Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 ARAUK 2001 CUMARTESİ 8 D Ü N Y \ VE TURKÎYE dishab@cumhuriyet.com.tr Birlik, Türk tarafının Kıbns'ta istisna politikası uygulanması önerisine yeşil ışık yaktı AB 'yle dolaşım pazarlığı SERKAN DEMtRTAŞ ANKARAKıbrıs'ta kahcı çözümün sağlanması için Türk ve Rum taraflan arasındaki yüz yüze görüşmelerin başladığı bir süreçte Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin önerdiği "Belçika modeHne" yeşil ışık yaktı. Bu model, kalıcı çözümün ardından Türk ve Rum toplumlannın birlikte AB'ye üye olmalan durumunda, ekonomisi zayıf Kıbns Türklerinin zarar görmemesi için serbest dolaşım hakkının belirli süre askıya alınmasını içeriyor. Bununla birlikte 1960 Ga MERHABA NECATt DOĞRU Oktay Ekşi Kıvırtıyor Hiç kibar, nazik, sevecen, bağışlayıcı bir kelime değil. Kıvırtma kelimesi sadece dansözlerin sahnede göbek kıvırtması anlamında kullanılmıyor. Aynı zamanda aydın, entelektüel insanların "gerçeğin bir yuzünü" görüpöbüryüzünü gizlemeleri anlamında da kullanılıyor. Ben ne yapayım? Türkçemizde var. İkinci anlamıyla yazıyorum. Oktay Ekşi, kıvırtıyor. Gerçeğin tamamını yazmak yerine gerçeğin bir parçasına sarılarak bilgi kirletmesi yapıyor. önce yazdığı cevap yazısında; "Kirmetre dediğin şey her ne ise dikkat et, eline bulaşmasın..." diye tepeden bakma, böbürlenme, kibir, küçümseme tafrası attığı için açıklayayım. Okurzaten biliyor... Oktay Ekşi de bilsin... "Kirmetre Köşesi", toplumda bilgi kirletmesi yaratan, gerçeği saptıran, gerçeğin sadece bir parçasını göstererek halkı yanıltanları sergilemesine ve böylece "bağımsız, bağlantısız, güdümsüz" olarak gerçeğin ortaya çıkmasına omuz veren bir gazetecilik hizmetidir. Kirmetre taraf tutmaz. Adam kayırmaz. Eşdostakraba kollamaz. Kim bilgi kirletmişse.... Kanıtlarıyla sergiler. • Ankara'nın önerisi, çözümün ardından Türk ve Rum toplumlannın birlikte AB'ye girmeleri durumunda, serbest dolaşım hakkının belli bir süre askıya alınmasını içeriyor. ranti Antlaşmasf nın sürmesi ve belli sayıda Türk askerinin de adada kalması da öngörülüyor. AB'nin genişlemeden sorumlu Komiseri Günther Verheugen'in Dışişleri Bakanı İsnıail Cem ile yaptığı son görüşmede konunun ayrıntılı ele alındığı vc Brüksel'in Kıbns için istisnalar politikasının (derogasyon) uygulanmasma karşı çıkmadığı görüldü. Derogasyon uygulamasının, Türkiye'nin AB'ye tam üye olana kadar sürmesi öngörülüyor. Türkiye, Belçika modeli üzerindeki çalışmalannı 2000 yılının başında başlatmıştı. Belçika'da yaşayan 2 Türk profesörünün Belçika'nın üyeliği sürecinde yaşanan gclişmcler hakkında görüşlerini alan Türkiye, derogasyon uygulamasının Kıbrıs için de geçerli olabi leceği tezini geliştirdi. Bu tezin geliştirilmesinde etken en önemli unsurlardan biri, Türkiye'nin uzun yıllardır savunduğu "Kıbns'la eşzamanta ttyeük" politikasının yaşama geçemeyeceğinin iyice belirginleşmesi oldu. H 'Üç özgüritiklere' kısrtlama DIŞÎŞLERİSIK1NTIDA , lıırkıye nın uçan kuşa borcu var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tarihinin en büyük ekonomik bunalınunı yaşayan Türkiye, uluslaıarası kuruluşlara da borcunu ödemekte zorluk çekiyor. Aralannda Birleşmiş Milletler, OECD, AGİT gibi kurumların da bulunduğu kuruluşlara 20 trilyon lira borcu olan Türkiye'nin üyelikten atılma ya da oy hakkını kaybetme tehlikesi bulunmadığı, ancak uluslararası saygınlığının zedelendiği bildirildi. Dışişleri Bakanı tsmail Cem, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Dcrviş'e mektup yazarak Hazine'den para istedi. 10 trilyon lira ödenebfldi Türkiye'nin uluslararası kuruluşlara yıllık ödemesinin 30 trilyon olarak öngörüldüğü, ancak bunun sadece 10 trilyonluk bölümünün ödenebildiği kaydedildi. Buödemeler için 2001 bütçesinde ödenek olduğunu, ancak nakit sıkıntısı çekildiği için henüz ödemelerin gerçekleşmediği kaydedildı. Türkiye'nin borçları şöyle: «BM (1.468 trilyon); NATO (2.8 trilyon); Biyolojik Silahlarla Mücadele Komisyonu (1 milyar); OECD (587 milyar); Eski Yugoslavya Uluslararası Mahkemesi (346.5 milyar); AGİT tletişim Şebekcsi (283 milyon lira).'1 Dışişleri Bakanlığı'run bütçe payı, tüm bütçenin sadece binde 4'ü oranında kalıyor. Bakanlık, döviz kuru artışlan nedeniyle her yıl büyük sıkıntı yaşıyor. Rum kesiminde Denktaş kaygısı Türkiye, kendisinin içinde olmadığı AB'ye giren Kıbns Türklcrinin ekonomik ve güvenlik alanlannda sıkıntıyla karşılaşmaması için Kıbns Rumlannın kuzeydeki faaliyetlerini en aza indirecek şekilde istisnalar politikasının uygulanmasını istiyor. AB müktesebatı uygulamalanna istisnalar getiren derogasyonun yaşama geçirilmesi durumunda, Kıbns Rumlan "üç özgürlükler" denen serbest dolaşım ve mülkiyet edinme gibi haklannı kullanamayacaklar. Bu durum, Kıbns Türklerine ekonomik durumlannı güçlendirebilmeleri için önemli bîr zaman verecek. Bu sürenin Türkiye'nin AB'ye üyeliğine kadar sürmesi ve böylece eşzamanlı üyelik olmasa da fiili bir güvence sağlanmış olması amaçlanıyor. Türkiye ile AB arasında yürütülen görüşmelerde derogasyon uygulaması da ele alınıyor. Türkiye'nin AGSP'de uzlaşmaya varması ve Kıbns'ta çözüm sürecinin yeniden başlaması üzerine gerçekleşen Verheugentki lider 4 Aralık'ta Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda yemck yemişti. Cem görüşmesinde, AB'nin derogasyon uygulamasına sıcakbaktığı mesajını verdiği öğrenildi. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, şu görüşleri dile getirdi: tepkilerin makul ölçüler çağırdı. Papapetru, LEFKOŞA (AA) Kıbns "AB'yi Kıbns konusunda içinde olması gercktiğini Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Rum Yönetimi, KKTC bir çözüm noktasıııa gctirebilbelirterek yemekten dolayı Rum kesimine geçişi Cumhurbaşkanı Rauf dik. Arök AB, 'Cözüm şöytüm dıkkatlerın Rum nedeniyle, Rum polisinin Denktaş'ın, liderleri le olsun, böyle olsun' noktakesimi üzerinde olacağını, güvenlik çalışmalannı Glafkos Kkrides'ın sında değiL AB ile yapılan göbu nedenle yanhş sürdürdüğünü bildirdi. onuruna vereceği akşam rüşmelerde çözümün sağlanhareketlerin polıtıkalanna Papapetru, 16 Ocak'ta yemeği için bu akşam nıasınııı ardından Kıbns'ın zarar vereceğini söyledi. başlayacak görüşmelerde Güney Kıbns'a geçişine AB'ye üyeliğine ilişkin derokonunun, adanın yeniden tepki gösterilmesinden gasyon denilen istisnalar poçekiniyor. Rum Meclis Alerides'le yemek yiyecek birleşmesi ve federasyon litikasının uygulanabileceği temelinde bütünsel bir Başkanı Dimitris olan Denktaş'a tepki işaretini aldık. Bu şu anlama devletin oluşumunu Hristofyas, Noel geliyor: Kıbns AB'ye üye olgösterilmesinden sağlamak olacağını dolayısıyla askeri sa da adadaki Türk topİumu korkuluyor. savundu. Demokratik birlikleri gezerken yaptığı acısından çok önemli olan ve Parti (DİKO) Genel açıklamada, yemeğe ekonomiksosyal baskdar yaBaşkanı Tasos Papadopulos "medeni çerçcvede tepki Geçmişte yapılan yanhş ratabilecek bazı özgürlükleise Klerides'in Denktaş ile gösterUebiIeceğuıi" söyledi. hareketlerin etkisinin hâlâ rin uygulanması ertclenebibirlikte yemek yemesinin, Rum Yönetimi Sözcüsü görüldügünü ifade eden Kr. Ve Garanti Antlaşması ge"görtişme yöntemi haline MihaHs Papapetnı da Papapetnı, Rumlan, çerli kalır ve belli sayıda Türk getirilmemesi" gerektiğini gazetecilere yaptığı "yanhş ve aşırT askerinin adada kalması gikaydetti. açıklamada, bu konudaki davranışlardan kaçınmaya bi güvenceler de alınabilir." Aydın Doğan adı geçmediği gibi hiçbir ima da yoktu. Oktay Ekşi, basın patronlarının kullanılmış makine ithal etme avantajını, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan ucuz faizli ve hibe krediler aldıklarını, yüzde 100 vergi muafıyetinden yararlanarak, helataşları bile Italya'dan getirilen plazalardiktiklerini kabul ediyor. Fakat "bu sadece basın patronlanna verilen bir destek değil, diğer sektörlerin patronları da bundan yarahandı... Bu bir cürüm olamaz" diyor ve "Sen Necati Doğru, namus bekçiliği rolüyle gazetecilik yaptığın dönemlerde çalıştığın gazettenin sahibine 'bu olanaklardan nasıl yararlanırsın' diye yazı yazdın mı" diye soruyor. Oktay Ekşi, "hepimiz dipi kara tencereleriz. Necati ne kurcalıyorsun?" demeye getiriyor. Cumhurbaşkanı 'nın Klerides 'i ziyareti için önlem alınıyor EsasNo: 2001/207 Malatya 1 1 i Darcndc ilçesi Yazıköy köyü Küçük Pınar mevkıinde mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 120 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaşlırılnıış olup, taşınmazın idarece saptanan zilyedi Hacı oğlu Hamza Topçu'dur. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildinlmesı, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay içinde hak sahıplcri itiraz etmedikleri takdirdc kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74089 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1MI.SNII 2001/201 DosyaNo: 1997/233 Iş Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde 428 Sokak üzerinde kâin olup, imarın 27566 ada, 4 parseli teşkil eden 1672 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için üzerindeki muktesatları ve kaydındaki takyidatları ile yükümlü olarak açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Imar durumu: Yola mesafesi, inşaat cephe ve derinliği krokisinde olup, aynk nızam 5 kat, saçak seviyesi 15 metredir. 81130 no'lu plan gereğince 66 m2'sinin yola gideceği imar müdürlüğünce bildirilmiştir. Ayrıca işbu ilan adresleri tespit cdilemeyen hissedarlar Melımel özusla, Vasfiye Şakrak, Ayşe Atilla (Karaca), Mustafa Kastak, Şükrü Gülmez, Ayşe Dede, Fazilet Sezer ve Kaya Kösedağ'a, adlarına satış ilanının tebliği yerine kaim olmak üzere de ilan olunur. Takdir edilen kıymeti: 292.900.000.000.TL yüzde 18 KDV alıcıya aittir. Satış şartlan: 1 Satış, 4/2/2002 günü saat 15.00'ten 15.10'a kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymelin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçınek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14/2/2002 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılcmemişsc gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzcrc arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 2()'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vcrmelen lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzcre mehıl verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergıler satış bedclinden ödcnir. 3 lpotck sahıbi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları lapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 lhaleye katılıp dalıa sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibarcn hcrkcsin görebilmcsi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görınüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/233lş sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/11/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 79280 ANKARA GAYRİMENKUL SAT1Ş İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇ1K ARTT1RMA İLANI Miilaiya ılı Darende ılçesı (,'ııkurkayıı knyü {.'alhkoyak mevkıinde hulunan vc lapuya kayıtlı olmayan 1S1 DSİ No'lu tafjinnuı/, DSİ Cienel Müdıirluğu'ııt'e kısmen kamııtaşlırılmı^ olup, la^ınnıjı/ın idarece saptıınan /ılyedı Ömer oglu Alı ft/çehk'lır ra^ınma/ın kanuılaijlınııa bedeli mahkcmemı/ce lespıt edilecektir Bcdcl Darende /iraal Bankası Şubesi'ne yalınlacaktır. Konuya ılışkın tüm savunma ve dclıllcrin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bıldırılmcsı. aksi halde son ilandan ıtıbaren I ay içinde hak sahipleri ıtıra? etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın. 74087 BtTEZ BODRUM'DA YILBAŞI 2 3 Aralık 1 Ocak ICişi haşı 1 gece Her Şey Dnlıil 37.SOO.OOO.TL (Yılbaşı Balosu içindedir) Odalarda: Sıcak su, klima, telefon, TV, minibar, saç kurutma Özel şarap evi, restaurant, bar, sauna, fitness, internet, masatenisi, tenis, toplantı salonu, bisiklet KIH boyu açığız Tel: 0 252 363 77 74 (3 hat), Faks: 0 252 363 77 83 Izin verin.... Ona hatırlatayım... Benim dibim kara değil. Ekonomi servisi şefliği yaptığım Günaydın, Güneş, Hürriyet gazetelerinde, ve aynı zamanda "Uysa da Uymasa da" başlığıyla köşe yazıları yazdığım Milliyet ve Sabah gazetelerinde "basın devletten beslenirse gebe kalır, bağımsızlığı yitirir" diye ağır yazılar yazdım. Gazete patronlarının banka sahibi olmalarına karşı çıktım, "Gazeteciler gazetecilik, bankacılar bankacılık yapmalı" diye Ankara'yı ve gazete patronla••• rı ile genel yayın müdürlerini, başyaDolayısıyla yine görevini yaptı. 40 yıllık başyazar Oktay Ekşi, 20 zarlarını, genel yayın koordinatörlerini Aralık tarihinde "önce Avantalan Ke uyaran yazılar da yazdım. Aynı günlerselim" başlığı altında yazdığı yazısın de Oktay Ekşi, "Gazete patronunun banka sahibi olmasında ne kusur var? da, basın emekçilerinin belediye otoBankadan kazandığı ile gazeteyi desbüsü, tramvayı, vapuru, metro trenitekler, biz de bağımsız yazılar yazarız" ne bedava binmesini, THY uçakları ile diye köşesinde patron destekçiliği yapyüzde 30 indirimli fiyata seyahat et tı. mesini "devletin gazeteciye sundu• •• ğu biravanta" olarak niteledi. KirmetOktay Ekşi, kıvırtıyor. re Köşesi de "Evet bunlar basın emek"Devlet olanaklarından hiçyararlançisine devletin sağladığı olanaklardır, ancak 40 yıllık başyazar Oktay madım" diyor ve "Liseyi bitirdikten Ekşi, devletin gazete patronlanna sonra Ingilizce öğrenmek, üniversite pompaladığı imkânlan ve avantalan okumak istiyordum. Londra Başkonyazmıyor. Aynca kendisi bu başyazar solosluğu'nda dönemin Başbakan lık mevkiine gelinceye kadar devle Yardımcısı Turhan Feyzioğlu 'nun destin ona yaptığı katkıları da yazmıyor. teğiyle mali kâtiplik buldum..." türü Sadece basın emekçilerinin şehir oto savunma yapıyor. Başbakan Yardımıcısı torpil olmuş. büsüne bedava binmesini kalemine üse mezunu Oktay Ekşi, Londra'da doluyor. Gerçeğin sadece bir parçasını dile getirerek Oktay Ekşi, bilgi devletin başkonsolosluğunda iş bulkirletiyor... Hedef saptırıyor... Avan muş, yatacak yer, yiyecek yemek bultacılığa karşı yazar rolü yaparak hal muş. Bu devlet desteği değil diyor. Devletin polisi onu koruyor. ka şirin görünmeye, ucuz popülizm Evinin önünde 24 saat... yapmaya çalışıyor" diye özetienebiPolisler nöbet tutuyor. lecek bir uyarı yazısı çıktı. Evden gazeteye giderken, gazeteKirmetre, Ekşi'ye el uzattı. den lüks otellerdeki sempozyumlaÜstat, otur patronları da yaz. ra, f ikir teatili burunçlara (kahvaltı öğBöylelikle bütünü yakala... len yemeği dahil kallavi yemekli Diye ona omuz verdi. toplantı) giderken devletin polisleri • •• otomobilinin önünde ve arkasında esAncak Oktay Ekşi, gazete patronlakortluk yapıyorlar. rının devletten nasıl emziklendiklerini Bu da devlet olanağı değilmiş. yazmak yerine beni "namus bekçiliğiEğer polisin korumasını kabul etmene soyunmakla" suçlayan, akıl Öğre seymiş silahlı terörist, irticacılar Uğur ten, azarlayan, görev veren, dosya Mumcu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gitrampa eden bir cevap verdi. bi onu da öldürürlermiş. Tek kelimeyle kıvırttı. Böyle bir mantığa.... Oktay Ekşi, "Sevgili NecatL " diye Ne denir? başlayan, "Sen kendi patronunun devFerasetinize bırakıyorum. leten hangi imkânlan aldığını yaz..." Ancak söylemesi çok ayıp, fakat diye devam eden ve "dikkatli olma yeri gelmişken burada ilk kez açıklıyomı..." isteyen uzun bir cevap yazısı rum: Terörün çok tırmandığı yıllarda gönderdi. ben de Milliyet gazetesinde mafyalıÇok uzun yazı... ğa, pisliğe, din istismarcılarına karşı Bu köşede aynen yayımlamam ve çok ağır yazılar yazardım. Emmiyet sonra da kendi cevaplarımı koymam Genel Müdürlüğü, "istihbarat aldıklamümkün değil. Köşeye sığmaz. (İste rını, benim de öldürülecek gazeteciyen okurlarıma f aksla gönderebilirim.) ler listesinde yer aldığımı, bu yüzden Oktay Ekşi, şöyle kıvırtıyor: 24 saat polis korumasına alacakları"Patronum Aydın Dogan'a sor nı" bildirdiler. Polisler geldi fakat ben dum. KendisiSEKA'dan ucuz tahsis her tür vatandaşın da terörle ölme tehli kâğıt alıp piyasada iki misli fiyata likesi taşıdığı bir dönemde polisle korunmayı egoistlik saydım. Istanbul Emsatmamış. Devlet Yatmm Bankası'ndan hiç düşük faizli kredi almamış. Ama bu miyet Müdürlüğü'nün ilgili dairesine "Koruma istemiyorum, bütün sorumkrediyi alıp bankaya mevduat olarak yatıran ve yüksek faiz farkından yarar luluğu ben kabul ediyorum" diye dilanan basın patronları varmış. Aydın lekçe yazdım. 14 yıl geçti... Doğan, 'Necati Doğru yakınlarına baHep halkın arasındayım. karsa bu basın patronlarının kim olduTrene, vapura binerim. Tiyatroya, siğunu görür' demiş" diye yazıyor. nemaya, meyhaneye, Oktay Ekşi'nin Oktay Ekşi, tek başına gelmiyor. de çağrıldığı konferanslara, sempozPatronu Aydın Doğan'ı da... yumlara, kahvaltılı ve burunçlu toplanArkasına alıp geliyor. tılara giderim. Oysa Kirmetre "gerçeğin tamamını yaz Oktay Ekşi..." diye çağn yaptığı eleş Kimse beni vurmadı. Oktay Ekşi, kıvırtıyor. tiri yazısında patron isimleri istemeKıvırtmamalı... mişti. Şu patron, bu patron diye kişiGazete patronlarının... lerin peşinde olmamıştı. Dolayısıyla Avantalarını da yazmalı. EsasNo: 2001/213 Malatya ılı Darende ilçesi Yazıköy köyü Çuvallı mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 155 DSt No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştınlmış olup, taşınmazın idarece saptanan zilyedi ömer oğlu Ali özçelik'tir. Taşınmazın kamulaştınna bedeli mahkeınemizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlacaktır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilnıesi, aksi halde son ilandan itibaren I ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74091 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/215 Malatya ilı Darende ilçesi Yazıköy köyü Çuvallı mevkıinde bulunan vc tapuya kayıtlı olmayan 157 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştınlmış olup, taşınmazın idarece saptanan zilyedi Süleyman Yıldız'dır. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yalırılacaklır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, aksi halde son ilandan ıtıbaren I ay içinde hak sahipleri itiraz etmediklen takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74090 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/211 Malatya ilı Darende ilçesi Yazıköy Küçük Pınar mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 124 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Gcncl Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınmazın idarece saptanan zilyedi Durdu çocuklan Mustafa, Halil ve lsınail Yakııp Akan'dır. Taşınmazın kamulaştınna bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesı, aksi halde son ilandan ıtıbaren 1 ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74155 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/209 Malatya ılı Darende ilçesi Yazıköy köyü Küçük Pınar mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 122 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınmazın idarece saplanan zilyedi tbrahim oglu Halil Akan'dır. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlacaktır. Konuya ılışkın lüm savunma vc delillerin ilan tarihinden ıtıbaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74171 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Hsas No: 2001/39 Karar No: 2001/153 Davacı Durkadın özçelik'e velayeten babası Durmuş Ali özçelik tarafından davalı nüfus müdürlüğü aleyhine açmış olduğu isiın tashihi davasının mahkememizde yapılan açık duruşmaları sonunda:Hüküm / Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davanın kabulü ile, Bolu ilı Gerede ilçesi Aktaş köyü cilt no: 12, hane no: 1 'de nüfusa kayıtlı Durmuş Ali ile Meşkure'den olma 10.9.1989 doğumlu Durkadın Özçelik'in nüfus kütüğünde yazılı Durkadın adının ıptalı ile, adının Duygu olarak nüfusa kayıt ve tesciline. Bu isim değişikliğinden zarar görebileceklerin bir yıl içerisinde mahkememiz dosyasına nıüracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. Basın: 79054 GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/214 Malatya ilı Darende ilçesi Yazıköy köyü Çuvallı mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 156 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kanıulaştınlmış olup, laşınmazın idarece saptanan zilyedi Ömer oğlu Ali Özçelik'tir. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ılışkın tüm savunma vc delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesı, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74189 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog