Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER GÜNÜN ADAMI EVİME PO KARAKTERİ KARAKTERSİZLlK OLAN •^ smaL 7 TURHAN SELÇUK KİMIERLE NE VAR, N B £ R HANlMlN HABEKi GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Savsaklamanın Ceremesi... Avrupa Bırliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen'in şu sözleri üzerinde pek durulmadı. Zaman zaman Türkiye'ye akıl vermekten pek hoşlanan ve bunu yaparken de ipin ucunu kaçıran Bay Verheugen, kasım ayının son gününde şunları söyledi: "Eğer Kıbns sorununa siyasi birçözüm gelmezse, eğerAB üyeleri buna rağmen Kıbns 'ın tarn üyeliğini kararlaştırırlarsa Türkiye ile Avrupa Birliği arasında büyük bir kriz yaşanır. O zaman bu işin içinden nasıl çıkılacağını bilmiyorum." Hazret bu sözleri Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sonrasında Avusturyalı sosyalist parlamenter Hannes Svvobada'nın "Türkiye Kuzey Kıbns ile bütünleşirse ne olacak" sorusuna yanıt olarak söylemiş. Anlaşılıyor ki, Yunanistan'ın, Kuzey Kıbns Rum Yönetimı'nın Kıbrıs'ın tek temsilcisi olarak benimsenmemesi ve Avrupa Birliği üyeliğinin ertelenmesi durumunda genişlemeyi veto edeceği korkusu, Avrupa Bırlığı'nı sonu belirsiz kararlar almaya zorluyor. Zorluyor ama, bir yarıdan da birliğin prestijini sarsacak sonuçlar konusundaki, hadi korku demeyelim, kuşkular da zihınlerde bir çengel gibi asılı duruyor. Böyle bir aşamada, "Kıbns'ı verelim de kurtulalım" benzerı önerilerin zamanlaması doğru sayılabilir mi? Acaba, uzerınde görüşler açıkladığımız konu hakkında yeterli bilgi sahibi miyiz? "7959 ve 1960 yıllarında, Türkiye, Yunanistan ve Ingiltere arasında imzalanan anlaşmalarla belirlenen ana ilkelerin yok sayılmakta oluşu, en azından insan haklan ihlali sayılmaz mı" sorusuna mantıklı bir yanıt bulmak gerekmiyor mu? 1963 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta yaşanan ve soykırım niteliği taşıyan cinayetleri bizlerde unutmalı mıyız? Türkiye, Kıbns konusunu çözmek için kimi zamanlama yanlışları yapmış olabilir. Avrupa Birliği'ne girme konusunda da örgüt daha Ortak Pazar'ken 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yla atılan adımdan sonra da katılımı savsaklayan biz değil miyiz? Her iki konudaki ağırdan almanın ceremesi şimdi yaşanıyor. Kimi çevreler iki seçenekten birinin tercih edilmesi konusunda ısrar ediyor. Tercih edilmesi istenılen seçenek de "Avrupa Birliği" olarak gösteriliyor. Dolayısıyla da Kıbns dışlanıyor. Diyelim kı Kıbns'ı verdik. Peki "Kıbns'ı verince Avrupa Birliği bizi üyeliğe kabul edecek m/"sorusuna aramızdan "evet" diyebilen kaç kişi çıkar? Avrupa Birlıği'nin tanımaya yanaşmadığı anlaşmalarda yer alan "garantördevlet olma" hakkının korunacağını sanan safdillerimiz de yok değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın DenktaşKlerides görüşmelerinde gundeme getirdiği yazılı önerileri anımsayıverseler belki de açıkladıkları AB yanlısı görüşleri geri alacaklar. Değil garantörlüğün korunmakta olduğunu, tek yanlı önerileri bile kabul etmek zorunda kalacağımızı öğrenecekler. Bir kez daha yineleyelim. Kıbrıs sorunu çözülmelidır. Ama Rum tarafının dayatmaları yönünde değil. Türk tarafının da çıkarlarını gözetecek bir orta yola ulaşılarak. Belki de Bay Verheugen'in dile getirdiği kafa karışıklığından yararlanmanın tam zamanıdır. GÖZLÜKLÜ SAMİ'NIN HARIKULÂDE K1VIRTMALARI TEKMILI BİRLEN OĞLU ÎÇİN OKUL BULAMAYINCA OKUL YAPTIRDI 103 çocuğun annesi oldu istcdim. Onu okutaınanıanın yarasını Semahat Baylav'ın hayatı, hep içimdc taşıdıııı" şu an 40 yaşındaki oğlu dıye konuşuyor. Ergun'un doğmasıyla Baylav, oğlunu kendi değişti. Heniiz 20 imkânlarıyla yaşındayken spastik bir yetiştirdigini, çocuğa sahip olmanın daktilo, bilgisayar sorumluluğunu üstlenen kullanmasını Baylav, 40 yıl boyunca öğrendiğini ve resim acılarını, üzüntülerini konusunda çok içine atıp tek başına yetenekli olduğunu mücadele etmek zorunda söylüyor. kaldı. 61 yaşındaki Okulla birlikte Baylav, oğlundan bazıları kurdukları Semahat Baylav gıbi hiç utanmadan gittiği koruma ve kalkındırma her yere onu da götürmüş. Ergun derncğiylc çocukların yeme içme, sosyal bir çocuk olmuş, yurtdışında giyinme ıhtiyaçlarını karşılamaya tedavi görmüş, ancak Türkiye'de hiç çalıştıklarını anlatan Baylav, okula gidememiş. Oğlunu "Ergun, orada eğitim görmüyor gönderecek bir okul olmamasının ama sık sık gidip geliyor. Ergun sıkıntısını yıllarca yaşayan Baylav, 3 orada umutlanıyor, gururlamyor" yıl önce Ergun adına bir okul diye konuşuyor. Oğlu Ergun'u açmaya karar vermiş. Semahat okutamamanın acısını dindirmek için bir okul açmaya karar veren Baylav, şimdi 103 öğrencisi bulunan Semahat Baylav, artık ekonomik Gaziosmanpaşa'daki zihinsel durumları oldukça kötü olan engelliler okulunda mücadelesine zihinsel özürlü çocuklar için umut devam ediyor. Baylav, "Ekonomik kaynağı oluyor. Çocukların durumlarımız ne kadar farklı olursa kcndisine "Semahat Anne" dediğıni olsun onlar da anne. Acılarııııı/. gururla söyleyen Baylav, okulda ortak. Hayat bizi çektiğimiz ortak çocukların özcl öğretmenlerce ders acılar ncdeniyle bir araya getirdi" gördüklerıni anlatıyor. diyor. Baylav, "Çocuklann el becerilerini Semahat Baylav, 1999 yılında geliştirmek için uğraşıyoruz. Okulu inşaatına başlanan "Ergun Baylav bitirdikten sonra bir meslek Eğitim (Jygulama Okulu ve lş edinmelerini istiyoruz. Çünkü bu Eğitimi MerkezTni 2000 yılında okulu bitirdikten sonra Gaziosmanpaya'daki zihinsel özürlü gidebilcccklcri yerleri yok. Çocuklar çocukların hizmetine sundu. Oğlu ya sokaklara dönecck ya da yine Ergun'u tsviçre, Almanya ve cvlerine mahkunı olacaklar" diye Fransa'ya götürdüğünü anlatan konuşuyor. Yetkililerin Baylav, "Oralardaki bakım yerleri ilgisizliğinden yakınan Baylav'ın çok iyiydi. Ergun'u orada bundan sonraki hedefi okuluıı bırakmamızı istedilcr. Anıa ondan yanında bir uygulama okulu yaptınp ayrılaıııadık. Türkiye'deisceğitim zihinsel özürlü çocuklara sahip görebileceği, bakılacagı hiçbir yer çıkmaya devam etmek. yoktu. Hayat boyu unun okumasını ÖZLEM GÜVEMLİ • *• Dünya Özürlüler Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nderi/.ürlülerinsorunlannı duyurmak için yürüyüş düzenlendL Engellilere ünlülerden destek tstanbul Haber Servisi Engelliler Eğitim Enstitüsü Derneği, "3 Aralık Dünya Özürlüler Günü" dolayısıyla dün Galatasaray ile Taksım arasında yürüyüş düzenledi. Türkiye Sakatlar Derneği lstanbul Şubesi ve Yaşama Sevinci Özürlüler Derneği üyelerinin yanı sıra bazı ünlü sanatçılann da katıldığı yürüyüş, üalatasaray Liscsi önündenbaşladı. Ellennde "Tam ne demek" ve "Bizi engellemeyin" yazılı pankartlar taşıyan dernek üyesı engellilere, sanatçılar Tank Akan, Selda Alkor, Menderes Saıııancüar, Rutkay Aziz, Vstün Asutay ve Aytaç Arnıan da destek verdi. Engelliler Eğitim Enstitüsü Derneği Başkanı Zeki Çobanoghı yürüyüş sırasında, Türkiye ııürusunun yüzde 12'sını engellilerin teşkil ettığıni ve her ınsanın potansiyel bir engelli olduğunu söyledi. Esasengelin insanlann içınde olduğunu belirten Çobanoğlu, engelli çocuk ve gençleri topluma kazandırmaya çalıştıklarını bildirdi. da sevgi ve anlayış bekledikJerini dile getirdi. Sanatçılardan destek Çağdaş Sinema Oyunculan Derneği (ÇASOD) Başkanı Rutkay Aziz de dernek olarak engellilerin sorunlannı son derece önemsediklerini ifade ederek çok zor koşullarda yaşayan özürlülerin her alanda çok acı çektiklennı belırtip "Çağdaş olnıa iddiasında bulunan bir toplunı. öncclikle cngellilerine sahip çıkmakla y üküınlüdür" dedi. Bakırköylü Sanatçılar Derneği Başkanı Ustün Asutay da toplum olarak uyanma ve bazı gerçekleri görnıe zorunluluğu bulunduğu söyledi. Tank Akan da amaçlannın 3 Aralık günü dışında da gözlerin Türkiyc ve dünyadaki engellilere çevnlmesınin sağlanması olduğunu belirtti. Akan, "Bir nebze katkınıız olduyn sa ne mutlu bize dedi. Özürlüye iş Türkıye Sakatlar Derneği Istanbul Şubesi 2. Başkanı DursunGüneysel de engellenmek değıl ınsanca yaşamak, çahşmak ve üretmek ıstediklerini belirterek bunun en demokratik haklan olduğunu söyledi. Yasalara göre ışlctmelerin yüzde 3 oranında özürlü istıhdam etmesi gerektiğini vurgulayan Güncysel, "Kamukurumlanndayaklaşık 40 bin açık var. Bu durumdan utanılması genkir. Bürokratlar ceplerinden bu parayı ödemiyorlar. Kör, sagır ve vicdansız olan aslında onlardır. Devlet özürlüye iş vermiyorsa özel kuruluşlar nasılversin?" diye konuştu. Yürüyüşe annesiyle katilan 13 yaşındaki özürlü Gamze Çapkan oerincC" cumhuriyet.com.tr DENKLİK KURSLARI YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK SINAVINA (STS) YÖNELİK KURSLAR • ECZACILIK SEVİYE TESPİT SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI • DİŞ HEKİMÜĞI SEVİYE TESPİT SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ANKARA Izmır C'addcsı Nu 34 KIZILAY ACI KAYBEVHZ İstanbul teşekkür ediyor. 22 EYLUL 1 7 KASIM 2001 Meıhum Şerif ÖZAR ve Emine ÖZAR'ın kızı, merhum Nuri ÖZAR'ın ablası, merhum M. Sabri BlRLER ve P. Reşide BİRLER'in gelini, Ali Vecihi BtRLER, merhum Mustafa Besim BİRLER ve Emine BİRLER'in yengesi, tsmail Hakkı BİRLER'in sevgili eşi, Tel: (0312) 417 85 26 27 418 76 80 Faks:(0312)418 80 76 Armada Oteli Art Yapım Aslan Ruso Basımevi Birlik Medya dDf Fida Film Fuji Film Mas Matbaacılık nnaCo Ofset Yapımevi Promoshop Reklamİş Sinefekt TAV Tayfa THY Tool Wall Şehir Design A. Nursel BtRLER'in sevgili annesi, EmekliHukim NURİYE BtRLER 1 Aralık 2001 Cumartesi günü Hakk'ın rahmetine k&vuşmuştur. Cenazesi, 3 Aralık Pazartesi günü Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazından sonra Anadolu Hisan Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Tann rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. KIRM1ZI BAI.IK ÇO«;i!KEVİ VE KIJLÜBÜ "ÇOCUKLAR VE TÜKETİM DÜNYASr Katılımlı Anne Baha Forumu : Dr brdal AI ABhK Kırmı?! Balık FFNF.RBAHÇE 9 Aralık 2001 I'azar 12 0 0 I4 00 (llgı dııyan heıkes çagnlıdır) 0() yaı, Boslancı • 0 2I6 417 16 36 h'nksTel 0 216 366 14 31 ()(. W M e t ı d ı y e k o y 0 212 211 95 88 FaksTel 0 2 1 2 2 1 3 8 7 4 0 112 ya> • lcnerbahvc (12lft 414(ı2 42 hakslel 0 716 414 6261 email: kirmljübilik(» superonline.com www.ldrmuibalik.com Yönctıcı Yeıı larıh AtLESİ İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Servis Sponsorları'na teşekkür ediyor. GAZETECİ YAZAR BURHAN ARPAD'ı Bienel Sponsoru Kurumsal Sponsorlar (19Mayıs 1910 3 Aralık 1994) KKNAUJ lÜYUK^EHII KÛÇBANK V Bu ılan ('uftılujııyet Gazetesı'nın katkıürıyl.ı ynyınldnmıştır Cumhuriyef Ölümünün 7. yılında saygı ile anıyoruz. Arpad Ailesi Hsas No: 2001/517 Karar No: 2001/1088 Davacı vası Cîöniil Akgün tarafından mahcur Oğuz Akgiin'e vası tayın edilmesi ıstcnınış ve verilen karar gercğınce; davanın kabulü ile, İstanbul ılı, Bakırköy ılçcsı, Zuhuratbaba Mahallesi eılt 74, hane 1428'de kayıllı Ömer ve Göınil oğlu 1971 doğumlu Oguz Akgün'ün nıevcut hastalığı nedeni ile hueır altınu alınmasına, kendısıne aynı yerde nüt'usa kayıllı Mehmet Salih ile Fatma kızı 1945 doğumlu annesı Cîöniil Akgün'ün velayetı altına konulmasına 1.11.2001 günlü duruijmada karar verılmis,tır. Ilan olunur. 14.11.2001 Basın: 73577 Nulııs cıı/danımı, oğrcnci kimlık kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. EKİN TAŞ BAKIRKÖY 5. SDLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog