Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef lmtiyaz Sahibi: Yeni Oün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A.Ş'yi temsilen Cumhuriyet Vakfı adına İLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: lbrahim Vılüız # Yazıişlcn Müdürü: Salim Alpaslan • Sorumlu Müdiir: Fikret İlkiz • Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara /ak 0 Kültıir tgemen Bcrköz 0 Spor Özlenı AbdüikaIstihharat Cengi/. Yıldırım • Ekonomi Yiidir Yücclman 0 Makulclcr Sami karadren 0 Düzcltmc: Abdullah Yazıcı • BilciBelge: Edibe Bugra 0 Yurt llaberlcri: Mehmet Faraç 0 Avrııpa Teınsilcısi. Cüray Öz lel AnkaraTemsilcisi Mustafa Balhay Alalıırk Hıılvarı No Müossosc Müdürü: Erol kaıı), YayınEmreKongar(Danışman), Kurulu:llhanSelçuk(Daş 125, Kat:4, BakanlıklarAnkara fcl. 4195020 (7 hat), Klkul 0 kouıdınatıir Orhan F.rinç, Hiknıet Ç'etin Faks: 4195027 • Izmır Tcmsılcisi: Scrdar Kı/ık, 11 Zıya Alınul Kıırulsaıı 0 Mıı kava, $ükran Soner, İbrahim Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, laks 4419117 #) Adaha ha>)cbe. Büleııl Yııııı • Ciircr Yıidız, Orhan Bursalı, Musta Temsilcisi: Çelin Yiğenoğlu, lnünü ( U 119 S. No 1 Kal: 1, Idare: lliiseyin 0 S.itır, Kıı/ilıl kıı/ıl lel 363 12 ll,Faks:363 12 15 fa Balbav, Hakan Kara. R E K L A M : I'.M. 1.1(1. S.II. • deııel Mıuluı (^ülhiıı Kr(lımın#Koo!ılınatör: Krhıı lylııııın • (ıı'nel MüclıirYrd.: Si'vılıı (,'OI>HII # 1 ıııansrnan Mıidürü: Çctln Krduran lel 0212 514 07 53 • 51.1 84 (>061, Taks: 0212 5 1 } 84 6.1 Yayımlııyan: Yenı Gun Haber Ajansı Basın vc Yayıncılık A !>, Batkı: Sabah Yayıncılık A.Ş. IufkuL,ığı(jd W4I ('jgaloglu 343,14 Islanhul. PK 246 Sııkecı (44)5 Kıunhul |ü'2l2)512USOSı:(lh,ıl) Ijks (0/21 30 ARALIK2001 Imsak: 5.47 (iüncş: 7.22 ögle: 12.14 Ikindi: 14.31 Akşanı: 16.52 Yatsı: 18.20 ALMANYA'DA FAHİŞELİKLEİLGÎLİ DÜZENLEME TÜRKİYE'YE GELECEK TURİSTLER UYARILIYOR Fahişelik yasallaşıyor BERLİN (AA)Almanya'da fahişelik, 1 Ocak 2002 tarihinden itibarcn yasallaşıyor. Yılbaşında yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte, sokak kadınları da yasal olarak kendilerini sosyal güvence altına alabilecekler. Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ülkede bulunan 400 bin sokak kadınınınhergün I milyon 200 bin müştcrisi oluyor ve bu kadınlar, her yıl toplam 6 milyar 400 milyon Euro gelir elde ediyor. Fahişelerin yüzde 64'ü bar, kulüp ve genelevlerde, yüzde 12'si "tele kız" olarak çalışıyor. Araştırmaya göre, sokaklarda çalışan yüzde 24 oranındaki kadınlann 3'te l'i ise uyuşturucu bağımlısı. Stuttgart Vergi Dairesi Başkanı Erwin Küstcr, bugüne kadar sokak kadınlannın zaten vergi ödemekle yükümlü olduğunu, ancak sosyal güvenceleri olmadığı için çoğunun vergi ödemediğini belirtti. Küster, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte fuhuş sektöründe de kontrolleri arttıracaklannı söyledi. Turizme imaj darbesi ANKARA (ANKA) Türk turizmi, yıllardırdüzeltemediği "yanhşimajının'" cezasını çekiyor. ABD'nin İravel Price Turizm Acentası, Türkiye'yi ziyaret ermek isteyen turistlere "paranoyakolmalanna gerek olmadıgını" belirtmcu sine karşın, Sokaklardasümkürnıcyin, ayakkabınızuı alünı gösternıeyia, nıaııah bakışlarla yürüyün, kollannm örtiin" gibi uyarılar yapıyor. ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırısının ardından, ABD ve Avrupa ülkelerinde Müslüman ülkelere karşı oluşan korku, müşterilerini kaybetmek istememelerine karşın Batı turizm şirkctlerinin ilanlarına da yansıdı. ABD'nin Travel Price Turizm Şirketi, Türkiye'yi tanıtan ilanında, Türkiye'deki birçok gelenek ve göreneğin Islami uygulamalardan kaynaklandığını kaydetti. Gelenekler gereğı, turistlerden abartısız giyinmelerinin ve cuma günleriyle diğerkutsal günlerde camileri ziyaret etmemelerinin beklendigi kaydedilen ilanda turistlere, "Parmagını/la bir kişiyi işarct etmeyin, ayakkabını/ın allını birinegöstermcyia, yürürken manah bakın, sunıkürmcyin, kamuya açık yerlerde çok fazla lıirbirinizo sanlmayın, öpüşmeyin, yalnız ycnıck ycnıck yiyccekscniz ailc restoraıılannı tercih cdin" uyarıları yapıldı. Alatürk'ten övgüyle bahsedilen ilanda, Türk yazarlarına örnek olarak Nâ/ını Hiknıet, Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk; I ürk yönetmenlerden ise Ydmaz Güney, Tıınç Başaran ve Önıer Kavur gösteriliyor. tşsizlik parası alabilecekler Leipzig Çalışma Dairesi görevlilerinden Hcrmann Leistner ise, geçen 3 yıl içinde en az 1 yıl çahşmış ve sosyal sigorta parası ödemiş sokak kadınlarının da bundan böyle işsizlik parası alabileceğini söyledi. Hermann Leistner, "Sokak kadınlannın da gerektiği takdirde işsizlik parası alacaguıı diişünmek garip" diye konuşru. Fvueno MONTER ParisDakar rallisi başlad, vc 14 etaptan oluşan ralli sonunda, yariy;ılann 1.1 Ocak'ta Dakar'a ıılaşması bcklcniyor. Varışııı başladığı Fnııısa'nın ku/c> indcki Arras kentindc, slart öncesinde Ja|Min pilot llintşi Masuoka ve Fransı/. yarışçı Maimon objektiflere bayrak salladılar. Yarışseverlcr 17 gün sürecek olaıı 9 bin kilunu'trvlik yarı^ı heyecanla i/Jeyecek. (Al') A L GÖZÜiVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜKK Japon yengeye mahcup olduk Alın size bir yenı yıl armağanı! Tamanı da ne yapacağını? En iyisi Japon kız kardeşimizin seçmesi için kız kardeşin kapısına dayanan en cesur ve en açıkgöz Türk erkeklerini anlatmak. Bilenler biliyor, hiçbir abartma yapnıadan sadece gördüklenmi anlatacağım. Şimdı bir Japon kız kardeşimiz kendine bir Türk damat seçmek istiyor. Nedenı sanırım Japon erkeklennin kadınlara karşı son derece ılgisiz olmalan. Öyle, ben kulunuz on beş gün Japonya'da yaşadım ve bu kısa zanıan bile Japon erkeklen hakkında böyle bir kanı edinmeme yerti, aynca 17 yıl Japonya'da bir Japon erkeğiyle evli kal an ve şimdilerde can havliyle kendini öz yurduna atmış bir bayan arkadaşımdan da bu konııda çok öneınli ipuçlan edındim. Peki neden 17 yıl evli yaşamış diyeceksinız, o artık o kişinin özeline giriyor, bilemem. Devam edelim, bu arada her Japon gıbi bu Japon kız kardeşimizin de çok iyı bir inceleme yapıp, özellıkle magazin basınında pek sık çıkan yabancı yeııgelerimizin Türk erkeklen hakkındaki "En büyük Türk, başka büyük yok!" yollu beyanatlarını da okuduğunu sanıyorum. Neyse efeııdinı, Japon kız kardeşimiz yanında Japon televizyonundan bazı magazin muhabirleri Türkiye'ye gelıyor ve ilanla damat anyor. I lepsini bir arada göriip seçimini yapacak. Ve damatlann seçim günü gelip çatıyor! Japon kız kardeşimizin önünde binbir çeşit Tiirk erkeği. lnanılmaz birgörüntü; hcnıen hepsi en iyi giysilerini giymiş, saçlannıjölelemiş, heryaştan, her sınıftan Iürk erkekleri kapının önünde sınav heyecanı içinde bir ilen bir geri gidip birbırlerini çaktırmadan süzüyorlar. lçlerinden bıçkın biri, haberi duyup sınav alanına doluşan televi/yon muhabirlerinden birinin uzattığı mikrofonu kapıp "Abi" diyt)r, uinannıayacaksııı aıııa İK'iı bu kızı riiyanıda ^ördınn, âşık oldunı, bu aşkııı belası beni huralara sürükledi. Âşığnn abi, var mı daha fazlası!" Dogrudur, delikanlım rüyasında gördüğü kıza âşık olmuştur ama bu Japon kız kardeşimiz pek rüyalara girecek bir kız değil. Bu Japon kız kardeşimizin, en güzele bile ilgisiz erkeklerin ülkesi Japonya'da müzmin bekâr kalması kaçınılmaz. Ama akıllı kız, damat seçilecek ülkeyi iyi bilmiş. Hani bir Vlusa vardı, lngiliz kızla evleııipkapağı tngiltere'ye atmayı düşünürken ayazda kalmıştı. Bu hikâyeyi de bir yerlerde okumuş olabilir. Ülke seçiminde tam isabet kaydediyor. Mikrofonu kapan biri, biraz orla yaşa yaklaşmış, yani tamamen umutsuz biri, bir Türk erkeği, açık açık meselesini ortaya koyuyor: "Yav abi, iş yok, güç yok. Evlenelim desen kız yok. Bu bcııiın hayabnıın iirsatı, Allah göndcrdi bunu. Kıza öyle bir bakış atacagım ki anında çarpılacak, sonı a lıup bir ııikâh ve gelsin Japoııya. Ekmek elden sıı göldcn! lki de çocuk yapanm ben buııa, yeriın garantl Yırtük gitü." Damatlık sınavı için gelenlerin hepsi bu kadar açık konuşmuyor. Gerçekten romanlik duygularla gelenler de var. Işte elinde kıpkırmızı bir gül, gene orta yaşlı bir adam mikrofona yaklaşıyor. Biraz utangaç. Gülü acemice lutuyor. "Ben" diyor, Manon Taksitcard'la yenı yıl alışverişinizde daha çok taksit, daha çok indirim var! Türkiye'nın dort bıryanında on bini aşkın alışveriş noktasında, taksitten indirime, birçok olanak sunan Taksitcard'ın, yenı yıl alışverişinizde ı jfiS ",?;1U* 05/02 ^^^^M sizin için çok özel fırsatları var. Şimdi Taksitcard'la alışveriş çok daha kârlıl 1 Yeni yılınız kutlu. alışverişleriniz Taksitcard'la olsunl "hizmette sınır yoktur" YAPI^CKREDi kadınlaı ına âşıgım, bu bir filmden sonı a oldu. Kilıııde bir Japon kadınla bir Amerikan subayınm aşkı anlatılıyordu. Kaduüa erkek biık")0iniyorlardı ve filnıin sonıııula Japon kadın gözya<flan içinde erkcğe sanlıp sayanora yani aJr lahaısmarladık diyordu. O gün karar vemıiştinı bir Japon kadııuııı scvnıcye, işteseviyorum!" Televizyon muhabiri dayanamayıp soruyor: "Daha sıranız gelmcdi. Kızı görnıeduıiz bile." Adam elindeki kıpkırmızı gülü okşayıp "Görmeme gerek yok" diyor, "seviyorum", diye yanıt veriyor ve hülyalı bakışlarla muhabıriıı yanından uzaklaşıyor. Bu arada damat adayları bırer birer kapıdan içeri alınıp sorgulanıyor. Sorgu odasuıdan çıLm herkesın yiizü kıpkırmızı. Ve gözleri parlıyor. Ah, o da ne, bitti mi, hayır lıayır kız yorulmuş olacak kısa bir ara venliyor. 1 laklı Japon kız kar • Arkusı Su. 8'de seyreyleisil(« yahoo.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog