Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

L 29 ARALIK 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA INCELEME GÜNÜN ÜÜ ADAMI TURHAN SELÇUK ı POKEJZ. PAJ^TÎSÎ GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERtNÇ KARAK KARAKTERSÎZLİK OLAN ETTÎ H HA PlH KlZ/M GÖZLÜKLÜ SAMİNÎN HARİKULÂDE KIVIRTMALARI Hükümet Kendi İlkesini DeldL. Bugünlerde, "Türkiye'de başka konu yokmuş gibi 'Tütün Yasası' diye tutturmuş gidiyorsun" eleştirisine uğramaktan korkarım. Korkarım ama, bugün yine de Tütün Yasası'ndan söz edeceğim. Çünkü Uluslararası Para Fonu'na verilen sözlerin yerine getirilmesi için üçlü iktidarın yalnızca çiftçileri değil, kendisini de zor duruma düşürdüğü günlerden geçiyoruz. Tütün Yasası'yla Bakanlar Kurulu, kendi koyduğu ilkeleri delme başarısını göstermek üzere. Nedeni ise, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri gönderdiği yasayı ikinci kez aynen kabul ettirerek yayımlanmasını sağlayıp yürürlüğe sokmak. Başbakan Ecevit, böylece Amerika Birleşik Devletleri'negıderkenelindeborçdolarlarınatahvil edilecek bir belge daha bulunduracak. Amerika Birleşik Devletleri ile güdümündeki Uluslararası Para Fonu, Türkiye'ye vereceği "aferin "lere bir tane daha ekleyecek. Tütün Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 Haziran 2001 günü yasalaştı. Yasa sayısı olarak da 4685'i aldı. Yasanın dördüncü maddesi, oluşturulması öngörülen "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Içkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu"r\un hizmet birimlerini, kurum personelinin statüsünü, atanma usullerini veözlük haklarını düzenliyordu. Kurul üyelerinin ücretleri için de şu fıkraya yer verilmişti: "Kurul başkan ve üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir." Yasa, 6 Temmuz 2001 günü Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderildi ve bu fıkra da yürürlüğe girmedi. Bakanlar Kurulu 13 Temmuz 2001 günü yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları" için önce ücret dondurulması, sonra da ücret sınırlaması ilkesini yürürlüğe koydu ve dedi ki: "Bu kapsamdaki kurumların kurullarına vepersoneline Başbakanlık müsteşannın eline geçen paradan fazla ücret ödenemez. Ayrıca ben, Bakanlar Kurulu, kararı yayımlamadan 2002 yılı için müstahdemlere bile zam yapamazsın." "Emir demiri keser" derler ya. Kapsamdaki kurum yetkıli organlarının elleri böğründe kaldı. Ne yapacaklarını öğrenmek için Bakanlar Kurulu kararını beklemeye başladılar. • •• Başbakan'a Amerika yolları gözükünce geçmişte kalan " 15 günde 15 kanun" sözü moda gereği revize edilip "11 günde 15 kanun" biçimine sokuldu, içine Tütün Yasası da katılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunuldu. Genel Kurul 'da karar sayısına ya da toplantı yeter sayısına ulaşılamaması yüzünden ara verilen oturumların artması, iktidar partisi milletvekillehnin bir bölümünün de Tütün Yasası'na soğuk baktıklarını gösteriyor. Ama grup yöneticilerinin çabalarından olsagerek, yasanın dört maddesi perşembe günü kabul edildi. Tabii, Bakanlar Kurulu'nun, kendi kanun hükmünde kararnamesini delen yukarıya alıntıladığım fıkra da... Tanrı sonumuzu hayreylesin... 20. yüzyıl siyasetinin aynası Saime Göksu \zEdward Timms'm yazdığı'RomantikKomünisf' isimli biyografik kitapta büyük şair Nâzım Hikmefm yaşamı bilimsel olarak gözler önüne seriliyor ZEYNEPORAL Nâ/ım llikmel. Türkiye'nin ve Türkçenin bu en yiice şairi, sonsuz bir derya... Cserleri ülkcmde yıllar boyu yasaklanmış olsa da, onıı önce kendi eserlcrdcn tanıdık. Nâzım Hikmet, aynı zamanda üzerine en çok yazılmış insanlarımızdan biri. Yazar, şair, ressam dostları, anılarını, mektuplaşmalarını önümüze serdiler. Hirçok edebiyat insanı, eleştirnien, araştırmacı, eserleri ve yaşamı üzerine sayısı/ kitap sundu. Bu yolda MemetFuat'ın katkılarını anmanıak mümkün değil. Yabancı yazarlann galışmalarının da bir bölüınü dilimize çevrilip bizleri zenginleştirdi. Hepsine müteşekkirim. Anıa bu kez çok farklı bir biyograt'i var karşımızda: Doğan Kitap'tan çıkan "Romantik Komünist" l'arklılığı hııtünsellikte. Farklılığı bilimsellikte. Nâzım Hikmet'in tünı cserlerini ve bııgiine dek, Nâzım üzerine yazılmış her kitabı okumaya çalışan (okuduğunu sanan) biri olarak," RomantikKomünist" beni cok etkiledi. Sarsıldım. Hâlâ da etkisindeyim... üysa kitabı okunıadan önce, bir süre de uzak durmaya çalışmıştım. (,'iinkü, giinlük popüler bir gazetedc öylc bir tanıtımı yapılmıştı ki, sanki biraşk resmi geçidi... Baştan aşağı yanlış bir tanılım. Bu kitap dörl dörtlük, e,ok geniş kapsamlı bir araştırma. • •• Bütünselllk Son zamanlarda Türkiye'de Nâzım Hikmet'in şiirlerini dileyen, dilediği gibı kııllanıroldu. Hani neredeyse komünistligi, siyasal inançları, idcolojisi, yok sayılır uldu... Oysa bu kitapla ulusal kimliğine tutkun, yurtsever şairle, yaşamını enternasyonalizme adatnış, politik ideallerinden, inançlanndan ödün vermeyen, dönemin tarihsel determinizmine meydan okuyan, ıdeal bir gelecek inancına bağlılık duyan şair bir biitün. "Ronıantik KoıııünislNâ/.ını Hikmet'in Yaşamı ve Escri", iki yazar tarafından lngilizce yazılmış, 1999'da lngilterecte yayımlanmış ve Tiirkçeye, Barış Gümüşbaş tarafından çevrilmiş. Ikı yazar, Saime Göksu ve Edvvard Timms, iki bilim insanı. Saime (îöksu, terapist, Edvvard Timms, tarihçi, Sussex Üniversitesi'nde profesör, edebiyat ve siyaset üzerine yayımlanmış eserleri var. Evliler, Önsöz'den, Saime Ciöksu'nıın, babası İbrahimGöksu'nun 1940'lardaMa ^ f aime Göksu ve ^ Edvvard KJ Timms on yıl çahşmışlar 'Romantik Komünist' kitabı üzerine. Yalnız çeşitli • ülkelerde yayımlanan sayısız yazılı kaynağa, kitap ve dergilere, gazetelere değil, Moskova, Budapeşte, Amsterdam gibi kentlerde radyo, tiyatro, edebiyat arşivlerine girmişler. "W" ngiltereTürkiye ğ arasında gidip JL gelerek onlarca kişiyle konuşmuşlar. Kimi bilgilere ilk defa ulaşmışlar. Kılı kırk yaran bir araştırma yapmışlar. Anlatılan her olaya kaynak gösteriyorlar. latya'da sağlık nıennırıı ulduğunu ve cezaevindeki sağlık koşullarını denetlemekle görevli olduğunu öğreniyorum. Ibrahim Bey, Kemal lahir'ı Malatya C'ezaevi'ndetanımıştırve Nâzım Hikmet'in o tarihlerde elden ele dolaşan şiirlerini eve taşımıştır. Saime Göksu o şiirlerle büyümüştür. Göksu ve Timms on yıl çahşmışlar bu eser üzerine. Yalnız çeşitli ülkelerde yayımlanan sayısız yazılı kaynağa, kitap ve dergilere, gazetelere değil, Moskova, Budapeşte, Amsterdam gibi kentlerde radyo, liyalro, edebiyat arşivlerine girmişler, kimi belgelere ilk kez ulaşmışlar, Ingiltere Türkiye arasında gidip gelerek onlarca kişiyle konuşmuşlar. Kılı İBSı... ken, dünya ve Türkiye'nin politikasım izliyordum aynı zamanda. inönü'nün sorumluluflu Bu arada yazarlardan bir saptama: Nâzım'ın davalannda bütün yanlışlar, saçmalıklar, adli hatalar ortaya çıktığı halde, 13 yılını içeride doldurduğu halde, sağlık durumu daha çoğunu kaldıracak durumda olmadığı halde, af ya da adalet sağlanamaması konusunda şöyle diyorlar: 14 Bu dava konusunda en büyük sorumluluğun kimde olduğu somsuna,' N âzı m hapiste olduğu süreee görevde bulunan cumhurbaşkanmda' yanıtı verikbilir. Bilindigi üzere, komünistlere karşı cadı avvnı başlatan I'evzi (,'akmak oLsa da, güç bakımından, kıyaslandıklannda, I nönü, (, akmak'ı etkisi/ kılahilecek durumdaydL (...) Almanya'nın yeniİKİsiylc biıiiktc, İnönü'nün temkinli tarafsı/lık politikasıtaınamiylehakhvıknuşu. Inönü 1^45'ten sonra başiayan liberalleşme sürecine dc sahip çıkarak, çok partili sisteme geçişte önayakolmuştıı. Nâ/ım'ın mahkumiyetiniıı sürıııi'siiHİfn de bütünüyle cuıııhurbaşkanı Inönü sonımluulu. Nâ/ıın, ancak inönü iktidarı yitirdikten sonra ö/^ürlüğüne kavuşacaktı." HF • I Ti • •• •' • • •ki >• P~^H • P% n i fl ~i ^ ^ i HL ^ • * • B 1 ı 1 Tüm duygulara yanıt 1 İkif "tf" kırk yaran bir araştırma yapmışlar. Anlatılan her olaya kaynak gösteriyorlar. Baştan beri araştırmaları, sıstemli çalışmayı, belge ve kaynaklara dayanmayı vurgulamam si/lcri yanıltmasın, "Romantik Komünist'" edebiyal tadı olan birbiyografi. Nâ/ım Hikmet'in yaşamı ve yaratıcı giicii, eserleri, birarada irdeleniyor bu kitapta. "Nâzım'ın yaşamı 2(1. yüzyıl sivasetinin aynasıdır" diyor "Uomaıılik koıııünist"in ya/arlaıı. üoğru. KJtapta Nâ/ım Hikmet'in adınılarıııı izleyerek, özellikle 1920'lerden başlayarak yalnı/ Türkiye siyasetini değil, dünya siyasetini de izliyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Istanbul'un işgali, antıemperyalist direniş. Ankara, Kurtuluş Savaşı, Sovyet devrimi sonrasına IA'nin in politik misyonu, dünya sanatında yeni arayışlar, uluslararası ilişkileı, harp ukulu ve donanma davaları, |938'de 28 yıl hapse mahkumiyet, Ikinci Dünya Savaşı... 195()'de ilan edilen af, soğuk savaşın antikomünist ortamında baskılar, yurtdışına kaçış... 1951'dcn hayata gözlerini yumdugu 196.Ve dek barış elçiliği. Avrupa ve Asya kenlleri, Slalini/m, TKP ile ilişkiler ve çatışmalar, dünya aydınlarıyla ilişkiler. dünyada ve I ürkiye'de yaşananlar, Hruşçev, Menderes,gerıcilere karşı tcpkilerı, radyo konuşmaları... Kvel doğrıı, Nâzım'ın yaşamını izler "Romantik Komüııist"iıı başında Yevgeni Yevtuşenko'nun (Rusya'da Nâzım'a suikast planını da içeren) ve Memet Fuat'ın birer önsözünün yer aldığını belirtmeliyim. 2002 Nâzım Hikmet'in yüzüneü yıldönümü. "Romantik Komünist". şairin yüzüneü yaşında, bizleıe verilebilecek en güzel armağanlardan biri... Yazarlarateşekkürüm sonsuz. "Şiirlerim, okurlanmın tüm sonınlanna yanıt versin isliyoruııı. Bir di'likanlı bir kızı scvdiğinde, şiirieriıni okusun. Yaşlı bir adamı ölünıün kederi kapladığında, şürlerimi okusun. (...) Bümkratın biri size kötü bir oyun oynadığında, şürlerimi okuyun. Komünist yazar, tüm insan duy gulannı yamtlamak /orundadır" diyordu Nâzım 1 likmet. "Romantik Knmünisfin yazarları ise son söz olarak şunu diyorlar: "INâzım'ın şiuicri, oy unları, mcktuplan ve otobiyografik eserleri, insan ruhunun baskı altındaki dayama gücünün çarpıcı birer kanıtıdır: 'mesele esir düşmekte değil, / teslim olmamakta bütün mesele!' oerlnct» cumhuriyet.com.tr. İLAN TC MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001/444 Davacı Ismaıl llerı tarafından davalılar Bayram Kısa, Ali Zeneirli ve Türkiye 1^ Bankası aleyhine açılan menfi tespit davasında, Adına çıkarılan davetiye tebliğ edılemeyip zabıtaca da yaptmlan tahkıkata ragmen yıne de adresı tespit edılemeyen davalı Alı Zeneirli adına bu det'a ilanen tebliğ yapılınasına karar verildiginden davalının duruşnuı larilıi olan 5.3.2002 günü saat 10.00'da rnahkemeını/de bızzat lıazır bulunması veya kendisini bir vekille temsıl ettırınesı, aksı takdırde yokluğunda karar verıleceğı davetı yerine ueçmek üzere ilan olunur. Basın: 7P325 KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: IW)/25I 2001/340 Kr. Davacı Veli Doğiiıı vekilı Av. üğu/ ArınAv. Bahar (iııltekııı Uınıl'ırKİaıı Javıılı Celal Dinçok (ölü) ılalıili davalı nıirası;ıları I atif Diııçok, Mııstafa [)im,'i)k, ()/knn Dinçok, Arslanbey Diııçnk, Ismail lîinçok, Sinan [)inı;ok, Kaıııil Dinı,'ok, Hasan Dinvok, Aysel Kı/ıltas>, F.mel Ciiirleyen, Fatnıa Candemir, Ayşe Kolay aleyhine mahkememi/e açılan kıdem ihbartazminatı ile diğer alacaklan için yapılan duruşmasında verilen karar gereğince: 1 Bilirkiiji raporuyla saptanan 634.856.093. briit kıdem ta/.mınatının l'eshı tarıhı olan 20.4. l'W7 lanhinden ılıbaren bankalarca ınevduata uygulanan en yüksek banka mevdual faı/ı ile bırlıkle davalılurdan müştereken ve ınüteselsılen Uıhsılı ile davacı larala verilnıesıne, Fa/la lalebin reddine, 2 Ke/a hiliıki^i raporuyla saptanan 107 944 400 bıııt ilıbar la/mınatının 497.712.600. briit yıllık üeretİi izin alacagının, 863 029.281 briit fa/la çalısma alaeajSının, 493.155.810. briit hafta tatili alacagı ile 57.403.500. briit genel tatil alacağının toplamı olan 2.219.295.59l'den 30.000.000. lirası için il dava tarihi olan 16.4.1999 tarihınden itibarcn 1.050.000.000 lirası için 2000/18.3 sayılı davanın dava tarıhı olan 14.6.2000 larihınden ıtibaren, kalan 1.139.295.591."inin de 2001/245 sayılı dusyanın dava tarıhı olan 12.6.2001 tarıhınden ıtibaren yasal faızi ile bırlıkte davalılardan müştereken ınüteselsılen talısılı ile davaeı larala verılnıesıne, 3 ilıbar Uı/ııııııalı ile tatil iıeretlerınin la/laya dair laleplerının reddine, Yasal kesinlilerin inla/ sırasıııda na/ara alııımasına, Talısiline karar verilen ıneblağ ü/erinden hesap edilen 154 124 191 ilam lıareından pe^ın alınaıı ilk davada I.38O.ÜOO. lırası ek dava olan 2000/183 esas sayılı dosyada peşin alınan 22.500 000. mahkememi/in 2001/241 sayılı ek dava dosyasından peşin alınaıı 16 725 250 loplaııı 40.595 250 peşin lıareın mah.sııbu ile bakiye kalan 11 3.528.941 ilam harcının davalılardan müştcrcken ve mütcsclsilcn lalısılıne, Talısiline karar verilen meblaji iberinden hesap edilen davacı vekili için takdir edilen 75 .354.152. vekâlet ücrelinin davalılardan tahsiline. Yapılan diğer masratlann davalıların üzerine bırakılmasına, Yargıtay yolıı açık olmak üzere davaeı vekilı Av. Bahar Gültekin yü/ünde davalıların yokluğunda karar verılmis olup davalılardan Aysel Kı/ıllas,, I nıel (iürleyenAyşe Kolay'a daha oneeden de gazete ilam yoluyla leblıgat yupıldığı dosya kapsanıından anlaşılınış olmakla, işbıı ilanın ga/etede yayımlanm.'iMnı müteakip H gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde hüknıün kesinleijeceği ilanen tebliğ olunur. Dasın: 79396 ADALET BAKANLIĞI ANTALYA 7. İCRA MİDİJRLÜĞİJ'NDEN KAMBİ YO SENETLERİ (ÇEKPOLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) İJZERİNDE HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ 2000/6591 Alacaklı llesapçıoplu I'etrol ()to lııs. Saıı Tie Pa/. I Id. Şli. Serik yolıı Allınova kavşağı Antalya Vekili: A\ Ufıık Se/er 100. Yıl UııKarı 105,3 Antalya liorçlu: Akıf Karataş, lloea Üveyz Mah. Battalgazi Sokak No: 46/A Fatih/lstanbul (dosyada bılınen adresıl Borç mıkları: 20.250.000.000 lıra asıl alaeak 3.677.000.000 lıra ışlenııs laı/ 1.012.500.000 lıra cek la/minalı yıi/de 5 24.929 500 000 lira alaeağın yii/de 70 reeskont faizi, icra giderleri, vekâlet ücreti ile hirlikle tahsilı taleplidiı (BIK'niıı 84 maddesi talbik edilecektir.) Seııet ve laıılıi' 25.7 2000 ve 5 8.2000 keşııle tarihli 4.250.000.000. lira ve 16 000 000.000 linılık iki adet cek. Yııkarıda ya/ılı borç ve masralları ısbu ötleme enırının gazetede ilan tarihınden itibarcn ilave edilecek 7 günliik sürenın bıtımındeıı baslamak ü/ere 10 gün ıçinde ödemeni7, takıbın dayanagı senet kambıyo nıtelıgııule değılse 7 gün ılavesı ile 12 gün ıçinde mereıe .şikâyct etmenı/, takıp dayanağı senel altındakı ını/a sı/e aıt değılse yine bu süre ıçinde ayn ve açıkça bir dıiekçe ile tetkık meıcııne bıldırmenı/, aksi takdırde icra takibiııdekı kambıyo senedı altındakı ım/anın sı/den sadıı sayılacağı, ım/anı/ı lıaksı/ yere ıııkâr edersenı/ sö/iı edilen seııede dayanan takip konusıı alaeağın yii/de 10'u oranında para ee/ası ile ıııalıkum edileceğiııı/ \e mercidctı bu iliıa/ın kahıılüne dair bir karar getirnıediğiııı/ takdırde cebri icraya devam olıınacapı, borçlıı olmadığını/ veya boreun itfa edildiğine veya ınelııl \ehldiğine veya /anıanasımına uğratlığı hakkında veya yetki itırazını/ın varsa sebeplerı ile bırlikle 12 gün içiııde tetkik nıercııne bir dıiekçe ile bildirerek mercidcn itırazın kabulünc dair bir karar getırmedığını/ takdırde 17 gün ıçinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanı/, bulıınma/sanı/ hapısle ta/yık olunacagını/, hıç mal beyanında bıılunma/ veya hakıkale aykııı beyanda bıılunıırsanı/ hapisle cezalandırılacağınız ihtar olumıı. 20 12 2001 Basın: 79304 GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Hsas No: 1998/94 Karar No: 1998/125 Davaeı: Uençlik ve Spor Uenel Müdürlüğü Ankara Vekilı: Av. Kenı/i Salan Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat: 7 Yenısehır/Ankara Davalılar: Mehmet Belda Batıkarayel ve 5 ark. Dava: Teseıl Davaeı vekili tarafından mahkememi/e gönderilen tavzih talep dilekçesi hakkında nıahkenıemizce verilen müteferrik kararda tav/ilı talebinin kahıılüne ve aynca Cnimüşhane merkez Özcan Mahallesi'nde bulunan 191 ada 5 No'lu parselin 2942 sayılı yasanın 17. maddesine görc davacı idare adına lapuya tescıline karar verilmis olup, davalılardan Saniye Aygülhan, Fatma Ayla Karayel, Ibrahım Atilla liatıkaraycl'in adrcslcri tüm araştırmalara rağmen tespit edılemeınis olmakla mahkemcmız kararının da ilanen tebliğı gerektiğinden 7201 S.K.'nın 28 vd. muddelerı gereğince ilanen teblığıne, ilan tarıhınden 15 gün sonra tebligal yapılmış sayılaeağı ilan olunur. Basın: 69987 ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN hsas No: 2000/378 Karar No: 2000/470 Davaeısı Kr/urum Büyükselıır Beledıye Başkanlığı vek. Av. Ahmet Küçükler tarafından davalılar Hanııl Uerçek ve arkadaşları aleyhine açılmıs bulunan teseıl davasından dolayı verilen karar gereğince, Davalılar adına dava dilekçesinin ilanen lebliğ edılınis olmakla kararın da ilanen tebliği gerektiğinden, Mahkemenin 18.09.2001 tarih aynı sayılı esas ve kararıyla davanın kısmen kahulü ile lirzurum mcrkez Alipasa Mah. pafta: 65, ada: 313, parsel: 30'da kayıtlı davacı idarece istımlak olunan taşınmazdakı davalıların bu parseldeki paylannın tapıı kayıtlarının iptaline, 2942 S.Y.'nin 17. maddesi gereğince Er/urum Büyükşehir Belediyesi adına tapuya tesciline. tüm harç ve yargılama gidcrlerinin davalılar ü/.erinde bırakılmasına karar verilmis olup, Davalılardan Şükrun Aksu (Bayramoğlu), Mehmet Süer, Ahmet Cierçek, Ismaıl (Yusuf oğlu), Dursune (lbrahim kızı), Mehmet (Yusuf oğlu). Falıııa Uerçek, Reeep (Ahmet oğlu), Hatiee (Ahmel kı/ı), F.sma (Ahmet kı/ı), lehim (Hacı Salih oğlu), Havva (Mehmet kızı), Kahraman (<")mer oğlu), Mehnıel (Hasan oğlu), lbrahim Kuru, Kasım, lbrahim, Ahmet, Rüstem (Osman oğlu), lbrahim, Mehmet (Ali oğlu), Mustafa, Ahmet, Abdullah, Hacısalih (Mehmet oğlu), Ziyaettin Durnıaz, Naide Durnıa/, Nevriye Durma/'ın işbıı kararın yayın tarıhınden ıtibaren 15 gün ıçinde temyiz etmesi, aksi takdirde kararın kesinleşeceğı hıısusu karar tebliğ yerıııe kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.12.2001 Basın. 79080
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog