Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Itntiyaz Sahibi: Yeni Ciün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A.Ş'yı temsılen Cumhuriyet Vakfı adına İLHAN SELÇUK Gcncl Yayın Yönetmenı: Ibrahim Yıldı/ # Yazıişlen Müdürii: Salirn Alpaslan 9 Snrıımlu Müdür: Fikret llkiz • Haber Merkezi Müdürii: Hakan Kara Islihbar c g ı Yıldırım d • 1 konomı Özlcm YüIslihbarat C Ccngiı • zak 9 Kültür Egemen Berköz # Spor: p Abdülkadir Yücvlman • Makaleler: Sami K Karanren DÜ7eltme Ahdullah Ya/ıcı • BilgıBdue Kdibe Buğra 9 Yurt llabçrlcıi Mehnıet Faraç 9 Avrupa I cnısılcısı Cüirav Ö/. lcl ( 0 ' 2 1 2 ) S12 OS ( lıık', 10/213) Yayın Kunılu llhan.Selçıık(Haşkan), EııırcKoııgar(l)unıv)iun). Orlıan Kriııv, Hikmet Çetinkava, .'jiikran Soncr, Ibrahim Yıİdız, Orhan Bursalı, Mııstafa Balbay, Hakan Kara. (20 ll.ıt) AnkaraTemsilcisı Muslafa Balbay Atatürk Bulvarı No 125, Kal4, BakanlıklarAnkara lcl 4195020 (7 hal). Faks:4l95027»l/mırTeniMİeİM SerdarKı/.ık, H /ıya Blv 1152 S. 2/3 Tel 4411220, Faks 4419117 •Adana TenısılcİM ÇcÜnYiğcnoğlu, InönüCU 119S No:I Kat I, lcl. 363 12 11. Faks: 363 12 15 Müessese Muduru Ernl F.rkul 9 Kouıdıııatoı Ahmet Kcırıılsiiiı 9 Muhasebe Bülcııl Yi'iıırt Idare Hüscvin Gürcr 9 S.ılış Fu/ilet Kıı/a REKI.AM: P.M. I ıd Ştl. • Gencl Miıdıir (lülbin ErdunınOKoortlinatör Rcha Işıtman 0 Cıcnel MudurYrd Sevdn (, oban # I ınansnıan Mudunı. {.etln Erduruı Tel 0212 514 07 51 513 84 6061, Fakt. 0212 51.1 K4 61 Yayımlayan: Ycnı (îun Haber Ajansı liasın ve Yayıncılık A ^. Buskı: Sabdh Ydyınulık A î > 1 uı"kı«.djiı C'ad. 1*41 Cdgaloglu 14314 Islanbul PK 246 Sırkeu 1441S Islanhul 21 ARALIK 2001 lmsak: 5.43 Güneş:7.19 ögle12.0Q tkindı 14.25 Akşam: 16.47 Yatsı: 18.15 ART1K TURİZM BÖLGESÎ DEĞİL Kış sporlannı sevenlere 900yatak kapasitesi ve 2 kilometreye yakın pistleriyle yeni alternatif Kayakta yeni merkez: Ilgaz /Laryağışlannın bu yıl erken başlaması turizmcileri ve kayakseverleri sevindirdi. Geçen yıllarda kar makineleriyle kayağa hazır hale getirilen pistler bu yıl kara doydu. Bayram tatilinde Uludağ, Kartalkaya gibi kayak merkezlerine talep yoğundu. Yıldızı yavaş yavaş parlamaya başlayan Ilgaz'da da doluluk yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin yeni kayak merkezi olmaya hazırlanan Ilgaz'da toplam 6 otel bulunuyor. CENGİZ YILDIRIM sUımoıııı I lokliıı^ önetiııı Kurıılıı Buşkanı Sudi TopaL, maki'l fizerinde Ilgaz'daki projeleri anlattı. MarmariSy yok ÖZCANÖZGÜR MllĞLA "Turizm Teşvik Yasası"nın nimetlerınden yararlanmak için Marmans'i 11 yıl önce tunzm bölgesi ilan ettirme yönünde ellerinden gelenı yapanlann, şimdi de tıınzmı engellemc çabası ıçınde oldukları gözleniyor. Marmans Beledıye MeclisiiANAP.DSPve DYP meclis üyelerinin gündem dışı önergesiylc 4.5 dakikada kentın turizm bölgesi olmaktan çıkanlması karan aldı. Karara isyan eden Marmarisliler referandum yapılmasını istedi. Marmaris Beledıye Meclisi'nin bayramdan önce aldığı kararortalığı kanştırdı. "Marmaris'in yokedilişkaran" olarak nitelendinlen ka edilmek isteniyor rarda şöyle denildi: "1\ırizm alamndan çıknıanuz, uygulanıada luzkazanmamızı, yerel ihtiyaçlannııza en kısa sürede cevap bulabilmcmi/i ve yatırınılaı ı tamanılanmış olan Marmarisinüan yeni hizmetlere bir an evvel kavuşn ıası için önümüzün açdmasını saglayacaktir." Karan savunan Marmaris Belediye BaşkanılsmetKaradinç,"Biz Marmaris'te bizden önce olmuş çarpıkbklan gidermekistiyonız" dedi. Meclis karanrun asıl amacının "yeni rant alanlan yaratmak" oldugu savunulurken karara imza koyan meclis üyeleri, Başkan Karadinç ile birlikte "rantiyecilik"le suçlandı. Marmarisliler, imza kampanyası başlattı. ILGAZYeşıl ıle beyazın kucaklaşarak eşşiz bir doğa güzelliği oluşturduğu Türkiye'nin yeni, gözde kayak merkezi Ilgaz'da kayak bir başka keyif. Şeker Bayramı'nı Ilgaz'da geçiren yurttaşlar şimdiden yılbaşı için de program yaptılar. Bayramda kayakseverlerin yer bulmakta zorlandığı Ilgaz'da doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kar yagışının bu yıl erken başlaması ve beklenen seviyenin aralık ayı itibanyla çok yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirten işletmeciler, sezona iyi bir başlangıç yaptıklannı anlatttlar. Kayakseverlerin nisan sonuna dek yararlanabileceği Ilgaz'da 4'ü kamuya ait olmak üze doğasını korumak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kastamonu Holdingi kurduklannı belirten Sudi Topal, bu kapsamda, Kastamonu Havaalanı yakınında 500 haneli bir köyün temelini attıklarını belirtti. Topal, bu köyün Kastamonu'nun mimarisini yansıtacağını yatak kapasitesini 5 bine çıkarmayı hedefledıklerini söyledi. Topal, holding olarak Kastamonu'da bu yıl 12 adet ilk ve orta dereceli okul yaptırdıklannı, Kastamonu Et ve Balık Kurumu'nu satın alarak yeniden üretken hale geçirmeye çalıştıklannı, ılde 100'ün üzerindeki Kastamonu mimarisini taşıyan konakları onarmak için çalışma yaptıklannı özetle Türkıye için çahştıklannı söyledi. OTUZ İKt KÎLOMETRE PİST Ilgaz'm Avrupa standartlarında bir kayak merkezi olınası için hazırlanan proje kapsamında pistlcrin ilk aşamada 18, ikinci aşamada 32 kilometreye cıkarılması planlanıyor. Sanatçılar tanıtacak re bin motel toplam 6 otel, 88 apart villada toplam 900'e yakın yatak kapasitesi bulunuyor. Ilgaz'da 900 metre uzunluğunda telesiyej ve 2 kilometre uzunluğunda teleskili pistler bulunuyor. nıamlandıgında llgaz'ın Avrupa standartlarında çağdaş pistlere kavuşacağını ifade eden Sudi Topal, sözkonusu projeyle birlikte Ilgaz'da pistleri, birinci aşamada 18, ikinci aşamada 32 kilometreye çıkaracaklannı söyledi. Toplam maliyeti 35 milyon dolarhk projenin 2 yılda hayata geçirilebileceğini ancak ekonomik krizin bunu geciktirebileceğini fakat engel olamayacağını ifade etti. Büyük çoğunluğu Istanbul'da yaşayan Kastamonulu 500 sanayici ve işadamının bir araya gelerek ilden göçü ve işsizliği önlemek, ilin gelişimini sağlamak, kültürünü, mimari yapısını, llgaz'ın maketi yapıldı Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sudi Topal, Ilgaz'da Kastamonu mimarisiyle 88 apart villa inşa edip Mountain Resort'u hızmete soktuklannı behrterek 50 bin dolar vererek Ilgaz Dağı'nm bir Avusturya firmasına maketini yaptırdıklannı anlattı. Proje ta Yeni yılda tesislerini ve "Dgaz"ı tanıtmak için, Muazzcz Ersoy, Gülben Ergen, SmiarOrtaç'ın Ilga/Mountain Resort'ta kalarak Ilgaz'ı ve bölgeyı tanıtacaklannı belirten Sudi Topal, Ilgaz'da kamu kuruluşlannın birbirleriyle kavgalı olmasından yakındı. Tatilini Ilgaz'da geçiren yurttaşlar, kayak merkezindeki bazı aksaklıkların sorumlusu olarak kamu kuruluşlannı göstererek, "Böylesine kurumlarda sağlıktan güvenliğe dek işletnıccilik anlayışı tanuunen profesyond obnah. Aksayan, yolunda gitmeyen işlerin hesabı sorulabilmelidir" dediler. eposta: tan@prizma.net.tr Bir günde etki eden ilaç • CHICAGO(AA)Amerikalı bilim adamları, soğuk algınlığına ve nezleye bir günde tesir eden yeni bir ilaç bulduklanru açıkladılar. Virginia'daki Hayden Üniversitesi'nde 2 bin 96 denek üzerinde yapılan araştırmada, Pleconaril (Picovir) adlı ilacın, soğuk algınhğının etkisini bir günde azalttığı gözlendi. Burnu biı günde kurutarak akmasını önleyen ilaç, öksürüğü olan ve rhino virüsü kapmış hastalarda ise tam iyileşmeyi ortalama 6 günde sağladı. ATTİLÂ İLHAN SÖYLEŞİ .Ya AB'nin, 'Insan Hakları' Arşivi?.. E vde yalnızım, soğuk kış gecesi (12 Aralık 2001); dışarda, 'müzmin' sulusepken; canım çalışmak istemiyor, bilinmez kaçıncı defa, Emin Ağa'nın Acemaşirân Saz Semâisi'nı dinledım; havada, 'dıvan' kalıpları uçuşuyor, müstef ilün, müstef'ilün, müstef'ilün; vakit geç oldu, hiçbir televizyon lâübaliliğıne tahammül edemem, acaba Arte'ye bir göz atsam, bir şeyler çıkar mı?.. 'Beyaz' sıfatı nlye eklenlyor? ...evet, çıkarmış: daha ilk dakikalarda, ilk resimleri görür görmez, niye daha erken davranmadığıma üzülüyorum: Arte, Fransız/Alman ortak kanalı, yayını ciddi, farklı ve seviyeli; ele aldıgı konu önemli, hatta vahim; bir zencı aydın, Afrika'dan gelmiş; Bremen Antropoloji Müzesi'nde, büyük/dedesinin 'kafatası'nı arıyor evet, kafatasını! Müze müdürü, Ingilizcesi kusursuz, iri yapılı bir Alman; müzedeki kafatası koleksiyonunu, dolap dolap açıp, gösterirken diyor ki: "...o dönemin sömürgecilik ideolojisi buydu, Alman bilim adamları, Beyazlar'ın Siyahlar'dan 'üstünlüğünü' biyolojik düzeyde, kanıtlamak istiyorlardı; kafataslan, buamaçla Bremen'e getiriliyor üzerinde çalışmalaryapıyorlar". Asistanı, zenci aydının 'Kaç kafatası koparılmış olabilir?' sorusuna; başka dolapları açıp, sıra sıra dizilmış kurukafaları göstererek, sıradan bir şeymiş gibi cevap verdi: "...beş yüz kadar!" Gençler bilmeyebılir: I. Dünya Savaşı'ndan önce Afrika'da Almanlar da sömürge edinmişlerdi; işte o zamanlar, bu zenci aydının ceddi, Alman hâkimiyetine direnmiş; o liderin kafası, vücudundan koparılıp, Bremen'e gönderiliyor: öteki kafataslarıyla incelenip, beyaz ırkın üstünlüğü dolayısıyla siyahların topraklarına el koymasına hakkı olduğukanıtlanmış olacak! Şu bizi 'Insan Hakları'ndan vırt zırt mahkum eden, Avrupa Birliği yok mu; onun 'Insan Hakları Arşivi' iyice karıştırılsa, acaba ne türlü tragedya konusu 'ihlâlleri' dökülüp saçılacak? Bir tarihte, Cortez'in Kızılderili soykırımına ilişkin, bazı Ispanyol desenlerini, yine Fransız televizyonunda görmüş, dehşet içinde kalmıştım; bu defa da, zencilerin beyazlar tarafından, nasıl zincire vurulduğunu, nasıl sıra sıra asıldığını gösteren, desenler kullanmışlardı; basit, kötü, inanılmaz derecede etkileyici desenler! Emperyalizm'i nitelendirirken, 'Batı'lı ve 'Hıristiyan' sıfatlarının yanına, 'Beyaz' sıfatını da niye eklediğimi, acaba şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Göktaşlarında şeker bileşimi • CHICAGO(AA)Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bilim adamlan, iki ayn karbon meteor parçasında, şeker ve yaşamın oluşumunu sağlayan organik bileşimler saptadı. Dr. Cooper ve arkadaşlan, Murchinson ve Murray meteorlarında, az oranda, "dihydroksiyacetone" olarak bilinen şeker ve şekere benzer maddeler buldu. Karbonik göktaşlan üzerinde yapılan araştırmada şeker bileşimlerine ilk kez rastlandığı belirtildi. nı, verdiği rapor ABD'nin, bu ülkenin 'mandasını' kabul edip etmemesi üzerine bir çalışma! Bir bakar mısınız, bugün getirildiğimiz yer, daha o zaman, ne güzel hesaplanmış! "...ABD, Türkiye gibi önemli bir noktada kurulacak manda yönetiminin sorumluluğunu üstlenmelidir (madde, 1), 'bu arada yalnız manda altına alacağımız Türkiye'de değil, Türkiye'nın yakın komşuları olan Rusya ve Romanya'da da önemli avantajlar sağlayabiliriz'(madde, 5). (Buraya dikkat!) 'ABD'nin misyonerlerimizin ve kolejlerimizin faalıyet alanı olan bu bölgeye, öteden berı büyük bir ilgi ve yakınlık beslemekte olduğu da bir gerçektır. (madde. 8). '...ABD yönetımi, bu bölgede sorumluluk yüklenmekten kaçındığı takdirde, Itilâf Devletlerı (Ingiltere, Fransa, Italya) arasında doğabilecek, anlaşmazlıklardan yararlanarak; Türklerin, ancak ağza alınmaz kelımelerle anlatılabilen rezilyönetimi sürüp gidecektır' (madde, 9)..." Lausanne Anlaşması bir manada, son maddenin öngördüğü olasılığı, hayata geçirdiğine göre, 'Türklerin ancak ağza alınmaz kelimelerle ifade edilebilen rezil yönetimi devam edip gidiyor'; onun bir çaresine bakmak lâzım(!), oysa Siyah Afrika'da, Beyazlar'ın Siyahlar'dan 'biyolojik üstünlüğünü' kanıtlamak amacıyla, Almanların kafatası avcılığı yapması, kimsenin umurunda değil! Çünkü onlar 'Beyaz, Hıristiyan ve Batılı', halbuki Türkler, ne kadar aksini iddia eylese de bir kere Asyalı... Türk glbl olmak'... E Yeni virüso dikkat • HONGKONG(AA)Bilgisayar kullanıcılan, kutlama mesaji şeklinde gönderilcn yeni bilgisayar virüsüne karşı uyanldı. Amerikan Virüs Programı Derneği Computer Associates International tarafından yapılan açıklamada virüsün yeni yıl tebriği şeklinde geldiği bildirildi. Daha o zaman. hesaplanmıs... N ewYorkTimes'dan bir haber: "Harbord Raporu Türklerin Avrupa'dan Atılmasını Istiyor", tarihi 4 Nisan 1920, yâni Mütareke yıllarının 'alacakaranlığı'; o zamanın 'alafrangalan', Pera'nın 'mutenâ' mahfellerinde, acaba Amerikan mandası mı daha iyi, yoksa Ingiliz himayesi mi, onu tartışıyorlar! Amerikalılar, aslında bu ışi sandığımızdan çok daha fazla ciddiye almış; heyetlerin biri gidip biri geliyormuş; Mr. Harbord, Türkiye'de incelemeler yapan bu ABD heyetlerinden birinin başka vet biliyorum; şimdi o 'kuşbeyinli' komprador alafrangası diyecektir ki, 'efendım, sız neler saçmalıyorsunuz, bunlar çok eskilerde olmuş bitmiş şeyler, niye eski defterleri karıştırıyorsunuz?'; öyle miymiş, değil miymiş, şimdi anlaşılacak; bir zahmet, şu satırlara bir göz atar mısınız; taze taze, dumanı üstünde birolay: ". Hollanda da ulusumuza hakaret niteliği taşıyan birtakım tabirlerin, ülkenin en büyük sözlüğü olan 'Van Daleye kabul edildiğini üzülerek öğrendik. Aynı şekilde, bir Türk vatandaşının bu yanlışlığın düzeltilmesi için gösterdiği gayretin, ne polis ne de mahkemeler tarafından ciddiye alınmadığını; hatta ulusal ombudsmanın olummlu görüşüne rağmen, Rotterdam Mahkemesi n/n bu 'bu deyimler ayınmcılık yapmıyor' şeklinde kanaat belirlediğini de, büyük bir üzüntüyle öğrendik. (Oysa) 'Türk gibi kirli olmak', 'Türk gibi araba kullanmak', 'Türkgibiortalığıyaygarayaboğmak', 'Türk gibi olmak' sözleri, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacakşekilde, ırkçıdır, ayırımcıdırveönyargılıdır..." (Yeniden Müdafaai Hukuk dergisi, Aralık 2001, sayı 39/8) Bu tabii, en hafifi, en soyutu; daha nicelerı var; yeri geldikçe, gündeme alabiliriz! Kulağı delik Media'mız nasıl duymuyor, hayret! emaihtilahancv isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0212 / 260 19 88 MUŞTERI DANIŞMA HATTI: (0800) 211 61 97 98 (0212) 233 90 80
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog