçarak kopruyu terk etmek ya da korkuluk duvarlanna yapı^mak 70rundakalıyorlardı Koprugınşınde bır tabelada "2 tondan ağıraraçlara yasak" ol duğu yazılı ıdı Ancak bız Selge'den doncrken saat 19 00'u geçmış, hava kararmaya başlamı^, el ayak çekılmıştı kı, bır kamyon yan korkuluklara surte surte kopnıden ge(,tı gıttı Bu koprunun genışlığı 1 metredır Yore koylulen ve kamu gorevlılerı çok ıyı bılırler kı, tarıhsel koprunun ozgun ta^ korkuluklarmı son 10 yılda buradan geçmeye (.alışan kamyonlar 10 metre as.ağıdakı ırmağa yuvarlamiijlardır Kopru tas,ıt trafığıne açık tııtulduğu surece TCK'nın yenı koydugu ak taşların da ırmağın dıbıne duşmesı kaçınılma/dır Tum bunlann otesınde konu, oncelıkle koprunun dayanımı vc guvcnlığı açısından ele alınmalıdır Olukkopru nun 2 tonluk araçlan guvenlıkletaşıyabı leceğı hangı ard^tırmalar ve statık mukavemet hesapları sonuuı belırlenmıştırbılemıyoru/1 Ancak ijunu bılmekteyı? kı, bu kopru tanhsel sureç ıçerısınde yayalann deve, at, katırlardan oluşan mekkare kollannın yuklenne gore tasarlanıp yapılmış, kullanılmıştır Aradan geçen bınlerte yılın kemer ve temellerde oluşturduğu aşınma yıpranma ve belırsızlıkleı de soz konu su ıken gunumuzde kopru U7ennde motorlu araç tratığıneı/ın vermek 10 IS tonluk kamyonların geçışıne goz yummak, tanhsel yapmın guvenlığı açısından çok tehlıkelı ve kabul edılemez bır tutumdur T ( K H Bolge Mudurluğu'nun Antalya'da oııarmış bulunduğu tanhı C ırnık (Duden) ve Aspendos koprulen, çok yerınde bır uygulama ıle taşıt trafığıne kapalı tutulmaktadır Zerk koyu ve Selge Antık Kentı'nın Karabuk koyu u/ennden ula^ım olanağı vardır ve bu yol Olukkopru'nun de yanından geçmektedır Koprunun trafığe kapatılması, koylulcrın ve turıstlenn ulaşımını engellemeyecektır Olukkopru de de yanlış. uygulamadan bır an once donulmelı, tarıhsel koprunun değen guntel ve tecımsel (tıcarı) çıkarlarla olçulmemelıdır Ikı bın yıldır yore halkına hızmet etmi!}, doğa ıle butunleşerek yorenın guzellıklenneveekonomısınekat kıda bulunmus,, bundan sonra da bulunacak olan bu eşsız kopruyu uçuncu bın yılın başında motorlu araç tratığıne kurban etmek bızlerc, Turkıye Cumhurıyetı'ne yakı^an bır tutum değıldır Sonuç olarak, Olukkopru, her ıkı başına kalıcı engeller konulaıak motoı lu araç trafığıne kesın olarak ve ıvedılıklc kapatılmalıdır NEBAHAT TARLAN HiuıııııefeiKİi (19112001) 30 12 2001 tanhınde vefat etmıştır Cenazesı 3112 2001 Pazartesı gunu (bugun) Karacaahmet Camıı'nde kılınacak oğle namazından sonra, Içerenkoy'dekı aıle kabnstanına defnedılecektır Artunkal ve Tarlan Aileleri K a s N o 2001/1187 Karar Nol ( 2001/H83 Hakım Kemal Ou/el 20 ) )8 Katıp /arıf Nalbaııtoğlu Mahkememıze aıt 2001/1187 hsas 2OO1/H8^ Karar sayılı 5 12 2001 tarılılı ılam ıle lsnıaıl Mavuş vesayet altına alınarak kendısıne annesı Meryem Mavuş vası tayın edılmıştır 5 12 2001 Basın 80202 ZEYTİNBLRNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETt FATİH 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKtMLİĞl'NDEN 2001/2% Davacı Salına Gungor taratından davalı Kartal Gungor aleyhınc açılan bosanmd davasınm mahkememızce yapılaıı duruşmasımn ara kararı gereğıncc, Davalı Kartal Oungor'e Boğazıçı Mah Mersınpınar 2410 Sok No 4 1/mır adresınde duruşma gunu ve dava dılekı,esı leblığ edılememış olup zabıtaca da adresı tcspıt edılemcmıs olduğundan dava dılekçesının ve duıuşma gununun ılancn teblığıne karar verılmis olup, Mahkememızce yapılacak olan 8 \ 2002 gunu saat 9 lO'da mahkemernızLe yapılatak durusmada davalı Kartal Gııngor'un hazır hulunması veya kendısını vckıl aracılığı ıle tcmsıl cttırmesı hususunu ıçeren duru^ma gunu ve dava dılek^esı ılan olunur 27 12 2001 Basın 79894 Olukköprü'ye Kıymayın! Galİp B Ü Y Ü K Y 1 L D I R I M Yuksek fn}aut Muh lerte metre yukseklıktekı dık yamaçlarına yaslanarak yaklaşık ıkı bın yıldır Kopruçay Irmağı'nın ıkı yakasını bırleştıren Olııkkopnı, bu kanyona ve 1972 'den sonra da yorede olan mıllı parka adını vermıştır Koprulıı Kanyon, Koprulıı Kanyon Mıllı Parkı loroslamı geçıt vermez yamaçlarında denızden lOOOm yukseklıkte kurulu Selgeadlı Psıdya kentını ılkçağlarda Aspendos Sıde gı bı Pamtılya (Antalya) kentlerıne bağlayan yol uzenndekı bu tek açıklıklı kemer kopru, tarılısel dcğerının yanı sıra bınlerce yıldır her turlu doğa koşuluna dayanahılmış, ınce, narın, guzel goıunuşııyle gunumu7 koşullarında da onemlı bır muhendıshkmımarlık yapısı olarak nıtelendınlebılır Olukkopru, Antalya Kultıır ve Iabıat Varlıklarını Koruma Kurulu'ncakorumaya dlnıtnış, 1996 yılında 1CK 11 Bolge Mudurluğu nce onarılarak çevresı duzenlennıış taş engeller babalar konularak her turlu taşıt trafığı kesın olarak yasaklanmıştır Boylece yoreyı zıyaret eden yerlı yabancı gezgınler, kopruyu, ırmağı, kanyon eteklenndekı gur su kaynaklannı, ormanı rahatça ve doyasıya ınceleme olanağı bulmuşlardır Ancak 2001 yılı Ağustos ayında yoreye yaptığımız gezıde, S6 yıldır suren uygulamaya son venldığını, babaların sokulerek koprunun yenıden taşıt trafığıne açılmış olduğunu uzulerek gorduk KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ^DEN Dosyj No 1999/806 I s.ıs 2OOI/"CÎS karar Davacı ldlıp Kavıl tdrdlından davalı /ubcyık Kavıl alcyhınc avılan bu^anma davası SOIHIIKIJ Davanın kabulu ıle (nrcsun ılı Cıorclc ılvcsı lor/ıah koyu, Cılt 75, Aılt sıra 69 Sıra no 48 sayılı yuck ııu lusa kayılh C elal ıle Mdbıbeden olmd 10 09 I9S6 doğumlu Talıp Kavıl ıle aynı ytr nulusuna kayıtlı Uavııl ıle I azıle'den olma, 19SS dugumlu /ubeyıle Kavıl ın bo ^annıalarına karar verılmi') olup davalı/"ubeydt Kavıl ın dosyadd mevcut adrcsınden tcblıgala yarar a<,ık adıesı lunı aıamalara ı.ıpıncıı hulıınaıııadığından ışbıı ılanın ya yını tarıhınden ıtıbarcn İS gun ıcındt adı ge(,uı taıafın dan leınyız edılıncdığı lakdırde kesınle'jnıı^ sayılacağına karar vcrıleceğı hususu leblıg yerıne kaım olmak ıı/ere ılan olunur Basın 79727 1998/767 Davacı Meral Kurulıman vekılı Av Nurgun Ceylan taratından davahlar Ahmet Karaoğlu vs hakkında açılan ortaklığın gıderılmesı davasında (juneştepe Mah Cıuncşlı Sok No 10/10 (jungoren// lstanbul adresınde ıkamet etmekle olan ıl.ılıılı davalı Ilasret Frijahın'e belırtılen adresınde teblıgat yapılamamii ve adı gcçenın başka bır adresı de tespıt edılemedıgırıden, dava dılekı,esı ve duruşma gununun ılanen teblığıne karar verılmış olmakla, Adı geçenın ışbu davanın duruşmasının yapılaCağı 1 9 / 1 2002 gunu saat lOOVde niahkememız duruşma salonunda hazır bulunması, belgt ve delıllermı ıbraz et mcsı gelıncdığı takdırde HIJMK nun 509 ve SI0 maddclcn gereğıncc gıyabında duruştnanın devam olıınacağı ve karar verıleceğı ılan olunur II 12 2001 Basın 79941 BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN KULTUR • SANAT www.perareklam.com.tr • www.sinematilm.com * (0212) 293 89 78 SES1885 ORTAOYUNCULAR rezervasyonlarınızı kredl kartı Ile yapabllirsinlz KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Ferhan Jensoy'un SANATÇININ ÖLÜMÜ bsasNo 2000/1119 Davau dulna/ I ryılmaz tarafından davalı hehmı I ryılmaz aleyhınc açılan boşanma davasında Davamızın d.ıv.ılısı olan ve Ak^emsettın Mah Cengız Topel C ad TFMAD Anadolu Sıtesı, Menekşe Blok No 21 Alıbeykoy/lstanbul (Annesı Pumpııl Vryılmaz yaııın da) adresınde ıkamel ettığı bıldırılen lehmı [ ryılmaz'ın belırtılen adresınden bahısle teblıgat yapılamamış ve yapılan tebligiill.tr hıl.ı teblığ ıade edıhnıi} teblıgala sarıh açık adresı de /ahıtaca tcspıt edılememıs olduğundan, adı geçcne ılancn teblıgat yapılmasına karar verılmıştır Davalı rehmı hryılnıaz ın teblıgata sarıh açık adresı (espıt edılenıedığınden duruşma gunu olan 28 2 2002 gunu saat 11 00'de mahkemeınız duruşma salonunda yapılacak durusmada bızzat hazır bulunması gereklığı veya kendısını bır vekıl ıle tenısıl ettımıesı durusmada hazır bulunmadıgı veya kendısını de hır vekıl ıle temsıl ettırmedığı takdırde duruşmaların gıyabında devam edeceğı ve yıne yokluğunda karar verıleceğı hususu teblığ olunur 26 II 2001 Basın 79526 ÜSKÜDAR ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ NAZIM HİKMET EKONOMIK GULDURU KARTAL 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN İLAN IsasNo 2001/214 Karar No 2001/499 Davatı SSK Oenel Mudurluğu laıalımlan davahlar "je nol Yağı/ ve Ihlas Sıgorta A Ş aleyhıne mahkcmcmızdc açılmış bulunan rucuan alacak davasında, Mahkememızın 2000/214 1 sas 2001/499 karar 16 10 2001 tarıhlı kararıyla davanın kabulu ıle, 195 625 995 11 kuruın alacağından 117 875 995 H ış gorme/lık odeneğının davalı sıgorta yonundcn 12 12 1999 tanhınden dığer davalı ıçın 26 11 1998 tarı hındeıı 57 750 000 TL ledavı gıderının davalı ıçın 27 8 1999 tarıhınden sıgorta şırketı ıçın 12 12 1999 lemerrul larıhınden ıtıbaren yasal faızlerı sıgorla şırketı yonunden pnlıçedekı lımıt dahılınde olmak uzcre 91 862 000 11 masrafla bırlıkte muştereken vc ınuteselsıleıı davalılardan alınıp davacıya verılnıesıne, 19 562 000 n vekalet ucretının muştereken ve muteselsılen davalılardan alınıp davacı vekılıne verılnıesıne, M 7 0 000 II başvurına ve 10 564 000 Tl harcın muştereken ve muteselsılen davalılardan alınmasına daır yasa yolu açık olarak venlen karar davacı vekılmııı yuzune karşı davalı vekılının ve davalmın yokluğunda karar verılmış olup ışbu ılanın yayımmdan ıtıbaren 7 guııluk teblığ muddelı soıuında ışleyecek 8 guııluk teblığ muddetı sonuna kadar davalı "Jenol Yağız'ın yasal yollara başvurmasına başvurmadığı takdırde davalı yonunden kararın kesınleşeceğı hususu karar yerıne geçmek uzere ılanen teblığ olunur 6 12 2001 Basın 79468 bir buçuk perde pcrçcmlM.cunu cuiMrtesl 20.00 Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU Her CunMrteji 20:00 "BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR AŞKA DAİR" Yöneten: Mahmut Gokgoz Oynayan: MUMTAZ SEVINÇ Uyarlayan: Banu H 3417 OCAK saat 20 30 Anton Çehov / Ferhan Şensoy ÇOLPAHİUİAHISELÇUKYÖHTEM SEMYSEVERİ mMETESEH Yazan: ROLF OLSEN / Çeviren: HALE KUNTAY Yöneten: MERAY ULGEN Dekor: SEMA OLGAÇ / KostUm: ÇOLPAN İLHAN FİŞNE PAHÇESU Cüldürü 09 Ocak farşamba / 20:00 Ferhan Şensoy 5 OCAK saat 18 30 / 6 OCAK saat 15 30 Yazan: Franca Rame Dario Fo Türkçesi: Füsun Demirel Yön*t*n: Mahmut Gökgöz Oynayanlar: Yeşım Bozoglu Süreyya GÜZGI 18 OCAK saat: 20.30/ 19 OCAK saat: 18.30 20OCAKsaat:15.30 Yazan v» Oynayan: Uğur Çavuşoglu Hflr Pfl7arlA^ı ?n TD Imam Adnan Sk. No 1O K.3 BEYOGLU Tel: O.212 249 8O 87 / 292 4O 4O SESSIZLIK FERHANGİ ŞEYLER 07 ocak pazartesi / 20:00 Fernan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN 14ocakPazartMİ 20.00 LONDRA CADDESİ TEK KİŞİLİK KOMEDİ GISE TEL: (0212) 292 3919 20 sadriatisiktiyatrosu@isbank.net.tr İSVİÇRE HASTANESİ "Gerçek Sanatın Yanında" Bllet SMq Ytriarl OıUoyunculjr Gl««l / 0 212 2S1 I I »5 VAKKORAMAUUt / Tltolm, Sıudlyt, Mamlkm J/İSVİÇRE HASTANESİ "GerçekSanatın Yanında" İSVİÇRE HASTANESİ "Gerçek Sanatın Yanında' TivatroStudyosu "VA" CEVIREN OYNAYANLAR DÜNYANIN B A Ş K E N T İ ( < C E M A L YÖNETEN AHMET LEVENDOĞLU AHMET NİHAT İLERİ, MEHMET A L İ KAPTANLAR KULTUR O C A K İŞ S A N A T MERKEZI Tel 0212 31610 8 3 P A Z A R T E S İ S A A T 1 9 3 0 0 2 U 4 5 4 1555w w w bıletıx c o m 7 I 4 2 I 2 8 Bıletu Çagrı Merkezı E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkılan artarak sürecek. DOSTLAR TİYATROSU llk kez 4 Ocak 2002 'de oynanacak olan yarışma.Fransız yazar Laurent Baffıe tarafından kaleme alınmış.Fransa da halen aosterımde olan ve kapalı gışe oynayan bu komedının Turkçe uyarlaması ıse Umur BUGAY tarafından yapılmış Genco ERKAL' ın y.onettıgı oyunun sahne tasarımını Duygu SARIOGLU, gıysılerını de Sadık KIZILAGAÇ gerçekleştırıyor Genco ERKAL a sahnede Zeynep IRGAT ve Erdem AKAKÇE nın yanı sıra televızyon ızleyıcılerının aşına oldugu ıkı ısım, Şebenem OZINAL ve Zıya KURKUT eşlık edıyor Oyun, televızyonda her gun canlı yayınlanan bır yarışma programının ardında donen dolapları sergılerken.bır yandan da seyırcısını televızyon dunyasının mutfagına göturuyor Izleyıcı butun gerçeklerı yarışmanın çekıldığı studyodan ızlıyor Reytıng uğruna çevrılen dolapları,skandalları.yozlamış kışılerı ve butun bunları gızleyen renklı ve ışıklı gorunuşu ıle ızleyıcıye çok tanıdık gelecek olan YARIŞMA yanlızca bılgı yarışmalarına değıl, butun olarak medya gerçeğıne eleştırel bır bakış sunuyor \ 2001/881 bs Davacı Mamak Beledıye Başkanlığı vekılı tarafından davalı Kemal Karapmaı hakkında açılan kamulaştırma bcdchnın tespıtı ve yapı ve muştemılatın zılyetlığının Mamak Beledıyesı'ne devrıne daır davanın mahkememızde yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara kararı gereğınce Mamak Beledıyesı Kamulaştırma Kıymet Takdır Komısyonu'nca, davalıya aıt Mamak, Altıağaç Mah 1 ( a d 30 Sok No 10'da ımarın 9081, 37403, 37408, 37407, 37409 adalar arasında olup ımar yolu uzerınde kalan bına ve muştemılatın Mamak Beledıye Fncumenı'nın 16 8 2001 tarıh ve 1877/2102 sayılı karan gereğınce 492 800 000 I L'dcn kamulaştırılmasına karar verılmış olup, davacı Mamak Beledıye Başkanlığı tarafından davalı Kemal Karajıınar aleyhıne 20 11 2001 tarıhınde kamulaştırma bedelının tespıtı ve tescılı hakkında mahkememıze dava açıldığı ve duruşmasının 12 02 2002 gunu saat <)9 45'e bırakıldığı, 2942 sayılı kanunun değışık 10 maddesı gereğınce ılan olunur Basın 80031 ANKARA 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog