Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 ARALIK 2001 PAZARTESİ 8 D Ü N Y \ V E T Ü R K İ Y E dishab(«>cumhuriyet.com.tr Ankara: AB ile yeni sayfa • Başbakan Ecevit, AB'nin Türkiye'ye ilişkin bugüne değin kabul etmiş olduğu bildirilerde ilk kez üyelik perspektifinde "böyle somut bir anlatıma" yer verildiğine dikkat çekti. ANKARA(CumhuriyetBürosu)AB'nin, Türkiye ile "üyelik müzakcrclcrini başlatmanın'' yakınlaştığını açıklaması Ankara'yı umutlandırdı. Başbakan Biilent Ecevit, AB'nin Laeken Zirvesi'nde aldığı kararlarla ilişkilerinin yeni bir aşamaya ulaşacağını belirterek "Hükümetimiz öııünıü/dcki dönemde de AB üyeliği yönünde gerekli adunlan atma karariıhğuu sürdürecektir" dedi. Birlik ilk kez Türkiye ile üyelik müzakerelerini başlatmanın yakınlaştığını açıkladı MERHABA NECATI DOĞRU Bayram Günü Su Yazısı! lyi anlaşalım. Yanlış yorumlayıp, suya yazılan yazı, okumasak da olur diye peşin hüküm tuzağına düşmeyin. Bayram öncesi TMMO Inşaat Mühendisleri Odası Başkanı Muzaffer Tunçbağ, beni de Ankara'ya çağırdı, "Su Çalıştayı düzenledik.. suyun, suyla buluşan toprağın ve suyun etkilediği Ortadoğu coğrafyasının sorunları, bilim adamlan, uzmanlar tarafından masayayatırılacak. Gelsen de izle" diye nazik bir davet yaptı. Güzel karşılık bulmuşlar. Türkçe'ye saygı... Kendi diline sevgi... Çok moda olan ve entelektüel görünme referansı olarak kabul edilen "Su Workshop"u dememişler, "Su Çalıştayı" demişler. Çalıştay; bir beyin.. bir beyin daha.. yanına bir beyin daha.. yanına bir tane daha... Böyle böyle 2530 bilgi dolu beyin bir araya geliyor. Bir konuyu tartışıyorlar. Ortakaklı buluyorlar. Beyinleryarışıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Çıktım girtim Ankara'ya. Üç yeni bilgi öğrendim. Topraklar toplulaştırılmalı. Bizi su afeti bekliyor. Ortadoğu'da su belası çıkacak. • •• Yeni öğrendiklerimi bu bayram günü sizinle paylaşacağım: Çalıştay'a 30 uzman katıldı. Isimlerini yazsam bu köşe isimle dolar. Isimlerin ne dedikleri kaynargider. Yazmayacağım. Ortaya çıkan ortak aklı yazmaya çalışacağım. Sadece Meclis'te yeni kurulan "Su Komisyonu "nun başkan ve başkan yardımcısı iki milletvekili Necati Albay ve Gönül Saray'ın toplantıya katıldıklarını söylemeliyim. v Ortak akıl bir: Ülkenin ekilebilir, dikilebilir, sulanabilirtoprakları çok ivedi olarak toplulaştırılmalıdır. Bu, yaşamak ile yok olmak arası hayati bir sorundur. Türkiye'nin zenginleşmesi, IMF'ye, ABD'ye "sürekli el açar muhtaç durumdan" kurtulabilmesi için çok önemlidir. Tarlalar parçalanmıştır. Yüksek doğum.. Ve miras hakkı.. Töprakları bölmüştür. Ülkenin ekilebilir, sulanabilir topraklannın yüzde 75'i 50 dönümden daha küçük parçalara bölünmüştür. 50 dönüm toprakla çiftçilik yapılamamakta, 23 milyon tarım nüfusunun yüzde 75'i çiftçileşemeden köylü olarak kalmaktadır. Çiftçi, pazar için üreten. Köylü, kendi ihtiyacı için üreten... Toprak bülündüğü için.. Köylü kendini geliştiremiyor. Çiftçileşemiyor. Kösköylü olarak kalıyor. Geri, gerici, tutucu.... Suyu toprakla buluşturmayı beceremiyor. Ya az su veriyor, bitkiyi öldürüyor; ya çok su veriyor, toprağı çoraklaştırıyor, katlediyor. Kooperatifleşme yoluyla mı olur, yeni bir modelle mi, taze bir ruhla mı.. her neyse çare bulunmalı. 50 dönüm ve daha az parçalara bölünen topraklar birleştirilmeli, verim artacağı için gelir de artmalı ve sağlıklı sulama yapılmalı. Toprak ölüyor. Zavallı köylü bakıyor. • •• Ortak akıl iki: Bugüne kadar ülkenin ancak 4 milyar hektar toprağı sulanabilir hale getirilmiştir. Bu azdır. Fakat yüksek paralar, emek, zaman harcanarak sulanabilir hale getirilen 4 milyar hektar Zenginleşemiyor. AB Dönem Başkanı Belçika, Türkiye için ağırlığını koydu Laeken 'den 3 olumlu mesaj ANKARA (Cumhuriyet) Laeken Zirvesi'nde AB Komisyonu ve Dönem Başkanı Belçika, Türkiye'nin üyeliği için ağırlıklarını koydular. Zirveden Ankara için 3 olumlu mesaj çıktı: l$lk: tlk taslak metinde, Türkiye'nin gerçeİdeştirdiği reformlardan övgüyle söz edildi, ancak "müzakere" sözcüğü telafluz edilmedi. AB Komisyonu ise Türkiye'yi reformları sürdürmesi için daha fazla teşvik edecek ifadelerin eklenmesini önerdi. Belçika, yeni metinde Ankara'nın attığı adımlarla müzakerelere başlamaya yakınlaştığı ifadesine yer verdi. kullanılması uyansında bulundular. Nihai metinden Türkiye'ye atıflar çıkanldı. AB'nln geleceğlne katılım: AB MUzakereye yeşll Kıbrıs'ta yeni süreç: öncnıli bir gelişme. AB, Türldye'nin üyeliğine ciddiyetle yaklaşügını gösterdi. Bundan sonra artık laf değil iş zamanı" diye konuştular. Yaplığı yazılı açıklamada, AB bildirisinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren geliştnelere yer verildiğini kaydeden Ecevit, bunlann en önemlisinin Türkiye ile ilgili paragraf olduğunu kaydet Diplomatlar, AB'nin Türkiye ile müzakereleri başlatmayı ilk kez dile getirdiğinivurgularken "Bu çok îlk taslak metnin Kıbns paragrafında, Türkiye'ye atıfta bulunularak sonınunun çözümü için adım atma çağrısı yapılıyordu. Türk diplomatlar, adada başlatılan yeni sürece zarar verilmemesi için daha dikkatli bir dil Türkiye'nin, Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek konvansiyona katılımını AGSP'yi engellememesine bağlamıştı. Ankara'nın AGSP'de anlaşmaya razı olmasıyla, Belçika da ağırlığını koyunca, Türkiye'nin diğer adaylar gibi katılması benimsendi. tı. Ecevit "Bu paragrafta ülkenıizin almış olduğu önlemlerin ışıgında, Türkiye ile üyelik müzakerelerini açma zamannun yaklaşnuş olduğu belirtilmektedir. AB'ninttlkemizeilişkin bugüne değin kabul etmiş olduğu bildirilerde Uk kez üyelik perspektifinde İNİyle somut bir anlatıma yer verilmektedir" diye konuştu. Ecevit, olumlu bir başka gelişmenin de Avrupa'nın geleccğine ilişkin olarak mart ayında başlayacak olan konvansiyon çalışmalarına Türkiye'nin diğcr aday ülkelerle birlikte hiçbir ayrımcı uygulamaya bağlı olmaksızın katılması olduğunu vurguladı. Ecevit, "Ülkemiz,zengin tarihsel deneyimleriyle anılan konvansiyon çalışnıalaraıa öııenıli katkılarda bulunacak konumdadır" dedi. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) konusunda Türkiye tarafından kabul edilen metnin halen AB'nin önünde bulunduğuna işaret eden Ecevit, Yunan hükümetinin bu metne henüz mutabakatını bildirmediğini ifade etti. Ecevit, "Bukonuda sorumluluk bizde değildir. Bu durumda AB kendi içinde uyumu sağtamaklayükümlüdür" dedi. Ecevit sözlerini şöyle sürdürdü: " Laeken'de oluşan bu olumlu gelişmcler çerçcvesinde AB ile ilişkilerimiz bundan böyle yeni bir aşamaya ulaşacaktır. Hükünıetimiz önümüzdeki dönemde de AB üyeliği yönünde gerekli adımları atma kararuhğını sürdürecektir. AB ile ilişkilerimi/Jn gcliştirilmesinde ve alınan olumlu sonuçlarda koalisyon hükümen'mizin göstermiş olduğu uyum ve karaıiılık başlıca ctkcn olmuştur. Bu gelişmelere TBMM'nin anayasa değişikliği çalışmalannın da önemli katkısı olmuştur." Terör listesinde anlaşma yok AB üyeleri, Laeken'de terör örgütleri listesi konusunda bir anlaşmaya varamayarak bu konunun tartışılmasını gelecek doruğa bıraktılar. Ankara, Belçika'dan sonra lspanya'nın dönem başkanlığı sırasında bu konuda daha anlayışlı adımlar atılmasını umuyor. toprağın ancak 1 milyar 200 milyon hektarı sulanabilmektedir. Susuz üretim cahillik. Gerilik, fakirlik... Toprağa da küfür.. Suya da hakaret... Sulanabilir hale getirilen 4 milyar hektar toprağın sadece 1 milyar 200 milyon hektarının sulanabilir olmasının nedeni, boruların kırık, kanalların hasarlı, pompaların bozuk olması. Ve sulanabilir alan haline getirilen toprakların bir bölümünün de yoksul, cahil gecekonducular ve zengin, züppe villacılar tarafından işgal edilmesi... Türkiye adeta.. Su yasaları anarşisi yaşıyor. Suyla ilgilenen bakanlık, genel müdürlük, müdürlük sayısı 22'dir. Suyla ilgili yasaların sayısı 100'ü geçmiştir. Fakat suyun sahibi yoktur. Hangi yasanın değişen ve gelişen şartlar içinde ölü hale geldiği, hangi yasanın problemleri çözmek yerine çoğalttığını seçip ayıklayan olmamıştır. Baraj, gölet, su kanalı, damlama sistemi ile ya da yağmurlama ile toprağı sulama türü hedeflenen su yapıları zamanında bitirilmediği için günde 20 milyon metreküp su denizlere akmakta, akarken de bir Kıbns adası büyüklüğündeki toprağı erozyonla alıp denize götürmektedir. Su akmakta.. Zavallı halk bakmaktadır... Bu kadar suyu denize akıtan Türkiye de kişi başına su tüketimi açısından (yılda 1000 metreküp) su fakiri ülkedir. Türkiye'de yılda fert başına su tüketiminin 10 bin metreküp olabilmesi gerekir ki, ülkenin sokakları, otobüsleri, çalışma yerleri, kentleri ve hatta camileri ve spor statları kokmasın. Halkın düşkün olduğu iki mekân camiler de spor statları da kokuyor. Belediyeler; suyu israf etmeden şehirlinin evine ulaştırmada "Büyükşehir Çalışıyor" diye kendi kendilerinin propagandasını yapabildikleri kadar başarılı değillerdir. Borularda su kaybı: Ankara'da yüzde 29.. Izmir'de yüzde 50.. Istanbul'da yüzde 40'tır... Berlin'de yüzde 3'tür. Ülkeyi büyük bir su afeti beklemektedir. Mersin'de bu yıl yaşananlar bu afetin bağırarak gelmekte olduğunun habercisidir. Ortak akıl üç: Dünya su açısından çok sıkışıyor. Günümüzde 26 ülke susuzluktan kavrulmaktadır. Yakın gelecekte su fakiri ülkelerin sayısı hızla artacaktır. Ortadoğu'da 14 ülkeden 9'u su kıtlığı yaşamaktadır. Ortadoğu da kurumaktadır. Suları azalmaktadır. Ortadoğu; su belası, su savaşı, su çatışması çıkmaya aday bölgelerden biridir. Dünyada gelişen yeni hukuk, anlaşmalar sonucu Türkiye, Fırat ve Diclegibi sınırı aşan nehirlerinde "tam hükümranlık hakkını kullanmada" sıkıntıya düşecektir. Türkiye'nin politikacısı, bürokratı, aydını, büyük ve küçük sermayesi, işadamlarının, komşularıyla suyu barışçı yoldan paylaşacak bir modeli bulması zorunluluğu vardır. Bayramınız kutlu olsun... Su gibi aydınlık olsun... Gelecek bayramınız.. Ortak akıllı olsun... • •• Yasaklar nedeniyle komşu köylere gidemeyen Filistinliler, mezarlık ziyareti yaptı Israfl bayramda ara vermedi Dış Haberler Servisi Ortadoğu'da bayram, Filistin'de yaşananların gölgesinde başladı. Müslüman ülkelerin çoğunda camilerde ABD mallanmn boykot edilmesi ve Filistin'e destek mesajları verildi. Batı Şeria'daki Filistinliler lsrail'in getirdiği kısıtlamalar yüzünden yakın köylere bayram ziyaretleri düzenleyemedi. Filistinliler, bunun yerine, 14 aydır süren şiddet olaylarında ölenlerin mezarlanna çiçek koymak için mezarlıklara akın etti. Filistin lideri Yaser Arafat, bayram mesaj ında Araplan ve Müslümanlan Kudüs'te Müslümanlığa ve Hıristiyanlığa ait yerlerin savunmasına yardıma çağırdı. Arafat, "Kızlanmızın, oğullarımızın Kudüs'ün duvarlannda, minarelerinde, kiliselerinde Filistin bayrağı dalgalandıracağı gün gelecektir" dedi. lsrail ise Filistin topraklanna yönelik saldırılarına bayramda da ara vermedi. tki helikopterin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin güvenlik tesislerine fıize saldırısı düzenledikleri bildirildi. Filistin polisi tarafından yapılan açıklamada, lsrail helikopterlerinin Cebalya mülteci kampındaki bir polis karakolu ile bir Filistin koruyucu güvenlik bürosuna 4 füze fırlattıgı belirtildi. Ordu Batı Şeria'ya girdi lsrail ordusu aynca önceki gece geç saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyinde, Filistin yönetimi denetimindeki bölgeye girdi. Ordunun Batı Şeria'daki karayollarında barikatlar kurduğu, bunun da "teröristlerin" lsrail'e yönelik yeni saldırılarını önlemek amacını taşıdığı bildirildi. Beyt Hanun'da 4 kişiyi üldüren tsrail, çok sayıda kişiyi de tutukladı. (Fotoğraf: AP) Esas No: 2000/4468 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşagıda tapu kaydında, adedı, cınsı, evsafı, kıymetı ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz müteınmıın cüzlerı olan bınalar ve makınalaıla biılikle Müdürlüğünıüzce açık arltırma suretıyle satılarak paraya çevrilecektir. Tapu Kaydı: Edirnc ili, Keşan ilçesi, tspatcamii Mahallesi, KeşanIstanbul karayolu üzerindc tapıınun 94 ada. 4 parselinde 2750.53 m2 ve 94 ada, 28 parselinde 4695 57 ın2 olarak kayıllı ve halen un fabrikası olarak kullanılan taşınmaz ve üzerindekı mülemmım cüzlerı ile beraber tamamı. Imar Durunıu: Heı iki parsel sayılı taşınmazın her tarafından 10.00 m. geriye çeknıek suretiyle, bir kısım yerı de yola lerkı yapıldıktan sonra 22 parselden (a) ile işaretli yeri tevdıl edıldıklen sonra H:0.5 mşaat alanlı sanayi bölgesi içerisinde kalmaktadır. Haliha/ır Durumu, Evsafı ve Kıymeti: Satışa konu yukarıda tapu kaydı verilen parseller üzcrinde halen un fabrikası olarak kullanılan taşınmaz mevcııt olup Keşanlstanbul yolu üzerinde olup bu yola cephelidir. Parsel ıçındekı fabrikaya aıt bınalar ve bunlara takdir edilen kıymetleri ile fabrikadakı makine teçhizatların kıymetleri aşağıda belırtilmıştir. Kıymetler tespit edilırken satışa konu parselleri halihazırda durumları, inşaatlarında kullanılan malzeme, ışçilik değerleri, yıpranma payları ve bugünkü rayiç inşaal m2 değerlerde dıkkate alınıp incelenmı^tır. Binalar: 4 parsel sayılı lavıııma/da; 1 Ikı katlı betonarme karkas üzerı çatılı ve un fabrikası olarak kullanılan ve tahmınen 11.25x25.50 ebadında olup değeri 50.450. 000.000.TL. 2Yıne bu bınaya bitişik üç katlı betonarme karkas un fabrikasının vals ve elek katının bulundugu tahminen 7.00x13.50 ebadında olup degeri 29.850.000.000.TI. 3 İki katlı un depo.su olarak kullanılan üzeri çatılı betonarme karkas ve tahminen 15.50x22 75 ebadında 64 300 000.000.TL değerinde. 4 Bu binanın arka kısnıında yer alan tek katlı yığma tuğladan yapılmış iizerı çatılı ve kıremıtlı yemekhaııc olarak kullanılan tahminen 4. 50x10.50 ebadında olup degeri 2.900.000.000.TL. 5 Tek katlı yığma tuğladan yapılmış, üzeri çatılı ve kiremitli atelye olarak kullanılan ve tahminen 28.00x3.50 ebadında degeri 5.150.000. 000 Tl.. 6 Yine tek katlı tuğladan yapılmış, üzeri çatılı ve kiremitli tahminen 3 00x3.00 ebadında jeneratör ve hıdrofor bınası degeri 650.000. 000.TL. 7lkı katlı belonarme karkas iizerı çatılı ve kiremitli idari bina 12.50x6.50 ebadında değerı 17.150.000. 000.TL. 8 Tek katlı tuğladan yapılmış tahminen 1.25x6.00 ebadında kantar binası olup degeri 1.250.000.000.TI.. 9 4 parsel arsa degeri 13 750 000.000.TL. 28 parseldeki binalar: 1 Tek katlı betonarme kaıkas iizerı çatılı ve tahminen 31.50x18.00 ebadında bugday deposu olarak kullanılan bına değerı 49.750.000. 000.TL. 2 tki katlı betonarme karkas un fabrikası olarak kullanılan tahminen 10.00x25. 00 ebadında bina degeri 40. 700.000.000.TL. 3 lck katlı yığma tuğladan yapılmış, üzeri çatılı ve kiremitli lahminen 4.50x11.25 ebadında işçi yatakhanesi olarak kullanılan bına degeri 3.250 000.000TL 4 28 parsel arsa degeri 23. 475.000.000.TI Makine ve Uchi/Hl: Hıbrıkada bulunan makine ve teçhizatm loplam degeri 115 400.000.000 [L olup makine ve teçhizata aıt listc şartnamede tabUı halinde verılmıştır. Sıınuç o l a r a k : loplam kıymeti (binalar ı parselleı > makineleı > leçhizat degeri): 418.052.000.000.TL (Dört yüz on sekiz milyar elli iki milyon) bedelle laşınmazlar mütenımım cüzleri ile birlikte 25.01.2002 günü saat 09 3009.45 arasında Keşnn Hükümct Konağı gırışı çay ocağı salonunda yapılmasına Satış şartları: 1 Bu arttırmada tahtnin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa aiacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla artlırma 10 gün uzatılarak 04.02.2002 tarihinde yukarıda belirtilen aynı yer ve saatlerde yapılacaktır. Bu arttırmada tahnıin edilen kıymetin yüzde 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar varsa aiacakları mecmuunu ve satış masrafları ile paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ıhale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerın, tahmın edilen kıymelın yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesi veya bu miklaı kadar mıllı bir bankanın tcımnat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledır, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga pulu bedelı, tapu harç vc masrafları ile K.DV alıcı müşteriye aittır. Gayrimenkulün aynından doğan birikmış vcrgi borçları ile gayrimenkul satış vergisi satış bedelinden ödenır Tellaliye bedeli satış bedelinden ödenecektir. 3 lpotek sahihi alacaklılarla dığer ılgılılerin (ılgılıler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrımenkul ü/erındekı haklarını hususiyle taiz vc masrafa dair olan iddıalarını dayannğı belgeleri ile on beş gün ıçındc dairemizc bildirmeleri la/ınıdır Aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4 Satış bedelı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise llK'nun I 33. maddesı gereğince ıhale feshedilir. Taşınmaz aynı yasa hükmünce yeniden salışa çıkarılarak IİK'nun 129/2 maddcsi hükümnce en çok fiyal verene satılır, varsa ıkı ıhale arasındakı larktan diğer zararlardan ve aynca temerrüt faı/ınden satışın bozulmasına neden olanlar ve kefılleri mesul tutulacak ve bu bedel yasal faızı ile birlikte hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden icra dairesince lahsıl olunacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gıirebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderılebılır. 6 Satışla ilgili tebligatların adreslerıne gönderildıgı lıalde (ebliğ edılemeyenlerc llK'nun 127. maddesi gereğince teblıg edılmış sayılmasına. 7 Satışa iştirak cdcnlcrin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul elmış sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/ 4468 esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 05.12 2001 Basın: 77176 KEŞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI hsas No: 2001/1078 Zcytınburnu Sulh Hukuk Mahkeırıesi'nden verilen 14.11 2001 tarihli 2001/1078 Hsas 2001/1283 Karar sayılı karar ile Bedirhan Uayraktar'a vası adayı Gönül Bayraktar vasi tayin edilmiştir. Bu husus ilanen teblıg olunur. 7.I2.2OOI. Basın: 76472 ZETİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİILANI 2000/296 T.sas Davacı llyas Dinga'nııı clavalılar Sarıyıırt koyü tü/.clkışılığı vc lla/ınc alcyhine açtığı tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Teseile esas olmak üzere davacı tarafından adına tapuya tescili istenen Sarıyurt köyü köyiçi mevkiinde kain doğusunda: Köy Meydanı batısmda: Kcti Konur evi, kuzeyinde: Ayşe Dınga, güneyınde: Köy kahvesi ile çevrili taşınma/ın davacı tarafından adına tapuya tescili istennıiş oldıığtından bu yerdc hak vc ilgılcrı ülanların mahkemcmizin yukarıda esas numarası ya/ılı dava dosyasına ilanın yapıldıgı tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaat etmelen ilan olunur. Basın: 76377 BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN eposta: necatidogru(nsuperonline.com Faks:0212 513 9098 BEYOĞLU1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN 2001/205 Davacılar Cenıile Çiçek, Hüseyin Çiçek vekili tarafından davalılar Ali Yıldız, Genel Sigorta AŞ aleyhine açılan tazminat davasmda: Davalı Alı Yıldız'ın, ^iakirpaşa Mah. 119/22 Sokak, No: 22 Adana adresine tebligat yapılanıadığı, adresi araştırıldığı halde tcspıt edılemcdığinden, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle duruşma günü olan 26.12.2001 günü saat 09.45'te iiiahkeniemiz.de hazır bulunmanız, bulunmadığımz veya bir vekil tarafından lemsıl edılmediğiniz takdirde HUMK'nun 21.3. maddeleri gereğince duruşıııaııın yokluğunuzda devam cdileceği hususu dava dilekçesi tebligi yerine geçmek üzere ilan olunur. 4.12.2ÜOI. Basın: 76731 Sayı 2001/212 Mehtap Alay tarafından Yahya Alay aleyhine açılan şiddetli geçimsi/lik nedeniyle boşannıa davası sonuııda Mahkenıemizin 0.10.2001 tarıh 2001/212 Esas, 2001/727 sayılı karart ile Tekirdag ili llayrabolıı, Çıkrıkçı köyü 7 C. 53 H 'de nüfusa kayıtlı Hasan kızı : Nurşen'den 14.11.1969'da doğnıa Mehtap Alay ile L şref vc Mclahat oğlu 8.12.1975 dogmulu Yahya Alay'ın M.K.'nıın 134/1. maddesı uyarınca BOŞANMALARINA 51.240.000. IL. yargılama gıderı ile 67.500.000 II.. vekâlet ücretinin tahsiline karar verilmiştir Osmaniye Aksu C'addesi Imraniye (,'ıkmazı laner Apt. Kat: 7 Bakırköy adresinde iken yapılan araştırmalara vc gazete ilanına rağnıen bulunmayan Yahya Alay'a yukarıda yazılı hükünıözetı gazete ile ilanen tebliğ olunur. .3.12.2001. Basın: 7647.3 SARIYER1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/612 Davacı llüseyin f'eylaıı larafııulaıı davalılar blvıdc Kurt, Lrol Akkul, Zchra Akkul, Nermın Uçaıı, Cîüler İJngören vc (îüner Çalışkan aleyhine açılan lapıı iptali davasının verilen ara kararı gereğince; Izmır Bergama Zağnos köyü 267 parsel No'lu taşınmazın davalılar adına 1/2 hissesinin iptali davasmda tapuda 1/2 hissesı bulunan Şükrü Akkul mirasçılarından Uülcr Üngören ve Nermin Uçan'ın adresleri tespit edilemediginden ve adlarına tebligat yapılamadığından, kendilerine duruşma günü de ilanen tebliğ cdildiğinden adı geçen mirasçılar Güler Üngören ve Nermin Uçan'a görevsizlik kararının ilanen tebligat yerınc kaım olmak üzere ilan olunur. 26.10.2001. Basın: 76388 BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Istanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bereketzade Mahallesi, 106 pafta, 150 ada, I ve 22 No'lu taşınnıazların müşterek hududunun paftaya hatalı olarak tersinı edildıgi, zeıııinde herhangi bir değişikligin olmadıgı, tekııik eletnanlarca düzenlcnen rapor ve krokiye göre (AB) olarak işlenmiş müştcrek sınır iptali ile 1 ve 22 No'lu parsellerın müşterek sınırlannın (AC) hattı olarak ekli krokiye göre düzeltılmcsine, 22 No'lu parsel alanının degişmediğine, 1 No'lu parselin 29.00 nı2 olan alanının 25.50 ııı2 olarak düzeltilmcsine 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesinc göre karar verilmiş, ancak I No'lu parsel malikleri Fatma Nejla Engin, Isnıail Sinan Engın ve Mehmet C'emıl Haldun Ijıgin'e bu karar tebliğ edilcmemıştır. Bu nedcnlc kararın adı geçenlere lebliğıne otuz (30) gün içinde ilgililerce Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemelerıne dava açılmadıgı takdirde yapılan düzeltmenin kesinleşeeeği ilanen tebliğ olunur. Basın: 76637 FATİH KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Esas No 2000/223 Davacı Yahya Başaran vckili Av. Yıldırım Karaoğlu tarafından davalı Zeynel Oöztepe ve arkadaşları aleyhine Çerkezköy ilçesi, Karaağaç beldesi, Karagözdcrc mevkii 899 sayılı parseldc bulunan taşınmazla ilgili olarak açılan izaleyi şüyu davasmda yapılan araşlırmalara rağnıen aşağıda isimleri yazılı davalıların adrdcsleri tespit edilememiştir. Dava konusu taşınmazın hissedarlarından olup, adresleri tespit edilemeyen davalıların ad vc soyadları şunlardır: Yusuf Lskıköy, I latif Akman, Şehriban Yıldırım, Erdal Yıldırım, Kâmil Sahiner, Sefa Özcan, llalit Demirkol, C'ııına Alı Umar. üülay Subaşı, Mehmet (iüncr, Bahattin (,'ctinkaya, Hrdal Karabaş, Fatma Kansız, Balkan Mingan, Necatı Dogan, Yenigül IJneri, l{nıe (Hıno) Kütükıleri, C'evdet Kızıltunç. Yukarıda isimleri sayılı davalıların duruşıııaııın atılı bulıııulııgu 05.02.2002 günü saat 09.00'da duruşmada bızzat hazır bulunmaları veya bir vckıl ile kendılerını tenısıl ettinııeleri aksi halde yokluklarında karar verilecegi, dav:ı dilekçesi yerine geçmek üzere ilan yolu ile tcblig olunur. 15.11.2001. Basın: 76506 ÇERKEZKOY SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN 2000/426 Davacı Basri Dursuıı vekili Av. Atay Şahin tarafından davalı May Jihad Fnnasra Dursun aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasıııda: Davalı Maj Jihad Ennasra Dursıın'ıın adresi meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına mahkeınemizce karar verıldigınden, karar gereğince May Jihad F.nnasra Dursun'uıı Kartal 5. Aslıye llukuk Mahkemesi'nin 2000/426 h. sayılı dosyasının duruşma günü olan 21.12.2001 günü saat 11.00'de mahkemcmizdc hazır hulundıırıılması veya vekil göndermesı ilanen tcblig olunur. 14.11 2001 Basın: 76549 KARTAL ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 2001/820 Mahkememizden verilen 27.11.2001 tarih ve 2001/820 esas, 953 karar sayılı ilam ile Kayscri, Bünyan, Dervişaga Mah. C'ilt 5, Hane I79'da nüfusa kayıtlı Kemal ve Nazikar oglu 1952 d.lu Firuzan Güncr'e aynı yerde nüfusa kayıtlı aıınesi Nazikar Cîüner vası tayin edilmiştir. İlan olunur. 27.11.2001 Basın: 77464 FATtH 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog