Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 ARALIK 2001 PAZARTESİ 12 • Sakın Konuşma / Don't Say a Word Gary I lcdcr'ın yonetlığı ve Andrevv Klavan'm aynı adlı romanından uyarlanan filmde Mıchael Douglas bır psıkryatrı canlandırıyor Bnttany Murphy ıse akıl ha.stanesınde yaşayan ve kımsenın konuşturmadığı bır hasta rolunde Filmde olaylar Douglas'ın kaçırılan kı/ıııı kurtarmak ıçın bu hastayı konuşlurardk zıhnındc sakladığı özel koda ulaşmaya çabalamasıyla gelışıyor (Bcyoglu Atlas Bevoğlu AFM Şışlı Movııplex Nışantaş Movıeplex Elıler Movıeplex Mecıdıyekoy Odeon Maslak Seba (I 2) Ortakov herıve Çemberlıtaş Şa/ak Bakırkov Avşar Bahıköy tncırlı Bakırkoy AhM Bahçelıevler Holıdayplex Unverdı Bahçelıevler Kadır Has G O P Mass Zeylınbuı nu Cınec ıly Kadıkov Moda Kadıkov Hollywood Kadıkov Broadwa\ Suadıye Mouepkt Altumzade Capıtol Kavacık Acarkent) • Panama Terzisi / The Tailor Of Panama John Boornıan'ın yonettığı fılmın başrollerınde Pıerce Brosnan, OcotTrey Rush ve Jamıe I ee Curtıs yer alıyor Arka planında Panama Kanalı tartışmalan olan film, Pananıa'ya surulmuş zalım, çekıcı Ingılız casusu Andy Osnard ıle kendını ulkedekı zcngın ve guçlu kesıme unlu bır terzı olarak (anıtan Harry Pendel'ın hıkâyesını anlatıyor (Akatlaı AhM Atakoy Atrıum Altumzade Capıtot Avcılar Avşar Bakırkoy Avşar BakırkovAhM Beylıkduzu AFM Beyoğlu Emek Beyoglu AFM Dolmabahı,t Shop Mılles Ftıler C ıncı ıty Etıler AhM Fenerbahçe AFM Galerıa Prestlge ldıaltepe AFM Kadıkoy Surreva Kozvatağı Cınepol Maslak AFM Mecıdıvekov Odeon Sılıvn Cınecıty Şaşıknbakkal Beko lesvıkıve AFM Yeştlkoy Cınecılv Zevtınburnu Cınecıtv) • Ejderin öpücüğü /Kiss Of The Dragon) Yonetmenlığını Chns Nolan'ın yaptığı filmııı yapımcısı Luc Besson Fılmın başrollerınde Jet Lı, Urıdgct Fonda ve 1 eheky Karya yer alıyor Filmde ozel bır gorev ıçın Şanghay'dan Parıs'e gıden ve burada kendını bır komplonun ıçınde bulan bır a|anın hıkâyesı anlatılıyor (Altumzade Capıtol Bağcılar Sıte Bakırkov Avşar Bakırko\ Renk Beyoglu AFM Ftıler AtM hatıh Feza tdealtepe AhM Kadıkov AIM Kadıkoy Atlantıs Kavactl Bogazıçı Maltepe Karya, Mecıdıyekov Odeon Ortakoy AhM Osmanbev Gazı PendıkGuney Sılıvrı Cınec ıty) • Aşkmatik / About Adam Yonetmenlığını ve scnanstlığını Gerard Stcmbrıdge'nın ustlendığı filmde genc bır adamın aşk uçgenını oluşturan kız kardeşlen Katc Hudson, Frances O'Connor ve Charlotte Bardley canlandırıyor (Akatlar AhM Altumzade Capıtol Bahçelıevler !Ioltdayplex Beyoglu AFM Idealtepe AhM Kadıkoy As Kadıkov Atlantıs Maltepe Karya Maslak Seba Osmanbey Gazı Şaşkmbakkal Çarfi Şışlı Atlantıs Şıslı Kent) • Amelie / Amelle from Montmarte Yonctmen Jean Pıerre Jeunet üyuneular Audrey Tautou, Malhıeu Kassovıl7 Baskıcı ve sevgısız bır dunyanın yarattığı travmalar Amelıe'nın hayatını beklenmedık bır yone çevırır ve kendıne ozgu adalet anlayışıyla çevresındekılere yardım etmeye karar verır Yaşamına gıren herkese mutluluk dağıtan Amelıe'nın dramı, aşkı keşfettığınde bıle kendı ıçın hıçbır şey yapamadığı gerçeğınde gızlıdır (Altumzade Capıtol Bevoğlu AFM Etıler AFM, tdealtepe AFM Kadıkoy AFM l eyent Kultur Merkezı Mecıdtvekoy Odeon Ortakov I erıye Suadıye Movıeplex Teşvıkıye AhM Maslak AFM Zeytırburnu Cınecıtv) • Komplo / The Score Yonetmen Frank Oz Oyuncular Robert De Nıro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett Suc dunyasından emeklı olmaya hazırlanan bır adam, tum prensıplerını bıı/up son ve en buyuk vurgununu yapmaya karar verır (Altumzade Capıtol Bakııkoy AFM Bakırkoy 74 Beylıkduzu AhM Beyoglu AFM Ç emberlıtas Şajak Dolmabahçe Shop&Mıles Etıler Cınecıtv Etıler AFM henerbahçe AFM Idealtepe AFM Kadıkoy As Kadıköy Rexx Kozyatagı Cınepol Maslak AFM Maslak Seba HAFTANIN SANAT ÇİZELGESt kulturCacumhuriyet.com.tr • Brıdget Jones'un Gunluğu / Brıdget Jones's (.etesıne sı/mayı baijaran bır polısin oykusu (A\nlaı A\şaı Baht,clu\kı Holıdayple\ Bahçelıevle> Hıhı CtmİHilınii Şa/ak Kadıkm is Pımlık Gunev) Dıary Yonctmen Shaıon Maguıre Oyuncular Renee /ellvvcger lluglı Grant C olın I ırth Jım Broadbent 12 yaijindakı Brıdget IOIILS yenı bır yıla gırerken hayatının k.ırannı verıı V a^anıının kontrolunu kendı elıne alacak ve hiL vakıt kaybetıneden hırgıınlıık lutrnaya başlayacaktır (Uulııı lıjn; Bahçesthtı Beko Ba\ıampasa Cınebay Btykoz Kaıya Btykkdıru I cnorı Bınukçekmece Fayorı, Cembcılıtcii Sa/ak Kadıkoy Atlantıs Kozyatagı Cınepol Pıııdık Cıiımy Sılıuı Mu\ı Sışlı Atlantıs Şiilı Kent) • Bıtırım Ikıll / Rush Hour 2 Yonetmen Brctt Ratner Oyuncular J,ııkıe( haıı (. hrıs luckcr John 1 one Fılm, Moııg K.ong kralıyct Polıs I eşkıl ılı nd ı bn^mutettı^ olan I ee ııııı lloııg Kııng a gdın arkada^ı 1 os Angeles Polıs Dcpartmanı yctkılıltrınden laııııs II tılık ı,ıkmalanyla başlıyoı Aneak talıllcrı umdukları gıbı sakın geçmeyecek, kendılcrını bırdenbırt lchlıkılı ve kanruısık olayların ıçınde bır cınayctı 1,0/mtyc (.alı^ırkcn bulacaklardır (Bağcılar Sıtc Bahçeşehıı Bıko Beyoglu lalı Bınukçekmece haııııı halıh I cza Kadıkoy Re\\ Umıanne AFM) • Buyuk Adam Kuçuk Aşk Yonelmcn Handan Ipekçı Oyımtular ^ııkran dungor Dılan Fr(,etın I usun Demırel, Kınaıl Ilakkı ŞLII Yıklı/Ktntcr Hır opcrasyonda yakınlarını yıtıren kuçuk bır Kurt kı/ıyla, emeklı otonter bır yargıun ı.ekı^mcyİL ha^lavun duygu yuklu ılışkılerı konu edılıyor (4\cılaı i\$aı Kadıkm tllııntıs Kartal I ı.yon) Sînema • Maymunlar Cehennemı / Planet of the Apes N onetmen 11111 Burlon Oyuncular Mark Wahlberg 1 ını Roth llelena Boıthjnı ( arlcı Mııhael ( larke Duncaıı hstclla Warrcn Bır gcvegene/orunlu ınış yapan astronot, kendısinı maynııınlarııı egımtnhgındckı bır uygarlıkta bulur Maymunların ınsaıı avı gervekle^tırdığı ve ınsan ıle hayvanın rol degışlırdığı bu gezegendc pılot lehlıkelı bırmaceraya suruklenır (Bağcılar Sıte, Bakırkoy Incıılı Beyykoz Acaıktnt Kadıkov Moda Kavacık Bogazıc 1) • Kurtların Kardeşhğı / Le Pacte Des Loups \ \ Yönetmenliğini John Boorman'ın yaptığı 'Panama Terzisi' adlı filmin başrollerini Pierce Brosnan, Geoffrey Rush ve Jamie Lee Curtis paylaşıyor. John Le Carre'nin aynı adlı romanından uyarlanan filmde skandala doymayan ve Panama'ya ceza niyetine yollanan Ingiliz casus Andy'in başından geçenler anlatılıyor. Mccıclnekov Odeon Ortako\ hcri)i Ortakoy 4FM Osmanbev Gazı Suadıye Moyıeplex Şaskınbakkcıl Bcko Şışlı Kcnt TeşyıkıyeAhM Yeşıkoy Cmecıt\ Zeytınbuınu Cınecıh Ataşehıı AFM Be\oglu Pııcı) Filmde yıllar sonra memleketıne donen Ccmal'ın. burada çocukluk yıllannı yenıden anımsamasıyla gelışen olaylar anlatılıyor (Beyoglu AFM Bevoğlu Alkazar Osmanbey Gazı Etıleı Cınecıty Bakııkoy Assaı Buhı,tlıevlcr Holıdaypkı GOP Mass Beylıkduzu AFM Aycılar Ne» Fılms Zevtınburnu Cmecıt\ Kcnacık Bogazıçı Altumzade tapıtol Kadıkov Kadıkoy Kadıkoy AFM Fenerbahçe AFM Şaşkmbakkal Beko Kozyatagı ( ınepol Atasehır AhM Idealtepe AFM Maltepe Karya PendıkOscar Umramye AFM Fındıkzade C ıncmars Bayrampaşa Cınebay) • Korkunç Bır Fılm 2 / Scary Movie 2 Yonetmen Ivory Wayans Oyuntular Marlon Wayans Shavvn Wayans Regıne Hall Torı Spellıng Serının ılkı gıbı korku fılmlenne komık gonderıtıeler ıçeren bu filmde dc sınema tarıhınc gcçmış bırçok korku fılmınde yer alan klasıkleşınış sahnelerle dalga geçılıyor (lltunızade Capıtol Beykoz Acarkent Beyoğlu AFM Buyukçekmece Fayorı Kadıkoy As Kadıkoy Atlantıs Maslak Seba Osmanbev Gazı Pendık Gııney Şaşkmbakkal Beko Şıslı Atlantıs Umramye AFM) kotu şohretının yaııı sıra gosterış ve eğlenceyle ozdcşjcşen bır gcce kulubunde bır şaır ıle kulup şarkıeısı arasında yaşanan an ve lanetlı bır aşk oykusu Moulın Rougt (Beyoglu Sınepop Beyoglu Atlas Kıı<,uk<,ıkmtu I ınorı hlıkr Mınupkt Galerıa Prestige Kadıkoy Hakan Kayacık Bogazıçı Mecıdıyekcn Odeon iltumzadı Capıtol Nısantası Mcnıeplex SuadıyeMo\ıeple\ Şıslı Mouıplıı) • Fotograf Yonetmen Ka/ım 0/ Oyıınuılar Nazmı Kırık heyyaz Duman Mızgın Kapa/an U Mıl.ıno \ ılm Testıvah'nde en lyı filnı odulu alan hotogra! bır savaşın karçıt sallarına gıden ıkı gcncın dostluk/duvnanlık oykusunu anlatıyor (Be\oglu Akademı) Roth Oyuncular Julıa Roberts ( athcrıne /ela IOIRS John Cusack Bılly Crystal Koınedı tumndekı tılmde film yıldızı (ıvven'lc, asıstanı ve kız karde^ı olan Kıkı ııııı ılı^kılerı anlatılıyor (Bakırkoy Incırlı Beyoglu Lak I ındıkzcuk C ıncmars Kadıkoy AI M Kadıko\ Kadıkoy Kadıko\ Rexx ka\acık Bogazı<,t Kozyatagı Cınepol Osmanbey Gazı Pendık Gune\ Şışlı Atlantts) Yonctmen t hrıstoplıc Cıans Oyuneular Samuel Le Bıhan, Mark Daeassos Monıca Bcllucı 18 yuzyılın sonlarında bırçok kiiiyı oldurcn esraıengız bır canavann oykusu ınlatılıyor I ılm \ 111 ılıılıı kırdılı sahnelcnylc dıkkat çekıyor (Bayıaınpaşa Cıntbm Hı\aglu l ale) • O da Benı Sevıyor V onetmen İJarış Pırhasan Oyuntular 1 alt Mansur I ıe I k^ı 1 uk l'ıyes Ayla Algan, Serrı > ılma; karnesı /ayıllarla dolu olan 1 ~\ yaşındakı Lsma nın babası l.ır.ılııııl.ın n / a olar.ık askerlık arkadasının yaııına hır koye gondermesıyle başlayan olaylar, Esma'nın yetı^kınlıge ıdıın alması yolunda gevırdığı degışımlerle lam bır buyumc oykusune donuşur (Bagcılaı Sın Bt\ko^ Uaıktnt Kıııtal I ızyon) James B Rogers Oyuncular Mena Suvarı lason Bıggs, Shıinnon Hızabeth ihrısMcın Devanı filını nıtelıgınde olan filmde çılgın bır ya/ l.ılılı y.ıj.ım.ik uzcrc yola çıkan beş gent ın yaşadığı matera \e aşk dolu olaylar nnlatılıyor (Kaıtal !• ızyon) • Gunahkâr / Orıgınal Sın Yonetmen Mıchael C rıstofer Oyuntular Angelma Jolıc Antonıo Banderas C ornoll VVoolrıch ın Walt/ ınlo D ırkness kıtabından uyarlanan film yanlış kadına aşık olan bır adamın ya^aminın kabus dolu \e gerı donıısu olmayan bır yola sapışını anlatıyor (lh\ko. kaıya) • Cahil Perıler / Le Fate Ignorante Yonctmen Ferzan Ozpetck Oyuncular Margherıta Uuy Stefaııo Accorsı, Serra Yılma/ ve Koray C andcnıır 1 ^ yıllık cvlılığın ardından e^ını kaybcdcn bır kadın anıdcn karşiMiıa çıkan bır resmııı pesıne dusmesıylt hıç fark etmedığı gerçeklerle kaı>ılai)ir (Beyoglu ilkazuı) Lıma Oyuntular Cıerard Depaıdıeu (rlennClose 1996 yılında goslerıme gııen I0I Dalmaçyalı'nın devamı (Bıykoz Kaıya Maltıpı Kıııycı Mccıdıyekoy Odeon) • Amenkan Pastası 2 / American Pie 2 Yonetmen Oyuntular Whoopı Goldberg John C leese Rowan Atkınson, C uba Goodıng Jr F ılınde I as Vegas la du/enlencMi sıra dışı bır yarışmaya katılan bırbırınden çok tarklı ınsanların gulunç oykusu anlatılıyor (Alıunızadc Capıtol A\cılar Avşar Bahçelıeyleı Holıda\ple\ Bakırkoy AFM Beylıkduıu AFM Beyoglu AhM Çımbıılılas Şa/ak Dolmabahçe Shop&Mıles Etıler Mo\ıeplex Kadıkov Ocak Kozyatagı Cınepol Maslak AhM Mecıdıyekoy Odeon Osmanbey Gazı Sılıyrı Cınecıty Suadıye Moyupler Şıslı Kent Zeytmburnu C ınecttv) • KlZ Kardeşim / A ma Souer Yonetmen C alherıne Brcıllat R o m a n s ' ve llk S e v ı ş m c ' n ı n y o n e t m e n ı b u k e z bırı ç o k g u / e l d ı g e r ı ç o k ç ı r k ı n ıkı kız k a r d e ş m ç i k t ı k l a r ı • Tabana Kuvvet / Rat Race Yonetmen Jerry Zııcker • Gozde Çıft / America's Svveethearts Yon Joc ılgınç tatılı anlatıyor (Altumzade Capıtol Bahçehe\ler Holıdcıvf>lex Baktıkoy tncırlı Beyoglu AhM Ç embeı lıtas Şa/ak) M Şellale Yonetmen Semır Aslanyurck üyuneular Ilulya Koçyığıt, Tuncel Kurtız, Fıkret Kuşkan Alı Surmelı • Moulın Rouge / Kırmızı Değırmen Yonetmen Baz Luhrmann Oyuncular Nıtole Kıdman hvan McGregor John Lcguızamo. Jım Broadbcnt 20 yuzyıl başında adı • Hızlı ve Öfkelı / The Fat and the Furıous • 102 Dalmaçyalı / 102 Dalmatıans Yonetmen Kevın Yonctmen Rob C ohen Oyuncular Pjul VValkcr Vın Dıesel Mnhelle Rodrıguc/ Kırlı ı^lerın dondugu hır Gazıosmanpaşa Cmemass s7s 10 Akatlar AFM Mayadrom.W 57 «rt, Altunizade Capıtol 1911931 SİNEMA TELEFONLARI 62 HarbıyeAsJ47^ii/^ Idealtepe AFM4TOr/V(56 Kadıkoy As U6 00 Ataköy Atnum 5 sg m 63, Ataköy 50 Kadıkoy Atlantıs Uö 06 22. Kadıköy Bahaıiye 414 Yunus Emre 661 38 94 Avcılar IQS Cinometro ını, 74 1101 Kadıköy Broadvteıy 3461481 Kadıköy Hakan U7 94 AvcılarStandartAv^ M45 BahçallevterHolidayplex 441 21 09, Bahçeşehir Cınemax ı<69 64 0ü Bakırkoy 96 17 Kadıköy Hollyvvood 118 90 76 Kadıkoy Kadıkoy 3377400 Kadıköy Moda 31701 2S Kadıkoy Ocak <16 Avşar tH3 46 02 Bakırkoy AFM Carousel 171 83 80, 17 71 Kadıköy Rexx 116 01 12 Kadıkoy Sureyya 116 Bakırkoy Incırlı S72 64 V), Bakır köy Renk W2 18 63, 06 82 Karagumruk Fezartt/ 16 08 Kozyatagı Cinepol Bakırkoy Sinema 74 572 04 44, Bayrampafa Cinebay 162 11 »0 Maltepe Grandhaus 442 t>n 10 Maslak AFM 61114 77, Beylıkduzu AFM Migros 812 01 90 Beyoğlu Pnncess 28i 06 91 Mecldiyeköy Clneplex Odeon 216 AkademlM/ 74 84, Beyoğlu Alkazar 293 24 66 Beyoğlu 37 90, Nlşantaşı Movıeplex 219 09 6» Ortakoy Ferıye MİM25281 76,Beyoğlu Beyoğlu25/ 3240 Bevoğlutmek 216 28M Ortakoy AFM Pnncess 216 20 7' Osmanbey 29184 IV BeyoğluFttaş24901 66,BeyoğluLale24921 Oazı 247 96 6i PendıkGuney 114 liss Pendık Oscar 24 Beyoğlu Pera 211 32 40, Beyoğlu Slnepop 251 II 190 096>> Silivri Maxı Parlıament 716 0160 Suadıye M&S 76 Buyukçekmece Alkent 2000 889 04 27 Clnemax 467 44 68 Suadlye Movıeplex ihs u 49 Buyukçekmece Favorı 882 08 64, Çemberlıtaş Şafak Şaşkmbakkal Cınemax M&S 46 7 44 68 Şışlı Kent 241 516 26 M) Etıler AFM Akmerkez 282 05 01, Etiler 62 01 Tatılya Drıve Inn *12 01 11 Teşvıkıye AFM Movieplex 284 30 01, Etiler Parhament Cinema Club Erıcsson 224 01 01 Topkapı Sur 123fi7/.'' Umramye 263 18 38 Fatih Feza 631 16 08 Fenerbahçe AFM AFM Pnncess 461 03 12 Yeşılçam 2911,8 00 Yeşılyurt Pyramid 414 90 00 Fındıkzade Cınemars 6li 41 12 Partıament Cinema Club 662 2 i 70 Florya Prestige 663 2186 Galeria Prestige 160 72 66 Tiyatro • Istanbul Devlet Tıyatrosu bu hafta Taksım Sahnesı'nde 'KaktusÇıçeğı', Oda Fıyatrosu'nda 'Ö/el Hayatlaı' Azız Nesın Sahnesı nde kuçuk Adam Ne Oldu Sana'' ve Almanya'dan 'Flamıngo Bar AKM Buyuk Saloıı da blrasıyabın Hıkayelerı adlı oyunları iahnelıyor (245 25 90) • Istanbul Buyukşehır Beledıyesı Tıyatrolan'nda bu hafta Harbıye Muhsın Frtuğrul Sahnesı nde 'Hurrem Sultan' ve üuşler Sırkı Başlıyor', Fatıh Reşat Nurı Guntekın Sahnesı'nde Derya Oulu ve Kedı ıle Palyaço', Üskudar Musahıpzade Celal Sahnesı'nde 'Kapıyı Aç. ve 'Haydı Mars a Gıdelım", Kadıkoy llaldun laner Sahnesı'nde Çın Sabahta' ve 'Tembel Memi!)', Gazıosmanpaba Sahnesf nde Pembe konağın Gelınlerı' ve 'Çop Canavarı' Umramye Sahnesı nde Once Insan' ve Sıhırlı 1 lut' oyunlan sahnelcnecek (240 77 20) • Ortaoyuncular bu hafta ycnı oyun Koku Bıttı Avnı Arbaş'ın 60 yıllık resim serüveninl Içeren sergi 7 Aralık 26 Ocak 2002 tarihleri arasında Iş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sergiyle eşzamanlı olarak Ferit Edgü'nün yazdığı ve usta ressamın sanat serüvenini anlatan bir kitap da satışa sunulacak. Zıkkım 7ulada'yı sahnelıyor Oyun per^embe, cuma, cumartes! 20 00 pazar 15 OO'te ızlenebılır (251 18 61) • Studyo Orama çarsamba ve perşembe 20 30'da Sonra', cuma 20 10 ve cumartesı 18 00 ıle 20 10'da kaos adlı oyunu Ortakoy Afıfe Jale SahneM'nde oynayacak (260 0V 15) • Tiyatro Bogazıçı nın 'Galıp Sokaklara Talıp' adlı oyunu çarşamba ve cuma gunu sual 20 00, pazar saat 15 OO'te Bogazıçı Ünıversıtesı Guney Kampusu Detnır Demırgıl Saloını nda Yenı Bır Hayat Içın' oyunu ıse yann saat 20 30'da Babylon da ı/lenebılır (287 02 32) • Tiyatro Oyunevı Fvlenme' adlı oyunu cuma 20 30, tumartesı 18 10'da ISM 2 Kat'ta sahnelıyor (214 96 96) • Tiyatro Stüdyosu Speer' adlı oyunu bugun saat I') 10 da ls, Sanat Kultur Merkezı'nde, cuma gunu saat 20 10'da Maya Kultur Merke/ı nde sahneleyecek (fs Sanat 0 212 316 10 81 Maya 0 212 212 74 12) • Akbank Çocuk Tıyatrosu Bır Varmıs. 1 lıç Yoknıuş' adlı oyunu her cumartesı pazar I I 00'de Irmak 1 ğıtıın Kurumları'nda sahnelıyor (264 20 45) • Alı Poyrazoğlu Tiyatrosu Kobay oyununu yann, çarşamba 20 10 da Atakoy Yunus Fmre Kultur Merkezı'nde, cuma 20 10'da Yayla Sanal Merkezı nde sahneleyecek (251 S9 89) • BKM Oyunculan 'Sen Hıç Aleş Boceğı Gordun mu '' oyununu. cumartesı 21 00, pazar saat 15 OO'te Beş.ıktaş Kultur Merke/ı nde oynuyor (0 212 127 24 27) • Tıyatrokare Polısın Muşterılerı oyununu perşembe cuma eumartt'M2l 00 pazar 15 OO'te sahnelıyor (210 16 18) • Tiyatro Istanbul Tuhaf Bır (, ıft" oyununu perşembe cuma 21 00 eıımartesı 15 00 ve 21 00 pazar IS 00 ve Yönetmenliğini Genco Erkal'ın yaptığı, Tankred Dort'un yazdığı 'Oyuncu' adlı yapıtı Sema Engin Türkçeleştirdi. Dostlar Tiyatrosu'nun sahnelediği oyun, yedi yıl sahnelerden uzak kalan bir oyuncunun, bir yönetmenin daveti üzerine yenlden tiyatroya dönüp dönmemek arasında yaşadığı dramı anlatıyor. 18 30'da Profılo Kultur Merkezı nde sahnelıyoı (21(ı 40 70) • İTU Mezunları Tıyatrosu 'Açık Aık adlı oyunu hcr pa/artesı saat 20 00 de Ortakoy Afıfe Jale Sahnesı nde oynuyor (260 09 15) • Hadı Çaman Yedı Tepe Oyunculan Ask Gıbı oyununu her cuma ııııııartcsı 20 30, pazar 15 OO'te s.ıhınlıyoı (224 14 1<J) • Dostlar Tiyatrosu cuma 20 30'da İnsanlarım', tumartesı 18 00 de Oyuncu pa/nı 15 00 te Can' oyunlarını Mııammer Kuraca Pıyatıosu nda sahnelıyor (212 59 35) Sergi • Harun Antakyalı 'Yaşarım, Yaparım, ruketırım, 2001»' 7 29 Aralık Kargart'ta (0216 449 17 26) • Ibrahım Coşkun resım 6 29 • Marmara Ünıversıtesı Guzel Sanatlar Fakültesi ' 11 Galerı 11 Sergi'5 Aralık28 Şubat Aralık Ataturk Kultur Merkezı'nde (211 56 00) • Serkan Adın ozgun baskı Galerı Artıst 14 Arahk'a dek (251 91 61) • Artin Demirci resım 8 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında Urun Sanat Galerisi'nde (0 216 160 99 64) • Mubın Ornon resım 7 Aralık'tan 5 Ocak a dek Galerı Nev dc (231 67 63) • Artisan Sonsuza Doğru' takı 15 Aralık'a dek (231 64 11) • Bır desen ustası Abıdın Dıno: Altmış Yılın Desenlerı 5 iı Aralık Garantı Sanat Galerısı (291 61 71) Aralık'a dek Gulen Gulmete Sanal Merkezı (1S178 14) 'Kopenhag'dan Urta'ya' 5 Aralık'tan 5 Ocak'a dek C A M Contemporary Art Marketıng'te (234 39 01) • Avni Arbaş resım 7 Aralık 26 Ocak tarihleri arasında Kibele Sanat Galerısı nde (116 10 81) • Sevınç Tan el sanatları 14 Aralık a dek Basın Muzesf nde (513 H4 58) • Antık Palace 'Sultanların Gozdelen' 12 Aralık'a dek (236 24 60) • Ebru Alpagut resım 27 Aralık'a dek Antık Hotel'de (638 18 18) • Bente Christensen Ernst (0216 126 26 67) • Turgay Karadağ karıkatur 15 • Erbıl Guzel Sanatlar Merkezı Sanat Galerısı 1960'tanGunumuze Azerı Ressamlar 19 Aralık'a dek (543 10 39) • Borusan Sanat Galerisı Itırlı Bahçe' 26 Ocak'a dek (292 06 11) • Alı Haydar Pektaş surcklı resım sergısı kendı atolyesınde Aralık a kadaı Neyran Sanat Galerısı (0 216 160 II 77) • Tamore Sanat Galerısı karma resım 21 Aralık a kadar (0 512 126 10 84) • Paul McMlllen Işık Kaynağı' lotoğralları 28 Aralık a kadar Sabancı Unıversılesı Kasa Galerı (292 49 19) m Orhan Algök heykel 20 Aralık'a dek Aııyel Sanat Galerısı (296 99 79) • Serkan Ada ozgun baskı resım 14 Aralık a dek Galerı Artıst Cukurcuma (227 68 52) • Ergın Turker rcsım 31 Aralık'a dek tslanbul Menkul Kıymetler Borsası Istanbul Sanat Galerısı (298 21 00) • Fusun Arıkan ebru 15 Aralık'a dek Taksım Sanat Galerısı (245 20 68) • Atolye Orumcek Işın Aşar 8 Aralık'a kadar (241 11 18) • Karşı Sanat Çalışmaları 3 Aralık • TUYAP Dunden Yarına Nun tyem Aralık a dek 11 M Sanat Galerısı (247 0S 99) • Portakal Sanat ve Kultur Evı 'Osmanlı Şaheserlerı 8 Aıalık'a kadar (22146 17) • Utku Dervent resım S Ocak a dek Maçka Sanat Galerisi'nde (240 80 23) • Nevın Çokay retrospektıt 0 Aralık'a dek Antık Sanat Galerısı nde (224 74 11) Turkan Şoray sergısı (241 11 08) M Aralık a dek (211 02 28) (0 216 441 78 38) • Girgln Piyano ve Sanat Galerısı • Oktay Anılanmert resım 22 • Selma Emiroğlu Aykan 'Çızgıler I ınılar' 5 30 Aralık Schneıdertempel Sanat Merkezı (249 01 50) • Gül Erali seramık heykel Avusturya Kultur Ofısı (223 78 43) karma rcsım 5 Ocak a dek (227 01 28) mAtillaTos resım 2') Kasım dan 25 Aralık'a dek MEB Sanat Galerısı (0 216 381 47 78) • Mehmet Şükrü Baysal 'Geleneksel I urk Sanatından örnekler 14 Aralık'a dek Istanbul (, emberlıtas Basın Muzcsı'ndc (872 40 81) • Sema Yelkencioğlu resım 21 • Sadberk Hanım Muzesı 'Karıa Koleksıyonu I I Ocak'a dek (242 38 13) • Alaaddın'ın Lambası Anadolu Selçuklu (, agı 28 Aralık a dek V apı Krcdı Kultur Merkezı Vedat Nedım Tor Mu/esı (212 01 11) • 'Yapı ve Içgudu' resım 10 Aralık a dek Bebek Sanat Galerısı (287 67 66) • Velı Sapaz resım 13 Aralık a dek UmıtYaşar Sanat Galeıısı (202 V / S1) • '101 Dergı, Dunden Bugune Turkiye'nın Dergılerı' 14 Aralık'a dek YPK Sermet Çıfter Araştırına Kutuphanesı Sergi Salonu (252 47 00) • Melahat Dinçer yaglıboya resım 15 Aralık'a dek Nevzemın 14 Sanat Galerısı (110 88 02) • Nejad Devrım rcsım Galerı Nev 11 Aralık'a dek (417 91 90) • Terakkı Vakfı Sanat Galerisı karma resım 14 Aralık a dek (351 00 60) • Art Dırectors Club 80. Ödul Sergisi Atolye 21 Aralık a dek Islanbul Bılgı Ünıversıtesı (292 33 03) • Ekber Yeşilyurt Atölyesı Grup Sergısı karma resım 23 Aralık'a dek Koska Resım Sanat Galerısı (422 15 80) • Suzy Hugh Levy fotograf 'Kırılgan Imgeler' 28 Aralık a dek Is, Sanat Parmakkapı Sanat Galerısı (244 20 21) saat 20 00'de Yarasa, çarşamba gunu saat 20 00'de L Mınkus'un 'Don Kısot' balesını. perşembe gunu 20 00'de 'Rıgoletto', cuma gunu saat 19 30 da 'Mozart'ı Sever mısını/''' cumartesı gunu saat 11 00'de 'Masalcı' ve saat 15 30'da 'Fındıkkıran' balesını sahnelevecck ı251 10 23) • Istanbul Devlet Opera ve Balesı yann Opera / Bale • Yapı Kredı Sermet Çıfter Araştırma Kutuphanesı Sergi Salonu nda yann saat 18 10 da gerçekleşecek Salı loplanlıları nın konugu Prol I)r Semavı I yıce (212 47 00) • Babylon da yarın saat 20 10 da I lyatro kılçık ın oyunu sahnelenecek (292 71 M) M Salih Zekı Kolat Kultur Evı nde çarşanıba gunu saat 14 00 te Çevre S O S Verıyor 1 urksen Başer Kafaoğlu pazar gunu saat 14 00 te yapılacak 'Dus,ler kentı Venedık başlıklı dıa gosterısının sunutusu I mel (Alı ın) Fge M l nun Altan (0216 449 1V 84) Gösteri/Söyleşi • Ataturk Kıtaplığı nda bugun saat • Fransız Kultur Merkezı nde perşemlıt gunu saat 19 10 da Krul Dans Ldıyor bnslıklı lılm cuma ve cumartesı gunu saat 09 00 18 OO'de 'Avrııpa Iemel II ıkl ıı Sııtı vt I ıırkıve' başlıklı knlokyıını ı/leııtbılır (244 44 91) |9(l(l ılı s nd Ibralıımıfar ın Naı ve Nej çarşambı gunu saal 1900 da llsıııarı Şapaıov ıın yonettığı I ıkekler Vetışırken cuma t,unıı saat 19 00 da llılıl Omcı ( anıcı nın Kalbur Samaıı Içındo ba>lıklı dı ı gosterısı ı/le'ncbılır (249 09 4S) • İFSAK tı Uykıı Halı Uıyık /ap, Ualgalar haşlıklı kısa fılm gosteıımının ardından Belgın Sııyleme/ le bır soyleşı t'ı.ıçeklesettk (241 14 01) • Cemal Reşıt Rey Konser Salonu nda saat 20 00'de Deh Dolu operelı sahnelenecek (212 98 10) • Iş Sanat'ta saat 19 30'da VerdıGala.sı Verdı'nın Opera F.serlerıne Yolculuk başlıklı ctkınlık yer alacak (0212 116 10 83) Müzik • Avusturya Kultur (0212 116 10 81) • Iş Sanat ta perşembe gunu saal 19 M) da Otoportrekr I Bıılent Ortaçgıl 6 pıyanıst Beethoven'ı arıyor Beethtncn ın 12 piyano sonatı başlıklı konser tuma 19 1021 10, tumartesı 12 0 0 1 4 0 0 17 00 20 00 pazar 12 00 14 10 17 00'dc dınlenebılır OflSl nde perşembe gııını saat 20 1)0 de Devlet Devrım Öztaş ın piyano resılalı dınlenebılır (0212 292 73 68) • Cemal Reşıt Rey Konser Salonu nda • Babylon da çarşamba (221 7S41) gunu 21 10 da I aço I avla perşembe gunu s ıal 21 M) da Veııı I ıırku euma ve eumartesı gunu saat 21 00 te I ujıfılm Musıe Week 1 ııds Golan Project ızlenebılır çaışamha gunu saat 19 10 da Iurk Mıısıkısı nde Geçmışten Bugune I asıl perşembe gııını saat 19 10 da Brahms I rıo nun konserı dınlenebılır (212 98 30) M BU Albert Long Hall de çarşamba gunu saal 19 U) da Ayşedenız Gokçın ın konserı ızlenebılır (336 06 06)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog