Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

19ARALIK2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER GÜNÜN ÜNÜ ADAMI TURHAN SELÇUK DUZYAZI ORHAJN BİRGlT GÖZLÜKLÜ SAMİ'NÎN HARİKULÂDE KIVIRTMALARI KARAKTERl KARAKTERStZLtK OLAN KIS1M ÎEKMİLİ BİRDEN Okullaşma oranı Türkiye'den geride bulunan tek ülke Suudi Arabistan Eğitimimiz küme düştü ise yüzde 102 oranında bir gelişme göstermiş. Eğitim endeksi (EE) ise yüzde 52 oranında bir artışla en az gelişme gösteren unsur olarak belirtiliyor. • Birleşmiş Milletler Kalkıma Programı tarafından Prof. Dr. Akder'e hazırlatılan raporda, Türkiye'nin ulusal gelirinde bir büyüme olmasına karşın diğer ülkelcrc oranla 'bilgi' öğesi açısından geride kaldığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Türkiye2001 Insani (îclişınc Raporu, eğiliıııc u/ıııı yıllardır güsterileıı ilgisizliğin hoyutunu gözlerönüneserdi. Raporda, lürkiyc'ninkalkınmışlık dü/eyini yükseltememesinde eğitiminin rolüne dikkat çekilerek l'iirkiye'nın ekonomik göstergelerinin yiiksek insani yeliijnıc kategorisi ile arasında bulunduğu 38 ülkenin 26'sından daha iyi olduğu, ancak eğitim göstergeleri yelerince yiiksek olmadığı için alt sıralarda yer aldığı vurgıılandı. 38 ülke arasında okullaşma oranı Türkiye'den daha düşük olan tek ülke ise Suudi Arabistan. Birleşmiş Milletler Kalkıma Programı (UNDP)taralindaıı Prof. Dr. HalisAkdcr'e ha7irlatılan raporda, Türkiye'nin ulusal gelirinde bir büyüme olmusına karşın diğer iilkelere oranla "bilgi" öğesi açısından geride kaldığı belirtildi. Toplam okullaşma oranı ve yelişkin okuryazaroranlarııuı bakılarak belirlenen "bilgi" unsııru ise bir ülkenin kalkınmışlık peıformansını ölçmck için kullanılan insani gelişıne endeksini (lüH) oluşturan üç unsurdanbiri. 19651998 yılları arasındaki verılerin esas alındığı raporda, Türkiye diğer iki veri göstergelerinden yaşam beklentisi endeksinde (YHK) yüzde 58'lik, gayri safi yurtiçi hasıla (OSYİH) endeksiııde AB ülkelerl RiE belirlenmesine kalkısı bakımından eğitimin aksayan ayağı oluşturması, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine aday 13 ülke arasında cn dipte yer almasında da etkili oluyor. Raporda, IGF. sıralamasında 85. ülke olanık orta insani gelişme kategorisinde yeralanTürkiye'de lOEile GSYİI1 arasındaki farkın biiyüklüğüne de dikkat çekiliyor. 85. sırada bulunan Türkiye'nin, yiiksek insani gelişme eşiği ile aralarında yer aldığı 38 ülkcden Suudi Arabistan harie GSYİHİGE farkı en yüksek olan tek ülke olduğuna işaret edilerek insani gelışmenin gelir kadarhızlı ilerlemediği vurgulanıyor. Örneğin aynı kategorideki 26 ülke, Türkiye'den daha düşük gelir endeksine sahip olmalarına karşın, IGE sıralamasında Türkiye'den daha yukarıdalar. Bunıınla birlikte, Tiirkiye'den daha düşük okuryazarlık oranı olan sadeee üç ülke var. Bunlar ise Suudi Arabistan, Libya ve Moritanya. Okullaşma oranı Türkiye'den daha düşük olan tek ülke ise Suudi Arabistan. Rahmi SaKuk, en iyi olduğu iddiasında değU,"İyi yapanlardan biriyim" diyor ve devam odlyor: "Türküyüiyi söyleyen herkes söylemeli, herkes kendine göre söylemeli. Zaten bu farkhlık olmadığı zaman, tornadan çıkmış insanlar gibi söylendiği zaman bir anlamı yok. Biıı yıilık türkülerini söylttyonım bu halkın. Sanatçılar türkülerini rahat söylescydi, Türidye'yi yöııctcnlcr 50 yıldır iktidarda olmâzdL" Soruyu kendı kendimize yöneltirken bile, üzüldüğümüzü saklamaya gerek yok; ama olayın gerçek yönünde IMF'nin bizim kamu yönetimimizdeki kökten yapılanma planında, devletin küçülmesini istediği de yatıyor. Şişkin, hantal ve aldığı vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü, ülkenin altyapısından daha çok, kamuda çalışanların ücretlerine harcamak zorunda olan devletin 2002 yılı içerisindeki yeniden yapılanması için öyle anlaşılıyor ki çok canlar yakılacak. Ve bu acı ilacın içirilmesi sırasında hayli gürültü kopartılacak. Dünkü "Sabah" gazetesinde o acı ilacın herkes için çok çekici görünen ambalajından söz ediliyordu. Yani "etkin devletyapısı "nı sağlamak amacıyla bugünkü bakanlık sayısını yarı yarıya indirecek ilkatılımdan. Başbakan Yardımcısı MesutYılmaz da aynı doğrultuda öneriler açıklıyor ve olaya daha ulusalcı bir yaklaşım görüntüsü vermek amacıyla reçeteyi Anavatan Partisi'nin "Çözüm İçin Yeniden Yapılanma Paketi"r\\n ürünü olarak sunma kampanyasını sürdürüyor. Şayet, şişirilmiş devlet bürokrasisini tıpkı aşırı şişmanlık (obezite) hastası Maraşlı dondurmacı Recep Usta gibi diyete başlatırken öncelikle bakanlık sayısına el atılacak ise bu, sorunu çözmenin en kolay yönüdür. Ama elbette, başarılı birtedavi için asla yeterlı olmadığından da kuşku duyulmayarak... Benim bakan olarak görev aldığım hükürnet, iki partili bir koalisyondu. Başbakan dahil 26 üyeden oluşuyordu. Dört devlet bakanından ikisi, bu nedenle başbakan yardımcılığını üstlenmişlerdi. Demek ki aslında iki devlet bakanı bulunuyordu. Daha sonra işbaşına gelen 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde koalisyona katılan partiler ile eşdeğer olarak, bakanlar kurullarının sandalye sayıları da arttı. 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar, bu kurulu düzene el sürmeyi düşünmedikleri için Bülend Ulusu başkanlığındaki hükümette 38 üye bulunuyordu, Özal kabineleri, devlet bakanlıklannın sayısını çoğaltma yoluna gitti. Şimdi kendi bünyesinde operasyon yapmak gibi bir emrivaki ile karşı karşıya kalan 57. hükümette 36 bakanlık var. Literatürde "sandalyesiz bakanlık" diye tanımlanan ve üç partiyi de tatmin amacı ile bol keseden kullanılan devlet bakanlıklannın her birisi, bir icracı genel müdürlüğe nezaret ededursun, aralarında, makam binasının kapısında görkemli bir mesel, "Denizcilik Bakanlığı" levhası asmak için hızlı ve örtülü çalışmalar yürütenler de var. Düşünmeden Büyültüpsen... Yeni reçete ve ilaçlar... Diyelim ki başta Başbakanlık'ın uhdesinden icracı olma yükümlülüğü kaldırıldı ve hükümet başkanlığı, yürütmenin gereksınme duyduğu stratejiyi belirleyen ve o stratejinin politikasını da oluşturan koordinatörlük konumuna geldi. Bu konudaki haberlere bakarsanız, üçlü koalisyon hükümetinde yine en az altı devlet bakanlığını muhafaza etmek zorunluluğu olacakmış. Bu demektir ki Bakanlar Kurulu devlet bürokrasisinde işe göre adam ilkesini yerleştirmeye çalışırken kendi iç yapısında adama göre iş prensibini sürdürmekten vazgeçemeyecektir. Maliye Bakanlığı'nı, gelir ve gider havuzlarını ayrı ellerde bulundurma amacı ile parçalayarak Hazine, DPT, Gümrükler ve Devlet Istatistik Enstitüsü gibi kurumlar için ayrı devlet bakanlıkları kuran bizim politikacılarımız değilmiş gibi, şimdi yeni yapılanmada yanlışı düzeltme amacıyla atacağımız adımların kolay ve ucuz olduğunu saklamayalım. Asıl ve gerçek küçülmeyi sağlamak, hemen her ilde, başkentteki bakanlık ya da genel müdürlüğe eşdeğer olarak kurulan müdürlükler, bunlarla da yetinmeyerek birkaç il merkezinde oluşturulan bölge müdürlüklerinin nasıl makul sayıya indirileceği... Hatta bazılarının tamamen ortadan kaldırılacağı... Acı ilaç içilecek ise bu söylediklerimden vazgeçmek, eskilerin deyimi ile muhal. Yani olanaksız. Yok, görüntüyü kurtarmaya çalışacak, yani popülizme devam, seçmene selam diyeceksek, unutmayalım ki obezite her alanda öldürücü sonuçlar veren bir hastalıktır. Yasaldarla yaşatnak HATİCETUNCER ~ 1980 öncesi yasaklanmalanna karşın seslendirdiği türkülerdillerden düşmeyen Rahmi Saltuk'un albümü TRT'de "yayımlanamaz" olarak değerlendirildi. Yasaklamaların üretkenliğini etkilediğini anlatan Saltıık, isyanını "İnsanlar türkülerini rahat söyleseydi, Türkiye'de elli yıldır iktidarda olanlar bizi yönetemezdi" sözleriyle dile getiriyor. Saltuk'un konserleri I976'da Adana'da, 1983'te de Bodrum'da yasaklandı. Yasaklar yıllarcaartardasıralandı. tstanbul'daOcak 1985'teki koııserin yasaklanması üzerine dava açtığı mahkenıeye Istanbul Valiliği'nden gönderilen yazıda, 1968 sonbaharında Samsun'da verdiği birkonserdeolaylarçıktığındansözediliyorve "12 Eylül'ün müsebbiblerinden birisidir" deniliyordu. Atatürk Kiiltür Merkezi'ndeki üç dizi konserin ilki, aeı bir rastlantıyla Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak 1993 günüydü. Dizinin 15 Şubat'taki son konseri ise Uğur Mumcu'nıın anısına adandı. Yine acı rastlantıyla 2 Temmuz 1993'te, yani Sıvas'ta aydınlann yakıldığı gün düzenlenen konser yasaklandı. Saltuk şöyle anlatıyor: "Bıı yasaktan rahatsı/olan Kiiltür Bakanlıgıbana Ankara'da Hipodroın'da konser yaptırdı. kiiltür Bakanhğfnın bu konsorinden ötıirii savcılık o döneın Kiiltür Bakanlığı MüsCeşan olan Hmre Kongar hakkında tahkikat yapürtü." Saltuk daha üretken olabilecek iken yasaklarla önünün kesildiği düşüncesinde:" II içbir zaman yasaklı olmanın arkasına saklanmak iste Rahmi Saltuk'tan türkülerinin TRT'de 'yayınlanamaz' denilmesine tepki ınedinı. Sananmı yapmak istcdim. Başka da bir işim yok. Öyle koltuğuımın altında bin karpuz taşıyamam. Ben sadeee sazım esliginde iyi türkü söylüyorum, konserler veriyorunı." TRT f ürk Halk Müziği Denetleme Kurulu kararını çağdışı olarak değerlendiren Saltuk, "Ben çağıma ayak uydurmaya calışıyorum. Anıa genel olarak Türkiyc'yi yöncten bütün kurumlarçağdışL 'Salkım Hanım'ın Taneleri niye yayımlandı' diye tarhşılıyorsa benim albümüm de 'Niye yayımlannıasın' diye tardşılsın istiyorum" diye konuşuyor. Saltuk, özel televizyonlarda da adeta görünmez bir sansür olduğu düşüneesini şu sözlerlc ifade ediyor: "ProKramları yapaıılar gpnç arkadaşlar. Bizi balta elüııizde dalıyorıız zannediyorlar. 30 yıldır bu işi yapıyoru/, Adap biliriz." Faks:0212677 07 62 obirgitfnekolay.net SİNCAN 1. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇ1K ARTT1RMAİLAN1 DosyaNo: 2001/1089 Tal. Rir borçtan dolayı hacizli ve aşagıda cins, mıktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa (,'ikanlınışlır. Birincı arttırma 07.01.2002 günü saat 10.2410.30'da Sınean Adliyesi mezal saloııımda yupılacak vn o günü kıyınetleriıı yü/de 75'ine istekli bıılunmadıgı takdırdc 08.01.2002 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılaeağı. Şu kadaı ki, arttırma bedelının ıııalın tahmin edilen kıynıetinin yüzde kırkım bulmasının ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından lazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, ınahcu/un sattş bedeli iizerinden yüzde oranında KDV'nın alıeıya aıt olaeağı ve satış şartnamcsının lera dosyasında görülebilecegi, masrafı verildigi takdirde şartnanıenin bir örneğinin ısleyene gönderilehileceğı, fazla bılgı almak ısteyenlerin yukarıda yazılı dosya nıımarasıyla dairemize başvurınaları ilaıı olıınur 0*>. 12.2001 Mıılıımııııoıı kıyıııeti lira: 15.000.000.000.TI. Adedi: I Adet " Cinsi (Mahiyeti vc önemli nitelikleri): 06 CillS 59 plakalı 2001 model Isuzu otobüs. Basın: 77607 Esas No: 2000/2251 BagKur Cienel Müdurlüğu vekili taraf'ından davalı Zekı Yakıcı aleyhıne davalının sebebıyet veıdığı Irafik kazasında yaralanan !jükrü Oran'a malullük aylıgı, ledavi pıotez yardımı yapıldığı, davalının 8 oranında kusurlu bulunduğu, olay nedenıyle kıırunı /ararı olan 4.392.006.764.TL'nın da\alıdan alınması talepli olarak açılan davanın, dava dılekçesinin ve dıırtışnıa gününün davalı Zckı Yakıcı'ya ılanen teblıgine kaıar verilnıişlir Mulıkenıeıııı/ee yupılaeak olan 22.01.2002 tarıhınde saat 10.30 duruşınasının davalı Zeki Yakıcı'ya ılanen teblıği, behrtılen gün duruştnaya gelmedigi takdirde ketıdısını bir vekıllc tcmsil ettınnesı, aksi takdirde durıışnıaya yoklugunda devam edılıp karar verılceeğı hususu ilanen teblig olunur. 19.11.2001 Bas,ın: 77576 BİIYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997/528 Davacı Nur Aksoy vekılı Av. llülya Haydarı tarafmdan davalı Michael Peter Sımpson aleyhıne açılan boyıııniiiııın tenfizi davasında verilen karar üzerine, Davalı Michael Peter Simpson adına çıkarılan tebligal bıla teblığ lade edılmiş olup /abıtaca da adrcsi lespıt edılemedığinden davalı adına ilanen teblıgal yapılmasına karar verılmiştir. Davalı Michael Peter Sirnpson'un mahkemcınizce tayın olunan 24.12.2001 günü saal 10.00'a hırakılmasına karar verildıği, davalının adı geçen gün ve saatte mahkememızdc hazır bulunması veya kendısıııi bir vekille temsıl ettirmesi, aksi takdirde HUMK'nın 213 ve 377. maddelerı gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve hükiim verileceği davetiye yerıne kaım olınak üzere ilanen teblig olunur. 3.12.2001 Basın:77845 BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN FsasNo: I9K9/193 Karar No: 1998/22 Mahkememizin 09.03.1998 tarih ve 1989/193 esas, 1998/22 karar sayılı ıluıııı ile Tabunözü Köyü'nde kain 512 no'lu parselin 12 hısse kabul edılerek 2 hissesi Fey/ııllah Arslan, 2 hissesi Alaattın Arslan, 2 hissesi Valııde Yıldırım, 3 hissesi Hatun Aydemir, 3 hissesi Ralıınıe (,'ulcıı adlarına tapu siciline tesciline, Daır verilen karar zabıtaca yaptırılan tüm araştıımalara rağmcn Jabanözii Köyü'nden Salıh Arslan. lılil Arslan, Keyzullah Arslan, Vahıde Arslan, Aışe Aydeıtıır, Mehınel Aydemiı, Hayriye Aydemir, Ralıime (,'ulcu'ya teblığ edılemedığinden ısbıı ilanla yukarıda özetı behrtılen karar Yargıiay yolu açık olmak üzeıe mııhataplara ilanen teblığ olunur. 29.1 1.2001 Basın: 75999 KOVANCILAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN KOVANCILAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN F.sasNo: 1990/450 Karar No: 1994/103 Mahkememizin 25.04.1994 tarih ve 1990/450 esas, 1994/103 karar sayıh ilamı ile Kavak Köyü'ndc kain 197 no'lıı parselin ölü Hasan Biçer mirasçıları 24 hıssesi Ali Biçer, 24 hissesi Hiiseyin Biçer, 24 hissesi Yusuf Biçer, 24 hissesi Mahnıut Biçer, 3 hissesı Mehmet liaıııfi Biçer, 3 hissesi Hanefe Biçer, 3 hissesi Mehmet Resul Biçer, 3 hissesi Kanıile Biçer, 3 hissesi Gülnaz Biçer, 3 hissesi Ramazan Biçer, 3 hissesi Tahıre Biçer. 3 hissesi C'emil Biçer, 6 hissesi Tahire Biçer, 2 hissesi Ccmal Biçer, 2 hissesi Kidos Gazel Biçer, 2 hissesi Kadriye Biçer, 2 hissesi Veysel Biçer, 2 hissesi Kenıal Biçer, 2 hissesi Hasan Biçer, 2 hissesi Çiğdem Biçer, 2 hissesi Yücel Biçer, 2 hissesi Zübeyde Biçer adlarına tapu siciline tesciline, Dair verilen karar zabıtaca yaptırılan tüm araştınnalara rağnıen Kavak Köyü'nden ölü Azıze Erean'ın ısnıi bilinmeyen mirasçıları ile Ziilküf Hrcan'a teblig edilemediginden işbıı ilanla yukarıda özctı belirtilen karar Yargıtay yolu açık olmak üzerc muhataplara ilanen teblığ olunur. 29.11.2001 Basın: 76002 Dosya No: 2000/457 Davacı î>ehrı Yaralı taralmdan ınahkemenıi/de açılan gaiplik davasının 20.11.2001 tarihlı celsesınde verilen ara karar gereğince, Kastamonu. Taşköprü, Aşagışehırören. Cılt: 033/01, S: 24, K: 25'te ııüfusa kayıtlı Ayhan Yara11'ııııı uzun zamandan ben gaıp olduğu keııdisinden halen lıaber alınamadığından davaeı gaıphğıne karar verılınesıni lalep elliğinden gaip hakkında malumatı olanların, bilenlerın ve tanıyanların nıahkememizın 2000/457 esas numaralı dosyasına bilgi vernıeleri, gaıp hayalla ise adresınin bıldırilmesı ve gaıp hayatta ise durıışma günü olan 27.12.2001 günü saat I 1.00'de mahkememude ha/ıı bulunması veya kendısını bir vekille temsıl ettirmesi ilan olunur. 20.11.2001 Basın: 77655 , , BEYOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/454 Davaeı Hazıneı Malıye tarafından davalılar Menşıırc Başsoysal ve arkadaşları aleyhıne açılan elatınanın önlenmesi davasının duruşmasında verilen ara kararı uyarınca, Davalılardan Mustafa Başsoysal'a tebligatın yapılamadığı, tüm araınalara rağnıen adresi lespit edilemedığınden tebligatın ilan yolu ile yapılmasına kaıar verildiğinden Mustafa Başsoysal'ın işbu dava ile ılgıli herhangi bir diyeceği var ise mahkememizin 2000/454 sayıh dosyasına duruşmamn atılı bulunduğu 12.2.2002 tarihinden önee başvurması ve işbu ilanın neşır tarihinden itıbaren 15 gün sonra kendisine tebligat yapılmış sayılabileceği hususu ilanen leblığ olunur. Basın: 59605 TERME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN lisas No: 2001/202 Davacı Ali Sıtkı Sakın tarafından hasımsız olarak açılan mahkememizin 2001/202 esasına kayıtlı çek iptali davasının yapıkın açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince, Dava dilckçesınde davaeının evinden çalındığı belirtilen, Alaşehir Akbank i>ubcsı'nın Mcsut Kozanoğlu adına açıldıgı bildınlen 3895 luımaralı hesabına iüt 30.11.2001 keşıde tarihlı 3.5OO.OOO.OOO.1 L bedellı Z8 186534 (veya Z3I86534) seıi numaralı çek ile 30.12.2001 keşıde tarihlı 3.500.000.000.1 L bedclli Z3186535 scıı numaralı hamiliııe yazılı çekleıi, bulanların veya elinde bulunduranların işbu ilan tarihinden itıbaren 3 ay ıçiııde mahkeınemi/e miiracaal ederek ibraz etmelerı, aksi takdirde işbu dava konusıı çcklerın ıptalıne karar verılebileceği ıhtarı ile ilan olunur. 08.1 1.2001 Basın: 74300
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog