Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

18ARALIK2001 SALI CUMHURİYET SAYFA IX I j I A I U i ı . kulturO/ cumhuriyet.com.tr 13 Nobel Ödülü'nün V S. Naipaul'a verilmesinin neden olduğu tartışmalar edebiyat dünyasında sürüyor B, 1 Aralık ayı dergilerine bakış SAT1R ARALARINDA BURCUGÜNÜŞEN ken kullandığı kaba ifadelerin vb. ardında siyasi göndermelerin ve yazann trajik kişilik portresinin olduğunu belirtiyor: "Ashnda Naipaul'un birincil sorunu, sıkça öne çıkhğı gibi, İslam dini veya Mttslümanlar degil; iktidar. Oiçinedoğduğu 'kaybedenlerin' dünyasından kendini sıyırmanın yolıınıı iktidardan yana olmakta, iktidarla ö/.deşleşmekte bulmuş. Bu sıradan bir seciııı; yanılücı gibi gelcn, bu seçimi yapanın sıradan bir insan değiL, başanh bir yazar olması." Yine Virgiil dcrgisinde A. Ömer Türkeş, 'Afiika'nın Nehirleri Nereye Akar?' başhklı yazısında yazann Türkçede dc yayımlanan (lletişim Yayınlan) 'Taklitçiler', 'Gerillalar' ve 'Nehrin Dönemeci' romanlan üzerinde duruyor. "Kötü değil Naipaul'un romanlan" diyor Türkeş, "Hatta yarattığı atmosferin etkileyiciliginden bile söz edebiliriz, anıa Sartre' ın reddiyesi hâlâ daha anlanüı geüyor kulaguna: 'Açık amacı insanlann ezilmesine hizmet etmek olan iyi bir tek roman, Yahudilere, zencilere, sömürge halklanna karşı yazılmış bir tek iyi roman adı verın bana." senkranz'ın 'Karikafür' başhklı yazısı, HikmetKurter ın'Gülmece' veDilekDemirkorun 'Güldürmek' yazısı, Erinç Büyükaşık'ın 'Marcopaşa, DönemSiyasetAnaliz' incelemesi, AzizNesin'in 'Güncesi'nden seçme, AkınOk'un 'MüzikMizaha Toslarsa...' yazısı, M.E.Utkun'un 'Klasik mizahımızdan ölümsüz bir karakter; Karagöz' t'ıkıalarından günümiiz Türkçesiyle örnekler ve Ateş SüphandağlTmn 'Mizah veHalk Yazını' incelemesi bulunuyor Cengiz Yıldınm'ın 'Şair Millet', YaşarGünenç'in 'Okuma Seriiveni'nin yanı sıra telıfve çevin öyküler, şiırler, çeşitli karikatürler ve anekdotlar derginin içenğini oluşturuyor. undan sonra her ay bu sayfada ayın dergilerinden oluşturulmuş bir edebiyat gündemi bulacaksınız. Bu ayki gündemi, bize ulaşan sınırlı sayıda dergiyi gözden geçirerek hazırladık. Gelecek aylardu daha çok dergi okuyarak gündemi daha geniş tııtabilmeyi umuyoruz. Nobel Edebiyal ödülü'nün bu yıl V. S. Naipaul'a verilmesinin dünyada ve Türkiye'de neden olduğu tartışmalar bu ayın dergilerinde sürüyor. Hürriyet Gösteri'de Sefa Kaplan, 'Naipaul Türk Aydınlanm lkiye BöldüNobel Siyasetin Oyuncağı mı?' basjıklı yazısında konu üzerine Doğan Hızlan, Orhan Panıuk, Hilmi Yavuz, Cengiz Çandar, Nuray Mert ve Zeki Coşkun'un görüşlerüıi özethyor. Dergıde Naipaul'un The New York Times gazelesinde yayımlanan bir söyleşisi ve Tekin Söıımez'in hazırladığı 'Alanlanyla Almayanlanyla Nobel'in Asırlık öyküsü' başhklı dosyası da yer alıyor. Sönmez'in yazısından bir paragraf aktarıyoruz: "tnce IVIemed'iıı dunışunda bir Naipaul edası yoktur. Bir Derek Walcott cakasıdagöremezsiniz. tnce Memed, llindistan kökcnli ve Tı inidad göçmeni ve İngilizce ya/an Sir V. S. Naipaul değildir. Oysa Uk bakışta Naip ne kadar Naip ise Memed de o kadar Mcıııed'dir... Fakat Naip'in bir sonekle Paul'a inlikal ettiğini de söyleycnlcr çıkabilir." Yaba Edebiyat'ta mizah Yaba Edebiyat, KasımArahk sayısını mizahaayırmış. Dergıde Semih Balcıoğlu, Bedri Koraman, Nuri Kurtcebe ve Metin Üstündağ ile yapılmış röportajlann yanısıra Hegel'in öğrencilerinden Karl Ro • "Nâanı öyle bir yere çekildi ki onu hiç ounadıgı halde burjuva/jııin şairi ilan cdecekler, keııdi öz evlatlan gibi göstcrecekler neredeyse. (...) Nâzım'a alkış tutan, öven iktidarla 50 yıl önce Nâzun'a zulmeden iktidar arasında hiçbir fark yok ki nitclik açısıııdan. Bugün Nâzım'a haksızhk yapıyorlar deyip alkışlayan, öven iktidar, kendi ülkesinde Nâ/Jin gibi düşünenleri hapsetmiyor, öldürüyor. A ma mesele şurda; Nâzım kim, kimin? (...) Düşünceleriyle, namusuyla, yaşam biçüniyle, ürettikleriyle Nâzıın bizüıı." (E dergisinde Azad Aktürk'ün Grup Yorum'la yaptığı söyleşiden.) • Berfin Bahar'da Teınel Demirer, 'C1A Mamulatı: Bin I adin ve Afganistan' başhklı yazısında Boris Vian'ın 'Asker KaçağYndaki dizelerini anımsatıyor: "Reddedin boyun eğmeyi / Reddedin savaşmayı / Savaşa gitmeyin / Reddedin savaşa gitmey i... / Kaıı dökmek gerekiyorsa / Bay başkaıı / Si/dcn özvcrilisi yoktur / Kendi kanını/ı dökiin..." • "Tam anlamıyla özgür ve hümanist bir toplum ütopik olsa da kendi çevremizde bunu yaşamaya çabşmak, kişisel değer ve özgürlüklerin yayılmasıııa, dcvletlerin, baskılann daralmasına yardınıcı olacakür." (Varlık dergisinde küçük İskender'in 'Rimbaud'ya Akıl Notlan'ndan.) Varlık dergisinde Sevgi Soysal Varlık dergisi bu ay 16 sayfasını 'edebiyatımızın tutkulu perçemi' Sevgi Soysal'a ayırdı. Mustafa Şerif Onaran 'Gülümseyen Üzgünlük Sevgi Soysal' adlı yazısında "Sevgi Soysal, suçunu gizlemeye calısan yaramaz bir öğrencinin süklüm pükliim duruşuyla, gülümseyen bir üzgünlük gibidir gözlerimin önünde" diyt>r. Erdal Doğan 'Sevgi'li Bozkır' başhklı yazısında 12 Mart'ın gelmesiyle önce Mümta/ Soysal'ın, ardından Sevgi Soysal'ın tutuklanışını, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'ndaki Soysal'ı, 'Illegal Şiş ÖrgüHi'nü, Oya Baydar'la Bchice Haıum'a (Boran) "çaktırnıadan" içilen kolonyah oraletlen, I RT'den kovuluş öyküsünü anlatıyor: "İkikeztutuklanıyor, sıkıyönetim tarafuıdan. Ikisinde de Yıldınm Bölge'ye gönderiliyor. İkisinde de sıkıyönetim uygulamalanmn gülünç taraflarını buluyor. Uışardan içeriye taşıdığı eıı gü/el yönü bu Sevgi'nin. Baskıııın gülünçlüğünü ortaya çıkanyor." Çimen Günay, 'Şafak'ta Kadın Ounak' başhklı yazısında Sevgi Soysal'ın "femini/m çığırtkanhgı yapmadan ve asıl sorunun varolan düzenle ıııütadele olduğu vurgusuna sırtını yaslamadan kadın mücadelesinin savunusunu" yaptığını belirtiyor: "Şafak, basıldıgı yıl itibanyla, Türk solunun feminizmi ancak 8U sonrası bir harekct olarak değerlendirmeye başladıgı savını çürütür niteliktedir." Naipaul ve Sartrc'ın reddiycsi Hilmi Yavuz E dcrgisinde yayımlanan 'Sir Vidiadhar (Namı Diger V. S. Naipaul) Üzcrinc' başhklı yazısında "... Nobel Edebiyat Ödülü'nii yenıinli bir İslam düşnıanına vermek! Gerçekten de Nobel jiirisi, bu 'Haçlı Seferi'nekatkıda bulunmak için ne buıulan daha iyi bir zanıan. ne de V. S. Naipaul'dan daha nıükenıınel (belki Salman Rüşdi dışıııda!)bir aday bulabilirdir demış. Vırgül dergisindeki 'Naipaul: Bir Otobiyografi Yazan' başhklı yazısında Nuray Mert, Naipaul'un Müslümanlan betimler • LOS ANGELES Film Eleştirmenleri en büyük onur ödülü, 'In The Bedroom' (Yatak Odasında) filmindeki rolü nedeniyle Sissy Spacek'e verıldi. David Lynch'e de 'Mulholland Drive' fılmiyle 'en iyi yönetmen', aktör Denzel Washington da 'Training Day' adlı filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Los Angeles Film Elesjtirmeni Odülleri, 22 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerine sunulacak. • ŞAİRArif Damar'ın' loplumcu Cerçekçi Şiir' başlıku söyleşisi 22 Aralık'ta 18.0020.00 saatleri arasında Kültür Dostlan Derneği'nde. (216 3915410) • AKBANK Oda Orkestrası'nın, flüt sanatçısı Elena Duran'ın solist olarak katıldığı, şef Cem Mansur yönetimindeki 'Latin Rüzgân' adh yeni yıl konseri 26 Arahk saat 20.00'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 27 Aralık saat 19.30'da ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda. (216 454 15 55) • NAİM Tirali, Sami Karaören, MuzafTer lzgü, MıızalTer Buyrukçu ve Cevat Çapan'a verilen, Edebiyatçılar Derneği 2001 yüı Onur odülleri, 25 Aralık saat 17.30'daAdam Kitabevi/Adam Cafe'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak. • ALANYA'da, tarihi eserlerin özgün görünrüsüne kavuşturulması için tarihi Alanya Tersanesi'nde açılması planlanan deniz müzesınin projesi ihale edilirken Alanya Kalesi'nin giriş kapısı açılacak ve Alaaddin Sarayı ortaya çıkarılacak. Alaaddin Sarayı'nın dıjjinda Kızılkule de aslına uygun hale getiriliyor. •FATİH Mika'nın özgün baskı resim sergisi, 21 Aralık22 Ocak tarihleri arasında Tolga Eti Sanatcvi'nde yer alacak.(216368 26 79) • SEMİH Balcıoğlu'nun 'Güle Gülc lstanbul' karikatürlerinin Sabıha Aytemiz tarafından aynaya yansıtılması içerikli 'Sablage Sergısı', 21 Arahk05 Ocak tarihleri arasında Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Merkezi'nde görülebilir. (212 252 63 14) •KÜRATÖRLÜĞÜN Ü Ozkan Eroğlu'nun üstlendiği 'Bir Kk"j(irnıe' isinıli scrgi 28 Aralık'a dek NelB Sanat Evi'nde yer alacak. Sergide Abdurrahman Öztoprak'uı soyut bir yapıtıyla, ilk Rönesans dönemi İtalyan ressanu Vrn Angelico'nun bir resnıi yan yana getiriliyor. (212 22773 75) Evren, şirket devletleri yönetiminde... ASL1 SELÇUK "Fiddler On The Roof" (Damdaki Kemancı), "ASoldier's Story" (Askerin Öyküsü) filmlcrinin yaratıcısı NormanJevvison'un 1975 yılında yönettiği "Rollerball" (Ölüm Pateni), 21yüzyıhilginç bir öngörüyle vurgulayan bir filmdır. Rollerball, dünyamızın holding devletlerinin yönetiminde olduğu bir zamanın anlatımıyla kar^ımızdadır. 2018 'de dünya artık 8 büyük holding arasında paylaşılnııştır. Evrene kesin bir maddı sessizlik egemendir. Savaş yoktur, açhk yoktur, herhangi bir toplumsal tedirginlik, karşı çıkış ve hiçbir kişisel özgürlük de yoktur. Sonuçta Tanrı da yoktur. tnsan ruhunda öteden beri var olan otoriteye kafa tutma ısteğini yatıştırma aracı olarak da bunun en somut göstergesi olan Rollerball oyunu, yani sporu(?) vardır. Motosiklet ve tekerlekli patenle yapılan bu göstcrilerde acımasızca öldürmek ve ölmek, bu eğlencenın en doyurucu, en vazgeçilnıez parçasıdır. 1 icaret devletlerinin yıldızı, en iyi oyuncusu Jonathan E. (Janıes Caan) gün geçtikçe daha da popüler olmaya başlanııştır, böylece devletler gücü için giderek büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ona oyundan çekilmesi emredilir, o da bu emri dinlemez. Özgürlüğü için savaşmaya karar verir. tlk versiyonu 1975'te çekildi 1975'te 5 milyon dolara mal olan, Miinih ve Londra'da çekılen filmin müziklerini iinlii bestecı Andre Previn yapmış. Bach, Şostakoviç, Çaykovski, Albinoni'den parçalar kullanan I're "•an ayunulutun bu k ı d ı ı kuıunuı olduğn bir TBrt lllml dıha lıılırlımıyoranı" Hınaltllıif SASÂH Sımır Aılanytlrtt'ln Ştllıltil gıdılttH llrtilıcakblrlllm" Hllln Pulur • MİLÜm OUMEttM î&ıııunra P»*O9C« löitBunmzPua ÇORLIJOBICHIPHEST1OE , <il.J»»V4M»G£ ^ ^ 247 96 55 1001330151519(02145 2335341 20014 301115 39009 70 I1014 00113019 002130 4122655 6734617 6764450 20H43D17ÛC193O2!» NUIU.ISAHAY AVDHDOM rETHKDOfllK BURDUOBURSM MAJMSSOUIMS 3I3I8B8 14302015 2K1929 140017002000 6123000 1330li0OiaX2l30 2343131 2141151 I30015I5173O2010 4123133 I315153OIİ302130 22(1717 44117 40 2153100 3201517 2 2121558 SI3904 ıt 00133016001830 2100 1215I4301ÎOO21JO 11451400 1215143016451)002111 1400161511X2100 14101100?! 00 • Nornıan Jewison*ın 26 yıl önce çektiği 'Rollerball' (Ölüm Pateni),'Zor Ölüm'ün yönetmeni John McTiernan tarafından yeniden çekiliyor. McTiernan, Montreal'de çekimlerine başladıgı filmin, ilk versiyonundan farklı olduğımu belirtiyor. vin, her ölüm pateni oyununun başlangıç müziğı olarak özgün bir temada bestelemış. Paten yıldızında Janıes Caan, holdingler devletinın haşkanı rolünde Ralph Richardson ve John Houscman olağaniistii bir oyuneuluk sergilıyorlar. Predator, Dıe Hard (Zor ölüm) i'ilmlerinin yönetmeni John Mc Tıernan, Rollerball'dan önce yine bir Jewı IFKHMGCMCCmitUIKUI 2S313U raıiEis* »30117 raitOUHETCEIITEB 3353939 21410i BURSACHEDHOK BURSUAOEMUBURÇ bL:iAPÇ«RJPfl[SlKE BURbAAFH ZAFER PUOt (ANAKJUUDOânjLHt BOIIJKAROELBI MRŞMI BOHNOVABAH UANISAH0UYWOOO OOtMISRlHfTE 1301400163019 «02130 I4S14 001İ151115 2100 ISPtRTUn mmamısc 20OHISH30IS0O2II5 1151345161511452115 145141516451915 2145 2446137 3 »160011452115 mmmmm [tmozooat* UEHZIFONMLTIR «cuucura» CFtHANGUUB MERSINHETIM IKNÜNBUpUŞI ivmm »S!5İ H5I4151145K1HI45 mnst 1151345161518452115 21410İ6 21415 7! 241li 50 2150)27 4I37SI1 115154516152045 4I5U3O2045 315153019302145 5131414 13JH51OII002030 4590110 120014151645190010 6130303 3310077 T20C14151645 (9002' 15 2311797 12001415163013452100 2219İK K30204J 3211222 11 »133011302100 2223160 103O1315I530110O203O 2171313 130018002100 2163009 l< j l 1!00?'*;ı son filminin "The Thonıas Crown Anair" (1968, Steve Mc Queen/Faye Dunavvay) tekrar çekımını, tam 30 yıl sonra Picrce Brosnan ve Rene Russo ile gerçekleştirir. Jevvison'un filminde başrolü oynayan Faye Dunavvay, Mc İıernan'ın versiyonunda (1998) bu kez kısa bir rol üstlenmi^tir. Mc Tiernan, 2000 yılının Hkim ayı başında K.anada'nın Montreal kentınde çekıme başlayarak Norman İevvison'dan 26 yıl sonra yeniden gerçekleştirdiği "Rollerball"ın ılkınden degişik olduğunu belirtiyor: "Benim versiyonıımda öykü 2OO5'tc geçiyor, ölüm pateni pistinde yapılan şiddet dolu yaşamda kalma savaşındaıı çok, en üsttekilerin, yani ticaret devletinin içindeki olup bitenlerle, amansız bir kapitalizmin cgemen olduğu bir ülke anlablıyor. tnsanlar İMİyle bir yanşı izlerken kaza görmeyi de hevesle umut cdiyorlar. Şiddet unsurunu satanlar ve para kazananlarsa filmin gerçek kötü adamları. Daha fazla konuşmayım, çünkü çauşmama bazı sıkınüların yansımasuu istemiyorunı." 80 milyon dolara mal oldu Montreal ve Quebec kentlerinde çckimleri gerçekleştirılen Rollerball'ın bütçesi 80 milyon dolar. Başrollerde Kanada'da çekileıı >R()lkrl>airıın övkiisü 2005 yılında geçiyor. Chris Klein, LL Cool J, Jean Reno, Rebecca RomjinStamos var. Cıörünüşe bakılırsa yönetmen John Mc 1 iernan, Hollyvvood stüdyolarından uzakta, Kanada'da stüdyolara karşı bir stüdyo filmi çekmeyi başardı. Rollerball (Ölüm Pateni) gösterime çıktığında yönctmenin yorumunu daha iyi anlayabileceğız... ;s:iiM3o 21514 3018 4SIMHII5 HAUmVElJl DIYJUSAKIRMUN J475I25 43365 30 4 » l « 002030 54J3S49 4 0016 3019 KK100 BUGÜN • BABYLON'da saat 23.00'te Pressure Drop/DJ Set'ın konseri dinlenebilir. (0 212 292 73 6H) •BEKSAV da saat 16.00'daKristian Levring'in yönettiği 'Kral Yaşıyor', saat 19.00'daStanley Kubrick in yönettiği 'FullMetalJacket'adlı ı'ilmler izlenebilir. (0 216 349 91 55) SANllUKFtEIEK PENDİK 2. ASLİYE HUKUK MAIIKEMESİ'NDEN vali: Mütit (iölgc, Ayciınlı Koyü, Bahçele Sok. No:l5 Tu/la Dava' Bo^anma. lcın. Süıvsr l^jtıiıı Davacı tarafından davalı aleyhınc açılan bo^anına ılavasında dava dı lckçcsı dosyada mevcut adrcsınu toblıg edılemedıgindcn bahısle ılaneıı loblığ cdılmi!) olup bu defa mahkeme kararının da ilancn loblıgınc kaıar verilmıi; ülmakla, Sabıt gorülcn davanın kabıılü ile Amasya, Mcrkc/, Savadıyc. C'ılt 017/03, Kütük 247'dc nüf'usa kayıtlı Ibralııııı vc Nurıye'ılen nlnıa 1970 d.lu Yücel Uölgc ilo Mcındııh ve Fikriyc'den olma 1965 d.lu Miifıl Ciölge'nin boşanmalarına karar vcrıldiği ılan olunur. lijbıı ılan yayımlandığı tarıhten ılıbaren 7 gün sonra yayımlanmış sayilacaktır OS. 12.2001 Basın. 77557 l;sas No. mmi Karar No: 1999/303 Davacı: Yuccl Uölge I)a Uc.sya Ncı 2()()I'IK1 Uavacı Scnııha Keskılıc; vekılı laıafıııdan davalı Scyteltın Kcskılıv alcyhıne avılan •jiddellı gcvımsı/lık scbebıyle ht>>aıınıa ılavasında verılen ara kararı uvaıınca. Fmirdağ ılçcsı, üuve(,cı Köyıı'ııdfn, llasaıı uglu 1951 dogumlu Scylctlın Keskılıı; aleyhıııe II 04 2001 tanhınde ^ıddctlı gevmısı/lık sebebıylc boı>annia da\ası ile bırlıktc kuvük hnııne'nııı velayelınm davacı anncyc, dava laııhınden ılıbaıon 125 nıılyon lcdbır natakasının davaİKİaıı alınıp davacıya vcrılmcsını.'. karar kcMiılcijlıgındf yııksulluk nafakası olarak dcvamına. yııie kııı;ıık lmıııe n,ın 75 nıılyon tcdbır vc üjtırak nalakasının davalıdan lahsılı n,ın dava ikame cylcmıi) olup davalının ( u n e ^ ı Koyu. L.mırdağ adresı adına «,ıkarlılan kaıaı hıl.ı lcblıg ladc cdılmı^, yapılan /abıla aıaşlııınasııui.ı da davalının tcblıgata yaıaı aı,ık adıcsı (cspıl edılemcdığınden dava dılekı,csı vc dıııuşnıa gunu ılaneıı (cblığıne karar vcrılmı> olnıakla. adı gL\cn davalının 04 03 2002 gunu saat 10 25'te yapılacak olan duruşnıaya bı//al katılnıası ya da vekıl tarafından tcmsıl ettınlnıesı, aksı lakdırde lahkıkal ve yargilamaya yokluğunda devamla karar verileceği adı gcçen davalı Soylcttın Keskılıv'a dava dılekçesı ve duruı,ma günü teblıgatı yerıne kaiııı olmak ü/.erc ilan olunur Uasın 76963 EMtRDAĞ ASLtYE HUKIJK MAHKEMESİ'NDEN GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN LsasNo 2001/528 Karaı No 2001.791 Davdeı M Re^al Kaleoglu vekılı Av Aydın dcnccr, Av llakan Cienccr. Av Mehınet Hakı taıal'ındaıı davalılaı Re^allar Mcnsucat San ve fıc A!>. Mchmcl <nınd4)gan vc Mclııııct Unal alevlııne aı;ılan nıenfı tespıt vc boııo iplalı ılavasında yapılan yargılanıası sonunda nıahkenıeıııı/ıe d 11 2001 tarılı \e 2001.528 esas, 2001/791 sayılı kuraıla keı,ıdecısı oldugıı H ? 1995 tan/ını. 15 2.1l)')7 vadc tarıhlı 144 00 USI) nııklarlı davaya konu bonodaıı dolavı da vacının davalılara borclu olmadığının tespıiıııc. «>/ konusu hononun ıplalınc, dava degerı 37.844.640.000. 11. ü/crınden davalı Mahnıııl (lundoğan'ın yu/de 40 ıcıa ınkar ta/mınatıyla yükünılü tutulnıasına. sö/ konusu ıcra ınkâr ta/ıııınalıııııı M Cıundogan'dan alınıp da\acıya vcrılmesine. davacının dıgcr davalılaıla ılgılı ta/ıııinat talcbının ledtlıne karar vcnlmisjtır Keyfıyetı davalılardan Mehınet Üııal'a karar teblığı yerıne kaiııı olnıa u?ere duyurulur Hasın. 76671
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog