Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet lıntiyaz Sahibi: Yenı Gün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A Ş'yi temsılen Cumhuriyet Vakfı adına İLHAN SEU, UK Genel Yayın Yönetmenı: Ibrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürü: SaHnı Alpaslan # Sürumlu Müdür: Fikret llkiz • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara istıhbaral. Cengiz Yıldırım • bkunomı Özlem Yüzak • Kültür. Egcmcn Berkö/ • Spor. Ahdiilkadir V ücelman 0 Makaleler: Sami Karaören 0 Diueltme Abdullah Yazıcı 9 BilgiBelue Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerr Mehmet Faraç 9 Avrupa Temsılcısı: Güray ö z Yayın Kurulu tlhanSelçuktBaşkan), Emre Kongar (I )amşman), Orhan F.rinç, llikmct (, cllnkaya, Şiikran Soner, Ibrahim Vıİdı/, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısi Mustafa Balbay Alaturk Bulvıın No 125, Kat.4, BakanhklarAnkara lcl 4145020 (7 hal). Faks 4195027•Izmır Femsılcisı Serdar Kı/ık, H 7ıya lîlv 1352 S 2/3 Tel. 4411220, Faks 4410117 • Adaııa leııısılcısı (,elin Yigenoglu, InunuCd. 119S Noi Kat:l, lel 363 12 11, Faks: 363 12 15 Imsak: 5.45 Uüncş: 7.20 Mııessose Müdürü Erol Erkut 0 Koordınator Ahmcl Korulsan 0 Muhusche Bülent Vener0 Idare. llüse.vin Cîürer 0 Satı^ l a / i l t l Ku/a Ikıııdr 14.27 REKLAM: P.M. l.ld. Şll. • Genel Mııduı Gtılbiıı KrdurantKuuıdmator Kı'lıa l^ılıuıın # (ıcncl MııdurYrıl Srulu ^ııhıııı # f ın.msmmı Mıiduni (,'vliıı E r d u r a n l c l 0 2 1 2 5 1 4 0 7 5 3 M1X46061,laks 02I2M184M Ak*ım:l(>48 Yatsı: 1 8 . 1 6 Ya)iml»yan: \enı(iuıı Hdher Ajiinsı Basın ve Ynyınctlık A S. Baskı: Sahah Yayınctlık A *> Turlmcııflıt nd 19/41 C'ııgaloghı 14114 Ulanhul PK 246 Sırkccı 1441S Ulanbul Tel (0/212) S12 0S0S (20 hai) Faki (O'2I2)M1K5')5 24ARALIK2001 Ö g l r 12.11 Müslümanlara ABD politikasını anlatacak Danimarka Uaki David Samling Müzesi HollywoodAli yi devreye sokuyor NEW YORK (AA) Eskı dünya Cezire, The Mıddle East Broadcasağır sıklet boks şampiyonu Muhamtıng Centre ve Lebanese Broadcasting med Ali'nin, Ortadoğu'daki MüslüCorp gibi Arap televizyonlarından manlara Amerikan politikasını izah altyazılı olarak yayınlanması planlaetmek üzere işe girişeceği nıyor. "Muhammed Ali bildirildı. Bu yoldaki girişibunu yapmayı kesinlikle ismin, Hollyvvood'daki bir tiyor" diyen boksörün sözfilm sanayi grubunca yacüsü Jill Siegel, "Ali'nin pıldığı ifade edildi. projenin aynntdaruu görmek istediğini" sözlenne The New York Times gaekledi. Ali'nin kısa filmzetesinin birinci sayfadan de AHDVkMüslÜnıaıılaverdiği habere göre, 1960 yınn hür bir hayat yaşadıklında Islamiyeti kabul eden lan, dinlerinin gercklerini ve Vietnam Savaşı'na kaserbestçe verine getirdiktılması için aldığı çağnya uymayan Muhammed Ali, Muhammed Ali. leri" mesajını vereceği, aynca halen yürütülen savaşın Müslütüm dünyadaki Müslümanlar tarafınmanlara değıl, masum insanları öldüdan güvenilir bir kişi olarak kabul ediliyor. Muhammed Ali'nin çevire ren teröristlere yönelık olduğunu vurgulayacağı ifade edildi. ceği bir dakikalik tanıtım filminin, El y Türkiye tarihini geri istiyor 13. yy. Selçuklu halı parçası. • 17. yy. "saf" seccade parçası. ANKARA Dışişleri Bakanlığı, • Akkoyunlıı hükümdan Uzun HaTürkiye'deki müze ve camılcrden çasan taraf ından Ankara'da Hacı Bayranı lınan "Türksanaünın" önemli örnek Veli'nin türbesi için 15. yy'dayaptırılerinden "kutsal içeriklT sekiz parça lan gümüş. kakmalı pirinç kandil. yapıtı satın alıp sergileyen Danimar• Dökme saplı, bezemeli, pirinçten ka'daki "David Samling Müzesi"nden yapılmış. bir cami lambası. geri verilmesini istedi. Bilındığı üzere "kaçak kazılarda" Türk Büyükelçiliğf nin olayı saptabulunan taıihsel yapıtların Türkiye ya ması üzenne Kültür Bakanlığı'nca iki da bir başka ülkeden kaçınldığını kauzman, müze yetkilileri ile yapılacak nıtlamak oldukça güçtür. Ancak söz görüşmeler için Kokonusu yapıtlar penhag'a gönderil"kaçak" değil di. Büyükelçilik çalıntı" olup Müsteşarı Cemal belgelere kayıtErbay, Türk lsh nesnelerdir. lamHserleri MüKopenzesi Müdürü Dr. Na~ hag'da yapılan zan ölçer, Anıtlar toplantıya müze adıveMüzeler Genel na yönetim kuruMüdürlüğü Kabaşkan { lunun çakçılık ve Istihlyardımcısı (eski Ci/re Ulu barat Şubesi'nden Merkez Bankası Camii'nin Çift Arkeolog Nuran TuEjdcrli Kapı Başkanı) Erki ran, Davıd Samling yöTokmağı Hoffmeyer, Yönetim neticileri ıle yaptıkları Kurulu Ûyesi Peder toplantıda beş dosyadan oluMorteıısen ve mü/.enin hukuk şan ve olayla ilgili belgeleri işlerıne bakan Hjejle, Gerskendilerine verdiler. ted&Morgensen avukatlık firMüze ve camilerden çeşitmasından Aage SpangHanssen lı tanhlerde "çahnan" ve geri verilkatıldı. Böylesine öneınh bir hukuk olamesi istenen "Türk sanatT yapıtlan yında her nedense Türkiye 'yi tcmsil şunlardır: için Kopenhag'dan herhangı bir avu• Cizre Ulu Camii'nin Çift Ejder katın görevlendirilmediği dikkati çekli Kapı Tokmağı. Bu parça Kopenti. hag'dakı müzenin "k>go''su olarak kulMüze yetkilileri, bu yapıtların 1970lanılıyor. 1999 yıllan arasında "iyi niyetii (bo• Akşehir Seyyid Mahmut Hayra nafıda)" olarak satın ahndığını, isteni Türbesi'ne ait ceviz ağacından yanen yapıtlardan bazılannın müzelerinpılmış. sanduka. de bulunduğunun Türk uzmanlarca • Diyarbakır Müzesi'nden çahnan 1983'ten beri bilindiğini, dolayısıyla ve döknıe bronzdan havuz için yapılgeri istemde bir yıllık zamanaşımnıa mış bir sfenks. uğradığını söylüyor. • Nuruosmaniye Yazma Hserler Müzenin Türkiye'nin istemlerini Kürüphanesi'nden çahnan Kuran yapgeriye çevirmesi durumunda Türk hüraklan. kümetinin Kopenhag'da hukuksal yol• Beyşehir Eşrefoğlu Camii'ne ait lara başvurması kaçınılmaz olacaktır. OZGEN ACAR Öksürükten kurtulmanın kolay yolları • İSTANBUL (ANKA) Kış aylarında yaygın sağlık sorunlan arasında yer alan öksürükten, basit önlemlerle korunulabileceği bildirildı. Bu önlemlerin başında bol sıvı alımı geliyor. Sıvı alımı, akciger ve soluııum yollanndaki yapışkan salgılann dışarı atılmalannı kolaylaştırıyor. Aynca, havanın kurumasına yol açan ısıtıcılara karşı, ıslak bir bezle havanın nemlendirilmesi, öksürükle mücadele yolları arasında sayıhyor. Her köşebaşında bir Noel Baba Dünya ydbaşı heyecanını her köşesinde yaşıyor. Dükkânlar süsleniyor, yılbaşı çamları satışta... Ycni yılın simgesi Noel babalara ise her köşebaşında rastlamak mümkün. Doğu Timor'da da yeni yıl kutlamalan için Dili'ye Noel Baba'nın büyük bir resmi konuldu. Halkının büyük bir çoğunluğu katolik olan Timor, muhteşem Noel kutlamalanna hazırlanıyor. (Fotoğraf: AP) eposta:tan(ü prizma.net.tr SÖYLEŞİ skiler bilir, Osmanlı 'Rumelisi'nden 'muhâcir' bazı aydınlarımız; birzamanlar, 'ç/azefe'diyecekyerE de, 'gazeta' diyorlardı; 'Oemokrat lzmır'\n, basın ta ATTİLÂ İLHAN ...Bir 'Gazetecilik Örneği'(!)... Meraklısı, elbette hatırlayacaktır: 11 Eylül 'facias/'ndan sonra, bu koşede şu 'teşhis' konulmuş, kim bilir belki de, 'teşhis'ın sahibi' aranızdan bazılarınızrihine 'medeni cesâreti' ve 'nobran babacanlığı' ile ca 'hayalperest'in tekı' sayılmıştı. geçmiş, sahibi Adnan Düvenci, sanırım o yöre ço"... VVashington, Avrasya 'ya yönelık 'çıkarma opecuğudur; onca büyük ve dağdağalı, gazetecilik 'serasyonu' için, 'olayı' gerekçe olarak kullanıyor: muhrencam 'ından edindiği 'tecrübe 'yi, 'gece sekreterle temelen, bu 'operasyon' da, 'füzesavar kalkanı prori'ne aktarırken, derdi ki: jesinin' gerçekleştirilmesi için, gerekçe olarak kullanılacaktır..." (Söyleşı, Cumhuriyet, 1 Ekim 2001) "... kardaşım, şimdi bak! Gazetacılıkta istihbaratın en büyük müşkilâtı, haberlerinfriage'ındadır;yânı, 'ayıkIşte 'senaryo 'nun nihayet bu safhasına gelinmiş, lanması'nda\ Beynelmilel ajanslar, işlerine öylesi gel ABD'nin akla durgunluk veren 'silahlanma atılımı'nm diği için, asıl 'haberi' örtbas etmek maksadıyla, maki 'soğuk savaşı' başka zemınde başlatacaktır uysana bir sürü teferruatı yığar; gözün açık olacak, kül gulama aşamasına geçilirken; dünya kamuoyu, Üsâyutmayacaksın!" me Bin Lâdin'in 'ıtirafı' kasediyle, bir güzel 'uyutulmuştur'. Zamanla, adeta bürokrasisi oluşmuş 'haberciliğin'; haber merkezlerindeki 'triage'ı, nasıl birkaç büyük 'ecnebi' ajansın, adeta denetimine bırakmış olduğuÜsâme ne yaptı da. ABD'nin nu, fark etmedim değil: gerçekten de, istediler mi, haIslne yaramadı? ber yoğunluğunu filan adamın, ya da fılan olayın uzerine yığarak; gazeteci, gazetesı ve okuru için asıl önemysa işin sonunda buraya varacağı o kadar belli li olan haberi gözden kaçırabiliyor; en azından, 'garoluyordu ki!.. Sadece bu koşede okuduğunuz garaya gelmesini' sağlayabiliyorlardı. birkaç 'fesp/f'ı hatırlamanız bunayeter: Nasıl mı? Şu günlerde sanırım, hayli çarpıcı bir örTesbit/1."... Başkan Bush'un çevresinde artık 'straneğini yaşadık; isterseniz, üzerinde biraz oyalanabilitejik çevre 'nin onümüzdekı yıllar ıçindeki 'başdöndüriz. rücü dönüşümü'nden başka lâf edilmiyor; ortada fol yok, yumurta yokken, 'müstakbel ve gelişmiş teknoBlrblrlne 'gerekce' operasyonlar... loji' övüle övüle göklere çıkarılıyor, koyacak yer bulamıyorlar: 'Reagan Dönemi'nın 'Yıldız Savaşı' ünleO u Üsâme bin Lâdin 'kaseti! rindeki değerlendirmeleri akla getiren, bu biraz da duQ ) Çevresinde oluşturulan, o ne muazzam, ne kapmanlı sözler, ilerde büyük sılah yapımcı firmalar için, sfmlı bir ilgiydi, öyle mi? önce, böyle bir kasetin 'mevcudiyeti' sızdınldı; hemen arkasından, 'içeriğinin' açık yeni ve kapsamlı araştırmageliştirme çalışmalannı, güvence altına almayı da içeriyor..." (François Schloslanıp açıklanmayacağı, dedikoduları: ABD Yönetimi, ser, Le Nouv. Obs. Nisan 2001/Cumhurıyet, 11 Maikiye bölünmüş, bir taraf açıklanmasından yanaymış yıs2001: 'Söyleşi') da, öbür taraf buna şiddetle karşı çıkıyormuş, filan fesTesbit/2."... pekisavaş, ama düşman nerede?Adı tekiz! Gerilim, ustalıkla artırılırken; açıklanması, ulusister Bin Lâdin olsun, ıster başka bir şey; ortada ne lararası büyük bir media gösterisi halinde sunuldu: yalorduları var, ne de üsleri; varsa da, ulaşılmaz biryernız bizim ülkemizde, bilinmez kaç kanal, yok canıyde! Olaya uygun ve elverişli bir tepki bulabilmesi için, la dünyanın parasını ödeyerek, 'canlı' olarak aktarGeorge Bush'un muthış bir hayal gücüne sahıp oldı; gazetelerimiz, ertesi gün, olayı 'manşet' yaptılar; ması lâzım; oysa başkan olalı hele dış politika söz fotoğraf ve ayrıntılarına sayfalar ayırdılar: gerçek mikonusu oldu mu, tam bir hayal gücü darlığı çektiğini dir sahte mi, tartışması günlerce sürdü. adeta kanıtladı..." Oysa, kasetin yayınlandığı aynı gün (13 Aralık 2001), "... ılke olarak, felsefesi basit:primo, ABD'ninyaemektar Anadolu Ajansı, telekslerınden VVashington bancı ülkelere angaje olmasını alabildığine kısıtlaçıkışlı bir haber geçıyordu; sıradanmış gibi, dağdağamak! Secundo, ülkeyi her türlü yabancı tecavüzden sı olmayan bir haber ki, ne TV haber merkezlerimız koruyabilmek için, o ünlü füzesavar roket şebekesiyeterince ilgilendiler, ne de gazetelerimiz üzerinde ni gerçekleştirmek! 2004 yılından başlayarak devredurdular; çoğu, sözünü bile etmedi, bir ikisi şöyle doye girecek bu füzesavar ağının kaça malolacağını bikunup geçti; bu sonuncular arasında bulunan Cumliyormusunuz? Tam I.OOOmilyardolaral.". (P B. Gerhuriyet, iç sayfalarındaki tek sütunluk metinde, şöycourt, Le Nouv. Obs. 13/19 Eylül 2001 /Cumhuriyet, le diyordu: "... Bush, ABM'den Resmen Çıkıyor/VJashıng 28 Eylül 2001; 'Soyleşi') Bunlar, ABD Savunma Sanayii'nin, gezegeni böyton (AA) ABD Başkanı George W. Bush, ABD nin le trilyonluk kârlar için, bile bile, tekrar bir savaş ortagelecek yıl, 'Ulusal Füze Savunma Kalkanı Projemına sokmaya çalıştığını gösteren, kanıtlardan sadesi'nin, önünde engel teşkil eden, antı/balistik füze (ABM) Antlaşması 'ndan çekileceğini bildirdi. Bush böy ce ıkısı! llk bombardımanlar, hisse senetlerini bir haylece altı aylık, önceden bilgı verme sürecini de, baş li deöerlendirmişti; sonrakilerin hesabı, daha da yüksek! Işte bu defa, 'trilyon dolarlık' kazançların kalatmışoldu. Bush,"... 'Rusya'ya ABD'ninneredeyse otuz yıllık ABM antlaşmasından çekileceğine da pısını açacak, önemli adım, Üsâme bin Lâdin kasetiyle, media sayesinde, kimseyi uyandırmair, resmen bilgı verdim' dedi." dan atılmış oldu: hem canım, Usâme ne yaptı da, "... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'ABD kararının bir hata olduğunu, ancak bu kararın Rus VVashington'ın işine yaramadı? Merak ettiğim, hangi gazetenin, AA'nın haberini ya 'nin güvenliğini tehdit etmediğini' bildirdi. Putin, 'manşet'e çıkabıldiğı?... televizyondayayınlanankonuşmasında,'... Bush'un kararının Rusya için bırsürpriz olmadığını' belirterek email:tilahan(W isnet.net.tr '...bu adım bizim için sürpriz değil; yine de bir hata olduğunu düşünüyoruz' dedi..." (Cumhuriyet, 14 Ara http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0212 / 260 19 88 lık 2001) O Yeni Avrupa'} Yapı Kredi den geçebilirsiniz! Euro'ya geçiş, Yapı Kredi'de %0 komisyonla. Sahip oldugunuz Alman Markı, Hollanda Florini, Fransız Frangı, Belçika Frangı, Lüksemburg Frangı, italyan Lireti, İspanyol Pesetası, Avusturya Şilini, Finlandiya Markkası, Portekiz Esküdosu, YAPI KREDI EURO HATTI 444 0 443 Yunan Drahmisi ve irlanda Lirası'nı %0 komisyonla euro'ya çevirmek için bir Yapı Kredi şubesıne gelmeniz yeterlıl Aynca 444 0 443 Yapı Kredi Euro Hattı'ndan, www.ykb.com/euro adresınden ve euro®ykb.com'a emaıl atarak euroya geçiş ıle ılgilı ayrıntılı bilgı alabılırsınız. Burası Yapı Kredi. YAPI^KREDİ "hizmette sınır yoktur"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog