Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

29 ARALIK 2001 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET HABERLERlN DEVAMI GUNCEL CÜNEYT ARCAYIIREK SAYFA 17 GUNDEM • Baştarafı l. Sayfada önce Bakanlar Kurulu'na girelim, çıkabilirsek Meclis'e geçeriz. Çatışma ve Sosyal Gerginlik Bakanı Yaşar Okuyan'la lyilik Sağlık Bakanı Osman Durmuş liderler gelmeden önce boşluğu doldurmak için kapıştılar. Okuyan Durmuş'a, "Basın önünde SSK hastaneleri aleyhine konuşma. Bir şey söyleyeceksen burada tartışalım"diye çıkıştı. Durmuş, gerekirse SSK hastanelerini de denetleme yetkisinin olduğunu anımsattı. İki bakan birbirinin üzerine yürürken Orman Bakanı Nami Çağan'la Çevre Bakanı Fevzi Aytekln durdurdu. Duruma müdahale gerçekten de çok anlamlı bakanlar tarafından yapılmış. Nami Bey, orman kanunlarını anımsatmış olabilir... Ee Çevre Bakanı'nın da çevre etki değerlendirmesi (ÇED) yapması bu tür yatırımlar öncesinde kaçınılmazdır. Fevzi Bey, Bakanlar Kurulu'nun ve kendisinin çevresinden sorumlu bir bakan olarak son derece işlevsel bir rol üstlendi. Körtopal giden sağlık hizmetlerinden sorumlu iki bakan birbirine sağlıksız bakarsa, varın ötesini siz düşünün! Meclis'e girelim... Reel sektörün sorunlarının çözümü için hazırlanan tasarı Bulan ve Ütçe, affedersiniz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının ruhunda üretime dönük sektörün yeniden kendi işlevine dönebilmesi için yapılması gerekenler var.dı. Bu ruh alındı, yerine şu kondu: Zor durumdaki bankaları kurtarma ve kaynak aktarma! önceki gece geç saatlere kadar karşılıklı pazarlıklarla görüşülüp kabul edilen tasarıya göre, sermaye yeterliliği vüzde 1 'le 8 arasında olan bankalara devlet el koymayacak, para koyacak! Şu anda 10 bankayı fona devretmek gerekiyor. Bunu yapmamak için sözünü ettiğimiz değişikliğe gidiliyor. Bankacılık sistemini düzenleyen yasalarımız son 20 yılda 20 kez değişti. Son değişiklik de gece yarısı pazarlıklarının ürünü olarak Genel Kurul'a geliyor. Bu yasal değişikliklerin parasal karşılığı yaklaşık 7 trilyon lira. Geçen gün IMF'den gelecek parayıyorumlarken, "Piyasalardaki iyimser hava, dileriz bu paradan pay almaya yönelik değildir" demiştik... Korkarım dileğimiz tutmayacak! MUSTAFA BALBAY I Başturufı I. Suyfuda yak oluyor. örneğin önceki günkü açıklamalarında Başbakan; "Irak konusunun gündeme gelme olasılığı vardır, gelmeyebilirde. Gelmemesini temenni ederim" dedi. Basınla bir başka söyleşisinde ise "Şu aşamada Irak'a karşı biraskeri harekât görmüyorum ve bunu temenni etmiyorum" diye konuştu. Bu sözler, aslında ABD'ye mesaj: Irak'ı gündeme getirmeyin, demeye geliyor. Gezi öncesi TürkAmerikan diplomatlarının "hazırlık çalışmalarını" yakından bilen Başbakan'ın olasılığa dayanan sözleri; ABD'nin Türk heyetini Irak konusunda kimi önerilerle karşılamayacağı izlenimini veriyor. Bu izlenim acaba doğru mu? Zira Türkiye gibi Ortadoğu'da kilit niteliğindeki bir ülkenin başbakanı ile Başkan Bush'un Irak sorununu görüşmemesi tuhaf kaçıyor. ABD yönetiminin konuyu Ecevit'le görüşmekten kaçınması, Saddam Hüseyin'i herhalde bertaraf etmekten vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Üstelik bu davranış Irak'a olası bir operasyonda ABD'nin Türkiye'yi yanında görmekten vazgeçtiğini veya vazgeçeceğini de kanıtlamıyor. Nitekim Başbakan "ancakharekât olursa"; "coğrafi konumu nedeniyle Türkiye istese de istemese de olayların içine gireceğini" söylüyor. Kuşkusuz ABD yönetim kadrolarında, Amerikan medyasında büyük ölçekte tartışılan bir konudan, Saddam Hüseyin'i yok etme arzusundan ABD'nin vazgeçmediği ortada. 0 kadar ki Irak'a askeri harekât üzerine senaryolar üretiliyor. Son senaryonun olası adı: "Oldu da bitti maşallah"\ Irak'ın güneyindeki 8 bin Şii ve kuzeydeki 70 bin Kürt ayaklandırılacak, 5 bin muhalif Irak askeri Kuveyt'ten Basra'ya girecek ve yoğun bombardıman sonrası Bağdat'taki muhalif generaller ayaklanarak birlikleriyle Saddam'ı içerden yıkacak! Bu olasılıkları dikkatle izleyen Saddam'ın "gereken önlemleri almadığı ne malum?" Diyanet'in Hizbuüah skandalı • Baştarafı 1. Sayfada hareket etti. Ancak Dalar, silahlı ınücadele için erken olduğu gerekçesiyle llimcilcr kanadından ayrılarak Men/ılcıler Grubu'nu oluşturan Fidan Güngör ve Mansu/ Gü/elsoy ile birlikte hareket etti. Dalar, Men/ilciler'in kısa biı süre içinde gelişen canıi faaliyetlerinden rahatsız olan tlimcilere bağlı teröristlerce 20 Aralık 1992 tarihınde, inıanı olarak görev yaptığı DiyarbakırŞehitlikCamii'dençıkarken öldüriildü. (iaffar Okkan ve 5 görev arkadaşı da bu caminin hemen önünde saldınya uğradı. Bazı görgü tanıkları, saldırganların bu caminin avlusunda saklandıklannı ıddia etti. Dalar'm öldürülmcsinın ardından Hi/bullah'ın iki grubu Ilim ve Menzil arasındaki büyük bir çatışına başladı. llizbullahanadavasıiddianamesine göre bu çatışmalarda her iki gruptan 200 kişi öldüriildü. Dalar'm fotoğrafınınayyıldızlasüslendiğıalbümde.Atatürk'ün, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Dcmirel ve Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın birer fotoğrafı, lstiklal Marşı ve Atatürk'ün 1923 yılında Balıkesır'in Zağnos Paşa ("amii mimberinden halka seslenirken yaptığı konuşma da bulunuyor. 09.06.1999 tarih ve 240 sayılı Başbakanlık onayıyla "Şehit Din Görevlilcrimizin Aziz Hatırasına" diye hazırlanan albüme bir sunuş yazan Mehmet Nuri Yılmaz, PKK teröründen söz ederken kanlı örgüt Hizbullah'ı hiç anmıyor. Albümün arka kapağında ise Kuran'daki Bakara Suresi'nden bir ayete yer verildi. Ubeydullah Dalar Akaryakıt sızmtLsı Haliç'i 'yaktı' I Baştarafı 1. Sayfada ğı'na bağlı ekipler ile diğcr birimler tarafından yürütülüyor. Sızıntıııın meydana gcldiği yaklaşık bin metrekarelik deniz yüzeyi, "Validc Sultan" ve "Ycni Galata" adlı römorkörler aracılığıyla bariyerle çevrildi. Rariyerin dışında da "Mavi Dcniz" adlı süpürge gcmisi, temi/lemc çalışması yapıyor. Doğa ile Barış Derneği Başkanı Yüksel Üstün, yetkililerin kirliliğinııe kadar süre etkili olabileceğiııı ve besin /incirini nasıl etkileyeceğini belirleyip kamuoyuna duyurmasmı istedi. Üstün. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi fueloil depolarından kanalizasyona kazayla fueloil boşaltılmış olabilcceğini söyledi. Üslün, "İSKİ, Haliç kolcktöründc oluşan çökmeyi onarmadığı için kolektörün u kanalı tıkalı. Yoğun yağıştan dolayı tıkanan kanal nedeniyle fueloil Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarına'nın sahilindeki kanalizasyon bacasından taşıvor ve yüzlerce litre fueloil diğer kanal atıklarıyla birlikte I laliç'e boşalmış oluyor" dedi. (ireenpeace Akdeniz Ofisi linerjı Kampanyası Sorumlusu Melda Kuskin de sızıntının kara kaynaklı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek akaryakıt smntısının tüm boğazı etkıleyeceğinı vurguladı.Akaryakıtın Boğaz'a vereceği zararın ancak yüzde 10'unun engellenebileceğini ifadc eden Keskin, "Fueloil'in bir kısmı HaliçMn dibine çökecek. Oradaki canlı yaşamını yok edecek. Petrolün geri döniişü yoktur" dedi. Istanbul Büyükşehir Belediyesi (,'evre Koruma ve Gejiştirme Daire Başkanı Mustafa Öztiirk, Haliç'e sızan akaryakıtı temizleme çalışmalarının, ınesai bittiği için bugüne ertelendiğini belirterek çalışmaların I hafta süreceğini söyledi. öztürk sızıntının, 5 bin metrekarelik bir alanda etkili olduğunu kaydetti. Köşk'teki yılbaşı resepsiyomı iptal edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Ahnıet Necdet Sezer, tasarruf önlemleri çerçevesinde daha önce geleneksel olarak her yıl düzenlenen yılbaşı resepsiyonunu iptal etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Tacaıı İldemdün duzenlediği toplantıda, Marmaris'teki Devlet Konukevi hakkında basında çıkan haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti. Konukevi'nde 6 değil 2 kişinin çalıştığını, aydınlatmanın da tasarruf ilkesi gözetilerek asgari düzeyde tutulduğunu anlatan Ildem, Konukevi'nin elektrik dışında giderinin bulunmadığıruanlattı. Ildem, 2001 yıhndaki aylık ortalama elektrik gideri de 150 milyon lirayı geçmeyen Konukevi için 1 manga askerin tahsis edilmesinin de söz konusu olmadığını söyledi. Ildem, Sezer'in, Gölbaşı'nda aldığı ev konusuııda bir değerlendirmesinin olup olmadığının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu eve 250 milyar lira ödediğini belirtti. Ildem, bir başka soruyu yanıtlarkende Sezer'in tasarrufilkesini gözeterek önceki yıllarda iki kez düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlannın bu yıl teke indirilmesi ve bu bağlamda yılbaşı resepsiyonlannın da iptal edilmcsi talimatını verdiğini söyledi. Ayrı telden çalanlar Dışişleri Bakanı Colin Povvell, Afganistan'daki kolay başarının Irak'ta işlemeyecegini söylerken; Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Stephen Hadley de 11 Eylül'ün ABD'nin önümüzdeki baharda yapmayı tasarladığı Irak operasyon planını askıya almasına neden olduğunu, "11 Eylül'den bu yana Irak'a yönelik sistematik hiçbir çalışma yapılmadığını" belirtiyor. ABD'de açıklanan çeşitli ve çelişkılı görüşleri izleyen Ecevit'in, Amerika bu, gizli hazırlıklardan sonra birden ne yapacağının bilinmediğini yorumlayan şu sözlerine dikkat etmek gerekli: "ABD yönetimi ABD toplumu gibi biraz daha fazla çoğulcudur. O yönetimin içinde değişik fikirler ortaya çıkar. Sonunda tabii uzlaşırlar." Ikili görüşmede Irak konusunun açılacağı veya açılmayacağı gibi iki olasılığa değinen Başbakan; bir yandan da Amerika'yı uyarıyor. Irak'ın istikrarı hem dünya hem de bölgemiz için önemli. Onun için bu konuda (yine olasılığa dayalı bir vurgulama yapıyor Başbakan) ABD herhangi bir adım atacak olursa bizimle diyalog kurmalıdır, diyor. Irak'a karşı herhangi bir adımda ABD'nin; Türkiye ile (kimi istekleri içeren) diyalog kuracağından kuşku duyulabilir mi? Türkiye'nin operasyona asker vererek ya da kuzeyden cephe açarak katılmayacağını VVashington elbette biliyor. Ama VVashington, Türkiye'nin operasyona yaşamsal katkıda bulunacak coğrafi değerini de asla unutmuyor. örneğin çokça söylenen bir olasılığa göre; havaalanlarımızdan yararlanmaktan neden vazgeçsin? Medyamızda, diplomatik çevrelerde bir konu var ki hiç tartışılmıyor, nedenleri üzerinde durulmuyor. Başkan Bush, Ecevit'ten önce Yunanistan Başbakanı Simitis ile görüşecek. Bush'un Yunan ve Türk başbakanları ile kısa süreli arayla görüşmesi bir rastlantı değil herhalde. Ecevit'in ABD gezisine bir de bu gözle bakmamız yararlı olmaz mı? 3035 bin ihale Meclis'teki bir başka yasaya geçelim... Boyunduruk ve Tımar, affedersiniz Bayındırlık ve Imar Komisyonu'nda da kamu ihalelerine ilişkin yeni düzenlemeler görüşüldü. Zaman zaman iktidarla muhalefetin işbirliği yaptığı, koalisyon ortaklarının karşı karşıya geldiği komısyonun konularından biri şuydu: Kamu İhale Kurum ve Kurulu hangi bakanlığa bağlı olacak? Bayındırlık Bakanı ile Maliye Bakanı'nın arasını bulmak Hüsamettin Özkan'a düştü. Kurul, Maliye'ye bağlı olacaktı ama, kurula en çok üyeyi Bayındırlık Bakanlığı verecek! Koalisyon usulü çözüm! Komisyonda Barolar Birliği adına görüş belirten Avukat Nusret Senem'in, tüm kamu ihalelerinin yabancılara açılmasının "ulus devlet" kavramını zedeleyeceği yolundaki görüşünün MHP'lilerce şiddetle eleştirilmesi ilginç bir milliyetçilik örneğiydi... özellikle müteahhitlerimizin yaptığı yoğun kulis çalışmaları sonucu getirilen değişikliklerle yerli firmalar korundu. Tabii son dakika pazarlıkları sonucu. Böylesine yaşamsal birdeğişikliğin son dakika hesaplarıyla son şeklini alması, korkarız ki yeni değişikliklerin habercisi. Zira hep böyle oluyor. Son andaki ek, hesapta olmayan ciddi sorunlar getiriyor. O zaman da haydi bakalım, değişiklikte değişiklik değişikliği! Yılda ortalama 3035 bin kamu ihalesi yapılıyor. Adeta ihale usulü değiştirilen İhale Yasası 2003'te yürürlüğe girecek. Bakalım o zamana kadar kaç değişiklik yapılacak... lyi çalışmalar TBMM! ankcum@ttnet.net.tr MGK'den hükümete koşuflu destek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Kunılu(MGK),tarihinin en büyük bunalımını yaşayan ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için IMF ile birlikte yeniden yapılanma programı uygulayan hükümete koşullu destek verdi. MGK, uygulanan ekonomik program kapsamında KULTUR • SANAT "yolsuzlukların önlenmesi, yoksulluğun giderilmesi ve gelir dağılımının dü/.eltilmcsiııi" istedi. trticai, ayrılıkçı ve yıkıcı faaliyetleri de değerlendiren MGK, irticayla mücadeleye yönelik tasanlann bir an önce yasalaşması gerektiğini bildirdi. 2001 yılının son MGK toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçeklcştirildi. Toplantının ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği bölümüne Devlet Bakant Kemal Derviş ve bazı bürokratlar da katıldı.Toplantıda geçen bir aylık döneme ait güvenlik ve istihbarat raporlan ışığında ülke güvenliğine yönelik irticai, aynlıkçı, yıkıcı faaliyetler ve suç örgütlerine karşı yürütülen mücadele sonuçları değerlendirildi. MGK Genel Sekreterliği'nin bildirisinde, ülke güvenliğini ilgilendiren önemli dış politik olayların da gözden geçirildiği belirtile(0212) 293 89 78 B U B i RT ü R K F i L M i D i R LEVENT KIRCA OYA BAŞAR Pornocu öğretmen tutuklandı Haber Merkezi Çocıık pornosıı skandalına kanşan ve Bursa Emniyet Müdürlüğii'nde sorgulanan rehber öğretmen Özgen İmamoğlu. çıkarıldığı nöbetçi mahkemeee ırza geçme suçundatı dün tutuklandı. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulaıı sanığın Bursa Sorunlu (,'ocukları Koruma ve Yardım Derneği ile üursa Psikologlar Derneği'nin üyesi olduğu, kentteki çok sayıda kuruluşun toplantılarına konuşmaeı ülarak çağrıldığı belirlendi. Nakşibendi tarikatına bağlı Hidayet Vakfı'na ait özel îlkgüneş İlköğrelim Okulu'ndaki özürlü çocuklara tecavüz ederek resimlerini internet yoluyla yurtdışına sattığı saptanan Imamoğlu'nıın Gaziantep'te görev yaptığı dönem de mercek altına alındı. REFAHYOL hükümeti döneminde göreve bu^ludığı belirlenen îmamoğlu'nun Yetiştirme Yurdu'nda kalan bir kız çocuğııyla ilişki kurdıığu ıddia edilirken valilik, inceleme başlatarak bakanlıktan müfettiş istedi. Istanbul ve Izmir'de de soruşturma başlatıldı. Güvenlik yetkilileri, evden kaçan, tiner, bali kullanaıı çocuklara uzman psikologlar aracılığıyla yardım eli uzataıı Bursa Sorunlu Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Ceyda Artıç'tan, Imamoğlu'nun terapi uyguladığı 22 çocukla ilgili raporları içeren dosyaları aldı. Artıç, tmamoğlu'nun 2001 yılı başında derneğe üye olmak için başvurduğunu, ancak kendisini, hakkında yaklaşık 7 ay araştırma yaptıktan sonra ağustos ayında iiyeliğe kabul ettiklerini söyledi. lmamoğlu'nun daha önce görev yaptığı Gaziantep'te de soruştunna başlatıldı.tmaınoğlu ile ilişkisi olduğu belirlenen 2 gencin, "bilgisine başvurulınak" üzere sorgulandığı bildirildi. rek "Bu çerçevede irtica ile mücadele stratejisinin uygulanma durumu hakkında kurula bilgi suııulmuş ve konuya ilişkin yasa tasarılarının bir an önce yasalaşması gereği üzerinde durulmuştur" denildi. Toplantıda Afganistan'ın bağımsızlığına, ulusal güvenliğine ve kalkınmasına Türkiye'nin yapabileceği katkılar da ele alındı. Hazinc Müsteşarlığı da toplantıda, Türkiye'nin 2001 yılı ekonomik durumu ile 2002 yılı hedef ve beklentileri konusunda kurula bilgi sunarak, alınan ve alınacak önlemlerin ülkenin güvenliğine olan etkilerini değerlendirdi. MGK bildirisinde, ekonominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturularak yolsuzlukların önlenmesi ve gclir dağılımının düzcltilmesi için; başlatılan yapısal düzenlemelere kesintisiz devam edilmesi gerektiği kaydedildi. SERMİN HÜRMERİC HAKAN ALTINER SÜMER TİLMAC TEŞEKKUR ATACAN ARSEVEN Tedavimi büyük bir sabırla gerçekleştiren değerli hekim Uzm. Dr VİLDAN ÇERÇİ'ye ilk müdahaleyi yapan yardımsever insan Uzm. »ÖNHMN LEVENT KIRCA mmı OYA BAŞAR >« HODRİ MEYDAN »PIMI :•: LEVENT KIRCA OYA BAŞAR 5ERMİN HÜRMERİC HAKAN ALTINER SÜMER TİLMAC ATACAN ARSEVEN ALİ SÜRMELİ DURSUN ALİ SARIOGLU bİLEK TÜRKER LALE ORAL GLU ÂTİLLA PEKDEMİR O. NURİ ERCAN ALİ ERKAZAN vı METİN SEREZLİ CÜNEYT TÜREL HIM,, ı«».,,, LEVENT KIRCA siNA>yn YAŞAR ARAK MÜFİT CAN SACINTI HÜSNÜ ÖZCETİN 60«ü«TüY«fiı«SNiERTUNCSENKAY ALİ UTKU «s SERTER ALKAYA S » M »™™rNi BİROL YÜCEL MJ/IKYANNİS SOULİS ««.)» EROL KASAPOĞLU mim SEVİL NURSAN »ONIAJ EREN TEOMAN SERDAR OGUZ ALİ SÜRMELİ Dosya No: 2001/420 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedı, evsat'ı: Tapu kaydı: M. Çakmak Mah. 979 ada 5 parsel zemın kat 16 no'lu dükkândır. Halihazır durumu: Taşınmaz M. Çakmak Mah. Konser Sok. 22/16 adrcsindekı 5 katlı binanın zemin katında 58 m2'dir. Ayrıca bodrumda 2İ m2 deposu vardır. Ortak Imselerle birlikte toplam 105 m2'dir. Dükkâıı kullanılmuınakladır. Çarşı merkezine uzaktadır. Imar durumu: Taşınmazın bulunduğu parsel bodrunı lıariç 4 kata müsaadeli yola 5 metre komşu parsele 3 metre mesafeli şeklinde imarlıdır. Ayrıntı dosyada mevcutrur. Muhammen kıymeti: Taşmmaz 16.500.000.000.TL üzcrindcn satışaçıkarılacaktır. Satış şartları: 1 Satış, 8/2/2002 günü saat 14.30'dan 14.45'e kadar Sincan Adliyesi Ağır Ceza Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahııım edilen kıymelin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satı^ masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkına/sa, en çok arttıraııın laalıhüdü baki kalmak şartıyla 18/2/2002 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak Uzere arttırma ılanında göstcrılen müddct sonunda cn çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymelin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir baııkanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tcllaliye resmi, ıhalc pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birıkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Yüzde 18 KDV ihale ahcısına aıttır. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilılerın (*) bu gayrimenkul ü/enndeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerı ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olınadıkça paylaşmadan lıariç bırakılacaklardır. 4 thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı vc temerrüt faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın daircmizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncclikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibarerı herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderılebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/420 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/12/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 79287 StNCAN 1. İCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLAN1 Dr EREN EROĞLÜ sevgili dostunı na MALATYA l.ASLİYE HLJKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/340 Davacı Zahide Sayın vekili Av. Esengül Lüle tarafından hasımsı? olarak açılan gaiplik davasıııın verilen ara kararı gereğince; Bingöl ili Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyü cilt no: 29, hane no: I6'da nüfusa kayıtlı Ali ile Zahide'den olma 1962 doğumlu Ciazı Sayan en son olarak ıkamet etmekte oldugu Malatya Kiltepc Mah. 7. Sok. No: 39'dakı adresinden 1991 yılında ayrılarak yapılan araştırma ve soruşturmada izine rastlanınadığından Adı geçen Gazi Sayan'ın hayatta olup olmadığı, hayatta ise adresinin neresi olduğundan haberdar olanların duruşmanın bırakıldığı 22/1/2002 tarihinden önce hâkimliğimizc bilgi vermeleri veya adı gcçenın duruşmada hazır bulunması ilan olunur. 18.9.2001 Basın: 54657 Uzm Dr KASIM KAZBAY'a Alman Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü görevlilerine teşekkür ederim. Bu kahkaha tufanmda f ilmin sonu başından belli değil... 11 OCAK'TA SİNEMALARDA Salim Alpaslan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog