Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

18 ARALIK 2001 SALI Türkiye transit ülke îrlanda'da bir TIR'a yüklenmiş konteynerde 8 sığınmacının ölü bulunmasının ardından gözleryine insan kaçakçılığına çevrildi Baykal MHP bayramlaşması • GÜNDOĞMUŞ(AA)CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, 12 Eylül üneesindc yaşanan bazı olaylar nedeniyle bir süre önce kcndisini ziyaret cderek özür dileyen MHP'li Seııir Bclcdiyc Başkanı Hiiseyın Inan'a ıadei ziyarette bulunarak bayramlaştı. Baykal, " ü olaylar acısıyla, tatlısıyla geride kaldı. Sağlanı dostluklar zaten çckışmeylc başlar" dcdi. Baykal'a, bcldcyi zıyaretının anısına plaket verildı. İLI1ANTAŞÇI ANKARA trlanda'da TIR'a yüklenmiş konteynerde 8 sığınmacının ölü olarak bulunması ve aralarında Türk yurttaşlarının olınası, gözlerı yeniden insan kaçakçılığına çevirdi. Işsizliğin artmasına koşut kaçakçılann faaliyetlerinin de arttığına işaret edilirken, Türkiye'nin coğraf'ı konumıı nedeniyle kaçakçılıkta transit ülke konumunda bulunduğuna dikkat çekildi. Bazı yasal uluslararası yük ve yolcu taşıması yapan şirket yönetici ve çalışanlarının da insan kaçakçılığı laaliyetınde rol aldıkları belirlendi. İnsan kaçakçılığının nedenlerinde ilk sırayı, ülkeler arası ckonomık farklılıklar, bazı ülkelerdeki iç kanşıklıklar, Avrupa ülkelerinin siyasi iltica ve yasadışı göçü özendiren politıkaları alıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nce hazırlanan raporda, insan kaçakçılığının nedenleri, kaçakçılıkta izlenen yöntemler aynntılanyla irdelendi. Ülkeler arasında ekoııomik ve sosyal yaşam standardındaki farklılıklaıkaçakçılığın nedenleri arasında sayılırken, işsizliğin artmasına koşut olarak insanlann iş bulma vaadiyle kandırılmasının daha kolay olduğu ve bunun da insan kaçakçılarınm faaliyetlerini hızlandırdığı belirlendi. Türkiye'nin, olumsuz koşullann bir arada bulunduğu Ortadoğu ve Yakındoğu ülkcleri ile refah düzeyi yüksek ülkeler arasında yer alması nedeniyle insan kaçakçılığında transit ülke konumunda bulunduğu vurgulandı. Avrupa ülkelerinin siyasi iltica ve yasadışı göçü özendiren politikalan ile göçmen ve mültecilere yapılan maddi yardımlar da insan kaçakçılığının ncdenlen arasında sayılıyor. Irak, Afganistan, lran gıbı ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlık, rejim değışıklikleri ile bazı Afrika ülkelerınde yaşanan ıç savaşlar soııucunda, bu ülkelerden kaçan kişilerin hedef" ülkelere ulaşmak ıçın Türkıye'yi transit olarak kullandıklan belirtildi. İnsan kaçakçılığında izlenen yol ve yöntenılerın ırdelendığı bölümde, Türk uyruklu, Türkıye'ye yasadışı yollardan girmiş yabancı uyruklu kişılenn otobüslerle denizde kıyısı bulunan ıl ve ilçelere, buradan teknelerle açıkta bekleyen büyük gemilerle Yunanistan ve ttalya kıyılanna vanldığında ise yine küçük teknelerle kıyıya çıkanldıklan kaydedildi. Meriç gibi sınırnehirlerinden yüzerek veya botla geçişler yapıldığının da belirtildiği raporda, karayoluyla TIR, kamyon gibi ulaşım araçlannda gizlenilerek Türkiye sınırlanndan giriş veya çıkış yapıldığı vurgulandı. İnsan kaçakçılığı faaliyetlerinin özellikle nüfusu yoğun kentlerde odaklaştığı belirtilcrek, yurtdışına gitmek isteyen kişilerle simsarlann bu illerde buluştuklan kaydedildi HABERLER CUMHURİYET SAYFA POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Mercan Hanım... KÖLN Aynalı bir gökyüzü arıyorum ama yok!.. Her yer gri!.. Bugün size bir öykü anlatacağım. Aslında Almanya öykülerı birbirine benzer, ama olsun... Mercan Hanım, Karadeniz'in bir ilçesinden gelmiş Köln'e. Mavi gözlü, uzun boylu bir kadın. Yedi çocuk annesi... Otuz beş yıllık evliliğinde kocasının sayısız gönül maceralarına göz yummuş! Ama kocası 19 yaşında Faslı bir kıza âşık olunca yaşamı altüst olmuş Mercan Hanım'ın... Faslı kadın 19, Mercan Hanım'ın kocası 60yaşında... Faslı genç kadın, Mercan Hanım'ın kocasından bir çocuk doğurmuş... Faslı genç kadın için, erkekle aralarındaki yaş farkı, kültür farkı hiç önemli değil!.. O, Almanya'da kalmanın yollarını arıyorL Eğer, Mercan Hanım kocasından boşanırsa, 60 yaşındaki adam onunla evlenecek, o Almanya'da oturma izni alacak!.. Adam, Mercan Hanım'a şöyle diyor: "8u Faslı kızdan çocuğum oldu. Onu bırakamam. Eve getireyim, birlikte yaşayalım..." Mercan Hanım, "Olmaz böyle şey" diyor, "ben buna tahammül edemem". Kocası "Başka bir şey olmaz, o zaman boşanalım" diye gözdağı verıyor Mercan Hanım'a... Yedi cocuktan üçü Mercan Hanım'ı, dördü kocası L.'yi destekliyor... Mercan Hanım oturup düşünüyor... Sonunda kararını veriyor: "Faslı kızı eve getir çocuğuyla birlikte!" Adamın ıstedıği bir göz, Tanrı veriyor iki göz!.. Mercan Hanım, yatak odasını kocasıyla Faslı sevgilisıne bırakıyor!.. Gece olup evde el ayak çekilince kulağı yatak odasında!.. Salonda sabaha kadar ağlayarak oturuyor!.. Mercan Hanım yıllarcaçalışmış Almanya'da... Yedi çocuk yetıştirmiş!.. Mercan Hanım kimi zaman tuvalettemizlemiş, yememiş içmemiş, para biriktirmiş... Karadeniz'de fındık bahçesi almışlar, ev yaptırmışlar, bankaya para koymuşlar!.. Amatüm mal varhkları kocasının üzerinde!.. Mercan Hanım ne yapacak? Faslı genç kadına karşı direnirken yasal yollara başvurmuş!.. Bir de bakmış kocası evlerini, fındık bahçesini, bankadaki parayı akrabalarının üzerine devretmış, satmış!.. Bu işler adamın dörtbeş günlüğüne gittiği memlekette olmuş!.. Sonra da Köln'de mahkemede şöyle demiş adam: "Her şeyimi kumarda kaybettim..." Yedi çocuk annesi Mercan Hanım'ın hiçbir güvencesi yok!.. Mercan Hanım artık kuma!.. Sabah erkenden kahvaltı hazırlıyor, Faslı genç kadının çocuğunun altını temizliyor... Faslı genç kadın gördüğü konukseverlik karşısında şaşkın... Aylargeçiyor!.. Sonunda iki kadın dost oluyor!.. Bir gün Faslı genç kadın küçük çocuğuyla kayıplara kanşıyor!.. Adam Mercan Hanım'ı dövüyor, sonra da boşanmak için mahkemeye başvuruyor... Bu arada adam eyi terk edip sevgilisinin yanına gidiyor!.. llk duruşmadan önce haylı keyifli Mercan Hanım... Yargıç diyor ki: "Boşanmanız için yeterli neden yok!" Mercan Hanım sevinçten uçuyor!.. Gozlerıni gözyüzüne dikiyor!.. Kuşların sesıni, çiçeklerin kokusunu duyuyor!.. Ama adam inatçı!.. Eve geliyor. Her gelişinde Mercan Hanım'ı dövüyor... Sonra?.. Üç yıl uğramıyor adam evine... Alman Medeni Yasası'na göre eve üç yıl uğramama boşanma gerekçesi sayılıyor!.. Tum umutları yıkılıyor Mercan Hanım'ın... Günlerceağlıyor!.. Uzun süre hastanede psikolojik tedavi görüyor!.. Mercan Hanım şimdı Köln'de yaşıyor... Hamsi pilavı, eskisi gibi güzel olmuyor ama yaşam sürüyor!.. hikmet.cetinkaya fcumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Bakan Türk Çaykara'da • ÇAYKARA(AA)Adalet Bakanı 1 likniet Sami Türk, Şeker Bayramı nedeniyle geldığı Trabzon'un Çaykara üçesınde, vatandaşlarla bayıamlaştı. Adalet Bakanlığı için 2001 yılının yoğun bir çalışma yılı olduğunu anlatan Türk, "Cezaevlerindcki bütün işlemler yargı denetimi altına alınmıştır. Cezaevleri aynı zamanda sıvil toplum denetimine de açılmıştır. t'ezaevlerimiz, dünyada örnek gösterilecek ceza ini'az kurunılan haline getirilmiştır" dedi. ANAPile DYP'nin 'demokradık' tartışması • Genel Başkan Yılmaz ve Muıncu'nun çıkışlarını eleştiren DYP, ANAP'ı taklitçiliklc suçladı. BARIŞ DOSTER Yenilikçilik, özgürlük ve demokrathk gibi kavramları savunmak, ANAP ile DYParasındaki rekabeti şidMesut Yılmaz. detlendirdi. ANAP lideri Mesut Yılmaz ve Gcnel Başkan Yardımcısı Erkan Munıcıı'nun son dönemdeki çıkışlarını eleştiren DYP'liler, "Reform önerileri ilk önce bizden geldi Reform önerilerinin ilk sahibiANAPdegfl,DYP'dir"dedıler Başbakan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile ANAP'ın ikinci adamı Erkan Mumcu'nun, "yenilikçi", "özgürlükçü" ve "demokraf çıkışİarının ardından harekete geçen DYP'liler, kendi hazırladıkları "2. Demokrasi Programı"'nı anımsatarak u Biz bu reform paketini 4 yıl önce hazırladık" dediler.DYP Genel Başkan Yardımcısı llayri Kozakçıoğlu, demokratikleşme, yeniden yapılanma, adalet, dcğışım gibi farklı konu başlıklarından oluşan 2. De Erkan Mumcu. mokrasi Programı'nı, kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine ve medyaya yıllar önce tanıttıklannı vurguladı. Ecevit: Halk esenliğe çıkacak. Bahçeli: Laeken umut verici Bayramda umutlu mesajlar ANKARA / tSTANBLL (Cumhuriyet) Bas,bakan Bülent Ecevit, ekonomideki iyileşme sinyallerinin umut vcrici olduğunu, bu çerçevede "ücrctli, çiftçi, memur ve esnafın sorunlaruu çö/meye, halkı esenliğe kavuşturmaya döniik adımlar alacaklanııT söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli de, "Laeken Zirvesi sonrasında yayımlanan raporda Türkiye'nin vıırgulanarak yer alması memnuniyet verici. Anıa metni tam görmemiz gerekir" dedi. DSP Genel Merkezi'nde dünpartililerle bayramlaşan Ecevit'e, özelleştirme mağduru olan işçiler, yaşadıklan sorunlardan yakındı. Geçmişin birikmiş ekonomik sorunları nedeniyle yaşanan krıze dikkat çeken Fxevit, "Ancak şimdi ışık İKİirdi, bazı göstergeler çıkmaya başladı" dedi. Halkı esenliğe kavuşturmak için adım atacaklannı belirten Ecevit, "Emekli, çiftçi, işçi, memur, esnaf sorunlanna, yani dar gelirli ve ücretiinin, özelleştirme mağdurlanna çözüm bulınak için eümizden geleni yapacağrâ" diye konuştu. Bahçeli de MHP Genel • •• MHP Genel Merkezi'ndeki bayranılaşına sırasında yaşlı Oâluna iş Istedl: birkadıa, CHP ve SP'de bayramlaşma • Istanbul llaber Scrvisi CHPtstanbul II Örgütü, çok sayıda geııel nıerkez yöneticisinin katılınııyla, CHP 11 Mcrkezi'nde bayıamlaştı. Geııel merkeze yakın CHP'liler, yükselişlerinin süreccgini, Deni/ BaykaFı başbakan yapacaklarım söylerken gcnel merkez muhalıfleri, Proi". Dr. lirdal lnönü'nün açıklamasinın ardindan, genel merkezin sorumluluğunun daha da arttığıru söylediler Saadet Partisi Genel Başkanı Recaı Kııtan ıse SP'nin Cevizlibağ'daki Islanbul ll Başkanlığı'nda partililcrın ve çocuklann bayramını kutladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'den, 8 aydır işsiz olduğunu belirttiği oğluna iş bulmasuu istedi Merkezi'nde, partililer ve yurttaşlarla bayramlaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 2002'nin ekonomik yaşamın normale döndüğü bir yıl olacağını ümit ettiklerini söyledi. Partilerarası bayramlaşma programı çerçevcsinde MHP'yı sırasıyla DSP, DYP ve ANAP heyetleri ziyaret etti. DSP'ye de ilk ziyareti DYP gerçekleştirdi. Daha sonra iktidar ortaklan MHP ve ANAP heyetleri DSP'yi ziyaret etti. Programda AKP'nın ziyareti görülürken, KanıuSen heyetinın zıyaret edeceğinin bildirilmesi üzerine DSP Genel Başkan Yardımcısı Taytun İçli gelen heyeti "KamuSen" olarak karşıladı. Heyet başkanı Yaşar Kayış, kendisinin AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söylemesi üzerine İçli özür diledi • •• Rizelilere seslenen ANAP lideri: Çay paranızı almanız için beni seçmelisiniz Mesut Yılmaz'dan siyasi rüşvet TRABZON / RİZE (AA) ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesul Yılmaz, Rize'de yurttaşlara seslenırken "Çay parasını her zaman yılbaşına kadar zamamnda almak istiyorsanız, yine beni başbakan yapacaksımz" diye konuştu. Hükümetteki bakan sayısının azaltılması gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Yılmaz, önümüzdeki yıl da zorluklar ve sıkıntılar yaşanacağını söyledi. Trabzon ve Rize'de çeşitli temaslarda bulunan Mesut Yılmaz, ANAP Rize ll Binası öniinde birkonuşma yaptı. Kendisinin başbakan olduğu dönemde çay paralannın tamamının yılbaşına kadar ödendiğini hatırlatan Yılmaz, "Maalescfycniseneye50trilyon lira kadar çay borcu ile nirecegiz. Ne yapacağız? Ankara'daki bürokratlan yola getirecegi/. (,"ay parasım her zaman yılbaşına kadar/amaııında almak istiyorsanız, yine beni başbakan yapacaksımz" diye konuştu. Bakan sayısı azaltılmalı Yılmaz, önümüzdeki yıl da bazı zorlukların olacağını söyledi. Devlet idaresinde köklü bir reform yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bugünkü bakanlık sayısının azalmasılazını. 37 bakanhkla devlet idare edilmez. Bakanlık sayısını yanya indirmemiy. lazım. Birçok kıırıılıışıı birleştirmemiz, bazılannı kapatmamız lazım" dedi. aengin(f/)doruk.net.tr Yani yeni meslek de bayramlarda "bayram gibi bayram" yapmaya elvermedi. Onun da ardından Almanlamak için bir iş tuttu. Tuttuğu ışe bakın: Tiyatrocu ya'daki siyasal göçmenlik yıloldu. Oyun yazarı, dramaturg, ları geldi. Gel gör ki orada tuttuğurrı meslok do bayramlar oh sık sık da oyunculuk. Yani herkes bayram yapar da bayram etmeyi değil, it gibi çalışmayı gerektinyordu: Takken o, bayram dolayısıyla dolup taşacak olan tiyatroda sıkı si şoförlüğü!.. bir işgününe hazırlanmak zoHepsi geride kalıp once ülrundaydı. keye, ardından mesleğe döndüğümde ise artık yaşını başıÇocuklukta gelişmeyen "bayram duygusu" gençlikte de nı almış bir heriftim ve o yaştan, o saatten sonra "bayramgelişemedi. Ardından gazetecilik geldi. larda bayram etme" alışkanlıO dönemde gazeteler bayram ğının ve duygusunun gelişmegünlerı çıkmaz, onun yerine si artık ve heyhat mümkün deTürkiye Gazeteciler Cemiye ğildi. ti'nin "Bayram Gazetes/'yayım• *• lanırdı. Yani gazetecilerin bayYani gördüğünüz gibi bayramı bayram gibi kutlaması için ram yazılarını ıskalamam askoşullar elverişliydi. lında benim suçum değil. Ben bu konuda bir meslek kurbaGel gör kı eger meslekte yonıyım. Babamın mesleği ve benetıci sorumluluğu üstlenmişseniz, bayram, bayram yapı nim tuttuğum bütün meslekler lacak keyifli bir tatil anlamına bana sadece ve sadece "Baygelmez. Günlük çalışmanın ram gelmiş neyleyim I bayram koşuşturması içinde sürekli benim neyime" türküsünü söyertelenen ve dağlar gibi yığı lettiler. lan, çoğu yönetsel soruniarın Bu bayramda da böyle baçözülmesi için birfırsattır. Bay yat bir "bayram yazısı "nın neramda o birikmiş işleri temiz deni bundan ibarettir. lemekle uğraşırsınız ve çoğu Hepınize ve hepimize, sahıkez üç günlük bayram tatilı den bayram edilen nıce bayyetmez. ramlardileğiyle... Beyaz Enerji de agır cezaya • ANKARA (AA)Ankara I ve 2 No'iu Devlet Güvenlik Mahkemeleri, TCK'nin 3 H ve 314. maddelenndc tanımlanan "C'iirüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve "Teşekküle yardim etmek" suçlarını, DGM'lerin görev alanmdan çıkaran 4723 sayılı kanunun dııruşmalarda ııygulanmasım benınısedi. Kamuoyunun yakından izlediği "Beyaz Enetji", "Karagümriik", "merıni kaçakçılığı", "telefon dinleme" ve "BağKur yolsuzluğu" davalan, ağir ceza mahkemelenne gönderilecek. llk L tipi cezaevi Alanya'ya • ALANYA(AA)Türkiye'nin ilk I. tipi cezaevi Alanya'da kurulacak. Alanya Curnhurıyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, Malımutlar bcldcsinde bulunan ve Adalet Bakanlığı'na tahsisi gerçekleştirilen 100 dönümlük araziye inşa edilecck L tipi cezaevinin Türkiye'deki ilk örnek olacağını belirtti. Mesleğın yazılı olmayan kurallarından biridir, önemli günlerde, o günlere ilişkin yazılar yazıhr. Biten yılın son yazısı, yeni yılın ilk yazısı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Şeker Bayramı, Kurbarı Bayramı yıljı. Tuhaf yazılardır. Yılbaşı yazısı yazıyorsanız, "Bugun yeni bir yılın ilk günü..." diye başlayan bir cümleyi siz "eskı" yılın son günü yazacaksınız ki yeni yılın ilk günıi yayımlansın. Bayram yazısı yazacaksanız, bilgisayarın başına arıfe günü oturacaksınız. Eh, ülkede ve dünyada olup bıtenler için gazetelere bakarsınız; daha da tazesını arıyorsanız, gazetenin haber merkezine çıkar, masanın bir ucuna ilişir, "Bugün ne var ne yok, ncrcdc nc olmuş" sorularına ajans bultenlerinden, yurtiçi ve yurtdışı habercılerin yolladıklarından yanıt ararsınız. Yani haber merkezınde "Bugun ne o/du"nun yanıtını bulursunuz. Ama "Yann ne olacak" sorusuna yanıt yoktur. Oysa bayram yazısı "yann "dan söz edecektir. Yani henüz yaşanmamışı yazacaksınız. • •• Bayramın ilk günü Cumhur llı IRMIKI AYDIN ENGtN Gecikmiş Bir Bayram Sohbeti başkanı ve Istanbul Unıversıtesi'ndeki rektör seçimi üstüne bir Tırmık okudunuz. İkinci günü ıse ınternetın doğrudan demokrasiye katkısını tartışan bir Tırmık. Yazıişlerindeki o malum zatlar dalga geçtıler: Abi, bana hergün bayram demeye mi getirdin, yoksa yaşlandın da bayram yazısı yazmayı mı unuttun?.. lyi mi? "Bayram gelmiş neyleyim I bayram benim neyime" diye bir Ege türküsü tutturup yazıişlerini terk ettim. Ama yazıişlerindeki kopukların sorusu hâlâ yanıtsız. Sahi ben, mesleğin şu yazılı olmayan kuralını nıye sık sık unutuyor, bayram yazılarını nıye sık sık ıskalıyorum? Kendimi şöyle bir tarttım: Evet, bende bayram duygusu gelişmemiş! Çocukluğumdan beri böyle bu. Babam terziydi. Benım çocukluğurnda henüz konfeksiyon elbiseler her yani sarmadığından ceketi, pantolonu, yeleği terziler kesip biçer dikerdi. O yüzden bayramlardan önce terziler pek yoğun çalışırdı. Özellikle ramazan ayında terzı çocukları, bobalarının yüzünü ya birkaç dakikalığına görür ya da hiç görmezdi. Harıl gürül kesen, biçen, dıken terzilere gun yetişmez, geceler boyu da çalışırlardı ve yine de arıfe günü işler bitmez, bayramın ilk gününe ille de bir şeyler sarkardı. Yani herkesın babası bayramın ilk günu bayramlıkları giyip, çocuklarının elınden tutup dede, nıne ziyaretine çıkarken Terzi Sadık, dükkânında bırceketın teyel ıpliklerinı sökmek, bir pantolona son ütüyu vurmak gibi "takıntılarla"uğraşır, ancak oğleden sonra eve gelebilırdi. Yani bızim evde bayram herkesın evinden biraz farklı başlardı. (Bu kaderi, yaşı yaşıma uygun terzı çocukları lyi anlayacaktır. Bir de vatman, otobüs şoförü, tren makinistlerinin çocukları...) Çocukluk bitti, oğlan kendi kanatları ile uçmak uzere Istanbul'a geldi. Hem okumaya başladı hem de geçımını sağ Almanya 'da Türkler 17yıl sonra eşit ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Almanya'nın BadenVVürttenıberg eyaletinde Türklere yönelik "bakım parası" aynmcılığı 17 senelik hukuk mücadelesi sonucunda kalktı. Cyalet Mahkemesi'nin kararına göre, doğum yapan anneye verilen 3 senelik bakım parası hakkından, bundan sonra Türkler de yararlanabilecek. Badcn VVürttcmberg'de hükümet, 1984 yılında, doğum yapan çalışan kadınlara 1 yıl ıçınödenen4 bin 800 marklık bakım parası yardımını, 3 yıl boyunca ödeme karan almıştı. Yunan, Ispanyol veya Portekızlılerin de yararlandığı bu haktan, Türklerın yararlanamayacağı kaydedılıniştı. Aynı yıl başlatılan hukuk savaşı, geçen hafta sonuçlandı. Selnıa Sürül adlı Almanya'da doğum yapan bir Türk'ün doğıım yardımı alıp almama konusunıı görüşen AB Adalet Divanı, Almanya aleyhine karar verınce gurbetçıler ıçın de yeni bir yol açılmış oldu. Bu karar üzerine, Avrupa Türkıye Araştırmalan Bnstıtiisii (ATA), konuyu, "Federal İdare Mahkemesi'ne" götürdü ve davanın yeniden görüşülmesini istedi. Türk yurttaşlanna da çağnda bulunan ATA, Alman makamlanna resmen başvuruda bulunmalarını istedi. Yirmi bin Türk yazı ile başvurdu. Federal İdare Mahkemesi, geçen hafta açıkladığı karar ile Türklerin de U 3 yü bakım parasından" yararlanacağını bildirdi. 20 bin gurbetçi de tazminatlarını alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog