Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

31 ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(('cumhuriyet.com.tr Richard Perle: Irak'a askeri operasyon düzenlenmezse ABD terörün kökünü kazıyamaz Zafer için Irak'a saldın şart Körfez İşbirliği Zirvesi başladı • MUSKAT(AA)Körfez İşbirliği Konseyi (KlK) toplantısı diin Umman'ın başkenti Muskal'ta başladı. Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'den oluşan KlK üyeleri, kürcsel ekonomi içinde güçlerini ortak para ve tek pazar uygulamaları aracılığıyla korumayı hedefliyor. VVASHINCTON (Ajanslar) ABD'nin terorizmle savaş kampanyası çerçevesinde ikinci hedef olarak düşündüğü Irak'a düzenlenecek operasyon konusundaki tartışmalara son katkı "Terörc karşı zafer ka/anmak için Irak'a askeri operasyon düzenlenmesi şart" diyen Konald Reagan dönemi Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle 'den geldi. Halihazırda Pentagon Danışma Kurulu Başkanı olan Perle, Amerikan Copley haber ajansının yayımladiğı makalesinde, ABD'nin Irak'a askeri operasyon düzenlenıesiyle terorizme destek veren tüm ülkelerc gerekli mesajı vermiş olacağını ve böylelikle dünyada terörün kökünü kurutacağı BIÇAK SIRTI Alganistan ve Ortadogu'nun Gölgesinde Doğan 2002 Yılı ABD, sürdürülebilir üstünlükteorisi adının uygun düşeceği bir sistem ve düzen içinde, kendisi için gerekenleri yapmaktadır. Amerika sürekli müdahalelerde bulunmaz ise Asya ve Avrupa'daki potansiyel rakipleri zamanla gerçek birer rakip haline geleceklerdir. Hatta ABD'yi geçebileceklerdir. Bu durumun önlenmesi için ABD'nin sürekli müdahale ederek "rakiplerinin planlarını bozması" gerekiyor. ABD'nin bugün elinde bulundurduğu askeri, siyasi ve ekonomik güç kendisine bu olanagı sağlıyor. Çünkü üstünlük farkı var. Amerika bu politikanın soğuk savaş sonrasındaki ilk önemli uygulamasını Baba Bush döneminde yaptı ve kendi yarattığı Körfez krizi ile Arap Ortadoğusu'na askeri olarak egemen oldu. EROL MANtSALI • ABD'de Irak'a düzenlenecek askeri operasyonla ilgili tartışmalann "şahinler" tarafı yeniden sesini yükscltiyor. Richard Perle terörün kökünü kazımak için Irak'a opcrasyonun şart olduğunu ileri sürdü. nı savundu. Perle böyle bir operasyonda Türkiye'ye ihtiyaç olmayacağını belirtti. Perle, "Terorizme karşı savaşta ikinci bir saflıa olacak. ikinci saflıa olmazsa hedefe ulaşılamayacak. Terorizme karşı savaş, £1 Kaidc veya Taleban'a karşı degO. Onlar sadece ABD'de terörün kaynaklandır. Diğer terör kaynaklanm kurutmazsanız, bu savaşı bitirip zafer ilan edemezsiniz" dedi. Irak lideri Saddam Hüseyin'in ABD'den nefret ettiğini ve Bushailesi ile arasında u kan davası" bulunduğunu yazan Perle, Saddam'ın kitle imha silahlanna ve şarbonun yanı sıra sinir gazı ve diğer biyolojik silahlara sahip olduğunun bilindiğini belirtti. Perie, Irak liderinin şu sıralarda nükleersilahlar üzerinde çalıştığını da savundu. Perle, makalesinde şu görüşlere yer verdi: "Irak'ın ikinci hedef olmaınasi gcrektiğini düşiinenler Suriye, tran, Sudan, Yeınen, Somali, Kuzey Kore, Libya veya Filistin'i düşünebUir. .•'V ,. , ' . . . t , Bu listeyi saydığımda insanlar bana 'Bir düzine ülkeyle mi savaşacağız' diye sonıyor. Bunun cevabı şu: Eğer birUdsinin işini tanı bitirirsek diğer iilkeleri terorizmi desteklemekten vazgeçmeye ikna edebilme şansımız olur. Afganistan'da Taleban'ınson kahntılannı da temizledikten sonra Saddam Hiiseyin rejimini temizieyerek devam etmeliyiz. O zaman Suriye, Somali ve diğerlerine etkili bir örnek oluşturabiliriz." Irak içinde Saddam karşıtı bir direniş oluşturmanın "zor olmayacağını'' kaydeden Perle, şu anda zayıf olan Irak muhaliflerinin dış destekle güçlendirilebileceğini vc tıpkı Afganistan'daki gibi başan elde edebileceklerini belirtti. Afganistan harekâtının getirisi ne? Aynen Körfez krizınde olduğu gibi, yine ABD'nin ürünü olan Taleban ve Usame bin Ladin sayesinde Afganistan krizi (ve operasyonu) ortaya çıkmış oldu. Bunun ABD'ye birçok yararı var; 1) Putin'in iktidara gelmesinden sonra hızlanan "Asya platformu" şimdilik torpillenmiş oldu. Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya arasındaki işbirliği ortamı sarsıldı. 2) Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma ısıtıldı, her iki ülke de ABD'ye daha bağımlı hale geldiler. 3) ABD'nin Rusya ile işbirliği, yalnız Asya platformunu etkilemedi; AvrupaRusya ilişkilerini de salladı. 4) Irak ambargosu delinmiş, Ortadoğu'da iktisadi bir yumuşama başlamıştı. Irak ambargosu Türkiye, Rusya, Fransa, Japonya tarafından fiilen delinmeye başlamıştı. Bugün ise herkes, "ABD, Irak'ı ne zaman vuracak" hesabının içine girdi. 5) Askeri yönü ağır basan, "ABD merkezlibirdünya düzeni", Amerika'nın çıkarlan doğrultusunda yeni bir zemine oturtuldu. 6) Dünyada savunma harcamaları, tam azalmaya başlamış iken yeniden artma eğilimi içine girdi. Bundan da en fazla ABD yarar sağlayacak. 7) Iç Asya ve Kafkasya petrol ve doğalgazının alternatif çıkış yolları ABD'nin denetimine girdi. Bu gelişmelerin hepsi de ABD'nin yararına olan gelişmelerdir. Bütün bunlar, "Amerika'daki terörist saldırılar sonucu ortaya çıktı!" JLENl AFGAN YÖNETİMİ ABD İLE ANLAŞTI New York'ta şarbon vakası • NEWYORK(AA)ABD'nin New York kenti postanesinde yapılan bir tarama sırasında yeniden şarbona rastlandığı bildirildi. New York Bölgesi Posta Işçileri Sendikası Başkanı VVilliam Smith, şarbon tehdıdinin ne oranda yaygın olduğu anlaşılıncaya kadar işçilerden işbaşı yapmamalarının isteneceğini bildirdi. Son taramada sadece 3. kattaki makinelerden birinde şarbon görüldüğü belirtildi. Merkez sözcüsü, makinenin temizlendikten sonra yeniden teste tabi tutulacağını bildirdi. Bombardıman sürecek Ehş Haberler Servisi Afganistan'daki geçici yönetim, ABD bombardımanının, Taleban ve El Kaidc savaşçılannın direnişi kınlıncaya kadar süreceğini bildirdi. Savunma Bakanlığı yetkilisi Muhammcd Habil, ABD Başkanı George Bush ile terorizmin son direniş noktaları yok edilinceye kadar bombardımanın sürmesi konusunda anlaştıklannı söyledi. Pakistan'dan yayın yapan Afgan lslam Ajansı (A1P), Afganistan'ın doğusunda ABD uçaklannın bombardımanında en az 15 sivilin öldüğünü ve ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu duyurdu. Afganistan'a yerleştirilecek uluslararası banş gücüyle ilgili anlaşmaya varıldı. Geçici yönetimin Dışişleıi Bakanı Dr. Abdullah Abdullah, Afganistan uluslararası Güvenliğc Destek Gücii'nün (1SAF) iilkeye yerleştirilmesiyle ilgili anlaşmaya son şeklin verildiğini belirtti. Afganistan'daki geçici hükümetin Içişleri Bakanı Yunus Kanuni, Pakistan istihbarat servisini (ISI) Usame bin Ladin'e destek vermekle suçladı. Kaııunı, "BinLadin'in Pakistan'a gittiğini düşündüğümüzde, faaliyetlerini ISI'nin izni olnıaksızın yerine geüremeyeceğbıi sanıyoruz. Bin Ladin'e karşı hiçbir tepkide bulunulmaması ve tutukJanmaması, bir şekilde Pakistan gi/Ji servisince desteklendiğuıi gösteriyor" diye konuştu. Yeni Afgan yönetiminin Kültür ve Enformasyon Bakanı Rahin Mahdum, Taleban tarafından tahrip edilen Bamyan'daki dev Buda heykellerinin onarılmasını, hükümetin öncelikleri arasına aldıklannı belirtti. Mahdum, heykellerin onanmına destek sağlayacak ülkelerden uzmanlar ile Afgan yetkilileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti. Havaifışekfaciayayolaçtı Î zinde önccki gece çıkan yangında ölii sayısı 180 olarak bildirilirkcn yaralılann da 180 kişi kadar olduğu belirtildi. Bir havai fişek dükkânında meydana gclen patiamanın yol açbğı yangın yerine gelen insanlar kömürleşmiş cesetlcr arasında yakınlannı anyorlar. I llkcdc 2 günlük ulusal yas ilan edilirken tçişleri Bakanı Kernando Rospifliosi, Noel ve yeni yıl kutlamalannda kullanılan ve sokaklarda da satılan havai fişeklerin yasaklanması gerektiğini söyledi. Çin'in doğu kesiminde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlanıalarda da 9 kisi öldü,46 kişi yaralandı. (Fotograf: AP) Kime yarar, kime zarar getiriyor? Bitti sanılan soğuk savaş yeniden, yapay bir biçimde ve "tek boyutlu" olarak ortaya çıkıyor. ABD büyük üstünlüğe, hatta tekele sahip bulunduğu silah gücünü "fiilen kullanarak kendistratejik konumunu" güçlendiriyor. Enerji kaynakları ve yolları üzerindeki egemenliğini yayıyor. Asya ve Avrupa'da kendisine karşı ortaya çıkmakta olan oluşumları erteletiyor ya da işlemez hale getiriyor. Bazı ülkeleri kendisine daha bağımlı hale getirebiliyor. Sonuçta siyasi, askeri, iktisadi olarak üstünlüğünü pekiştiriyor. ABD içindeki dengeleri, "ABD'nin dünya egemenliği konusunda" daha iyi yönlendirebiliyor. Bütün bunlar az şey mi? Bir taşla kaç kuş birden vuruyor! TUNCELİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/2.17 Kaıaı No: 2001/377 Davacı Birgül Keşt vekili Av. Seda Kaya taraf'ından davalı Ali Dursun Keşt aleyhine mahkememizde açıhnış bulunan boşanma karannın lanınma ve tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Bütün aramaliira rağmen adreslerı lcspıt cdılemeyen davalı Ali Dursun Keşt'e tnahkememizin 6.12.2001 tarih, 2001/237 esas, 2001/377 sayılı kararı ile TempelhofKrcuzberg Asliye llukuk Mahkcmcsi'nin 9 Şubal 2001 tarih, 175 F 7048/9& sayılı karannın tanmnıa ve tenfizine, Tuncelı ılı. Mazgırt ılçesi, Akdüven Köyü, C'ilt: 12, llane: I l'de nüfusa kayıtlı Zülfü ve Elif kızı 1973 d.lu Birgül Keşt (Timur) ile aynı ycr nüfusuna kayıtlı Nurcddin ve l'alma'dan olma 1973 d.lu Ali Dursun Keşt'in boşandıklarına ilişkin kararın nülusa kayıtlı olduğu haneye boşanmıştır kaydının işlenmesine dair verilen kararın ilanen lebliğıne karar verildığinden, ılanen tebliğinc, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 güıı içerisinde kararı temyiz etmediğiniz takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hıısusu lebligat yerine kaim olnıak üzere ilanen teblig olunur. 19.12.2001 Hasın: 79360 F.sas No: 2000/330 Karar No 2001/365 Davacı l'atma (,'elebi larafından davalı Tahir (,'elebi aleyhine nıahkemenıi/.e açılan şiddetli geçimsİ7İik nedeniyle boı,anma davasının yapılan ve bitirılen 25.9.2001 tarihli celsede taralların boijanmalarına karar verilmiş, Tarafların mü^ierck v'iHııkları 1987 d.lu Ke/ibaıı, 1988 d.lu Melike'nin velayellerı davaeı anncyc verilmiş. velayeti davacıya verilen her ikı çocuk ile davalı baba Tahir Çelebi arasında, laraflaı aynı yerde oturduklan takdirde her hafta sonu, cumartesipazar günleri saat 9'dan ertesi günü saat 17'ye kadar, ayrı yerlerde oturduklan lakdirde ise 131 lemmu/ tarıhleri arasında I ay sürc ile vc dini bayramların 2. günü yinc aynı saatlerde şahsi miinasebele i/iıı verilmesine, Ke/iban ve Melike için dava larıhınden geçerlı olmak üzere aylık 20'şer milyon lira tedbir nafakasına hükmcdilmesine karaı kcsinle^liklen sonra ı>l11ak nafakası olaruk aynen devamına karar verilmekle davalı lahır Çelebi'yc hükünı özeti ilan tarihinden itibaren 15 güıı içerisinde temyiz etmedigi takdirde hükmün kesınle^eceğı hususu teblig yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 74277 NİĞDE ASLİYE 1. HUKUK MAIIKEMESİ'NDEN Davacı Murat Gökalp vekili Avukat Mustafa Oral larafından davalı Şükriyc Gökalp aleyhine ınahkeınemi/c açılan bo^anma davasının verilen kararı gereğınce, Hüküm: Davacınm davasının kabulü ile Niğde ili, Ulukışla ilçesi, Alihoca Köyü, C'ılt No: 0009, Kütük Sıra No: 0044'te nüfusa kayıtlı Ahmel ve Ayşe'dcn olma 1.10.1971 doğumlu Murat Gökalp ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ilasan Hüseyin ve Feriha kızı 15.7.1983 doğumlu Şükriye Gökalp'in MK'nin 134 maddesine göre boşanmalarına karar verilmiş olup davalı Şükriyc Gökalp'e Ihlamurkuyu Petrol Yolu Caddesi No: 28, Daıre: I Ümraniyelstanbul adresine tebligat yapılamadığı gibi Cunıhuriyet Başsavcılığı'nca da adresı tespıt edilememiştir. Hüküm ö/etinin ilanından itibaren davalının 15 gün ıçındc verilen kararı temyiz edebileceği, aksi takdirde ilandan 15 gün sonra verilen kararın kesınleşeceği ilanen teblig olunur. 21.12.2001 Basııı: 79328 ULUKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2001/85 Davacı Mehmet Demiroğlu tarafından davahlar Ballaşı Belediyesi ile Maliyc Hazincsf ni temsilen Palu Mal Müdürlüğü aleyhine tespil dışı bırakılan yerin MK'nin 639. maddesi gereğince tapuya tescili istemi ile mahkememize dava açılınıştır. Elazığ ili, l'alıı ilçesi, Baltaşı beldesı, köy içi mevkiinde bulunan taraflan 881 ve 882 parsel numaralı taşınmazlar ile doğusu Nuşret Şahin, batısı Reşat Demiroğlu, kuzeyi dağ, güneyi Ömer ve Sabri Demıroğlu arazileri ile çevreli yaklaşık 4 dönüm yüzölçümüne sahip dava konusu bu taşınmazda hak iddia edenlerin işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde l'alu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz davası açabilecekleri ilanen bildirilir. Basın: 69415 PALU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Işin Türkiye'ye faturası... Bazı çevreler Afganistan saldırısını Türkiye için yeni bir olanak olarak değeriendiriyoriar, bu çok yanlıştır. Asya platformunun gevşemesi, Türkiye'nin dış ilişkilerindeki yeni açılımları olumsuz etkileyecektir. Irak'ın olası bir ABD saldırısı Türkiye'yi, Körfez krizinden daha da kötü bir biçimde etkileyebilecektir. Yalnız iktisadi değil, önemli siyasi faturalar da gündeme gelecektir. Genelkurmay Başkanı bu nedenle sert bir çıkış yapmak zorunda idi! Ortadoğu'daki yumuşama, Afganistan olaylarından sonra belirsizliğe dönüştü. Irak ambargosu yumuşamıştı, tekrar eski duruma gelindi: Türkiye'nin zararı büyük. 2002 yılına girerken dünyamız adeta, "Amerika ve diğerleri"gibl bir çekişmenin içine sürüklenmektedir. Ama bu da geçicidir; esas çekişme "gelişmiş Batı ve azgelişmişler arasındaki paylaşım kavgasıdır"; uzun vadedeki bu süreç değişmiyor: Ne 2002'de ne de sonrasında... DosyaNo: 1998/259 Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan vakıf şcrhi işlenmesi davasında, Davalı Azize (,'içekçıoğlu ve Abdullah Taşova adlanna tebligat yapılamadığından davalı Vakıflar Gcncl Müdürlüğü tarafından açılan dava ile ilgili olarak 20.2.2002 saal 9'da duruşmada davalının mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirnıesi, gehnediği takdirde davanın gıyabmda sonuçlanacagı ilanen teblig olunur. 26.11.2001 Basın: 74674 GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ' Esas No: 2001/1186 Karar No: 200*71384. Hâkim: Kemal Güzel, 20998 ," •' }% Kâtip: Zarif Nalbantoğlu ' ', Hüküm Özeti: Mahkememize ait 2001/1186 esas, 2001/1384 karar sayılı 5.12.2001 tarihli ılam ile Ali Bozkır vesayet altına alınarak kendisine babası Osman Bozkır vasi tayin edilmiştir. 5.12.2001 Basın: 79659 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 2000/1342 Davacı Cemaletin lüylü tarafından davalı Ne/ahat Tüylü aleyhine ikâme olunan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında, Mersin, Aydıneık, Cumhuriyet Mah. Merkez, Mersın adresinde ikâmet eden Nezahat Tüylü adına çıkarılan dava dilekçesi ile duruşma günü bildirir çağrı kâğıdının hâkimliğimizc bila teblig iade edilmiş olup /.abıtaca yapılan tüm aıanıalara rağmen davalı adrcsi tespit edilemediğinden, hâkimliğimizın 2000/1342 esas sayılı dosyasının dııruşma günü olan 7.2.2002 günü saat 10.30'da duruşınuda hazır bulunmanız veya kendınizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yoklugıınuzda devam edip bitirileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur. Basın: 79431 ŞİSLİ2. ASLİYE HUKUK HÂKÎMLİĞl'NDEN Dosya No: 2001/584 Vasi Tay. Mahkememizce verilen 09.10.2001 tarih ve 2001/584 esas, 2001/742 karar sayılı ilamı ile F.rzinean, llçi, Uğur Köyü, C'ılt 54, Hane 43'te nüfusa kayıtlı bulunan Osman oğlu Hanife'den olma 1935 d.lu davalı mahcıır Abubekir Özmen MK'nin 355. maddesi gereğince vesayet altına alınarak kendisine 1967 d.lu Yılmaz Özmen vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur 13.12 2001 Basın: 79531 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/561 Davalı: Cengız Demır, adresi meçhul Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davahlar Ahınet Çardaklı ve Cengiz Demir aleyhine açılmış bulunan rucüen tazmınat davasının yapılan duruşması sonunda, Adınıza çıkarılan davetiyelerin bila teblig iade edildiği yapılan zabıta tahkikatında da adresiniz meçhul kaldığından ilanen duruşma giinünün tebliğine karar verilmiş, duruşma 05.03.2002 günü saat 9.00'a talik edilmiştir. Mezkur günde gelmenız, gelmediğıniz veya bir vekille temsil ettırmcdığıniz takdirde davanın yokluğunuzda bitirileceği davetiye yerine kaim olmak iizere ilanen teblig olunur. 21.12.2001 Basın: 79327 İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/596 Davalı: Mehmet (,'etin Artar ve llüsııe Dag, adresi nıeçhul Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davahlar aleyhine açılmış bulunan rucüen lazmınat davasının yapılan duruşınası sonunda, Adınıza çıkarılan davetiyelerın bıla teblig iade edildiği yapılan zabıta tahkikatında da adrcsiniz meçhul kaldıgından ilanen duruşma giinünün tebliğine karar verilmiş, duruşma 12.03.2002 günü saat 9.00'a talık edilnıiştir. Mezkur günde gclmcniz, gelmediginiz veya bir vekille de tenısıl etlirmediğiniz takdirde davanın yoklugıınuzda bitirileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.12.2001 Basın: 79326 İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/241 Davaeı Vakıflr Genel Müdürlüğü tarafından davalı Erdal Gcl vs. aleyhine açılan vakıf şerhi işlenmesi davasında, Davalı hrdal Gel adına tebligat yapılamadığından, kendisine ilanen tebligat yapılmasıııa karar verilmiş olmakla 20.2.2002 saat 9'da duruşmada bizzat ha/ır bulıınması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesı, gelmedıği takdirde davanın gıyabında sonuçlanacagı ilanen lebliğ olunur. Basın: 74676 GELtBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN ANKARA 32. ASLİYE HUKUK HÂKÎMLİĞl'NDEN KAMULASTIRMAİLANI Dosya No: 2001/774 Kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu yer: Ankara ili, Mamak ilçesi Altıağaç Mah. 1. C'adde No: 137/A Mevkiı: Pafta No: Ada No: Parsel no: 9081, 37403, 37408, 37407, 37409 Vasfı: Bina ve müştemilatı Yüzölçümü: Malikin adı ve soyadı: Emine Erdem Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Mamak Belediye Başkanlıgı Kamulaştırmanın ve belgclerin özetı: Ankara ili, Mamak ilçesi, Altıağaç Mah. I. Cadde No: I37/A'da bulunan ımarın 9081, 37403, 37408, 30407, 37409 adalar arasında bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve laşınmazın idare adına tescili. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliğı yukanda yazılı taşınmazın kamulaştırma bcdelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2001/774 Esas sayısına dava açılmıştır. 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyannca ilan olunur. 7.12.2001 Basın: 80025 Esas No: 2000/637 Davacı Fatma Aydemir tarafından davalı Ali llikmet Tanıyan aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan duruşmasında, Yukarıda adı geçen davalı Ali Hikmel Tanıyan adresinde bulunamadığından ilanen tebligine karar verilmiş olup, adı geçcn davalıya dava dilekçesinin tebliği ve dııruşma günü olan 8.2.2002'de saat 10.00'da Milas Sulh Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunuması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, ha/ır bıılunamadıgı veya bir vekille temsil ettirmediği takdirde yargılama yokluğunda devam edecek ve hüküm verilecektir, ilanen teblig olunur. (HUMK'nin 213 ve 377. mad.) Basın: 59114 MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN hsasNo: 1998/80 Davacı Şahismaıl Can vekili Av. Kemal Akbayır tarafından davahlar Ali Akın ve Hasan Hüseyin Akın aleyhine mahkememizde açılmış bulunan paydaşlığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince, Bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davahlar Tuncelı merkez Yolkonak Köyü'nden Ali Akın ve Ilasan Hüseyin Akın ile dahili davalı Selmaıı Akın'a davacı vekili Av. Kemal Akbayır larafından verilen dahili dava dilekçesinin vc duruşma gün ve saalı olan 07.02.2002 günü saat 9.10'un ilanen teblıgınc karar venldigınden, ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bu dava ile ilgili ibraz etmek isledığıni/ belgeleri duruşma gününe kııdar göndermenız ve duruşmaya getirmcnız gerektıği, duruşmaya gelnıediginiz veya bir vekil tarafından temsil edilmediğınız takdirde yargılamaya yoklugıınuzda devam edıleceğı ve karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak ü/ere ilanen teblığ olunur. 13.12.2001 Basın: 79043 TUNCELt SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/57 Davacı SSK Başkanlıgı vekili tarafından davahlar Murat Erdoğan Yapı Sıgorta AŞ aleyhine tnahkememize açılan rucüen alacak davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca, Davalı Mural Erdoğan'a duruşma güııüııü bildirir davetiye teblig edılememiş olup, yapılan zabıta araştırmasından da davalının tcblıgata yarar açık adresının tespit edilemediği anlaşılmakla, Yozgat ıli, Sorgıın (,'amurlu Köyü nüfusuna kayıtlı Hayati oğlu 1980 d.lu Murat Erdoğan'ın duruşma günü olan 12.2.2002 tarıhinde saat 09.50'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edilip karar verileceği davalı Murat Erdoğan'a ilanen teblig olunur. 21.11.2001 Basın: 74646 BAKTRKÖY1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/141 Mahkemcmizce verilen 13.12.2001 larilı, 2001/141 esas, 2001/1 138 sayılı karar ile Hüseyin oğlu 1967 d.lu Mehmet Keskinkılınç'ın MK'nin 355 nıaddesi uyarınca vesayet altına alınnıasına kısıtlıya kardeşi 1956 d.lu Şaban Keskinkılınç'ın vasi olarak tayinine karar verildiğinden işbıı vasi kararına itiraz edeceklerin kanunı süresınde itıraz etmeleri, aksi takdirde hükmün aynen kesinleşeeegı teblig yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 79478 KsasNo: 2001/330 Tarallar arasında görülmekle olan alacak davasının mahkememizce yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince, Davahlar P.krenı Dıır, Hatice Dur (Esen), Zeynep Dur (Keklik), Nuray Dur'un ((,'elik) Istasyon Cad. Çınar Apt. No:l Küçükyalılstanbul adresinde tebligatlan yapılamamış olduğundan tüm aramalara rağmen açık adresi tespit olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalıların duruşma günümüz olan 13.3.2002 günü saat 10.25'te mahkememiz duruşma salonunda hazır olmalan ya da kcndilcrini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmemeleri ve kendilerini bir vekille temsil eUırmcdiklcri takdirde yokluklarında duruşmal.ira devam edilip karar verileeeği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur. 14.12.2001 Basın: 79465 KARTAL 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog