Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18ARALIK2001 SALI Zirvedeki kudret savaşı Cüneyt Arcayürek* m 'Sessiz Darbe'kitabında, Süleyman DemireVm, Özer Çiller ile ortak hareket eden Genelkurmay Başkanı Güreş'i 'Cunta başı Miye nitelediği belirtildi 6 HABERLER SALI ORHAN BURSALI BİP İlk Adım Ünıversitelerde rektörlük seçimleri sonucu bugünkü komedı durum her ortaya çıktığında, okurlar bılir ki bu köşede rektör belirleme yönteminin yanlış olduğuna ilişkın yazılar yer alır. Yazıların ana fikri şudur: Üniversitelerin yönetim kademelerine gelecek insan sandıktan çıkamaz, çıkmamalıdır. Rektörler, dekanlar vb. belirlenecek ilkelere göre, eleme sistemıyle seçilmelidir. Bu düşünceleri yazmaktan sıkıldım, ama herkes gönlündeki aslanın seçilmesi için, hatta bazen saldırganlık düzeyinde bir tutumla Cumhurbaşkanı'nı baskı altına almaya çalışırken ben de yeni bir düşünceyle konuyu sürdürmek istiyorum. • * • Bu köşenin sorunu, bugün de Kemal Alemdaroğlu veya Mesut Parlak veya Dinçer Uçak'ın atanıp atanmaması değildir. Bana sorarsanız, hiçbiri rektörlüğe atanmamalıdır. Çünkü, onları seçen sürecin, zerre kadar bilimsel bir yanı yoktur. Onlara oy veren üniversite öğretim üyelerinin ezici çoğunluğu da "bilimsel ilkelere ve kriterlere göre" bir seçim yapmamışlardır. Böyle bir seçim sürecı, hiçbir üniversiteyi yükseltmez, aksine batırır. Hiçbir gelişmiş ülke üniversitesinde rektör ortaya konan böyle sıradan bir sandıktan çıkmaz. Bu nedenle oralar adam gibi üniversıtelerdir... Ülkelerinin kalkınmasındaen kaliteli bilim, eğıtim, öğretimle bir motor görevi görürler. Türkiye'de ise bu ucube seçim yöntemini, şimdilik yasal düzenlemelere gerek olmadan, bir kenarından düzeltmeye ve değıştirmeye başlayabiliriz. Bunun için uygun ortam vardır. Cumhurbaşkanı Sezer rektörlük ilkelerini saptar ve bunlan kamuoyuna açıklar. Bu ilkeler bilimselliği, hukuksallığı, kurallılığı ön planda tutar. Adaylarda aranacak ilkeler arasında şunlar olabilir: ' Bilim insanlığını, araştırmalanyla, yayınlanyla uluslararası arenada en üst düzeyde kanıtlamış... * Bilim hayatında aşırma vb. gibi bilim dünyasında büyük bir yüz kızartıcı suç olarak kabul edilen bir olaya karışmamış... * Yönetim tecrübesine, üniversitesini bilimsel kalitede üst derecelere çıkartacak ve öğretim kalitesini arttıracak niteliklere ve bu nitelikleri üniversitesinin bütün yönetim kademelerine yayacak özejliklere sahip... * Üniversitesini siyası veya dini ölçülere değil, tamamen bilimsel ölçülere göre ve ilkeler çerçevesinde yönetecek dirayette ve ahlakta... * Din, şeriat vb. gibi konulara üniversitesini alet etmeyecekyapıda... * Bilimı ülkesinin refahı ıçın seferber edecek nitelikte.. olmak. • •• Cumhurbaşkanı Sezer, böyle ilkeler ışığında, isterse hemen, Türkiye Bilîmler Akademisi'nin de katkısıyla, içinde bir veya birkaç uluslararası bilim otoritesinin de bulunduğu Danışmanlar Kurulu oluşturabilir ve rektörü veya rektörleri bu kurulun belirlemesini isteyebilir. Veya bu kurulun görüşlerine öncelikle önem verir. Sayın Sezer, üniversitelerımızin bilimselleşmesi ve bu yanlış uygulamadan dönülmesi için bir ilk adıma gereksinim var; bunu en hızlı ve rahat bir şekilde siz atabilirsiniz. Yukarıdan başlayacak böyle bir uygulama bütün tartışmaları bitirecek ve üniversitelerimize ve ülkemize rahat bir nefes aldıracaktır. Böylece, seçim sandukası da anlamını yitirecektir. Daha sonra yasada yapılacak bir değişiklikle, seçim konusu tamamen gündemden kaldırılır ve adayların rektörlük (ve dekanlık, hatta anabilim dalı) için dosyalarını hazırlayıp başvurabilmelerinin yolu açılır. Bu yapısal değişiklik büyük bir destek alacaktır. Istanbul Üniversitesi seçimlerini de, bu süzgeçten geçirme olanağı var mı, doğrusu araştırılmaya değer. Üniversiteler konusunu perşembe günü son bir yazı ile şımdilik kapatacağım... Doğan Güreş'e tarftıî tepki 2325 Mart 1994, Romanya gezisi, Biikreş. BosnaHersek'e asker gönderme olayı patladı. Heyette bulunanları kahvaltıya çağırmıştı Demirel, Genelkurmay Başkanı'nın, gönderilecek 2 bin 700 askerin "hem fa/la hem de ha/ırlıksız olduğunu" söylediğini aktardı ve ortaya şöyle bir konuşma yaptı: "Öyleyse dedim, Cîenelkurmay Başkam'na. Köşk'ün Muhafı/ Alayı'nı gönderin Bosnallersek'e. Beni de bekçiler muhafaza eder." Köstence üzerinden döndük, Ankara'da Genelkurmay ANKARA(Cumhuriyet Bün>su)( iazetemiz yazan Cüneyt Arcayürek'in Cunıhurbaşkaıılığı Başdanışmanlığı dönemindekı anılarını da iceren "Büyüklere Masallar Küçüklere Gerçekler" dızisinin 7. kitabı "Sessiz Darbe" yayımlaııdı. Areayürek, Genelkurmay zeminınde dönen "kudret savaşının" perde arkasını ve 1994 yılındadevletintepe noktalarındaki olaylan dışarıya yansıtılan yüzüyle değil, gerçek içyüzüyle anlatıyor. Büyük tartışmalann kapısını aralayan "Sessiz Darbe"de, 9. ( umhurbaşkanı Süleyman Demirel, Özer Çiller ile ortak hareket eden Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'i "C'unta başı" diye niteliyor. Zirvedeki "kııdrel savaşı"nı kitaptan kısa alıntılarla izliyoruz: Bir yasayla Giireş' in de Genelkurmay Başkanlığf nda bir siire daha kalmasının hükümelçe sağlanaeağı söyleniyordu. tki kuvvet koınutanı (Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Halis Burhan, Dcnİ7 Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Beyazıt) ve Genelkurmay Başkanı'nın (Orgeneral Doğan Giireş) göiev sürelerinin uzatılmasıyla ilgili ciddi kimi işaretleri; C'umhurbaşkanı, devletin başı, "gazetecilerden öğreniyor". Doğan Paşa'yla görüşmesinin özünü bana söylüyordu: "Askerlikte hiç kimsc vazgeçilmez değildir" dedim. (5 Mayıs, gece) Demirel aradı. Dedi ki: "Komuta sınınna tepki alt kademelcrden (jelir. Çiller Hava ve Deniz komutanlarıııa sürelerini uzatmak için sö/ vermiş. Doğan Paşa ise 'Güneydoğu ışini benden başka kimse çözemez, başaramaz' diyormuş. Bunlan başka bir kaynaktan öğrendim. Çiller'e şunu söyledim: lkinci Başkan Çörckçi bana geldi, GATA ile ilgili karardaıı söz etti. Mart ayuıda Şura'nın GATA Komutanı ile bazı doktorlann sürelerini ıızatmayı reddettiğini söyledi. ikinci Başkan'ın 'Ordu'da her görevin yedeği vardır' dediğini de Çiller'e söyledim." CA: Sizin bu sözlerinizden sonra Çiller ne dedi? Süleyman Demirel, Tansu ve Özer Çiller'in Doğan Güreş'le birleşerek kendisine karşı bir komplo hanrtadığını vurgulamıştı. SD: Mosmor oldu. Berbat oldu. (7 Mayıs I994. Kahire gezisi) "Hadi bakalım" diye sürdurdü C'umhurbaşkanı: "Süresiniuzatsııılardagörclinı.Güçleri varsa yapsınlar." Doğan Giireş, C'umhurbaşkanı ile tartışmayagırıyordu "llcu/kahramanlık" ve "Sivillerin de yedeği vardır" gıbi söylemleı, doğrudan Çankaya'ya yönelik sözlerdi. "Sivillerin de yedeği var" sözii, bugiin Çankaya'da oturanın bir darbede gideceğinı ve yerine bir başkasının geleceğini ima ediyordu. Needet Seçkinö/ Başkanı tabıı karsılayıeılararasındaydı benı yakaladı: "Cumhurbaşkanı beni yanlış anladı" dcdi (3 Mayıs I994) Dış geziye gitmeden önee kabul ettiği Biilent Ecevit'ten "çok memnun kalmıştı." "Ona da bazı gizli bilgiler verdim. Mesela BosnaHersek'e çok sayıda gönderdiğimiz silahlan" deyınce, hayretle yiizüne baktım Hafifçe giildir "Malezya gönderdi silahlan. Bi/ de Bosna'ya..." (,'ok yerden silahlar bize gelıyor, bi/dcn de Bosna'ya gönderiliyormuş. di. Yine "cuntaya" döndü Demirel: "F.vet, yapmak istedikleri bu. Haklanndan geİirinTdedı. bana; "Bi/imki (C'umhurbaşkam)" dedi: "Ba/ı istihbaratlar almasa böyle konuşma/dı. Bu, bir cunla ha/ırlığı!" Gazeteciler gittikten sonra Demiıel'e "Yoksa bunlar cunta mı oluşturmak ish'yorlar" diye sordum Bir siire yii/üme baktı "Kocası (Ö/.er Çiller)" dedi: "Bunlar (Güreş ve süresi dolan Deni/. ve Hava komutaıılan) kalsııı, bi/e dokuııma/Jar, diyor. Bu haberler geliyor." Bcn "eunta" deyınce ıkıneı kez: "Işte mesele bu" diye yanıt vermişti. Gece. Demirel, "Bu bir komplo" de Elmadafl zirvesi Konuıtanlar l Imadağ'da bir "zirve" yapnıışlardı! Dcııı 1 1 e I' e " Konıutanlar Elmadağ'da 'anneler güniinii kııtlamak ıçın' toplanmışlar" dedim. (X Mayıs I994 Pazar) Oysa, pazar giinleri çalışmayacaktı. Kararböyleydi. Ama Demirel tedirgindi. si nirliydi. "Hemenistifaetmeli"dedi. Manlığı şuydu: Devletin başıyla tartışınaya gıren bir Genelkurmay Başkanı nasıl kalacaktı o görevde? Genelkurmay Başkanı olay mı tabii Çankaya'ya gelen bilgiler doğrultusunda yeniden ele alan Demirel şunları söyledi: "Kocası (Özer Çiller) sağda solda' Buradan (iktidardan) gıtsek bile asker bizı tekrar getirir' diyor. Ve '80'lerin modeli bugiin de geçeıli. 24 Ocak gibi. Istikrar paketi de ancak asker desteğiyle başarıya ulaşabilir'diyor. Doğan Güreş ise'Orduyu ancak ben tutarım. Hükümeti desteklemek lazım' diyor veteyitettirmedim ama ' Meclis' i hiç sevmiyoruın' diye konuşuyormuş dar bir çevrede." Elimı sıkarken yiiksek sesle; "Tam bir komplo karşısındayız* dedi. Bizim öğrenemedığimizi, tabii Cumhurbaşkanı öğrenebiliyor. Elmadağ toplantısının içyüzünü özetleyiverdi: "DünGüreş'eİstıfa et, emekli ol' demişler.. Ama bir başka sorun hâlâ askıdaydı.Vural Beyazıt ile Halıs Burhan'ın görev süreleri dolduğu için ağustosta TSK'den aynlmaları gerekiyordu. Bu saptamayı yapar yapmaz Demirel yanıtı yapıştırdı: "Herkeszamanıgeldiğinde gidecek. Bir yıl uzatma karan önüme gelirse, imzalamam" dedi. 4 Ağustos Perşembe. Terfi listeleri Köşk'te. Kriz donıkta. 5 Ağustos 1994. ( umhurbaşkanı Demirel, Hiirrıyet gazetesıni eline aldığı zaman, sarsılmasına neden olan bilgilerle karşılaştı: "Demireri onaylamaya zorlamak için ince bir taktik uygulandı. Hava ve Deniz komutanlıklarında hiç kimse orgeneral ve oramiral yapılmadı. Böylece iki kuvvet komutanının görev süresinin uzamanıası durumunda iki önemli göreve atanacak en üst rütbeli subay kalmadı." Genelkurmay Başkanı ani olarak Köşk'e çağnldı. Ankara allak bııllaktı. I ler kafadan bir ses çıkıyordu. Ancak karamameyi imzalayacağı hiç kimsenin aklınagelmiyordu. Demirel anlattı: "Doğan Paşa bana 'Başka bir şey yapmanın mümkün olmadığını'söyledi.'Fleksibilıtesı yok mu' diye sordum. Yoktu." "Sizi fena haldc eleştirecekler" dedim. Demirel: "Onlar 34 ay öneeki sözlerdi. (Ya bana son güne kadar söyledikleri...) Ben Dcvlet Başkanıyıın. Devleti korumak zonındayım. Düşündttm, taşındım. Ben sidik yanşında olamam." lmzalamıştı. Sanki onca sözden sonra kararnameye imzayı atan benmişinı gibi kendimi yenilgiye uğramış hissediyordum. GAP uçağında Güreş'i örnek gösterirken; "Cunta başı" diye tanımlamış ve yarıda bıraktığı cümleye şöyle başlamıştı: "Eğer yürütmeseydik..." Darbenin koşulu Süleyman Demirel'e: "Ya siz, 11 yıl Başhakanlık, 30 yıl politika... Nasıl dayandınız?" Demirel'in yanıtı ilginçti: "Bcn her şeyi kuralı içinde yaşadım. Şinıdi bir darbe olsa... Beni Meclis seçmiş buraya göndermiş, fa/la etkilenmem" dedi. Birden "Askerlerden ne var ne yok" diye sordum. "Yok bir şey" dedikten sonra şöyle bir ek yaptı sözlerinc: "Zaten onlar kanşıklık olduğu zaman değil, işler diizene girdiginde darbe yaparlar." DemirePin düşü Türkiye, Atina'nın 12 mil diretmesini gerçekleştirirse bunu savaş ilanı kabul edecegini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı "Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Karadayı) ile konusacağım" dedikten sonra sözlerinı sürdurdü: "Yunanistan'uı karasulannı 12 mile çıkarmasını savaş sebebi diye ilan cttik. (Duvarda asılı büyük bir haritaya bakarak) Şu üç adayı alsak" dedi. Demirel güldü: "Zaten (Baü) üzerimize gelivorlar. Artık (üç adayı işgal edersek demek istiyor) Avrupa üzerinıize yürür" diye tamamladı (8 Eylül 1994). İşte Kürt bakan 'lansu Çiller başbakaıılığındakı DYPSHP koalisyon hükümetindc Hikmet Çetin'in Dışişlerı Bakanlığı'ndan alınma dönemı. (umhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti eleştıriyoı: "Devletle (yani Köşk'le) ahenk içinde işleyen bakanlık. İşleyen birkaç kurumdan hirini tahrip ediyorsunuz. İstelik, 1 urkiye'de etnik farklılıklar yok dediğiniz zaman Batılılara, ' Işte, Dışişlerı Bakanınıız Kürt' diyebiliyor ve teziıni/i kuvvetlendiriyorduk," Filiz Âkın vizesi 12 Mayıs 1994. Çalışma odasında dolaşıyordu. Demirel'e "Gizli Servis MTT Müsteşan (Sönmez Köksal) evleniyor. Düğünü gizledl, ama bütün gazeteler, gazeteciler biliyor" dedim. Şöyle baktı yüzüme, gülmeye başladı. MlT Müsteşan için "Geldi bana. 'Filiz AJkın'la evleneceğim, ne dersiniz, izin verir misiniz' diye sordu. Ben ne diyeceğim? 'Evlen kardeşim' dedim. Nasıl bu kadın, efendi bir hanım galiba?" C. A.: Filmlerindeki gibi. obursali(« cumhuriyet.com.tr EsasNo: 2001/472 KararNo: 2001/1170 Davacı Sııltan Bozkıırt tarafından mahcıır Derya Bozkıırl aleyhine ikame ulunan vasi tayını davasının mahkerneınizde yapılan açık yargılaması suııunda, Davanın kabulü ılc Malatya, Arguvan ılçesı, (,'avuş Mahallc veya Köyü. C'ılt:13, Hanc:35'te nüfusa kayıllı Ismaıl ile Sultan'dan 15.2.1973 d.lu mahcıır Derya Uozkurt'a anncsi Sııltan Bozkurt'un vası olarak tayınıne, mahcurun annesınin velayetı altına konulmasına, 4.12./ 2001 tarilıli celsede karar verılnııştir. İlan olunur. 4.12/ 2001 Basın: 77532 BAKBRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN l.sas No: 2001 13 12 Karar Ncv 200I/H74 Hâkınv Kcmal Gıizel 2OQ')8 Kâtıp ZanfNalbanloğlu Mahkememıze aıt 2001// 1312 esas. 2001/1374 karar sayılı 4.12.2001 tarıhlı ılam ile 26.7.1995 d.lu Muhabbet ve Ayten'den olma Bııket lopbaş'a Dursun ve Finırıye'den olma 1950 d lu Tiırker Alluıı kayyum tayin edılmış.tır 4 12.2001 Basın: 77392 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/94 Davacı Fecriye Mınaz tarafından mahkememıze hasımsız olarak açılan gaıplık davasının yapılan açık duruşnıası sırasında verilen ara kararı geregince, CJaıplığıne karar verılmesı ıstenılen davacının eşı olan aslen Sıirt ılı, Kurtalan ilçesi, Tosunbağı Köyü nütusuna C'ılt:0020, Kütük Sıra No:0002'de kayıtlı bulunan Hacı ve Hori oglıı 01.04.1941 doğumlu Ibralıım Mınaz'ın 1994 yılında yasadışj I'KK terörörgütü tarafından kaçırılıp bugüne kadar kendisınden bir haber alınamadığı, bu nedenle gaıplığıne karar verılmesı ıçın mahkememize dava açıldığı aıılasıklıgıiKİaıı gaıplığıne karar verılmesı ıstenılen ve yukarıda açık kımlığı yuzılı gaıp lbrahim Minaz'ın hakkında malumatı olan, tanıyan ve adresını bılen şahısların mahkememıze başvurmaları hususu ilanen leblığ olunur. Basın: 76724 EsasNo: 2001/423 Davacı Fidan Çetinkaya tarafından davalı Recep Çetınkaya aleyhine açmıı> bulunduğu boşanma davasında verilen ara kararı geregince, Davalı Recep (,'etınkaya'nın adresı meçhııl olduğundan, davalının duıuşnıa günü olan 21.03.2002 günü saat 10 00'da mahkenıemizde hazır bulunması veya vekıl göndermesı HUMK'nın 213 ve 377. ınaddelerı geregince belirtılen gün vc saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya vekıl göndermediğı takdirde yargılamaya yokluğunda devaın edıleceği ve karar verileceği, dava dılekçcsı yerine kaını olmak iizere ilanen tebliğ olunur. Basın: 76959 ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/130 Karar No: 2001/285 Davacı Şadıman Sevgen tarafından davalı Tııncay Sevgen aleyhine açmış olduğu boşannıa davasının yapılan yargılaması sonunda, Istanbul ıli. Beyoğlu ilçesi, Fvliya Çelebi, Cilt:0012, KSN:/ 0142'de nül'usa kayıllı Atılla vc Adalet kızı 18.10.1961 d./ lu davacı Şadıman Sevgen ile aynı hanede kayıtlı bulunan Mevlüt ve Sahhanım oglu 2.2.1957 d.lu Tııncay Sevgen'in MK'nıın 134/1. maddesı gereğınce boşanmalarına, müşterek çocukları 1984 d.lu Begiinı ve 1988 d.lu Berna Sevgen'in velayetlerinin anneye verilmesine karar verılmış olup, karar davalı Iuncay Sevgen'e leblığ edılmedığinden kararın ılanen teblığıne, ıtırazınız varsa ilan tarıhınden ıtıbarcn 15 gün ıçerısınde mahkememıze ıtıraz etmenız ilanen teblığ olunur. Basın: 76598 KARS 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEIVIESİ'NDEN MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Lsas No: 2001 '419 Karar.No: 2001/385 Mahkemcmızden vcrılcn 20.11.2001 tarıh ve 2001/419 esas, 2001/385 karar sayılı ılamı geregince, Kahramanmaraş ılı, l.lbıstan ılçesı, Yapraklı Köyü, Cıll \W, Haııe 40'ta nııfusa kayıllı Durmu^ Alı vc Nazlı'dan olnıa 1982 d.lu Melınıet Ciiil'iin soyadının Erdoğan olarak düzellılmcsıne kaıaı verılmıştıı. 20 11.2001 Basın: 76952 F.sas No: 2000/39 Davacı Celal Özkan tarafından davalılar Tevfik Özkan ve 13 arkndnşı aleyhine Of Bölümlü bcldesı Taksım Mahallesf nde bulunan 1616 parsel sayılı taşınmazın yapılan kadastro tcspıtının ıptalı ile dava konusu parselın Mahmut Özkan murıslerı Fchıme, Mahmut Hanelı ile kendı adına tcspıtının yapılmasına ılışjkın açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının yargılaması aşamasında davalılar Fehııne ü/.kan, Havva Kaya, Nursen Abdülazizoğlu, Şenay Özkan, Sema Özkan, Şengül Özkan, Mahınul Ya^ar Ö/kan'u dava dilekçesinin tebliğ edılemediği gibi adreslerinin de tespıt edılemediğiden ilanen tebliğ yolıına gidilmİ!,tir. Bu kez duruşmanın 5.2.2002 günii saat 9'a bırakıldıgı, davalıların anılan günde mahkemede hazır bıılıınarak veya bir vekille kendilerini teınsıl ettırerek tüın belge ve dclıllcrını sunmaları, aksı halde yargılamaya yokluklarında devaın edilerek karar verileceğı hususu davalılara teblıgat yerine geçnıek iizere ilan olunur. Basın: 76702 OFİLÇEStASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2001/74 Mahkememmn 27 11.2001 tarıh \e 2001/74 esas, 2001/59 karar sayılı ılaınıyla Mardın ıli. Mazıdağı ılçesı, Gundogan Mahallesı, C'ılt No:l, Haııe No 6'da nutusa kayıtlı Envcr ve Bırcan'dan olma 02.08.1997 dogıımlu Seyran Frten'ın ısmı "hlıf" olarak değıştırılmıstır. Medenı Kaıııın'un 26'ncı maddesı geregince keyfıyet ilan olunur. Basın: 76677 MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1989/219 KararNo: 1999/274 Mahkememmn 27.10.1997 tarilı ve 1989/219 esas, 1997/274 karar sayılı ilamı ile Karabörk Köyü'ııde kâin 98 No'lu parselin mera niteliği ile sınırlandırılıp özcl sıcılıne yazılmasına, Daır verilen karar zabıtaca yaptınlan tüm araştırınalara rağmen Karabörk Köyü'nden ölü Yusııf Arslan'ın açık adresleri bilınmeyen mirasçıları Mesul, Perıvan, Naıl ve Cengız Arsİan'a tebliğ edilemedığınden ısbu ılanla yukanda özeti belirtılen karar Yargıtay yolu açık olmak iizere mııhataplara ilanen tebliğ olunur. 29.1 1.2001 Basın: 76000 KOVANC1LAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1991/496 KararNo: 1999/491 Rukıye (,'elık vs. tarafından Şükrıyc Mcrıçlı vs. aleyhine açılan ortaklığın gıderılmesı davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar geregince Izaleı Şüyu Satıij Memuıiuğu'nca Edirne nıerkez Hıdırlık nıevkıınde pafta 182, ada 1 132, paısel 43'te 1886.09 m2 mıktarında Rukıye (,eük, Şükrıye Merıçlı vs. adına kayıtlı bulunan taşınmaz Mustafa Bakır'a ihale olunmus., yapılan ıhalenın feshi talebi ile davacı tarafından açılan ihalenin feshi davası reddedilmıstn. Hısscdarlar Mehmct C'oşkun Kııtlu, Deniz Kutlu, Ayşe Kutlu, Ahmet Rüştü Kutlu, Nursen Kutlu, Salih Kemal Kutlu, Aysen Kutlu, Fevziye Kutlu, Ayşe Büyükersen, Mustafa Satni Kutlu, Behıce, Gülsen, Erdem Yaşar ve Yavuz Merıçh'nın teblıgata yarar adreslerı tespıt edılemedığınden adı geçenlere karar teblığı yerine geçmek üzcrc ılancn tebliğ olunur. Basın: 76723 EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EFSANE devam ediyor! TÜM GAZETE BAYILERİNDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog