Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet inıliva/ Sahibi: Yenı Gün Haber Ajansı Basm ve Yayııııcılık A.Ş'yı temsılen Cumhunyet Vakti adına İLHANSF.IÇUK Gcncl Yayın Yonctmem Ibrahim Yıldı/ 0 Ya7iıı,len Müdunı Saliııı Alpaslaıı 0 Sorıımlıı Mudur Fikret İlki/ # Haber Merke^ı Muduru llakan Kara Istıhbarat C cn^iz Yıldırım # Lkonomı Özlem Yiizak • Kultur \eemen Berköz • Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Karariren 0 Dıı/ellnu Abdullah Ya/ıcı • Bıl^ıBelue LdibtBuğra 0 Yıırl Habcrlerı Mehmrl haraç 0 Avrupa lcniMİcısı Güra\ Öı Yayın y Kunılıı llhan Selçuk ç (Ba^kaıı), Emre Kongar (Daru:>man), Orhan Erlnç, llikmct Çetinkaya, Şükran Soner, Ibrahim YıİdiA Orhan Bursalı, Muslafa Balbay, Hakan Kara. Aııkara 1 emsılcısı Mustafa Balbay y Ataturk Bulvarı Nn 125, Kat4, BakanlıklarAnkara Tel 4I9S020 (7 hal). Faks 4195027 •t/mırlemsılcısı SvrdarKızık,11 /ıya 1 Rlv 11S2S 2/1 lel 4411220, l aks 4419117» Adana lemsılcısı Çetin Yigenoğlu, InonuCd 119 S No I Kat I, lcl 161 12 ll.Taks 161 12 IS Güne*7 21 Mucssesf Muduru Krol Krklll 0 Koordınator Ahmet Kıırulsan # Muhdscbe Bülenl YenerO " " " ldare Hüsevln Cürer • Satı^ Fa/ilet Ku/a RKKIAM: P.M. I.td. Ştl. • Genel Mudur Gulbln krdunın#Koordıııator Keha l|iiman • üeııel MudurVrd Sevda (.ubaıı • hııansınaıı Muduru (,eiln Krduraıı Iel 0212 M407S1M D M M I M Haks ()?I2 Mi 84 61 V a v ı m l a v a n Yenı Cıun H a b e r Ajaıısı Hasın ve V a y ı n u l ı k A • > B a s k ı S.ılıah > a y ı n u h k A •> I urkiKajŞı ( a d W 4 I ( d g o l u g l u 14114 IsMnhııl \'k 2\b S ı r k ı ı ı I M I S l s l a n b ı ı l l e l (0/212) S I 2 0<i 0 5 ( 2 f ) h a t ) l a k s (0/212) S | 1 8*i 9S 27 ARALIK.2001 tmsak5 46 Öğle 12.12 Ikındı 14 29 Akşam [6 50 Yatsı 18 18 MHP'lilerin milliyetçilik türküsü, aslmda Sayat Nova'nın çok sevilen lirik bir bestesi Karadeniz Ermenke çırpınıyor OKTAY EKİNCİ Yuzucu Noel Baba • Çeviri Servisi Hırıstıyanlann büyük çoğunluğu Noel'i aileleriyle bırlıkte kutlarken yıizme şampıyonu olnıak ıçın çaba sarf edenler de vardı. Ispanya'nın Barcelona kentınde düzenlenen geleneksel yüzme yarışmasına 250 kışi katıldı. Katılimcılar denıze gırerken başlanna bırer Noel Baba şapkası takmayı da ıhnıal etmedıler. Hemen tüm aydın ve yazarlann en önemlı konusu halıne gelen 1940'lardakı "Varlık Vergisi" konusu Turkıye'nın yenı bır yuzyılı daha "ırkçınk" tartışmalarıyla yaşamaya başlamasına yol açtı... Ne var kı MHP Mılletvekılı Ahmet Çakar'ı TRT yönetıcılenne "vatan haini" dıyecek kadar kızdıran "Salkım Hanınıın Tanelcri" filmındekı "ErmenidostluğıT, aslında kendı yaşamında da var... Dahası, sıyası ve ıdeoloıık yaşamındakı hemen her "duygulandığı" ve de "coşkulandığı" anlarında bıle aynı Ermenı dostluğunun önemlı payı var... Çünkü, tüm ülküculer ve tüm sıkı "Türk ırkçılan" gıbı MHP'lı Ahmet Çakar da kım bilır kaç törende, toplantıda ve "dergâh" buluşmalannda şu ünlu "Çırpuıırdın Karadeniz" dıye başlayan "milliyetçilik tür küsünü" söylemışıır... Kendl çellşKllerl...' Ve elbette kı yürekten ve tüm mıllıyetçı hıslenyle söyledığı bu türküdekı; "bakıp Türk'ün bayragına" sözlerınden sonra, belkı de içındekı "Ermeni düşmanlığuıı" doruğa çıkartan şu dızelen kım bılır nasıl da haykırarak seslendırmıştır: "Tiirk elinden esenyeüer, Sana şirin selam söyler; Olsun bütün Kafkas eller, Kurbaıt Türk'ün bayrağına..." Işte bu "Turan ülküsünü" sımgeleyen ve Orta Asya'dan önce tüm "Kafkas" dünyasını Türk'ün bayrağı altında toplama "hasretini" dıle getıren turkunun bıle aslında bır "Ermeni bestesinden" uyarlandığını acaba Ahmet Çakar ve dığer tüm ülküculer bılıyorlar mı?.. Vc, yıne bır "Ermeni şarkBiyla" yıllardır duygulandıklan ıçın de şımdı Salkım Hanınıın Tanelerı ıçın önlerine geleni vatan haınlığıyle suçlamalanndaki "kendiçe7 lişkilerini" de görebılıyorlar mı .. Kımı halk müzığı kıtaplanmızda ünlü Azen bestecı Üzeyir Hacıbeyli'nin adıyla sozlerı yer alan "Çırpınırdın Karadeniz" turkusü, yıne ünlü Ermeni âşığı Sayat Nova'nın çok sevilen "lirik" bır bestesi... Sadece Ermenılenn değıl, tüm Kafkas halklarının "ortak âşıklan" olarak sevdıklen Sayat Nova'nın Ermenice,Gürcüce ve Azerice sözlerle söylenen şarkılan, 1970'lere kadar Türkıye'ye sık sık gelen ünlü Azeri sanatçı Raşid Behbııtov'un lstanbul ve Ankara konserlerındekı repertuvarlannda da hep yer almıştı... Kamança Bunlar arasındakı "Kamança" adlı şarkı da işte o "Çırpınırdın Karadeniz"den başkası değıldı Behbutov gür ve güzel sesıyle; "indi de (şımdı de) Sayat Nova'dan hep ohuyuram..." dedıkten sonra Kamança'yı "Ermenice" söyler, bıtırdığınde ıse salonu dolduran Azerıler ve Azen müzığı sevdalılan, Ermeni ızleyıcılerle bırlık te ayağa kalkıp dakıkalarca alkışlarlardı.. Şımdı yıne aynı parça, Fidanmüzık fırmasının "Armenla" adıyla çıkardığı ve Muammer Ketencoğlu tarafından geleneksel Ermeni muzığınden orneklerın derlendığı kasette, solıst Vağarsag Sahakyan'ın duygulu sesıyle yer alıyor... Eğer Ahmet Çakar ve dıger ıılkucüler Çırpınırdın Karadenız'ı "orijinal miiziğinin eşliğbıde" söylemek ısterlerse, bu kasetı alıp aynı parçayı çalarak Sahakyan'ın Ermenice sözlenne Türkçe "eşlik" edebılırler... Böylece yıllardır belkı de bıraz tınılan değışık seslendırdıklen ve "Ermenilere de kin duyarak coşkulandıklan" türkünün doğru notalarla söylcnmesını de prova ederek "Ermenice asündan" öğrenebılırler... Dijital TV'lerde sinema keyfi Aktöp Nigel Havvthorne öldü • LONDRA(AA)tngiltere'nın "Rmret Bakanim" (Yes Mınıster) adlı televızyon dızısınde Sır Humphrey Appleby karakterını canlandıran Nıgcl Havvthorne 72 yaşında öldü. Havvthorne'un evınde kalp krizınden ölduğü bıldınlırken, aktör bır süredır kanser nedenıyle kemoterapi tedavısı görüyordu lngıltere'nın Coventry kentınde 1929 yılında doğan Havvthorne, dünya çapında unıinu "Emret Bakanım"da Sır Humphrey Appleby karaktenyle kazarunıştı. Üçkağıtçı devlet adamlarının bozguna uğrattığı lalihsı/ bir bakanın canlandınldığı hicıvlı dızıyı, dönemın Başbakanı Margaret Thatcher'ın da sevdığı belirtilmıştı Videonun talıtı sarsıhyor NEW YORK (AA) laşık 50 mılyar dolar yaDıjıtal (sayısal) sıstemtınm yaptıklanru açıklale yayın yapan televızdı. Gelıştınlen teknoloyon kanallannı alabılen jı sayesinde, dijital TV kışıler, yakında 'rI"Vviyayını alan herkes yadeosu'na da (VODvıkında 'TV videosuna' da deo on demand) kavuşasahıp olacak. cak llk olarak ABD'nın Uzmanlar 4TV videSan Francısco eyaletınosu'nun bu yıl ıçınde de uygulamaya konulan ABD'dekı yaklaşık 5.5 yönteme göre, milyon eve giT V videosu' receğıne kesın sayesinde ıstegözüyle bakı± eni yen dıledığı yor. 2005 yıteknolojiyle filmı, arzu etlında bu yöntığı saatte dijital temden yararVOD aracılıyayınları lanan ızleyıci ğıyla çağırıp sayısının 39 alabilen izleyebilecek mılyona ulaşkişiler, Aynca kaçınması beklenılan haber prog istediği saatte yor. Dıjıtal ramları, spor istediği filmi kablo yayınlakarşılaşmalan izleyebilecek. nnın ise 2001 da tekrar ızlesonuna kadar nebılecek Fılmı geçıcı 15 milyon konuta ulasüre durdurmak, başa şacağı tahmın ediliyor. sarmak ya da bazı böABD'de halen 800 bın lümlerını tekrar tekrar dijital TV abonesı buluızlemek de mümkün nuyor. Konuyla ılgılı bılgı veSıstemden yararlanren kaynaklar, ABD'denıak isteyenler ya sabıt kı kablolu TV şırketlebır ücret ödeyecek ya da nnm, söz konusu proje seyrettıklen kadar ödeıçın son 5 yıl içinde yakyecek. Margrethe kemiklerini kırdı • KOP£NHAG(AA)Danımarka Kralıçesı Margrethe, Aarhus'takı konutunda duşerek, sol kaburga kemiklerini lurdı Danımarka haber ajansı Rıtzau'nun Kralıyet Sarayı'na dayanarak verdığı haberde, 61 yaşındakı kralıçenın hastaneye kaldınldığı, ancak sağlık durumunun ıyi olduğu belırtıldı. Haberde, kralıçenın bır hafta dinleneccğı ve sağlık durumunun yenı yıl konuşmasını yapmasına engel olmadığı kaydedildı. îtıgapur ışıl ışıl Singapur'un ahşveriş merke/j olan Orchard Caddesi'nin Noel sonrası, yılbaşı öncesinde görüntüsü dikkat çckici. Caddenin üzcrinc kurulan taklar binlerce ışıkla donatılmış. Baü'daki birçok kentten daha gösterişli görünen caddedeki mağazalar ve butiklerde de durtım farklı değil. Her yerde süslü yılbaşı ağaçları ve ışıklandınlmış vitrinler hâkim. Bu manzarayı görenler ülkcdc yaşanan ekonomik durgunluğu akdlanna bile getirmez hiç şüphcsiz. Singapuriular da getirmiyor olacak ki sokaklan süs ve ışıklaria donatıp, alışveriş merkezlerini dolduruyorlar. (Fotoğraf: AP) '''"* ' Michael Jackson Colors'ın 46. sayısı turneye son dedi Kültür Servisi Uzun bır aradan sonra 'Invincible' albumüyle muzık dunyasına gerı donen Michael Jackson bır daha konser turnesı gerçekleştırmek ıstemediğını açıkladı. En son 1997 yılında turneye çıkan sanatçı sahneye çıktığında kendini 2 saatlik bır maratonda hıssettiğini ve konserlerın kendını fazlasıyla yorduğunu belırttı Ünlü popstar konserlerın yerine şarkı sözü yazmaya ağırlık vermeyi planlıyor. Sanatçı halen, 11 Eylül'dekı terör olaylannın ardından yardım ıçın pıyasaya çıkacak bır sıngle ıçın çalışmalarını sürdürüyor. Haber Merke/i Her sayısında farklı bır toplumsal İconuyu ışleyen Unıted Colors of Benetton'ın dergısı Colors'ın 46 sayısı yayımlandı Dergmın bu sayısında dünyanın dört bır yanındakı gönüllüler yer alıyor. Aynca yenı yılın yaklaşmasıyla bırlıkte fırma, kutlama kartlarını Harvey Nichols soyuldu • LONDRA(AA)lngıltere'nın en lüks mağazalanndan bın olan ve Prenses Dıana'nın da favonlen arasında bulunan ünlü Harvey Nichols mağazasından 1 mılyon sterlın değennde mücevher çahndığı bıldırıldı. The Daıly Mail gazetesinin habennde, soygunun sılahlı bır çete tarafından yapıldığı belırtıldı. Soygunculann üç kışi olduğu tahmın ediliyor. müştenlenne göndermeye başladı Bırleşmış Mılletler'in Uluslararası Gönüllüler Yılı'na desteğını sürdüren Benetton, bu yıl herkesi yılbaşında hediye almak yerine Birleşmiş Mılletler Gönullüleri Kurulu^u'na bağış yapmaya çağınyor. Firma, aynı temayı yeniyıl kartlanna da yansıttı 'Portakal' ilk kez bürokrata gitti ANKARA (ANKA) Altın Portakal Fılm Festıvalf nın 38 yıllık tarıhınde ılk kez bır bürokrata 'Altın Portakal' ödülü verıldı. Telıf Haklan ve Sinema Genel Müdürü Özcan Çetin, ödülünü Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdüılı Mehmet Balcı'dan öncekı gun aldı Lkım ayında yapılan 38'uıcı Altın Portakal Fılm Festıvalf ne sağladığı katkılar nedenıyle ödüle layık görulen özcan Çetın, Kültür Bakanlığı olarak Türkıye'deki bütün festıvallere destek olmaya çalıştıklannı söyledı. Özcan, 2001 yılı ıçınde sadece festıvallere yaptıklan destek mıktannın 500 mılyar lıra dolayında olduğunu söyledi. Terim in kızı, Duke Üniversitesi'ne kabul edildi Eğm'm Servisi Özel Koç Lısesı son sınıf öğrencısı, Fatih Terim in kızı Merve Terim, Amerıka'dakı Duke Üniversitesi'ne gırmeye hak kazandı Koç Lısesı yetkılılen, Uluslararası Bakalorya Programı çerçevesınde başvurduğu Duke Ünıversitesrne kabul edılen Merve Tenm'ın, lıse öğrenımı süresınce gösterdığı akademik ve sosyal performans ncdcniyle başarılı olduğunu belırttıler Okulun Yurtdışı Ümversiteler Koordınatörü Larry Türns, "Merve, gerek dersleri gerekse sosyal yönüyle kendini ispat etmiş, kararlı bir öğrenci. Fatih Terim gibi bir ismin kızı olması ncdeniyle herhangi bir ayncauk beklcmediği gibi Idşisel karizması ve yetenekleriyle çevresindekileri her zaman olumlu yönde etkilemiştir" dedı.Koç Lısesınde her yıl 10. ve 11. sınıflann yaklaşık uçte bırı Uluslararası Bakalorya Programf na katılıyor Programı başarıyla tamamlayan öğrcncılere okulun kendı dıplomasının yanı sıra Uluslararası Bakalorya dıploması verıliyor. Böylece program sonunda öğrencilere dünya çapında aynı programı uygulayan okullar tarafından çeşitli eğitım olanaklan tanınıyor. y ABD'li Walter Cavanagh ın 1397kredi kartı var ANKARA (ANKA) Guınness Rekorlar Kıtabı'na göre en fazla kredı kartı sahıbı olan kışının 1397 kredı kartı bulunuyor. Dünyadakı en eskı sektör, çakmak taşı kırma endüstrısı ıken, 20 bin ortaklı şırket en çok hissedan olan şırket % < olarak kayıtlara geçtı \ i Guınness Rekorlaı ' V' Kitabı'nda ekonomı ve ış / dünyası açısından da ilgınç olaylar yer alıyor Kıtaba göre ABD'nın Santa Clara kentınde yaşayan Walter Cavanagh'ın 1397 kredi kartı bulunuyor. Cavanagh, bu kartlan kullanmak için 70 metrc boyunda, 79 santim uzunluğunda bır cüzdan kullanıyor. Yıne kıtaba göre en yüksek enflasyon oranlarından bınne 1946 yılında Macaristan'da ulaşıldı. 1931 'de bır Pengö'lük banknota eşit olan, 1 altın Pengö, 1946 yılındaki hıper enflasyon nedenıyle 130 tnlyon Pengö'ye ulaştı. O dönemde 21 sıfırlı (8 trılyon) banknotlar pıyasaya sürüldü. 'EgymUlard biüions' adı verilen banknot, bırkaç yıl kullanımda kaldı Vergı açısından dünyanın en şanslı ınsanlan Katar ıle Bahreyn'de yaşıyor. Petrol zengını olan bu iki Körfez ülkesindeki vergi oranı neredeyse sıfır düzeyinde. Guıness Rekorlar Kıtabı'na göre dünyanın en eskı sektörü bundan tam 2.5 milyon yıl önce, bır Afrika ülkesı olan Etıyopya'da yapılmaya başlanmış. Taş kırıcı el aletleri ve baltaların yapımını içeren çakmak taşı kırma endüstrisı, hâlâ bu ülkede devam edıyor. y Tarkan'la yeni yıl 200 milyon lira • ANTALYA (AA) Yenı yıla pop şarkıcısı Tarkan ıle girmenin faturası 200 milyon lıra olacak Yılbaşı gecesi sahne alacağı Zigana Tatıl Koyu'nde ağırlanacak olan Tarkan'ın 4 bın kışılık dev çadırda vereceğı konsenn bıletlerinın 2 bını satıldı. Tarkan'ın yılbaşı konsennı ızlemek ısteyen 1320 yaş arasındakı gençler ve oğrencıler 120 milyon lıra, büyükler ıse 200 milyon lıra ücret ödeyecek eposta: tan@prizma.net.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog