Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 ARALIK 2001 PAZARTESİ 8 D Ü N 1 A V E T Ü R K İ Y E dishabtfficumhuriyet.com.tr ABD'nin teröre karşı savaşım koalisyonunun dağılmasım umursamadığı bildiriliyor Irak'a saldın planı hazır • Itırazlan önemsemeyen ABD'nin Irak'ta havadan desteklı kara bırlüden ıle muhalefet ayaklanması örgütleyeceğı öne sürüldü Bır Avrupalı dıplomatın "Amerikahlar geçen hafta Irak'ın 11 Eylül baglanüsı hakkında konuşmayı kestiler ve silahsı/Jannıa programından daha fazla bahscdcr hale geldiler" seklınde konuştuğunu aktaran gazete, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ABD'nin saldın gerekçesı olarak Saddam'ın sıUnıversıtemız bınmlenne 2547 Sayılı Yuksekoğretım Kanıınu'na gore aşağıda belırtılen anabılını dallarına Araştırma Gorevlısı alınacaktır lahsızlanma programını Araştırmd Gorevlısı kadrolanna başvuracakların başvurduklan anabılım dalını belırten dılekçelerıne 07geçmışlennı, oğrenım belgelerını, transkrıptlennı ve varsa bıhmsel çalışma ve ydyınldnnı, sınava gıreceklcrı yabancı dılı de belırtmek suretıyle varsa yabancı dıl ıle ılgılı [ObPL, K.PDS ve UDS sınav sonuç beldenetleyecek uluslararası gelerının fotokopılerını de ekleyerek, uzmanlann donuşune ızın 2 adet fotoğraf, onaylı nufus cuzdanı suretı ve askerlık durumunu gosteren belge ıle bırlıkte bu ılanın yayın tarıhınden ıtıbaren 15 (onbeş) gun ıçensınde ılvermemesını gosterecegılı bırımlere başvurmdları gerekmektedır ğını ılen surdu Araştırma Gorevlısı kadrosuna muracaat edecek adayların I ısansusru Egıtımı Gınş Sınavı'na (LES) gırmış olmdları şarttır Haberde, planlama ve Postada meydana gelecek gecıkmeler dıkkate alınmayacaktır Yabancı ulkelerden alınan dıplomalann Unıversıtelerarası Kıırul'ca denklığının onaylanmış olması şarttır hazırlığın Flonda TamNOT Yuksekoğretım Kurulu Başkanlığı ndan kadro aktarımı yapıldıktan sonra atama ışlemı yapılatdktır pa'dakı merkezkomutanlığın bulunduğu McDıll SINAV TARlHLERl Ilgılı bınmlerden ogrenılecektır hava ussunde Afganıstan'a İLGİLİLERE DUYURULUR kaı>ı savaiji yuruten GeneBDCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ral Tomnıy Frank tarafınBÖLfjMÜ UNVAN ADET ANABİLİM DAH dan yapıldığı, hazırlık aşallkogrctım Araş Gor 1 Okııloncesı Eğıtımı masının dığer anahtar ısllkoğretım Matematık rgıtımı Araş Gor 1 mının ıse eskı CIA Dırekl urk(,e Lğıtımı Turkçe L ğıtımı Araş Gor 1 toru James Woolsey olduOrtaoğr Fen ve Mat Al Eğ Fızık Eğıtımı Araş Gor 1 ğunun anlasıldığı kaydeOrtaoğr Sosyal Al Eğ C oğraf ya Eğıtımı Araş Gor 1 GÜZEI SANATLAR FAKÜLTESİ dılıyor The Observer, WoANABtLİM DALI ADET ARANAN NİTELlKLER UNVAN olsey'nın, ABD Savunma GSF Grafık bolumu mezunu olmak 1 Grafık Araş Gor Bakan Yardımcısı Paul Araş Gor 1 GSF Fotoğraf bolumu mezunu olmak 1otoğraf VVoübtvitztaranndan, SadSeramık Araş Gor 1 GSF Seramık bolumu mezunu olmak dam karsıtı gruplarla go1 GSF Heykel bolumu mezunu olmak Heykcl Araş Gor ruşerek "arkalannda ABD FENEDEBlYAT FAKÜLIESİ destegi olduğu dunımda ANABİLİM DALl ARANAN NİTLLİKLEB UNVAN ADEI ayaklannıaya hazır olup Genel Dılbılım Araş Gor 1 olnıadıklannr oğrenmeAraş Gor 1 Amenkan Kultııru ve Edebıyatı sı ıçın Londra'ya gondeKlasık Arkeolojı Araş Gor 1 Mımarlık Fakultesı , Şehır Bolge Planlama Bolumu mezunu olmak ve /\ntık Kent Kazılannda deneyımlı bulunmak nldığı belırtıldı Rısk Analızı Araş Gor 1 PlanaTonyBlairve dıAlmanca Muterum Tercumanlık Araş Gor 1 Istatıstıksel Bılgı Sıstemlerı Araş Gor 1 C Programlama dılını bılen, Web sayfası tasarımında vc yerel ğer Avrupa lıderlerının ağlar konusunda bılgılı ve deneyımlı olan "teröre karşı mücadele" Uygulamalı Ktatıstık Araş Gor 1 koalisyonunun çatlamaIkTİSADİ VF İDARİ BİLİMLFR FAKÜITFSİ sına neden olacağı gerekARANAN NİTELlKLER ANABİLİM DALI UNVAN ADET çcsıyle karsı çıktıklannı, Yonetırn ve Organızasyon Araş Gor 1 ancak Blaır ve Fransa BasMuhasebe ve Hnansman Araş Gor 1 Muhasebe yonlu bakanı Jacques Chirac'ın vluhasebe ve Fınansman Araş Gor 1 Fınansman yonlu muhaletetının ABD'yı HllklJKFAKÜLTJSİ durdurmaya yetmeyeceANABİLİM DALl ADET UNVAN ı t • m ğını aktaran gazete, GeMedenı Hukuk Araş Gor 1 Tıcaret Hukuku Araş Gor 1 neral Frank'ı yennde zıMedenı Usul tcra ve tflas Hukuku Araş Gor 1 yaret eden bır Avrupalı Vergı Hukuku Araş Gor 1 asken kaynağın şu sozleDevletler Umumı Hukuku Araş Gor 1 rıne yer verdı İŞLETMLFAKtLrESİ "Amerikablar suda yüARANAN NİTELİKLER ANABİLİM DALl UNVAN ADET rüyorlar. Şu anda her şeIktısat Polıtıkası yonlu 1 Iktısat Polıtıkası Araş Gor yi yapabileceklerini düşiıUretım Yonetım ve Pazarlama Araş Gor 1 Uretım Yonlu nüyorlar. Tony Blair'in bu Iıcaret Hukuku Araş Gor 1 Tıcaret Hukuku konuda yapacağı hiçbir NOT Çok lyı derecede lngılızce bılmek şeyolamaz." llan edılen andbılım dalları dkınl.ırı ıle ılgılı lısans programından mezun olmak gerekmektedır İLAMİYAT FAKÜLTESt ANABİLİM DA1 I UNVAN ADET THE OBSERVER Uınler larıhı Araş Gor 1 Dın Psıkolojısı Araş Gor 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARANAN NİTLLİKLER ANABİLİM DALl UNVAN ADET Metalurjı Muhendısı veya Uretım Metalurjısı Aıaş Gor I Yuksek Muhendısı olmak Araş Gor 1 Jeotızık Muhendısı veya Sısmolo|i Yuksek Muhendısı olmak Araş Gor 1 Inşaat Muhendısı veya Yuksek Ydpı Muhendısı olmak bılgısayar bılgısıne sahıp olmak LONDRA(AA)The Araş Gor 1 Makıne Muhendısı veyd Mekanık (Makıne) Observer gazetesınde Yuksek Muhendısı olmak yer alan bır haberde, NOT: Araştırma Gorevlısı kadrosuna başvuran adayların tngılızce oğrenım yaptıran Unıversıtelerden mezun olmaları veya Yuksek Lısans hazırlık Yunanıstan'da uçaklan sınıtını başarmış veya muaf olmaları ya da KPDS'den 60 (altmış) puan yahut TOFFl'dan 500 (beş yuz) puan almış olmaları gerekmektedır Bu şartları ızlerken yakalandıklan sağlayamayan adayların Unıversıtemız Yabancı Dıller Yuksekokulu tarafından yapılacak olan tngılızce sınavım başarmalan gerekmektedır gerekçesıyle tutuklanan TIP FAKÜLTESİ kışılerden bınnın ANABtLİM DALl UNVAN ADET "Iürkiyeileüışkiiçinde !lıstolo|irmbrıyolo|i Araş Gor 2 olduğuna" daır delıller MİMARLIK FAKULTESİ ele geçınldığı ıddıasına ADET ARANAN NİTELİKLER yervenldı Gazete, UNVAN ANABİLİM DALl 1 Mımarlık unvanma sahıp olması, Bma Bılgısı Yunarustan'a olaylı turu Araş Gor Bma Bılgısı anabılım dalında düzenleyen Touchdovvn Yuksek 1 ısans yapmış olması veya fırmasının sahıbı Paul Yuksek L ısans tezı dışındakı tum Coppin'ın, mayıs derslennı tamamlamış olması ayında Turkıye'ye 1 ^.ehır Planlama Lısanslı, herhangı Şehırcılık Araş Gor bır anabılım dalında Yuksek Lısans gıttığıne ve bu ulkede yapmış olnıası veya Yuksek Lısans bır hafta kalıp bazı te/ı dışında alması gereken tum yetkıhlerle goruştuğune derslerı tamamlamış olması daır ıddıalara dıkkatı DLNİZ İ!>LL I MECİLlĞl VE YÖNETİMİ YUKSEKOKULU çekerken so/ konusu ADET ARANAN NİIL1İKLLR BÖLUM UNVAN gezının ayrıntılannın I Demztılık tşlctmclcrı Yonetımı Denızcılık Işletmelerı Yonetımı Araş Gor Yunanıstan'da yapılan mezunu olmak Yuksek Lısans, soruşturma sırasında Doktora yapıyor veya bıtırmış ortaya çıktığını da one olmak ıyı derecede lngılızce ve Bılgısayar bılmek Denızcılık surdu Gazete, bunun lşletmelerı alanında ış tecrubesı dava sırasında bulunmak Coppin'ın basıt bır FORBALI MESLEK YUKSEKOKULU uçak nıeraklısı UNVAN ADET ARANAN NİIELİKLER olmadığının Inşaat Muhendısı olmak Araş Gor 1 duşunulmesıne yol FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSFkOKDLU açacağını ıddıa ertı ARANAN NİIELİKLLR UNVAN ADL1 Coppin'ın "Türklerle Hzık Tedavı vc Rehabıhtasyon Araş Gor 1 iüşkisi ve gezi sırasında Yuksekokulu mezunu olmak Yunanistan'daki hava HEMŞİRELİK YÜKSFKOKUI U üsleriyk ilgili herhangi ARANAN NİTFLİKLFR ANABİLİM DAH UNVAN ADET bir bilgi vermeyi Hemşırelıkte Lısans mezunu olmak, I Araş Gor Cerrahı Hastalıkları Hcmşırelığı başanp başaranıadıgı" ıyı derecede lngılızce bılmek konusunda aynntılı bır Hemşırelıkte Lısans mezunu olmak, Hemşırelık Yonetımı Araş Gor araştırma başlatıldıgını lyı derecede Ingılızte bılmek yazan gazete, DFNİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Coppin'ın Iurkıye ARANAN NİTELlKLER ADET ANABİLİM DALI UNVAN gezısıyle ılgılı sorgu Fi7ik bolumu mezunu, tercıhen bu 1 Denız leknolojısı Araş Gor konuda Yuksek l ısans yapmakta sırasında, bu ulkeye bır olan adaylar gazetecı tarafından Denız Bıtkılcn ve Ekolojısı Denız Bılımlen Gor davet edıldığını konusunda calışıyor olması soyledığıne de dıkkatı çektı Basın DışHaberierServisJABD'nin, terore karşı yuruttuğu kampanyada bır sonrakı hedef olarak tasarladığı Irak'ta muhalıflere askerı destek vererek Devlet Başkaru Saddam Hüseyin'ı devırmeyı dusunduğu bıldınldı The Observer gazetesının habenne gore, ABÜ Başkanı George Bush, Merkezı Haberalma Teşkılatı'na (CIA) ve ust duzey asken komutanlara, Irak'a yonelık olarak bırkaç ay ıçınde baslayacak bır askerı operasyonun detaylandınlması gorevını verdı The Observer, ABD'nin saldın planının ayrıntılanna da gırdığı haberde, ABD bombardıman uçaklannın havadan stratejık hedeflere saldınlar duzenleyeceğını, ka rada ıse ABD bırlıklerının kuzey ve guneydekı Saddam karşıtı guçlerın ayaklanmasına "kılavuzluk" edeceğını ılen surdu Haberde planın, kuzeyde Kurtler, Bağdat ve çevresındekı koktendıncı Sunnı Musluman gruplar ve guneydekı Şıı muhalefet ıle kombıne bır şekılde yurutuleceğı onu suruldu Gazete, Pentagon kaynaklanna dayanarak planın en "maceracı" kısmınm ABD kara bırlıklerının operasyona katılması olduğunu kaydettı Bunagore"kaydadeğer sayıda" kara bırlığı, ayaklanmalara onderlık etmek uzere operasyonun erken evrelennde onemlı rol ustlenecek MERHABA NECATİ DOGRU Bomba Yemiş Afganlı! Bomba yemeden önce bedenı acılıydı, şımdı ruhu da acılı Tıpkı bızım Aydın ılının Acarlar beldesınde yaşa nan tesellı kabul etmez "kız çocukların kocaya satılması" gıbı ınsan ruhları, bedenlerınden daha yaralı Afganıstan'ı bırak1 Kendı ulkene bak1 Ruhu da dökuluyor Bedenı de Yalçın Ata'nın yazdığı habere gore, Acarlar Kaymakamı Kamil Köten, beldesındekı 3 ılkokulda 100'u kız, 68'ı erkek 168 oğrencının uzun zamandan ben derslere devamsız olduğunu saptadı Araştırma yapıldı Kızlar kocaya satılmış1 Oğlanlar çırak verılmış1 Yaşları 10 ıle 13 arasında çocuk bunlar Aydın gıbı gorecelı olarak daha ıyı yaşama koşullarına sahıp ve daha aydın babaannelenn bulunması gereken bır bolgede, 13 yaşındakı kız çocuklarının 2 mılyar lıra başlık parasına gelın yapılması nedır? Cahıllığın canevınden vurması' Yokluğun babalığı esır alması' • •• Turk Ortadoks Kılısesı Halkla llışkıler Muduru Sevgi Erenerol'un Devrim Tosunoğlu'na yaptığı açıklamaya gore de, geçım sıkıntısına duştuğu ıçın her gun 5 kışı dın değıştırmeye kılıseye koşuyor "Yurtdışınagıtmeftrsatıdoğardıye"Kura*n'\ bırakıp Incıl'e sarılanların çoğalması uzerıne 19 korsan kılıse kurulmuş Kendı ulken yanıyor1 Sen Afganıstan'ı anlatıyorsun Farkındayım Haklısınız1 Bomba yemış Afganıstan ıle ekonomık krız yemış Turkıye'nın benzeşen yanları çoğalmaya başladı Ders çıkartılabılır umuduyla yazıyorum Bomba yemış Afganıstan "ıyı nıyetlı sömurgecılıkle" kurtulma surecıne alınıyor Sılah sektoru ışını yaptı Fınans sektoru gorevı alıyor Buna eskıden emperyalızm denılıyordu Batılı kalemier şımdı "ıyı nıyetlı somurgecılık" adını taktılar Donorlu somurgecılık' Donör ulke bulalım Donor kuruluş kuralım Afganıstan'ı kurtaralım Donor, kan verıcı demek Afganıstan'a bomba yağdırıldı Şımdı kan verıcı aranıyor Hıbe değıl Borç para verıcı 58 gundur yağdırılan bombalarla lyıce yıkılan yollar, hastaneler, okul lar, devlet bınaları, konutlar da dıkkate alınarak yapılan yenı hesapla 25 mılyar dolar taze paraya ıhtıyacı var ABD, kuşkusuz "Afganıstan'daıyı nıyetlı yenıden yapılanma"n\n lıderı olacak Ancak borç para verecek donörler de Afganıstan'ın sıyası, ekonomık, kulturel, bolgesel yapılanmasında soz ve karar sahıbı olarak sıraya gırecekler Hadı donörler one çıkın ABD, Ingıltere, Almanya Fransa, Kanada, Japonya. Turkıye1 Turkıye yok Donor olamaz Zaten kendısı taze kana, yenı borçlara muhtaç Pakıstan'da geçen hafta salı gunu yapılan "Afganıstan'ı Yenıden Yapılandırma" toplantısına 200 kışı çağrıldı Salona 250 kışılık sandalye koydular Buyuk ılgı vardı Gelenler 350 kışı oldu Bır tek Turk çağrılmadı TurkAvrasya Iş Konseyı (DEİK) Bolge Koordınatoru Alı Alpkaya, Konsey Başkanı Tuğurul Erkin'ın uyarması uzerıne katıldı Gozlemlerını rapor yaptı Raporun özu şu Tarıkatların Mollaların Şeyhlerın etkısı sılınecek. Afganıstan laık olacak Dın yapıştırıcı olmaktan çıkacak, Afgan mıllıyetçılığını one geçıren ulus devlet modelı oluşacak Yonetıme, donor olanları ıkna edenler geçecek ÇunkuonlarTalebandonemınde alınan 5 5 mılyar dolar borçla bırlıkte yenı verılecek 25 mılyar dolarlık borcu ıstıkrarlı bır şekılde odemeyı garantı edecekler Ulke mayından temızlenecek Sonra sağlıklı ıçme suyu Daha sonra tarım ele alınacak Haşhaş eken ve bunu kaçak yollarla batıya yollayan Afganlı koylulerı, bu urunu ekmekten vazgeçırmek ıçın 250 mılyon dolar, karşılıksız dağıtılacak 6 mılyon multecıye uygun konut uretımıne geçıleck Saldın için yeni gerekçe • *• • •• Atom Enerji Kurumu dana mı besliyor? Şeyda Apaydın, DSP MılletBaşkan danışmanı 10 kışı vekılı Gönul Alphan'ın grupta KÎRMETRE Kuruma hıç uğramazlar yaptığı konuşmayı yazdı Atom Maaşlarını bankadan alırlar Enerjı Kurumu, nukeler araştır750 personelı olan Atom Enerma yapmak ıçın kurulmuş Anjı Kurumu'nda şu anda bılım ve cak son yıllarda yuksek maaşla teknolojıye yonelık hıçbır proje vetennervezıraatçı ıledoldurulbulunmuyor Ikı adet reaktorun muş Gonul Alphan, şunları söyluyor ıkısı de devre dışı Son ıkı yılda 200 kışı alındı 10 kışıye gezı planı yapıldı Çoğunun meslekle ılgısı yok Yenı yılda ABD'ye, Japonya ve HınBu kurumda çalışanlar MlT'te çalı dıstan'a nukleersergılerı görmek, bılşanlar gıbı yuksek maaş alıyorlar gı ve deneyımlerını arttırmak ıçın 6 ay 4 maaş ıkramıye sureyle gıdecekler Ikı maaş teşvık pırımı llgınç1 Şaşırtıcı1 27 adet ıdare mudurluğu var Inanılmaz' 27 adet mudurlukten 20 tanesının Ve temızlenmeye muhtaç1 hıçbır elemanı yok Kım bu kurumun başkanı? Elemansız mudurler boş oturuyor Soylenenler doğru eposta: necatidogru(a superonline.com Faks:0212 513 90 98 Türidye'ye uzandı Casus kriri BM Temsilcisi Alvaro de Soto adaya gitti Kıbrıs^ DenktaşKlerides görüşmesîne hazırlanıyor deettı Papandreu, "Kıbnssorununun LEFKOŞA/ATİINA(Ajanslar)BM BM kararlan çerçevesinde ço/ümlenGenel Sekreten'nın Kıbns Özel Temnıesinin, Vunanistan'ın lurkiyeileilişsılcısı Alvaro de Soto, KKTC Cumkilerinde yeni bır banş ve işbirliği döhurbaşkanı Rauf Dcnktaş ıle Kıbns neminin inşa edilmesine kesin katkısı Runı Yonetımı lıden Glafkos Kleriolacakür" dedı des'ın 4 Aralık Salı gunu yapacağı goruşmeye gozlemcı olarak katılmak Yunanıstan'ın dış polıtıkasındakı uzere oncekı gece adaya geldı De hedelın, Kıbrıs sorununun çozumunSoto'nun, Cumhurbaşkanı Denkta;, de ontelıklı olarak, Turkıye ıle ılışkıve Runı lıden Klerıdes ıle bugun aylerınde bari!) ve ışbırlığıne dayalı orn ayn bır araya gelmesı beklenıyor tak hedefler ıçeren yenı bır çerçeve BM yetkılısının S Aralık (, arvunba guolu^turmak olduğunu kaydeden Panu adadan aynlmayı planladığı, ancak pandreu, Yunan hukumetının Kıbns DenktaşKJendes goru^mesuıdekı gesorununu uluslararası alanda gundeme lışmeye gore, planını değı;,tırebılecegetırmekle bu konuya hareketlılık kağı belırtıldı Alvaro de Soto'nun, gozandırmayı amaçladığını belırttı ruşmcyc gozlemcı olarak katılmasmı, K.len j des ıstemıştı Bu arada Yunanıstan Dışışlerı Bakanı Yorgo Papandreu Kıbns'ta BM karar I an çerçevesınde bır çozum sağlanmasının, Yunanıstan'ın Turkıye ılışkılennde banş ve ışbırlığı ıçeren yenı bır doneLEFKOŞA (AA) KJCI C'yı etkısı altına mın ba^lamasında kesın alan şıddetlı yağmur ve fırtına etkısını rol oynayacağını belırttı sürdürüyor Polısın verdığı bılgıye gore, Papandreu, Gırıt'ın şıddetth yağmur ve fırtına, KKTC'nın bazı Hanya kentınde Elefterıyorelenndc dun de zarara yol açtı os Venızelos anısına duGuvercınhk koyünde ıkı sera çöktü. zenlenen torende yaptığı ÇayonuKopru yolu, devrılen ağaçlar konuşmada, Kıbns konuyuzunden trafığe kapandı Gırne'de bır sunun Yunanıstan'ın Turağılı tamır eden Nefer Demir (35) adlı bır kıye ıle ılışkılerını onemkışı, şıddetlı esen ruzgânn etkısıyle lı derecede etkıledığını ıkı buçuk metre yuksekhkten behrterek adada BM kadüşerek yaralandı rarlan çerçevesınde bır çozum arzuladıklannı ıfa Yaşamı felç etti KKTC fırtınoya teslim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog