Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30ARALIK 2001 PAZAR 10 PAZAR Y4ZILARI Onuncu yılın gençleri... Çok uzak bir zaman diliminden söz ediliyormuş gibi sanki. Şöylc yüzyıllar öııcesindcn. Firdevs Günıüşoğlu'nun Kaynak Yayınlan'ndan çıkan Cumhuriyet'te tz Bırakanlar 10. Yıl Kuşağı adlı kitabını okuyunca inanın böyle düşündüm. Oysa çok da uzun olmayan bir süre önce yaşandı Firdcvs'in kitabına konu olan bilim insanlannm öyküsü. Onlann yetiştiği dönemle giinümüz arasında yıllar değıl, anlayış farklılığı var elbette. Uzaklık duygusunu belki de bu uyandtnyor. Eskinın yerine yerleştirilmeye çahşılan yeni yaşam biçiminin, üzerinde yükseleceği nitelikli insanlar, o dönemin idealist gençleriydi. Kitapta onlann öyküsü anlatılıyor. O zamanın, yani Cumhuriyet'in ilk on yılını yaşamış gençlcrin içinde bulunduklan dönem, tarihe kanşmış eskinin kimi anlayışlannın az da olsa varhğını sürdürdüğü bir dönemdi. Reform iyiydi, hoştu da eğitimsiz kitlelerce gerçek anlamıyla kavranılmış değildi henüz. Hele genç kızlann devlet eliyle bile olsa eğitime yönlendirilmesi kolay benimsenen bir olgu dcğildir. Ahmed Rıza'nın kız kardeşine kosullar, Cumlıuriyet'in ilk yazdığı mektubun üzerinden de LONDRA yıllurında alttan alta da olsa öyle çok /.aman geçmemiştir varhğını sürdürüyordu. daha. "Bcn kadın olsaydını Toplumun devlet eliyle yeniden dinsizliği ihtiyar eder de tslam MUSTAFA laikleştirilmesinin en önemli olmasım istemezdim* dıyor ERDE1MOL adlarından biri, geçenlerde Ahmed Rıza. Devamında sözümona kadınla erkeğin söyledikleri ıse otellerde ^ ^ ^ ^ lslamıyette cşıt olduğunu yakılmasına yol açacak türden kanıtlamak ıçın "Cennette görüşler: "Üzerime üç kan ve kadınlara da erkek verüecek" dıyerek ışi istediği kadar odahklar almasına cevaz veren iyice bayağılaştırmıştı anımsarsanız. kocanıa, cennette huriler hazıriayan, başınu, Günümüzün evlere şenlık ılahıyatçısı, yüzUmü dolap beygiri gibi örttürdükten Islamda kadınerkek eşıtlığım olmadık ma'ada bcni her bir eğlenceden mcn'cden yerlerde ararken, şu eleştıre eleştıre iyice kocamı boşayanıamak, dövcrsc scsimi tanınmaz hale getirdiğımız Cumhuriyet çıkarnıanıak gibi daima erkeklerc hayıriı, kadrolan altmış yıl önce akil iıvsanlan kadınlara muzur kanunlar vaz'eden bir din yetıştirmeye çalışıyorlardı. Kadının başını benden uzak olsun derdim." (Şükrü örtmesinin Allah emri olduğunu savunan Hanioğlu, Osmanlı Ittihad vc Terakki şeriatçı, Naciye Aküren gibi bir cimnastikçiyi Cemiyeti ve Jön Türklük, syf: 47) mi yetiştırecekti? Hadi dıyelım ki Naciye Bunlar bir din toplumunda mektupla bile dile Hanım cimnastikçi, şeriatçıyı tahrik edecek getirilmesi cesaret isteyen görüşler. Bir bir dolu malzcmc olabılir yaptığı işte, peki Osmanlı aydını olarak Ahmed Rıza, şeriatçıyı Firdevs1 ın kitabına konu olmıış, diğer saygın hoş rutmak içın iyice gülünçleşen hanımefendilerin bilimı seçmelerine çok mu günümüzün kimi aydınından daha cesurmuş sempatık bakarlardı şerıatçılar? Sibel Eraslan demek kı. Düşündüğünü hıç dolandırmadan adlı feminist(!) Islamcı hanımefendi bir yazabilmiş. Ahmed Rıza'ya bunları söyleten dergide açıklamıştı. Belediye başkanlığı sırasında RccepTayyip Erdoğan'a demiş kı: "Başkanını, yardımcılarınızdan biri kadın olsakcşkc!" Erdoğan'ın yanıtı şu olmuş: "tyi de bu yaradıhşa aykın!" Bu, degiştiğıne inanmayanların, parti kurmaya hazırlandığı sırada Erdoğan'ın önünü kesmek için attıklan bir iftira değıl, fikirdaşının iddiası. tstanbul belediye başkanlanndan Cemil Topuzlu anılannda anlatır; Gülhane Parkı'nda yapacağı düzenlemelere, şimdilerde yere göğe konamayan Enver Paşa karşı çıkmış, kadınlarla erkeklerin bir arada yürümeleri doğru ohnaz diye. Firdevs'in kitabına konu olan hanımefendiler Enver Paşa kafasıyla gelişemezlerdi. Ahmed Rıza ile Enver Paşa arasında tercih yaptnak durumunda kalsa, kadınlar hangisinin yanında olurlardı? 10. yıl kuşağının Cumhuriyet'ten yana olmalan da böyle bir şey herhalde. Firdevs, zor bir dönemeçte yapılan seçimin öyküsünü anlatmış. Ben hanımefendilerden söz ettim ama 10. yıl kuşağının erkekleri de var kitapta. Okuyun, siz de benim gibi bu insanlar mılattan önce mı yaşamışlardı yoksa diyeceksiniz, emınım. Solculann kilisesinde şarkılı ayin Yaralı bereli bir yıldan ye 3yeni biryı a lsveç geride bırakmakta olduğumuz yılın ilk yarısında Avrupa Birliği'nin dönem başkanıydı. Sanırım Başbakan Göran Persson ve Dışişleri Bakanı Anna Lindh için 2001 yılını unutmamalan için bu yetecek. Sosyal demokratlann işine yaradı dönem başkanlığı. Peşpeşe yapılan son iki kamuoyu yoklamasında sosyal demokratlann, seçmenlerin hemen hemen yüzde 40'ının desteğine sahip olduğu sonucu alındı. 1998'deki genel seçimlerde aldıklan oy oranı yüzde 36 civanndaydı. Gelecek yıl yeniden seçım olacağı için Göran Persson ve arkadaşlarının keyfi yerinde. Umanm bu yılbaşını sıkı kutlayacaklar. tsveç, 11 Eylül terör olaylaruıdan sonra Amerika'nın "askeri saldınyla kendini koruma hakkı"nı yüzde yüz desteklediğini açıkladı; daha doğrusu Başbakan'la Dışişleri Bakanı böyle söyledi. ABD'nin teröre destek olduğunu ılen sürdüğü kişi artmıştır. Ne yazık ki görünürde yeni bir Bertolt Brechtyok... Ozan ve yazar Sururi Baykal, "Bu İlk El Hayat Sayılmaz" adlı kitabında şu saptamayı yapıyor: "İnsanın geçirdigi hayat, kendisini alıp götürüyor. Hayat beni alıp başka yerlere götürmüş olabilir. Tek doğru ukumayı, zaman yapar." Evet, hem de nasıl doğru! Zaman elbet yapacaktır o tek doğru okumayı. Ama o zamana dek insanoğlu ne yapacaktır? Dünya dev bir tiyatro sahnesine dönmüş, izleyici sayısı rekor düzeyı bulmuşken, perde arkasındakilen kım, ne zaman görecek? Bir yerde birileri, "Şimdi gündemde bu var" diyor ve hepimizin gündeminde derhal o oluyor. Birileri kendi yanlışlannı bize kabul ettiriyor ve bizim dogrularımızı yok sayıyor. Dünya 2002'ye pek yaralı bereli giriyor. İMF reçetesi Arjantin'i çökertti. Hindistan ve Pakistan sanki bütün açlannın karnını doyurmuş gibi aralanndaki sınıra asker ve nükleer başlıklı STOCKHOLM fiizeler yığarak sılah şakırdatıyor. ABD'nin GÜRHAN bundan sonra UÇKAN ne yapacağı bellideğil. Sırada kım var? Yemen, Somali, Suriye, Irak? Nobel Banş ödülü sahibi Birleşmiş Milletler ve onun Genel Sekreteri gelişmeleri protokol locasından izliyor. TRTInt'in teleteksinde asgari ücretin net 163 milyon 500 bin lira olduğu yazıyor. Tanesi 13 milyondan kaç burun damlası eder, diye düşünüyorum. Sabit bütün giderler (yani kamu kurumlanna ödenen paralar) dolara endekslenmişken hükümetin başlattığı Türk Lirası'nı Koruma Kampanyası aklıma geliyor. 2001 'de ben ağabeyimi, birçok dostum en yakınını yitirdi. Evct, Sevgili Nâzun unutmadım, "umut insanda" Ama üzüntü de, yıkıntı da, yalnızlık da onda. Yaşam neredeyse, orada her şey var, umut da dahil Kuzey'de sizlenn gözü ve kulağı olan bendeniz de buradayım. Her şeye karşın, "düşmana inat" güzel bır yeni yıl diliyorum size... ve örgütlerin ekonomik kaynak lannı dondurma karanna lsveç de körü körüne uydu. Somali asıllı ve birisi sosyal demokratlann milletvekılı adayı üç tsveç vatandaşı da bu arada "terör zanlısı" listesine alındıkları için parasız pulsuz kaldı. ısveç'in istihbarat teşkılatı, Amerika'dan gelen belgelerde bu kişilerin herhangi bir terör örgütüyle ilgili olduklannı kanıtlayan bir şey bulunmadığını açıkladı. Hükümet, vatandaşlarım korumak yerine sessiz kalmakla yctindi. Bu üç lsveç vatandaşı sanınm bu yılbaşını hiç ıyi geçirmeyecek. Ingiltere'de kuşkulu bulunan her yabancı, 6 ay mahkeme kararı olmadan gözaltında tutulabilecek (üstelık ülkenin orasında burasında olağanüstü hal de yok). tnsan hakları konusunda dünyanın vicdanı olan lsveç'te kımseden çıt çıkmadı bu konuda. ABD otomatik olarak her istedigini canı istediği gibi yapabilecek ve yapar hale geldi. Noam Chomsky bile kara lısteye alındı. Eminım şu sıralarda McCarthy'nin mezannı ziyaret edip mum yakanlann sayısı Soğuk bır pazar Israıl'ın Fılıstınlılere sabahında Comınunity yönelik soykırımını ChurchOfBoston'a anlatıyor. Ozellikle 11 (Boston Halk Kılisesı) Eylül saldınsı pazar törenıne sonrasında Ariel gıdiyoruz. lçeri girer Şaron'un biri girmez duvardaki Amerika, biri resımler Amerikan Hınstiyan Avrupa resnıi politikası karşıtı ülkelerı, öbürü de bir kiliseye Amerika'ya çıkarlan geldiğimi/i söylüyor nedeniyle ses bıze; bu resimlerde çıkaramayan Islam Kjzılderilüer, ülkelerı olmak üzere Beyazlar ve Siyahlar üç yerden yeşil ışık bir banş ortamı alarak saldınlannı içerisınde bir ateşin nasıl vahşicesürdür etrafında toplanmışlar düğiinü... ünun ve başlannın üzerinde özlemi ise tsrail'de bir yazı: "Justice and dinsel kimliğinden Peace/Adalet ve aynlmış bir devletin Banş". Kılısede yönetıminde toplananlar ise Müslüman, Yahudi ve Boston'da bütün karşıt Hıristiyanların barış gösterilerin değişmez içinde bır arada elemanları. 1950 yaşayacağı bır toplum. yılından bu yana Hagopian'ın mücadele konuşmasının içinde olan, ardından Janet BOSTON Feld, Martin yaşlan yetmışlerde, Luther King'le seksenlerde neredeyse olanlarla özdeşleşen ABD'nin "VVeshalI d.ş overcome/ CEMİLE politikasına Başaracağız"ı ÇAKIR karşı söylerken mücadele herkes el ele eden orta yaşlılar ve tutuşarak ona eşlik gençler... Aykırılık ediyor. Elbetteki bu bununla da kılısenın ve pazar bıtmıyor, kılısenın törenlerının klasik papazı ise bir anlamıyla dinle bir eşcinsel olan David ilgisi yok. Daha çok Carl Olson. Papaz toplum sorunlarının Olson'un güler derın bir dostluk yüzle okuduğu şiirle ortamında tartışıldığı başlıyor tören, bir ortam. Bir arkadaş ardından Yahudi bana, 1950'lerdc kökenli Janet Keld'ın McCarthy döneminde, gitarı eşlığınde olağanüstü baskılarla söyledığı şarkılar. İlk yüz yüze gelen sol olarak Amerikan kesimin, baskılardan solunun klasiklcşmiş uzakta, şarkılarından biri, buluşabıleccklcri bir "Eğer bir çekicim yer edinebilmek olsaydı" diye başlayan içın bu kıliseyi bu şarkı "bir çaıııın oluşturduklannı olsaydı(...) bir şarkını söylemiijti. olsaydı" diye devam Bu daha da edıyor. Kastedılen, netleştırıyor kıhseye adaletin çekici, gclcnlerin ve özgürlüğün çanı ve papazın kimliğini. bütün bacılar ve Elinde bastonunyla kardeşler arasındaki bu kiliseye gelen sevgının şarkısı... seksen yaşındaki Ardından her hafta kadın anılarını olduğu gıbı, bu hafta aktarıyor gençlere; da bir politik konu. yetmiş beşlerinde olan Sımmons Kolejı bır kadın, profesörlerınden, Rosenberg'lerin Kilinr S/ItlHfJn Endonezya'nın üçüncii büyük kenti IVIedan,şiddetliyağış sonucu sular atalaıı Istanbul'dan ıdamını önlemek için auıur uııırıuu ı^dakaldı.Yüzlercekişiselbasanevleriniterkehnekzorundakaldı. a gelme Ermeni kökenli açılan kampayada Bu genç anne, bebeğiyle birlikte güvenli bir yere ulaşabilmek için uğraş verdi. Sel sonucu bölgede büyük maddi Elaine Hagopian, nasıl bir çaba içinde hasar meydana gelirken uluslararası havaalanı kapatıldı. (Fotoğraf: REUTERS) uğraştıklannı... Rosenberg'lerin wv^w.perareklam.com.tr • v/v/w.sinemafilm.com • (0212) 293 89 78 oğlu yıne bu T.C. Kültür Bakanhgı T.C. Küllür Bakanhfjı kıhsede ABD İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI cezaevleri üzerine ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ konuşmuştu. Kore P.İ.Çaykovski Giuseppe Verdi savaşı sırasında # FINDIKKIRAN Amerikan bale 2 perde askerlerinin Koreografl ve Sahncyc Koyan Yurl GRİGOROVİÇ sıvıllen Orkestra Şefı Nezlh SEÇKİN / Yalçın ADIGÜZEL katletmesinin 29 Aralık Cumartesi 15 30 / 3 10 Ocak Perşembe 20.00 tanıkları, J.Strauss anılannı yine bu YARASA kilısede dile operet 3 perde getirdiler. Irak'a opera 3 perde Orkestra Şef! Nazlh SEÇKİN / Sahneye Koyan önder GÖKSEVEN 2 Ocak Çarşamba 20.00 / 29 Ocak Salı 20.00 yönelik (Eser Özgün dilde yorumlanacaktır.) • • ambargonun Metın: Eugöne SCRIBE / A.SOMMA C.Orff Şükran Güngör / Muşfik Kenter sonuçlarını CARMINA BURANA Orkestra Şefı: Nezih SEÇKİN sahne kantatı incelemek üzere Sahneye Ko/an: Aytaç MANİZADE Yeşim Koçak Engin Hepileri Esra Kızıldoğan Orkestra Şefı Serdar YALÇIN / Koro Şefı Gökçen KORAY giden sivil toplum Dekor: Erkut UZELLİ 5 Ocak Cumartesi 15 30 / 24 Ocak Perşembe 20 00 Kostum: ŞandaZIPÇI Yazan: David AUBURN Türkçeleştiren: Zeynep AVCI örgütleri üyeleri * G.Verdl * Koro Şefı: Caner RUHSELMAN yıne bu kilisede Yöneten: Yıldız KENTER Koreografl: Sibel KASAPOĞLU RIGOLETTO izlenımlerıni Işık: MetinKOÇTÜRK opera 3 perde anlattılar. 4 5 Ocak S a a t : 2 0 . 3 0 Orkestra Şefı Nazlh SEÇKİN / Sahneye Koyan Aytaç MANİZADE Sanatçılar: Afganistan'a 8 Ocak Salı 20 00 / 31 Ocak Perşembe 20 00 T.C Kültür Bakanlığının Katkılarıyla yönelik savaşa Efe KIŞLALI / Hüseyin LİKOS * LMInKus * karşı çıkan sol Sedat ÖZTOPRAK / Kevork TAVİTYAN DON KIŞOT gruplardan Sema TUZUN / Perıhan NAYIR Koreografıve bale 3 perde bazıları bu Nılgun ARDA / Dılşat ESEDOVA Sahneye Koyan Valentin YELİZARİEV / Orkestra Şefı Yalçın ADIGÜZEL kilısede Otilya M.AYDIN / Özlem SOYDAN 9 Ocak Çarşamba 20 00 / 26 Ocak Cumartesi 15 30 30 Ocak Çarşamba 20 00 Önay GÜNAY / Murat GUNEY toplanıyorlar. Zafer ERDAŞ / Gürsan ONURLU Hıristiyanlıkla Konser Salonu Gürsan ONURLU / Sevan ŞENCAN / Gökhan ÜRBEN hiçbir ilgim MOZART'I ŞEVER MİSİNİZ? An EDİRNE / Çağrı KÖKTEKİN olmamasına müzikli gösteri Erdem ERDOĞAN Müzık Sorumlusu Aydın KARLIBEL / Hiiseyln KAYA karşın, kapıdan Sahneye Koyan Sumeray ARIMAN girdiğimde İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ 28 Aralık Cuma 19 30/11 OcakCuma19 30 kendimi onlardan ORKESTRA ve KOROSU VİYANA ESİNTİLERİ bırı gibi 19 Ocak 2002 Cumartesi saat: 15.30 (Prömiyer) operetlerden seçmeler hıssediyorum. Mıı/ık Sorumlusu Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Siimeray ARIMAN 22 Ocak 2002 Salı saat: 20.00 (Gala) Kadınlardan biri 4 25 Ocak Cuma 19 30 bana Türkiye'deki Bıleller Atalürk Kiiltür Merkezi Devlel Opera ve Balesi gişelerinde Bileller Atatürk Küllür Merkezi durumu soruyor. Devlel Opert ve Balesl gl$elerlnde temsllden 1 «y önce s«1ıj« çıkar. temsildert 1 ay önce satışa çıkar.. İKENTOYUNCULARI^ MASKELI BALO Çözüı% YazanYöneten: OguzARAL Müzik: Buğra UĞUR 100. OYUN HUYSUZ İHTİYAR Komedi 30 Aralık/13 Ocak Saat: 15.00 1112 Ocak Saat: 20.30 Gişe t e l : ~ ( 0 2 Î 2 ) ~ 2 5 r i 0 2 3 / 251 56 0 0 (7 hat) 254 Gişe tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hal) 254 EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog