Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Yenı Oün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A îj'yı temsılen Cumhurıyet Vakh adına İLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmenr tbrahim Yıldı/ A Ya7iısleri Mıidunı Salim Alpaslan 0 Sorumlu Muduı Fikrct llkiz • Habcr Mcrkwı Müdiirü llakan Kara Klıhbarat C'engi* Yılılırım 0 Fkonomı ftzlem Yüb)>i' p *sk 0 Kııltıır b)>i'iııcn Berköı 0 Spoı Ahdiılka dir Yücelman 0 Makalcler Sami Karaören 0 Du/cllnıc Abdullah Ya/ıcı 0 BılgıHelgc Edibt' Buğra 0 Yıırt Halıeılerı Mehnut Faraç 0 A\rııpa lcmsılcısı Gümy Ö/. Yayın Kıınılıı llhanSclyul kan), Lnın>Kon|>ar(l)unı^nıaıı), Orhan Erinç, . kaya, Şiikıan Snner, Ibrahim r, I Yıİdı/, Orhan Hursalı, Muslal'a Balbuy, Hakıııı Kara. AnkaraTemsılcısı Muslafa Ralhay Ataturk Bulvan No Muessesc Muduru Erol 125, Kat4, BakanlıklarAnkara l'cl 4mS()2O (7 lıal), Kıkııl 0 KdiiKİınjlor Faks 4195O27 0lzmırIemsılcısı Serdar Kıak, 11 Zıya Alımvt KıırııKaıı 0 Mıı Blv M 5 2 S 2nTel 4411220, Taks 4 4 1 9 1 1 7 0 Adaha h.ısehe Bulenl Vuner0 Curvr lemsılciM Çctin Yiğenoglu, InoııuC d 119 S No I Kal I, lılııre Hiisı\in 0 Sııtn, Fü/ilrt Kıı/ıı lel W 12 11,1aks 363 12 15 KKKI AM: P.M. I lıi. S.Iİ. • Oenel Muduı (îUllıin I* nluran • Kııordınatör Kehu lylman # (tcncl MıulıırYrd Seula (, oban 9 I ımınsmnn Mııdüni Çetin Lrduran lel 0212 514 07 53 M 184 000l.laks, 0 2 1 2 5 1 1 8 4 0 1 YuMmlavan " V enı dun H.ıhcr A|ansı Biisın ve \ ayıılulık A *>, Ha<kı. Sabah *l dvınulık A !> lel (II 2IJI M 2 ( > M haks (0 2 l 2 | 1UAIK.I(1I< ad VJ/41 ( ngaloRlu 14114 Islanbııl \'K 24<> Nırlatı UH'i Isianhul 2 9 A R A L I K 2 0 0 1 lms.ak.547 Gune:, 7.22 Ogle 12.13 Ikındı 1430 Ak^am 16.52 YatM 18.20 Edebiyat dersi ikiye aynlacak. Eski ve yeni birlikte okutulacak, ders öğrenciye sevdirilecek Ne Divan 'dan, ne Nâzm 'dan SELEN BAYCAN Türk Dili ve Edebıyatı dersi yeniden düzenleniyor. Bu dersın, "Sözlü ve Yazılı Anlatım" ile "Edebiyafolmak üzere ı b ayn ders olarak aynlması planlanıyor. Eğitımcıler ve öğrencıler, değışıklıği olumlu karşıladı. EğıtımSen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, "Divan'sız da olmaz, Nâzım'sız da. Anıa önce bilimsel yöntem tartışması yapılnıalıdır. Aksi halde, öğrenci, Divan Edebiyaü'nın kabplanyla nasıl dalga geçiyor ve kalıplan ezberlemek öğrenciye nasıl anlamsız ve zor geliyorsa, Nâzım I likmet'in Ipekçi'den deffile • İstanbul Haber Servisi Ünlü modacı Cemıl tpckçi "Vakıflar Haflası" etkinliklen kapsamında Atatürk Kültür Merkezı'nde koreografisıni Uğurkan Erez'in yaptığı "Binbır Gece Masalı 2002" defilesini sundu. Geçmişin renginin ve dokunuşunu, özgün Türk sanatı bezelı kıyafetlerle bütünleştinldiği defile, izleyenleri büyüledi. Defılede Çağla Şıkel, Asuman Krause, Ebru Şallı gibi ünlü mankenler görev aldı. mü/ik ritminde kaleme aldığı şürlcri dc aynı akıbete uğrayabilir" dedı. Mıllı F.gıtım Bakanlığı tarafından başlatılan "öğreü'm progranılannı gcliştirme ve yenileştirme çalışınaJan" kapsamında Türk Dılı ve Edebiyatı dersi de yeniden duzenlenıyor Mıllı hğıtım Bakanı Metin Bostancıoğlu, "Edebiyahmızı diinden bugüne taşıyan tiim ıınsıırlanyla, ama bugünü de öğretmemiz gerekir" dedı. EğitımSen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, "Bu programın öğrenciye nasıl verileceğiönemli" dıyekonııştu hdebiyat derslennde özellıkle (kmanlı dönemının kalıplannın "ezberletildiğinr hatırlatan Dınçcr, şunları söyledı. "ÖzcllikleEdebiyatveTürkçe ders progranılannın öğrenciye kendi dilini öğretnıe, sö/ciik dağarcığını zenginleştirıııe hedcfiyle şckillcıulirilnıesi gerekiyor. Çağda; Türk Edebiyatı ders kitaplannda hak ettiğj yeri almalidır. Öğrcnciler edebiyatın tarihsel gelişiıııini öğrenmek için Fuzulı'yi, Bakı'yi de bilmelidir." sıra gelmlyordu' Öğrencı Velılerı Derneği Başkanı Enver Önder de projcyi olumlu karşıladığını belırterek şöyle konuştu: "Divan Edebiyatı'ndan Çağdaş Edebiyat'a sıra gelmiyor du. Gelinse de sene sonunda bir iki yazann birkaç örnegiyle kısıtlı kalınıyordu. Şu an öğretilen edebiyat, dil bilincinden yoksıın. Ogrencilere kendi dillerini dognı kııllannıayı öğretnıek için çağdaş edebiyata yönelmek gerekir." Kültür Lısesi Edebiyat öğretmeni Erdoğan Yılmaz da uygulamayı destekledığını belırteıek "Edebiyattaki döııenılcr birbirinden aynlarak vc sınırlanarak öğretilemez" dedı. Bakanlık çalışmalan kapsamında ayrıca, öğrenciye edebiyat dersının sevdırılmesi için bazı etkinlikler düzenlenmesi öngörüldü. Buna göre, • lzlenen bır fılm, oyun veya televızyon programı sınıfia anlatılarak eleştınlecek. • öykü, fıkra ve benzeri yazılar senaryo bıçımıne çevnlecek ve sınıf ortamında dramatıze edılecek. • Gazete, kitap ve dergilerdeki dıl yanliijları öğrencilere buldurularak sınıfta tartışılacak. • Dinletilen müzik ve okunan şiirin öğrencıdc uyandırdığı duygulann sözlü ve yazılı aıılatımı ıstenecek. • Öğrenciler başı veya sonu eksik bırakılacak bır öyküyü tamamlayacak. • Verilen sözcüklerle öykü oluşturulacak. R. ERDAL ATABEK: Bügisayar beş yaşından sonra FtGEN ATALAY "Acaba çocuğumun bir bilgisayara ihtiyacı var mı?", "Çocuğum kaç yaşuıda bügisayar kullanmaya başlamah?, "Çocuğum bilgisayar başında ne kadar kalnıalı?" gıbı sorular, bırçok annebabanın kafasını karıştırıyor. Anncbabalar, çocuklannı, kuçücük yaşlardan ıtıbaren eğıtım ıçın "olmazsa olmaz" gördüklerı bılgısayarbaşına oturtuyor. Çocuklarının bilgısayar kullanmalarma ızın vermeyen annebabalar ıse "Yanlış mı yapıyorum" ıkıleminı yaşıyor. Boyner Holdıng Yayınlarf ndan çıkan, Jane M Healy'nın yazdığı "Bağlantı Doğru nıu ?, Bilgisayarlar Çocuklarımızın Zihnini Olumlu vc Olumsuz Yönde Nasıl Etkihyor" adlı kitap, bu konudakı pek çok sorunun yanıtını verıyor. Healy'yc gore, okul oncesı çağdakı çocuklann, hatta 68 yaşjanndakı çocııklann bıle hiçbır bıçımde bilgisayara ıhtıyaçlan yok. Healy, "ekran zamanı" konusunda annebabalara şu önenlerde bulunuyor. "Çocuğunuzunher gün ev bilgisayanna, televizyona ve videoya ayırdığı /aıııanı toplayın. Toplaın süre, okul öncesi çağdaki çocuklarda bir saatten, ilkokııl çağındaki çocuklarda iki saatten fa/Jaysa sımrlamaya gidebilirsiniz." Gazetemız yazan Dr. Erdal Atabek ıse küçük çocukların ellennı ve parmaklarını çeşitlı çalışmalarla kullanmalarının gereğine dikkat çektı. Onlarla konuşmanın, sohbet etmek, düşünce ve duygulanıu açıklama fırsatları yaratmanın konuşmalannı geliştirmek ıçın gereklı olduğunu vurgulayan Atabek şunları söyledi: "Birlikte oynadıkları oyunlar kişilik gclişimlcrini sağlar. Bilgisayar karşısındaki çocuk bu olanaklardaıı yıtksundur. Küçük çocukların ortalama beş yaşından sonra sımrlandırılmış süreler içinde seçilmiş oyun ya da programlarla ilgilenıneleri doğru olur." Milano'da büyük soygun • ROMA(AA)Halya'nın Milano kentinde Noel tatilıni fırsat bilen bir grup soyguncu, şehnn merkezindeki Carıplo Intesa bankasından 2 milyon Ruro çalarak hiçbır ız bırakmadan kaçmayı başardı Son zamanların en büyük banka soygunu sayılan olayı gerçekleştirenlerin 4 kışi olduğu tahmın edilıyor. Yılın son Flamenko gecesi • Haber Merkezi Galata Kulcsi dibi Camekan Sokak No: 1 adresınde bulunan lbenko Kafe'de bugi'ın yılın son Flamenko gecesi yapılıyor. Ali Fuat Yılma/oğlu grubunun sahne alacağı Flamenko gecesi saat 20 00'de başlayacak, 24.00'te sona erecek. Gecede, özel olarak hazırlanmış lspanyol yemckleri scrvis edılecek Bılgı ıçın 0 555 318 51 54numaralı telefondan Ana Gomez'e ulaşılabiiir. Arjantin'in 1. futbol liginde, geçmişi 1913'e dayanan Racing Club takımı 35 yıl aradan sonra ilk kez şampiyon oldu. Tararauiannın 35 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdiren futbolcular maç sonrası formalarını fora edip kupayı ellerinc alarak scyircinin önündeki tellere tirmandı ve zaferi kutladı. 41 puanla, 38 puan olan lig ikincisi River Plate'in üç puan önunde sezonu kapayan Kacing Club son maçında 15'inci sıradaki Vele/ Sarsfield takımı ile 11 beraberc kaldL Başkent Buenos Aires'teki Jose Amalfitani Stadyumu maç sonrasında futbolcular ve teknik kadronun da eşlik ettiği on binlerce taraftann sesiyfe inledi. (AP) vıllık sampıvonluk oylemı bıttı Yol verilmez Q11T111* İstanbul trafiğinin d J . l l . L U 'delikanh'kurallan tSTANBIJL (ANKA) Istanbul'daki sürüciilenn "delikanh kurallan" bır araya getırıldı. istanbul'da trafıkte yapılan yanlışhklar, sürücülerın olumsuz özellıklen espnli bir şekilde kaleme alındı. • Yol verilmez alınır. • Yavaşlamanıza sebep olan araçlara küfretmek en tabıı hakkınızdır. • Yeşıl ışığın yanması asla bekienmez. • En sağ şerit emnıyet şerıdı değıl, acelesı olanların şerididir. • Sinyal vermek delıkanlılığa sığmaz. • Her taşıtın arkasında mutlaka sürücünün hayat felsefesını ıçeren bır yazı olmalıdır • Korna çalmak en tabıı hakkınızdır. Onu dcvamlı kullanın. • Kadın şofbrlerin istanbul'da trafiğe çıkmaya haklan yoktur. • Köprü parası vermek tanhe kanşmıştır. Kaynanayla iyigeçinin • CHJCAGO (AA) ABD'de yapılan bir araştırma, kaynana düşmanhğının kocanın öınrünü kısalttıgını ve evlilik hayatını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Ohıo Üniversitesi uzmanları, evlı çiftlerin, yakın aıle çevresiyle ıyi ılişkıler ıçinde olmalarının hem evliliği başarılı yaptığını hem de yaşamı uzattığını saptadılar. Uzmanlar, evli çiftlerin birbirlerinin akrabalan ile iyi ilişkiler kuramamasının, her ıkı tarafı da strese soktuğunu ve evliliği olumsuz etkilediğini bildirdiler. Araştırma sonuçlanna göre erkeğın, eşinin babası ile anlaşmazlığı, kadının, kayınvalidesı ile anlaşmazlığında olduğu gibi evliliği fazla etkilemiyor. Müzikseverleri buluşturuyor • Haber Merkezi Prodüksıyon sektörüne yenı katılan bır şirket olan Mitos Yapım, tzmır Büyükşehır Beledıyesı ile ortaklaşa düzenlenen ve nısan ayına kadar sürecek Pazartesı Konserlen kapsamında sanatçılan müzıkseverlerle buluşturacak. Konserler kapsamında Erkan üğur, Yenı Türkü, Doğan Canku, Fuat Saka gibi ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak. Binbirdirek turizme açıldı Bizans lmparatorlugu'nun ayakta kalan nadir eserlerinden biri olan tarihi Binbirdirek Sarnıcı, 7 yıl siiren restorasyon çalışmalarının bitmesiyle kapılannı turizme açıyor. Yılba^ı gecesi düzenlenecek Yılbaşı Partisi ile yeıii ve yabancı konuklann ziyaretine açılacak olan Binbirdirek Sarnıcf nuı içine 1500 kişilik lokanta ve kafe yapıldı. Binbirdirek Sanııcı'nda klasik müzik konserleri, resim ve heykel sergileri dc açılacak. eposta: tanf" prizma.net.tr MESELA DEDİK ERDAL ATABEK T} ınlerı bızı bır şey yapıyor ya, D farkına mı varamıyoruz, yoksa aldınş mı etmıyoruz, bellı değıl. Bız avara kasnak bakınıp dururken gelen bızı itiyor, giden bizi çekiyor, biz de haydi oraya, olmadı buraya gelip gidiyoruz. Bu yılımız böyle geçtı, bakalım 2002 yılı nasıl geçecek? Biri bizı gözetlıyor... Tarihin bir zamanında 'gözetlemek' sözcüğü 'birini ya da bir şeyi gizlice görmeye çalışmak' anlamına gelırdi de ayıp sayılırdı; çırkın, uygunsuz bır iş olarak kabul edilirdı. Şimdilerde ıse insanlar 'gözetlenmek' için bırbiriyle yanşıyor hğer ucunda para varsa kıçını açmak bıle ayıp olmaktan çıktı. Bırakııı ayıp olmayı, 'Kimin kıçıdahagüzel? 1 tartışmaları yapılıyor, güzel ler birbirine ginyor. Doğaldır kı bu ışlerın daha başka adlan var; kimine 'güzel kızyanşması' denıyor, kımıne 'moda defllesi' adı venlıyor, oysa yapılan ış aynı. Bırı bızı gözetlıyor. Hadi bunlar 'gözetleyen'ın de 'gözetlenen'in de rızasıyla olan işler. Birde habennız bile olmadan gözetlenmeye ne dersiniz? Uzay Biri bizi ne yapıyor?.. dan her şeyimizi görüyorlar da haberımiz bile olmuyor. Aslında kimseden gızlimiz saklımız kalmadı. Ne yapalım, önümüz arkamız sobe. Bu deneme de Avrupalı olmak yenne Asyalı olmayı önemsedığımızı ortaya koymuyor mu? Biri blzl seçlyor... J apon kızı Kuni geldi, 'Evlenmek İstiyorum' dıye ılan verdı. Neymış, "Bir 1 ürkgenciileevlenmek istiyorum" dıyesıymış. Oysa işın aslı Türkıye'de genç erkeklere yönelık yenı bır urünün pazar araştırması. Akıllı Japon fırması, 'genç Türk erkeklerinin alıp sahip ohnakla ilgili değer yargılan' konulu bır araştırma yapı yor kı, ürünün reklamında da, pazarlamasında da kullanacağı motifleri bulsun. Bızım delıkanlılarımızın başvuru nedenleri de çok açıktı: Kımisi Japonya'yı görmek istiyordu, kımısı zengin Japon kızını alıp büyiik zengınler arasına katılmak. Japon kızının 'el değnıenıiş1 olduğu da belırtilmişti, kımı erkcklcrımı/ ıçın bu da onemlı bır başvuru nedenıydı Sonuçta, Japon kızının yaptığı çalışmadan çıkan sonuç şu olmuşlur. Turk erkeklerı alacağı urunun 'hiç kullanılıııamı>. kendilerine yeni olanaklar sağlayan, hayal güçlerineseslenen' özellıkler taşımasına önem verıyor Ba Blrl blzl dürtüklüyor... n irinidürtüklemek' pek hoş D değildırya, durtüklcnmck aynca tatsız bır ış. Ne yaparsınız kı son zamanlarda pek dürtüklenir olduk. Şu Afganıstan olayında 'giderdik.gitmezdik' derken bır dürtük yedik, hadı bakalım Mehmetçıknöbete Şımdı Irak konusu gündeme gelıyor, bızımkıler demeç üstüne demeç verıp 'Irak üzerineseferyapmayın' dıyorlar, çünkü bılıyorlar kı orası ıçın de gene dürtük gelecek Dürtük gelınce de yapacak bır şey yok. 'Cidiyoruz ama kcnannda olacağız, uzağından bakacağız1 dcsck de nafıle. Boyle açmazlar oluyor, çünkü ıpın ucu başkasının elınde. Bu da aslında bır 'madem ki parayı aldın' beiası. Bir kez parayı aldın mı sana karayı buldurana kadar denızde gezdıriyorlar. Onun da deyımı var, 'Parayı veren düdüğü çalar\ Bız de daha çok dürtük yerız. kalım bu özelhklere uyan yeni bır ürün Japonya'dan ne zaman gelecek? Yeni bir radyo mu, yeni bir fotoğraf makınesi mi, yeni bir dürbün mü? Bekleyip göreceğiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog