Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 ARALIK 2001 PAZARTESİ 10 EKONOMI Borsa Analizi mılan GIDA İÇKİVETUTUN AıuılohıElebBıautk AnadoluGıda AünyağKombMarı Banvıt DilIltK'l Frstı Moyve vn Gıda San FngoPakGıda Kenlâda Karmttş Kontat KnslalKola UoYağ Sanayı Maret MakoGria Mmlımıı PastaMla PenguenGıda PınarEnt EtreUn PınarSu PınarSut Selçııkada Şeker Pıtıç Tal Kaıserve TTuborg TııkiB Unal Tanm Vanel Akal AkınTekstıl Aksu AJtnyıldız Meneucat AratTekstll ArsanTekslll eerdanTekstll Bcssa Ceyön Gıykn Dsrlmod Esem Spor Gıynn OmsanGedelplık IdaşlstanbulDuşeme KasuTekstıl Konlste Kwdsa Uks KfKİltr: ManderesTBkstll Mensa Mensucat MetmteksTekstll Okan Tekstıl ParkEleklrık Pdyletı Sılas Stttaş S*vnKPamuklu Ukı Vakko YataşYatak Yunsa AlkaKajjıt Gentas Ketebek Mobltya BakAmbalaı Dentas Doftaı Bıırda Rtaoll Der Vay Hurrtyel GazeteclHk ışıklarAmDalaı Kapttnın Kartoossr Mıllıyet Oazetecllık Ohıuksa Sahoh Ynyreıhk Tm Kutsan Vlkmg Kağıt 15,325 36.000 4,850 2,450 7^00 880 5.300 4,450 2,100 6500 8.700 7,000 6,600 1575 4 5 0 9400 9,600 1,350 2,425 3,400 1300 9500 10100 9,900 3,550 1,750 2,550 21,750 17,250 4400 8.900 1300 4,700 1,525 5,700 28,000 2550 2700 1,975 3,550 6,300 4,900 7,500 2900 2,550 1,725 1,575 1,350 8,400 540 680 8,000 2,175 7,800 3100 1,875 17,500 1,625 6,300 2.600 6,700 3,100 3,000 4,1(0 4,100 6,000 51,000 1,725 8,400 3.800 ,1250 2,850 •1653 1722 1480 •2493 5618 7752 2287 24 81 11929 3503 002 677 •1170 10983 4230 726 •4453 1180 0 70 180 •2 73 •233 75 1894 1076 1680 205 1176 12 60 031 •410 70 19495 037 22800 1568 607 3174 51113 3.90 •10874 094 13831 1604 51791 1545 5177 •144 46 •558 2806 •939 38064 •4248 129 1171 8,61940 •4818 •641 441 2096 •20973 235 1469 012 226 12747 3069 1817 27543 591 16329 1453 142 841 199740 3765 720 905 2267 905 163 176 434 148 856 22 05 112 151 0 75 146 583 2.59 105 197 300 2516 557 1972 11603 1760 627 139 091 39511 149 089 230 046 426 008 1717 280 1536 685 187! 117 209 094 183 487 086 1 17 172 079 642 334 2 46 281 129 119 586 126 462 3 70 103 27018 076 149 546 224 788 7293 10 23 7308 1493 1B05 6193 14181 1739 101 263 094 10! 089 1292 4 20 162 175 226 386 1052 •933 774 •587 •345 62 40945 26738 IMH nm C M FI m M ttp IMH Mrirfca* İNŞAATVEBAYINDIflLIK Boma Yapı TOPTANTİCARET EgeDışTîcaret Eytfttır Gryım tıtema Nergıs Hokllng 12 20194 PERAKENOETİCARET Carşı Gıısı Kıpa Mlgros Mllpa Sanko Pauırlama SezgınktrGıda Sabah Pazarlama Tansaş Tansaş fYenıl 1UHİ2M Favorı D»ılenme Yerten Marmarls Attınyunus Marmarıs Mart! NetTuri/m Tek Art Tun/m Ceiet> Hava vollan THY THYfrenı) Usaş Akbank •AHemalrrbank •üemıBank T Dışbank Estank Fnansoank T Garantı Banka» Ihlasrınans T Iş Bankası A T l ş Bankası B T Iş Bankası C ŞskerDank Smaı Yatnm Bankası T Kalkınma Bankası TSKB TEB Tekstıfcmk Toprakbank Yapı Kredı Bankası Yaşarbank SlGOflTA ŞİRKETLERİ Akbigorb Anadolu Sıgorta Anadokı Hayat Commerclal Unkm EmekSgorla GunasSgorta Yapı Kredı Sıgorta H* 4,900 12,963 4 6 0 4 6 0 8.900 3.700 Inrlt M FI umt mı FTflt M IMM •48870 2074 3167 •10130 1123 7927 051 070 126 948 11529 •329 2526 102 1154 36 •284 72 •66719 79398 Vergide yeni dönem ANKARA (AA) Ev sahiplerine, 2001 yılında elde ettikleri konut kira gelirlerı ıçın 700 milyon lira olarak ııygulanan kira istisna tutan, 2002 yılı içın 950 milyon liraya çıkanldı. Maliye Bakanhğı'nın 2002 yılı vergi düzenlemelerine ilişkin tebliği, dünkii Resmi Gazctc'dc yayımlandı. Tebliğ ıle tekele tabi maddelerle, damga pulu, Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan malların ticaretini yapanların, 2002 yılında basit usulden yarar Gelir Vergisi'ne tabi ilk dilim 3 milyar 800 milyon liraya çıktı GOZ UCUYLA TÜRKEL MtNtBAŞ f 10.31 •1.04844 •96058 7,607 21 569 28829 813 3370 68291 128622 •58863,16923 20,0002455635538,18363 •237 73 •13,08484 •3488 •214391 001 172 410 243 06 287 1106 •387 038 048 •217 060 50227 •714 48 2 37365 372 39 87729 18510 14 50 354? •4466 3,150 11.000 125,000 1,150 5300 b,W 3850 2 950 6 300 2 925 1,250 4 950 1825 1125 3.050 J4 000 7800 10,500 2.500.000 4600 700 760 1,100 1725 1.275 2650 860 24 970,000 840000 8100 880 660 4500 9 4 0 2 650 6 6 0 5 6 0 4,450 1,950 21543 12.000 2,175 4 050 15,750 4 6 0 1,975 3,150 251 b2 1257 908 1818 3085 21824 5617 981 M 98134 298 2535 •2235 3894 1410 7326 466 466 7312 3031 306 27 67 4280 470 2045 854 •1346 035 170 0 78 110 107 469 674 907 344 332 062 091 105 119 137 219 022 542 1811 434 875 852 729 634 883 264 1731 •2721 •1,367 04 •1027 533 231 2605 550 •1,42716 7 97 12343 077 237 698 •93911 524 71 1,42458 27196 68896 74836 3,350 2,10951 • CJelir Vergisi'nde ilk dilim 3.8 milyar lira oldu. Ücretlilerin özel indirimi Doğu vc Güneydoğıfdaki 13 ilde 42 milyon liraya, diğer yörelerde 30 milyon liraya yükseldi. Ev sahiplerine kira istisna tutan 700 milyon liradan 950 milyon liraya çıkanldı. lanabilmeleri için alış, satış veya hasılatiarının hadleri belirlendi. 21 milyon 900 bin liradan 30 milyon liraya çıkanldı. Bu şekilde 2002 yılı içinde uygulanacak özel indirim tutarları günlük J milyon lira, aylık 30 milyon lira, yıllık da 360 milyon lira oldu. Kararname ile Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde de •3329 •1 951 50 •2196 •9,37251 •2753 •135036 2753 •135036 1399 2091 •2730 •1923 107 85 73945 •52625 •39734 40202 2476 075 075 5,31107 5399 5399 Gelir Vergisi Gelir Vergisi'ne tabi ilk dilim 2 milyar 800 milyon liradan 3 milyar 800 milyon liraya yükseltildı. 1 ücak 2002'de yürürlüğe girecek olan düzenleme ile vergi dilimleri yeniden belirlenirken, ücretlilerin ö/el indirim tutarları da aylık •14 33 •3,45969 1240 57190 3857 1,13066 4 44 15514 188 104 644 443 104 49 4053 215603 37117 192 72 1687 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEP0LAMAS562 özel indirim tutan 30 milyon 600 bin liradan 42 milyon liraya çıktı. Böylece özel indirim bu illerde günlük 1 milyon 400 bin lira, yıllık da 504 milyon lira olarak uygulanacak. Işverenlerce işyeri veya işleri dışında kalan yerlerdc hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlara ilişkin istisna tutan da günlük 2 milyon 350 bin liradan 4.5 milyon liraya yükseltildi. Artık Hîçbir Şey Eskisî Gibi Olmayacak' G.VV.Bush DOKUMA GMM EŞYASI VE DERİ4 660 Yatırım indirimi Düzenleme ile yatınm indiriminden yararlanmak için 2002'de sınai ve ticari yatırımlarda gerekli en az yatınm tutan, 120 milyar lira yerine 180 milyar lira, zirai yatırımlarda 24 milyar lira yerine 36 milyar lira olacak Bakanlar Kurulu kararı ile basit usule tabi olmanın koşulları da yeniden düzenlendi. Buna göre yıllık kira bedeli toplamı 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren, büyükşehir belediye sınırlan içinde 1.5 milyar lira, diğer yerlerde 1 milyar 100 milyon lira olarak tespit edildi. 3700531,974 32 1508 098 2220 41984 34 71 23353 45034 6791 19045 9954 53140 4,68565 23429 5857 1422 38398 31875 230% 67938 9615 2.69845 10368 26489 1,20553 41195 43690 1,45313 1,45688 15707 392 70 95839 •37280 13897 51149 •5045 48350 9887 77683 18884 43896 1,49032 30147 •14054 •287 55723 2720 64.88 875 1587 61 49132 1,78418 19142 45530 15742 6690 1274 5600 •2030 16233 2,32974 147 1796 1047 •64150 2,79582 16196 1,24557 98544 3,14275 16769 96 49 79 59 5540 •2589 1064 016 •2711 7,91911 •3769 684 23 1675 052 4344 458500 823 187 60022 31007 BANKALAfl VE ÖZEL FİNANS KUFrüMI ARI21.320 186 67173 251 6187 I484 15529 557 557 557 209 7,27915 1536 317 365 321 3490 14413 2041 9632 159 24405 1574 494 826 387 839 913 946 787 291 3819 1813 1467 1210 •32514 455 1298 1035 3032 14 50 •1058 1826 207 370 057 154 119 4519 853 8633 1069 1513 1653 2,22567 3906 4146 642 4617 7656 533 14 50 6939 585 1388 4037 6.48 52819 1583 36071 •6634 •3,76606 •446 042 976 52 66 7 74 1227 •2608 1117 17 31 •537 6593 6340 42912 97797 ,155 58 99953 99095 164 84 b5J/3 66J80 •1437 •1,847 34 392b •2 773 16 319 17002 3,96130 319 11439 2.66519 319 096 •4910 2536 1713 3845 456 324 62 537 1714 4215 3478 4383 6142 8671 1313 3092 165 248 4 41 059 084 358 070 161 031 231 156 420 184 406 666 102.80 6210 •3007 •5,767 83 12 40 •2,452 83 191 452 4601 1224 239 530 27 41 •1898 072 25.74 008 217 18616 1594 2386 5766 30b 1077 6637 ?13? 4669 165 30 B5 •61152 2263 71 80762 74089 9538 90384 935 55 6080 43399 181 3088 9 63172 1,127 55 5,255 99 1,09535 »43 33350 151199 3,30053 81546 41765 ORMAN UflUNLERl VE MOBİLYA9.019 4884 155 Ray Sıgorta 3,050 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORİNG ŞSXETLEflB,37? Aktıttınans EGSFmansalKıalama Faüo Fnafis Flnuns Fınansal Knabma Iktral Fnansal Kralama Iş Fınansal Klralama Oztinans Fadonng Rant fınansal Kıralama Toprak Factomg Toprak Fınansal Kıralam VakılLeashg AlarkoHoldıng BorusanYahnm Dogan HoKJmg Dogan Yay Holdlng Eczacıbaşı Yatjım EfesHoldıng •EGSHoMng Enka Hddlng GSDItoldıng IMasHoUıng Kav KoçHoktag MedyaHokftıg MaınarZorlu Hokllng Net Holdng TŞışeCam SataıcHakJmj YjflcılarHoklırçAŞ BIIIŞIM Arena BtkjBayar »Jratel Tetotaş EscortComputer ünkBHgsayar Logo Yazıhrn Netaş TurknJ lletıjdl He SAVUNMA Aselsan GAYNIMfcNKULYATOflT AhrkoGMYO EGSGMYO IhtasGMYO IşGMYO NurolGMYO OsmanlıGMYO VakılGMYO Yapı Kredı KorayGMYO Ak Yatırım Ortaklıgı Altematrl Yatınm Ata Yalırım Alljnlıs Yalırıııı Allas Yalırnı Avrasya Yatmm 8umeranq Yat Ort DemrYatOrt EcıacıbaşıYaton h/renYat Ort FınansYatOrt GarjntlYal Ort GedtYatOrt Global Yatnm Iş Yat Ort Mustala Yılmaz Yat Ort SYB Ydlırnı Oflaklıgı Taç Yat Ort Vakıf Yatmm VamkYalnm Ortaklıgı Vakıf Rısk Ser Y 0 Yapı Kredı Vatmm Yatınm Fınansman ARACIKURUMLAH Alfa Menkul Degerler Global Menkul Dejerter BÖLGESEL PAZAR ArtmYunusÇes™ Bırlık Meneucat CeylasMadencik DuranOfaet Edlplp* Gccbonlşt Intermedya Yayncılık IpekMatbaacılık Lalarye Aslan Çımento Megesboya PetrokentTurüm Sonmez Flament Yapı Kredı Fınansal Kralama GÖZALTIPAZARI Abana Apeks Bısaş Tekstıl Boyasan Cukurovatlektnk Dogusan Eınsan Beşyıkjız Emsan Pasönmar Gumuşsuyu Halı KepaıEkklnk Koytas Makma Takım Metaş Raks Elektronlk RaksEvAletlen •Söksa •SevgıSaglık C»ı<s lüfütık Hu Translurk Hokllng Tumteks 19550 1,300 1625 470 485,000 25bO 2,000 780 1 8 0 449,621 2,125 7 1 0 5500 4550 3,750 2631 12458 4079 76 73 8364 28021 4894 9215 29429 7951 •1523 •1614 3920 9169 7295 612 050 069 722 171 205 2800 2 750 20,664 4,250 1,550 7,500 1326 3400 7 400 1.070 3,500 11,500 4,650 26,500 4 250 2,950 2165 4393 612 8492 •937 1844 230 127 33 •1.07 •6789 21336 602 332 •2169 063 138 246 344 246 2.31 290 367 1250 660 5 2 0 1.500 540 1625 1075 630 560 430 1625 28,500 4,850 2575 2,325 4,200 3 250 250 102,500 2,650 2,200 4.100 38000 6900 9 2 0 940 5,800 7,900 16,500 9522 9000 18 250 1825 13500 18750 51000 12500 9425 21,500 14.761 17.750 4 6 0 1,425 1,300 2,400 1,050 3500 3,550 1325 1,750 3,400 1,075 2,650 14 750 1450 1950 1,825 2,600 1,025 6,500 3,200 4050 1175 690 1100 4150 2,500 2,275 8,000 2,200 1425 4444 •4 36 4913 578 2901 524 13/4 2617 1650 3306 •7 57 •021 •2285 1890 1226 2697 •17 89 1957 3007 •839 24 80 2236 •42 66 2188 5596 1733 607 1166 3399 1156 29062 1147 1303 1634 2029 1326 2459 44678 183 184 220 252 394 82320 5374 6103 740 10811 •733 10879 331 2622 844 5b 72 13 70 5513 15,173 3308 143 •1137 •029 24 79 578 082 633 231 237 187 2(0 024 107 058 054 040 031 204 021 205 035 Hayat standardı Mükelleflerin 2001 yılına ilişkin olarak 2002 yılında beyan edilecek gelirlerin tespitinde dikkate alınacak hayat standardı temel ve ilave gösterge tutarları belirlendi. Buna göre tutarlar, altın imalatı veya altın ticareti ile uğraşan birinci sınıf tacirler için, kalkınma öncelikli yöreler dışındaki diğer yörelerde 7 milyar 950 milyon, 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik yapan 1. sınıf tacirler için 2 milyar 650 milyon lira vc bunlann dışındaki 1. sınıf tacirler için de 5 milyar 300 milyon lira ve serbest meslek erbabı için de 4 milyar 900 milyon lira olarak belirlendi. •12236 17,55565 •3154830,83539 23763 5,72356 HOIDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ 'KİMVA. PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNIFRİ11,701 Aksa 24,000 3603 277 Alklm Aygaz Bajtas BayraHıBoya Bnsa CBSBoya CBSPtrtaı DevaHoMlng Eczacıbaşı llaç EjeGubre Ege PraHI EgePlast Goodyear GObre Fabrlkalan Hektaş Marsnall Petkm Petrol Ola Pımaş Sasd SodaSdiıayıı Turcas Petrol Tupras Yasaş AdanaAÇımento AdaraBÇmento AdanaCÇmento Atyon Çım&nto Alçansa AnadoluCanı BalBökeSoke Balıçnı B * Çlmento flursa Çlmento Çtnbeton Omenta? Cımsa UenızltCam EczactaşıYapıGereçleri Ege Seramık GMIaş Hazradaf Izocam Konya Çlmento riütarıyaPorsolen Maröln Çlmento NdıÇmento N^de Çlmento TrakyaCam UşakSeram* Unye Çımento METALANA SANAYI Boruaan Burçelk Cemtaş CellkHalat DemısaşOOkum DuMaş Erboean EregllDemırÇellk Ferış Atomınyum kmıDemlcÇelık KsrabukDoiMÇelık|A| KarabukdemıÇellklB) KarabilkDerrtÇellkP) Sarkuysan 8,000 14,250 23,750 9 7 0 34,000 920 1,625 1,575 8,100 4,250 4,600 2,000 9.500 12,250 1,950 31000 8,500 62,000 2,450 16,500 3,500 4,700 12,250 2125 8,300 5,000 1.050 137,500 9,600 1450 3.600 6,500 3,100 30,500 5,800 24,250 15,250 8,200 28,500 10,750 3200 5,400 6400 7^00 9,200 13,750 14,500 5.100 1250 3400 6386 9,400 6,600 3 700 4,500 6,100 3,300 14,250 18,250 9.300 1,125 9 3 0 «70 870 2430 496 1008 092 9443 •2287 2512 •2562 2105 •4707 50733 50733 50733 156 196 324 417 4 61 309 1432 112 233 156 287 983 080 316 21b 154 349 196 179 565 4 07 562 256 •88 156 163 2 39 413 4 78 331 348 197 273 132 137 234 210 1.74 119 124 060 2493 721 1560 22899 17 77 7753 13597 •24536 •8175 1893 47807 73142 16298 962 969 496 •202 17328 •2430 1963 13016 2700 152 76 2119 2119 2119 •412 3 81 254 696 1911 2285 1570 •034 2075 400 383 278 114 173 1.97 2.06 784 241 130 186 290 375 2.43 167 2.45 246 150 194 184 814972,787 40 495 2,47201 •22913 • 1554 05 896 1626 3,10962 157 75 •3,65061 10247 2.2431b •3090 •103180 •3205 •2 71956 •48217 233 3036 14 30 1203 1236 1468 2617 1642 120 75? 289 •208 545 150081 134624 1,974 21 48875 14529 8264,1 5910 3.18170 4245 33 79 2639 142 •8919 902 1183 43 70 1261 359 •109 912 4201 074 080 311 444 334 111 193 987 •1528 5B •2,65952 6204 1209 6221 1,71008 •1017 •2,03080 886 988 1144 1613 450 2144 2671 2671 2671 •065 388 208 1738 1310 3046 1311 •013 •1342 1134 1114 781 /an 611 1135 449 2539 545 9 67 732 749 2696 1203 18 79 820 848 •2866 1418 •686 1200 2S8 610 5952 1149 2451 17 57 •1122 5697 598 119 670 •026 •915 745 502 739 652 2841 7841 7841 844 985 16518 13 29 595 837 480 7 74 54 27 017 •4 46 869 985 1652 5848 7290 806 33330 3.353 74 827 92 84849 63371 92784 12686 •77359 12756 4760 34086 48211 445 66 857 59 1112 66005 1,22165 610 37 3,54735 777 27 1,33334 •59655 706 76 14884 84087 175757 4416) 256018 416 71 •22001 396 96 1,15667 11977 283 20 3030 35965 7 41 1461 16470 1717 1674 •3234 •1.01901 3668 5,44666 TAŞ TOPRAGADAYALISANAYİ13,007 1145 4 71 712 KÖRFEZ'E ORTAK PAZAR Dünya petrol ürcriminin yansını elinde bulunduran 6 Körfez ülkesinin lideri, ortak bir petrol pazan oluşturmak amacıyla bir araya jjeliyor.Toplanüda görüşülccck ortak pazann 1 Ocak 2003'te uygulanıaya gcçmesi ve giimrük tarifelerinin yüzdc 5 olması bckleniyor. Ortak pazar hedefinin, Körfez ülkclcrinin 2010 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği ortak para kullanımına geçişin onemli adımlanndan biri olacağı düşünülüyor. 732 25419 287 6569 06! 2129 0 73 258 159 558 175 762 1047 1406 628 3160 12629,378.35 11,97369 066 042 132.03 •1079 •4740 057 113 127 083 129 078 098 083 094 076 137 165 108 131 136 039 087 136 229 091 158 086 149 157 112 193 0 78 126 1489 191 5063 029 014 •032 •019 4386 1436 •15.76 •1587 •311 115 •1178 •3710 •132 264 902 428 410 255 637 106 1743 555 733 2 78 617 232 16150 9434 16160 25563 9616 246 030 011 •004 •201 •468 •101 012 025 158 0.24 040 01! 204 041 547 034 16938 923 005 153601 6656 54964 6623 34005 1.194 62 22224 70072 27305 300 •44151 •79545 16626 22200 37551 33671 50887 2,23866 •197 86 43929 28993 •18609 27853 155656 27616 12285 48284 964 71 13109 •24643 35118 105 56 57074 •24233 6661 6633 81194 58580 •1316 Tebliğe göre yeni dilimler 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek 406 88263 MENKUl KIYMFJlEFi YATHM ORT 7 944 2002'de yeni vergiler 1765 220 2157 290 1674 134 1438 116 •42.83 2.29 1935 148 267 115 1121 096 4459 233 888 4004 1601 •2304 2724 277 257 196 131 232 1,42b • 1.67261 39733 6905 1260 •1483 •2,46046 2.05996 •2607 3,914 77 1,57836 •66435 4,37938 219005 189388 4 05659 2,74766 1580 •53149 53548 1,412 96 72128 313602 4 53906 •7841 4,37947 Mükelleflerin 2001 yılına ılışkın milyon, 11 ve daha yukan yaşta olan yükşehir belediye sınırları içinde 1.5 olarak 2002 yılında beyan edılecek bir taşıtla münhasıran nakliyecilik milyar lira, diğer yerlerde 1 milyar gelirlerin tespitinde dikkate alınayapan 1. sınıf tacirler için 2 milyar 100 milyon lira olarak tespit edildi. cak hayat standardı temel ve ilave 650 milyon lira ve bunlann dışındaGelir Vergisi 'ne tabi dilimler ise şöygösterge tııtarlan belirlendi. ki 1. sınıf tacirler için de 5 milyar le belirlendi: 300 milyon lira, serbest meslek er• 3.800 milyar liraya kadar %15. Maliye Bakanhğı'nın, Resmı CJababı ıçın de 4 milyar 900 milyon lizete'de yayımlanan teblığine göre, • 9.500 milyar liranın 3.800 mil2001 yılına ilişkin olayan için 570 milyon, fazrak Mart ayında beyan • Yeni oranlara göre, 2002'de yıllık kira bedeli lası için yüzde 20. edilecekgerçek usulde • 19 milyar liranın 9.5 toplamı büyük şehir sınırlan içinde 1.5 milyar tespit edilen ticari kamilyan için 1.710 milyar lira, diğer yerlerde 1 milyar 100 milyon liraya zançlar ile serbest meslira, fazlası için yüzde 25. çıkanldı. 3 milyar 800 milyon liralık kazancın lek kazançlan için esas • 47.5 milyar liranın 19 alınacak temel ve ilave milyan için 4.85 milyar livergi oranı yüzde 15 olacak. gösterge tutarlan tespit ra, fazlası için yüzde 30. edildi. ra olarak belirlendi. Bakanlar Kuru• 95 milyar liranın 47 milyar 500 milyon lirası için 12 milyar 635 milTutarlar, altın imalatı veya altın tı lu karan ıle basit usule tabi olmanın koşullan da yeniden düzenlendi. Bu yon lira, fazlası için yüzde 35. careti ile uğraşan birinci sınıf tacirna göre, yıllık kira bedeli toplamı 1 ler için, kalkınma öncelikli yöreler Vergi oranlan, ücretliler dışındaki Ocak 2002 tarihinden itibaren, büdışındaki yörelerde 7 milyar 950 kesimlere 5 puan zamlı uygularuyor. "Açıl susam, açıl!" masallarıyla büyüyenler için önünde durduğunda kendiliğinden açılıp kapanan kapılar çocukluk günlerinden kalma bir mucize. Ya, sayfalarca yazıyı, fotoğrafı kutu gibi bir aletetakıp da birkaç dakika içinde kilometrelerce öteye yollamak! Jules Verne romanlarıyla büyüyenler için insanın Ay'a ayak basması mucize sayılmasa da... Genetik dönüşüm, kopyalanan canlılar, insanın yeniden tanrılaşması sayılmaz mı? Onlar konser, konferans salonlarında birbiri ardına çalan cep telefonlarına... Alışveriş merkezlerinin kasayerlerinin önünde uçuşan word, gold, platin kredi kartlarına... Sanal ortamda yakalanan sanal sevgililerle yaşanan sanal aşklara şaşırsalar da denemeden yapamıyorlar. Dahası... Yaş, cins, dil, din, renk farkı gözetmeden gelen yeni oyucaklarını seviyorlar da!.. Beş yıldızlı sarayların kapılarından geçemese de, Ay'a kendi başına ayak basamasa da, oturduğu kentin dışına çıkamasa da cep telefonu, faksmodem, elektronik posta ile dünyayı gezıyorlar. Dijital devhmin dünyayı bir köy haline getirdiği savının gerisinde ve bu yeni biçimlenmeye verilen "globalleşme" adının bu denli kabul görmesinin temelinde, zaten eşanlı olarak yaratılan bu kullanım eşitliği var. Köydekilerin çoğunluğu kârlann artış hızının eski günlerde olduğu hızda artmadığı şeklindeki bir bilgiye sahip değil. Bu nedenle de onlar için globalleşmeyi sağlayan iletişim ve bilgi işlem teknolojisindekı gelişme, ayrımcılık sınırlarını kaldıran, eşitlikçi, hakça paylaşımı sağlayan bir büyü!.. Büyünün etkısini yitırmemesı için sürekli cep telefon modellehni, bilgisayarlarını yeniliyor, internet sitelerine yenilehni eklıyorlar. Ne varki... "Global Köy" masalının Mars'tan çekilmiş fotoğrafları epeyi farklı!.. İki yüzyıl öncesinin fotoğraflarına göre daha çok sıyah derili beyaz deriliyle evlenebilmekte, daha çok yoksul okumayazma olanağına sahip, daha çok kadın New York borsasındaki hisselerin fiyatlarından haberdarsa da.. Sistemin hamisi Sam Amca misket bombalarıyla aynı renkteki yardım paketlerı atarak insani hatayapıyor. Rlistin'deki Israil tankları çocuktanımıyor. Yüksek teknolojık donanımlarından dolayı kıskançlık krizlerine düştüğümüz Hindistan'da kız çocukları doğar doğmaz ağzına tütün tıkanarak öldürülüyor. Türkiye'de aile namusunu lekelediği için öldürülen kadınların sayıları iki elin parmalarıyla değil, yüzlü rakamlarla istatistiklere geçiyor. Global köyün arka sokaklarında, açlık ve salgın hastalıklardan ölenlerin cesetleri yükseliyor ve... Arka sokaktakiler "Hanı hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı" diye soruyor! Aslında, G. W. Bush haklı. Cep telefonları, bilgisayarlar, internet kanallarıyla bir köy haline dönüştüğü söylenen global dünya: Eşitliklerin değil, eşitsizlik ve farklılaştırmalarla beslenen parçalanma ve ayrıştırmalar üzerine kurulu bir model. Sistem, üyelerinin herşeyden haberdarolduğunu varsaydığından: Sivillerin bile bombalandığı savaşlara... Yağmur Ormanları'nın yok edilmesine... Kadın veçocukemeğininsömürülmesine...Sokak ortasındataranan köpek ve çocuk ölülerine... Süresı geçmış mamaların, aşıların köyun öte yanındaki açlara dağıtılmasına suskunlukla yaklaşır. Giobal köyün sakinleri ise evlerindeki renkli cam kutudan köyün öteki köşesindekilerin de aynı marka ekmek içi köfteyle beslendiğini, aynı marka pantolonayakkabı giydiklerini, aynı televizyon dizilerini izlediklerini, aynı kredi kartlarını kullandıklarını gördüklerı sürece güven içinde yaşamlarını sürdürürler. Cep telefonları, internet kanalları neyi, ne kadar, kaç saatte ürettin diye sorarken asla, kimin için, sorusunu sormadığından kendileri gibi olmayanları, başka köylerin olup olmadığını merak bile etmezler. Bugün 31 Aralık, yani yılın son günü. Gece yarısı gelip gece güne dönerken global köyün sakinleri adaklar adayacak. Kıt kaynakların paylaşımı için girişilen savaştan kendi köyleri zarar görmediği... Kendi çocuklarının geleceği için başka ulusların çocukları öldüğü için!.. Mutlu yıllar!.. turkminiC" superonline.com MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avuslralya Doları 1 Danımarka Kronu 1 Ingilı/Stcrhnı 1 İSVH.TC Frangı 1 Isveç Kronu 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kııvcyl Dınarı 1 Norvec Kronu 1 Sud Arb Rıyalı 1 Euro 1 Alman Markı 1 UcK'ika Frangı 1 Lük.semburgTrangı 1 Ispanyol Pezetası 1 Fransı? Frangı 1 Irlandal ırası 100 Italyan Lırclı 1 Hollanda Honnı 1 Avusturya Şılını 1 Portekı/ hskudosıı 1 rııı Markkası 1 Yunan Drahmısı 1 Bıılgar I cvası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen l.eyı 1 Şurıyc Lirası 1 Ürdiin Dınarı 1 Yeni Israil Şekelı DÖVİZ ALIŞ SATIŞ 1,439,567 1,446,510 733,787 738,588 170,473 171,312 2,081,497 2,092,177 854,490 859,994 135,513 116,923 10.972 11,045 901,579 905,654 4,646,420 4,707,619 158,940 160,012 385,011 385,705 1,268,115 1,274,231 648,177 651,504 11,587 11,435 31,587 11,435 7,621 7,658 191,121 194,255 1,610,174 1,617,940 65,809 65.49.1 575,446 578,221 92,158 92,602 6,125 6,156 213,281 214,110 3,721 3,739 29ARAUK2001 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1,418,559 730,412 170,354 2,080,040 853,208 135,418 10,931 1,448,680 743,020 171,706 2,095,516 861,284 137,238 11,087 909,095 4,778,233 160,380 388,598 898,243 4,576,724 158.829 182,123 647,923 11,388 31,199 7,604 193 031 1,600,513 65,297 574.583 92,020 6,278 211,132 1,693 382,536 652,286 31,634 31,824 7.676 194.546 66,059 579,088 16,000 1841 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM 13876 59000 8.400 15,250 7,500 1360,000 13,250 13,500 6,400 4,900 5,100 88,000 15,250 1,600 20,000 7.400 7.100 14.250 3,350 16,500 5,700 5,200 6,500 3,700 6.100 3,200 2300 ?,35a 43,000 150,000 12,250 16,750 30,000 4104 5542 4890 7299 1129 1346 •10590 043 •3270 1962 5789 1170 26.27 17902 •13918 3162 96.35 •3112 •3406 1605 15.69 3299 •7917 12.26 •26024 •757 •9062 1082 17 55 4886 5 74 118 11162 233 2.64 S.66 AlarkoCamer Anadokı Isuzu Arçelik BekoTeknlk Bosch Fren Sstertılen BSHPrnMo DrlaşDogan Fgc Fndfı<rtn EmekEkiktrtk EmlnlşAmbalaı FMlzmltPöton FoMOtosaı IfılaıEvaHM Karsan Klknasan MulkıAku Otokar Parsan Pırellı KaMo TDemırDfJkum TolaşOtoFabnka UzalMaklna Veslel DİGERİMAIATSANAYII AdelKahmdllk Gotdaş Kuyumculıık Serve Kırtasrye ELEKTRİK, GAZVESU AkEnar|l AktaşElektrık AksuEnenı AyenEnerıı lalvtmr 76873 7006 SEKTÖR ENDEKSLERİ IMKBULUSAL 100 IMKBULUSALTUM IMKB ULUSAL30 IMKB ULUSAL50 IMKB ULUSALSINAI GIDA, IÇECEK TEKSTİL DERİ ORMAN, KAĞIT, 8ASIM KIMYA, PETROL, PLASTİK TAŞ,TOPRAK METALANA METALEŞYA.MAKİNA IMKB ULUSALHIZMETLER ELEKTRİK İLETİSİM ULAŞTIRMA TICARET TURIZM IMKBULUSAL MALI BANKA SİGORTA FINANSAL KIR FAKTORİNG GAYRİMENKULYO HOLDİNGVE YATIRIM TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAVUNMA IMKBBOLGESELYSP IMKB MENKUL KIYMYO Onceki Kapanış 12,7?1 12,084 16,154 12,552 10,816 14,854 4,376 8,375 11,199 12,370 5,978 12,837 8,505 2,203 6,370 8,463 12,069 2,807 16,629 19,209 19,759 3,030 14,046 14,188 8,132 8,052 8 658 19,680 7120 Son Kapanış 13,783 13,05!) 17,516 13,606 11,413 15,325 4,660 9,019 11,701 13,007 6,386 13,876 9,262 2,358 7,078 9,262 12,963 2,925 18.235 21,320 21,543 3,372 14,781 15,173 9 236 9,222 9,425 20,664 7,944 Yılbaşı Değeri 9,437 8,885 11,910 9,268 6,955 7,619 3,368 6,282 7,395 6,925 4,816 8 364 7,224 1,422 6,263 5,842 10 221 2,094 12,838 14,727 17,674 3,179 13,521 10,513 10,587 11396 6,356 15,719 6,219 Yıllık Haftalık Fark% Fark% 8 34 ARÇELÎK GENEL MÜDÜRÜ ESGÎN: 1,627,648 18 79 86,239 70 •2386 •1,17299 •5801 •1,46412 14 76 3003 237 414 2872 2550 09 10216 19217 2,471 07 804 843 8 40 46 05 46 94 47 08 4681 6410 101 13 3835 43 56 5823 87 84 32 61 65 91 2821 65 83 1301 58 53 26 83 39 71 42 04 44 77 2189 6 07 333 112 70 75! 317 6 49 7 70 4 48 6 52 Avrupa üçüncüsü olabiliriz İSTANBUL(AA)Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin, Fransız beyaz eşya üreticisi Brandt'ın satışının ocak ortası gibi sonuçlanmasını beklediklerini bildirerek, "Arçelik, söz konıısıı Avrupalı şirketi almayı başarırsa iki yıl içinde Avrupa' nın, sektöründe iiçüncü büyüğü olur" dedi. Esgin, yurliçi beyaz eşyapazannın yüzde 40 oranında daraldığını, ancak ihracatın olumlu ol 92,741 6,404 214,803 3,767 575,424 256 48 384 21,549 15 80 968205 •4249 1494 34 62079 595 •1857 •2.1b7 48 •16660 1.46800 38694 1150 403 •2,32358 •8642560,81694 •25635 1,01356 •1749 •1,40441 •9 76 655 •9962 55149 •2694 71 743 5819137 •5518 4114 •64723 •16616 515 683 810 8 90 7 05 11 11 9 44 7 40 4 22 9 65 10 99 1128 1776 963 1064 1156 •5bb 1705 4859 394 bb2 74 /22 01 1,34814 1,354 80 1,12") 59 2781 2,62630 9667 •207 1568 1542 288 •1641 •1.04839 15624 409 694 1553 290 513 560 862! 568 b6 100201 •8087 7,39884 20,70151 •7,43552 •«5110 •19,54015 •63382 •72,51854 12167 •1,95922 91595 0 42 •5059 50044 25786 30513 62 88 903 5 23 960 6,75353 1049 1,375 3.000 5 3 0 520 124 24 1222 651 6411 694 13 56 14 53 932 44 32 12 76 19 08 48 28 3146 27 73 •109,084 448,70547 886 5 00 7 91 2014118 816 54119 1252 15 433 22423 3,694 04 2985 1607 97382 Dttfl 11 57 074 096 120 5702 11235 14000 BAŞINOA ( ) IŞARETİ 0UN ŞİRKFJLER 2001/03 DÛNEM BİLANÇOLAHINIAÇIKLAMADI Acıbadem Sag HB Endek8İenn önceki ve bu haftaki cuma günü kapanış değerleri baz alınmıştır duğunu söyledi. tç pazarda talebin daha ucuz mal ve modellere kaydığını, bu nedenle Altus markalarının pazar payının arttığını belirten Esgin, "Yılı tüm olumsuzluklara ragnıen kârlı biüreceğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu. Esgin, Arçelik'in kârlı büyümc ilkcsini daha ağırlıklı olarak yurtdışına taşımak istediğini ve Brandt girişiminin bunun ilk belirtisi olduğunu ifade etti. 15,699 1,684,233 303,635 72 1 899 241 319,206 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 1 9585 Avuslralya Doları B4437 Danimarka Kronu 16820 Isviçre Frangı 10.5644 Isveç Kronu 130% Japon Yeni 15672 Kanada Doları 9 0400 Norvec Kronu 3.7503 S. Arabistan Riyali 11ng.S. IKuveytO: 1SDR: 1SDR: 1 4465 ABD Doları 3 2545 ABD Doları 1 254 95 ABD Doları 1815 298 TL. Euro dönüşüm oranlan 1.95583 Alman Markı 40.3399 Belçıka Frang 40.3399 Luksemburg Frangı 166.386 Ispanyol Pezatası 6.55957 Fransız Frang 0 787564 Irlanda Lirası 1936.27 Italyan Lıreli 2.20371 Hollanda Florinı 13 7603 Avusturya Şllınl 200482 Portekiz Esküdosu 5 94573 Fln Markkası 1 Euro: 0 8809 ABD Doları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog