Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

2 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aileleriyle birlikte 25 milyonu bulan engellilerin sorunları, hükümetler tarafından görmezden geliniyor Enbüyük 'engeF eğitim hatırlanmaya karşı çıkıyorlar. Türkiye lşitme Engelliler Mıllı Federasyonu Başkanı Yııııus Bayraktar, Türkiye'de 3 milyon yurttaşın değişik seviyelerde işitme sorunu yaşadığını söyledi. Bu insanlann sadece yüzde 5'inin eğitim alabildığıne dikkat çeken Bayraktar, "İJlkemizde çok eski tarihlcrdcn bu yana otanasına karşın bugün kuUanılan sözel işaret dilimiz maalesef bölgesel ve ilkel lehçeler halinde ve işitme engellilerin dünya ile iletişinılcrini yeterince sağlayamamakta. Tclcvizyonlanmızda izlediğimiz işaret dili örnekleri, iilkemiz genclindc aym biçimde anlaşılamamaktadır. Şchirlerimizde kullanılan sözel işaretlerin anlamlarında bilc çok ciddi farklıhklar bulunmaktadır" diye konuştu. Yunus Bayraktar, Türkıye'dekı konuşma dilinin bilimsel platformlarda ele alınarak okullarda okutulmasını istedi. Bayraktar, "Ülkemizin sessiz ve derin insan kaynağının bir an önce ve tam olarak milli gücümüze katılıııası en büyük arzumuzdur. Doğru egilimi, doğru eğitiınciden, doğru yer ve zamanda alabilnıiş bir işitme engellinin normal bir kişinin salıip olabilcccği tünı profesyonel yeteneklere ulaşabileceğini biliyoruz" dedi. Sadettin Tantan: Derviş'le olmam • Haber Merkezi Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, çeşitli partileşme hareketlcri içindc adının sık sık ortaya atılmasından duyduğu rahatsızhğı bir kez daha dile getirdi. Tantan, son olarak TÜSlAD'ın gırışımiyle Devlet Bakanı Kemal Derviş'in kuracağı bir partide ikinci adanı olacağı iddiasını kesin bir dille yalanladı. Tantan, "Türkiye'yi ancak yurttaş hareketi düzlüğe çıkanr" diye konuşru. • Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan engelliler, adet yerini bulsun diye 3 Aralık'ta hatırlanmaya karşı çıkıyor. Hükümetin acilen istihdam politikası oluşturmasını isteycn engelli yurttaşlar, iş olanakları yaratılmadığı durumlarda tazminat verilmesini istiyor. İstanbul Haber Servisi Dünya nüfusununyüzde 10'unıı, Türkiyenüfusunun ise yüzde 12'sini oluşturan engelliler, anımsandıkları birkaç günden biri olan 3 Aralık'ta sorunlannı anlatmaya çalışıyor. 1.5 milyon engelli çocuktan sadece 45 bininin özel eğitim alabildiği, altyapı yetersizlikleri yüzünden sokağa çıkamayan, iş verilmeyen, sağlık sorunları aksayan engelliler, adet yerini bulsun diye 25 milyon mağdur Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, aileleriyle birlikte 25 milyonu bulan engellilerin hükümetler tarafından görmezden gelındığinı söyledi. Türkiye tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizinde engellilerin daha da mağdur durumda olduklarını vurgulayan Boyraz şöyle devam etti: "DevleÜn anayasada belirtilen görev ve yükümliilüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Lngelilere yönelik istihdam politikalan oluşturulnıak, iş olanaklan yaraülmadıgı duruınlanla tazminat verilmeli, toplu taşınıa ve ıılaşmıda engcllilcrc yönelik öncelikler tantnmalı." Altı Nokta Körler Derneği istanbul Şubesi, görme engelliler için yaşanabilir kentleryaratılmasını istedi. Açıklamada, "Kazılan çukurlann açık bırakılmaması, engelliler için özel bir park tasarlanması, ışıklandırmalann görmeyenlerin dc algılâyacagı biçimde düzenlenıııesi, bütün toplu taşınıa araçlannın engelliler taranndan kuUanılabilir lıale getirUmesi" ıstendi. Ekonomiyi canlandırmak için başlatılan indirim kampanyası şimdi de Profilo Alışveriş Merkezi 'nde Özürlüler Merkezi Bostancıoğlu'nun 'evpim' yanıtı • ANKARA(ANKA)AKP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, biyoloj i öğrctmcnlcrine verilen "21 'inci Yüzyılın Bilimi Biyolojide Son Gelişmeler (Rvrim)" konıılu hizmetiçi eğitim programı ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, öğretim programlan ve ders kitaplarında bilimsel literatüre geçmiş görüşlere yer verildiğini, evrim konusunun da bu kapsamda okutulduğunu belirtti. Bostancıoğlu, "Bilimsel gercekler kışılere ve siyasi politikalara göre değiştirilemez" dedi. 5 bin görme özürlüye baston İstanbul Haber Servisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Özürlüler Merkezi'nce, ihtiyaç sahibi 5 bin görme özürlü vatandaşa beyaz baston dağıtıldı. Üsküdar'daki Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna, Özürlüler Koordinasyon Merkezi'nin, Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. lşadamı Sakıp Sabancı da Türkan Sabancı üörme Engelliler Okulu'nun 750 öğrenci kapasitesi olmasına rağmen, bu kapasitenin yalnızca96'sınınkullanıldığını söyledi. Sabancı, şöyle dedi:uAUelereba „ , c . sınaraahgıiletek «akıpSabancı rar sesleniyorum. Çocuklanmı/j evlerde saklamayahm. Bu müesseselere ulaştıralun. Buralarda iyi şartlarda eğitim görsünler ve bir meslek sahibi olsunlar." Sabancı, Konya ve Adana'da da engelliler için özel okullar olduğunu, ancak buralara da 30 kişinin devam ettiğini bildirdi. Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Korosu'nun verdiği konserin ardından Gürtuna, Sakıp Sabancı ve eşi Türkan Sabancı, görme engellilere baston dağıttı. SİMİTTE DE İNDİRİM Profilo Alışveriş Merkezi'nde dün yüzde 50'yc varan indirimli satışlar yapıldı. Ekonomik gücü bulunan yurttaşlar kampanyayı fırsat bilerek mağazalara akııı etti. Mağaza sahiplerinin yanı sıra simitçi Ali Akdağ da yaptığı indirimin satışlara yansımasından oldukça memnun kaldı. 'Değîştirmek için çalışıyoruz' • İstanbul Haber Servisi SP'ningenişletilmişil divan toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayf nda yapıldı. SP Genel Başkanı Recai Kııtan, parti olarak çizgilerinin belli olduğunu söyleyerek "Biz değişmek için değil, bu yanlış ve bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık" dedi. Anayasa Mahkcmesi'nin FP'yi kapatma karanndan sonra bazılarının, kendilerinin yenılmişlık psiklojisine kapılacağını düşündüğünü kaydeden Kutan, "Ama onlar Milli Görüşçüleri tanımıyorlar" diye konuştu. Alan da memnun satan da İstanbul Haber Servisi Şışli'de başlatılan "tster bir simit, ister bir otomobiT indirim kampanyası kapsamında Profilo Alışveriş Merkezi'nde dün yüzde elliye varan indirimli satışlar yapıldı. Indirim kampanyası Anadolu yakasındaki Bağdat ve Bahariye caddeleri ile CarrefourSA ve Capitol alışveriş merkezlerinde de büyük hareketliliğin yaşanmasını sağladı. Nişantaşı'ndan sonra bölgede başlatılan ikinci kampanya nedeniyle Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, Mecidiyeköy'de bulunan Profilo Alışveriş Merkezi'nde kampanyaya destek veren mağaza sahipleri ile birlikte dün bir ba Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, Mecidiyeköy'de bulunan Profilo Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Kampanyadan üreticiler memnun, yurttaşlar da memnun" diye konuştu. sın toplantısı düzenledi. Sangül, "Ekonomik krizden sonra yaşanılan 11 Eylül hadisesi ekonomiyi iyice durağan etti. İlrericielindeki ürünü satanıamaktan şikâyetçiydi. Yurttaşlanmız ise alım güçlerinin düşüklüğünden yakıruyorlardı. Ekonomiyi canlandırına adına 'İster bir simit, ister bir otomobil' sloganuubu kampanya için uygun bukluk. Kampanyadan üreticiler memnun, yurttaşlar da memnun" diye konuştu. Profilo Alışveriş Merkezi 'nde bugün de sürecek olan kampanyayı, mağazası bulunan ünlü markalann firmalan destekliyor. Kiğılı'dan Abdullah Kiğıh, Park Bravo'dan Kamil özçoban, Polo Garage'dan Levent Özçoban, Hamzagirden Aykut Hamzagil, Mudo, Vakko, Sarar, Adidas ve diğer tüm mağazalann temsilcileri de basın toplantısında, kampanya süresince giyim sektöründe yüzde 50 ve elektronik sektöründe de yüzde 45'lere varan indirimler yapılacağını ifade ettiler. 200 bin olan simidi günde 150 tane sat • tığını söyleyen simitçi Ali Akdağ, "Kampanyayla fıyaü 150 bine düşürdünı. GUn dolmadan 300 tane simit satünı" dedi. Anadolu yakası Bağdat ve Bahariye caddeleri ile CarrefourSA ve Capitol alışveriş merkezlerindeki dükkânlarda büyük yoğunluk yaşandı. Mağaza yetkilileri, kampanyalı satışların alışverişi canlandırdığını ıl'adc ederek satışların dün yüzde 70 oranında arttığını belirttiler. Kadıköy'de indirim kampanyasını başlatan Belediye Başkanı Selami Öztürk, " İndirim kampanyası, Kadıköy'de anıacınaulaştr dedi. Ymkesicilikten kapkaççüığa • Uzmanlar, Türk Ceza Yasası'nda tam olarak karşılığı olmayan bu suça cezaları arttırarak da engel olunamayacağını, çünkü sosyal yönünün göz ardı edildiğini belirtiyor. ECEVİT KILIÇ dakı omuzlannda taşımamaya, kalabalık yolları tercih etmeye, arabada kapılarını kılitlemeye başladılarsa da kapkaç terörü bitmek bilmedi. Kapkaççılardan önce, elı çabuk yankesiciler vardı. lncelik isteyen işti ceketin iç, pantolonun arka cebinden cüzdanı alıp gitmek. Vaybabamcılar, goygoycular, kalk gihmciler, anaforcular ve kaldınmcılar vardı eskiden. f ler biri ayrı bir uzmanlık dalıydı. Cüzdan götürme, mal aşırmaya şiddetin karışması kapkaççıhkla başladı. Kapkaççılar, suç literatürüne ilk adını attıkları zamanlarda "yaya" olarak çalışıyorlardı. Ancak, çantasını çaldıklan kişilerin feryatlan, yakalanma riskini arttırdığindan "tekniklerini" gelıştırdiler. Devreyc araba ve motosiklet de girdi. Kapkaççılar, arabanın içinden, yolda yürüyen kadınlann çantalarını hızla çalıp Ekonomik kriz nedeniyle artan kapkaççılığın tüm önlemlere karşın önü alınamıyor TTB Başkanı Sayek: Kapkaççıyı yakalayana ödül Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kapkaççıyı yakalayan Ferhat Turan adlı genç, Nazilli Kaymakamı Salih Keser tarafından teşckkür belgesı ve bir miktar parayla ödüllendirdi. Turan, Dıımlupınar Mahallesi'nde emekli hemşirenin çantasını çalan H.A. adlı kapkaççıyı yakalamış, kapkaççıyı polise, çalınan çantayı da sahibine teslim etmişti. • NAZtLLİ(AA) Genç âşıklar ölümü seçti • AĞR1(AA)Ağn'nın Patnos ilçesinde sevdiği kişiyle evlenemeyen ve ailesi tarafından bir başkasıyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki SY, av tüfeğiyle intihar etti. Sevgilisinin intihar ettiğini öğrenen 18 yaşındaki Orhan Eski de av tüfeğiyle kendini • vurdu. Jandarma yetkilileri, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğiinü bildirdiler. uzaklaşırkcn, çantalarını bırakmak istemeyen kadınlar da yollarda süKapkaç terörü... Bu terör ekonorüklendi, bazen yaşamını yitirdi. mik kriz ve Şartla Salıverilme Yalstanbul'da kapkaç terörüne karsası'yla birlikte daha da tırmandı. şı alınan polisıye önlemler yeterlı Ceza alsalar bile birkaç ayda yeolmuyor. Hırsızlık ve kapkaççılıniden "işbaşına" geçen kapkaççığın önlenmesine yönelik oluştular, hemen her sokağa, her köşerulan 100150 kişilik polis ekibi başına yayıldı. Hedef olarak kakent içinde çalışmalarına devam dınlar, yaşlılar ve çocuklan bclirediyor. Kapkaç, Türk Ceza Kanunu'nda tarif edılmcyen yani karşılediler. Kadınlar zamanla önlem lığı ve net cezası olmayan bin suç. olarak, çantalarını, cadde tarafınBu nedcnle kapkaççılara hırsı/lık suçlanna yönelik cczalan düzenleyen ÇETELER, YURTTAŞLARIN DALGINLIĞINDAN VE TELAŞINDAN FAYDALANIYOR 491 ve492'ncimaddeler uygulanıyor. Avukat Ali Saydı, kapkaç suçunun ortadan kaldınlmasının, cezaların ağırlaştınlmasıyla miimkün olarnayasini engelliyor. larda ve alanlarda "terör" estirirasını, telefonunu ve değerlı eşİstanbul Haber Servisi Mala cağını belırterek "ÖnemEmniyet yetkilileri, suçluların yorlar. Yurttaşlann parasına hatyalannı çalan hırsızlar özellikle karşı işlenen suçlarda yaşanan li olan, suç işleyenin cezaCMUK'den yararlandıklannı beEyüp, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da ta canına "susayan" çeteler, vapatlamayla orantıh olarak hırsızSK bırakılnıanıasıdır" delirterek "Gözaltına alınan bu kipur iskelelerinde, tren istasyonbu yola başvuruyor. Telefona çalar da yöntemlerini geliştiriyor. di. Saydı şöyle konuştu: şiler, sorguya alındıklannda dillannda, toplu taşıma araçlannğırma bahanesi ve kavga çıkarEkonomik krizle birlikte çoğau istanbul da polisiye lerinin alünda sakladıklan jiletda, pazarlarda alınan tüm polisima, çetelerin kullandığı yöntemlan çeteler, özellikle iftar saatleönlemlerle kapkaççılıgı lerle kendilerini yaralıyorlar. Darinde ortaya çıkmaya başladı. azaltanıazsınız. Emniyet • Yurttaşların parasına hatta canına 'susayan' çeteler, ha sonra gözalbnda işkence görRamazan ayıyla birlikte hırsızMüdürü Hasan Özdemir, düklerini söyleyerek kurtulmaya özellikle kalabalık yerlerde alınan önlemlere karşı cirit lar yeni ycni yöntemleri hayata gesanıktan dettle giderek suçalışıyorlar. Çete liderleri de küçiriyor. Çeteler, iftar saatine yeatıyorlar. Trafik sıkışıklığından yararlanarak arabaların çu azaltacaklaruu söyliiçük yaşta çocuklan kullanarak tişmeye çalışan yurttaşlann dallastiklerini patlatan hırsızlar, arabasından inen yurttaşın yor. Bu mümkün degilyasal boşluklardan yararlanıyorgınhğından ve telaşından faydadir. Cezası ağu* olan adanı parasını, telefonunu ve değerli eşyalarını çalıyor lar" diye konuşuyorlar. lanıyor. Trafik sıkışıklığından yaöldürme, gasp gibi suçrarlanarak arabaların lastiklerini Yurttaşlar ise sııç oranında azalye önlemlere karşı cirit atıyorlar. lerden en yaygın olanı. lar Türkiye'de çok fazla patlatan hırsızlar, aynı yöntemi evma olduğu şekluıdeki resmi açıkKurbanlannı herkesin ortasında Antrenör ve spor yorumcusu işknhor. Yani cezanın fazlerinin önüne otomobillerini park lamaların gerçeği yansıtmadığıAdnan Dinçer de bu çetelerin son aleni bir şekilde seçen suçlular, la olması suçun işlenmeetmeye çalışan yurttaşlara karşı nı savlayarak çok sayıda kişinin üç beş kişiyle hareket ederek ve kurbanlarından biri oldu. sini azaltmıyor. Önemli da kullanıyor. karakollara başvurmadığını söyyanlannda kesici aletler taşıyarak Çalıntı oto ve motorsikletlerle olan ceza miktan ne olurlüyorlar. yurttaşlann "olaya" müdahale"avaçıkan" suç grupları, sokakArabasından inen yurttaşın pasa olsun, işlenen suçun cezasız kalmamasıdır" Uzmanlık eğitimi geliştirilmeli İstanbul Haber Servisi Türk Tabiplen Birliği (Tl'B) Başkanı Dr. Füsun Sayek, sadece doktorlann değil, halkın sağlığıııı da iyileştirmek amacıyla düzenlenen kurultaylara, Sağlık Bakanlığı'nın gereken önemi gösteımediğini söyledi. TTB tarafından, tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve daha yaygın sağlık hizmetinin sunulabilmeşi amacıyla istanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda düzenlenen, "7. Tıpta Ufr manlık Eğitimi Kurultayı" dün başladı. Dr. Füsun Sayek, 80 bin hekim bulunan Türkiye'dc bunun yaklaşık 40 bininin uzman olduğunu ifade ederek bun „.. „ ". • ı ı ı . F u s u n Sayek J t ların 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra, asistanhk dönemleı inde de eğitim almaya devam ettiklerini kaydetti. Dr. Sayek, asistanlann eğitim düzeylerini değerlendirme, teknolojik olanaklardan yararlanabilme ve tıp literatürünü takip edebilme gıbi konular hakkında üniversiteler, bu alandaki dernekler yurtdışındaki uzman kişilerle fikir alışverişindc bulunmak için bu kurultayın düzenlendiğini anlattı. Hırsızlar iftar'ı firsat bîliyor 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog