Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 24 ARALIK 2001 PAZARTESİ OSS 2002'YE HAZIRLIK SOZEL 1 "Oafıt" aoıcvgll atafrdakJ cunMorln hanglaln da "Bk çay daha alır mıaınızr cumMndaM anlam lla kullamlmıftır? A) Mudürünurdahagaknadlrrıı? B) Butınavdahazorblraınavdı C) Ancak b» taat daha baMayabalnrn D) Ayaadahaorayatfdarnarnlatlr E) Oahadaonamlial yadamdaMoznaHı 2 Aaagıdakl cumMarin hanglalnda "klaslk" toıoügu olumauj bk anlamd. M l a n * » f b r 7 A) KfcB*aBarlarharzamanokurbulab»nar B) Bızda Klaalk adabıyal dankıca Dıvan adablyalı arltftr C) KonuBuvaolayorguauaciaındanklaallıblrllyku hlçtokyanlkyok D) Klaalk rlonarrtnaanalçHarıbugundeokunrnakta d» E) UaalarlrnlzoyıllardaklaakMrnodamdlyaay18 AaagniakHtrin hanglal 'dolaylı' anlabma 4m«K tir? A) O,)retmenlm Yunusu ssvm«ntn Inunı savmek B) Aıicadatım 'YannAnlun'yagUiyorumdedi C) SavntskeüVBfvneMlrdarTttftlMrguntMra D) Blr ttomıyu anlamık 0 korumın lynnttlanyia kav rvımssı donvktir E) T b l Mır ıfanı hOr y«xUtıı büf U' |aMm' dr)O> 19 Afagıdakl cümlalarln hanglalnda nadan aocıuç lllfMal yoktur? A| Çalıaaaydıkannıfd. B) OYS'datmaonıvuMaçAnmadlm Q OkPbOagatnaytioalakalludum D| KaryaJOJılçinygaarkaMrKlı E) MadanıgaknaklalhvrınidagOUnlni 20 L l t IV V 3 L Ona uzun aura yarvardım yajrjrdjru 1 Sobayıheraabarıbanyakaıdjji] AKı çlılll atıcuklar aMM«tlr Atagıdakl cümlalarln hangltlnda aaalaf «Oıcukl.r yuktuı? A) Sularnatıldadartn /Bakkızarmıadann B) BlrdanlaatıınrıallarıElnttMkocamantarlaflı C) Yaıın yaaa kifin laaa oturma / Benl anlaraın gallraan s«n da bu yaaa D) Kıaımyazdırbenlm /Mektuplanmıonayazdır E) OHinluJtlan kara <OlrrıaBinbar<ı kara 4 Afagıdakl ctlmlalarln hanglalnda Molaylıma" Kun kofnauaunu yemaz Sod pfşmanlık rayda v«rmez Ataf ohnayan yarda duman çıkmaz OançaJltıkıyınMtıl^artıkUMHıır Agaçya|kanagıllr B) Oalaoaga Blfkın panak düalannl kartramanlanna A) FahtrAktoy'unAlmanyaolaBÇlıOıiargıonunrik C) 0) E) VaaarnaaavrıclniBMTigalayanhpJardaçırmıalır OuoUbkOykuyazandır C^ri*c»yıgaroalıplWBrMırntavaflnftır B) F ihır Akıoy daha çok çgcuk rntmlan yapniıslif C) Rattmlaf duyvu va düfünct yönüodan lanfltndir D) RatımtafdarenkJa'vaanlalımla'utlacakultonıl mak E) RaaMnlarda aOırbaflJt duygular yarma lazabk ve tthjnauntardır Rualara karfi bafan göaiarmalan b>wnı rtarakat laavk ıtmalafl Orduyu tam Mİafbartt naknda tuanalan Buna gAra aaagıdaJıltardan hanglal Almanya n n Oamanlı'yı munaflk olarak yanına almak lalamaaMn nadanlarlndan Wrt O 69. VaralıaalBaalangıçMarklyanınlnBaalırıdanlBaal X W dan AP noktaaı. Ekvakrı 3106 Hn uzakttdır •una gtra 'A* noMaaaan matorMtt ko. aaagıdakllanlan hanglalnda varlMlttr? 34 Çavın yaparken Türkçanln yeteralrlığıru görmamek olanaksız BalıdtMtrıkgalısnas OzalıkH j o y j kavramarayiaından OylaalnagalıarnlıbırdlklanTOrkvaya çavıri yaparkan çok zorlanıyonunuz yanı aOzcuklar arıyorBunuL Bu sırada aakı va yanı Turkçadan yarar lamyomınuz •u parça aaagıdaM aorulardan hanglalnln yanrlı olablllr? A| Ç«rlaneaannyuıU4ıdllryıbhıak(>ıarr<rr»)ır7 B) Çavlrl yaparkan na lur zorluklar yaa yoraunuz? C) Cavırmanlndlbllrnaalyaladln«dlr7 D) Çavlrldanalaraıilkkaladlmalldlr? E) TOrkçazanglnblrdlmldlr? 35. Yızıraonr]ykua0ndaÇarnlıca>ıanMnaÇırpıaOg>. larçiımiB lnaannlulkular«darvlKaNrbakı|laOldu rOaüno kahrnnartarmmf».» yaaamaatv*«riba»kabaindagöruruz KaHtaHblryazaralukuanlalımının garçakagl va rankHHOryla da kandhl göalaftyor •u parçada Btınl adllan yaıana va yapmyla llglll (Harak af agıdakllardan hanglalna ulaaılanuu? Bu parcada aaat}Kİakltar.n tıaogialna dtOlaH: mtmlıüı? A) GeoçoyunyaıaıiafirMniamanumanoyunlarırı sahnatavacak yar butamadthlarına C) Oyurıiarı kahvalardaaargBenmaammyaraıiı ok»ugunt D) KahvBttyaiTOİvınınterhaflaaynıprogramıauıv A) l ı B) RuBya IngllaravaFrtrMjalan^boyunclBalkanlıvda ortak harekal aaiiıiarot C) RavalÛtrtia/ıiaalBahlnSavafı*nınçauaHiıhız aaoagtalnandMarn D) Otmarft AJmanyakrtıCı hgllz I gatrmalr q Otn*MnnBaU<tiDWatt>>Tlguaı 59 I Balkan Savafi Mnaminda Oajnank ofduaunda E) O^annfcuriuajşavJBbvldıajaruBMnyaraklıgra 64. MondroaAa^aaarrınknııannaıazannıSadrazam ANMlzzalPaM bınınArrtıııldugunılarlBurarak onaylanmaa m uOktmıı vt tıasına da bu yonda da ınadarvırlmalf Ancak lngllzOıfqlarır)akanı A r m Calrıor|»aıon«ardlglyOnargada Türklar alaakat lalaularınıılıantlarMnladdiigulddlaandabuaılv maya baalad>lar Buna lıraal varmarnakyız MıaK v* rHndaundalu MuıMman uyruklanfnızın rorUarm kaanHa rrtgrr» ugobkto» ankmata g a M n a k » *damâa, ln|lllılarln k u luturauyla aıagıdakllardan hanglalnl ganaıtnjKnnaya çakatıUan aoyla A) Oartıar«rik«MuajlalaBltlAlı«lr»»gM0m0nga Buna göra aaagıdaU yargtlardan hangtstna ufc •una gftra af agıdalül 61 Kanrt gort l « r t Vandajml aMa dayanan nadanlerla maaru kıknak vaya haklı çıkarmak aavınoa olan lirwıaalb«alklnllkbk>ıiUkBuna gora ftlaaft a|at»<ak> ozalllklaraan han glalna Bahlp oknalKkT? 72. I • YOkaaH N OOnaBşrianrmdOarmat»» A) B) C) D) E) 62 Denayvagözlamedayanma Akılvamantıkllkalarlnauygunalma BllndlksavlariBorgulama Varlıgınlllmalbllglaınlhadellama Blkj nın olanaklarını soruBlurma 45 Fahlı Akıoyun Almanyada ıçlıfl targlyt Wadim O4uz kadar raafm var bu kaı Har btinda parça p«'ça anguzalranUrangüzalaniatirnlar Amao butonbu ayrıntılarti durnnda bu çocukkjk btçtrnnda turduruyorbutdnJOgü RanMartyla büyuÖafiyH bak}U>n batja ki|isaltwnrtalıgıotanbuvDCwkauluk ağnbaıiı n u n dufünc«fina blr tualılı bir bayram aavmd gattnyor Masa*açocuMa«makdagi1Ubı Duföncayı duyguyu köalaklayan angaHan kaldırıp daha bır galıt>mak Aynanlamlaraaolan AvaK maıkaılarMa yi boyunea aynı aıcaklıklar «««mdyoraa bu durumun nadanl ^ ^ ı . » » • hangtal ya ı k banglM gtantj? A) Yatiızl B) IIvalll 0)lllvaV E)lvaV OYaMızlv t Oduya ılyaaaen kantmaaı IV AakanV1nbırkıtmnın'Mv*fÇikrnarduaunca«ylaiartıbıadlknaa. aorunlanmn yaratbgı ganal aonucun aşag^dakltaftfan hangtot otdufrı tflytar>abl(tr? A) B) C) D) E) OrOuda **Waıwı çıkmaaı ltnhai^>riyona(mai«gaçırmaa> l Balkan Savaaının kaybadMnaaı OrdudAkt«iuam.nalUjtıoırnaaı SavafUMınçatztvarakatadimaal Blllmda nadtnaaik * e ı ı "har dayın bır nadanl vardıı aynı kotuttar anında aynı nadanlar aynı BonuçJan doguruı' tHçtfnlnoadlr Aynı koaıdaı altında havvya aMon laalar bazan yara dutM bazan dilımaıaydl boyla bır bakktyiflD rt^ kımst bulunmazdı Okjulann düzanll oknad ^ ı Wr durumda ne nadanaaHı ılkatı na da doga UMNnolKdıı Parçaya gora doga MIMarlnln varlıgı a«agıdt kllardan hanglBlna baglanmı«br? A) Ooflayıkom,oknkalmaBma B) InıandbıOrK^tnlanbaOırnaızDoialaıislglornıatına Q OngorulOBavlarıçarrnaBıia D) DoOadakldOzartlCa E) EvranlnB«ırbb>bo»rrttyk*glanmaakıa Bu parçada a«*A«öaWlarln hangtaJna u a t H m ? YutıatKlakl ataaUladnki hangl Iklalnda matazlı btr aoylaylt yoknır? A) II a » DllvalV 21 B) veII E)llv»lll 96 C> III valV {A)MkjH. 8) ItMrMyalln alyaaal amaokrlçln kuttnılank kandama zarar varmaart onkmtya Yukanaakl oogral koontnalları,!. Dunya u»ar M a ınaaınıaa» konumı varMan laralı alanlar leln aaagıdakllardan hanglaM A) A lıoljataıdtllMılMıgoX»jboyuy««l»3)>gW afrotnaz B) BbaljaaındBII«nr«lMatogOna|<jıran>yıldaaı Q tabra>ıklaMyarmlıMtrdaık AogKiaMlarin hangUI <mal blr yarg>dır? A) 8) C) D) E) YaunnaDnklabıgavanMayayıntandı Kllaplablriunın baıOykuvar "AlathiOOIuOykaaOblraakOykOsOdOr Son öykünün ariatımı garçakton çok baaarılı llkOykusundamantıurelifUellklenolduguelflş "9aot Hanry Mlar'ln Ptakıuı unu aldım ellı tayta okumufum lahj bu adam yazmayı Bdvryot sevdıOı ^ n da kolay yazıyor va kotay okuluyor' Parçanın yatanıu Hanry MlllafTa llglll yukanda kl gtrUaa yönaltan dufOnea, tfagıdakll.rd.n hanglaldlr? A) Savgrytayapılen^erguzalolurveamacınako laycaulafır B) Hanry Matr Pktksua adl aaerlnl buyua bv ozame va Makkj yazmabr C) Yazadık yatanegl yan nda yazanarın uitüral bm Urrıa aahlp oknalan garaklr D) BayazarmbafanBi aaartnmharkaalaranrvJanva kolayca okurvnaaria bagiıdr E) uata yararlar okuyucularını har raman kurakla yan aaenar yazanar 47 46 Q D) E) 83 EBtabkgüzall dofladakı ınaandakı topkımdakıvaaa nal aaarlndakı guzall aorgular Sanat hjlBafeaı ıaa u nal aaarlnı va aanattakl gUzal kxslarna konuau yapaı Buna gtra aanal falaafatlnl talatlktan ayıran otalHk aaag«lakllardan hanglaldlr? A) OttzalkonuadnTMl B) EvranaalalmamaBi Q FaMllgmaikaııaamnlaoanaı 0) GOzaMdarlmaarnlalglanrrıaal E) Oanal gaoıralmamaBi Tvızlmat F a m ı m nın a«a*>ıl hanglatnln halkın davlatina guvan duymaat va davlatlna ııkı aıkıya b a g l ı n m a ı ı amacıyla ftulllkla Barantl arbna Hmdı> aOytanaUHr? A) Harkaalncan nıalvar>amii«guvanhgıaaglanacalı B) C) D) RU»jv«tw««m««kaWif*c*k E) Harkat mat va muDı adtnabllacak va bunu mıraı riaratc bırakabilaceiı 57 Otmanb lmparatorlu(u nun gcfttama va ç M u ı dönamlarina glrmaalyla btrllkta davlall takrar güçlandirmak va Imparalorluftun blrllft.nl korumak amao lla ortayı çıkan flklr akımlann dan hanglal Cumhurlyat dAnamtnda da uygu lanaMUna önlttgl taş'mıatır? A) Oamankalık C) Turancıfak E) BadcMk B) Fadaıaicftk A) YılarcaZıytguldak "kara almaa'yalagı olarak bl k™ş»r B) QazateaKde"bayazcam'daBugün<*yebıruytfa var C) "Ko^tıalkaaını"parrr*^rıagaçkTnl8Uartık D) BanfyanlılarınınBlnv^hapgOvardndlr E) 'EgemnlncıaTdamıtlarbufahre 6 'TanratecuguMagıdıUlaıinhanglalMlarnaeal anlamlı djgUdjr? A) ButaflıyazakfamındBdaaanatzllglnacıaıvardı B) DanlzdençıkmiB pataaartnJtoUııuylayıkaniMjlı C) Böyletlna bır tatlı yafamı baıka Uı yarda bula D) HaplafıgOrtenMzclablzJarafnıılı E) BklMıhunjralmayaoflUfn dtyabaalıyordutarkı 6 OçunhaaındanY^anlariyanavakıiaanlalmımtı herkaaa l Okıılumj hltlrmlatl düşa kalka da olta » KalabalıktaHaJuJkaHrllyotdu W Bunlarııg|aya.ajzJayıanlatır,i8tı Btı tilmtal.rd.kl arlı çlllll aotcllklardan hangl larl anlamca btrblrlna «n »akındır? A) II valll B ) l valll D) II v. IV 7 E) I va IV C] I v» II l 22. Aaagıdakl cUmlalann hanglalnda karşııaılınna rro B) C] Oamar*nınooOrBr1konumu D) E) IngAan I OurrvaSavayiMaMrıdayapıajngiıllaat bamatardattMduiŞriflna hgHara nh OarnarMn bagımıızlıOına hak va ayncaiıktanna aayg< gOattrıl»IngMara'nm bu tutumuyia O ^ r » r * n m hangl gucil atUatı hala jaörn^yi amafladıgı A 0) GOnasıtınlar Yengaç Mnaneaal na dm galdkjı gundaA bolgaalnngunayMagacaaOnnl24 aaalbukı E) AbovjaalDo^MandyanYanrnkuraaRvja B bol' gaa Batı Mandyan Y a n n k n a n M r 64 A) B) OnlarbandanyanmMatdncaburayaoalrrMalardl hkokuMaklBimfflgratmanımıannamkadarMvı yoıum C) BukelıaagaçgaMın D) Yarlık alması dana çok çoojklarımn hosuna gıt 74. I • I r«uvaKartyalnıl)ar»nnmrunuyarl.ptJO< dUfürma. KlrıdanliBua««ıınuluUorar«nıflAkdanırılan azoknatı (Mna^YıniMhtdaganaldjgOnayaılognıglı» dkça kjlıo kar aırıırı va Bjrnn yâkaakj Btnırmın F rMUcnaya gua garcakngl aalt kandl gortKiyl. guran degBnanyandandaOarlandıren yaralıcıınunlaı lyl munlardır Ama garçakllkta olan ahlakm aı nırtarı ıçlnda kalan va dagadandırmalannı bu ahlakm dağar yargılanna uydurmaya çalıaan sürü ıntanı aa kotüdur ParcadaMatlcha lyl Inaanı hangl oıalllgl lla k«il Inaandan ayırmakladır? A) Topkjmlauyum^arlBndaolma 37 23 1 eiryazı dıgında bıraklıgı «UcOMann çcMuguyta daganarv dlrlllr I Blr ya?ı ne danH aynnlılı tuluhjraa 0 danll dagar kazanır 1 Yuınındagatilarkalaealıklıeındadagı aözcUk ŞHrdan anlamayanlar anlayanlara gora çoktur kı neptlnl Ujk tak uymak hlçblr babayfıdvı harcı dag Idır Ancak bugüne kadar okudııktanmdan vardıfl rn snmıaı gfira fUrdan anlamayanlann basında adabıyal lanh çtlan alaflırmenlargahr Elımı/dekı adabıyal lannw>r tezkıraler alasbnlar bunun an aagfeKn kanıttarıdır Eo> bryal mız n ıızun gaçrmamdan ttthTdıyâbızfisunduk kuını ncalaraanız aızde bu kantma katılıraına •u oarç. afagıdakl aomlann hanglalna yanrl olabHlr? A) Elsfllmıanlar |Drdari hoalanınaf rnıv C) Blza"<jaft*r4anWturk«anlargerçflMencUrvmft1<r7 D) Şıırdan anlayanlar anlamayanlar ayr m doğ u mudur? E) ,«rrlanarıa«Tiayana>kırnlarr>rar IV Aynantauzarlntth*>MrMrkazlan)endaOu takMn yaral taaMn daha lan anaaı darlıgında glzMdr IV Kıaa ve Ozkj yazı blnjarca aâzcük afaaından bır aaçmeyl garaktlnr Yukandakl numaralı cüml.Hrln hıngllarl arvlamca MrtHnna an yakındr? A) IvalV D) Ivalll 24 B) IIvaIV G)lvall C) IIvalll A) B) C) 0) E) JaapoHKkonum Sananal Aakangttç MartuulotDm HaMa» M . AaagıoaklDOrtyaharUandBHIaanBanrraıbatınr kazdan avnoalara ayrn anda uzay araolan abkmytır Har u a r an» atooiardan DunyadaU markaıaı ayn Yuka da a A) I aHUardan hanglalnln mufumınlklalndan Mhtadllmaz? B) II C) III D) IV E) V B) YanaaıkdaOarlarikoruma C) EhkOcOniugutaninma 0) Elai«ralt>akı|atısınatarılrıolma E) KutMldouruvarsaytmın uvunma 8S Dogabifnlan genalemelarBijlajmakamacındadır Bu aanaHamalar laadanayavagozlemadayanantumavarımın Izın vardıOı uçuda kaamdk Ancak bu kaainnk makmaDK va mantıklakı kmnaua kanahnlmamalıdır rjçaü olasılık ankmına gak Parçada mantık va matamatlktafcl kaalnllgln doga blllmlarlnda olmamaaı af agıdakllardan hanglBlna baOlanmiftır? A) Konutorının larklılıgına B) KuaanılanyAnttnvj C) Araatırıcınınyalklnllglna D) Araatırma lekmklannın azlıgma E) BHgnnyalanlziıgına 48 lalahal Farmamyla avnMdva I AakaMık ıçın nakdı bad« kabul adKmtfltr Kafkaa Caphaarnda Kafcaa TürMartn. ayaMandwrak Ruayaya unaml bt darba vurmak va Tı> HI HınaclitlaıııtaUvaoknahalıkıvartlmlftir IV KHtMokulgıbıkurvıkjaların>onaftmahakkıvanlbrluk yolunu kaamak M hkaır'ı garl 4mak düaüncatart agemen olmuaktf Bu MlgMan harabatta Oamanh Ha HgNI eterafe A) I A) B) C.) 0) Oog^n E) B)« C|l 0)U E)V 7S Dunya akaan (junk») ranHam yaparkan gaoa va gunttacakMlanfaMırâı OacavtgunduaıoakkkM krk (anayu makank çOBHma da raz • Oan an** «Inya nm a M m d a daha lujı dtnmUadlrT Afagıdakl cuml.larln hanglalnda aomut an Itmlı blr aoıcllk aoyut anlam varacafc blclmda A) B) C) D) E) S Servatınl bu yolda harcadı YuratMonayakoymalıtın Şllr Inaanı danndan aaramalı Kırıkjımona afflkonunlakonuamayacaQim Baıarıharzamançalıakanla'ınrıakkıotonıalı* [I)Kartı maaadakızlı arkakllbırgrupyanıkaarkılarla 2000yılınıuöuffcjyordu (IIIBkgançulçalıyor bukız dokunaklı şarkılar löyhjyordu (III) Blr ara yan maH ların Urindan Url şarkıya aklaylcl blr aaala aallk al mayabaaladı (IV) SaıMn ranglyla hflllglyla kandlsıydl bu (V) OgrandlQlmlza göra konaarvaluvafda fanaglllmlalıyormuş buganç Parvadakl numaralı danMarln hanglal 'aaann 38 Blz lf dtyinca bk Ğ^m Hada adan h « v*trt çalıtmayıanlarij HlkâyaaıUdlr VaHUylt Bagdattablr adam HafunRafhfagaKi IzinalıpmartlttMtrOataftr MaOat adam bır çuvakfızın guründm\ kırk tana flntyi uzaktan atıp gaçiıirmlş Göf«nt»f bu u«(alıfla fatar kalırtar HarunRaakl lx »dw™ kırt rfın b^ıştat ktrk tarw da dagnak aMmaıını armdsr Nıçm ml? 'çOnUT d«r • • Bu parça aaa^ıdakllardan han«ıalyta malldlr? A) *lubılıyatınıbOytobo«yweharcavacaOınafBY^ı b l r t H ^ i i M y ö ı n manlıOa daha yarartı ofcırdun" B) C) D) bununtfögartpHMar yapmaaın" 49 Buna flöf» ••afltdak) yargılardan hanglalna vaniamai? A) 6) Ferman uxiitimanKritwMmwiti$k C) MUrtrnan v< g>,nmualrfiara nfcariMa l a » Iriıt» tanmm^br D) A/ırJıktoı»tya.v«ııyflMlha«aratdek*™alar* £) MvlatgönıviannM'mUalufnanalrrıak'ayncalıUı b> Ozalık dmaktan çıkmıatıf l UlualaranHttH»raty<olamınt1aıyanıaaJ lartannmaaı Savaatann gKtemk u n m u ı va ytnlgterie aonuç n! Sl 67 Ikı marklyan BraıMaki uıakkk EhaUVan kdup notaaanna g k M t t a har anlamda gt gtk t z a m t n kOlnotnaMate ArkaUfımınOzartnıttklrMallgo^lncarıldugunu blk> gaçarlbkblgldlr ArabugayirlktaktakalayMa ılgllıdlr Cakalı ınca oldugundan arkadafımın gıulabılacaglnı toyiedıOımda bu tadaca o oiay tçkı gaçadH. Parca afagıdakl tavlardan hangltlna U l U H l AB.gıd.kl cumktlarln hanglalnda "varaayınT anlamı vardır? A) B) C) D) E) TijlMbuaoYfedlaarlngerçaUafmadl ÇalıamayvKBbaaanlıtttolamaaın 9>navhrdanly«a(njçalacagımırJQaunQyorurn Tahmlnanyuzaaylalıkbkkıar* YazdıMarımokııyaoagınıhıctaımyorum A) 1 25 B) II C) III D) IV E) V Buna gtra hangl nvırkatd. makank çtıOlma 59 Avuabjrya Almanya narafcatı karftaında guç duruma dutan Ruaya nm vardmrı ntagi Ozartna tngHara va Franaa Aaaı>daUlanlan hangtaJ hlujf Davtatlaff nln bu bAlgada capna ıçma nadanlarlndan blri o J t rou? A) gfridarvMrna duauncaaı B) TrakyaııgaladidlO takdtfda Atmanya'yı gunty dan da tahdM adabfena hraatmn doO"*»1 glrmamii Kafya va Romanya "y yartarma çakma «tagı 0) Oamanh kuvvaflanm Çanakkalaya yftıalank KaFkaı CaprnMfnda Rmy nm yukurtü auRma ç*tm> dufüncan 60 lr«Mlara 12 Uart 1«15 Urihmda ftuayaVa vafdKj. • YaralaaaMfl IV Guna(ıfrtarınınual120crd«jal(at*jı V 2IAıaJıktaUgQndüzauralari A) YatazlH D)vaanl 61 B)lvaV E)lvaW C)llvalV Afagıdakllarln hanglal "ütlup"flallglll djgjjdjf? A) B) C) D) E) D0fün«MarMııçık«aç*anlalaMrr»«yi7 [>ıyguWımızıcldugug£ıanla!aMmalıylz ÖgrandlHarlmlzlyanliMiziAVilayablmalylz OcYuftırkrtjlarlaf^ırbk^rnlayaraıtmaıyız. laaarMıMa^rnızınalblraaUttaktarmabyız "B«aaktDzcOlılarlakaUollkgUr«ManrnaHlrAfagıdakl bllafla. aSuuMarin hanglal y j p j l l haealanmlfllr? A) ha nı moll C) Korog lu E) gök ku fagı B) «alanag zı D) al fadar Bln 39 A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5 I 1 KafılanlaıriılıUaokımMuk olurrıauzlukkanatınlmam a H d r T M n k gkmak"kan)«k.lgalniak gaknamak" dumlukjk va okjmauzkjktur Buna gora aaagıdakllarin hangtalnda karfit kav ramlara yar vrllin.ml.llr? A) B) C) D) E) Dunakdedlâvıabugunkaradar GUMftlzhapaglanacakhaamlza Iftbangakttnanaondabangldacaglrn EgnyidogruyuayırarnaKlırıJç MılıaammamaaMaızbMvmlf 27 26 Bu gaU|malartn Oamanli Oavtatl nda ortaya ç*kardıgı pı*ta> aonuç afafıdakllanlan hanglaldlr? A) B) C) 0) E) Ontunun bozutmaaı MalıyvntnbDzulmaaı Eöftmın buulmaaı Imperatortuöun daOdmuı Vuk.nd.kl urttadt ballrlaMiı ıwMalard«ı hanglalnda W0 km üogııyı «IdHaülgJıııla tıraaıyla ınjaaji va U J I yaral aaal tartu olufurT A) 1va2 0)<va1 B)2val E)5va1 C)3»4 76. Tun)va'dayaratld»n«<^ v »at» a oalarma» yOkaaltvabalulıo|ularnındaralari>rr|adag«rnaal y». A) OOnMkbaglIlznaUr B) OOndalkblglganal paçardir C) OOndallkblglduyumvtalgılaradayanır D) OunddikblgııazglaaUlr E) 67 Bimadarnıkuakuauzana^rmBlannıUakaltgllnMrıdan duyouvaduıuncfllarkYjMiaoyufenvAzaurHladır AncakblmaoarnıUrkarnaıı UDOn^rnakkMldaOUIr Çunkü bmmadamınındak>ndayaaadı4ıvakandlaını su vaya bu sakHda ballnaml| brir toplumu vardıı Parçada afagıdakllarln hanglal aavunulmak ladır? A) BNImongorulCtaviaık/anı "Gökçartnçıki| noktası yaaanantomulg«rt«Uik.lf Şari y«t«]ıgı yılann «inMır ttfir BöyMMa o r*f*dıflı gunlarin tanOı ohnayı baaarıyor Salt bunu d ^ l •ymzamanda gatacau'i gafçautnm tuııulma havga«na kafltıda bukmmayı da •u parçaya Qtx* OSkça'nln »llri lla Hgttt olarak aaaftıdakllvln hantfalna ulaşılablllr? A) Bj G) D) E) QAkçanln|.ınyalmvBİçtandlr BufJMantotornagatocefctr Otaımdefilatkniayhad^toyefliilrierdtr OnunBilnyafanantananlatıT Busffliefdeumutvflyarınvardır Aaag«lakilardan hanglal bu daglamalarln aonuctorndanbMdjtldjıT A) GurM^lııyAanmııboyuncalujzayagldaıfkoaBiu»»utaa«nalanruıouşma» B) O 0) E) TarımuıtHarniajrldiaMnanrajaablııaal 66 O«lak Mnaneaal taarMa yanaai U martaakı angıda varlhn tıalllklarlndan hanglal vaya 10 "BUmak" a o u l l g u aaagıdıkl cümlalarin hanglalnda "marak atmak' anlamında kullanılmif br? A) BaglaayarlannaaılkLillaıidıklannıhapbknaklalaB) Okonudatöylanenlenbendebilyonjm C) t>ur na.il hnddugunublnıryonjm. 0) BukomıyublmaklçlnNcçabarıolmadı E) SırıavdarMaraorulacaC'inıbllyorırıusun? 11 S.nm.k aoıcllgU afagıdaM cumMarin hangl alnda larklı anlamda kullamln»flır? A) SanıyaumbukonjdaodabbhıglbldUsünlıyoc B) BunMaaynjdaıkankafldlmiZıganalardaMndm C) SanınmnayalparıahtogıdahadaBrtBcak D) SınavıkBzanırBinBandım yaınlmtaım E) OnungalaoaglnlaaTimam amaytnadeonahabaı varaim 12. Afagıdakl cüml.l.rln Hanglalnda blr koaula baglıllk a«l konuauı)ur7 A) latafaanaengalmayabüBin bangRmakzorundaym B) Çoa4untiaWnaçtAdüamaaandBhatyıcjlur*> Q KoamaaaydıdOtmayacaktı D) Kantmaaaydımkavgacıkacaklı E) Otaarnrjacınubulacagınıızannalmarn 1) 1ş*nanmazdıjlenartoralılB8zl«t«"aı!"»<»cugu Aa.gıdakl dlıalarln hanglalnda kaama Ifarall (1 l.rklı blr nadanla kullınılmujlırî A) Karacofllandarklvaybanlmhallm B) KızflnmaknHlnalıcalta C) DadatogMmyarınkavgakurukjr D) Oüzalvn bu tsvalar hap aanda n'olur E) Acapgazaamalagozlomvarmoia 50 Oamantı Davtatfnm Bakan SavaalanndaaO>rtMr yanlgıya uQr*ması ıtbhatçılvm yanı Antomlar •inMİarına yd açmışüf A% agıdakliardan hanglakOn d<a poUtlk bir 5nUm oMugu aöylanabİUr? A) B) C) 0} TurHuUtduauvvaınnMmalab E) Aal^alandayanıMarntaraknması 2]Cyurdaaynıandagunaalrıulua<wtndalu 77 EU«kauKdabırbıiylan«laGuna« aynı anda dogar aymandabatar GacanaivagonduzunturalenafıRır btanbufun Ruaya r^atmayanhmanajrıaruında mal tranaHt yapaMmaa. kçjn »arbaat hman naHna Ingütara va Franaanm Aaya rürfetya«ndalu Kutaal Islam yartartmn konjnmatı va Arabntan B) B«mdamulWnaanallkguc!Or C) BlmloplumtalyaBamınOrOndOr D) BHmukıaaldagl avrantaMk E) Blnvıiaırariyonkrnllümavanrndır ** 26 O an karaımda duran adam YJUbaaj Cajojj Bty bır I II III IV Bi vurmuf tu Bu cUmladaU ılti «Lrlll aotcOldarln hanglal bOydk harlta t A) 1 B) II C) III D) IV E) V V surakit artmaktt tunki ö* y«nl Mgıtar ü ladlr Vtw olafllan I M hfla••knmaktadir Yan ünatılanlann Ögf»n«iDMi »skıyanlann y«nn« y«ml«r mr. konmaiı braytarm va kurumlar n yanı arayıtlara 51 1876 Anayaaau Oamanb OavMrmn tryaaal yapısmâa •utBfdı b* dag>M* gatremamntf Bu durumun otuamMtnda Anayaaarangtttrdl bfllQaalnln bau*maız wam y4rıainwMj vtnknaaj Iranoakı laralBU lampoti bOlganın Ingb nuhu U a u a m lujbU aanaal duuruıda. Ruayainn bogaı AaaOalakllalılodaOOrıayYarnıkllra'dayaralanlıaa (arkkmarkazlngaoa gunduııuralananMmJalun 21 Marl MNndt Ekvalor Ozamdak! A va B kanHann» OOnaıin lynı anda gMnan konumları takklakl gu* naananin b«nc<n dıyında var olma durumudur Buna gora afagıdakllarln hanglalndan dogru luktan a t ı tdjajmı? A) 2 * 2 4 B) Ankara başkanttlr C) OaOlafvaovalar D) Hj » O > HjO E| Marmara dapram Mlgatıdır •9 InannkvarınerrattknrıalbanaBrttObklariokjnıayı vaaeklarraaldagHır Düıünıal* Flzlk klmyagıbl dDja bürrlarlnln otataın aa njaldır ve tomurıuı Parca formal blllmlarla dogt Mllmlartnl htngl tzalllklarlyla ayırdalml|llr? A) 1 Q AmaçHn E) Akfar, B) Konuları Bu parfada »flltlml* Hglll olank aaaflıdaKltarin hanglalna daffnllmamlştlr? A) EOWmsorunlarınınkntnbırç02umkavuBturula l t IV V D) Iladupkımlarıny«nlbi1gitor0relmede0narn(<rol E) A) ivaH 41 "Nedenaa yazdıgına dııarKİan bakabılan yafaKig. dünyayı ıflıcOktafia kurdu,)unun (arkında olan yuaı lar çok u bUım adabtyalımızda Işla bu fur yazarları &nwnaiyor baVbirdüauncayÛküylasalafi yanatttg duyuyorum' Yufcandakl •iıto •a«t>dahl aorulann hanglain* karııhk aAytonmlf olabHlr? A) Bıztmadabıyalıınııdahangıyaıa'iaı'clahaAnam B) C) 0) E] 42 Itdtf? Hanfll yaıarlan va na lür asarları ba^anıyorsu nuz? Blzdcnaıvyturiaraıınlıktadır? lytbiryBarnaaılalmalıdır? HangJaaar hangl yazafbaşanlıuyilmalıd<r^ B)ltvefll D) I IVvaV C) iVvaV E) II IMvttV •1 kısMn turgun etm« hakkının vonlmaaı HalKm MÇUgi tamaUdlardarı oluaan btr mackam padtvahın yatklaftndftn btr ktvnına ortak o*magı Yaumayatkuıtnpartaınanloyadevredılrnası YUrOtrMyfltkıaınınpadiKaMaıiotmaıı Padtaah>nmadMfaahatmayaikwrwaBhıpokrkM> ni0M.9ac.MgMb aMtrMnzanıarılırlılıaa Buna gtra A kaMMn boylamı w Dogu oMu (unagtra • kaMMn boylamı naoV? AJ KrDagu 8) 70Dogu 0)MBan CI7QB.li (una gtra aıagıdaklkKdan hanglalnln ^ K a ra nln amaçlan araunda yar aMM> aflytanaı? A) DanOlacMarl^iittaraHartjaaaiOlnkazanmı B) IrannorlabfllgBalndBdanallmalagaçaina C) Otmanlılara kar«ı yvnmugd tavaıa Araplann daaagnkajanma E) Sttrtkgayoajnngaıanlaajnaatnı hUDavMarlDOnyaSavaaıaınaaMaOarnanlı'ya kanjı ızlayaoaktKi poMka aayanakM TurfıhOkumranlıgııırHrtandınlarak Anadokıdabv Türk davMran kuruanaaı va «nparakrtjjun Maai bflgatarmin payka>tıaaı Oamanlı davknlnm furdurOlmaaı ancak Avrupa danalm abnda bauımaız)* vartnaaı Dfikal yanı t * gOç yarakna yanna b«nan aryaaal bttnaı gkfcgu ga> korunmaaı Oamanlı markazı otortaa! yarlna adaırt markazly«p t» aMamai kuıuha» otarak baMarra|lBrdk •una g « n alagıdakllardan hanglalnln hllat DavtaUari Içln Mr BİBtrnatH ofcıatur*H)u B 4 | . 4 1 çtnjMal h> ta gaoa • gilndta a l k a M araandakl taman fanı Mra onMMı oUuguna gora (fegMal hm B L M va ( n j t t a i olan «arkaılar aaagıdakl taçanaUardan hangktMda anaıyla dotru olarak y v a m a a n A) Ivalll BllllvaV ClllvalV E) 110Batı 29 Atagıdakl cOmMarln hanglalnda yasm yanlıaı ynkluı? A) Hltotmaaaaıunlanal B) OdamısuyuAhmafaalmatı C) Blr kaç yün aonra ordayım D) KarBimdakıçocvkaa|ırdı tıanıgOrünca E) Artıkkandımlslanlıariaatmiyaraglz maddaMrtndan hangltarinln atkllt oldugu aOy 76. AaBgKjtHOurıyaraıiaandalaniıdagaaiTradzganı bm a k n M a atpkgı goruknaklMr 52. iMaaruttyatytinatirrtnaiiüyılmıdddurr^ hamlt laraf ından «avaf garakçaaıyla aon varilmlabr II maşrutıyet yunattmi laa Trabkagarp BalUnval Dünya Savaylarına kartın yıkılı; dönemıne kadar davamadabiimiftır I M S d a açılan parlamantonun 1 1 1 l a kadar •urmaalnda aaagıdakllardan hanglalnln «ttlll oMugu aAytanablllr? A) II Abdulrvamıi vadıQarpadıaaMarınbuyOnaiım jakHrn bwwnaanm} otmalar B) Oaçar Ura tçlnda haftın bttnçlanmaaı C) BablıdavlalannOaflianlıDevMuzarndatubaakı DirvvaV Eıvvııı A«atıdıkll«rin hanglılnd* böyl» blr kullantm yoktur? A) V^hing(onbukonudıhıwt<gÖrünüyor B) C) ÇocuOunbumuakıyor gui*nnbany»şd»»rtıyo»ıju D) Kadın "Vtmthhazır maMyaotunjn'dedı E) ÇocuQunrtınu(taını»*vQlytool(fadi 14 "Bıpndan goçenlonlıın Hm sknilıydın tt\cak ' •6üm\ i|tO<dW(Urin htnflHI I I * lüntUrOlüna tUtdı blr n ı l ı m çıttar? A) B) C) D) E) 19 burnununcUUnsg«ın dtKJiğlmtMtkdedln UrTuuytdmlıımadın BOfvertp sırvermodln a 30 Aıagıdakl cümkl.rln hanglalnda parant.zl. bvliFtllan yanafa olpanaiınoaft fartılv blr laacat komnalıdır? A) B) EsUzarnan|)lBiraniayacag!nallOf>()ıJamıa YıoaraonracocuklugunijngaviigiyafaOUrfaya OdAnmuatO C) dayın ba| kahramanı ( ) Nadlm Uala ( ) halklan bHydl 0) Mahallanln lllm çocvklm ( ) sanlnkl da dahll ( ) «ıdaydı E) NadlyaoagtnOAhmalharlçllharkaablHyordu 70 1 EkvalrtidmgOraür I OacavagunduzsOralannındagıalmlazdır 1 Vılh>yuncalarrrılka^aktMinc«an<lçnMk N ViboyuncuiTOAatra^raBaarjorilu V OCıtayM.rakuzavMaçuvaalluzaaar Tılt» «• flıılTlılııl IBIIIIII lıniaj» l|a»ıla>»aı M Su dunaaa/ aaagıdakllardan hanglan/la açAlayabWı7 A)Ert«* B| D) Ozalkonurnh E) Yılkharakaat 79 Afag«laUaaUarEkvaMa21ıra>IWrMaAvaB ItarMrnHOunaakiuUllzantidakıhıuıatrngat Mı*UglhMnalrpblglaraaHioaokayrımyaomak zorunludur Taknkbllgl blllmael blkjlyl garaklırmaz Çunkü bır uttalıOın bıkjlaı yeleneOa va deneyıma dayalı gunlük bllgl lla adlnHabllr Oyı. mkmloıı laknolo|k btgl bllınaal bHglnn Ur urunudur Parcad. bjrbfilan afagıdal ıglaMlr? *) r «r 31 DaranndoguaundazaylHlldaf^aQlarJ|oalanla(balı I II III Binda bançalar Içlnda yazlık avl«tjpadmanlatJ[Oy IV V flvlarl vardı Bu cumladrtl numarak MHİrrvkrtn hanglalnda tartlı Mr rvokralam. l|ara« konmalıdır? A) 1 B) II C) III 0) IV E) V A) Taknftbllgınınozellklen B) Taknolc|l rmınıiakltl C) Taknlkbagmınzamanıçanalndakıgallflml O) TaknlKbllglnınteknolo|ıkbılgırl«ntarkı E) GunümuzlaknolojHlnrdayanaldan Bu onaftınaaHrkltab.m bımlQtnçalışn>i|im bunun attyapııınıolualurablmaiı ıçlnmlfdlgarçalıtmalarım Blronvadlnclsllrkttabımı yayımlayabiacaflliTil da aanmıyorum En aıından dHadlglffî Qlbl bv kıtap yuıJıni Anlam v t aniatım tktşt açıamdan bu parfa aaa «ıdakllafin hangktl I k baaUrtılmaİKİit7 A) B) C) D) E) D^fikalanlardaçalfmaiarmoMu Bugüna kadar vanrnsiz çalıamiyım Bugüna kadafonb*tşiırkıtabımyayımlandı Intan ya>rd kça gelıtiyor olgunlftf yor Ik çahımalarım tnrar karatama mtahflmdayd. 53 Trabtuagarp Savafından finca I II Italya mn bMgaya çıkma konuaunda IngıKara va Franu'nın onayınt almaUi IngAeramn Oamanhkaraorduaunun M** üzartrv « n gaçşinı angalamaai A) Bi C) 0) E) Kana(ıl>atadagru>jaıııdaOarı>*bagrau>gı layıfbkOarmnl'nınılavamkkt ArvloluUpraUannınp Yaral r MarOa rmavaaManMiuygulannaaı a 62 IngJM I OunyaSavaa.!«a«daArapvWirylayap. b(ı MoMahon ArıHanatrnıla undaarm daalak varcagmıvaadamt ancak Franariana yaptıCı Sykaa »ıaQını FHaanVıgartya KVnanvaanMrıbal olmayanblrArapD* •una gtra IngllizMn poHukaaryla agH kllardan hangMna ukfUaMarl A) KuMkj»akka*guo»baH«kalyanar»>aaJlamakUaoHahn. B) A/apaBıkanapkark»ıdc>grufk»urıJaku»anmak tadaca anlam atklal dlkkala alındıfında B|i)ıilkl »aKuaıılaıı hanaJaaırlB Ikvaayaan OH. Aaajıdakl aUatatarlnln Kanglal anlamoa dlgaf A) B) C) D) E) 16 Blralinnnivtr ıkıctiniMivv TBkkaruttıkutuçfna? tİB*evwdlm iertvınim Eltktonustündür Ta» to|!lBduwo4ur 32 Aaagıdakl cumlalarln hanglalnda 'haman Bkndlatel) larklı Mr laman anlarm Ifarmakiadlr? A) Uçakhemenalmdlkl B) Ortian heman slmdl gHryor C) AhmalnamanalmdlgaUI 0) E) BancanaınanalrMlgltnaUn BHMaıimnsrnanalrMlanlalacaOırrı glM gallamalaftn I OOnya Sava* na m ftMDİ t t k l t l n l n aaaftıdaMlardtn hanglal olduftu Ik? A) Oamanlı aıkari gucOnOn yatorelzllOlnin oıtaya A) A markazmln yaral aaaU B markazmln yaral aaaMandahaaMdJr B) 8 markazlndavaUttJladantncaykan A m r kazında vakl egMan t o m d ı p A va B mariuzlvayrMooylamuzaflndadr O) A markaanda Günaf B markazna gora daha E) AvaBma*azlanr*igOrxl(UBCralanaallbı A|«frdakll«rln Innglal ntanat Mr yargıdrr? A) Manzaranınguzaf^arMkbufcadafanlatiıabinJI B) SanalaoustefilanriglUlhaınlzlnuyoatiığınınoıHlargask» C) Bu maçla da oyuncular olaOanüatü çaba harcadılar D) Saatdokuzdayapıtonuplantıyahafkflakatılrntştı E) KumardablrhaEtalıktır insanı içtan ıç« y«f 43 lt^0İrd4lnd«gözünBİ(çwpari maktupkutuaundan 33 17 l Çızomkokumalyıbıryfintomdır N«v« Yorkia hava ParlBtaklndan daha angukhı aokak margallarırKJaklrtkarrjkiklrrtllart vardı Araba62 SoKaktakl avln Anürtda durdu Bayan Foaıar ıkl koca bavukjnu mardlvanlardan yukarı ta|<maya razı attl hamalı SonrahamalınOcratlnıvardı ziıçakjı BaHadı kapıyı açan olmadı Na olur na otrnaz bır kara daha çaldı zllnaaalavıntaOtayanındaklkaardayankJlandı Ynadaklmaagaanadl Bu p.rçanın anlabmında afagıdakllardan han glal agır ba.maktadır? A) B) C) 0) E) OykUlema Batlmlama Batlmlama AçıUama Tartıvma Oykulama Benistm. Baümkjma Açıklama Kjrfilaflırma yordu 8ogugakaffin9Brtpbkba»ıkJ.k vardı havada avnlçinldahaOncahtçduymadıdihaflf kakrabirtoku sarmi|tı Birkaçadımatıpdgrdu Btrhi|rtıduymuştu Bu parçada a«aQ>dakl duyulardan hanglal It» aJgrfanatonan Ur aynnbya yar vfilmtmJtür? 54 A) l a m B) KoHama D) OOrma 44 C) Dokunma E) l«ltma E) OtnvınNDtvltfr^KuzayAfıikadaflatılrnaaına yotaçma». iBalkanSavafinınçıkıiMaınd*, ı BaflımaıziMarmıaklaadanbazıBafeanOiıalafir*! C| SamOn)a>ulaiı»uaıaılafcıaa»ı»»a D) C*Twlilopn»«»ıiıık4g"uıarMapa)ta|BBan™ E) »l«mı>»ıyaı«>dar«»nat»»a>na»«IBi»laıH 63 ( AraHk 1911 t a r H laavM Elkar g u M l w » » n Prarmplan Carrlyafni kuran baD Oamart «Jaünur va yazartann i ı bnlarnda M Gazata "Okumayr ö>snmak aanaflarm an güç danıdır'diyor rv OhırfcandlkkallmUokııdugimsavamisllylz. O f n ; yaaarlar gana oyuntanm oynalacak Uyalfo bu\mrwtohg*r™bukuti»<ıriK\b*mımkMtH*n3t oynatn^ıduvundUar Bu thumantorçokçalgtçafc yakın kahva lıyatrotu vanlır Bu byairotarda h « hafta btr tanalçının partad>0< tftVüfcl* Çunku bu byalrolar ra har halta dagifUrirtaf Vukandakl numaralanmıt cümMardan hangtal 'otuıma yöntamı* II» II9IH datyldir? A} l B) II C) Itl D) IV E) V Oanw<lı yı Bafcanlardan atrna Waol ll Ru»y» nın Batkan Ukaiannı kıtkırtmatına angal olan IngMara va Frantamn tav r dagiftırman t AlrnanyaiiınOtrıvılıyayaMaymaaınınlngiıpolıtıkaamda dafliş ıkJtQa yd açmaaı IV IngUiara va Rutya araıında yapılan Raval Görüş meaJ nda mgKara rHn Ruaya > Balkantonla iarbmibtrakması Mkldmualur Yukandakl kıyı tlalnln gtruMugu btlga kjln Turk alyaaal va akonomHı bajıımızlıgı dışandan rorkhayalyalnauygun MdavMarlva/unarka laralından k a M adaabhoak ukajal Nr programa A) &yryaparaWyr*saHfaıfcluv>mdaOlarvardır B) Kjyıovakndtrtıaaoyaarayakııdır Q KıyıdagDçlOblrgal gtakınuıvardır Dl AkanuatıHanaıınrraılır E) (MııraBirAdanıatndagllıraarndaknhakıa gatanyanarvardn CEVAP AIMAHTARI l.C,2.C,3.E,4.D,5.B,6.E, 7.E,8.A,9.E, 10.A, ll.B, 12.D, 13.E, 14.D, 15.D, 16.D, 17.E, 18.A, 19.B, 20 A, 21.D, 22.E, 23.D, 24.D, 25.C, 26 B, 27.C, 28 E, 29.B, 30.A, 31 C, 32.C, 33.A, 34.B, 35.B, 36.A, 37.E, 38.A, 39.D, 40.D, 41.B, 42.C.43.A, 44 E, 45.B, 46.A, 47 E, 48 C, 49 B, 50 C, 51.D, 52.D, 53.C, 54.B, 55.C, 56.A, 57.E, 58.D, 59.E, 60 D, 61.E, 62.B, 63.A, 64.B, 65.B, 66.B, 67.E, 68.E, 69.B, 70.C, 71.D, 72.C, 73.E, 74.D, 75.E, 76.A, 77.C, 78.D, 79.C, 80.A, 81.B, 82.D, 83.D, 84.D, 85 B, 86.B, 87 B, 88.C, 89 B, 90.D CumhuriyetOdak Dershanesi işbirliğiyle hazırlanmıştır BAKIRKÖY OOAK: Istanbul Cd. Kırmızı Şebboy sk. No:7 TEL 0212 572 23 03 / SİLİVRİODAK: Piri Patja Sok. 2ya Aslan Işhanı Kat 3 TEü 727 27 20 / B. ÇEKMECE ODAK: Mektep sk. No: 1 TEü 881 91 86/ TELEFONLA BAŞVURULAR İÇİN; NAMIK DURAN (Ftehborllk öğratmenO (0212) 881 91 84881 91 85881 91 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog