Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 10 EKONOMI 24 ARALIK 2001 PAZARTESİ Borsa Analizi M»knü GIDA, IÇKİ VE TimjN AradokıEİBiBlraaMı AnadoluGıda Altrya()Kocrünalan BernHt Oardanel Erau Meyve ve Gıda San FngoPakGıda KentGıda Kerevlts? Kontnıt KrMMKole üoYaJSmyl M»et MarttoGda MuAmu PaslaVjla Pınguen GMa PnarEnl EtveUn PrarSu PnarSül Selçuk&da ŞektrPtç TstKonaarn TTubonj Tukas UnalTarm Varm Akal AknToksll Aksı AtayıktaMeraucal AralTeksll AraanTekatl Bardan Tekai Botm CaytanGlylm Mmod EsemSporGlylm GJmnviGedlzlpHk IdaslsUıbulDOiBmt KnuTeksD Konıtakı Kordsa U«jK*Me Mendem Taknı MeraaMenaucat MtttınteMTHutll OKanTeksH ParkElektnK Potyian Srta» S*U) SftmnPamıkiu Cansızlar: Işleme kapalı 29 şirket için çalışmalar sürüyor hM I ımı^ FW 14 854 35000 4650 2450 6500 trm Mrtl m 168 228 348 C0 M 1 m a •933 34562 40945 Mfrm» İNŞAATVEBAYNDIRLK BcovaYapc TOPTANTİCARET EgtDışTcaral EgoaGıym Intema NflfŞis Hofclıng 1220194 PERAKENDE TİCARET n t p m 4.850 12.069 m1 M M m • 11529 IMM 115438 284 72 46719 79398 •1653 1674 1480 •2493 •5618 7752 •2287 10 os 48670 2053 •3167 10130 1123 7927 774 •587 •26736 •1031 104844 96056 7,60721 •569 •813 •28629 68291 460 460 8 700 3,700 870 5200 3.600 051 070 123 329 2526 Tahtalar açılacak ANKARA(Cumhuriyet Biirosu) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar, işletn tahtası kapalı olan 29 şirketin açılması için çalışma yürütüldüğünü anlatirken açılışta bu kâğıtlann fiyatının piyasa tarafından belirleneceğini açıkladı. Cansızlar, manıpülasyonlara karşı erken uyarı sıstemi projesinın 1 yıl içınde bıtebileceğini belirtti. SPK'nin2002'denıtıbaren şirketlerin genel kurullanna gözetmen olarak uzman göndereceğini açıklayan Cansızlar, 2002 'den itibaren sermaye piyasalarında olumlu gelişmelerolacağını umduğunu söyledı. SPK Başkanı Cansızlar, Ekonomi Muhabırle GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Bush'a Tam Yetki! El el üstünde bir izzet, bir ikram. Arkamızı sıvazlayan sıvazlayana. özellikle de ABD, II. savaş sonrasını anımsatırcasına parlak söylemler içınde! Neredeyse Afganistan'daki iktidarını bile paylaşacak! Oysa ABD, ne ekonomik durgurıluğun sürekli patronu olmaya niyetli. Ne de "ortak düşman terör"e karşı olan savaşın mali ve duygusal faturasını yüklenmeye! 1993 mali kriziyle kendini gösteren, 1997 G. Asya kriziyle kesinleşen durgunluğu nasıl para ve dış tıcaret hareketleriyle ABD dışına taşıdıysa!.. Bu kez de savaşın faturasını ABD dışındakilere yüklemeye kararlı. 11 Eylül benzeri saldırıların olabileceğı, küresel terörün Ortadoğu'yıı kirlettiği tehditlerinin yeniden yükselmeye başlaması da bunun en somut göstergesi! ABD Temsilciler Meclisi'nin Bush'a "serbest ticaret anlaşmaları" imzalama yetkisi veren karar ise ABD'nin globalizmin hem ekonomik hem de siyasi patronluğunu üstlendiğini göstermekte. Temsilciler Meclisi'nden aralık başında geçen karar, Noel tatili sonrasında Senato'da görüşülüp yasalaşacak. Böylelikle, Bush'un Doha'daki 4. Bakanlar Konferansı öncesinde talep ettiği yetki, birkaç gecikmeyle de olsa verilirken Bush da Kongre'nin onayını almadan global sermayenin çıkarları doğrultusunda emrivakilere girişme şansını yakalayacak!.. Yani? ABD, genişleyen ekonomik durgunluğa karşın: • enerji, hammadde ve doğal kaynakların bol olduğu ülkelerde düşük maliyetli kaynak sağlama, işleme ve hiçbir engelle karşılaşmadan ticaret yapma özgürlüğü tanıyan serbest ticaret anlaşmalarıyla uluslararası arenadaki iktidarını genişletecek. Başta arka bahçesi olarak tanımlanan Meksika, Latin Amerika ve G. Asya olmak üzere birçok ülke bu tür anlaşmaları ihracata pazar yaratacağı düşüncesiyle kabul edecek. Dahası, ABD'nin kendısiyle anlaşma imzalaması için taviz bile verecektir. Zira, ABD'nin ithalatında ağırlıklı paya sahip olan bu ülkeler için: ABD'nin ithalatını daraltacağı yönündeki bir söylenti bile ulusal ekonomiyi korumaya yönelik engelleri kaldırmaları için yeterlidir. Kaldı kı bu ülkelerde ihracatın daralması Meksika'da tekstil, G. Asya ülkelerinde elektronik gibi ihracata dönük üretim yapan sektörlerde hem hızlı ücret düşüşlerine neden olacak hem de istihdamı daraltacaktır. Sonuçta, bozulan ekonomik dengeler ülkeyi kısa sürede IMF programlarıyla yüz yüze getirecek ve... Serbest ticaret anlaşmalarının hükümleri IMF denetiminde yaşama sokulacaktır. ABD'yle anlaşma imzalamak ıstemeyenler ise... Muhtemelen "global terör" tehdidiyle dize getirilecektir. Zaten gerek Cenova'daki G8 Toplantısı'nın sonuç bildirgesinin satıraraları gerekse Doha'daki VVTO'nun 4. Bakanlar Konferansı'nın gündemi, kapitalizmin, durgunluğunu aşmak için terörü hem hedef hem de silah olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Bush'a verılen yetkınin bizim Türkiye'yl© t l ç | t sine gelince... ABD, ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırada; dolayısıyla Türkiye de Meksika, Latın Amerika gibi ABD pazarını kaybetme riskini göze alamayacak ülkelerden. Nasıl alsın ki! Türkiye ihracatı tekstilkonfeksiyon ağırlıklı; dahası sektör gümrük birliği anlaşmalarıyla korumasız! ABD ise kendi sektörünü kotalarla korumakta ve Türkiye'ye karşı hiç de tavizkâr davranmamakta! Kaldı ki, Türkıye'nin AB ıle gümrük birliği anlaşmasını imzalamış olması, üçuncü ülkelerle, yani ABD ile olan ticaretine bile sınırlama getirmekte. Kısacası Türkiye, Bush'a verilen serbest ticaret anlaşması imzalama yetkisiyle ABD ıle AB arasına sıkışmış durumda. Ya, ikinci büyük alıcısını kaybetmemek için serbest ticaret anlaşması imzalayarak ABD sermayesine açılacak. Ya da yeni seçenekler üretecek! Kapitalizmin kendini koruması pahasına sıkışılan bu alandan çıkmak mümkün mü derseniz... Her gecenin bir sabahı olduğuna göre neden olmasınü Sağlıcakla kalın. turkminira superonline.com 92i 102 412 •24 61 131 •58,883,16923 19^50245,563 5536,75174 2,075 11929 6,200 8,700 6,400 620D 1,500 3503 •3370 •128622 •23773 13.08464 •3486 214391 Cnv Qra Kıpa 3,000 3250 10.000 115.000 1150 5.100 5900 3650 2900 6300 2,807 1150 4 750 2,125 1000 3050 002 677 •1170 109B3 4230 101 263 0.66 1.02 25152 2,10821 1257 •2721 1027 136704 93911 118 001 172 410 •3329 24306 060 50227 714 48 1.95150 2,37365 37239 •87729 18510 1450 3547 Mıgra MHpa SankoPanriara Sugrferack SabahPıralama Tansaş Tansaş (Yeni) TURI7M FavoriOnlenmYtrtoı MamıarlsAltnyuus MamartsMartı NetTurizm TsfcArt Tiitem 908 1818 3085 21824 5617 98134 98134 •298 2535 2235 3894 1410 084 166 452 081 117 1.65 240 157 733 1135! 077 228 67" 533 524 71 231 1.42458 2605 27196 68896 550 450 8.600 8.900 1,275 2,425 3250 726 •44 53 1180 159 287 1106 2198 •9.37221 •1,42718 •74836 •2753 •135036 •2753 •135036 0.32 •1399 •10785 73945 •52625 •397 34 40202 • SPK Başkanı Doğan Cansızlar, tahtaları kapalı şirketler için çalışma başlatıldığını belirterek açılışta bu kâğıtların fiyatının piyasa tarafından bclirleneceğini açıkladı. n üerneğı (EMD) üyelenyle yaptığı sohbet toplantısında, Vadeli lşlemler Borsasf nın açılması için esas sözleşmenin Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinı beklediklerini belirtırken "Gelecek yıl tzmir'dc faaliyete geçecck. Buna biitün piyasa kaühmcılannın ortak <rtmasını istedik. Biz görevimizi yaptık. Top, ortaklann bir araya geüp bize miiracaatina kaktı" dıye konuştu. Cansızlar, konsolide bilanço csasıyla, gi/.li kazanç aktarımını önlemeye yönelik olarak bir holdingin borsaya açık olmayan şirketlerinin de bilançolarının incelenmesi yoluna gidıleceğinı anlattı. Erken uyarı sistemi Manıpülasyonlara karşı 7 aydır erken uyarı sıstemi projesıyle uğraştıklarını, tüm aracı kurumların, borsanın, altın borsasının izlendiği bir sistem kurulacağı 070 1.80 619: 1355f 125 8000 9,900 10.000 3.400 1550 2450 20,500 18,750 4100 8,600 1025 4,100 1400 5700 26,500 2,550 2300 1.800 3,450 5,700 3250 7,000 2.750 2250 1,550 1,450 1,250 7 700 273 23375 1894 075 541 326 4486 14 33 345969 14 & 172" 1240 3827 444 188 104 644 57190 1,13066 15514 104 49 4053 2,15603 37117 1064 791911 •66423 387 038 046 217 19272 1705 1076 236 16 M 249 205 1176 1260 163 090 098 107 84 2091 •27 M •1923 • 72! ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 0EPOLAMA8 463 COat» Hava Yotan •THY T H Y |Yeni) Usas 31,500 7100 10500 2270,000 7326 124 OOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ4.376 112 961 636 79 « 031 118 •41070 446 194 95 292 037 090 235 6S •22800 070 1566 149 76f 607 556 7424 3174 224 51113 390 •10874 468 466 7312 443 016 2711 •3769 435 613 907 312 58 24 76 5.31107 5399 5399 075 075 3» 3700531.974 32 BANKALAR VE ÖZEL FfcANS KURUMURI19209 Aktsnk •AIMmttlt** DmrBank TDısbank Esbank Fnanttemk TGaranlıBankas INasllnans TlsBankasıA T^BankasıB T ^BankasC Ştkertank SraıYatrmBankas TKalknraBankası TSKB 1TS Teksttttık Toprakhank Yapı Kredl Bankası YaşartKi* SİGORTAŞIRKEUER! Aksıgorts AnadoiıSlgorta AnedotıHayst ComnwcWUnHn Emek Slgorta GOnesSıgata Yapı Kradl Sıgorta RaySıgorta 4150 3031 022 16 75 4344 •4 58500 623 167 •1583 60022 31007 •360 71 550 760 1000 1725 1175 2300 306 2787 4280 470 2045 •6634 •376606 824 094 13631 1604 1545 •5177 107 203 085 262 1753 •446 •6593 •1437 1,84734 860 22400,000 790000 7.600 1346 •15529 319 15252356359 557 319 10756 2,5065. 300 048 091 095 119 126 190 022 IV. 67t 1« 1508 41964 3471 %J353 45034 6791 19045 9954 53140 4.68585 23429 5857 14 22 •38398 31875 23096 67938 9615 098 2220 87173 251 491 157! 8167 1464 042 •3925 6340 277316 42912 97797 355 56 99953 99095 164 84 55373 66,190 576783 2,45283 3085 976 •5266 7 74 12 27 2608 •1117 •51791 14 56 810 540 4,300 319 096 4910 2536 1713 3845 4.56 32462 540 690 7,400 2.000 7,700 2,850 1,750 098 080 •144 46 211 558 042 2606 390 939 008 38064 4248 60i 890 2800 1574 1731 530 560 3.850 1.950 19,759 10,500 2.050 3850 16,500 414 055 089 342 068 158 025 200 İX 964. 57 li 146) 557 557 209 727915 14413 2041 9632 'YORUMLARDAN KORUMA' TEBLÎÖt GELİYOR 30C 35t 2H XX Yatmm önerilerine çekidüzen ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SPK'nin hazırladığı yatırım danışmanlığına ilişkin teblığ taslağına göre, karşılığında maddi bir menfaat temin ederek yazılı ya da sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunanlann "Bsans belgesine" sahip olmaları gerekecek. Medya ve elektronik ortamda yer alan yorum ve tavsıyeler, aracı kurumların müşterilerine tavsiyelerde bulunması "yatınnı danışmanlıgr kapsamına girmezken bunlar için lisans belgcsı /orunluluğu bulunmayacak. SPK Başkanı DoganCansızlar, " Yatinm Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurıunlara tüşkin Esaslar Hakkında TebHğ" taslağını tartışmaya açtı. EUROTRENİ DOLAŞIMDAEuro sembolleri ve nıadeııi paralanyla süslü Fransıztreni Paris'teki Kuzey Iren Gan'ndan hareket etti. Tek para biriminin tanıtımı amacıyla Kuzey tren yolu boyunca alühaftauk bir yoleuluga çıkacak olan tren, Belçika ve Hollanda'dan geçerek Almanya'ya gidecek. Uyulması gereken ilkeler şöyle: "Hazırlayanın kimligi, yararlantlan veriler, kullanılan analiz yöntcmkri, kısaltnıa vc fornıül açıklamalan, hazuiayanın doğrudan ya da dolayfa olarak yorum yapbgı sermaye piyasası aracını ihraç cdenle sermaye veya yönetim bakıınından iliskisineitişkin bilgjyeyer verilecek. Sunulan yorum ve öneriler nedeniyle hazırlayanın kendisi veya 3. şahular lehine herhangi bir menfaat temin edip etmediği de belirtilecek. En saglam, en iyi gibi ifadelere, halkı yanıltan, istisnıar edcn ifadelere yer verilmeyecek.*1 Taslakta, sonucun tercih edilen yöntemle kişinin yorumu olduğuna dair bilgi notu bulunacak. 159 537 3007 1240 537 1714 4215 34 78 4383 6142 8671 1313 3092 4664 24405 2,69845 15 74 10366 494 72! 361 79 107* 3819 1613 14,67 26489 120553 41195 49690 UH Mkcı YttolYMak Yunu 128 129 084 36332 1171 147 104 125 191 8.61940 4818 641 452 •61152 4601 •2,26371 1224 60762 239 530 2741 •1896 74089 9538 90384 •93555 6080 433 99 181 3088 367 173 386 782 138 220 143 14,500 OflMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA8.375 AfcaKaty Genlas K«MMk Matakya BakAntelaj Dmıaş OoOanBudaRıaolıOarYıy HOnvetGazttecik lyklarAınMlal Kapkmm Ksrtonsan M*WİGa2«Kllt Omukja Saban Yayncılık TreKuttan Vkıng Kajrt 1550 6,000 2,550 6,500 2800 2,325 3,700 3.400 5400 49.500 1750 7,400 3.800 3100 2.800 460 1,650 2800 2800 072 167< 59 2096 139 20973 572 235 251 24 4t 1469 095 50! 012 153 1521 226 2 71 104 7 12747 441 7X 7« 26 1210 1,45313 32214 1,45618 455 15707 1298 1035 392 70 95839 FİNANSAL KtlALAMA VE FACTOFMG ŞlRKETLERb.OOO AkMHnans •EGSFnaraalKntana •fadoFnans FınaraFnamalKnlaiM IktaalFmrcsalKıalama IşFnaraalKıakma O * a n s Fartorlng RanlFnansalKraBıra Topcak Factoılng TopakFhansalKlralsm VaULeaang 1,090 072 2574 006 217 660 520 1425 *03 740 10811 178 035 020 1573 3032 1450 37280 13897 147 171 •27543 440 591 130 3069 1617 16329 1453 18616 •9,63172 •1594 112755 733 10879 •331 12236 17,65565 1058 51149 3154830.83539 540 1400 1010 83 194: 2386 525599 33643 572356 33320 1,51199 5766 1,09535 306 23763 1077 6637 135 80! 530 560 430 1575 199740 3699 092 2622 045 844 045 5572 040 1370 031 5513 198 IK 3.1 0.İ1 118 45» 853 88.93 1068 •1513 5045 48320 9887 77683 18884 43898 154 •KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK URUNLERİ11 19S HODNGLER VE YATMIM ŞIRKETLERI 14,188 nı belırten Cansızlar, borsanın yakın takip yükünılülüğü dışında denetleyeni denetleyen olarak veri tabanı da sağlayabilccck piyasa gözetim odası kurmak istediklerini söyledi. "Suçun işlenmesinden önce müdahale ederek önleyici noktaya da geürmeye çahşıyonız" diyen Cansızlar, bunun için SPK binasında çok masraf yapılması gerekeceğıni, bunun yerıne dünyada da olduğu gibi elektronik ortam çöktüğü zaman yedeklemesi yapılmak üzere İMKB'nin Ankara'da satın aldıgı tş Bankası binasının (Eskişehir yolu üzerinde) bir kısmının kullanılacağını açıkladı. Cansızlar, SPK'nin bir bölümünün buraya taşınmasından sonra kendi binalarında boş kalan bölümü Enerjı Üst Kurulu'na kiralamayı düşündüklerini de belirtti. Doğan Cansızlar, batan bankaların küçük hissedarlarının hisselerinin de TMSF'ye geçtiğini, kendilerının 1999 öncesindekı düzenlemeye dönülerek küçük hissedarlann haklarının korunmasına yönelik yasa değişikliğinı ılgili yerlere verdiklerını söyledi. Cansızlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Ocak 2002'den itibaren faaliyete geçeceğini açıklarken "Artık fiziki hisse senedi, tahvil dolaşınayacak. Sanal ortam oluşacak" dedi. Att AHn Aygc BayraklıBoya Bnta CBSBoyl CBSPmtaş OmHoMhg Ecucıbac llaç Egtoom EgiPnM EgıPM Goodye* OttreFatrtıalan Hak&l 23,750 7,800 27,000 22,500 3603 2493 274 238 721 466 1560 142 169 71! 88! 42 * 2132 4669 3,30053 81546 41765 AMmHoMlng Borusan Yatrm toJ«nHok«ıg DoganYayHotlng Ecuctosı Yatnm EletHoUng EOSHokJng EntaHotftng aSDHokJng lılasHoMng 25,500 42S0 2,150 2200 3,950 2,950 3308 143» •1137 029 24 79 •578 586 1479 222567 203 UZ 174 224 176 283 770192,787 40 3923 6X11 •2720 48.1 18789 9849 2509 149032 30147 •14054 287 55723 8488 165 857 771 920 29,500 22899 17 77 7753 13597 •24536 •6175 1893 47807 73142 16296 900 1,650 1,375 7,900 4,000 4200 2.175 8.700 13.000 1.825 30.000 7,900 60000 2,375 16,000 3,250 3,950 11750 2200 7900 4550 1020 132500 9200 1800 3,300 6400 3,150 30,000 5,600 25,000 14,000 8,000 26,500 327 237 157 495 2,47201 22S13 155405 1628 310962 15775 •365061 10247 •224315 •3090 1,03180 •3206 •233 1430 2,71958 •48217 1.34624 197421 250 130.000 2275 2200 3900 37000 6900 082 024 875 128761 K a v KoçHoMng MedyaHoMtıg MaztoZ<mjHok*g Net Hokjmg T Ş^oCam SataıaHcttıg YareüaıHoUrçAŞ BİIİŞİU ArmBlghayar AkaMTelenş Escort Canpuier UnkBlglsayar LogoYantan Netas TuıtcallK»ınHi2 SAVUNMA Aselsan SAYRİMENKULYATORT AlarkoOMYO EGSGMYO IhteOMYO IşGMYO NufOlGMYO OsmanhGMYO VaMOMYO Yapı KracH KorayGMYO AkYatnnOrtalty AI«rıa(ıfYa1m AUYatnn Ataıl6Yal...ı AIUsYatırfn Avrasya Yatnm BumoangYa! 0 1 DemkYBl Ot EaaoDasıYatOn EvreoYalOri FkansYatOrt GarantlYatOn GedHıYgt On Global Yattm lıYatOn MudalaYlmazYıtOrt SYB Yatnm Ortakkgı TaçYr o i VaMVatnn Varlık Yatnm Otakhgı VaMRakSffYO YapKtedlYaftnm Yatonı Rnansnm ARACI KURUMLAR MaMec*JC»Jwk» SlotHl Menkul D«0«1w BOLGESELPAZAR AltnYunusÇaaı» BıtkMsraucjl CeytatMadenclt DunOset EAplpl* Gotnnty IntamedyaYaync* Ipek MalbaacM latrgeAslanÇfiaıto Megesboya Petrokant Tunzm SönmezFtannt YapıKfeclıFnırealKnlama GÖZALT1PAZARI Abana Apeks Bfeas Takstıl Boyasan Doguaan tmsanBoşyıöc •Emsan Paslanmu Gumusuıyu Halı KtpuEkktnk •KOytaj MAnaTakni Metaı RaksEkıkirm* RakiEvAMen Söksa SevgıSağkk Can^LoilsHHlj Traıaturk Hotlng Tümteks OtöER AobinJmSaJHL' 4245 42 »9 2839 122 8819 111 9.02 I.J4 4370 970 4« 49132 7958 4540 1,76418 19142 45530 2,85952 15742 8690 1274 5800 •2030 16233 232974 147 64120 1796 2,79582 1047 16196 124557 98544 3036 •120081 n& 1261 981 «7« 52819 •122858 iın MMM Pmdm Pe<rdOW Pmaş Sasa SataSarayl TncasPetrol Tupraş Yaaa; Adana AÇİnHnto AdanaBÇtnanto Adana C çnunto AtyonÇmanto Akçansa AındofcCam BataokeSft» Batçm BoluÇmnto BurnÇhnnto Çnteion 962 969 496 202 17328 2430 1963 13016 2700 15276 2119 2119 718 256 122 180 270 1203 131 1374 2533 1589 6204 1170 120 48875 752 14529 289 82643 206 5910 545 3,18170 6221 1,7100! 2,03080 33330 3,35374 82792 •84649 633 79 92784 12886 77358 12756 4760 34086 48211 44586 85759 1112 «005 122165 61037 1017 1144 1613 880 900 5,300 7400 16.750 8.052 8400 15250 1750 12,000 17 750 45000 11250 8.666 19750 14.046 17.000 070 359 058 109 285 912 416 4201 302 1303 580 1329 378 5.87 171 191 191 383 396 822 941 82320 4490 1634 177 2029 450 2144 2671 2671 26 71 •085 196 1326 236 3.48 6» 1281 18470 1717 TAŞ, TOPRAGA DAYAU SANAYİ12370 2429 44871 . * 1874 3142 75 •3234 •1.01901 3888 544686 Cmntn Oma DftirtCam Eczacıbası Yapı Otraçlen EgtSvamk Oultaş Hazntdaı Izocam Konys Çlmanto KüUnyaPoraolen MardııÇmnlo NutıÇtaanto NığdeÇmento rrakyaCam UşakSaam* UnyeÇtrento METALANASANAYİ Borusan Burçe» Conta; CaikMaU DeriBaşCCkıim Mfctaş Erbraan EreğHDemkÇelik Fenjş Alemfcıyum MDemrÇellk KarabOkDeiT*Ç«l((A) K»»W*DeraÇ»«l<!B) 264 109C 104 42S 692 2119 168 412 706 244% 361 275 62 95 224 085 2643 696 067 96C 1911 254 1384 2265 161 63i 1570 549 3101 •034 169 •2075 786 1765 202 104 2157 2S3 108! 1674 125 72f 71 54! 1101 29082 1054 44 44 368 208 1738 1310 3048 1311 013 •1342 1879 460 1,460 1225 2325 1,025 3,100 3 400 1250 1,400 3,100 436 4913 5.78 2901 524 1374 2617 1650 1202937635 1197369 063 042 1320! 1079 4740 0,58 107 16120 123601 106 1640 9434 8656 54964 123 393 88263 6623 081 542 16160 125 71 25563 34005 074 28! 9616 119462 MENKUL KIYMETLER YATMM ORT 7120 820 848 354735 2866 1418 1250 1,6726134854 9.700 1438 105 3050 4,850 6.400 7000 8500 12250 13,250 6,800 1150 2,900 5,978 9,100 6,400 3,550 4200 5,500 2,850 14.000 17250 8,900 1,025 2430 496 1008 •092 9443 2287 2512 •2562 2105 4707 50733 50733 507 33 141 191 77727 133334 59855 70676 14884 64087 175757 44168 940 2200 14,750 1*26 1,975 1,800 2,125 093 3306 061 757 086 086 ?2 85 114 4905 1280 18 M 1226 2697 •1789 1957 3007 639 •24 80 2236 •4266 2188 5596 1733 58! 18i 248 030 004 22224 70072 27305 Euro'da geri sayım başladı Ekonomi Servisi Avrupa para birimı Euro'nun dolaşıma gırmesınebirhaftakaldı. Hollanda Florini 28 Ocak, Irlatıda Lirası 9, Fransız Frangı 17 Şubat, Alman Markı, Avusturya Şılıni, Belçika Frangı, Fın Markkası, Ispanyol Pesetası, ttalyan Lirctı, Lüksemburg Frangı, Portekiz Esküdosu ve Yunan Drahmisi 28 Şubat tanhınde yasal para olma özellığını kaybederek tedavülden kalkacak. Avrupa Bırlığı'nı oluşturan 15 ülkeden 12'sının kabul ettiği tek para bırımı, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro değerindekı banknotlar şeklınde kullanılacak. 7 değişik değerde dolaşıma çıkacak olan Euro banknotlan farklı renklerde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da, 1 Aralık tarihinden itibaren yurtdışından Euro banknot ıthal etmeye başladı. TCMB, 1 Ocak 2002'den itibaren sunulmak üzere Euroları kendi şubelerinde hazır bulunduracak. 300 44151 79545 •18626 22200 37521 •33671 218 133 •267 115 1121 093 4459 216 866 246 4004 235 1601 261 2304 120 4283 19.35 2724 198 686 1200 288 610 5952 1149 41. 199! 900 5,800 3,100 2,125 1,075 49! 128° 24 51 226018 17 57 41671 1122 5697 598 119 670 •22001 39696 115667 11977 28320 62' 72* 2614 115< 660 1.040 3.800 2.475 2,175 6.000 2.100 1JO0 2.800 2050 19680 4,300 1,550 7.300 1,300 3150 6,800 1070 3100 10,750 4.650 27 000 3750 2,700 17.500 1,300 1425 265 126 127 211 181 171 113 119 073 •026 •3030 •1483 246046 •915 •35965 607 1166 3399 1156 2165 4393 71 48( 739 205996 •2607 •3,914 77 652 1,57836 •664 35 •7841 4,37947 •7841 4,37938 •7841 •2,19005 •2841 151 109 129 113 035 076 131 120 083 151 082 137 155 107 193 074 115 228 25S 6.21 201 468 101 012 025 158 38C 22i 024 50667 040 223866 •018 •204 •19786 43929 28993 18609 27853 1S5626 27616 122İ5 48264 964 71 13109 •24643 35118 10558 •57074 24233 MERKEZ BANKASI KURLARI DÖVİZ 22 ARALIK 2001 EFEKTİF CİNSİ I AHI) [)olan I Avustralya Doları I Ddnınıarkj Knınu I lııgılı/ Sleılıııı I Isvıçre Frangı I Isveç Kronu l Japon Yeni I Kanada Doları I Kuveyl Dınarı I Norveı; Kronu I Sud Arb Rıyalı I Luro I Alnun Markı I Relgka Frdngı I Lüksemburg hangı I Ispanyol Pczetası I Fransız Prangı I Irlanda I ırası IIH) llalyan I ırclı I Hollanda Flonnı I Avusturya Şılını I Portekiz tskudosu I iııı Markkası l Yunan Drahmisi I Bulgar Levası I Iran Rıyalı I Rumen Leyı I Sunye I ırası I Ürdun Dınan I Yeni Israıl Şekelı ALIS 1,470,646 742,729 176,473 2,125,552 895,403 117,436 11,330 910,421 4,753,694 164,079 393,321 1,114,610 672,150 32,589 32,589 7,901 200,411 1,669,211 67,894 596,544 95,516 6,557 221,102 3,858 SATIS 1,477,719 747,588 177,142 2,136,663 901,170 138,866 11,405 934,627 4,816,306 165,186 194,012 1,120,951 675,392 32,746 32,746 7,919 201,178 1,677,262 68,221 599,421 95,997 6,589 222,168 1,877 ALIS 1,469,617 719,112 176,349 2,124,064 894,060 117,140 11,288 926,978 4,682,389 161,964 190,371 671,679 32,540 12,145 7,884 200,110 1.659,196 67,690 595,649 95,191 6,508 220,947 1,829 390,612 SATIS 1,479,956 752,074 177,750 2,139,868 902,522 119,185 11,448 938,179 4,888,551 165,566 396,987 676,202 32,795 12,992 7,957 201,680 1,687,126 68,480 600,120 96,141 6,638 222,679 3,906 587,844 38! 041 •547 034 24! 16938 923 8K 005 148! Arjantin'in yeni başkanı Rodriguez Saa'nın ilk açıklaması: 18! 461 029 014 •032 019 1436 1576 15.87 Dış borçları askıya alıyonız Ekonomi Servisi Arjantin'de kongre, muhalefetteki Peronist Partı üyeliğinden San Luıs Eyalet Valıliği'ne geçen Adolfo Rodriguez Saa'yı geçici devlet başkanı olarak atadı. Yılbaşı Deflen 9,437 8,885 11,910 9,268 6,955 7,619 3,368 6,282 7,395 6,925 4,816 8,364 7,224 1,422 6,263 5 842 10221 2.094 12.838 14,727 17,674 3,179 13,521 10,513 10,587 11,396 6,356 15,719 6,219 Kvabüku«nlrÇ«llk|D| Sartuysan 14 500 1641 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM 12,837 AtotoCam» Anadoh lnaı Arç* SekoTtkı* BoactiFmSMamM BSHProtllo Maş Doğan EgeEndostn EmekElektrlk tmnşAjntaüj FMIanltPlston FadOtcsan IhlasEvaMed Karaan Kiraaan MutkjAKu Otokar Parsan PMHKaMo TDemlrMMm TotmOtoFıbrKa UzelMattia Vestel OİĞERİMALAT SANAYİI AdeiKafcrott GddasKuyumaılı* SmeKnavy» ELEKTRİK.GAZVESU AkEnet|l AktasEleMr* AknıEıW|i AyeoEnai|i ZonuEnenj 54.000 8,000 14,750 6.600 1,210,000 12,750 12750 6,200 4550 4850 85000 13500 1.600 19.000 6.400 6.600 13250 3.450 16.000 5.500 4.950 4.800 3.350 5,900 2,650 2,175 2203 40.500 150,000 10,500 15,500 28,000 134S 10590 870 780 770 612 84 92 76i 480 1.89388 937 1844 230 249 4431 231 282 360 109 1034 311 115 1178 •3710 «61 8633 41194 58580 1316 117299 148412 10216 19217 2,471 07 179 90i 7 74 54 27 017 4,05659 2,74766 1580 043 •32 70 1962 1170 2627 17902 •13918 308 403 159 r 406 275 ii8: 106 226 5K 81 768 73 6438 12733 233 SEKTÖR ENDEKSLERİ IMKBULUSAL100 IMKBULUSALTUM IMKB ULUSAL 30 IMKB ULUSAL 50 IMKB ULUSAL SINAI GIDA. IÇECEK TEKSTİL DERİ ORMAN, KAĞIT, BASIM KİMYA, PETROL, PLASTİK TAŞ, TOPRAK METALANA METALEŞYA.MAKİNA IMKBULUSALHIZMETLER ELEKTRİK İLETİŞİM ULAŞTIRMA TICARET TURIZM IMKB ULUSALMALI BANKA SIGORTA FİNANSAL KIR FAKTORİNG GAYRİMENKULYO HOLDİNGVE YATIRIM TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAVUNMA IMKBBOLGESELYSP IMKB MENKUL KIYM YO Son Onceki Kapanış Kapanış 12,762 12,112 16,199 12,583 10,786 14,375 4,445 8,571 11,241 12,288 6,021 12,814 8,591 2,268 6,229 8,267 12,560 2,786 16,691 19,209 18,977 3,012 14,148 14 451 8,283 8,151 9,096 18,338 7,075 12 721 12,084 16,154 12,552 10,816 14,854 4,376 8,375 11199 12,370 5,978 12,837 8,505 2,203 6,370 8463 12 069 2,807 16,629 19,209 19,759 3,030 14,046 14.188 8,132 8,052 8,658 19,680 7,120 Haftalık Yrihk Fark% Fark% 0 32 022 0 28 024 028 3 33 •155 107 •6789 21336 602 4 46 53149 18 79 86239 70 899 985 16 52 53548 141296 72128 252 622 064 122 264! 305 1031 186 150 6.81 3.5, 132 2386 5801 •5789 1378 •14 76 •2,55009 332 2169 2631 12458 4079 7673 8364 28021 4894 »215 29429 7921 1523 1614 3920 9169 237 414 2872 •5648 313602 7290 453906 149 3162 278 9635 870 3112 080 34 06 300 1605 186 1569 143 3299 324 7917 202 1226 174 •26024 545 •757 366 •9062 1082 1755 4886 574 4104 5542 4890 7299 1129 415 77 1580 4249 968205 149434 16680 •1,46800 38694 1150 •2,32326 8642580,81694 256.35 101356 •1749 140441 •595 62079 •1857 •215748 15 3f 69! 103! 1156 •556 17 05 552 74 •72201 134814 450 465000 2,075 2000 •4859 •1.35460 780 180 449.621 2,125 722 612 050 051 65! 976 9962 55149 2,894 71 743 58,19137 5518 64723 4114 16616 20.70151 743522 85110 19,54015 83382 72,51824 •12187 91595 5059 195922 25786 30513 394 112959 •27 61 •2,62630 •207 •9667 •1641 •1,04639 2 30 0 37 0 67 0 71 018 100 •2 86 2 27 2 37 3 91 0 75 •0 37 34 80 3601 35 64 35 44 55 52 94 95 2992 3330 5145 7864 2413 5348 17 74 54 91 171 530 4,450 5,100 3.600 1375 3.050 232 182 139 154 225 413 410 306 325 14 2( 14 9! 25t 409 694 1553 •290 15624 568 56 100201 «87 980 6,75353 1049 12424 1242 •651 6411 096 n» 48: 8626 739664 791 2014118 56( 69! 54119 125215 4« 22423 369404 27 8f 1607 97382 330 470 12250 028 50044 •8288 109,084448.70547 498! 105 074 11235 000 412 062 0 72 388 181 34 96 183 2319 121 •2934 4 82 36 21 7 32 25 20 063 4486 1808 34 05 29.53 3044 1180 4 68 Yeni başkan ilk açıklamasında, Arjantin'in dış borç ödemelennın askıya alınacağını duyurarak "Dcvalüasyona gitnıck kolay bir iş. Ancak bunun yükü çalışanlann omzuna binecektT dedi. Kongredc 15 saat süren görüşmelerin ardından alınan karar, 138'e karşı 169 oyla kabul edildi. Kongre, 3 Mart 2002'de devlet başkanlığı seçımı düzenlenmesine ve seçilecek devlet başkanının, istıfa eden Femando de la Rua'nın yerıne 2003' ün Aralık ayına kadar görev yapmasına da karar verdi. Üçüncü kurplanı Başkan seçilmesinin hemen ardından mecliste bir konuşma yapan Saa, 132 milyar dolarlık kamu borcunun askıya alınacağını duyurdu. Saa, destek BAŞINDA (•) tŞAFETi OLAINŞİRKETIER 2001/03ClOKM ÎİLANÇ çumn tımu Endekslenn öncekı ve bu hattakı cuma gunu kapanış değerien baz alınmıştır alkışlarıyla karşı lanan açıklamasında, "Ancak ulkemiz borçlanm yadsınıayacaktır. Askıya alınacak borç ödemelerinden elde edilecek olan para, sosyal güvenlik ve istihdam yaratnıak amacıyla kullanılacakür" dedi. l IIke parasının devalüe edilmeyeceğini de belirten Saa, "Dcvalüasyon karan almak kolay olurdu. Ancak, bunun çauşanlara faturası ağır olacakö" dedi. Önceki gün geçici başkan adayı olarak yaptığı açıklamada, 10 yıldır uygulanan pesodolar eşitliğinin sürdürüleceğini söyleyen Saa, konuşmasında, dolar ve pesonun yanı sıra kullanılacak "üçüncü bir kur" uygulamasına yönelik planlan olduğunu ve planın ana hatlarının gelecek hafta içerismde duyurulacağını kaydetti. 260 49 392 73 17,166 1,806,895 105,098 25,749 2,017,561 320,744 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 19767 83327 16398 106415 129.57 15811 89459 3.7503 Euro donüşüm oranları 1 95583 403399 40.3399 166386 655957 0 787564 1936 27 2 20371 13 7603 200482 5 94573 Alman Markı Belçika Frangı Lüksemburg Frangı Ispanyol Pazatatı Framız Frangı Irlanda Lirası rtalyanLiretl Hollanda Florini Avusturya Şllfnl Portekiz Esküdocu Fin Markkası 11ng.S 1 Kuveyt 0. 1 SDR: 1SDR 1 Euro: Avustralya Ooları Oanımarka Kronu lıviçre Frartgı Ijveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan Norvec Kronu S.ArablıtanRlyalı 14459 ABD Doları 3 2592 ABD Dolan 126215 ABD Doları 1865128 TL 0 8939 ABO Dolan J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog