Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiv;ı/S;ıhil)i: Yeni Oiiıı Haber A|unsı Basın ve Yayııncılık A.ij'yı tcmsılcn Cumhuriyet Vakfı adına İLHANSF.I.ÇUK Cienel Yayın Yönetmenr tbrahim Utıhbarat: Cengiz g Yıldırım • Ekonumı. Özlenı Yü# Kültür: Külü Egemen E Bkö 0 0 Spor S Abdülk Berköz AbdülkaYıldız 0 Yazıişleri Müdiini Salinı zak k # Yücclınan • Makjileler Sami Karuüren 0 Alpaslaıı # Surıınılu Müdür. dir Oıı/eltme Abdullah A d u l a h Ya/ıcı Y a / c 0 BılgıBdgı: B g d g d i Kdibi' Fikret İ l k k • Habcr Merkezı Buğra 0 Yurl Uabcrlcrı. Mehmet haraı; 0 0 Ayrupa Müdürii: Hakan Kara [ CITISIlcısı: Güray Oz ' Vavıınlavaıl: ' m ı i d u n lldbcr A|jıısı Ha\ın\u V'.ıyıncılık A ">. Baskı: Sabjh Yıtyinıılık A > > I ıırkoı.ığı Cjıl l')'4l Cıgdlnjlıı 14114 Isunhııl I'K 246 Sırkm 1441S kunhul kl Yuyın y K.urıılu. çv k E K kan),EmrcKongarfDaııışman), Orhan Rrinç, llikmet Çetinkava, Şükraıı Şükraıı Soıtcr, Soıtcr, İhrahim İhrahim kava, Yıİclı/, O r h a n Bursalı, Y İl O l Muslaf Balbav, Blb Hk K fa Hakan Kara. Ankara I'emsılcısı. MuslafaBalbay Ataturk Bulvarı No 125, Kat.4, BakanlıklarAnkara kl 4l l >5020 (7 lıal), Faks 4195027 # l / m ı r I emsılcısı Serdar Kı/ık, 11 jfıya Blv 1352 S 2/3 Icl 4411220. Taks 44191 | 7 « Adaha lemsılcjsı: ÇeHn YijSenofilu, lnönıı( d I N S N n l K a l l , Tel 363 12 I I , Faks V>3 12 15 Mucsscso Müdürii: Erol Krkul 0 Kooıdınatör Alıınel korulsan 0 Mııhasehe Bülcnl Yeııer 0 Idare Hüsevin (.ürcı 0 Satış F'a/ili'l Kıı/a R F . K L A M : I'.M. I Icl. Şli. • (ıcnel Mudur (^ulhiıı krılıımn#Kıxm1ınnlör Kt'hu I • } • •• • • ! • ıı • Cienel MııılıııYıcl SfMİu (,ohun # hnansıııan Mııcliirü (,Vllıı krclııraıı I d »212 M4O7 5 1 M1X4(>O6I laks 02 I? M t 84 01 l a k s (O/2İ2I5I3S5 95 19ARALIK2001 Inısak: 5.42 Günc*:7.I7 Oglc I2.0S lkındı: 14 24 Ak>am. 16.46 Yatsı: 18.14 Japonya'da 7. panda dünyaya geldi • TOKYO (AA) Japonya'da bır hayvanat bahçesınde 7 yaşındaki anne panda Mei Mei ile 9 yaşındaki baba panda Ei Meı'nin bir bebeği dünyaya geldi. Başkenl Tokyo'nun 450 kilometrc batısındakı Wakayama Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen erkek panda, ülkedeki 7. panda oldu. 19()gram ağırlığında dogan bcbck pandanın 17 santimctrc uzunluğunda olduğu kaydedildi. Pandaların hayvanat bahçelerinde üremelerinin çok ender olduğu, Wakayama'daki dişi pandanın hamile kalmasının uzmanlarca sürpriz sayıldığı belirtiliyor. Hasta kapakçık değiştiril/niyor, mevcut kapak işlevsel hale getiriliyor SÖYLEŞİ Atmayın, tamir edin ATTİLÂİLHAN Evet, 'İntibah' Başladı! ...aramızda konuşurken, Kanada'nın, Avustralya'nın lâfı geçti; istersenız bunlara, Yeni Zelanda'yı ekleyebilırsinız; Ingılız sömürgesı bu coğrafyalarda, yüzyıllarca asıl (yerli) halk ve kulturu, yok sayılmış; 'somurgecı' kesımı, 'komprador' ekonomılerı ve kültürleriyle, ülkeye el koymuştur; yaptıkları, hem maddi, hem manevi 'tahrıbat'ın haddı hesabı yoktur; gerçekte, daha önce Lamartine'in, Osmanlı'yı yapmadığı için ayıpladığı şeyi yapıyorlar: Ülkenın halkını, kültürunü eritıp, onları yönetmek! Saydığım üç ülke, yerli ahalisi henüz çok ilkel bir gelişme aşamasında olduğu içın, hiç direnemedi, böyle perışan oldu; oysa Fransızlar mesela, Kuzey Afrika'da, aynı şeyi ısrarla uygulamış, ama o kadar başarılı olamamışlardır, nıye, çünkü o kesimin, Islam Tarihi'nden olduğu kadar, Osmanlı Tarihi'nden de gelen, bir kültür birikimi vardır. Avrupa Parlamentosu 'na yazdığım mektubun özet içeriğinden ve AB Parlamentosu 'ndan gelen cevaptan anlayacaksınız. Avrupa Parlamentosu 'na yazdığım Ingilizce mektubu, geçen Ocak ayında göndermıştim. Ondan üç ay sonra gelen cevapta goreceğınız gibi, bugün Avrupa Birliği üyesi olan bazı devletlerden, Afrika'///ar/n ve Afrika 'nın 'çektiklerı ' ıtiraf edılmekle beraber; AB 'nın Insan Hakları', 'Demokrasi' ve 'Barış' yolunda sarfettiğı gayretlerle gururduyduğunu ifade ettıkten sonra;'... geçmışte olup bıtenlerı bılemeyiz, fakat daha iyi bir geleceğe umutla bakabiliriz' denmektedir. Oysa ben mektubumda, eski emperyalıst ulkelerın dün soyup soğana çevirdikleri ülkelerden özür dilemeleri ve o ülkeleri yeniden imar etmeleri gerektiğini yazmıştım. Tabiı, gelen mektupta, bunlardan tek kelime bile bahsedılmiyor: o kadar pişkin, o kaArtık, iyi kötu 'bağımsızlığına' kavuş dar sinsi!.. muş eski sömürgeler; 'Batılı, Beyaz ve Cumhunyet'tekiyazınızı okurken, 'teşHıristiyan Emperyalizm'in ülkelerin hıs' ve 'tesbit 'lerdeki isabeti görmemek den, yüzyıllar boyunca kültür ve ekono mümkün mü? Birkaç ay önceki Güney milerine yapılmış 'tahrıbat'ın, bedelini Afrika (Durban) Konferansı 'nda, eski talep ediyorlar. Haksız bir talep dıyebilir sömurgelerın temsılcılerı, büyükbirsafmisiniz? Haklı da olsa, isteklerını, günü lıkla, yüzyıllarca kendilerini sömüren müzün 'zenginlerkulübu'ne, kabul ettı devletlerin, kendilehnden özür dilemerebilirler mi? Hiç sanmam! O kadar da lerini ve ülkelerine yardım etmelerini isyüzsüzdürler. Bunu, otuz yıldır Alman temışlerdı. Sonuç? Sıfır! Yalnız Almanya'da yaşamakta olan, Nevzat Yalçın, ya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'/n, pek güzel görmüş, ilginç bir teşebbüse özür dilemek yığıtliğını gösterdiğini bıgeçmiş; şu son tartıştıklarımızla ilgıli ol lıyorsunuz. Sınsilik, pişkinlik ve oyalama, duğu için, sonucunu bana ılettı, bır ba yine hâkim! Bizim 'temsilci' diplomatlakarmıydınız, o 'Avrupalılık', aslında na rımız, ne yaptılar bilmiyorum; ama konsıl bir Arsen Lüpen'liktir? feransa katılmış olsalar, Kabrıs Meselesi 'nde elbette seslerini duyururlardı, dıyorum. Hakkın, Hukukun, ınsan Haközür blle dllemlyorlar... ları 'nın savunuculuğunu kımseye bırak"... Almanya 'dayayımlanan Cumhu mayan Batı 'nın; Yunanistan'/a birlikte, riyet/Hafta 'nın 30 Kasım 2001 tarihli uluslararası anlaşmalara saygısızlık resayısındaki 'Amaç Aynı, Yöntem Fark korunu kırdığını, gözler önüne sermek lı1 başlıklı yazınızı, otuz küsur yıldır Al içın bır fırsat daha kaçırılmış oldu. Türkiye 'mızin bugünkü hali ise, Atatürk 'ün inanılmaz büyüklüğünü ve onun İakır fakat vakur Türkiye' çağını nasıl ozletmesin?.." (4 Kasım 2001, Almanya'dan faks mesajı.) • 'Kalp kapağı tanıircisi' olarak anılan Prof. Dr. Ali Telli, kapakçık hastahklarında değiştirme yönteminin yavaş yavaş bırakıldığını söyledi. Bunun yerine hastanın kalp kapakçığı tamir ediliyor. İZMİR (AA) Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Telli, yapay kalp kapağı takmak yerine, mevcut kapağı tamir etmenin hasta açısından daha avantajlı olduğunıı bildırdi. lzmir'de hasta kalp kapağını işlevsel hale getirerek hastaları yeniden sağlığına kavuşturan, bu nedenle de "kalp kapağı tanıircisi" olarak anılan Prof. Telli, Türkiye'de boğa/ enfeksiyonlarının yol açtığı romatizmal kökenli kalp kapağı rahatsızlıklannın yaygın görüldüğüne, bu tür hastaların sayısının hatırı sayılır oranda arttığına işaret etti. Kapak hastalıklarının mutlaka cerrahi tedavi gerektirdiğini ifade eden Telli, "Bu tedavi yapılmazsa hastanın orta yaş dönenıindc yaşanı kalitcsi kötüleşiyor. Sıkınü vc nefes darlığı çeken hasla, yatağa bağlı kalıyor, acı çekerek ölüme kadar gidebiliyor" dedi. Son 5 yıla kadar kalp kapağı tedavisinde "kapak değiştirme" yönteminin uygulandığını belirten Telli, ancak hastada, kanda pıhtılaşmaya, ömür boyu kanı sulandıncı ilaç almaya ve enfeksiyona yol açan bu cerrahi yöntemin yavaş yavaş terk edildiğini söyledi. Bu yöntem yerine bazı cerrahlann hastayı daha da rahatlatan "kalp kapağı lamirTne yöneldıklerini bildiren Telli, "Şu ana kadar kalp kapağı tamiri yapıp da tekrar ameliyat olan hastalannuz oldukça az. Bu yöntemin hiçbir yan etkisi olmadığı için hasta rahat ediyor" dedi. eposta.tanfr'prizma.net.tr Ünlülerifilm eti TjayıflaUyor ANKARA (AA) Beyazperdede incecik görüntülcriylc scyirci karşısına çıkan ünlülcrin formlannı, sıkı diyetlere ve ancak bir sporcunun yapabılcccği yoğun egzersiz programlanna borçlu olduğu ortaya çıktı. People dcrgisinin intcrnet sitesindeki habere görc, bazı yıldızlar yoğun spor programlanndan geçerek rollerıne hazırlanıyor. Bu yıldızlardan bırı, "When Billie Beat Bobby" filmınde tenis yıldızı Billie JeanKing'i canlandıran aktris Holly Hunter. 43 yaşındaki sanatçı, bu rol içın çok genç sayılmayacak yaşına aldırmadan inanılmaz bır çalışmanın içine girdi. Sanal dünyanın "alletik yıklı/.r Lara Croft olmak Angelina Jolie içın hayli zahnıetli oldu. Güzel bir fiziğe sahip olan Jolie (26), bununla yetinmeyerek bir atlet gibi çalıştı. Jolie, tam 10 hafta boyunca bir erkek gibi vücut çalıştı. Ben Aflicck ise adeta bir "komando eğitimini" andıran 8 haftalık yoğun bir programa "Pearl Harbor" filnıindeki savaş pilotu rolü için katlandı. Ameck(29), yürüyüş bandında hızlı koşu, ağırlık çalışması, tırmanma ve atlamadan oluşan programı izledi. manya 'da yaşamakta olmanın deneyimleriyle okudum. Bu uzun sürenin, görmesını bılen ve gördüklerını değerlendirebilen insanlar için, ozel bır değeri ve anlamı olmak gerek! Batı 'da uzun süre yaşamadan, Batı 'nın zıhnıyetini anlamakgüçtür, çünkü muhatabınızın ger~ çek hüviyeti bir maskenın ardında gızlidir. (...) Burada mutlak bır genelleme yapmak haksızlık olur, ama 'Uygar BaIı'daki aydınların pek çoğu, 'Hıristiyan Uygarlığı' vaftızı ıle takdım edilmiştir: Sağcısı da, solcusu da! Ateıstleri bıle, biryerde 'sukoyverıyor' Paris veya Almanya olmuş, pek farketmez sanırım1 "... size bunları neden yazdığımı, aşağıda sunduğum 'Taşlamalar'la birlikte Türk uyanmıştıri N evzat Yalçın, ışı bu kadarla bırakmamış, hafta'da, 'Avrupa Parlamentosu'ndan Gelen Yanıt' başlığıy MArkasıSo. 17,SQ.l'de email:tilahan»ı isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0212 / 260 19 88 Hani her güzelin bir kusuru vardı? 2OO2 Modol Ford Focus, sımlındaki gü/oller arasıncla hir istisna... Dizaynındaki birçok yenilikle sizi büyülorken, fiyatıyla gerçekten şaşırtıyor. Ona kolayca sahip olmanız için size çok uygun kredi koşulları suıuıyot. I Uıtun luıııl. ıra, Focus'un KDV dahil perakende satış fiyatının tamamı için kıiMİi alma imkanınız olduğunu da eklersek... Size IUMIKMI hiı yetkili satıcımıza uğrarnak vo bu kusursuz güzelle tanışmak kalıyor. Yeni fordfocus.., Yeni Ford Focus Con \ • \ siyo edilet • teslim fiyatı: .900.000.000 TL Ktodı koşLillarımız Vnde (ay) \ 3 mllyar 5 mllyar 8 milyar %O23 % O.25 > < > 2.55 %3.71 NP K". '• tocus f o r a d i r o k t nart; OCJUO 21 wwvv ford corrı tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog