Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC Imtiya/Sahihi: Yeni Giin Haber Ajansı Basın ve Yııyııneılık A.Ş'yı lcmsılcn C'umhurıyet Vakt'i adına İUIANSELÇLJK Gcnel Yayın Yönetmeııi: Ibrahim Yıldı/ 0 Yazıişlen Müdürü' Salinı Istılıbarat Cent;İ7 Yıldırım 0 I konoını Ozlem Yü YayınKurulu: IlhanSclçuklBa^' < ' . Kiılıiır Ejjcmen Berkö/. • Spor Abdülka kan), EmrcKongarlüanıijman), dir V iiıtlnıan 0 Makaleler Sanıi Karaörcn 0 Orhan Erinç, llikmel (, etlnAlpaslan # Sorumlu Müdür: Du/ellmc Abdullah Vazıcı 0 DılgıUelgc: Edibe kaya, Şükran Snner, Ibrahim Fikret İlki/ • Haber Merkezı Bugra 0 Yurt llahçrlcrı: Mehmet haraç 0 A\rup.ı Vıİdı/. Orhan Bursalı, MııslaMüdürü Hakan Kara TcniMİcısı Gürav Öı. fa Balbay, Hakan Kara. /a AnkaraTemsılcısı. Muslafa Balbay Atatürk Bulvarı No 125, Kat:4, BakanlıklarAnkara fcl 4195020 (7 hal). l'aks 4195027 •1/mırrenısılciM Scrdar Kı/ık, H /ıya Blv 1152 S 2/3 lel 4411220, laks 4 4 1 9 1 1 7 » A d a n a I emsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, lnönu ( U 119 S No. 1 Kat 1, lel 363 12 l l . T a k s : 363 12 15 Güney 7.20 Mücsscsc Miıdürü F.rol Erkul # Kıumlın.ıloı Alımıl kmıılsıııı 0 Mııhascbc Bük'iıl \cner0 lılaıe Hüsıjiıı Giirer 0 Sah'j Kaıilet Kıı/a Ikındı: 14.27 K K K I A M : I".M. l.ld. fjll. • Uenel Mııılur (mlhin Fr<lurHn#Koorx1ınatör Rcha Ivlınan • (,end MılılürYrd : Sc\da (, cıhan # I mansman Muduru: (,'elln I ıduıaıı lel U2I2 5 1 4 U 7 J 3 5 l 3 84 6U(>l.l'dk.s U2I2 5I (H4 61 \HVimla\an: Ycnt dun Haber A|ansi Basın vc Yayıncılık A *j, Baskr Sabah Yavınulık \ *> l u ı k o ı a j ı l ad W 4 I ( agaloglu W 4 Kunbul I'K J4(. Sııkcu <44 15 IsMnbul lel (<V212)512U5O5(2Ohat) laks (0 212) 511 KS 95 25 A R A L I K 2001 tmsak: 5.45 Ögle: 12.11 Akşanı: 16.49 Yatsı: 18.17 Time dergisi, sinema, tiyatro, kitap, müzik, tasanm ve televizyon dallannda başanlıları belirledi Sanat dünyasırun 2001 karnesi mii. En iyi televizyon reklamı ise Nike'a ait. Tasanm dalının en başarılısı ise lspanyol mimar SanüafjoCalavalra'nın tasarladığı Milvvaukee'deki sanat müzesi. Bu dalın başarısızı lısanssız ürün niteliğinde hazırlanan, Nevv York Polis ve Itfaiyesi'nin armalarını taşıyan tişörtler. Dergiye göre satın alanlar her ne kadar bu kurumlara yardım olsun düşüncesini ta^ıdıysa da kazanılan para ubirkaçuyanığınn eline geçti. Ohio üniversitesi arastırması Aktifstres vücudu koruyor tstanbul Haber Servisi Daha düne kadar "Stresten kaçının" uyarısını yapan bılım adamlan, stresın aslında zannedıldiği kadar zararlı olmadığını, hatta stres sırasında salgılanan salgılar nedeniyle bağışıklık sısteminin güçlendiğini bildiriyorlar. ABD'nin "Psikofcyoloji" dergısınde, Ohio Devlet Üniversitesi doktorlarından Jos Bosch'un "Stresin Varartan" konulu çalışması yer aldı. 34 üniversıte öğrencisi üzerinde yaptığı deneyi anlatan Dr. Bosch, denekleri "aktif" ve "pasif" strese maruz bıraktığını belırterekuaktif" stres deneyi ıçin deneklere bu' ezber verildiğinı, başaranlann ödüllendirileceğinin ifade cdildiğini söyledi. Bosch, "pasif" stres deneyi sırasında ise deneklere korkunç görüntülerle dolıı bir cerrahı operasyon un izletildiğinianlattı. Bosch, "Stres sırasında vücut, tehlikeye yanıt vermeye çalışan salyalan üretiyor. Ancak pasil' stres sırasında vücut (alebi karşılayamazken akrif stres sırasında bu prnteinler daha fazla üreüliyor" dedi. • Sinema dalında eleştimıen Richard Schickle'ın belirlcdiği ilk on sırasıyla şöyle:"Shrek, Black Hawk Down, In the Bedroom, Amores Perros, The Deep End, Lantana, Faithless, With a Friend Like Harry, Ali, Liam.' ÇeviriServisiYeni yıl için geri sayımın başladıgı bu hafta bir yanda 2002'ye yönelik umut ve istekler dıle getırılırken diğer yanda da 2001 'in bilançosu yapılıyor. Yabancı basın kuruluşlan çeşitli dallarda yıla damgasını vuran iyı ya da kötii olaylan belirleyerek okuyuculanyla paylaşıyor. 11 Eylül saldırıları sonrasındaki çalışmalan nedeniyle New York Belediye Başkanı Rudy Guiliani'yi "yikn adamı" seçen Time dergisi ise olaylardan çok sanat ve sov dünyasında iyi ve kötüleri belırlemeyi tercih ettı. Aynca tiyatro, sınema, müzık, tasarım, televızyon ve kitap konularında yılın eıı iyi on yapıtını ve her dalda en köriiyii seçti. Sinema dalında eleştirmen Richard Schickle'ın belirlediği ilk on sırasıyla söyle: "Shrek, Black Hawk Dovvn, In the Bcdroom, Anıores Perros, The Deep End, Lantana, Faithless, VVith a Friend Like Harry, Ali, Liam." Sehickle'a göre en kötii film ise Nicole Kidman ın başrolünde oynadığı "Moulin Rouge." 11 Eylül saldırıları ABD'deki televizyon programlanna damgasını vurdu. Televizyon dalında bir numarada, herkesin mizah programlarının sonunun geldiğini düşündüğü anda terörist ve saldınlan konu alan bir böliim hazırlayan DavidLetterman'ın programı yer alıyor. Dergiye göre yılın en kötüsii olarak "The West Wing" adlı sevilen dizinin 11 Eylül'ü konu alan bölü Bir tmparatoriuğun Kitap dalının bir numarası Richard Russo'nun kaleme aldığı, 40 yaşındaki is adamı Miles Roby'nın yaşamını konu alan "Birlnıparatorluğun Çöküşü" (Empire Falls) adlı roman. Bu dalda en kötii belirlenmemis. Müzik dalındaki en başanlı sanatçılar ve albümlen ise sırasıyla şöyle: "The Strokes (Is This It), Marc Anthuny (Libre), Systems of a Davvn (Toxicity), Ryan Adams (Gold), Olu liara (Ncighborhoods), Lucinda \Villiams (Essence), Valery Gergiev (The Rite of Springj, Aterciopelados (Gozo Poderoso), Dolly Parton (Little Sparrmv), Aaliyah (Aaliyah)." Time'a göre müzikte yılın en başansız sanatçısı yenı albünıü "üıvincible'' ile Michael Jackson. Tiyatro dalının bir numarası yazaryönetmen Mary Zimmernıanın Broadvvay'de sergilenen yapıtı "Metamorphoses." 'Yunus Adatn' ölümü seçti ROMA (AA) "V\ınus adam" lakabıyla tanınaıı ünlü Fıaıısız dalgıç Jacquas Mayol intihar etti. Jandarma kaynaklan, 74 yaşındaki "yunus adam"ııı, komşusu Marina Donati tarafından, Italya'nın Elbe adasındaki evınde asılı halde bulunduğunu belirttiler. Doktorlar Mayol'un 22 Aralık Cumartesi günü kendini astığını belirtirlerken jandarmaların, Mayol'un evinde kendi isteğiyle ölümü seç. tiğine ilişkin bir mektup bıraktığını belirledikleri kaydedildi. Hayatı, ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'ın Türkiye'de "Derinlik Sarhoşluğu" adıyla gösterilen "LeGrand Bleu" adlı filmine konu olan Mayol, dünyanın 105 metre derinliğe dalan ilk dalgıcıydı. Kişiyc göre dcğişir Psikolog Nur Velidedeoğlu Kavuncu ise stresın kışiden kisiye değişkenlık gösterdiğıne dıkkat çekti. Kavuncu şöyle konuştu: "Stres, kişinin ııasıl algıladıgına ve basa çıktığına göre degişir. Stres, kontrol edilebildiği sürece yararhdır. Kontrolün elden kaybedilmesi durumunda sorunlar ortaya cıkabilir." eposta:tanf« prizma.net.tr Hollyvvood'da Türk imzası • NEVVYORK(AA)Hollywood'da çevrilen pek çok ünlü filmin afişinde, halen Californıa'nın Beverly Hills kentinde yaşayan Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'in imzası buluııuyor. "New York ve Los Angeles'ta beklediklenndcn çok daha fazlasını bulduğunu" kaydeden Yiicel, California'da kendı kurduğu ijirketi "lconısus L&Y"da yönetmen olarak çalışıyor. GÖZÜ>I 8ETREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Bir Babanın Actsı Hiç Dinmeyecek! Bu yıl pek çoğumuz ıçin acılı, sıkıntılı bir yıl oldu. Bülün dünya için de. Ama içimizde biri var ki o acılann en yoğununu yaşadı ve bu acı ne olursa olsun onu asla terk etnıeyecek. Evet, bu yıl ölüm oruçlarında yitirdiğimiz iki genç insanın, saf bir inanış,la yaşamlarını feda eden bir abla ve kardeşin, yani Zehra ıle Canan'ın babası Ahmetkulaksız ııı acısı hiçbirzaman azalmayacak. Ne olursa olsun. Bu, Ahmet Kulaksız'ın bilmedigi bir ijcy degıl. O ta başından bcri bunu biliyor. Kızlarının kararlarına saygı duyup onları ölüm orucuna yattıklan evde ziyaret eltiği andan beri biliyor. Kızlan öldü ve bunun acısı hiçbir zaman geçmeyecek. Acısını paylaşmak ve ikı kardeşin olağanüstü saf ınançlarını gelecek kuşaklara, bilmeyenlere aktarnıak için Ahmet Kulaksız tüm gözyaşlarını tutup onları anlatan bir kitap yazmış. K.ızlarının çocukluğunu, sevinçlerini, inançlarını, hapishane günlerini, onlann babalanna yazdığı mektupları, dostlarıııa yazdıkları mektuplan ve onlara dostlarından geleıı mektuplan loplayıp herkese bu iki kız kardeşin kızsanız da saygı duyacagınız öyküsünü olanca yalınlığıyla anlatmış. Doğrusu ben kıtabı okurken özellikle de Zehra ve Canan kızın çocukluklarını, okul yıllarını anlatan fotoğraflara bakarken gözyaşlarına boğuldum ve Ahmet Kulaksız'ın acıya dayanma giicüne bir kez daha hayran kaldım. Ona ilk rastladığımda da bu dayanma gücüne hayran olınuştum. Küçük kızı Canan ölmüştü ve abla Zehra, Armutlu'da bir evde Sevgi Erdoğan'la birlikte ölüm orucuna yatmıştı ü gün, ben oraya gıttığimde Sevgi Erdoğan, ne denli yaşama bağlıysa, Zehra o denli uzak görünüyordu ve benimlc birlikte onlan ziyarctc gelen ve bu işleri bilen doktor arkadaşım Zehra'nın ölüm yoluna girdığını kulağınıa fısıldamıştı. lşte tam da o sırada Ahmet Kulaksız yanıma geldi. Itiraf etmeliyim o an içim ona karşı öfkeyle dolmuştu. Içimden Ahmet Kulaksız'ı kollanndan tutup sarsarak "Yeter alın kı/ını/ı bııradan götürün, yaşaması için her şeyi yapın" demek gelmişti. Ama susmuşrum. ünun o sessiz acısına, içine düştügü çelişkili ama çaresiz duruma hürmet edip susmuştum. Kızlan karar vermişti ve onun gerçekten yapacak hiçbir şeyi yoktu. Kızlannın mücadelesine saygı göstermek ve ülkedeki F tipi cezaevlerinin kalkması için savaşmaktan başka. tşte Zehra ve Canan adını tatşıyan elimdeki kitap bu mücadelenin birparçası. Ahmet Kulaksız, kendi ailesinin güzelliklerini, birbirlerine olan düşkünlüklerini, Canan ve Zehra'nın dedelcrine, ninclcrine olan scvgilerini, kızlannın hayata nasıl sımsıkı sanlmış, neşeli ve dost ınsanlar olduğunu anlatıyor. Ve kitap boyunca hissediyorsunuz; ne Zehra ne Canan bir macera ugruna yaşamlannıfedaetmemişler, onlann bu intiharındabirmantıkvar. tster katılın, ister katılmayın, ortada ölüm gerçegi ve kendi içinde tutarlı bir mantık var. Belki de Ahmet Kulaksız bunu göstermek istemış. Zaman zaman haklı olarak yakınıyor. Ülkedeki eşitsizliği, yoksullugu ve yolsuzlugu düzeltmek için yola çıkanlann, kızlarını ve dostlarını nasıl yalnız bıraktıklannı söylüyor. Buradabiran durup düşünüyorsunuz: Sanki onlar başka bir gezegende gibiler. Hay huy ıçinde, bizlerin pek algılayamadıgı, ama kendi içinde tutarlı bir başka yaşamın sürdügü bir başka gezegende. lşte kitap bu gezegendeki hayatı biraz olsun anlatmaya çalışıyor. Acısı hiç dinmeyecek bir babanın kızlarına adadıgı bir kitap bu. Her zaman kitaplıgımızda bulunması gereken bir kitap. Bazı anlarda yaşamın degerini daha iyi kavramamız için! Not: Canan ve Zehra (Tavır Yavınları). sereyleisil@yahoo.com Ivrîz Köy Enstîtüsü miizesi • Haber Merkezi 1 vriz Köy Enstitüsü müzesi kuruluyor. Emckli öğretmen gazeteci Hasan C'an, miizede köy enstirüsünden kalan mandolin, akordiyon, giysi gibi bırçok eşyanın sergileneceğini söyledi. Can, Milli Eğitinı Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Kiilfür Müsteşar Vekili Abdullah Dörtlemez'in projeye destek verdiğini belirtti. Müzeye destek olmak isteyenler(O332) 713 27 17no'luteletbna başvurabilır. Erkekler daha çok hopluyor • İSTAJNBUL(ANKA) 1Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KulakBurunBoğaz Anabilim Dalı üğretim Üyesi Prof. Murat Toprak, toplumun yaklaşık yüzde 50'sinin zaman /aman horladığına dikkat çekti. 1 lorlama sorununun en sık, kilolu erkeklerde görüldüğünü vurgulayan Toprak, bu kişilere bir kulakburunboğaz uzmanına gitmelerini önerdi. gelmek için annelerinden izin alıyöfî İş Bankası "İlk İmza" hesabını sunuyor: Artık 1218 yaşları arasındakiler de iş Bankası'nda Bankamatik kartı sahibi olabilecek. Para yatırıp çekebılecek, yatırım fonu alıp satabilecek. Üstelik Internet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı hizmetlerinden yararlanabılecek. www.isbank.corn.tr 444 02 02 TÜRKİYE S* BANKASI l ı i ı k i y o ' ı ı i ı ı IS.ınk.hi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog