Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 2 ARALIK 2001 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(" cumhuriyet.com.tr taturk'un dışpolıtıkasının kaynak gucunu kuşkusuz gc<rmı<ji lyı bılıp ıyı değerlendırcbılıne ve şaynaz bır ongoru gucu ıle geleceğı algılayabılmeyeteneğı oluştııruyor Bu yetenek ıse onur, ıdealızm ve gerçekçı lık harçldrıyld yoğrulmuştur K.urttıluş Savaşı'nın en umutsu/, cn karaıılık yıllannda karşısuıa çıkdnldiı bırbmnden guç engellerı aşmak ıçın, umutsuz ınsanlan, kendısıne guvenmeyenlen, karşı olanlan bıkmadan, usanmadan ıkna ederek savaşı once ıçende kazanmak zorunda kalan Ataturk'un sıyasetçı dehasının Kurtuluş Savaşı sırasında vc sonrasında dış sıyasete yansıması kadar doğal bır şey oldmazdı Ismet İnöniı, Ataturk'un bu yonunu şoyledılegetırıyoıdu "Bcıı Ataturk'un siyasetçi yönünii O'nun yıiksck askeri me/iyetlerinin de ötesinde beğenirim." Ataturk'un dış polıtıkasında O'nun karakterının çok belırgın yonunu oluşturan "ideali/minin" etkısını gormemek olası değıl O bır ıdealısttı, ama ayağı yere basan, uluslararası ılışkılere ulusal çıkarların egenıen olduğunu, aneak ortak çıkarlar ıçıııde dostluklar kuıulabıleceğını çok ıyı bılen "gcrçekçi bir idealistti" () "gerçekçi idealizmini" daha Kurtulu!) Savaşı karannı verdığı anda gostermıştı Ardı ardına tclakctlcre uğramasına karşın ulusunun esarete boy un eğmeyeceğını çok ıyı değerlendırmış, Dıınya Savaşı'ndan yoıgun çıkan galıp devletlerın de Anadolu'da yenı ve uzun bır savaşı goze alamayacaklarını pek ıyı gormuştıı O'nun bu değerlendırmesı doğru çıkmış, ancak O'nu gerçekçı çızgıden oteye goturmemıştır Yenılgı vc fclaket gununde karamsarlığa, ut A Ataturk'un Dış Politikası Tevflk ÜNAYD1N Emekh Buvukelçı ku (zafer) gununde utku sarhoşluğuna kapılmamak gerektığını soyluyordu Ataturk her yonden yukselen coşturucıı seslere, teşvıklere karşın soğukkanlı duşunme guuınu yıtırmedı Tstanbul ve Trakya'yı mu/akerelerle kurtarabıleceğını anlayınca bu yolu yeğledı ve duygusal davranıp doğduğu şehır Selanık ı gerı almaya kalkışmayıp Merıç nehnnı aşmayı duşunmedı Ataturk'un "gerçekçiliği", bazı temel konularda, koşullar ne olursa olsun sonuna kadar dırenmeyı ongoren "cesur veonurlu bir gerçekçilikti" Bu gerçekçı lıkte boyun eğmek, yılgınlık yoktur Ataturk, Buyuk Zdfer'den bırkaç dy OIILC dynen şunldrı soyluyordu u Bi/halkımı/ı,hayaümı/ı, memlckctimi/j. namusumu/u müdafaa ediyonız. Bizi, nıilli davamızı takipten \ üdıracak hiçbir kudret tasavvur edileme/." derçekçı ıdealızmının doğal sonucu olarak Ataturk hıçbır /dindn "seruvenci" olmamıştır Bunun ıkı orneğını kısataaktarayını II Dunya Savaşı'ndd ttulya Dışışlerı Bakaıu olan KontCiano'nun belgelerı arasında bulunan, Hitler ıle savaş oncesınde yapılan savaş hazırlıklanna ılışkın goruşme notunda şoyle yazıyor "Turkiye u/erindcn bir askeri operasyon yapılması UAerinde duruldu vc bu bir tarafa bırakıldı. Turkiye'yi Mihver dcv letlennuı j orungcsine çekmenıi/ giıçtü. (,'ııııku bunun karşılığında I urkiye'ye ne gibi bir politik avantaj sağlanabileceğini kestirmek/orda Adotf Hitler biliyordu ki 1 urkiye, komşu ülkelcnlcn biıiııiıı toprağınııı kcndismc vaat edilmesınden huşlannıayacaktı." Seruvencı ve hayalcı olmadığını O'nun şu so/len ne kadaraçık gostenyor "Bııyük ve hayali işleri yapmadan > apmış gibi gostermek yu/unden dunvanın duşmanlığını, kinini u/.mnıi/e çektik. Bi/ bo\ lc vapacağıını/^ı mcs.ru duruıııa donclinı. lladdinıi/j bileliın. Bı/ \aşaınak ve bağımsızlık istcyen bir ulusıız, yalııız ve ancak bunun için hayahmı/ı esirgcmeden veririz." Ataturk'un dış polıtıkasının "akılcı ve banşçı" bır polıtıka olduğunu belırtnıcyc bılmem gerek var m ı ' () nun, barışçılığını vurgulayan şu so/leı ını anıınsayalun "Savaşzorunluvcyaşamsalolmalı... Öldureceğiz divenlere karşı olmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin ulusun yaşamı tehlikede olmadıkça savaş bir cinayehir." () bır başka konuşnidsında "•askeri /aferin ulkeyi gerçek /afere ulaştırmadıgını, bunun ekonomik, iliın gıbi diğer «ıferlere mniıı hazuiadığını1" belırtıyordu Ataturk barışa olan ınancını "Yurtta sulh, cihaııda sulh1" tumcesıyle ozetleınış ve bu soy leyış lurk dış polıtıkasının sımgesel tanımını oluşturmuştur Osmanlı lmpdratorluğu donemınde, 14501900 yılları ardsınddkı 450 yıllık surede her yu/ yılın ortalama 40 yılı barış, 60 yılı ıse savaş ıçınde geçrnış, 450 yıllık surenın en U7iın barış doııemı ıse 17391768 yıllan arasındakı 29 yıllık donem olmuştur Buna karşılık Ataturk'un kurduğu Turkıye ( umhunyetı, ulkenın çok duyarlı bır bolgede bulunmasına ve dort yılsurenll DunydSdvdşı ndakı bdskılaıa karşın tam 79 yıldır barış ıçınde yaşanıaktadıı Atatuık barışa ınaiKina, barışçı tutumuna karşın "havaki bir pasifist" değıldı Barış ıçınde yaşayabıl mek ıçın ıyı nıyetın, arzunun yanı sıra ulusun kendını savunacak guce ve daha da onemlısı bu ıstence sahıp olması gerektığını biliyordu O şoyle dıyordu "Bugıin vardığunı/ banşın devamlı olacağına inanmak safdillik olur. Bir aıılık gallet ulusun bütun \aşamını tehlikeye sokar. Hukııkumu/a, onıırumıı/a saygı gmtenldıkçe, karşı sa> gıda asla kusıır etınevecegiA I akal, ne çarc ki /ssyıf olanlanıı lıukukuna savgı giKterilniedigını çok acı lecrubelerle oğrcndik. Oııuıı içın her turlu olasılıklarııı gerektireceği lıa/ırlıklan \apmakta asla gecikmeyecegİ£." "Gerçekçiliğin'" dogal sonucu olardk Ataturk dış polıtıkasının onemlı bırozellığı de "akıla" oluşudur Uluslararası ıhşkılerde devamlı dostluklar, devamlı duşmanlıklar olmadığını çok ıyı bılen Ataturk, sosyal, ekonomık ve sıyasal du/enlerı larklı olaıı ulkeleıde olduğu gıbı eskı dıışiııanlarıyla dd dostluk ılışkıle rı kurabılmış ve "barış içindeyanyana yaşama" du7enının ılk orneklennı vermıştır Orneğın, KurtuluşSavaşı'nınen guç gunlerınde 1921 yılında Sovyet Rusya'y la dostluk anldşnidsı yapmış ve anldşmanın yararlaı ından soz ederken, anlaşmanın ılkelerınden bırının "Ruslann Tiırki>c'dc propaganda yapmamalan ve tahrlklere girişmemelerr ol duğunu soylemıştır Ataturk "dogmacr "bir idcoloji taklilçısi" olmamış, akılcı bır polıtıkay la ulusunun yararına gorduğu olanaklaıı değerlendırmıştır "Akılcı vebanşçr, antak ulusal çıkdrlardan odun vermeyen anlayış ıçerısınde, I rmenılerın Osmanlı Imparatorluğu'na karşı onıın duşmanlarıyla ışbırhgı yapmış olmalarına karşın, doğuda Erınenıstan'a karşı ka/anılan utku u/erıııe ErmenısUuı'la Gıunru Bdrış Antlaşması (2 Aralık 1920), guneyde ıse yenı len I ransızlarla 20 Ekım 1921 'de Ankara Itılafnamesı ımzalanmıştıı Os manlı Devletrnınmıllıyetçılıkakımları karşısında duştuğu durumıı çok ıyı değeılendıren Atdturk'undışpohlıkasının başlıtd hedefı "ulusal bir devlet" kurmdk olmuş, Kurtuluş Savaşı utkusu sonunda 24 Temmuz 1923 tarıhınde ınızalanan Lozan Barış Antlaşması'yladd Ulusal Ant (Mısakı Mıllı) çerçevesı buyuk olçude gerçekleşmıştır ^urasını da onemle belırtmek gerekır kı 1 o/an Antlaşması, 1 Dunya Savaşı sonunda tuın yenık devletlere dıkte ettırılen antldşmdlarddiı farklı olarak, eşıtlerarasında, goruşmeler yoluyla ım/dlanan tek antlaşma olmuştur I ozan'da ulusal dev let kuıma amacına erışıldığı gıbı, Osmanlı Devletı'nııı elını kolunu bağlayan ve devletı hağıınsız olmaktan çıkaran butun hağlardan da kurtulunınuştur 1930'larakadar lurkıye, Lozan'dan kalan bazı puruzlerın çozumuyle uğraşnuş, bu sorunlara hep banşçı çozıımler bulma çabasında olmuş ve Musul sonınu dışında butun sorunkr çozulmuştur Musul sorunu Mıllet ler C emıyetı'ne gotunılmuş, takat bu kuruluş tngıltere lehıne karar almıştır Bu konuyu gelecek ydzımda sonuçlandıracağım PENCERE Gazetenın gobeğındekı başlık "IMF Maaşı kısın Memurları azaltın1 " IMF Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Turkıye'ye "Ekonomık reformlann kalıcı olabılmesı ıçın kamu sektorunde çalışanların sayısını azaltın, maaşlarda kısıntıya gıdın" uyarısını yapmış (Hurrıyet, 30 11 2001) Gazetelerde sık sık bu yolda haberler çıkar, alışılmış uyarılardır, ustelık derler kı "Devletı kuçultun' " Yıne gazetelerde Turkıye'dekı devletın, olçuye vurulduğu zaman, dunyada en kuçuk devletler den bırı olduğuna ılışkın bılgıler verılır Ama, kım kıme, dum duma, âlem yıne ol âlem, devran yıne ol devran, surer gıder Küçiile Küçüle Neraye?.. • Hep ulkemızın sorunlarından mı soz edece^ Koşe yazarının gorevı yalnızca bu mudur? Sabah kapıdan alırsınız gundehk gazetenızı1 Ilk once başsayfaya bakarsınız Sonra ıç sayfalar dakı yorumlara Daha sonra da yazılarını kımı zaman ılgıyle, kımı zaman merakla, kımı zaman da "Bakalım bugun bu adam ne buyurmuş" kuçumsemesıyle okursunuz Eskıden gazetelerın bır ıkı, en çok uç dort ko şe yazan vardı Bunlar yıllar onceden un kazanmış kımselerdı Ya edebıyattan gelmışlerdı ya da gazetecılığın kazanında lyıce pışmışlerdı Yazı yazmayı, yazdıklarını okutmayı bılırlerdı Bır gazete yazısının başozellığı rahat okunmasıdır Daha yarısına gelmeden elden atılan bır yazı ne denlı derın, kesın, yararlı olsa da boşa gıtmış bır çaba sayılır önemlı olan, o yazıyı sonu na dek okutabılmektır Basında oyle yazılar okuyorum kı, lıse oğrencılerının yazdığı "tahrır" odevlerını aratır Iş olsun dıye, yazdım oldu dıye çızıktırılen şeyler Goruyorsunuz, koşe yazarlığı, mılletvekıllığı gıbı bır şey oldu! Emekh elçı mısın, valı mısın, sanatçı mısın, manken mısın, aktor musun, a! elıne kalemı, geç mak gerekır Kulak da gereklıdır Flaubert oyle yapardı Yuksek sesle okursan yazdığını, onun ıç ahengıne kulak verırsın, her yazının ayrı bır muzığı vardır" Deneyımlı gazetecı yazı yazma ılkelerını de şoyle belırtmış "Yazınızın beşıncı satırına gelmeden okur okumayı bıraktı mı, yeteneklı olup • •• olmamanız para etmez1 Duşunceyı bozmadan yazınızdan on satırı kesıp atmalısınız gereksız olrum", ' sevgılı eşım" dıye soz ederek okura sozbılgısayarın başına, bıldığın bılmedığın konulardukları ıçın Hıçbır zaman yazınızın başlığında de ıçtenlık gosterısı yapmayı yazarlık sananlar da duşuncenı sun okurlara1 sorusoran bırsozcukolmamalı, okurlardan yanıt da var Duşunuyorum da kırk ellı yıl oncenın yaHele bazı bayan yazarlar1 Nedense aşktı, cınzı mudurlen, Cevat Fehmı ler Ecvet Guresin'ler, beklemıyorsunuz kı, okur sızden beklıyor Valsellıktı, ıçtenlıktı, her şey yazılabılır sanıyorlar Kı 6ry'n/n oğutlerıne uyun, 'Ikı sozcukten en kısa Melih Yener ler, Falih Rıfkı lar BedııFaık'lerolmı kocasından, sevgılısınden soz eder, hem de olanı seçın' Bır de şunu unutmayın, yazı yazsaydı bu tur koşe yazarlarını bır gun bıle gazeteen gızlı kalmış ozel olayları sergıleyerek1 Geçen mak dans etmeye benzer, sureklı çalışmanız baş lerıne sokmazlardı "Gıt bıraz kıtap oku, yazmagun buyuk bır gazetemızde bır yazı okudum Yakoşuldur, bıraz bıraktınız mı yazmayı, yenıden yı oğren, sonra gel" derlerdı zar bayan, ayrıldığı ya da ayrılmak uzere olduğu başlamak guç olur ." eşı ıçın "Adı mezanna yazılsın ıblısın" dıyordu Ola "Observateur" dergısınde, tanınmış Fransız bılır, eşler arasında kavga da dovuş de olur, ama gazetecı Françoise Gıroud ıle yapılan bır röporBugun, Turk basınındakı köşe yazarları da, bıze ne senın kocanla çekışmenden1 tajı okudum Ellı yıllık bır gazetecılık yaşamından yazar olmak ısteyenler de bu ılkelere uyup uymadıksöz eden yazann konuşmasının en ılgınç yerielarını denetleyebılseler, ışın onemlı bolumunu Bır de kendını her şeyın ustunde gören yazar rınden bırı "yazma" konusunda, dıyor kı çozumlemış olurlar Yazmak, bır çeşıt yaşamaktıpıvar "Kıbrıs'ısatmalı", "Laıklığıkaldırmalı"çe şıdınden atıp tutmalar' Içlerınde Ankara'nın, bır "Yazı yazmak oğrenılmez, öğretılemez Budo tır Oyun oynamaya, sahtecılığe, goz boyamaya, takım gozde polıtıkacıların ovgucusu olanlar da ğuştan gelen bır şeydır Pıyano çalmak gıbı, mu adam kandırmaya gelmez Yazar olmak çok kolay var. Kendı yazı mudurunden "yakışıklı mudu zıkyeteneğı ya vardırya yoktur Varsa çok çalış sanılan, en guç ıştır EVET/HAYIR Yazmak Sanatı OKTAY AKBAL Adalet BakanıHikmet Samı Turk, Meclıs kursusunde konuştu (13 Kasım 2001), aşağıdakı bılgılerı verdı "Adalet hızmetlennın yerıne getınlmesınde karşılaşılan onemlı sorunlann başında hâkım ve cumhurıyet savcılarıyla dığer yargı personelının sayı ıtıbarıyla yetersız olması gelmektedır Halen adlı yargı 81 ıl ve 850 ılçeyı kapsamak uzere 854 ıl ve ılçe merkezındekı 4036 mahkeme tarafından yurutulmektedır ( ) Kadro sıkıntısı ve butçe olanaklannın kısıtlı olması nedenıyle adlı teşkılat kurulan 11 merkez henuz faalıyete geçırılememıştır, 77 merkezde ıse adlı teşkılat kurulamamıştır 9462 yasal hâkım ve savcı kadrosundan 9065 'ı dolu olup 397'sı boştur Halen 23 8 73 adlıye personelı yasal kadrosundan 3331'/ boştur Bugun bırçok adlıyede zabıt kâtıbı sıkıntısı çekılmektedır Hâkım ve cumhunyet savcısı sayısının, zabıt kâtıbı sayısından daha fazla olduğu bazı adlıyelerde, yargılama surecının ışlemesınde aksaklıklar meydana gelmektedır 2000 yılı ış durumları esas alındığında 1244 yenı mahkeme kurulması ve bu mahkemelere toplam 2917 hâkım ve cumhunyet savcısı ıle 5544 adlıye personelı atanması gerektığı ortaya çıkmıştır Davaların hızlı, etkılı, ısabetlı bırşekılde sonuçlandırılması ıçın gereklı mahkemelerın yanı sıra hâkım, cumhunyet savcısı ve dığer yargı personelı sayısının standart kadro rakamlanna çıkarılması gerekmektedır" Evet, Adalet Bakanımız Hıkmet Samı Turk acı gerçeklerı sayılarla dıle getırıyor Her mahkemenın duvarında hepımızın ezberledığı bır ozdeyış yazılıdır "Adalet mulkun temelıdır" Bu devlet yargıç, savcı bır yana, zabıt kâtıbı sıkıntısı çekıyorsa ne denır? IMF bunları nereden bılecek 9 . Eloğlu dıyor kı Devletı kuçultun, maaşları kısın, memurları azaltın» Geçmıştekı uç yıl IMF ıle yaşadık, eloğlu ekonomıde alıkıran başkesen oldu, ne dedıyse boynumuz bukuk yaptık ve çoktuk Şımdı uç yıl daha IMF ıle bırlıkte yaşamaya hazırlanıyoruz, adamlar daha ışın başında kırık plak gıbı yınelemeye başladılar: Devletı kuçultun' Adlıyesıne yargıç, savcı, zabıt kâtıbı bulamayan devlet zaten kuçulmuştur Daha ne kadar kuçuleceğız? • Kıbrıs'ta Son Gelişmeler... Aydin OLGUN Amşürmacı Gelecek ayın (Aralık) 4'unde yapılacak olan Denktaş Klerides yuz yuze goruşmelennden olumlu bır sonuç çıkmayacağı daha şımdıden bellı olmuş gıbıdır Bu bellı oluşun en önde gelen gostergesı Rum lıden Klendes'ın Kıbns Turk toplumunun Rum toplumu ıle eşıtlığını kabul etmemesıdır AB'nın ılerde Rum toplumunu uyelığe kabul etmesım Ada'da tek bır Rum devletının kabulu şeklınde yorumlayan Klerides, AB'mn bazı uyelerınden aldığı cesaretle her fırsatta Kıbrıs'ta tek bır "Rum devleti" olduğunu, Turk toplumunun bu devlette ancak azınlık statusunde yaşayabıleceğını belırtmektedır Hıç kuşkusuz Klendes'ın kı kendısının EOKA çetesındekı takma adı Hiperidcs'tır ve bu çetenın kurmay başkanlığını yapmıştır sozunu ettığı Rum Devletı 1960'taMakarios'un kurdugu devlettır Yanı 1960'lardan 1974'lere kadar on bını aşkın Kıbns Turk'unu katleden"EOKA"cı,"Enosis" 1 taraftan bır devlet Işın ganbı, demokrası ve ınsan haklan savunucusu AB uyelen tüm bu eşıt olmayan kanlı olaylan gormezlıkten gelmekte ve Kıbns Rum Yonetımı'nı AB'ye almak ıçın gayret sarf etmektedır Bu arada AB uyelen Klendes'e uyarak ıçtenlıkle banş ve uzlaşma taraftan olan Sn Rauf Dcnktaş'ı da "uyuşnıaz kişi" olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar AB'nin çabalaruıın bir Rum (kvleti kurmaktan çok Kıbns'ı hirligin sanayi ürünlerini Ortadogu ve Asya pa/arlanna so ki saglayacak bır pa/arlanıa vc dağıtım nıcrke/.i olarak kullanmayı ve bu arada ABD'nin bu bolgelerdeki siyasal ve ekonomik etkinliğjnin önünii kesmeyi anıacladıgı açıktır. Ancak ABD de bu durumu gormezlıkten gelmemış, yapılan oyunu anında kavramıştır Bu gerçek Türkiye'nin Kıbns konusundaki mücaddcsinc öneııüi bir destcktir. Bu arada, Türkiye'nin PKK leroru ile yapüğı başarılı ıııucadele ve Afganistan konusundaki etkin destek ve yardımlan da ABD'de lürkiye lehine olumlu gclişmelerc yol açnuşür. Bu gelismelcrin Türkiye'ye Kıbns ve AB ile olan ilişkilcrinde gıiç verdiği kesindir. Kısacası Turkıye, Rum yonetımını destekleyen AB ulkelenne karşı ABD'nin desteğını almış gozukmektedır kı bu da olay ların Turkıye lehınde gelışmesınde onemlı bır elkendır KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın son gunlerde Kıbns konasunda asıl "uyuşmaz ldşi"nın Klendes olduğunu gun ışığına çıkaran yu/ yuze goruşme ıstemırun Klendes'çe kabul unun zaman kazanmak amacını taşıdığı açıktır Aynca AB'nın de Rum yonetımımn uyelığının 2004 yılına bırakılabıleceğı yolundakı açıklaması da yıne Turkıye'yı oyalanıayı amaçlayan bır davranıştır Sonuç: Türkiye Başbakan Ftevıt ve Dışişleri Bakanı tsmaıl Cetn tarafından açıklanan politikasına devam ctnıeli" Kıbns 'ta ıkı toplumun da eşıt haklara sahıp olduğu ve Ada'da ıkı toplumlu ıkı bağımsı/ dcv let" savını kesinlikle korumalıdır. I urkiye kamuoyunun 57. hükümetin, bu konudaki ycrindc ve kararlı tutumunu içtcnlikle onayladıgı da bir gcrçektir. Telefon Taksi ULUSAL SORUNLAR VE DEMOKRATÎK ÇÖZÜM YOLLARI Yalçın Acar Oztın Akguç Sina Akşin tlhan A/kan Korkut Boratav Anıl Çeçen Birsen Gokçe Alpaslan Işıklı Gülten Kazgan Yakup Kepenek Kemal Kılıçdaroğlu A. Taner Kışlalı Erol Manisalı Oğuz Oyan lzzettin Onder Yekta Gungdr Ö7den Mumta7 Soysal Derleyen: Dr. tlhan Azkan İsteme Adresi: Fkın Kıtabevı, Burç Pasajı, No 2729, AltıparmakBURSA Tel&Fax (0224)220 16 72223 04 Havaalanı Banka E5CÜM Bazı ışaretler cvrcnseldır Dunyanın her yerınde aynı anlamı ta^ırlar, aynı şcyı anlatırlar HSBC'nın sembolu de bunlardan bırı Bu sembol dunyanın dort bır yanında' banka' demek Çunku 78 ulkede, 28 mılyunu a^kın ııih.ın HSBC'yc guvenıyor bırıkımlerını HSBC'de değerlendırıyor Dunyanın yakından tanıdıgı veguvendığı HSBC >ımdı Turkıye nın dort bır yanındakı şubelerıyle sıze dalıa da yakın Daha fazla bılgı ıçın HSBC Muilorı Hızmetlerı 4440424 www hsbc com tr HSBCO DUNYANIN StZE ÖZEL BANKASI HSBC Btmk 4 $ lurufımiun \ti\ımlunnıibtır TC ZEYTtNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001/1091 Karar No 2001/1305 Zeytınburnu Sulh Hukuk Mahkemesı'nce verılen 16 11 2001 tarıhlı, 2001/1091 esas, 2001/130") karar sayılı karar ıle kuçukler Rabıa Ozbey ve Sema özbey'e dedelerı Huseyın Ozbey vası tayın edılmıştır Bu husus ılanen tcblığ olunur 16 11 2001 Basın 74252 EvtnM amrmemk... 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog