Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

25 ARALIK 2001 S A L I * * * * CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI GUNCEL CUNEYT ARCAYIJREK • Baştarafı 1. Sayfada Yılmaz, ıkı ulke arasındakı farklılıkları sayarken ılk olarak "Arjantın toplumunun bızım toplumumuz kadarfedakârlığa katlanabılen bırtoplum olmadığının" altını çızıyor Bu saptama ne olçude doğru'? Bu soru bır başka soruyu akla getırdı "Acaba Turkıye Arjantın'e benzermP" Konunun uzmanları şımdılık boyle bır tehlıke olmadığı goruşunde "Mevcut koşullar altında böyle bır olasılığın olmadığım" soyluyorlar Uzmanların açıklamalarında kımı oğeler var kı, dıkkat çekıyor örneğın Turkıye'de "kutsal devlet" anlayışının varlığından sözedıyor Turk ınsanının sıkıntılara, bunahmlara, hatta krızlerden doğan her turlu ıstıraba "kendını çok çabuk adapte ettığını" one surerken şoyle dıyorlar "Turkıye'de açlık sınırında olan ınsanlar var ama, acı çekme endeksı çok yuksek " Bu açıklama garıpsenecek bır açıklama değıl mı? Ne demek ınsanlarımızın "acı çekme endeksının yukseklığı?" Bır çeşıt ıstırap çekmekten haz mı duyuyor Turk ınsanı? Daha sonrakı açıklamalar, Turk ınsanının daha sabırlı ve (herhalde dınsellıkten kaynaklanan) tevekkul sahıbı olduğuna değınıyor Yıne dınden kaynaklanan fıtre, zekât, harçlık gıbı ışleyen mekanızmaların ınsanları Arjantın'de olduğu gıbı sokağa dökmekten alıkoyduğunu one suruyor Ama suç oranları artıyormuş toplumsal değıl, bıreysel patlama varmış Turkıye'de Turkıye'nın Arjantın'e benzememesınde ola kı uzmanların dıkkate almadığı bır başka neden vardır Başbakan Yardımcısı Yılmaz'ın bır sure önce soyledığı gıbı, halk, hukumetı oluşturan partılere karşı buyuk bır öfke ıçınde Ama, {Yılmaz'ın dedığıne göre) haklı olan bu öfkeyle gıdılecek bır yer, alınacak hıçbır sonuç olmadığının bılıncıne mı vardı halkımız? Acaba, acaba? Yoksa, her Allah'ın gunu yuz bınler sokağa da dökulse, halkımız bu turden tepkılerın ulke yonetıcılerıne vız geldığını göre gore artık usanç mı getırdı eylemlerden'? Işçı, memur, emeklı sendıkalarının mıtınglerı ses getırdı mı 9 Yoksa hukumet, mıtınglerı toplumun darlık ve zorluk çekenlerın bır çeşıt "boşalması" gıbı mı yorum luyor'? 17 Kültür ve çevreye madeni' darbe EBRl) TOKTAR ANKARA Hukumetın ekonomık krıze karşı "doğal kaynakları harekete geçirme" çabası çerçevesındc şekıllenenyenı Maden Yasa Tasansı, StT alanlannı maden arama çdhşmalarına açarken Çevre Bakanhğfnın, Çevre Etkı Değerlendırme raporu (ÇED) surecındekı yetkısını de daraltıyor Eurogold gıbı maden şırketlerıne veşıtlı teşvıkler ve maden çalışmalanna vergı ındırı mı getıren tasarı, bu hafta toplanacak Bakanlar Kurulu'nda "oncclikli gundem" maddesı olai.dk Fkonomık knz nedenıyle kaynak ardyi!}larını surduren huku met, "madenciliği harekete geçirmek ve şirketlerin Turkiye'de maden aramasının onundekı burokratik engclleri kaldırmak" hedefı çerçevesınde bır tasan ha/ırladı Ancak <,evresel, tanhsel ve kulturel zengınlıkler açısından çeşıtlı nskler de oluşturabılecek tasan, Bakanlar Kurulu'nun oncelıklı gundemıne alındı Tasarının gerekçesınde çevresel kaygılara yonelık eleştın, "Son yıllarda madencilik sektorüne olan ilgi azaldı,yatınmlar durma noktasına geldi. Çevresel endi^e, madenciliğc getirilen kısıtlama ve yasaklar, ağır ve çok uzun sure alan burokratik işlemler, ruhsat iptallerini öngoren maddeler, ruhsat guvencesinı azaltarak madencilik çalışmalarını a/alttı" cumlelenyle ıfade edıldı Sl 1, mera ve zeytınhklerın maden çalışmalanna kapatılması da eleştınlen tasanda, "Oysa bu kısıtlama, yarardan çok zarar getiriyor" denıldı Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı ve Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan tarafından ortaklaşahazırlanan tasanda, Furkıye'dekı maden kaynaklan ıçın sennaye bınkımı oluşturulması da hedeflendı Mevcut yasada, bır madenın aranıp ışletılmesı ıçın 10 değışık bakanlıktan ızın alınması gerekırken, yenı yasada bu sureç kısaltıldı Devletın nıadencılıkten sağladığı gehrı daha duzenlı ızlemesı ve ıijletmesı ıçın de "devlet hakkının tahsilinc ilişkin bilanço sistemi" değıştınldı Yenı yasada, uretılen cevhere satış tutarı uzennden "devlet hakkı" odenmesı ılkesı getınhrken mahalh ıdarelere de gehr olanağı sağlandı Devlet hakkı gıbı mahalh ıdarelere "özel idare payı odenmesi" ılkesı getınlerek, mahallı ıdarelenn fınansman açısından desteklenmesı hedeflendı Yenıyasanın getırdığı duzenlemeler şoyle • Çımento ve kıreç sanayıı hammaddelen, Maden Yasası kapsamına alınıyor • Madencilik sektorunun teşvıklerden yararlanması ıçın 'rezerv tüketim payı ve taşınma masraflarına' vergı ındırımı getınhyor • Maden ışletme sahalarında ÇED alındıktan sonra, belırlı surelerle bunu yenıleme zorunluluğu kaldınlıyor • 2683 sayıh Kultur ve Tabıat Varhklannı KorumaYasası'nın 8 maddesınde yapılan değışıklıkle SİT alanlannın "maden ve petrol arama faaliyetlerine açılması" sağlanıyor Yıne SİT alanı ılan edılırken petrolmaden ve enerjı ve doğalgaz guzergâhlan dıkkate alınacak SİT alanı ılan edılırken, Enerjı Bakanlığı yetkılılerı de karar aşamasında yer alacak • Petrol.jeotermal ve madenlenn aranması ve ışlenhııesı ıçın gereken ÇED surecı, Çevre ve Enerjı Bakanlığı ıle muşterek duzenlenecek yonetmehkle belırlenecek Her turlu maden ıçın aynı ÇED belgesı yenne, her projeye ozgu ÇED alınacak • 3573 sayıh Zeytınhklenn Islahı ve Yabanılenn Aşılatılması Yasası'nda değışıklık yapılarak, buralara yeraltı servet ve kaynaklannın ışletılmesı olanağı getınlecek 6 GUNDEM MUSTAFA BALBAY ANAYASACILIĞIMIZIN 125.YILI PANELÎ Tanör: Tarih şovenizmle değil etııik çeşitlilikle tartışılmalı tstanbul Haber Servisi lstanbul Ünıversıtesı Hukuk Fakültesı Anayasa Hukuku oğretım uyesı Prof. Dr Bülent Tanör, tarıhı, "şovenizmle" değıl, "etnik çeşitlüik" ıle tartışmak gerektığını behrttı Prof Dr Necmi Yüzbaşıoğlu da Turkıye 'de anayasalann hukukı altyapısı olmadığım behrterek "Anayasalann tabanı olsaydı 61 Anayasası'na sahip çıkardık" dedı Marmara Ünıversıtesı (MÜ) tarafından Hukuk Fakultesı'nde duzenlenen "Anayasacılığımızın 125. Yılı" konulu panelde konuşan Prof Dr Bulent Fanor, Turkıye'nın anayasal tarıhınde Osmanlı Imparatorluğu'nun katkılarının olduğunu behrttı Osmanlı hukukunun kozmopolıt bır ozellığe sahıp olduğunu ıfade eden Tanor, çokuluslu olmasının Osmanlı hukukuna olumlu etkıde bulunduğunu kaydettı Yunanıstan ve Bulgarıstan'dakı meşrutıyet anlayışlarından Osmanlı hukukunun etkılendığını soyleyen Tanor, "1876 Kanuni Esasi'nin kahuliinde Ermeniler onemli rol oynamıştır. Tarihi, 'şovenizmle' değil 'etnik çeşıtlılık' ile tartışmak gerekir. Anayasa tarihimiz çok ulusçuluktan etkilenmiştir. Rum, Ermeni veYahudi cemaatleri, 19551960 yıllarında özel hukuk işlerinde karar almalarını sağlayan bugünkü anlamda olmasa da adına anayasa dedikleri tnetinler hazırlamışlardır"dedı uretken gucuz' diyor. Böylece anayasal haklarına sahip oluyor" dıye konuştu Anayasanın hukuki tabanı yok 1 urkıye'nın hukukta çağdaşlaşmayı gehşmış ulkelerden alınan yasalarla gerçekleştırmeye çalıştığını savunan Yuzbaşıoğlu,"Anayasalanmızın hukuki tabanı yok. Eskiden geçerli olan Batı'nm değerleriydi. Şimdi de Kopenhag kritcrleri" dedı Prof Dr Fazıl Sağlam ıse 1982 Anayasası'nın gerı donuş olduğunu behrttı Sağlam, şoyle devam ettı "Anayasa değişikliğinin yaşanıa geçirilmesi bakımından uyunı yasalarının daha etkili olması gerekir. 1961 Anayasası ilk altı ay içerisinde bunu gerçekleştirmiştir. 82 Anayasası'nı savunanlar da artık değişmcsinin gerekliliğini anlamışlardır. Türkiye'de hukukun gelişimi parça parça oluyor. Bunun nedeni partiler arası farklılıktan kaynaklanıyor." • Bajtarafi 1. Sayfada de hesaplıyor Bunda Batı'nm yanı sıra Afganlılar da belırleyıcı olacak Turkıye konuyu açmadan Afganlılar söze gırıyor "Bız sızden öncelıkle duzenlı bır ordu kurmak ıçın yardım ıstıyoruz Bundan sonrakı surecın belırleyıcısı, yenı yönetımın kendı ıçındekı ıstıkrarının yanı sıra duzenlı bır ordu kurabılmesı olacak " Ardından eklıyorlar "Bunun devamında duzenlı bır polıs gucu de oluşturmak gerekıyor " Turkıye halen 28 ulkeyle askerı konuların da ıçınde olduğu stratejık ışbırlığı yapıyor Afganlılar da bu tur bır ışbırlığıne gonderme yapıyorlar Konuşma sırasında Atatürk dönemınde Turkıye'de eğıtılen Afganlı subaylar da konunun tamamlayıcısı oluyor Bu ışbırlığının geleceğını şu aşamada ongörmek guç Çıplak gozle gorunen başlıca ıkı engel var 1 Afganıstan ıçındekı dengeler 2 Batı'nm Afganıstan planı Bırıncı şık, kurulan geçıcı hukumetın ılk toplantısında net bır fotoğraf olarak ortaya çıktı Farklı yaşam bıçımlerının, farklı Islam dını anlayışlarının ınsanları bır araya gelıp kabıne kurdu Ahmet Taner Kışlalı'nın sık kullandığı bır değerlendırmeyle soralım Bu gruplar, aralarındakı farklılıkları mı öne çıkaracaklar, ayrılıkları mı? Ilk toplantılardan sonra görunen o kı Afganıstan'dakı teror batağı sındırıldı, ama Batı şımdı de aşıretler batağı ıle karşı karşıya Terör küreselleşirken... Bu duruma da bır soruyla yaklaşalım Batı bu batağı duzgun bır yapıya mı dönuşturmek ıster, batağın uzennde etkın olacağı bır hâkımıyet rnı kurmak ıster? Oluşumugelışımı çok farklı olsa da Balkanlar'da yaşananlar ıkıncı şıkkın yaşama geçırılmekte olduğunu gösterıyor Batı, Afganıstan'da bırbırıyle barışık olmayan grupların arasında denge kurup koltuğunu bu dengenın uzennde tutacağı bıryapının harcını kardı, ınşasını surduruyor Turkıye, Afganıstan'a hıçbır onyargıyla, yarar amacıyla yaklaşmadığını sureklı yınelıyor Bu noktada, Turkıye ıle Batı'nm Afganıstan'a bakışı arasında farklıhklar var Turkıye, arada dengeyı kuracağı bır polıtıkayı yaşama geçırmeye çalışıyor Afganıstan'da yönu laıklığe dönuk bır yönetımın oluşması, bu ulkenın yanı sıra Araplslam dunyasını ve Orta Asya'yı da etkıleyecek Orta Asya'dakı her akımın olumluolumsuz Turkıye'yı de etkıledıgını dıkkate almak gerekıyor' Afganıstan'da yenı yapı oluşurken göz ardı edılen bır durum daha var Uyuşturucu tıcaretı Çıkış noktası Afganıstan olan uyuşturucu tıcaretının maddı boyutunun yılda 80 mılyar doları bulduğu tahmın edılıyor Bunun 500 mılyon dolarını Afganlılar alıyor, kalanı ulkenın batısından başlayıp en uca kadar gıden uyuşturucu tacırlerı tarafından paylaşılıyor Acaba uyuşturucu tacırlerı, buyuk bölumu "kuralsız bölge" olan Afganıstan'ın kurallı bölge olmasını ıster mı? Uyuşturucu tıcaretını para getırdığı ıçın Taleban'ın da yaptığı dıkkate alınırsa, aşıretlerın "dolarla kural" arasında seçım yapmaları gerektığınde vereceklerı kararı tahmın etmek zor olmasa gerek1 2002'ye ılışkın öngöruler arasında ne yazık kı terorızmın alacağı boyutlar da yer alıyor Uzennde bırleşılen yorum, başta ABD olmak uzere pek çok ulkenın teror tehdıdı altında olduğu O zaman teror küreselleşirken terorızmle mucadeleyı de kureselleştırmek gerekıyor Islam dunyasından Batı'ya, herkesın durumu ölçusunde vermesı gereken başlıca sınav bu1 ankcum@ttnet.net.tr Söz hakkı almak için hak mücadelesi verilmeli Prof Dr Necmı Yüzbaşıoğlu ıse Avrupa'dakı hukukı gelışmelerın ve kazanımlann arkasında burjuva devrımının bulunduğunu ıfade ederek sınıf bılıncıne varmadan ve hak mücadelesi vermeden soz hakkına sahıp olunamayacağını tanhın gosterdığını behrttı Yüzbaşıoğlu, "Avrupa'da hurjuva etkinleşiyor ve hak nıucadelesine giriyor. 19. ve 20 yuzyılda işçi sınıfı'Bız de Ne bekliyor? örneğın, Tuklş'ın ısteğı doğrultusunda tasarruf amacıyla çıkarılan 50 yaş uzennde kım olursa olsun gozunun yaşına bakmadan emeklıye gönderıleceğını ıçeren Başbakanlık genelgesı gerı alındı mı, duymadık DİSK Başkanı Suleyman Çelebi krız sonrasında yaşananların Turkıye'yı, "Çıldırmaya az kaldı" noktasına getırdığını soyledı Boyle soyluyor ama, Çelebi de Turk toplumunun "dayanışmacı"olduğunu kabul edıyor "Evet"dıyor, "Denıldığı gıbı toplum sağduyulu davranmıştır, ama bunun da bır sınırı vardır" Neymış o sınır? Bellı değılı Vergılerden, zamlardan sonrakı toplumsal tepkısızlık mı? Bır de sonuçta hıçbır yaptırım gucu olmayan ırdelemesı var DİSK Başkanı'nın "Olası bır sosyalpatlamanın Turkıye'dekı sonuçları (Arjantın'e oranla) çok daha ağır olacak" dıyor Sendıkalıstler boyle soylerken bır ekonomıst yazarımız ıse artık "halkımızın uyandığını" şöyle anlatıyor "Bız Arjantın olmayız" dıye başlıyor "Olmayız ama, olmamak ıçın de Arjantm 'de olan bıtenden ders almamız gerekır Çunku bızım halkımız uyanmaya başladı Bızım halkımız da ıç ve dış kaynaklardan toplanan paranın bellı kesımlerın (açıklamıyor hangı kesımlerın) ve kışılenn (kımlerın) cebıne gırmesınden rahatsız Bızım halkımız da yurtdışından gelen, IMF'den gelen dövızlerın, ıç borçlanma ıle toplanan paranın daha oncelerı bellı kesımlerın (hangılerının) ve bınlennın (kımlerın) cebıne aktığını, oradan da yurtdışına postalandığını anladı" Yaz yazarım, yaz' Irdelemelerın heyecan verıyor Ama gerçek mı? Sessız soluksuz duran halkımız uyandı m\"> Ne bekliyor? Godot'yu m u ' Kıbns sorununu ada halkı çözmeli Istanbul Haber Servisi Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Bırleşmış Mılletler'ın (BM) ya da Avrupa Bırhğı'nın (AB) Kıbns sorununa bır çozum getıremeyeceğını, çozumun yalnızca adada yaşayan ıkı ulus tarafından sağlanabıleceğını soyledı Etnik sorunlar konusunda dığer ulkelere uygulanan çozum yollannın Kıbns'ta geçerli olmayacağına dıkkat çeken Gurel/'BubirnevilürkiyeYunanistan sorunudur. tki ülkeyi direkt etkileyen bu onemli sorun başka guçler tarafından farklı çozum şekilleriyle çozulemez" dıye konuştu Istanbul Kultur Unıversıtesı'nde dun gerçekleştınlen "Hukuksal ve Siyasal Boyutlarıyla Kıbns Sorunu" konulu konferansa katılan Bakan Gurel, Kıbns sorununun adada yaşayan farklı ıkı kımlıkten kaynaklandığını anlattı Rum kesımının adaya hâkım olduğu goruşunun asılsız olduğunu vurgulayan Gurel, Kıbns Turk halkının azınlık durumuna duşurulerek sılınmek ıstendığını vurguladı Son on yıllık sureçte kureselleşmenın getırdığı etnik mıllıyetçıhk duşuntelerıyle BosnaHersek Devlet Bakanı Gürel, AB ve BM'nin çözüm getirmeyeceğini söyledi TürkiyeAB hedefini netleştirdi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Dışışlen Bakanı tsmail Cem, Turkıye'nın AB'ye tam uyelık muzakerelenne geçmesı ıçın gerekh hedeflen belırleyecek bır takvımın gelecek yıl belırlenmesını ıstedıklennı soyledı Bakan Cem, Iktısadı Kalkınma Vakfı Başkanı Meral Gezgin Eriş ve heyetını kabulunde yaptığı açıklamada, 2002 yılında tspanya vc Danımarka'nın dönem başkanhklan sırasında Turkıye'nın ıkı onemli hedefinı açıkladı Cem, lspanya'nın 6 ay sonra donem başkanhğını devrederken Turkıye'nın müzakere surecme başlamaya hazır olmasını bıldırmesını ıstedıklennı soyledı Danımarka'nın başkanhğı sırasında muzakerelere geçış ıçın bır tanh behrlenmesını hedefledıklennı kaydettı Başbakan Yardımısı Mesut Yılmaz da heyetı kabulunde, AB ıle ıhşkılerde olumlu bır hava yakalanmasının bırçok nedenı bulunduğunu beurterek "2002 yılını, sadece bu olumlu havaya guvenerek geçiremeyi/. Tersine, bunu surdurmek için çok onemli bazı duzenlemeleri gerçekleştirmek zorundayız" dıye konuştu Mumcunun anıtı parçalandı Heykelinden bile korkuyorlar tZMÎT (Cumhuriyet) Izmıt'ın Saraybahçe Beledıyesf nce 1994 yılında açılan Ugur Mumcu heykelı kımhğı belırlenemeyen kışı ya da kışılerce parçalandı Yazanmız Uğur Mumcu'nun katledılışının bıruıcı yılında, Kocaelı Vahlığı'nın karşısında oluşturulan Uğur Mumcu Parkı'na konulan heykel, dun akşam saatlerınde kımlığı belırlenemeyen kışı ya da kışılerce parçalandı Heykelı parçalayan kışı ya da kışılenn belırlenerek yakalaıımasına çalışıldığı bıldınldı Bu arada, heykelın parçalan Saraybahçe Beledıyesı Park ve Bahçeler Mudurluğu'nce toplanarak onanma alındı ve lrlanda gıbı ulkelerde çok kan aktığına dıkkat çeken Gurel, "BM'nin bu ulkelere sunduğu çözüm Kıbrıs'ta geçerli olamaz. Sorunun çozumünde başka ulusların çözümüne ihtiyaç yoktur" dedı Gurel, Kıbnslı Rumlan adanın tek sahıbı olarak goren AB'ııın 1997'de Denktaş'la Klerides'ın goruşmelennı keshğını anımsattı Kıbns Rum kesımının AB ıle ortak hareket ettığını belırten Gurel, "AB bu yanlış adımlarını devam ettirseydi ve Kıbns Rum kesimini tek aday olarak kabul etscydi, o zaman Kıbrıs'ın bolunmuşlüğunu kesinle^tırecekti ve Turkiye'yi tam karşısına alacaktı" dedı Turkıye Gazetecıler Cemıyetfnın yayınladığı gunluk Bızım Cazete Ulke sorunlarına ılışkın raporlarıyla araştırmalarıyla, koşe yazılarıyla, tarafsız haberlerıyle sıvıl toplumların gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun. Tel: 0.212.511 08 75 TAKSİM'DE MİNİBÜS YASAĞI BAŞLADI 'Anadolu'yu Metro ile İETT'ye Yaşatanlar' anıldı bilet entegmsyonu Istanbul Haber Servisi lstanbul'da Ulaşım Koordınasyon Merkezı (UKOME) ve II Trafık Komısyonu'nun aldığı karar gereğı, mınıbuslenn Taksım ve Şışh'ye gırış yasağı oncekı gece saat 24 00 'te başladı 4 Levent aktarma ıstasyonunun devreye gırmesıyle Istanbul Metrosu ıle lETTotobuslen arasında bılet entegrasyonu sağlanıyor Dönüşümlü çalışılacak UKOME'nın kararı gereğmce, bundan sonra B30, B31 ve B32 numaralı hatlar tek bır hat adı altında toplanacak ve mınıbusçuler kendılerıne verılen 6 guzergâhta donuşumlu olarak çalışacak lETT'den yapılan açıklamaya gore, ulaşımda entegrasyonun sağlanması amacıyla 4 Levent aktarma ıstasyonunda ılk etapta Maslak yonunden gelen 11 hat kesıldı Daha sonrakı donemlerde rum bolgeyı kapsayacak şekılde uygulama surecek Ucret entegrasyonunun sağlanmasıyla Mavı Akbil kullanıcıları sınırsız olarak metrodan bedava faydalanacak Mavı Akbıl kullanıcıları, gerek 4 Levent ıstasyonundan metroya bınışlerde, gerekse metro ıle 4 Levent aktarma ıstasyonuna donuşlerde herhangı bır ucret odemeyecek Kontorlu Akbıl kullanıcılan ıse belırlınen bır tarıte doğrultusunda ındırımlerden yararlanacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AKKAV tarafından Kultur Bakanlığı 75 Yıl Kultur Merkezı'nde duzenlenen "Anadolu'yu Yaşatanlar" sempozyumu dun başladı Anadolu Kulturunu Koruma ve Araştırma Vakfı (AKKAV) Başkanı tsmet Erdoğan, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Gunumuz medenıyctınin kokenlerini Anadolu 'da doğan deneysel bılımde aranıak gerekir" dedı Erdoğan, Anadolu'nun Kibele, Artemis, Meryem Ana, Noel Baba, Mevlana, Yunus Emre'yı bunyesınde yaşatan bereketlı bır uygarhk olduğunu kaydettı Prof Dr Talat Halman, tum ınsanlara ve dınlere sahıp <,ıkan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana gıbı Anadolu âhmlennın onemının bugunlerde daha ıyı anlaşılması gerektığını kaydederek dunyanın dın vc mıllıyet tartışmalan ıle sarsıldığı bır donemde bu kışılenn yazdıklanna yenıden donulmesı gerektığını soyledı Devrim şehidi Kubilay Bursa'da anıldı BURSA (Cumhuriyet) Devrım şehıdı Kubilay, katledılışının 71 yıldonumunde, 1926 yılında Bursaöğretmen Okulu'yken mezun olduğu Çelebi Mehmet Lısesı'nde anıldı Yıldınm tlçe Mıllı Eğıtım Mudurluğu koordınesınde duzenlencn torende Çelebi Mehmet Lısesı oğrencılenyle Şehıt Kubilay llkoğretım Okulu oğrencılen Menemen olayını kendılerıne ozgu anlatımlarla aktardılar ADD ve ÇYDD Bursa şubelennın de destek verdığı torene, ılçedekı okullann yonetıcılerı de katıldı ADD ve ÇYDD Bursa şubelerı, Kubılay'ı en ıyı anlatan lıse son sınıf oğrencılenne "Kubilay Yükseköğrenim Bursu" vermeyı kararlaştırdı ADD Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyıirük de yaptığı yazılı açıklamada şoyle dedı "Kubilay'ı katledenlerin o günkü dflşüncclcri ne ise bugünkü dıişünceleri de aynıdır. Eğer öyle olmasaydı, Muammer Aksoy'lar, Uğur Mumcu'lar, Bahrıye Uçok'lar ve son olmasını dilediğimiz Ahmet Taner Kışlalı, dinlerini kin, kinlerini din yapan günıimüz Dervı ş Mehmet'leri tarafından katlcdilmezlerdi." Dosya No 2000/2*240 Borçlıı Metın Unay SSK Blokları No 106/1 Dtmctcvltr Yenııııahalle Ankara K.OI, I ukctıcı I ınansmanı vt Kart Hı/nıetlen AŞ Vekılı Av Vnası <^zer taratından alcy hınıze 164 6S2 212 TI alacağın ve ıcra masraflannın tahsılı i(,ın ıcra takıbı yapılmiîj yu karıdakı adresınıze gondcrılcn 49 ornek üdeıne emrıııı havı leblıgat gerı gelmıştır Yaptırılan zabıta tahkıkatı da semeresı/ kalmıştır Bu kerre odeme emrının kanuni sualere 15 gun ılavesıyle ılanen teblığıne karar venl mı^tır l^bu odenu emrının gazttede ne^rınden ıtıbaren 22 gun ıçınde borta ve takıp mas raflarmı odemenız (temınatı yatırmanı/) bortun tamamına veya bır kısmına veya alacak lının takıbat ıcrası hakkıııda bır ılıra/ını/ varsa senet altındakı ını/a sı/c aıt degılsc yıne bu 22 gun ıçınde ayrıca ve açıkça bıldırmcnu aks>ı halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmui sayılatağı ım/ayı reddetlıgını/ takdırde mercı onundc yapılatak duruimada hazır bulunmanız buna uymazsani7 vakı ıtırazınızın muvakkattn kaldırılatagı senet veya borca ıtıra/ını/.ın yazılı veya sozlu olarak ıtra daıresıne 22 gun ıçınde bıldırmcdığınu takdırde aynı mııddet ıçınde 74 madde gereğınct mal beyanında bulunmanız aksı halde ha pible ta7yık olunacagınız hıç mal btyanında bulunmaz veya hakıkate aykırı bcyanda bulunursanız hapısle Lezalandırılacağınız borç odenmez veya ıtıraz edılmezse tebrı ıtraya devam edıleceğı takıbe ıtıraz ettığınız takdırde ıtırazla bırlıkte tehlığ gıderlerını odemenız, aksı halde ıtıraz etmemı^ sayılaı.agıııız 49 ornek odeme emnnın teblıgı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 10 11 2001 Basın 78600 İSTANBUL 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Cezaevi için kitap kampanyası lstanbul Haber Servisi Istanbul Cumhunyet Başsavcılığı, Bayrampaşd Cc/aevı'ndekı 3 bıne yakın tutuklu ve hukumlunun boş zamanlannı değerlendırmelen ıçın kıtap kampanyası başlattı tstanbul Cumhunyet Başsavcısı Ferzan Çıtıcı, yayınevlerı, gazeteler ve televızyon kanallanna bırer yazı gondererek kampanyaya destek vermelennı ıstedı Çıtıcı, cezaevınde sosyal ve kulturel faalıyetlere ağırlık venldığını behrttı I sas No 1996/864 Davacı I atma Seyyarc trsın (hruz) vekılı laralından davalılar Volkan Sınopluoğlu, Ay^e Semra Sınopluoğlu (Yılmaz) Medıha Prcan (Toygan), /ekıye hruz, Ahmet Hanı dıToygan llasanloygan, llalıdı / l y a i o y g a n Nuran I)emırtanlı Vıldan Fevzıye Karalan, frlan Ibrahım DemırLanlı aleyhıne açılan ızaleyı ^uyu davası karara çıkmı^ olup Mahkenıemızın 1996/864 esas 2001/942 karar sayılı 09 10 2001 tarıhlı kararı ıle dava konusu olan Iyup Uç^ehıtler Mah Ye^ılpınar Sok 60 patta 228 ada 1 ve 30 parseller uzerındekı ortaklığın satıij yolu ıle gıderılmesıne satı^ın açık arttırma suretıyle yapılmasına karar verılını^ olup bu kararımız davalılardan adreslerı tespıt edılcmcyen Ahmet Hamdı Toygan, Halıdı Zıya loygan vc llasan loygan adlaıına ılanen teblıg olunur 10 12 2001 Basın 78277 EYÜP 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo 2OOO/18S Karar No 2001/950 Davacı Bırol Kahvecıoglu vekılı Av Demır Can Dılek tarafından davalı l Inıas Kahvecıoglu aleyhıne açılan bo^anma davasında mahkememızce yapılan yargılama sonunda, K.o(.aeîı ılı doluık ılçesı Merkez Mahallesı Cılt No 0Î Sıra No 0958 de kdyıllı davacı Yu suf ve Tatma oğlu 1961 dogumlu Bırol Kahvecıoglu ıle davalı I j/lı ve Fatma kızı 1966 doğumlu blmus Kahvecıoglu'nun boı>annıalanna karar venlmı^ olup davalı tlmas Kahvecı oglu'ntın uzun sure aramalara rağmen teblıgata yarar adresı leınııı edılemedıgınden ışbu ılanın yuksek tırajlı bır gazetede ıTaııına karar verılmı:, kararın teblıgınden ıtıbaren 15 gun ıçınde davalı Flmas Kahvecıoglu'nun mahkememıze muracaat ederek temyız hakkını kul lanmadıgı takdırde ı^bu ılamın kesın halını alacagı leblıgat yenne kaım olmak uzere ılan olunur 1 12 2001 Basın 78725 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog