Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 ARALIK 2001 PAZAR Islam din dersi sorunu Islam din dersinin yetkin öğretmenler tarafından verilmesini sağlamak için Almanya'da îslam ilahiyat fakültelerinin kurulması er veya geç bir zorunluluk haline gelecektir. AVRUTA'DA RADÎKAL ÎSLAiMCI ^lÖRGÜTLENME HIKMET ÇETINKAYA A lmanya'da islam din / l dersleri yıllardır Z J . tartışılıyor. Bunun yanında bir de Alman tslam Projesi bulunuyor... Şimdi olayın iki boyutuna bakalım: Alman Anayasası'nın 7. maddesinin 3. paragrafı, okullarda din dersinin diğer dersler gibi verilebilmesinin önünü açık tutmaktadır. Bu anayasal hüküm, verilecek din dersinin ilgili din topluluğunun esaslarıyla uyumlu olmasını öngörmektedir. Alman Anayasası, bu madde ile belli bir dini grubu değil, kiliseler yoluyla temsil edilen Hıristiyan geleneğini ve cemaatleri baz olarak almıştır. Alman Anayasası'nın sözü cdilcn maddesi, özerk bir konumda bulunan kamu tüzelkışılığı statüsüne sahip olan kiliselerin devlet okullarında din dersi verme yetkisini beraberinde getirmektedir. toplumu içerisinde tanımlama eğilimleri artacaktır. DİZİ BİRYOLHİKÂYESİ TAYFlfN TALİPOĞLU HepŞe^DtuzBeşYrlçin Yılbaşı hazırlıkları beni hiç sevindirmez. Âdettendir; "umutla bakmak gerektiğini geleceğe", yazar ya da söyleriz. Yıtirdiklerimiz, yaşamadıklarımız o yılın bilançosunda nedense yer almaz. Yeni yıla bıraktığımız işlerimiz, sevgimizı belırtemeden, sevdiğimizi söylemeden kaybettıklerimiz hiç hesaba katılmaz. Kırdıklarımızın yerine koyduğumuz yeni dostlukları biliriz de, bilmezlikten geliriz. Onların yerıni tutmaz. ömrün kısalığını, mezar taşlarına bakmadam kaçımız hatırlarız? Düşünsenize, anlamıyorsunuz zaten yaşamı, varana kadar yirmi beşe. Altmış desen, ortalama tüm ömre bütün iktidar mücadelen, bütün kazanımların, bütün kırdıkların, kaybettıklerin, hepsinin nedeni o "ofuzöeç"sene... Bana Konya'yı anlatan o yaşlı amca düştü yine aklıma. "Sana Konya'yı anlatayım mı evlat" diye başlamıştı söze ve demişti ki: "Burası Konya. Devletler kuruldu, devletler yıkıldı. Kuranların ve yıkanların adı yok. Ama birisi var ki, gönüller yaptı, 800 yıldır dünyanın her tarafından insanlar gelip ona yüz vurmakta..." Yılın bu son yazısını, yedi sene önce yazdığım bir metinle bitirmek istiyorum. Dürüst bir dost, saygı duyarak adımıza, internette yazmış. İki genç arkadaşımın ölümü üzerine yazmıştım. O hatırlattı bize. Komlsvotı önerisl Bu varsayımlardan hareket eden Türkiye Araştırmalar Merkezi, Islam din dersi verilmesi konusunda eyaletlerde yetki ve sorumlulukları olan komisyonlann kurulmasını önermektedir. Oluşturulacak komisyonda Alman resmi kurum temsilcilerinin yanında, kitlesel çatı örgütlerinin temsilcileri ve Müslüman göçmenlerin geldiği ülkelerin ilgili yetkililerinin de yer alması gerekmektedir. tslam din dersini hazırlayacak komisyonun sözü edilen bu gruplardan oluşmasının belli gerekçeleri vardır. Alman eyalet kültür ve eğitim bakanlıklannın komisyonda temsil edilmesi, eyaletlerin eğitim alanındaki egemenlik ve denetim haklarının bir gereğidir. Komisyonda göçmenlerin kurduklan çatı örgütleri aracılığıyla din dersinde söz sahibi olmalan gerekmektedir. Burada yalnızca Islami temelde kurulan örgütler değil, Türk toplumunu temsil eden, Yabancılar Meclisleri Birlikleri, Almanya Türk Toplumu, Türk Vatandaşları Konseyi gibi çatı örgütleri de kastedilmektedir. Verilecek din dersinde göçmenlerin geldikleri ülkenin din konusundaki özelliklerinin de yeterince dikkate ahnabilmesini sağlamak üzere, o ülkenin uzman yetkililerinin de komisyonda bulunması mantıklı olacaktır. Bu şekilde oluşturulacak bir komisyon, şu anki somut koşullara en uygun model olarak gözükmektedir. **»*i *#m*T* Hukuksal altyapı ve perspektlfler Kalıcı bir nüfus grubu olacağı beklenmeyen Müslüman göçmenlerin çocuklarına, göç ettikleri ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında, Almanya'nın değişik cyaletlerinde ek anadil teşvik dersleri alma olanağı sunulmuştur. BadenWürttenberg, Berlin, Bremen, Saarland ve SchleswigHolstein'da genel olarak ders saatleri ve müfredat dışında, gönüllü katılıma bağlı olarak uygulamaya konan bu ek derslerde Müslüman öğrencilere anadil dersinin yanı sıra din ve ahlak eğitimi de verilmektedir. Yaşamı ertelemek Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere... Hiç gerçekleşmeyecek ideallere... Yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkan m yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin. Sevdanızı bugün yaşayın. Işinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebılir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa "yaşanmışlıklar", "yaşanmamışlıklar"dan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda "keşke"\er çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler ıçın bıle bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyor muyuz ertelemeye yaşamı? llk hedef kolej, sonra üniversite... Hep "yarına" yatırım, bugünü sonra yaşamamacasına. "Işegireyim, sonra..." "Evleneyim, sonra..." "Çocuklar büyüsün, sonra..." "Emekliolayım, sonra..." Sonra... Sonra... Sonra... Bu sürecin başında, ortasında, yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabılir. Fedakârlıklar güzel ama, unutmayalım, herkes kendi hayatını yaşar... faks:0312 467 05 06 www.bamteli.tv rtalipogluoı ixir.com Verlmll calısma Almanya'da şeriatçı gruplar yoğun bir örgütlenme içindedir. Merin Kaplan'ın yargılandıgı duruşmada mahkeme önünde yapılan gösteri bu gruplann insanlan nasıl etkiledigini göstermektedir. Kuzey Ren Westfalya'da bu uygulamanın basan göstermesi üzcrine Hamburg ve Hessen eyaletleri de aynı modeli benimsemişlerdir. Sıralanan bu iki uygulama dışında, yani anadilindeki ek Müslüman toplumu temsil edebilir nitelikte görülmemesidir. Burada ayrıca vurgulanması gereken ise Islamın tarihsel süreç içerisinde Hıristiyanlıktaki kiliseler benzeri bir kurumlaşma geçirmediği ve Almanya'daki içerisinde gönüllü Islam din dersinin uygulamaya konması, Müslüman kitlenin din konusunda eğitim sisteminde eşit haklara kavuşmasını sağlayacaktır. Dinlerin eşitliğinin bu yolla kabulü, Almanya'da Komisyonun verimli çalışabilmesi için üye sayısının asgari 15, azami 30 kadar olması gereklidir. tslam din dersinin yetkin öğretmenler tarafından verilmesini sağlamak üzere, Almanya'da tslam ilahiyat fakültelerinin kurulması er veya geç bir zorunluk haline gelecektir. Din konusuna vakıf, eğitilmiş pedagoglann yetiştirilmesiyle personel sorunu da büyük oranda çözülecektir. Essen Üniversitesi'nde kurulmuş olan Türkçe öğretmenliği bölümü buna bir örnek model teşkil etmektedir. Böyle bir fakültenin oluşumunda, yine önerilen üst komisyon yetki sahibi olmalı, tavsiyelerde bulunmalıdır. Değişik ülkelerden gelen Müslümanlann özelliklerini üniversite eğitiminde yeterince dikkate alabilmek için ise o ülkelerin ilahiyat okutan fakülteleriyle işbirliğine gidilmesi yararlı olacaktır. Kuıey Ren vvestfalva örneai Söz konusu dersleri veren öğretmenler, göçmenlerin anavatanlarının eğitim bakanlıklan tarafından Almanya'ya gönderilmektedir. Kuzey Ren Westfalya, Hamburg ve Hessen eyaletlerinde ise anadilindeki ek dersler eyalet kaynaklanndan finanse edilmekte, öğretmenler eyaletin memuru olarak görev yapmakta ve dersler bakanlıga bağlı kuruluşların hazırladığı müfredata göre hazırlanmaktadır. ürkiye Araştırmalar Merkezi, îslam din dersi verilmesi konusunda eyaletlerde yetkileri olan komisyonlann kurulmasını önermektedir. Komisyonda Alman resmi kurum temsilcilerinin yanında, kitlesel çatı örgütlerinin temsilcileri ve göçmenlerin geldiği ülkelerin ilgili yetkililerinin de yer alması gerekmektedir. derslerin bir parçasi olarak verilen din eğitiminin dışında, Islam din dersi okul müfredatı kapsamında ve ana ders saatleri kapsamında okutulan bir ders olma özelliğine kavuşamamıştır. Buna gösterilebılecek en önemli neden, şu ana kadar hiçbir Islami kuruluşun Almanya'da yaşayan bütün Müslümanları kurumsal düzeyde temsil edebilecek otoriteye sahip olmamasıdır. üiğer bir deyişle Alman kamuoyunun muhatap alabileceği kilise benzeri bir kurumsal üstyapı Islamiyetin doğasında da yoktur. Düzenli ve ders saatleri doğup büyüyen Müslüman gençlerin kimlik arayışlarının ve kişiliklerinin gelişmesinde de önemli görevler üstlenecektir. Müslüman velilerin, Alman okullanna olan mesafeli tutumu da bu yolla kısmen değışime uğrayacak ve velilerin kendilerini içinde yaşadıkları Alman r YARIN: Almanya'dakl Türk toplumu ne Istlyor? Türk Idmliğinden korkan ülke Micha Brunüİk, Almanya'da tanmmış bir eğitim araşnrma uzmanı. Brumlik, 'Eğitim veBiBm Sendikası'nın (GE W) yayın organına (Şubat 2000) verdiği demeçte şöyle diyor: "Yabancı ülkelere göç eden toplumlara, kendi anadillerinde eğitim verilmesi imtiyazının kaldınlması gerekir..." Şimdi akla gelen soru şu oluyor: "Almanya'da 2 miryon 400 binTüridyeCumhuriyetiyurttaşı bulunuyor; acaba Almanya Türklere karşı bir tavır mı takınıyor?.." Kendi kültürlerinden uzaklaştınp, Alman kültürüne yaklaştınlma çabalan uzun süredir bu ülkede tartışılıyor... Son olarak GEW kongresinde gündeme getirilen "Uyanışkültflrtt" ve "Muhalif kültttrler Avrupası'na gjden yol" konulan bir asimilasyon (kendi içinde eritme) politikası mıdır? Micha Brumlik'e yöneln'len u soru şöyle: Bu göriiş hangi politik nedenlere baglı?" Brumlik'in yanıtı oldukça düşündürücü: " Bugün arükyabancı aileierin çocuklanm, ne kendi toplumlanna ne de geldikleri Almanya'mn altyapısuu yansıtan bir kültüre yakın tuünak söz konusudur. Nitekim, yeııi yeni yapdanmaya başlayan farklı bir külrürün doğuşu üzerinde durmakgcrektighıi düşünüvorum. Elbettc ki, farkh toplumlann kültürierini birbirinden ayırarak yalnızca bir tanesi üzerinde yoğunlaşmak ya da yalnızca kendi kültürümüzü ön plana çıkarnıanın yanlış oldugunu biliyorum. Fakat göç edenlerin geldikleri topraklarda konuşulan lisanın, herkesin ortak bir değeri olarak benimsenmesi, herkesin kendi dflinde eğitim görmcsi üe doğan aynhğı ortadan kaldıracakbr. OzelHkle de, Almanya'nın işçi alunı çağnstna yanıt vererek gelenlerin, kendi özgür irade ve seçimleriyle göç ettikleri gerçeğinden yola çıkacak ohırsak, geldikleri ülkede, kendi diL, din ve kültürierini gündemde rutan bir devlet yönetimi ile karşdaşnıayı bekîemediklerini varsaymamız gerektr." Ulusal azınlık Micha Brumlik'in açıklamaları bir bakıma 'Alman İslanu' projesiyle örtüşüyor; Okullarda Türkçe derslerinin kaldınlmasını, yerine Almanca Islam din dersi konulmasını isteyen çevrelerin düşünceleriyle birleşiyor... Başta belirttiğim gibi Almanya'da 2 milyon 400 bin Türk yaşıyor; oysa resmi verilerde 'ulusal azınhk' 90 bin kişiyle sınırlı kalıyor... Almanlar Türklerin ulusal kimliklerinden korkuyorbence... O zanıan da şu soruyu sormak gerekiyor: "Abnanlan neden Türk Idmliği korkutuyor da, tslam kimUği korkutmuyor?" Alman Islam projesi, Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlannı dinsel kimliklerini öne çıkaranlar 'Türk' ve 'Kürt' aynmcılığını da körüklemiyorlar mı? Yeniden Micha Brumlik'in açıklamalanna dönüyoruz. Soru:" Burada gerçektengönüllü olarak gelmiş bir topluluktan söz edebilir miyiz? Daha âyade çaresizlikten göç etmiş insanlann, ekonomik durumlannı düzetanek umuduyla geldiklerini söylemek daha doğru olmaz mı?" Brumlik: "Etnikalandaaraşurmalar yapan sosyotoglar, özel likle de işçi göçü ile gelen insanlann, geldikleri ülkede çauşmaya ve yaşamaya en hazıruklı olan kesimi teşkil ettiğini savunuyorlar. Eğer ki bu döneme, geriye dönüşü beraberinde getirecek ya da bclirli bir süre sonunda sonlanacak bir girişim gözüyle bakılnuşsa, bu noktadaherikitaranndayanılgrya düştüğü aşikârdır. Çünkü bugün görebiliyoruz ki, bu insanlarburayayaşamlannısürdürmek ve tutunabilecekleri topraklara yerleşmek üzere gelmişlerdi. Almanya, yasal anlamda bir göç ülkesi olma yolundadır. Belki bugüne dek, yalnızca bir göçtoplumuolmasmdan kaynaklanan ve göçmenleretanman haklantambir gönüllülükle kendilerine sunmayan ülke konumundaydı; fakat artık, yeni bir vatandaşlık anlayışuu beraberinde getiren ve etnik kökeni ne olursa ot sun herkesi bir 'Alman vatandaşı' değil de 'Yeni nesil vatandaşı' olarak kabul eden değerler doğmuştur. Er ya da geç, Almanya, insanlık adına atilacak bir adunın çok ötesindeld, göçmen yasasuu faaliyete ge~ çirmekle, uluslararası bir aöbma geçmek durumunda kalacaknr." Kahve tarandı: 1 ölü, 2 yaralı • BURSA (Cumhuriyet) Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı beldesinde, içki içtıkten sonra, beldedeki bir kahvehaneye oyun oynamaya gelen Harun K. (38), yaptığı taşkınlıklar sonucu burada bulunan kışılerle tartıştı. Kahvehaneden uzaklaştınlan Harun K. bir süre sonra yanına kardeşi Veysel K.'yi de (26) alarak 48 D 3046 plakalı otomobille aynı kahvehaneye geldi. Kardeşler kahvehaneye girerek yanlannda getirdikleri tabancalardaki tüm mermileri, iskambil oynamakta olan kışilerin üzerine boşalttılar. Olaylarla ilgisi olmayan Fedai Karanfil (28), başına aldığı kurşunla yaşamını yitirirken amcasının oğlu Nihat Karanfil ile Hüseyin Polak ise yaralandı. Yeni kusak vurttas Geldikleri toprakta konuşulan dilin herkesçe ortak bir değer olarak benimsenmesi ne anlarna gelir? Eğer söz konusu ülke Almanya olursa, o ülkenin altyapısmı yansıtan bir kültüre yakın olmak!.. Yani, kendi dil, din ve kültüründen soyutlanıp Alman toplumu içinde eriyerek yitip gitmek!.. Almanya bunu "yeni kuşakyurttaşı" diye yutturmayaçahşıyor... ÖSYM'nin ÖSS geliri • ANKARA (AA) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2002 öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) başvuran adayların başvuru belgesi ve kılavuz ile sınav için ödediği ücretlerden, 31 trilyon liranın üstünde gelir sağladı. ÖSYM, 2002ÖSS'ye başvuracak adaylardan başvuru belgesi ve kılavuz için 2.5 milyon lira, sınav ücreti olarak da 20 milyon lira talep etti. Sınava 1 milyon 540 bin 244 aday başvurdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog