Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtiya/Sahihi: Yeni (iiin Haber Ajansı Basın ve Yayınıcılık A.Ş'yı lemsılen (.'ıımhuriyet Vakfı adına İLI1ANSELÇUK (Jenel Yayın Yönetnıeni: Ibrahim Istıhbarat'Ccngiz Yıldırım # I konoını Ö/lom Y'iiBıık"/ # Spor \bdiilkaKge Yıldı/ • Yn/ıisleri Miklünı Salinı /ak 9 Kullıır Kgemeıı " Makalcler Sanıi Karaören • " " Alpaslan • Sorumlıı Müıliir. diı Y ik'clman 0 llu/cltıiK Abdullah Ya/ıcı • liıluılicluc: FikreC Ilki/ • Haber Mcrkczı Bugra • Yıırt I laberlcrr Mehmet Faraç •Avrupa Mıidürü: llakan Kara I cmsılcısı Güra\ 0 / \a\ııllla\uıı: \um<ııın ll.ıher A|ıınsı H.ısııı \ r V.ıvHuıhk A Ş H»tkı: S,ıh.ıh Ydyıncılık A Ş. I urkoL.ıjı ( ııl V) 41 < ag.ıloglu 14114 Islnnbul I'K 240 Sırkeıı 14415 IsUuıhul Id YayınKıınılu:İlhanSelçuk(Başkan), EmreKongar(Danısmaıı), Orhan K.rinç, Hikmel Çctinkn\a. Şiikran Soner, İbrahlm Yıİdı/. Orhan liursah, Mustafa Balbav, llakan Kara. Anknra leııısılcısı MustafaBalnay Ataturk BulvarıNo 125, Kat:4, HakanlıklarAnkara l'el •4l';s.<)20 (7 lıal), l'akv 4195027 #l/mıı I cmsılcısı SordarKı/ık, 11 /.ıya Blv 1152 S 2/1 lcl 4411220, Kaks 4419117# Adana TcmsılcısrÇetin Ylğenoglu, InönüCd 1I9S No I Kal I, lcl 363 12 11,1'akv 361 12 15 Imsak: 5.42 Giines 7.17 Miıessese Mudürü: Erol REKLAM: P.M. 1.1(1. Ştl. • Oenel Krkul 0 Koordınatür MiKİıii (.ıılbiıı KrduranÖKiHmlıııalör Alıınel korulsan 9 Mu Krha l^ılnıun • ( ntıcl MüıiiırYrd ' lıasebc Bülenl Y'ener# Nevda (, ohuıı O huıaıistnıın Müdürii Idare Hüseyin (iürer <,Vllıı Krdıırnn Tc\ O?I2 M4 07 5 1 0 Salıs l'azilet Ku/.a M 1 X4 6061. haks 0212 51 3 84 63 Ikındı: 14.24 Akşam:1646 Yatsı: 18.14 (0'212) M2 OS OS <20 hal) laks (0/212) 18ARALIK2001 Ögle: 12.08 Gülmeyl diişünmek • NEVVYORK/ ANKARA(ANKA)Bir kahkahanın, en az bir kilo pirzola yemek kadar yararlı olduğuna inanılıyordu. Ancak bilim adamları bir adım daha ileri gıderek insanlann güleceklerini bilmelerinin bile onlara sağlık kazandırdığını belirtiyorlar. California Üniversitesi profesörleriııden Lee Berk "gülmeniıı yararları" konusunda yaptığı araştırmada, 10 erkeği dcnek olarak kullandı. Prof. Bcrk, "Deneklere, 3 gün sonra hepsinin cn sevdiği komedyen olduğunu söylediği Gallagher'in filmlcrini izleteceğimizi söyledik. Filmi izlemeye 2 saat kala depresyon yüzde 51, kaf'a karışıklığı ise yüzde 36 oranında azalmıştı" dedi. Dünyanın^/ı garip yasaklan ANKARA (AA) Pazar günlen çımlerinızı nıi sulamak ıstıyorsunuz? Marketten aldığınız çikolatayı olobiiste yemeyc mi kalktını/? Yoksa sizi sinirlendiren bir arkadaşınızın arkasmdaıi tatlı tatlı kulağını mı çınlatıyorsunuz? Buııun için önce hangi iilkenin sınırları içinde bulunduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü, ABD'den Uanimarka'ya, Kanada'dan Çin'e vanncaya kadar pek çok ülkedeki garip kurallar, akla bile gelmeyecek eylemlere yasaklar getiriyor. lşte, internetteki "dumblavvs" sitesindc yer alan garip yasaklann inanılmazmaddeleyasaktır. (Ingiltere) Tropikal balık satıcıları hariç(!) kadınlann halka açık yerde üstsüz geznıesi yasaktır. (lngiltereLiverpool) Etek giyen erkekler tııtuklanır. (Italya) Pazar günleri balık avlamak yasaktır. (lskoçya) tnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır. (lskoçya) Kapınızı çalıp sizden "klozetinizi isteyen birini" içeri almak zorundasınız. (lskoçya) Pazar günü çamaşır asmak yasaktır. (lsviçre) Patikada sağ elinin üzeıindc amuda kalkarak yürümek yasaktır. (Avustralya) Pazar günlen pembe pantolon gıymek yasaktır. (AvustralyaVictorio) J Metroda sakı/ çiğneyen tııtuklanır. (Sıngapur) Kuaförde saç kurutucusunun altında uyuyan kadın ve salon sahibi cezalandınlır. (ABDFlorida) Sanık sandalyesinde ağlanıak yasaktır. (ABDLos Angeles) Evde içki içmek yasaktır. (ABDlndiana) Binsinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmak illegaldir. (ABDlndiana) Berberlerin çocukların kulağını kesmesı yasaktır. (ABDlndıana) Polisler, ikaz etmek amacıyla köpekleri ısırabilir. (ABDOhio) Binne yılan atmak yasaktır. (ABÜühıo) lîşeklerin banyo küvetinde uyuması yasaktır. (ABDArizona) Çorbayı höpürdeterek içmek yasaktır. (ABDNew Jersey) Ayakkabıyla uyumak yasaktır. (ABDOklahoma) Lolipop yemek yasaktır. (ABDWashıngton) Buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak yasaklanmıştır. (ABDPennsylvaııia) Banyoda şarkı söylemek yasaktır. (ABDPennsylvanıa) Ana caddede traş olmak yasaktır. (ABDMississippi) A L GÖZÜIVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Buyrun Kırkbeşini Aşkın Meserret Taşkınlt MeserretHamm'ı bilen okurlanmın başlığı görünce güliimsediklerine adım gıbi eminim. Doğnı dürüst ızlediğim tek kadın dergisi "Kadınlar Dünyaa" yazarlarından Meserret 1 lanım özellilde önemli günlerde, örneğin Sevgililer Günü'nde, oğlunu askere gönderdiğinde duygulannı ince bir mizah ve samimıyetle yansıttığı yazılarıyla köşeme kurulur. Yeme içmenin ve yan gelip yatmanın herkes için mubah ama bendenız için gene bilgisayarın başına geçmenin zorunlu olduğıı bu bayram günü de köşemi kapıverdi. Yazısının başlığı "Yemek Savaşı" ve sazı eline alıp sözünü hiç esirgemeden, şıp diye söyleyiveriyor. Neysc ben aradan çekilip meydanı Kırkbeşini Aşkın Meserret Taşkın Hanım'a bırakıyorum. "Izun zanıandır biitün çncuklu hammian dikkatle izliyorunı. Kcndi gcnçKğinfii anımsamaya çabşıyorum. Sonuç: Ortaya anneler, çocuklan ve yenıckler konusunda değişmeyen bazı görüntuler çıkıyor. Yazlıktayız. Çok scvdigimi/ bir ahbabımız bcş v aşındaki kızuıdan yakınıyor, 'Hiç yemıyor, aç geziyor bu çocuk Bir başka dostumuzun, üçdört yasındaki o^lııyla ilgili düşüncesi de aynı. Örnekleri çoğalürsanı yazj uzar. Cö/Jenı yapbğını biitün sürc içinde rastladığını biitün çocuklar, annelerine göre dünyanın en iştahsız çocııklan. Annelerine gelince, yemek zanıanı, çocukian açlıktan olnıesin diye, dünyanın en özeııli, en sabırt, en fedakâr kadınlan olııyorlar. Oysa işin aslı öyle değil. Bir kere, çocuklann açhktan öldüklerifilanyok. Saghkhlar. Bu dunımıı farkedinee birkaç anneye, 'Yahu çocuklannız iyi görünüyorlar. Zayıf da değiller. Yemek konusunda bu kadar ısrar etmeseniz de olur' diyecek oklum. Cevap hanr: 'Ay Meserret Haııım, siz onun görünüşüne aldanmayın. Yedirmesem, hiç yemez. Öööyle aç durur bu!' Kendileri ısrarla ağızlarma doldurarak yedirnıezlerse çocııklannın aç kaldıgını zanneden bu anncleri, ne yalan söyleyeyinı, bira/ sinirli ve biraz da mıılsıı/jjönliim. Bahalann kendileriyle ve çocuklanyla yeterince ilgilenmemesinden mi bu mutsıı/Jıık, yoksa çocuk olunca hayaüarmdan bütün mcşguliyctleri çıkanp atnuş olnıalanndan nu, bilcmiyorum. Anneler, çocuklannın yemeleri konusunda bu kadar hassas ve ısrarcı olunca, kaçınılmaz olarak çocuklar da yenıeme konusunda hassasiyet geüstiriyorlar. Üstelik kararlı bir dirençle biıiikte. Ve yemek saatieri anne ile çocuk arasuıda korkunç bir savaşa dönüşüyor. Bu savaşa varsa diger aile bireyleri, akrabalar, eş dost da kanşıyorlar; 'Hadi ablası, seni sever, şu iki kaşığı da sen yediriver' 'Bir kaşık anncanne için, bir kaşık da dede ıçın. Hadı bakalım.' Kocamın aklmda bizim çocuklann küçüklügündcn bir yöntem kalmış. Yemek savaşlarında zor durumda kalaıı genç annenin iıııdadına hemen yetişjyor: Kaşık derhal hoşlanılan bir oyuncağa ya da sevilen bir çizgi Fünı kahramanına dönüşüyor. Çocugun agzı da onun cvi ya da yuvası oluyor.' Bu tinki mınki, bu da lala. Hadi bakalım, ikisi de evlenne girsinler. Hoop!' Ya da 'Uzay gemisi garajına girsin, aç ağzını kocaman.' Her lokmanuı ardından etraftakilerin alkışlan da cabası. Bu tczahürat karşısında, çocuk olsam İK'iı de yenıem vallalıi. Hele alkışlanlan sonra gelen lokmayı yememek için iyke nazlamrım. Gerçi benun anncııı zamane annelerine hiç benzemez: 'Seni haylaz, bu yemekGeçen gün ana caddede yiiriiyonım. İş hanlanmn birinin ler emekJe geliyor sofraya. Bu girişinde bir annc, clinde manıa yiyecek kıtlığında, birsürü inkavanozu ve kaşık. Karşısında san açlık çekerken sen tuttur, yepusetindeoturan bir çocuk. Ka mem dc yemem diye!' derve dıncağı/, manıa kaşıgını laşıra beni kolunıdan yakaladığı gibi na kadar dokiurup çocuğun ag sofradan uzaklaşbrır. Bir öğün zına veriyor. Çocuk büyük bir aç kaldıktan sonra ikinci öğügayretle mamayı agzıııa alnıak nü bcndeniz sahırsı/Jıkla bekiçin ııgYaşıyor ama ıııaınn o ka ler ve önüme konarn, pek belli etmemeye çalışsanı da kcnıali dar la/Ja ki, ag/ıııın kenarlanndan epeyce taşıyor. Anne, do afiyetle yerim. lu eUeriyle bir yandan çocuğa yeEfendim, bütün annelere tavdirmeye çauşırken bir yandan siye ederim." da dökülenleri tembJemcye ugEvet, yer azlığından Meserraşryor. 'Bu kadar perişanlığa ret Hanım'ın yazısını çok az değer nıi' diye düşündüm. Açık kısalttım, kusııra bakmasın. çası, çocuğun o mamaya o kadar acele ihtiyacı da yoktu. Seyreyle2002(ix)yahoo.coın JtSl Yağlar • VAN(AA)Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. lsa Cavitoğlu, "reklamlann bazılannda inandırılmak istenen hafif sıvı yağ ya da katı yağ diye bir şey"in olmadığını söyledi. Çoğu kişinin margarin ya da başka yağlar kullandığını belirten Cavitoğlu, "Oysa taze tereyağı, pişmiş ya da kaynatılmamışsa kolayca sindirilebılir" dedi. Cavitoğlu, "Çok miktarda doymamış yağ asiti içeren yağlar (ayçiçeği, soya ve mısırözü yağı) çiğ kullanılmalıdır. Çünkü, sıcaklığa marıız kaldıklannda yapılarında bozukluk meydana gelir" diye konuştu. ri: Arabasının altında birinın bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır. (Danimarka) Demiryolunda öpüşmek yasaktır. (Fransa) Domuzlara "Napolyon" isminin verilmesi yasaktır. (Fransa) Yağmur yağarken çimler sulanamaz. (Kanada) Kapılar ve pencereler pembc renkte olmak zorundadır. (KanadaKanata) Bank Street'te pazar günlen dondurma yemek yasaktır. (KanadaOttawa) Yong Caddesi'ndc ölii atlan pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır. (KanadaToronto) Kadınların toplu laşım araçlarında çikolata ycmesi Depresyon dayız ANKARA (AA) Dünyada yaklaşık 340 milyon depresyon, 45 milyon da şizofreni hastası bıılunduğu, ıntiharlann yüzde 60'ının bu hastalıklardan kaynaklandığı bıldirildı. Dünya Sağlık örgütü'nün (WHO) 2001 yılı ıçın seçtiği, "Akıl Sağlığı" temasına ilışkın verilere göre dil, düşünce, algı ve benlik hissinı etkıleyen, algılama ve düşüncedeki belirgin bozuklukla ortaya çıkan ciddi birpsikolojık bozukluk ve hastalık olan şizofreni, dünyada, yaklaşık 45 milyon kışide bulunuyor. Başlangıç evrelerinde daha etkıli tedavı edılebılen hastalıkta erken tanı, ciddi, kalıcı hasar riskini azaltıyor. Tedavi edılemeyen şizofreni hastalannın yüzde 9O'ı gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. VVHO'yagöre depresif bozukluklar, kadınlarda yüzde 30, erkeklerde ise yüzde 12.6 oranında görülüyor. Dünyada oldukça yaygın görülen depresyon, yaklaşık 340 milyon kişiyi etkiliyor. Hastalık; mutsuzluk, aktivitelere olan ılgi kaybı ve enerji azalması ile karakterize olan ruhsal bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Dünyada 45 milyon şizofren hastası bulunuyor Özgiir kız, Kapadokya'da ozgur çocuğu kaybetmenin uzuntusuyle ve belki onu gorebileceği umidiyle bir balonda uçmaktadır. Balondan indlğlnde az ilerde beyaz şapkalı birini gorur. Sevinçle ve biraz da kızgınlıkla beyaz şapkalıya doğru koşar. Omzundan tutar, çevirir. Karşısındakl beyaz şapkalı, hlç beklemedlğl blri çıkar: Tarkanü! (Özgiir kız şaşırır, utanır, güler, kalakalır...) ınrv V »#*• Devam senaryonu kısa mesajla 2277'ye yolla. Seçilirse Tarkan'dan sana sürpriz var! Son gün 3 1 Arallk. Dikkat! 1) Yarışmaya sadece Hazır Kart ve Turkcell aboneleri katılabilir. 2) Aboneler. birden çok senaryo göndererek şanslarını artırabilirler. 3) Gönderilen her mesaj, Hazır Kart ve Turkcell aboneleri için 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir. 4) Senaryo değerlendirmesi. Tarkan, Y&R/Reklamevi ve Turkcell Pazarlama Direktörlüğü yetkililerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacaktır. 5) Değerlendirme sonucu başarılı bulunan aboneler, Şubat 2002 içinde Turkcell tarafından aranarak, kendilerine sürpriz hediye ve senaryo kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. Müşteri Hizmetleri: 444 0 535 www.turkcell.com.tr/hazirkart Faturasız Cep Telefbnu Hattı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog