Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 2 ARALIK 2001 PAZAR 12 PAZAR KONUGU Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu Washington temaslannın önemli noktalarını anlattı 'Bizi işgal kuvveti görüyorlar' Türkiyenin başı ağrıyacak Yani işgal mi? Evct. Ancak bu kontrol altma almanuı Türkiye'ye bir loprak kazanımı amacıyla değil, orada oluşabilecek bir Kürl devletine, kaos ortamuıa eııgel olınak maksadıyla yapıldığının çok iyi deklare edilmesi gerekir. Bütün harckât bitcr, taşlar yerine oturıır, Irak'ta yeniden bir düzen kurulur, yeni anayasal düzeni olur. Bu anayasal düzen içinde Türkmenlerin de hakları gözetilir. Türk Silahlı Kuvvetlen, bütün bunlar olduktan sonra oradan geriye çekilebilir. Silahlı kuvvetlerle toprak işgal etmek ve bu işgali sonıına kadaı sürdürmek, günümüz ortamında artık pek uygıın bir hareket tarzı değildir. Bu durum daha sonra başa değişik dertler açabilir. Kıbrıs 'taki gibi mi? Kıbns'taki daha değişik bir konu. Biz, garantör devlet olarak kendi halkıınızı güven altma almak içm orada bıüunduğıımuzu deklare etmemizc rağmcn çeşitli yerlerden, çeşitli zamanlarda, gcrck B M lien, gerek AB 'den tepkilerle karşüaşıyoruz. Yunanistan bizi orada hâlâ işgal kuvveti olarak görüyor. Washington tiaki toplantıda da bize "Işgal ettiğiıüz topraklardan Silahlı Kuvvetlerinizi geri çekmeniz laa m " dıye de resmen söylediler. Buradaıı yeniden lrak'a dönecek olursak, Kuzey Irak'a girme hedefinin kontrolü sağlamak, oluşumlara engel olmak olduğunu, daha sonra taşlar yerine oturduğunda Silahlı Kuvveller'in geriyc çekileceğini ifade etmemiz gerekir. Herşey bittikten sonra savaş tazminalı olarak MusulKerkiik petrollerinden beliı li bir süreyle belirli miktar petrol alımr mı? Bunlar oluşacak duruma bağh olur. Şu anda görünen gerçek şudur: ABD lrak'a öniinde sonunda müdahale edecektir. Bu müdahalede Türkıye'nin başı ağrıyacaktır. Başı ağrımaması ve kendini zorda hissettiği zaman ABD'yle ortak hareket etmesi lazıındır. TAVSANOGLU Kıhrıs 'ta KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş'ın önerisi üzerine, Denktaş ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides arasındayülardan sonrayüzyüze görüşmeleryeniden başlıyor. Bu görüşmelerden ne sonuçlar çıkacağı va da çıkmayacağı menıkla bekleniyor. Hızla değişen yeni dünya düzeninde Kıbrıs 'taki normal dışı oluşum devam mı eder? Yoksa birileri bu anormalliğe artıkson verme istemini gösterirler mi? öteyandan Türkiye 'nin Yunanistan la ilişkileri önümüzdeki dönem nasıl biryol alır? Afganistan dan sonra ABD, Iruk 'a da askeri harekât düzenler mi? Ankara bu durumda nasıl bir rol üstlenir? Ankara da son PORTRE/ aylarda etkinlik göstermeye başlayan düsünce kuruluşu Avrasya Stratejik Araştırmalar Emekü Tümgeneral ARMAĞAN KULOĞLU Merkezi 'nden (ASAM), Emekli Tümgeneral 1965'te Kara Flarp Okulu'nu, 1966'da Topçu ve Fiize Okulu'nu, 1970'te Armağan Kuloğlu ile ASAM'daki odasında böyle Kara Havacılık Okulu 'nu, 1978'de Kara llarp Akademisi'ni, 1986 'da da bir ufuk turu yaptım. Kuloğlu, Türkiye 'nin mutlaka Silahlı Kuvvetler Akademisi'ııi bitirdi. 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı 'na katıldı ve Kıbrıs Liyakat Madalyast aldı. 198285 arası Washington 'da Kara Irak 'taki bir askeri harekâtta ABD 'vle işbirliği Askeri Ataşesi olarak görevyaptı. 1991 'de tuğgeneralliğe terfi ederek Ege halinde yer alması gerektiğini vurgularken Ordu Kurmay Baskan Yardımcılığı ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı 'nı Yunanistan la ilişkiler ve Kıbrıs konularında daha yüriittü. 1995 'te tümgeneralitğe terfi etti. Üçyıl süreyle Milli Savunma ahnacak çok yol olduğu mesajını veriyordu. Kısa Bakanhğı Müsteşar Yardımcılığı ve Türkiye Milli Silalı Direktörlüğü görevlerinin ardmdan 1999 'da emekli oldu. Şimdi Avrasya Stratejik bir süre ünce Washington da ilginç temaslarda Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) Jeopolitik ve Stratejik Araştırmalar bulunan Kuloğlu, bu temaslardan özümsediği ve Başkanı olarak çalışıyor. algıladığı noktaları da anlattı. Washington 'da yaklaşık iki hafta kadar önce fVestern Poataşesının gözlemci olması sıfatıyla araya giremeyeceğini, her anda belirsiz mi, yoksa net mi? Yani ikinci hedeflrak mı? licy Center adlı düsünce kuntluşu (Ihink taıtk) ve National De türlü görüşmenin orada serbestçe yapılabileceğini belirterek on Bundan sonra ikinci hedefı, hiç aklmdan çıkmayan Irak. ABD, fense Vniversity 'nin ortaklasa düzenledikleri bir toplantıya lan susturdu. Son olarak, Western Policy Center'da Rum asıllı Ame "Bundan sonra teröre destek veren ülkelcri ccıalandıracağım" Türk grubu üyesi olarak katıldınız. Bu toplantıda bildiğimiz ka rikalılar görev aldıklanna göre Türk asıllı Amerikalıların da bu dedi. I latta ilk sırada Yemen vardı. Sonra Libya'yı kastetti. Bu aradarıyla Ralkanlar 'daki durum, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs raya davel edilmelerini önerdik. Gayet olumlu karşıladılar, bunu da hiçbir zaman Irak'tan vazgeçmedı ve Irak'ı teröre destek veyapacaklar. .sorunıı ele alındı. Toplanttyı anlatır ınısınız? ren ülke ilan edebilmek için elınden gelen çabayı harcadı. Hâlâ ARMAĞAN KULOĞLU Evet. Boyle bir toplantıya katıldım. Sizin gruba bu toplantı sırastnda Pentugon 'da bazı brijing da devam ediyor. Neresinden vuracak, bılmıyonım, ama konu döToplantının adı da "Dogu Akdeniz'inGiivcnliğT idi. Westem Po ler de verildi. Bu brifinglerde Afganistan daki askeri harekât nüp dolaşıp lrak'a gelebilır. Bundan kaçış yok licy Cenler kurulu!} itibarıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki konusu ele alındı mı? ABD, şu anda Saddam'sız bir lrak'ın resminigörebiliyor ılışkılen gayri resmı ortamda müzakere etmek suretiyle siyasile Brifinglerden birincisi Afganistan'daki olaylarla ilgiliydi. Bu mu? lrak'a askeri harekâta girişmeye kesin karar verdiği zarın çözümüne olanak yaratmak için görüşıne ortamı hazırlamayı, brifingi ABD Kara Kuvvetleri'nden bir yarbay verdi. Yanında da man sizce Türkiye 'nin tavrı ne olur? orada alternatifler türetmeyı amaçlıyor. VVestern Policy Center, Do Savunma Bakanhğı 'ndan doktorasmı yapmış bir direktör vardı. Bri ABD'nin bütün hedefı Irak'tan çok Saddam. Saddam'ın, Sadğu Akdeniz'ın güvenliği kapsamında bu konuyu kendisıne görev fingden sonra kendisine, ABD'nin Afganistan'daki harekâtı sonuç dam rejiminin ortadan kalkmasını çok istiyor. Körfez Savaşı'nın biliyor. Bu loplantının ilkı geçen yıl yapıldı. Geçen yılkı toplan landırmasından sonraki hareket tarzının ne olacağını sordum. Yar ilk aşamalannda çok belırgındi. Ancak daha sonra konu donuntıya F.mekli Oramiral Salim Dervişoğlu ile Emekli Hava Korge bay, "Ben AffjanLstan'daki harekâtla sınırlıyım. Onu bilenıem" de ca bunun ardından Saddam'ı devırmek ıçın harcanan bütün çabaneral Vural Avar katılmışlar Onun sonunda bir sonuç raporu ya di. Bunun üzerine Savunma Bakanhğf ndakı direktör şöyle bir lar boşa gıtti. Bir tarallan da Saddam sonrası nasıl bir rejim kuyımlanmıs. Bu sonuç raporunda, mü/akerelersırasında ele alınan espri yaptı: "Bu sorunun cevabını herhalde ABD Başkanı da bile rulacağı konusunda da lereddütlcri vardı Ancak terörle mücadebazıkonularyeralmadığııçinbazıhoşnutsu/luklarolmuş. Buyıl mez." Orada şu ortaya çıkıyor: ABD, lerörle mücadele kapsamın le kapsamında, daha önce de söyledığım gıbı, konu dönüp dolaki toplantıda bir sivil (oplum örgülünun yer almasının daha doğ da Afganistan'da bir harekâla girişmiş, ama sonucunun, hedefinin şıp lrak'a gelecektıı. Ama Saddam'dan sonra nasıl bir uygulama ru olacağı düşüncesiyle konuyu Avıasya Slratejik Araşlırmalar Mer ne olduğu, hangi yöntemlere başvuracağı, bundan sonra hangi ha olacağı hususunda henüz bir netlik yoklur. kezi'ne (ASAM) yönlendirmişler. Biz, bir düsünce ürelme mer rekâta gırışeceğı konusunda fıkrini tam oluşturmamış. Gelişen du Kuzey Irak 'ta bir Kürt devleti oluşmasına ABD şimdi nasıl kezı olmaınız nedenıyle böyle bir toplantıya kalılabileceğimizi söy ruma göre bunlan şekillendireceği düşüncesi ortaya çıkıyor bakıyor? ledik ASAM'dan Prof. Dr. Ümit Özdağ ve ben, Defalarca söyledıkleri, buna kendilerinin de ayrıca da Emekli Koramiral Turan Özer bu topkarşı oldukları Bunda samınıi olduklanna inanılantıda yer aldı. yorum. Peki, tamamıyla resmi olmayan bir toplantı Yani ABD, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletifikolması gerekirken buna acaba neden resmi nirinden vaz mı geçti? telikli kişiler de katıldı? Evet, vazgeçli. Ancak onun vazgeçıp geçme Evet, Pentagon'dan bile katılaıı personel varmesi bir değışiklik yapmıyor. Çünku şu anda Kudı. Bırinci gün, açılış konuşmalarından sonra Mazey Irak'ta otonom bir yönetım var. Orada Kürlkedonya ve Kosova sorunlarıyla ilgili bir toplanler, Kurtlerin liderleri bulunuyor. Bunların, kendi tı yapıldı. Bu toplantıda Türk tarafından konuşmakendilerinı yönetmek ıçın bırtakım çalışmaları cı bendim. Yunanlı konuşmacı da bir bıldiri sunvar. du. Ama konu çok fazla bir sonın oluşturmadığın A BD, Irak 'a karşı bir askeri harekâta giri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbayşirse Türkiye neyapmalı? can 'da, Gürcistan 'da, Nahçıvan 'da, Türkme dan karşılıklı görüş birliğı sağlanarak oturum sona eıdi. Ben oturum sonunda "Herhalde siz bu so Türkiye, baştan beri lrak'ın mevcut statüsünün nistan 'da ciddi bir varlığı var. Bu varlık sizrun olmayan konuyu ısınma turu olarak masaya bozulmasını, ona bir müdahale yapılmasını istece bölgede Türkiye'ye hem enerji kaynakkoydunuz" diye bir espri yaptun. Herkes de bunu miyor. Çünku bunun ardından birtakım sorunlarlarını koruyup kollama, hem de istikran kabul etti Bunun ardından Prof. Ümit Özdağ'ın la karşılaşacağını biliyoı. sağlama rolünü ınü veriyor? konuşmacı olduğu "Terorizm ve Askeri Olmayan Bunu önlemek için de "lrak'a müdahale etme önümüzdeki dönemde stratcjik dengelerBölgeselTehditler" konıılu bir oturum yapıldı Bir yin" diyor Istememek, "Yapnıayın" demek bunu de bazı değişiklikler olacaktır. Bu değişiklikaralık Yunanistan'ın daha önce teröre destek verengellemez. ABD, bugün süper güçse, tek kutupleriçinde,Türkiye'ııinbölgedekiönı;minin dadığini ima eden bazı sozler söylendı Yunan taralu dünya düzcnının lıdenyse, öbür yerlerde olduha da çok artması var. ABD'de yapmış oldufı bundan biraz rahatsız oldu, ama konu kapandı. ğu gibı burada da bızı zor durumda bırakabilecekğumıız ziyarette, gerek National Defense UniBunun ardından Emekli Koramiral Turan Özer tır. Bu harekâtı yapmak için Türkiye'yi de zorlaversity, gerek Western Policy Cenler, gerek Pengüven arttırıcı önlemler konusundakı bildirısini sımyacaktır. tagon, gerek düşüncc ürctme kuruluşlannda, gerekse de Türkiye Büyükclçiliği'nde yaptıdu I ige'dekı güven arttırıcı önlemler kapsamında ifade edilen ön Siz bunu inandırıcı buluyor musunuz? Peki, ABD bu harekâtı nasılyapacak? ğırruz temaslarda gördüğümüz durum, Türkilemlerın uygulanması önemlıydı. Ancak bunların sözde kaldığı, ABD'nin gelişen duruma göre alternatif planlan olduğunu tah Önce, Körfez Savaşı'nda olduğu gibi harekâtı hava bombarye'nin prestijinin eskisınden çok dalıa yüksek eylemde bazı ıhlaller olduğu, bu ihlallere karşılıklar verıldiğı, min ediyorum. Çünkü tek birplan olursa o planı sonıına kadar uy dımanlarıyla başlatabilır Ama hıı hava bombardımanı kesin soolduğu, statüsünü bulunduğu yerden çok datansiyonun yukseldığı de il'ade edıldı gulama durumu olamaz. Çünkü gelişen harekât başka yönlere sa nuç almaya imkân lanımayacaktır Mutlaka orada bir kara hareha yükscklere taşıdığıydı. Türkiye, bu üstün pabılir; değişik ortamlar ortaya çıkabilir. Tabii, bunlar ortaya çık kâtına ihtiyaç olacaklır. Western Policy Center 'daki toplantıda bildiğim kadarıyla Kıbstratcjik dunımunu mutlaka çıkarlannı hallettıktan sonra harekâtın hangi yöne gideceği belli olmuyor. O ncrıs da ele alındı... Türkiye 1991 Körfez Savaşı 'nda çok ciddi kayıplara uğranıeye talıvil elmclidir. Evet, son konu Kıbrıs'tı. Serbesl göruşme ortamıydı. Istedi denle bir alternatif plan yapılıyor. Yalnız, ABD'nin baştan itiba madı mı? O zaman bu kadar çok kayba uğramışken ülkemiz ğinız kadar gayrı resmi ortam olsun, iş ulusal çıkarlarageldiği za ren hesapladığı çok daha değişik noktalar vardı. Bunların ne de yine böyle bir maceraya girer mi? İsrail unsuru ne oluyor? Artık güvensizman gerılım hemen artıyor. O ortamda Kıbrıs'la ılgilı çözüm lar recede gerçekleşeceğı henüz bellı değıl. Bundan sonra söyleye Evet. PKK de ortam buldu. En önemli faktörlerden birisi de lik mi veriyor? zı bulmanın mümkün olmadığmı (espit ettık. ü arada bızi işgal ceklerim, sadece Pentagon'daki brifingde elde ettiğinıiz bilgiler budur. Zaten ondan sonra terör eylemleri şiddetlendi. Körfez Sa Hayır, güvensizlik vermiyor. Ikiz kulelere kuvvclı olarak gördüklennı söyledıklerınde biz, garantı anlaşma değil. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz koııular. vaşı'nın Türkiye'ye bedelı çok ağır olmuştur. Türkiye böyle bir ve Pentagon'a yapılan terörist saldınnın altınları çerçevesinde Kıbns'a müdahale ettığımızı, Silahlı Kııvvetle ABD'nin öncelikli düşüncesi terörle mücadeleydi;Taleban'ı des maceraya ne girer, ne de gırmek ıster. Ama bir de mecburiyetler da yatan esas gerçek Fılıstin sonınudur. Arap rimizin adada o maksatla bulunduğunu, bunun bir süreklılik ol tekleyen Usanıe bin Ladin'e ders vermekti; Afganistan'daki yö var. O zaman bir koyup üç alma söylemleri vardı. Bu sefer, o duve o bölgede yaşayan Islam dünyasının lsramadığını, istenilen tarzda bir çözüm olursa Silahlı Kuvvetler'in netimi değiştirmekti. Ancak, bunun için Orta Asya'ya ve Afga ruma dönüşmeyecektir. Aldığımız birtakım dersler var. Gördüğüil'e ABD'nin verdiği destek ve İsrail 'in Fihsçekilebilcceğini, ama çözüm olmadığı sürece de Kıbrıs Türk hal nistan'a gitmişken, orada da kontrolü ele geçirme hesaplan içine müz bu kadar zararı tekrar ettirme durumunda dcğiliz, artık. Taştinlilere yapmış olduğu insanlık dışı hareketkının güvenlığini sağlamak bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdi. Ancak karşısında değişik bir Rusya buldu. lan yerine ıyı koymamız, muzakereleri ıyı yapmamız, ne ıstedilere karşı doğaıı hoşnutsuzluğun sonucudur bu bulıınmak zorunda olduğunu ifade ettik. Ama bu durumda anlaşğimizi, ne olabileceğini çok iyı ortaya koyup bir noktada dikte et Nasıl değişik bir Rusya? terörist saldırüar. Yani, ABD'nin Ortadoğu'daırıamı/ tabıı kı mümkün değıldı. O arada terör konusu açıldı. Biz ki yanlış polıtıkalannın tepki görmesidir. Fi ABD önce, Rusya'nın kendısinin karşısında olacağını sandı. tirmemi/ lazım ABD'ye bu harekâtın yapılmaması konusunda bir zamanlar Yunanıstan'ın teröre destek verdiğını ifade edince Fakat Rusya, daha ikinci, üçüncü gününde ABD'ye " Yanında yer çok fazla direniş gösterirsek ters tepebilir. Eğer zorunlu olursa bulistin sorunıı lialledilmedıkçe bu terorizmin kö~ tansıyon yukscldi Yunan askeri ataşesi araya girdı. Yunanıstan'ın alıyorum" deyince stratejilcrdeğişti. Böylece Rusya, terörle mü nu işbirliği içinde yapmanın çarelerıni aramak lazımdıı. Öte yankünü kazınıak mümkün değildir. ABD de arteröıe destek vermediğini söyledi. Bunun ü/erıne VVestern Policy cadele kapsamında ABD'nin ve öbür ülkelerin yanında yer aldı. dan, Kuzey Irak'laki bu otonom yönetim, ABD'nin lrak'a müdatık bu gerçeği anlaıruş görünüyor. Center'in diıektörü John Sililidis mudahulc ederek Yunan askeri ABD'nin bundan sonra harekât yapmak isteyeceğiyer şu hale etmesinı çok istiyor. Türkiyenin önemi artacak f ÜRK, tZLEME KURULU'NA İSKENCECİPOLİSLERİN'' AVL/KATURIMN'ALINMASINISAVUNDU l Gösterilen tepki yargısız infazdır ANKARA (Cumhuriyet Bürosıı) Adalet Bakanı Hikmet Sami I ürk, Manisa Cezaevi lzleme Kurulu'na, "Manisalı gençlere" ışkence yaptığı iddiasıyla yargılanan polisleri savunan 2 avukatın alınmasına gösterilen tepkinin "yargısıziııfaz" olduğunu savundu. Adalet Bakanı, Türk Ceza Yasası'nın 312 maddesindcki suçun unsurunun "kamıı düzenini bozma olasılıgını ortaya çıkaracak şekilde halkı kin vc düşnıanlığa (ahrik edenler" şeklinde düzenlendiğini bildirdi. Adalet Bakanı Türk, Hâkimevi'nde ikıncisi düzenlenen yeni Medeni Kaııunu Tanıtım Seınineri'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Türk, Manisa Cezaevi lzleme Kurulu'na işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan polislerin avukatlannın seçilmesine ilişkin eleştirilerin "öııyargı" olduğunu önc sürdü. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden gelen ve Adalet Bakanhğı'nin son şeklini vererek Bakanlar Kurulu'na gönderdiği ve bazı yasalarda değişiklik yapan tasanya ilişkin soru üzerine Türk, tasannın TCY'nin 159, 312, TMY'nın 7 ve 8. maddelerini değiştirdiğını kaydetti. Kamuoyunda 312. maddenin ıkıncı fıkrasının tartışıldığını anımsatan Türk, tasarının da bu fıkrayı değiştirdiğini ifade ederek mevcut metnin "halkı ırk, sınıf, din, • Bakan,Türk Ce/a Yasası'nın 312. maddesindeki suçun unsurunun "kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik cdcnler" şeklinde düzenlendiğini bildirdi. nıczhep veya böl^e farklılığı gö/.e(erek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik edene bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası" verileceğinı öngördüğünü söyledi. Bu fıkradaki bu suç "umum<ın eınniyetini tehlikeye düşürecek şekilde işlenirse iiçte birden yanya kadar arttırmayı öngördüğünü" anlatan Türk, sözlerini şöyle süı diirdü: "Degişiklikle buradaki bu hükiim ikinci ınaddedeki suçun unsuru oluyor.' Kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptı rı 1 1 r' şeklinde oldu. Komisyon buradaki cczanın üst sınınnı 5 yıla çıkarmıştı, ancak biz yine üst sıııın 3 yıl olarak düzenledik. Buradaki 'olasıhk' objekuTolarakdikkatealıııacak." Kadın tutuklulara mektup Emekçi Kadmlar Birliği, ÎHD Kadın Çalışma Grubu ve ÖDP'li kadınlann da aralannda bulunduğu bir grup, "davanışma" amacıyla F lipi cezaevlerindekj kadın tutuklulara Calatasaray Postanesi'nden mektup ^önderdi. Mektupta, tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde tecrit ve izolasyonu yaşadıklannı vıır^ıılayan kadmlar, "Kadın tutuklu ve hükümlülere paylaşma duyKiılanmızı gönderirken 'yasamın hücreleştirilmesinc' sessiz kalmmacağız" dcdiler. (Fotoğraf:ECEVtTKILIÇ) ^ezeri eleştirdi Türk, TMY'nin 8. ınaddesindeöngörülen düzenlemeyle suçun unsurunun "genel kasıttaıı" çıkarılıp, "özel kasıl" haline dönüştürüldüğunü söyledi. Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer'ın DGM Yasasfyla ilgılı veto gerekçesınde oraya koyduğu görüşleri üstü kapalı olarak eleştiren Türk, "Türkiye'de, hiçbir hükümet dönemüıde 57. hükümet döneminde olduğu kadar yolsu/Jukla mücadale edilnıedi" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog