Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA 16 SPOR sporfc cumhuriyet.com.tr Denizli Doğan için ağladı SEDATKURT DENİZLİ Fenerbahçc maçındaattıgı golle takımını 1 ürkiye Kupası'nda çeyrek finale taşıyan ve bayramın 2. günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde gcçirdiği (rafik kazasında hayatını kaybeden Üenizlisporlu futbolcu Doğan Seyfi için tüm Denizli ağladı. Denizlispor Kulübü önünde Doğan Seyfi için düzenlenen törende konuşan Denizli Valisi Yusuf Ziya Göksu, Doğan'ı büyük takımlara transfcr etmeyi düşünürken, onun ebediyclc transfer olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Mustafa Baysal ise, Denizlispor'un Doğan Seyfi'yi, Doğan Seyfi'ninde Denizlispor'u çok sevdiğini bclirterek, "Geleccğin Hakan Şükür'ünü erken kaybettik. Acımız büyük" dedi. Ycni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Doğan Seyfi'nin cenazesi, toprağa verilmck üzere, uçakla tstanbul'a gönderildi. Törene, Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören, Denizlispor yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Bu kavga bitsin ARİF KIZILYALIN Galatasaray Kulübü Başkanı Mehınet Cansun, Ankaragücü yenilgisi sonrası yaşanan olayların SanKırmızılı camıayı olumsuz yönde etkilediğini ve hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden bir takımın bu kadar yıpratılmaması gercktiğini savundu. "Galatasaray son 4 yıldır kavga ile iç içe" ıfadesini kullanan SarıKırmızılı kulübün başkanı, özellikle 'aile içf kavgaların camiayı üzdüğünü ve yıprattıgına da dikkat çekerek, "Tek dilegimiz bu kavganın bitmcsi" dedi. Mehmet Cansun, yönetim kurulu gibi geniş bir yelpazede görüş ayrılıkları ve farklı düşüncelerc sahip insanların bulunabileceğıne de değinerek, "Yönetim kurullan niye toplanır; ycni }>öriişlerin ortaya komnası ve kulüp için cn uygun olanının uygulanıııası için. Galatasaray 'daki en u G.Saray Başkanı Mehmet Cansun dan SanKırmızılı camiaya çağrı y Fenerbahçe Yönetici Osman Cünerl: Sümer ile Tekelioğlu kapıştı 1RABZON (( uıııhuriyet)Gençlerbirligi maçınm ardından nıaçın hakeıni Orhan Erdeınir ve (icnçlcıbırlığı Kulübü Başkanı llhanCavcav'a büyük tepki göstereıı I rab/onspor'da. kıılııp başkanı Ö/.kan Sümer ile BordoMavılı takımın cski teknik direklöiü Sadi Tukcliuğlu'nun tartışnıası başka bir gündenı yarattı Irab/on'da yayın yapan bir kanalın progıanıma caıılı kalılan lekelıoğlıı, Siimereı olmanın bedelinı ağırödediğini bclirterek, "Ik'iıi JİÖIVN \ aplığıın döııcııı içerisinde hiç saYuııınadı. N önetinı kurulunda bi'iıi oylaıııa.va sıııulıı. llıık ctli^iııı bir biçiındc ı;örv\(k'iı a\rıldığıına iııannııvorunı. Beniııi döncıııinde tmnsfer y apılınadı. Ba/ı u\ uııcular (akıından l'öııderikli. Cokfcdakârlıklaryıiptını, bıııılanıı hiçbiri dile «elirilıiKdi. Futbolculara para ödcıımedi. Şinıdi kulüpte daha iyi şartlar var. Briegel 'e ııasıl dünvaııııı parası verildi. Bi/im /aıııanıını/da dcpbsnıan nıaçlarında yalııı/ kaldık" ılcılı Bu açıklamalar ü/erıne, kulüp başkanı Sümer. programa telefonla kalılaıak, 'İekelioglu'ıuın suçlaınalarına ^öylc kar^ıhk verdi: "Yönetim kıınılıı olarak (k'nıokratik bir biçinıde ovlaıııa \aplık \v bu oylama sonııcıında teknik lıcyctin {>öreve devam ctıııcsi kararı sıldık. Kendisi I rab/oııspor'dan kovularak, HİImomi'jtir. Hi/oıııı görevdeturtuk ancak Dvni/lispor berabvıiiği sonrası }>örcvinden islila etliğini açıklamıştır. (Şimdi kıılüpte daha iyi şartlar \aı di\oı). Bi/ ona, fulbolcıılard 13 Aralık'ta ikkınc yapıııagınıı/ı sövlenıiştik ve ^iinündc (klcıne yaptık. Bricgcre ödcme konusunda da dünyanın parasını verdiğinıi/i söyliiyor. Bunlar yanlış ifadeler. Briejifl'i1 şu iina kadar 84 bin marklık bir (kleme yaptık. Oy ııncıı iak\ iyesi yapılmadıgıııı vc kcndisinin fcdakâr >aıtlarda )>örcv yaptığını ve bu konııda takdir Inkledigini söy liiyor. Böyle bir yclcrsi/ kadn)\ıı yördü de netlen (;ört'vdc kaldı?" Komplo teorilerini seviyorlar Spor Servisi Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'ndan sorumlu yönelicisi Osman Güneri, hava şartları ve bo/uk zemin nedeniyle oynanamayan GalatasarayKocaelispor maçı soıuası ga/clulerde yer alan haberlere tepki göstererek, "Komplo teorilcri ürctıııevi seviyoruz. Ncynüs, ıııaçlan kaçnuşız. Böyle bir şcy yok. Eğcr o nıaç oynansaydı kcndinıize ycni bir stal aıaınak /.orunda kalırdık" dedi. Galatasaray'daki son fak bir gelişme bile dünyamn sonu olarak gösteriliyor. Ve insanlar da bunlar dainıa kavgah mı diye düşünüyor. Oysa biz birbirimizi sevcriz" diye konuştu. Yönetim kurulu, futbolcular ve caınia olarak 'büyük hedefgelişmeler ve medyadaki, 'kavga' haberleri için de konuşan Güneri, "Birekibiz, hatalanmız olabilir. Belki şampiyonlugıı bırakın/ ama asla (.alalasaı av ilkcleıindcn ödiin vermeyiz. Büiik ve bcraberlik içinde olduğunıuzu söyleyebilirim. Kavga falaıı da yok. lyi gidcn takıııı hakkında 3 giin içinde kaos yaratıldı. Komplo teorilcri kuruldıı. Buna rağmcn biz bir markayız ve havanıızı yeniden bulacağız." ler' peşınde koştuklarını da vurgulayan Cansun, "Ligde hedefımiz 3. yıldı/. Avnıpa'da ise geçen yıl vardıgııııı/ yerden bir ilcrisi. Ama bu başanlar için birlik vc beraberlik içinde hareket etıneliyiz" dedi. Andersson sevinci Andcrsson attığı golle eski günlerine düıımüs,tü. Spor Servisi Fenerbahçe, olumsuz hava koşullarına rağıncn. Diynrbakırspormaçı Inı/.ırlıklannı siirdürdü.Sakatlığı geçen Anderssoıı'un /orlıı deplasmaıı ınaeında Ibrma giyeceğı açıklanclı.Daha ünce saloıula çalışacakları belirtilen SarıLacivertliler, Satnandıra lesisleri'ndeki çim sahunın temı/lenmesı Ü7crıne aıılrcnmanı burada yaplı.'leknik direktör Mııslafa Dcni*li yönetinıinde basııia kapalı olarak gcrçcklcştırılcn \e yaklaşık I saat süreıı idnıanda. lutbolcular koıulısyoıı vc pas çalışmasinın ardından, daıalanda çilt kale ııuıç yaparken, sakatlığı nedeniyle önceki günkü çalışmada yer almayan Andersson da antrcnmana katıldı. Darüşşafaka galibiyetle tanıştı Darüşşafaka: 88 Panionios: 87 SALON: AYIUIII Şcılıcnk HAKEMLER: Albcrio O'mv.v; ((>) (Itulyu), Zorun Stulovıc ((>) (Yugoslavya) DARİ'JŞŞAI'AKA: Öıınr (7)12, Yaylo (X)21, llakan (7)10, ,/aıseıı (6)10, Mclınıci (J), Grikluııı (5)f>, Dcmz (5)5, Btınık (6) 7, Jones (7)17 PANİONİOS: Uulıs (3). Markovic (5)7. Sciarnı (4)4. Mu^los (7)14, Shirlcv (7)10, l)iamanlopoulos (H)32, (îagauılaki\ (i), Sklavoi (I), Joııcs (7)20, Suıılııs (3) İLK YARI: 5350 (D.Şafaka). 1. PERİYOT: 2227 (Punionios), 2. PERİYOT: 3123 (D.Şafaka), 3. PERİYOT: 2217 (D. Şafaka), 4. PERİYOT: 1320 (Panionios), 5 FA(36 5H) (D.Şafaka) T E K J N İ K / LKVE1NT YİİCELMAN Saporta Kupası'nda mücadele cden YeşilSiyahlılar, Panionios'u tek sayıyla yendi Hakan Şükür ve Hasan Şaş kaza geçirdi TRT 3 19.00 Vakıthank G.Sigorta Istanbul'da son yıllarda görülmemiş derecede soğuk, Calabria (bant), 20.30 Darüşşafaka karlı bir hava. Darüşşafaka oynadıgı 5 maçta sıfır çekmış. l'anionıs (tekrar) Kazansa siftah yapıp, az da olsa umutlanacak. Ancak o Interstar 01J0 Inter Verona (özet) umudun seyırcıde olduğunu söylemek zor. Çunku salonun trubunlen bomboş, hakemin düdük sesi yankılanıyor, ayakkabıların gıcırtısı kulaklarda yerediyor.. Dun DaSpor Servisi Istanbul Kurtköy'de rüşşafaka, 5 maçta sıfır çekmeyı hak edecek bir takım olönceki akşam geçirdiği trafik kazamadığı kanıtlamak ıster gıbı oynadı. Maça kötü başlamasindan yara almadan kurtulan milli nın iki nedeni vardı. Bırıncısı Mehmet ile hücum organizasyonlarını kuramamaları, ıkincısı ise Jones'un hemen futbolcular Hakan Şükür ve Hasan 1. KOSl': V: Saçan {% P: Akanyel (1), PP: Erkebaşlarda sakatlanmasıyla içerıde Kenyon Jones'e önııck Giızclı (6). S: Demırhan (2). Şaş'ın, "hayranlarının kurbanı" <>1lem almaya hazırlık olmamalarıydı. Dolayısıyla ilk 5 daki2. KOŞl': F: kmınıtor (7), P: Yanardag (2), PP: duğu öne sürüldü. kada içeriden kolay sayı yerken uretılen 4 sayının tamaI ihıa (4). S: Mr Stalloııc (10). Hakan Şükür'ünbabası Selmet Şümı da faul atışlarından geldi. Pota altı savunmasında DeX KOŞII: F: KaMinpalı (7), P: Niivıt (2). PP: Alikür, oğlunun, üalatasaraylı Hasan niz ve Burak denemeleri sürüp giderken. Vincent Joaga(l), S: Almıra(4). SERKAN YILDIZ nes'un dönüşü ve eşleşmelerin yerine oturmasının yanın4.KOŞH: F: Bahrıydı (2), P: Steam Roller(8), PP: Şaş'ın otomobiliyle Kuruçeşme'ye da, hücum organizasyonunda Mehmet'e göre daha baAınıvaı/a Karta (3). S: Dadcmıyc (I). giderken, geçirdiği trafik kazasının Basketbolda. Raimondo Saporta Kupaşarılı olan Hakan'ın oyuna gırışi başlardaki sorunların gi5.KOŞ11: F: Cerke/ Kı/ı (11), P: Ümılvar(4), PP: şokunu yaşadıklarını söyledi. Hakan sı (B) Grubu'nda mücadele eden Darüşşaderilmesi anlamınageliyordu. Uygulanılan alan savunmaSessı/ K.ulııı (12), S: l.a Peregrına(6). Şükür ve Hasan Şaş'ı tanıyan bir aitaka, Yunanistan'ın BC Panionios SA tasının yanında yapılan zone press etkilı sonuç verdi. Içeri 6. KOŞli: F:()dın (4), P: Sertay (5), PP:Talimhalenin, otomobille ısrarla onları izlediiyi gömülünce ilk çeyrekte 11 sayı bulan Kenyon Jokımını çekişmelı geçen karşılaşma sonraııelı (6), S: Agakılıç( I) nes'un etkinliği azaldı. Tek soru Diamantopoulos'du ğini ve bu sırada Hasan Şaş' ın otomo7. KOJjl : F: ()/an ( I I ) . P: Aktaç (4), PP: Börtesı 8887 yendi. Panionios'un maç berabere olduktan sonra geçtığı alan ciın.(2). S: Babi!)halıırlS). SS: Sadunhan (12). biline arkadan çarptığını anlatan SelYeşilSiyahlı ekip bu skorla grubundakı savunmasının verdiği açıkları yüksek yuzdelı dış atışlarS. KOSil I: F: Fclekcaıı (2), P: Uırcanım (6), PP: Kailk galibiyetinı aldı. Maça kötii başlayaıı D. met Şükür, "Kontroklen çıkarak bala cezalandırmak Daçka'yı önplana çıkardı. 2. çeyreğin yısı (, ıçı'fı (4), S: Sılvcmıkızı (7). Şafaka Yııııan ekibınin dış şutlarına engel riyerlere çarpaıı otomohil, yaklaşık bitimıne 6.5 dakika kala 3636 olan skor, 3 dakikada 10 (iiinün İkilisi 2 Ko>ıı. 2 7 olamayınca bu penyodu 2722 geride ka500 metre soııra durabilıniş, ciddi sasayıya kadar çıktı. Bunda zone prese devam etmenin yaÇifte Bahis: I.Cıtte: 19 7 pattı. 2. periyotta toparlanan ve iyi savunyılabilecck bir kazadan iklsi de yara ni sıra Dıamantopoulos'u savunma görevini Gökhan Tahcla Uahis: 11.4 2 S 12 nıa yapan temsılcınn/, Jensen Yaylo'nıın Sunter'e vermenın de olumlu etkisi vardı. 3. çeyrekte de almadan kurtuldu" dedi. Kazayı sayılan ile ilk yarıyı 5350 öııde kapadı. 2. ALTILI GANYAN işler iyi gıtti. Çunku Vincent Jones'un içeride iyi beslenduyduklannda şoka girdiklerini beliryarıya da iyi savıınma yaparak başlayan mesı, Hakan'ın ıçerı dırve ederek savunmayı yıpratması, ten Selmet Şükiir, "Oglum ve Hasan 2 11 4 11 2 bütün bunlar olurken gözardı edilen şutöıienn devreye girD.Şafaka, üslünlügünü elden bırakmaytnŞaş, neredeyse hayranlannın kurba4 8 5 4 6 mesi Darüşşafaka'nın 15 farkı (7560) bulmasındaki en ca 3. penyodu da 7567 öndc geçti. Son penı oluyordu. Neyscki verilmiş sadakaönemlı nedendi. Panionios'un Yaylo ve Jensen uzerın12 4 3 riyotla ise Yıınan ekibınin ağırlıgı vardı. de yoğunlaşmışken sürpriz isimlerin ortaya çıkmasının da lan varnuş" dedi. Konuk ekipte Shirley ile pola altmda bul6 payı gözardı edilemez. 15 farktan sonra Dadıığu sayılarla üstiiııliigü ele rüşşafaka'nın düşük tempoda oyunu kontroalan Panionios nıaçın bıtılüne tutması şarttı. Ancak son perıyoda kaG Ö R Ü Ş / MÜNÎR GÖKER dar yapılan zone presin takımda yorgunluk mıne 20 saniye kala Sciarra yarattıgı ve fiziksel direncin kaybolmasına yoile bulduğu basketle 87S6 laçtığı açıktı. Coach Yannakis'in muthiş kaöne geçmesıne rağmen 3 sarıyerinı kullanarak hakemleri baskı altına aldıABLHJLKADİR YÜCELMAN niye kala Yaylo, kendısinc ğı bir ortamda Panionios'un Kenyon Jones'u Futbolcu denilince, kas faaliyetleri beyin ve düşünyapılan faııl'ü sayıya çevıda pota altmda kullanmaya başlamasına karce sistemine ağır basan insanlar akla gelir. rinee, D.Şafaka salondan şı Daçka içerıde sorunlarla başbaşa kaldı. ZaBen o şekilde düşünmüyorum. Okuyan, araştıran, 8887 galip ayrılan taraf olten bütün bu olumsuzluklar 15 sayı öndeyken haklarını bilen futbolcular da vardır. Ama ne yazık ki Fatih Altaylı gazetecilik mesleğine Cumhuriyet'in dıı. Daçka'yı maçı kaybetttirecek duruma getırçoğu futbolcu gençliğin ve gelip geçici ayak maharespor servisinde başladı. Koyu bir G.Saraylı olan Fatih, di. 20 saniye kala 1 sayı gerıye düştükten sonTelekom da galir tinin verdiği cila ile televole büyüsüne kapılarak beyin ani karar veren, ansızın patlayan bir dinamite benzer ra ustüste yapılan 4 faul sonrası, 5.nin YayJones, etkilı gücünü işletmemiştir. Yani hukuki haklarını aramak yapısıyla mesleğinde başarılı birgrafik çizdi. lo'ya yapılması buyük bir şanstı. Belki beraAynı kııpada mücadele eo>unuyla külfetine girmemiştir... berlik bile fiziksel dırencı tamamen kaybolan G.Saray'ın ikinci başkanlığına geldiği gün servisteden Türk Telekonıspor, grugalibiyettc Daçka için yenilgi anlamına gelebilırdi. Ancak Çünkü ülkemiz futbolcusu geri kalmışlığımıza uygun ki çocuklara dedim ki: "Bakınız, Fatih kısa bir süre bundaki 6. maçında Kranbüyük o iki serbest atış pili bitıp, yürüyecek halı kalolarak hiçbir konuda çağdaş normları yakalayamasonra patlar. Çünkü kulüpte mutlaka birtakım iyi ve hoş sa'nın Strasbourg takımını mayan Darüşşafaka'nın gerçekten kurtuluşu rol oyııadı. mıştır. Abdülkadir Yücelman'ın dediği gibi: "Futbololmayan şeyleri yakından görecek ve konuşmadan da 4280 yendi. Türk Teleoldu. Daçka böylece kupada siftah ettı. An(ShRKAN cu sahada yetişir amma laboratuvardan çıkar." Yani duramayacak." Gerçekten de karakterini çok iyi bildikonıspor böylece grııpta 4. cak biraz geç kalınmış bir siftah olduğu gerYILDIZ) düşüncesi ile, fizik gücü ile, gece ve gündüz yaşantığim Fatih müthiş açıklamalar yaptı. Hem Fatih Terim galihiyetini aldı ve ilk 2 sıra çek. sı ile çağdaş olmak zorundadır. Yoksa mehter takımı için, hem Başkan Mehmet Cansun için... Bunları da için ıddıasını sürdürdü. gibi bir ileri bir geri gideriz... Gündüz at yarışı takip ekime açıkladı; yine Cumhuriyet'in spor servisinde birden, barlarda sabahlayan, haftada bir televole proglikte yıllarca çalıştığı Halil Özer'e. Halil özer o tarihlerramlarına çıkan hiçbir futbolcuyu Avrupa'da göremezde de G.Saray muhabiriydi, şimdi de öyle. Fatih, birsiniz. Denir ki; futbolcuyu da gazlayan, arkadan iten, likte çalıştığı Halil'in konuşmaları çarpıtmayacağını bilonun sırtından büyük reyting yapan boyalı bir medya diği için açıklamayı da sadece ona yaptı. var... Doğru... Ama bunun kadar futbolcunun cahilliği Altaylı, Terim'in ikiyüzlülük ettiğini, sonradan "bana de var. Futbolcu kendi aklını beğeniyor, ancak aklını yakışmaz" şeklindeki demecınin aksine G.Saray'a gegeliştirmek, kendini çağdaş ölçülere göre yetiştirmek lebileceğinı ima ettiğini de açıklamasında dile getirdi. için bir çaba göstermiyor. Bu nedenle parasını iyi idaAltaylı çabuk kızan, çabuk bıkan bir yapıya sahip. re edemeyen futbolcular, bir zamanların elden ayakŞimdi G.Saray'daki durumu gorüp de konuşmaması Spor Servisi Erkekler Avrupa Ligi'ndeki liirk 197^80 sezonundan itibaren Avrupa kupalarında tan düşmüş ünlü starları gibi yaşlandıklarında zorlanıolası değil. Konuştu ve G.Saray şimdi iyice karıştı. mücadele eden Efes Pilsen, bugüne kadar yaptığı temsilcilerinden (A) Grubu'nda 12 puan ve averajla yorlar. Bu spor yazarı bolluğunda medyada bir köşe Fatih Altayh'nın TV'deki spor yorumcularına da sa256 maçta 159 galibiyet alırken, 97 karşılaşmadan 4. durumdaki Efes Pilsen, grııptaki 9. maçında, 14 kapmışsa.. Ne âlâ... Yoksa vay hallerine. taşması var. "Gazetecılere saygılıyım. Ama TVyorumda yenık ayrıldı. puan ve averajla 2. sıradaki, Istanbul'da 8778 yencuları ayrı. JV yorumcusu olmak için bilgisiz, cahil ve Futbolcu hak aramak yönünden artık akıllı ve çağSpor Servisi Adaaptal olmak gerektigini düşünüyorum. Hiçbir şey bildaş olmak zorundadır. Yasa, yönetmelik ve ilgili mevltalyan takımlarına karşı 17 maç oynayan Lacidiği Italya'nın UC Benetton üasket 1 reviso takımıyna'da dün koşulan at yamiyorlar." Bu laf hani kavgada bile söylenmez ama Fazuatı bilmek zorundadır. Hukukun genel kuralı, "KavertBcyazlılar, 3 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Bayanla bugün deplasmanda karşılaşacak. Treviso kentinnşlannda5/4, 10,10,3, tih Altaylı söyler. nunu bilmemek mazeret sayılmaz"... Bu kuralı bütün lar Avrupa Ligi (A) Grubu'nda mücadele veren BOdeki maçın başlama saati 21.30. kulüp yöneticilerinin de bilmesi gerekir. örneğin 3813 Fatih kızmışsa lafını esirgemez bilirim, ama yine de 3, 8 kombinesini bilenTAŞ ise deplasmanda Fransa'nın Cercle Jean Mace Bugün deplasmanda Italya'nın Benetton takımıysayılı Futbol Federasyonu Yasası, 14. maddesi ile bir Halil'i aradım. "Fatih daha çok şeyler söyledi, ama ler 261 milyar 62 milBourges Basket takımıyla 21.30'da oynayacak. la Ffes, Avnıpa kııpalarında 257. maçına çıkaeak. Tahkim Kurulu öngörmüştür. Tahkim Kurulu, yasaya ben kısayazdım" dedi. Kimi TV yorumcuları için söyyon 730'arbin lıra ikragöre; federasyon ile kulüpler, federasyon ile hakemlediklerine ben de hak veriyorum. Onların da hadlerimiye kazandılar. ler, federasyon ile teknik direktör ve antrenörler, kulüpni bilmeleri gerekir, diye düşünüyorum. Yorumcuların, At yanşlarında Iskenler ile futbolcular, futbolcular ile federasyon arasındakavga ettirerek taraftarlar arasına nifak sokmaktan derunlu talihliye 3 nıılki anlaşmazlıkların kazai karar merciidir. Yani bu anfarksız davranışları çok kimseyi tedirgin ediyor. Bu nelaşmazlık veya anlaşmazhklarda adli merciler yani denle zapping yapan çok. yon, Izmitli talihliye ise ca Macerata karşısında ekibimiz ALEVANAKÖK mahkemeler yetkili değildir. Bir hukuki anlaşmazlıkta, TSYD'nin bu konuda daha duyarlı olmasını istesem 6 milyon 120 bin liralık maça çok iyi başladı ve ilk iki seti yanlışlıkla adli merciye başvuran taraf yetkisizlik karabile derneğin yapacağı fazla bir şey göremiyorum. kuponla büyük ıkramiye Avrupa Şampiyonlar l.igi'ndeül25 20 ve 25/21 aldı. Daha sonra rı ile karşılaşacağı gibi Tahkim Kurulu'ndaki süreyi de Çünkü patronlar istediklerini ekrana çıkarıp kavga etSALON :Aı\vlik(Tıı:lu) çıkarken, son talihlı de kcmİ7İ temsil eden Arçelik, grubunoyunda üstünlüf ü ele geçiren konuk geçirmiş olur. Bu açıdan birçok futbolcu büyük zarartirirlerse meslek kuruluşum ne yapsın ki... HAKEMLER: Planıcn Anlunov (7). Hoıisdakı 3. maçında Italyanlanıı ünlü eİvip. 16/25. IK/25 ve 15/8'lık setlerlstanbul Şaşkınbaklara uğramıştır. örneğin birfutbolcuya maçtaki bir uyFatih Altayh'nın yaptığı açıklamalar, sanıyorum büluv Pobornılov (7) (Bıılçııristan) ekibi Lube Banca Maeerata'ya 32 le sahadan 32 galip ayrıldı. kal'dan 261 milyar lirayı gunsuz hareketi ile ya da kulübünün şikâyeti ile bir paARÇELİK: Nikoluv(7), Ivavlo (7). Ahmet(6). yük yankı uyandıracak. Çünkü kimilerinin maskesi düşyenildi. ra cezası verilebilir. Federasyon avukatları bu para ceVolkan (6), Harı$ (7), Gökhan (H). Biıvıı (libc780 milyon 900 bin liratü, kimilerinin de çifte standardı ortaya çıktı. V .GüneşReggio Calabria Avrupa'nın en iyi takımlarrarazasını içeren icra emri gönderdiklerinde itiraz mercii m)(6), Orluırı (6). Mııslafa (6), Burak (6), SoŞimdi Terim'e savunma hakkı düştü. Bakalım ne dilık kupon ile kazandı. Bu kupadaki diğer teınsilcuni/ sında gösterilen ve kadrosunda YııTahkim Kurulu'dur. Kurul mahkemeler gibi duruşma ncr (6) yecek? Onun da mutlaka söyleyecekleri vardır. Hatta Altılı ganyanın yani sıra Vakıfbank (iüneij Sigorta. grubungoslav Milijknviç, Geric, Aıncrikulı açar, tarafları dinler ve kararını verir. Tahkim Kurulu'nun LLBE BANCA MACERAIA: Bnnri(7). sadece Terim'in değil, belki Lucescu'nun, belki eski daki üçüncii maçını bugün Ital3,3, 8 şeklinde neticeleBarnttt, Uclçıkalı VVijmansve ltalGcri<,(6). Meoni(7), Wijsman(7), Graviııa(6), kararı kesindir. Temyiz edilemez... Futbolcu hak araBaşkan Süren'in, belki de şu anda yönetim kurulunya'nııı giiçlü ekibi Reggio Calabria yan milli takımmm kcvları Cravina, nen üçlü ganyanı tuttuMiljkovic(H), Corsatıo (6), Banwll(6), Mazzomanın yollarını futbol kuralları kadar bilmek zorundada olan diğerlerinin. G.Saray şu günlerde fokurduyor. Bracci, Ravellino gibi dünyamn en ile oynayacak. ranlar da 848 milyon ncİlı(6) dır. Çünkü artık çağımız kas gücüne değil beyin fonkiyi oyuiKiıları bulunan vr >u aııda llaldun AlagaşSporSalonu'ndaEposta: ayucelman ı yahoo.com Faks: (212) 51385951 250'şer bin lira aldı. SETLER: 25/20. 25121. 16/25. IH/25. H/15 Italya ligindc lıdcr olan Lube Bansiyonlarına daha fazla p«m vermektedir. kı maç saat 17.00'de başlayacak. Geç Siftah! TV'de spor Futbolcunun Hakları NEYMIŞ G.Saray Kaynayan Kazan Avrupa Ligi'ndeki tcmsilcimiz, Benetton deplasmanında Efes Pîlsen şans arıyor Altılı ganyan 3 milyon liraya 261 milyar Arçelik başladı, Lube Banca bitirdi Arçelik:2Lube Banca:3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog