Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 ARALIK 2001 PAZARTESİ 12 • Diğerleri /The Others Alcjandro Aınenaharııı yünellıgi fılnıııı haşıollcıındc Nicole Kidman. l'ıonnula Flanagaıı ve t'lıı islopher Ecclestoıı yer alıyor. Ikı (.ocuğııyla yenı bır evc tasınan vc hıırada yaşaııan gizemli olaylara lanık olan bır kadının öyküsü anlatılıyor filnıde. (Bcyoglu AFM, Teşvikiye AI'M, Osmanbey (itızı, Mecidiveköv Oıleım, Şişli Ke/ıt, Akallar AFM, FlılerAFM, Maslak Seha, Ortaköy Feriye, Bakırköy AFM, Bakırköy Avşar, Balıçelıevlcr Holidayple\, Acılar Avşar, Altunızade Capılol, Kadıköy Ocak, Kudıkııv AFM. Kadıköy AS. Şaşkınbakkal Beko, Maltcpc Karva, Ideallepe AFM) • Zırtapoz / Zolander Claudia SclıilTcr. Milla Jovovich'in rol aldığı filmın yönetmenı ayni /nmanda başrol oyuncıısıı Ben Sliller Filnı, iki iinlii mankcnin başından gcçcn komik ınaccraları ele alıyor. (Allunızadc Cupilol, Bakırköv Avşar. Bakırköv AI'M. Bahçelıcvleı llolidavplex, Bevoglu AFM. Bevlikdüzü 4FM. Çemberlitaş Şafak, Dolmabahça Ritz <• tırion. Ftilcr AFM. l.lıler ("ınecılv, Fenerbahçe AFM, Ideallepe AFM, Kadıköy Allantis, Kadıköy RFXX, Kozyalagı Cınejıol, Mecidiveköv Odeon, Muslak AFM, Osmanbey Gazi. Şaşkınbakkal Beko, Sııadiye Movieplex, Zcytinburmı Cinecity) • Erkeğin Gözyaşları Sally Potler'ın yöııettiği film. 1927 yılında Rusya'dakı soykırımdan kaçıp Paııs'e gelen Su/ie'nın öyküsüııü anlalıyoı Daıısçılık yaparak yaşamını sürdüren Suzie, bir yandan Yahudı kımliğinı saklayarak âşık olduğu çıngene gencını kaybetmenıe yolları aranıuktadır. Filmin başrollerinde Johny Depp ve Christına Rıccı yer alıyor. (Beyoghı AFM. Bcyoglu Alla.s, Şişli Movıeple\. Elilvr Movîeplex, Nişantaşı Movıeplc\, Mecidiveköv Odeon, Çemberlitaş Şafak, Zevlinburnu Cinecity, Bakırköv Avşar. Altuniıade Cupilol, Sııadıve Movıeple\. Kudıköv Moda. KadıkÖY Broadwav) • Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği / The Lord of the Rings: The Fellovvship of the Ring .1 l< l< l'olkıcn'in ulııslararası alanda yaııkı bulan loıııanı serisınin lllme çekıleıı bıı ilk bölumiınde kötülcrin eline geçtığınde dünyanın sonuının geleceğı tılsıınlı bıı yıi/ük ve onu konımak adına ıuucadele veren yaratıkların fantaslik öyküsü anlatılıyor. Tüm bu olayların ortasında yeı alan kııçıık kahranıan Krodo Baggins yü/iigü yok etnıek içiıı büyük bir sorumlulıık ve bunu yapmak için de şeytanın liını hastan çıkarmalarına dırenmek /orundadıı Peleı .lackson'ın yöııertigı filmin başrollerini F.lijah Wood. lan McKcllcn. Viggo Morlensen, Seaıı Aslın, I ıv l'yleı, Billv Hoyd paylaşıyoıloı (Bevoglu F.mek, Bevoglu AFM, Dolmabahçe Ritz Shop A Miles. Teşvikive AFM. Şişli Sıtı; Nışunlaşı Movieplex Mecidiveköv Odeon, Akaltar AFM. Levcnt Kiillür Merkezi, Etiler Peugeol. Ftilcr AFM, Eliler M<mcplc\, Ortaköy Fcrive, Maslak AFM. Muslıık l'elsım, Zevlınlnırnu Cinecity, Bakııköy AFM, Galleria Prestige. Ahıköy Alriıım, Yeşilköy Peugeot. Beylikdüzii AFM, Kavacık Bogaziçi, Altunızade Capılol, Kadıköv Siirevva, Kadıköv Süt'CYYa Cep, Fenerbahçe AFM, Şaşkınbakkal Çarşı, Şaşkınbukkal Beko, Sııadiye Mo\ıeple\. Maltepe Kamı, Kozyatagı Cinepol, Çemberlitaş Şafak, BakırkÖY Avşar, Bakırköy 74, Bahçelievler Holiduvple\, Hahçelıcvlcr Kadirllas. G.O.P. Mass, Avcılar Avşar. Silivri Cinecity, Alhmizade Capılol. Kadıköy AFM. Idealtepe AFM, Pemhk O\car) • Bir Dev Adam /'O' Marshan Baskovis'ın yönettığı filmde başlıca rolleri Mekhı Phıfer, Jo.li Haıtnelt ve Jıılia Slıles paylaşıyoılar Fılmde okulun en popüler oyuncusu vc onu kıskanan arkadaşının yaşattığı olaylar güven, baştan çıkarma, ıhanet üçgenmdc koını edılıyoı (•Utımızade Cupilol, Rakırköv AFM. Bevoglu AFM, Bevoglu Lalc, Idcaltepc AFM, Kadıköy As, Kadıköy Allanlıs, Maslak AFM, Maslak l'elsinı, Oılaköy AFM, Osmanbey (iazi, Pendik (iüncy, Silivri t'ınecity. !jaı,kınbakkal Beko, Sjiijli Atlaıılıs, l Jımanıye A1;M, /eytınbııı ıııı (inecity) • Haydut / Bandits Uarry 1 evınson'ııı yönellığı IIIIIHILaynı kadıııa â'jik olan ıkı ıısla soygııncıınuıı komık öyküsü anlatılıyor. Filmde başrolleri liruce Wills, BıllyHob Thornlon ve (ale Blancell paylasıyorlar (Ataşehır AFM. Alhmizade Capitol, Bakııköy Avşar, Bakırköy Renk. Çemberlitaş Ştı/tık, Bcvnglu AFM, Ideallepe AFM. Kadıköy KadıkÖY, Kozvalagı Cinepol. Mecidiveköv (ineple.y, Ortaköy AFM, Osmanbey Gazi, l'endik Cıiinev, Suudiye Movieplex, Şışlı Kent, Yeşıköv Cinecity) • İlk Gün / Training Day Fılmde adalet inancıyla dolu ıdealıst polis memuıu Jake ile kendi kurallarıyla yuşayan ve mcsleğinde bu kuıallaıa göre haıeket edeıı polis şeli HAFTANIN SANAT ÇİZELGESI Ftiler Movıeplex. Galerıa Prestıje, Kadıköy Hakan. Kadıköv Moda, Kavacık Bogaziçi, Mecidiveköv Odeon, Silivri ('ınecitv, Sııadivc Movieplex. Şişli Movieplex, Ümraniye AFM. ievtınburnıı Cinecity) Yönetmenlığını Ciarry Maıshall'ın yaplıgı lllmde Julie Aııdrews, Aıınıe llallıavtay. lleelor F.lı/ondo ve Mandy Moore rol alıyorlar. Fılmde San Francıseo'da ya$ayan lıseli kı/ Mıa'nın hırden çıkagelen bııyukannesının kendisine denovia adlı bir Avrupa prensliğinııı tek prensesi olduğunıı söylemesıyle değısen ya>anıı anlatılıyor (Altunızade Capitol. Alaköv Yıımıs F.mre Kiillür Mcrkezi, Bahçeşehir Beko. Beykoz Colezium, B.Çekmece Favori, Kadıköy AS, Kadıköv Atlanlis, Pendik Güney, Silivri Cinecity, Şislı Allantis) • Hayvan / Animal (iaııp biı deney sonucu hayvanlara ö/gu gelişmiş koku alnıa. çıta gıbi hızlı koşabılmc gıbı ö/ellıklere sahıp olan Marvın'ın yasamı bır daha asla eskisi gibi olınayacaktır. Yönetmen I uke (ireenficld. Oyuncular: Rob Schenıder. (Bevkoz Karva, Fatıh Feza, Fındıkzade Cıneman, Kadıköv AS, Kadıkin Kadıköy, Kavacık Bogaziçi, Osmanhev Gazi, Şişli Aıkınlıs) • Sakın Konuşma / Don't Say a Word Gary Fledcr'in yönettiği film. Andreu Klavan'ın aynı adlı romanıııdan ııyarlama Mıehael Doııglas'ın hıı psıkiyalrı canlandırdığı filmde Brıttany Murphy, akıl hastanesinde yaşayan ve kııııseııııı konusluramadığı hıı hastayı canlandırıyor. Douglas, kav'iıılaıı kı/ını kurtamıak ıçın bu hastayı konuşturarak /ıhııınde sakladıgı ö/el koda ulaşmak /orunda. IAltunızade ( apıtol, Kadıknv Moda, Kavacık Bogaziçi. Sııadivc Movıeplex. Vmranive İFM) • Piyanist / La Pianiste Sapkın cinsel cgilimleri olan bir piyano hocasının genı; öğrencısıylc gelı^en sıra dısı ılışkılerıni konu edınen filmin yönetmeni Mielıael Haneke. 2001 fannes Film I'estivali'nde 'en iyı erkek ve kadın oyuneu' ödüllcrının yanı sıra '|iırı o/el odülü'nü de kazaııan filmin babiollerınde Isabelle lluppert ve Ueııoit Magımel yer alıyorlar (Bakırköv Incirli. Bevoglu l'era, Kadıköv Broıuhvav) • Panama Terzisi / The Tailor Of Panama John Boomıan'm yönettiği filmin başıolleriııde Pierce Brosnan, CieolTrey Rush ve Jaınic l.ee (urtıs yer alıyor. Arka planında Panama Kanalı laıtışmalaıı olan film, Pananıa'ya sürülmü^ zalim. çekıci Ingılı/. casusu Andy üsnard ile kendını ülkedekı /engın \c güelü kesıme uulıı bıı lerzi olarak lanıtan llarry Pendel'in hikâyesını anlatıyor. tBahçcşchir Beko, Beykoz ('olezıum, Kadıköv Rexx, Pendik Gıtncv) Yoııetmeıılıgını ( hrıs Nolan'ın yaptığı filmin yapımcılığını l.uc Besson üstlendı I ılmm basrollennde Jet Lı, Bridget londa ve 1 cheky Karya yer alıyor Filmde özel bir görev için Şanghay'dan Paris'e gıden ve burada kendini bır komplomın ıcııulc hulan bıı ,i|.ınııı hikâyesı anlatılıyor. (Bakırköv Incırli, Bavrampasa Cinebay, Fatih Feza, Kadıköy Allanlıs, (hnuınbcv Gazi, Pendik Gıinev ) • Amelie / Amelie from Montmarte Yönetmen: Jean Pıerıe Jcunct <)yunculaı Aııdrey I aıılau, Mathieu Kassovit/ Baskıcı ve sevgisiz bir dünyamn yarattığı travmalar Amelıe'nııı hayatım beklenmedık bıı yöne çevirir Ben Stiller'ın hem yönettiği hem de başrolünde oynadığı 'Zırtapoz'da Owen Vtfilson, Christine Taylor, Will Ferrel, ve kendınc ö/.gü adalel anlayısıyla çevresindekilere yardım Milla Jovovich ve Jerry Stiller rol alıyor. Moda ve sinema dünyasının ünlü isimlerinin konuk oyuncu olarak yer aldığı etmeye karar verır Ya^amına gıren lıerkese mutluluk filmde erkek modeller kişilik yoksulu cahiller olarak nitelendiriliyor. dağıtan Amelıe'nııı dıaım. aşkı keşf'ettiğinde bilc kendi için hıçbır şey yapamadığı gerçeğinde gızlıdır. (Bcyoglu Lalc, Şişlı Kent, Orlaköv Feriye, Bakırköy Incirli, Kadıköy Rexx, Avcılar Avşar, Bakırköy Avşar, Bevoglu Alkazar, Bevoglu Afganıstanlı bir kadın gazctecının. baskılardan bunalarak Alon/o'nun 24 saatlik bır siirede yaşadıklan lehlikelı biı Kadıköv AFM) 20. yü/yılın son güııes tııtıılmasından önce intihar etmeye AFM, B Çekmece Favon. Çemberlitaş Şafak, Etiler maeera konu edılıyor Haşrollerinde l.than llavvke ve Denzel • Komplo / The ScoreYoııelmen: f'ıank Oz. Oyuncular: karar verdiğini yazan kı/ kardeşını kunarmak üzere Movıcple\, Kadıköy llollpvood, Mecıdiveköv Odeon. VVashııifîton'ın oynadıkları l'ılnıin yönetmenı Antoıııe Robert De Nıro. l.dvvaıd Norton, Marlon Brando, Angela Kandahar'a yaptığı lehlikelı yokukık anlalılıyor Ciüne.ş Orıaköy Feriye. Sııadiye Mowıeplc\, Şışlı Movieplex) Iuqııa. (Beyoghı AFM, Dolnıubuhçe Rılz, l'esvıkıyt' AI'M. Bassetl Suç dünyasından eıııeklı olmaya ha/ırlanan bıı tutulmasından önce önüııde uc günü olan Nalas, kı/ Sijlı Kcnl. MecıdıyekÖY Odeon, Fttler I'eugeol, Ftilcr AFM. • Şrek / Shrek lılnıdc kötii kokan. yesıl renklı, altın kalpli adunı, lııın preıısipleriııı bo/up, son ve en büyük vurgununu kardcsını Kandahar'dan alıp Iran sınırını a>masını saglamak eanavar !jrek'ın geve/e bıı eşek, kötvı kalpli lord ve güzel bir Maslak AFM. Maslak Telsinı, Çcmhcrliluş Şafak. yapmaya karar verır (liavrampaşa ( incbay. Beykoz ıcm Afganistan'a gitnıek, dolayısıyla da bırtakım ınsanlarla prenses ile yaşadıgı nıasalsı öyküsü anlatılıyor (Altunızade /cvıınburnıı Cınecıtv. Bukırköy Avşar, Bahçelie\'ler i 'ollezıum, Pendik Gıtncv) ışbırlıği yapmak zonındadır. Fılmde baslıea rolleıı Nılüfeı Cııpitol, Bagcılar Sıte. Fatih Fcza, Kadıköv As, Pendik llolıdavplex, Bayrampaşa Cinebav, Avcılar Avşar. HŞellale Yönetmen: Scmır Aslanyürek. Oyuncular Hülya Fazıra Hassan Tantai, Sadou Teymouri ve llayatalah llakımi Güney, Kozyatagı Cinepol, Bevkoz Karya, Mecidiveköv Beylikdüzii AFM, Bahçeşehir Beko. Kavacık Bogaziçi. Koçyığıt, I ııııcel Kıııtı/, I ıkıel Kuşkan, Alı Sürıneli. paylaşıyorlar. (Bevoglu Alkazar) Odeon, Şişlı Allanlıs, Sılıvn Ma\ı, /evtıııbıırnıı Cinecity) Altunızade Capitol. Kadıköy Kadıköy. Kadıköy As, Kadıkin 1 ilmde, yıllar sonra memleketıne dönen C'enıal'in, burada • Deli Yürek (iüneydogu'daki terörist cylemlerin • Dava (ianı Rüzgâr Şavata'mn yazıp yönettiği ve AFM, henerbahçc AFM. Ataşehir AFM. Kozyatagı Cinepol. çocukluk yıllaıını yenıden anınısamasıyla gelişen olaylar nıerke/ine ve güç odaklanndan yola ı,ıkan film gerceklerle. yapımcılığını üsllcıulığı fılıııııı ba^rollerinde Şavata'mn yanı Mullcpe Kamı, Ideallepe AFM, l'endik Güney) anlatılıyor (Bagcılar Site, O\manhev Gazi) kurgıısal olayları bırleştırerek Cîaflar Okkan suikastını sıra I event Inanır, Neslihaıı Acar ve Sermin Karaali yer • Bu Nasıl Sarışın / Legally Blonde Sarışm ve gü/el • Korkunç Bir Film 21 Scary Movie 2 Yönetmen: çÖ7Ümlüyor. Başrollerindc Kenan Imirzalıoğlu. Oktay alıyorlar. I ilmde. köylerıne gerı dönen aşiretlerın oldııgu i<;in aptal olduğuna dair önyargılarlu bogıışan Klle'ın Ivory VVayans. Oyuncular: Marlon VVayans., Shawn Mayans, Kaynarea, Melda Bekean, /.afer Hrgın'in yer aldığı filmin korucıılarla mucadelesi konu ediliyor. (Beykoz Karya, erkek arkadaşının, onu terk elmesinin ardından kendini Regme Hall, lorı Spellmg Serıııın ılki gibi korku fllmlerine yönetmeni Osman Sınav. (Alnınizade Capitol. Avcılar Bevoglu Akademi Istanbul) kanıtlamak amacıyla onun gıtlığı Harvard'da hukıık komik göndermeler içercn bu fılmde de sinema tarıhıne Avşar. Bagcılar Site, Bakırköy Avşar. H Köv Incırli. okumaya karar vermesıyle gelı^en olaylar anlatılıyor. Robert • Ayın Ardındaki Güneş: Kandahar / Safar e geçmıi) bırçok korku t'ılmınde yer alaıı kl.ısıklışınış Bayrampaşa Cinebay. Beylikdüzii AFM. Bevoglu Allas. I uketıc'in yöncttigı tllmdc Reese Wıtherspoon, I uke GhandebarMohscn Makhmalbarm yönettiği fılmde sahnelcrlc dalga geeiliyor. (Bayrampaşa Cinebay, Bevoglu Bevoglu Cinepol, Büyükçekmece Favon, Çembeılıiaş Şafak. l.ale, Kadıköv •itlanlıs, Karlal Vizyon) VVilson ve Selma Blaıı baijiollerde. (Allunizade Capitol. yaşamım Kanada'da mülteci olarak sürdüren Nat'as adlı Sinema • Acemi Prenses / The Princess Diaries • Ejderin Öpücüğü /Kiss Of The Dragon Akatlar AFM Mayadrom 2H4 5 7 06, Altunizade Capitol mi 19 f.V Ataköy Atrium ^5v mt (t (, Ataköy Yunus Emre 661 ? , V V4, Avcılar IGS Cinemetro ri7A 74 '>4, Avcılar Standart (>')S .U> 45, Bahçelievler Holidayplex 441 21 (>>'. Bahçeşehir Cinemax < v > < v 64 IKK Bakırköy Avşar \v.< 46 02, Bakırköy AFM Carousel 5 71 Hi H0, Bakırköy Incirli 572 64 S<), Bakır köy Renk s 72 IX f>.i, Bakırköy Sinema 74 5 72 04 44, Bayrampaşa Cinebay 6li 14 7/, Beylikdüzii AFM Migros vi' ()/ W, Beyoğlu Akademi 251 74 X4, Beyoğlu Alkazar "'.< 24 M, Beyoğlu Atlas 252 X5 76, Beyoğlu Beyoğlu .25/ .12 40, Bevoglu F.mek 29i H4 J9, Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Beyoğlu Lale 24') 25 24, Beyoğlu Pera 251 12 40, Beyoğlu Sinepop 251 11 76, Büyükçekmece Alkent 2000 KS9 SİNEMA TELEFONLARI Ocak .1.16 }7 71, Kadıköy Rexx .(u> 01 12, Kadıköy Süreyya 1 <f, ot, S2. Karagümrük Feza 6.11 It, ox, Kozyatagı Cinepol .162 51 <)4 27, Büyükçekmece Favori X,S2 ox 64, 00. Maltepe Grandhaus • / • / . ' 60 Mi. Maslak Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Etiler AFM AFM Princess 2X5 06 95. Mecidiyeköy Akmerkez 2H2 05 05, Etiler Movieplex 2,14 M) Cineplex Odeon 216 .17 911, Nişantaşı 05, Etiler Parliament Cinema Club 26 f M ifi, Movieplex 219 ov 60, Ortaköy Feriye 2.16 2X Fatih Feza '•<! 16 os, Fenerbahçe AFM 64, Ortaköy AFM Princess 216 20 72, Pyramid 414 w oo, Fındıkzade Cinemars Osmanbey Gazi 24 7 9t> <v5, Pendik Güney .154 6.1.<4I 12, Florya Prestige 66.12,1 .Vfî, Galeria 11 xx, Pendik Oscar .iw 09 6<J, Silivri Maxi Prestige 560 "2 r>6. Gaziosmanpaşa Parliament ' M 0/ /tiı. Suadiye M&S Cinemax Cinemass 5 7« 50 62, Harbiye As 247 6.1 15, 467 44 rt,v, Suadiye Movieplex .1X5 24 49, Idealtepe AFM 4X9 ox t,«. Kadıköy As .1.16 00 Şaşkınbakkal Cinemax M&S •/', ? / • / M, Şişli 50. Kadıköy Atlantis < ' U, i)(, 22, Kadıköy Kent 241 62 0i, Tatilya Drive Inn X52 05 55, Bahariye 414 f • > " 05, Kadıköy Broadvvay .146 Teşvikiye AFM Ericsson 224 0 't 05. Topkapı 14 ,si. Kadıköy Hakan J.17 96 .17, Kadıköy Sur 52.1 67 12, Ümraniye AFM Princess 461 Hollyvvood 1 i,s 90 ^., Kadıköy Kadıköy i}7 0.1 ı'CYeşilçam 29i 6X 00, Yeşilyurt 7 74 00. Kadıköy Moda JJ 01 2S, Kadıköy Parliament Cinema Club 662 25 70. liyatro Taksım Sahnesi'nde Kaktüs (,'ıçeğı', Oda I lyalrosu'nda 'Bankta Ikı Ki;>ı', Aziz Nesin Sahnesi'nde 'Ben Ruhı Bcy Nasılım' AKM Büyük Salon'da 'Kuvayı Milliye' adlı oyunları sahneliyor. (245 25 90) • Istanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları nda bu halla I larbıye Muhsın 1 rtuğrul Sahnesi'nde 'Sarıpınar' ve Düşler Sirki Başlıyor'; Fatıh Resat Nurı Sahnesi'nde 'Kapıyı Aç' ve 'Kedi ile Palyaço', Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde '(,'ın Sabahla' ve 'Oyuneaktaki Sır', Kadıköy llaldun Tancr Sahnesi'nde "llasır Sapka' ve 'Tembel Memış', Gay.iosnıanpaşa Sahnesi'nde 'Aşkı Memnu' ve 'Çöp Canavarı'; Ümraniye Sahnesi'nde "Hürrem Sııltan' ve 'Sihirli Flüt' oyunları sahneleneeek. (240 7 7 20) hafta Yunus Fmre Kültür Merkezi'nde 'Runuı/ ttoncagül', "tvan Ivanoviç Var Mıydı Yok Muydu', Altan Hrbulak Sahnesi'nde ise 'Mary Mary' adlı oyunlar sahneleneeek. (54i 73 2X) • Ortaoyuncular perşembe, euma, cunıartesi 'Kökü Bittı Zıkkım Zulada'yı sahneliyor Oyunlar, pazar 15 00 ve 18,00 dışmda her gün 20.00'de ızlenebilir. (251 1X65) • Dostlar Tiyatrosu'nda euma 20.30'da. cumartesı 18.00'de ve pazar gunıi 15.00'te yeııi oyun 'Yarışma'yı sahneliyor. 1252 59 35) • Kumpanya'da euma ve eumartcsi 20.30'da Sahte Kımlikler 5b" adlı oyun sahnelemyor (235 54 57) • Stüdyo Drama çarşamba, perşembe ve euma saat 20.30 'Sonra', cumartesi 18.00'de ve 20.30'da 'Ben Nâzım, Yaşarken ve Ölürken' oyununu Ortaköy Afıfe Jak Sahnesi'nde sahneliyor. (260 09 35) • Kent Oyunculan euma ve cumartesi günleri saat 20.30'da, '(,'özüm' adlı oyunu sahneleyecek. (247 36 34) • Tiyatrokare Tolısın Müşterıleri' oyununu cunıartesi 21.00'de sahneliyor. (2.10 16 1H) • Tlyatro Istanbul 'Terlik' oyununu perşembe, euma 21.00, cumartesi 15.00 ve 21 00, pazar 15.00 ve 18.30'da Profılo Kültür Merkezi'nde sahneliyor. (216 40 70) "Aşk Cübi" oyununu hcr euma, cumartesi 20 30, pazar 15 OO'te sahneliyor. (224 14 39) • Düşün Sahnesi'nde bu haflaçarşamba, perşembe 20.30'da, euma 18.30'da ve cumartesi 15.30'da "Bır (,'ıft Sözümüz Var Aşka Dair' sahneleniyor.(.?4y H0H7) • Istanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Miizik • Babylon'da hııgün saal 22.(K)'de Miller Clubeer Timc! 20Ü2'ye Seyahat Arkın Allen (Mercaıı De.de) feat Scott Russell, euma günü 23.0ü'te A/iza A., cunıartesi saal 21.00'te l.atinomania'nın konseri izlenebıhr (292 7.1 6X) • Iş Sanat'la eunıaıleM günü saat 19.10'da (irupCıündoğarken'le 2002 konseri izlenebıhr (0216 454 15 55) M İDSO AKM'de euma günü saat l').30'da vc cunıartesi günü saat II.OO'deşAf l.lonescuCialati yönetimindcki solist Felicia I'ilıp ve Nicoleta Tudoraehe 'Yenı Yıl" başlıklı konseri gerçekleştirecekler.f\5/ 56 00) • ROXY\lc bugün ?? 00'de Yılbası Partisi yeralacak. (249 12 Xi Küııdüz 245 65 .19 ıjccc) Cemal Reşit Rey Konser Salonu [ul.ı peışembc günü saat 19..tü'da IÜ Devlel Koııscrvatuviin 'l'ürk Musıkısi leıa lleyeli'ııın "llacı Aril'Bcy ve î>evkı Beyın l.seılen', euma gunu saat 20 00'de Michael Sagmeister Trio, cunıartesi günü saat I') JO'da Islanbul Büyükşehiı Beledıyesı ( R R Seni'onı Orkeslrasrnın konseri yer alacak (2.12 9X .10) Atölyesi'nde peı^embe günü saat 10.30 12.00 arası Müzığm Rengı atölyesı yer alacak (292 06 5 5,1 • Bakırköy Belediye Tiyatroları nda bu • Borusan Kültür ve Sanat Gösteni / Söyleşi • Atatürk Kültür Merkezi'nde bir bal'ta boyunca ' Angela'nın Külleri' 15.30 ve 19.00'da, halla sonlaıındasaat I I 00, IS 30 ve 19.00'da izlenebıhr. C'unıa günü saal IS 00'de 'Dı. (.'alıgan'niıı Odası' gösterilecek. (251 56 00) • Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde euma günü saat 18.00'de Melımet Alar'ın dü/enledıgı ve Pıof l)r. Fatnıa Günseli Malkoç'un katıldığı 'Ülkeler ve Insaıılaı Ncpal' başlıklı ctkınlık yer alacak. (29.1 12 70) M Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde pazar günü saal 14 00'le Dr llakan Hakı (iulsun'ün 'Son Dönem Osmanlı Saray, Köşk ve Kasırları' ha^lıklı ıluı gösteıisi i/,lenebilır. (247 90X1) • İFSAK'ta eumartcsi günü saat l(> 10'da S.llaluk Uygur'un 'Biı Baska Hakış' başlıklı dıa gösterısı yer alacak (24.1 14 01) • Beyoğlu Sineması ıulu salı gunu 'Akıl Deflen', çar^anıba günü 'Rezervuar Köpeklerı' ve perşenıbe günü Paıamparça" filmlerı ı/lenehılır (251 İ2 40) • Hadi Çaman Yedltepe Oyunculan Babylon'da bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan Miller Clubber Time! partisinin konukları Arkın Allen (Mercan Dede) ve Scott Russell. Krbıl Uuzel Sanallar Merke/i. (54.1 10 39) • M. Kemal Gözen resım 10 Ocak'a dek Akbank Beylerbeyı Sanat (ialerisi. (.?:>.? 35 00) • Pİ ArtvvorkS Kanna K;ıf;ıl Işleı' I2()cak'.ıdek. (2.16 6,1 53) • Özdemir Altan resım 26 Ocak 28 Subat larıhlerı aıasında Mine Sanat Galerisi (0216.145 64 40) • Utku Varlık ıcsını 5 Şubal'a dek Bebek Sanat Galerisi. (2X7 XX 52) • Ender GÜzey resım 26 Aralık 20 Ocak Kaıe Saııal Galerisi. (240 44 4X) • Serdar Samancıoğlu resım 11 Ocnk'a dek liiııel Sanat Galerisi. (251 42 4X) • Ekrem Kahraman resım 19 Ocak'a dek l'erakkı Vakfı Sanat Galerisi. (315 00 60) Mümtaz Sevinç'in tek kişilik oyunu 'Bir Çift Sözümüz Var Aşka Dair' Nâzım Hikmet'in hayatına giren üç önemli kadın Münevver, Piraye ve Vera için yazdığı aşk şiirleri üzerine kurulu. Galeri Artist Kuruçeşme. (2X7 X0 35) • Naile Akıncı retrospektıl 27 Ocak'a dek Milli Reasürans Sanat Galerisi. (230 19 76) • Galeri Apel ' loprak ve I.ıf 2002' 17 Ocak (292 72 36) • Mübin Orhon resım 5 Ocak'a dek Galeıı Nev'de (231 67 63) • Bir Desen Ustası Abidin Dino: Altmış Yılın Desenleri M Aralık Garanti Sanat Galerisi. (29.1 63 71) • Borusan Sanat Galerisi 'Itırlı Bahçe' 26 Ocak'a dek (292 06 55) • Ali Haydar Pektaş sureklı resım seıgisi kendi atolyesınde (0 216 441 7X İX) Sergi • Emel Şahinkaya 3 28 Ocaka dek (iaranti Sanat Cialcrısi'ndc. (29.1 63 71) • Bedri Baykam 'Dışi I nlııkalaı' 4 26 Ocak tarihleri ara.sında AKM'de. (251 56 1)0) • Esma Civcir ıcsıırı 4 Ocak'tmı ştıhata dek İMKB Sanat (ialerisi. (29X 21 00) • Esra Üner resım 5 30 Oeak'a dek Kaş Sanat Galeıisi. (247 II H5) • Talat Enlil resım 21 Ocak'a dek I hM SanalCialerisi. (247 0X99) • Fotoğrafevi '8. Koç Allıanz Fotoğıal Yarışması' 10 Ocak'a dek (251 05 66) • Kasa Galeri '(ieleceğiıı Lsintılcrf 9 Ocak X Şubat (292 49 39) • Maçka Sanat Galerisi Tereddüt Nesııcleıı' X Ocak2 Mm (240X0 23) • Proje 4L Ycniden Bak' 23 Ştıbaf a dek. (2X1 51 50) • Birsel Bozut Gürbüz resım 15 Ocak'a dek I lobı Saııal (ialeı ısı (225 23 37) • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Sanat Galerisi Salonları resinı I I O c a k ' a dek (Sli ,14 5X) • Merih Akoğul fotoğraf 25 Ocak'a dek Bedıı Kalınıı Kyubııglu Sanat Galerisi. (0216 44.101 06) • Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu Mezunlar 2001 Sergısf 18 Ocak'a dek. (252 16 00) • Viktor Vasiliyeviç Ponomaryov resım 17 Ocak'a dek Ümıt Yaşar Sanat Galerisi. (202 s: ,15) • Esra Salihoğlu seramik 23 Oeak'a dek • Olcay Sezen takı 31 Ocak'a dek Alölye Orunıcek'le. (241 35 5H) • Refik Azizov resım 2 Oeak'a dek 1 he Marmara'da. (251 46 96) • Fatih Mika özgün baskı resım 22 Ocak'a dek Tolga Eti Sanatevi'nde. (0 216 36X26 79) • Andra Linkhorst Ibtoğraf 12 Ocak'a dek Karşı Sanat Çalışmalan.(245 .'5 08) • Gökhan Alpgiray resım 11 Ocak'a dek Cialeıı Artısl'te (251 91 63) • Semih Balcıoğlu karikatür 29 Aralık'a dek denı art Sanat (ialerisi (2X7 7X rt7; • Ismail Acar resim 10 Ocak'a dek F.lturko Sanat Galerisi (233 05 04) • Galeri Artisan heykel 30 Aralık'a dek. (231 64 33) • Nevzat Sayın fotoğraf 4 Ocak'a dek • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar • Bente Christensen Ernst Fakültesi ' I I Galeıı • I I Seıgf 28 Sııbut'a dek. (0216 326 26 67) "Kopenhag'dan Urfa'ya' 5 Ocak'a dek C'.A.M. (ontemporary Art Marketıng'de. (2.14 19 01) • Avni Arbaş resım 26 Ocak tarıhıne kadaı Kıbelc Saııal Galerisi'nde. (316 10X3) • Ebru Alpagut resım 27 Aralık'a dek Antık Hotel'de (63X5X5,1) • Artin Demirci resım 4 Ocak'a dek Ürün Sanat Galerisi'nde. (0 216 360 vy 64) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi karma lesıııı 5 Ocak'a dek (227 03 2X) • Engin Türker resinı 31 Aralık'a dek Istanbul Mcnkul Kıyınetleı Boısası Islanbul Sanat Galerisi. (29X21 00) • Utku Dervent resım 5 Oeak'a dek Maçka Sanal Galerisi'nde. (240 80 23) • Sadberk Hanım Müzesi Karıa Koleksıyonu' I I Ocak'a dek. (242 3X 13)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog