Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17ARALIK2001 PAZARTESİ OLAYLAR VE GÖRUŞLER olay.gorus((i cumhuriyet.com.tr ACI MUMTAZ SOYSAL Laeken Bayramı TÜRKlYE'nin dış politikasından sorumlu olanlar, olumlu olumsuz her durumu kendi halklarına çok olumlu yansıtmak zorunda mıdırlar? Yoksa, her durumdan kendilerine çıkarmaya çalıştıkları övünme payını bir yana bırakıp gerçeği olduğu gibi aniatmak tnıdır ödevleri? Şimdi, soru: Laeken Doruğu'ndan Türkiye için çıkarılabilen sonuç, bayram edilecek, bayrama bayram katılacak kadar parlak mıdır? ildirge'de "bayram şekeri" sayılan anlatımlardan biri şu: "Türkiye, anayasa ve insan hakları konularında attığı adımlarla, Avrupa Birliği tam üyeliği için müzakere sürecine yaklaşmıştır." Yaklaşmak, göreceli söz. Deniz yolculuğuna çıkmışsanız, orta yolu geçtiğinizde bir kıyıdan uzaklaşmış, öbür kıyıya yakınlaşmış sayılırsınız. Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçmekteyseniz bunun anlamı başkadır, AB'ye tam üyelik gibi bir okyanus geçiyorsanız başka. Hele, o sırada öbür on iki aday, Kıbrıs Cumhuriyeti denen sözde devlet başta olmak üzere, tam üyelik müzakerelerine başlamanın çok ötesine, o sürecin sonuna yaklaşmış iseler. kinci şekerde, sanki Türkçesi yokmuş gibi bizimkilerin "Konvansiyon" dedikleri "Avrupa Kurultayı"r\a Türkiye'nin de alınması. Şimdiki üyelerle adayların bir araya gelecekleri Kurultay'da Avrupa'nın geleceği tartışılacak. Üye olmayan bir Türkiye'nin orada söz sahibi olması ve yarınları belirlemekte ağır basabilmesi için hiç olmazsa şimdiye kadar o konuda birtakım tezler geliştirmiş olması, olası ilişki biçimleri açısından bazı görüşlerinin bulunması gerekmez miydi? Ankara, bu alanda, nereye açıldığını tam bilmediği bir Avrupa kapısını sürekli yumruklamaktan başka bir şey yapmış mıdır? Hele Kurultay başkanlığına Valery Giscard d'Estaing gibi bir kişinin getirildiğini düşünürseniz, konu büsbütün kritikleşiyor. Fransa'nın ünlü "de Gaulle'cülennden biri olan, dolayısıyla Kıta'nın bir "uluslar Avrupası" olmasını savunan Giscard d'Estaing, çok iyi bilindiği gibi, Türklerin Avrupalılığına hiç inanmaz. Ankara'nın büsbütün dışlanamayacağını da bildiği için, geçen yıl, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çok yakın olan "Geopolitiçue" dergisineyazdığı bir yazıda, en uygun bağlantı olarak, tam üyelik yerine bir "özel ilişki" üzerinde kafa yorulmasını önermişti. Bu konuda "kafa yoran" olmuş mudur Türkiye'de? Yoksa Türkiye'nin "Avrupacılan, hepoyalandıkları bir kapıdan kendilerine iki şeker uzatıldı diye bayram edip daha fazla kafa yormayı gereksiz mi saymaktadırlar? B B I ütün dünyada insanoğlu bugün, katı yaşanı kuralları arasında göstcrgelerin degişik yöne çalışmasıyla cski bir bulgu olan dünyanın en güzel oyunu futbola yönelik. En ufak bir yanılma olnıanıası gereği için de tekrar tekrar denemeler yapdıyor. Bütün hocalar bu oyunu öğretmenin yoğunluğu içinde. Yirminci yüzyılın uygarlığı fiziksel kondisyonu en iyi şekilde ayakta tutmak için buluşlar çizgisini aşmaya çalışıyor. I Iangi açıdan bakılırsa bakılsın, sonuç ne olursa olsun incelenıeye değer konu, ilk olarak toplumu oraya iten fikirlerin ekseni ve bu dev oyuna ulaştıran nedenin ne olabileceğidir. Futbolda, doğada kendiliğinden var olan fizikselliğin bütünü ve bütünü düzenleyen kurallann hepsi vardır. Koşma, vurma, atlama, düşme, kafa vurma vs. Bunlar futbolun özel oyun yasalanna bağlıdır. Bu yasalara göre gelişir. Zıplamalanna, koşmalanna ve topa vurabilmelerine karşın öbür canlılar arasında oy nanmayan bu oyunun insan ve toplumuna ilişkin oluşu bir gerçeği ortaya koyar. O da insanlarda öbür canlılardan farklı olarak zekânın olması ve bu oyun düzenini ortaya koymasıdır. O halde, ftıtbol bir zckâ oyunudur. Futbol insan beyninin bir ürünüdür, bir parçası olarak tanımlanabildiği gibi aynı zamanda doğaya üstün olmarun bir çabasıdır. Normalde bir kalecinin kurtanşı kısmen de olsa yerçekimi kanununa karşı koyuştur. Öbür sporlarda olduğu gibi, futbolda da gelişim siireci gözükmektedir. Ancak atletizm mctrede biiv ünıcnin ve saniycdc azalmanın dışına çıkamıyor. Oysa futbol bir satranç oyunu kadar dikkat, meleke ve pratik zekâ istemektedir. Fizik yapı bakımından ilk insanla Futbol ve Felsefesi... Dr. Erdoğan AYDOĞAN NömPsikiyatr bugünün insanı arasında belirli bir aynm yoktur. Ancak bütün sürekli nitelikler topluluğu olan özii ve dünyaya etkisi yönünden var oluşu, her zamankınden bu yüzyılda daha belirli bir üstünlük göstermektedir. Bu üslünlük futbola da değinmiştir. tn.san, dogal gelişımin yasaları sonucu en sonuncu varlık olarak dünyaya gelmiştir. Her şeyde olduğu gibi futbol oynamasını da öğrenerek kendıni tanımlamaya çalışmıştır. Futbolda, özgür ve yeterli olmak, bulguları arttırmak ve iyi oyun için varlığını en iyi şekilde koruyabilmek gene insanoğlunun yaradılışında kendiliginden ortaya konmu!j bir yasadır. Futbolun gelisiminde başrolü oynayan zekâ, bu oyımun kendisi için en iyi sonuçlar elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Denebilir kı futbolu kendi zekâsı ıçınde kullanabılen tek canlı insandır. Futbolda zekâ gelişinu, oyuncunun özünü değiştirmemistir. Tersine, her adımda zekâ yetileri (melekeleri) artmıs vc yeni oyun şekilleri ortaya çıkmıştır. Böylece zekâ ile futbola etkin olabilmek öbür takımlara üstün olabılme olanağını sağlamıştır. Futbolu öğrenmede ilk koşulun, insanın kendisinde doğuştan bulunan şaşkınlık ve hayranlık yelisüıin çalışması gerekli görülüyor. Her insan, bir şeyi görünce, anlamak ve uygulamak ister. Bunun için önce duygular ön planda çalışır. Televizyonda bir maçı seyrettikten sonra sokağa çıkıp heyecanla futbol oynayan çocuklar bunun göstergesıdır. Heyecansal duygularla elde ettiklerimizden çok hoşlanınz. En çok gördüklerimizden ctkileniriz. Denebilir ki birey her şeyden çok görmeyi sever. "Ah şu maçı seyredemtHİinr denmez mı? Üemek kı futbol seyreden kişinin duyduğu heyecan ve hayranlık, öğrenmede ilk adım olacaktır. Babasıyla maça giden ufak bir çocuk, doksan dakika sıkılmadan seyrederken bilinç dışı mekanizmayla onlar gibi olmak dürtüsü kendiliginden ortaya çıkabilir. Binlerce kişının toplanarak seyrettiği bu oyun, önce onu şaşırtacak, zevk verdirtecek ve hayranlığa sürükleyecek; öğrenme, aynısını yapma dürtüsünü ortaya atacaklır. Bu önlenemeyen bir ruhsal olaydır. Kişi gördüğü, hayran olduğu şeyi yapmaya çalışır. Gerçekten bir futbolcu, futbolu öğrenmişse ona karşı duyduğu hayranlık sonucudur denebilir. O halde futbolu öğrenişte, çok seyretmenin ve hayranlık melekesınin geliştirilmesi rolü ortadadır. Ancak bu duygu eğitilmezse, mahalle sokaklanndan dışan çıkmamaktadır. Ayak hareketlerinin sinirler vasıtasıyla beyinden yönetildığıni biliyorsunuz herhalde. Yapılan hareketın refleks mekanizmasına dönmesi omurilik seviyesinde olur; bunun yerleşmesinde antrenman ve küçük yaştan itibaren cğitimin rolü büyüktür. Fulbol okullarının kurulması zorunluluğu kendiliginden ortaya çıkmaktadır. Nice yetenekler mahalle sokaklannda dolaşıp durmaktadır. üörmedekı zevk ve hayranlık, kişiyi gördüğü ve zevk aldığı şeyi yapmaya sevk edişı olduğuna göre ayağın beyinden yönetilişinin mekanizması kendiliginden saptanır. Şu halde bahis konusu olan şey, görmek, sormak, hayran olmak ve KUŞADASIİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/3709 Adı Ortaklığın I asliyesı ıçın aşağıda cıns vc kıymctlcrı yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Satış peşin para ile olııp, nirınci satış 08.01.2002 Salı guııü Ku^adusı Kucıikada, (iiivrrcın Acl;ı Kcstatırant'ta yapılacak ve o gün kıymetlcrın yüzde 75'ıne ısteklı bulunmadığı takdirde 0l). 01.2002 (,'ar$amba günü ay nı yer ve aynı saatlerdc ıkıncı artlırma yapılarak salılacajı yukardakı arttırma bedclının malın lahmın edılen kıynıetinın yü?de 40'ını bulm.'isı vc salıs ıstcvcııın alaıa^ııuı rüchanı olarak alacaklann loplanıından la/la olmasıııın vc ruındaıı ha^kii pııraya ccvırmc vc payla^tırnıa musrallarını gecmesının ^arl olduğu mahcu/un salı^ bedelı ü/crındcn yü/de İS oranında KDV'nın alıcıya aıl olacağı vc satı^ ^artnamcsının ıcra dosyasında görulcbılcccğı masrafı vcrıldıgı lakdirde yırtnamenın orncgının ıstcyenc güııdcıilcbılccegı. la/la bılgı alıııak ıslcvcnlcrııı yukarıda ya/ılı dusva nunıaraM ile daırcmı/c mürataal elmelerı ılan olunur. 7.12 2001 Satış Saali: II 0011 | V ı e l.ira, Adcdi, Cinsi (Mahiyeli vc öni'iııli nllcliklc'ri) I 130.000.000.TL 65 adet demırden yapılmı^ oturacak yerleri saı;tan. kahvcrengı boyalı, bııyuk bolünıu paslı «ındalye tanesı 2 000.000.TI. 2150.000.000.11 I adcl iislü mcrımr, allı prolil demırden mutt'ak hazırlık tc/gâhı. , ' '' '•'<•< 3 30.000.000.1L. 2 adet rcstoraıula kullanılır. biiyuk boy nıangal. bıribinın dcgeri 15. 000.000.TI. > .„„• •,. . 4 80 000.000.TL 2 adet vitrinli büyiik boy Alımel Var nıarkıı soğulııcu (cskı, kullanılama/ durumda) bırısinin değeri 20.000.000.TL s 40 000 000 1L 2 adet altı lirınlı, paslanmaz eelıklen resloran türü büyük ocak (kullanılma/ hurda) bırısinin değcrı 20.000.000.TI. 6 16.000.000.11 3 adet frıtö/, ıkısı kullanılma/ halde hurda. bıradedı İ 6 000.000. II, 7 150.000 000.11. I adel >ıandık lıpı dıpl'rı/ ile 1 .ulcl Ahıııcl Yar marka tıuyük boy sogulucıı (dıplrı/) X 'JO.oou 000 1L ! adcl vılrınlı me&rubal soğulma dolabı, bıriMiıın değcrı 30.000. OOO.'I L 9 25.000.000.'! I 1 adcl nııkrodalga l'ırın (Vestel marka). III7.S00.0O0.II. 1 adcllcra/ı I1 20.000.000.11. I adet pasta i>aklama ve teşhır dolabı 12 I0.000.000.TI. I adel lirııı (kullanılmaz hurda). 13 90.000.000.1L 3 adcl vitrinli buzdolabı (hurda. motorları vanık) bırının değen 30.000.000.TL 14 80.000.000.TL I adet mutfak içindc boydan boya paslaıııııa/ ı;elpk dolap ve tezgah (hurda lanıır edılmesi gerekir). 15 (Ayga/ linnahina aıl ıcı bos ıkı adet tüpl 2 adet pıknık lüp. 6 adet 12 kg. lüp. 16 40.000.000.11. I adet bardak yıkamak için bulaijik makınesi. 17 IS.000.000 TI I adel para kasası (eskı) 18 5.000.000. IL I adel telefon makınesi. 19 20.000.000 TI I adcl eknıck kesnıe makinesi. 20 10.000 000 I I I adcl Arçelık marka termosıfon. 21 55.000.000 TI 110 adel mu^amba kaplı ıçı sünger güncjlenmc yalağı. 22 15.000.000.11 3 adcl rallı dolap vc 1 adet I2kglüp(l adet lüp Aygaz'aail ıçı bos). 23 7 500.000.TL 3 adel çay ocağı (ıkı adetı hurda kullanılma/). 24 15000,00011 I adet patates soyma makınesi (hurda). 25 20.000.000.'11. I adet bu/ yapma makınesi. 2d 10 000.000 11 I adel Arçelık marka bulasjk makınesi (nıoloru yanık). 11 20.000.000.11. I adet tcklı, I adel üclü ayranmeyvc suyıı sogutucusu ve kanştıncısı (anzalı). ' ' 28 12.000.000.TL 4 adel büyük boy güne$le'nme ^cmsıycM. bıriMiıin degerı 3 000. 000.TI. 29 135.O0O.O0O.1I 18 adel ah^ap ı/garalı güncslcnme sc/loııgu. bırısinin değen 7. 500.000.TL 30 126.000.000.TL 100 adet plastik sandalyc (42 adet sandalye sağlam, 38 adel kınk) birisinin değeri 1. 000 000 TI I I 22O.OOO.OOO.TL 275 şısc Doluca vc Dıkmen marka şarap 32 I5.000.000.I L 3 adet plastik güneşlenme sezlongu. birisinin değeri 5.000.000. TI. 33 60.000.000.TI 1 adel polyester su dcposu bınsinııı dcğeıı 20.000 000.11 34 50.000.000.fL Çe$ıllı boy vc cbatlarda lcnccrc, kazan, kcvgır, ma^a. sü/geç. tabak. bardak eşyaların tamamı kullanılma ve yıpranınıs durumdadır. 35 I25.OOO.OOO.1L 25 adet kare masa yağlı boyalı. bırısinin değeri 5.000.000.11. 36 38O.O00.O0O.TL 38 adet ağaçtan ımal dikdörtgen masa. birisinin değeri 10.000. 000.TI 37 50.000.000.TI. 1 adel çelıklen paslanmaz lc/gah (kapakları kınk). 38 48.000.000.TL 6 adet varsalıt dikdörtgen masa. bırısinin değcrı «.000.000.TL 39 I75.000.0O0TL 1 adel teşlıir bu/d»labı, 2 adcl me^rubal soğulucusu 40 3.000.000.1L 1 adel küçük boy mangal (hurda). 41 7.500.000.II. 1 adet saçlan su deposu. 42 9.000.000.TI. 3 adet teklı ayraıı karıstırıcısı vc soğutucusu. birisinin değen 37 000.000.TL 43 70.000.000.TL 70 adet ağaç sandalye (bir kısmının lanıır edilmesı la/ım) 44 4 000.000.TL I adel telcvı/yon muhafa/a dolabı. 45 10.000.000.TL 4 adet plastik sandalye, birisinin değeri 2.5OO.O0O.TI. 46 135.000.000.TL 45 adcl bir kısmı kınk alışap güııeslenme şe/longu. birisinin değen 1000.000.1L 47 60.000.000.TL 6 adel plastik masa, bırısinin değcrı 10.000.000.TL 48 90.000.000.T1. 30 adet üstü hasırdan güneşlık, bırısinin değen 1 000 000 • 11 49 50.000.000.11. 50 kış.ıye yelecek iekıldc catal. bıçak. kasjk. bardak, scrvıs lakıını. 50 (CocaCola tirmasının promosyon hedıyesı ücrelsı/) 1 adel dikcy bu/dolabı. 51 60.000.000.Tl 1 adcl dıplrı/ (ıkısı hurda kullanılma/). 52 75.000.000.TL I adet 60 kg buz makınesi (hurda bozuk). 53 40.000.000.TL I adel pi//a fırını 54 20.000.000. IL I adel hamıır açma makınesi. 55 15.000.000.TI. 1 adet seb/e dograrna makınesi. 56 I20.000.000.TI. 3 adel yazarkasa (Adnan Sayar'a aıt falura mevcut olduğunu söylcdıler). 57 300.000.000.FL 2 adet Termasan marka vitrinli bu/dolabı (teshır için). bırının değeri 150.000 000.IL. 58 50.000.000.TL I adel Pıııar marka dıplrı/ Ioplam: 3.688.000.000.TL Dava konusu yerde mevcut olan yapıların değeri: 1 VVC+Çay Öcağı: Ü/erı kıremılİe ortülü, 3 sınıf A grubu yapı nılelığındc olup. alanı 4.30x3.00x6.30^ 81.27 m2, bırım malıyet cetvelindekı 2000 yılı birim maliyetı: 99.901.000.TL/ m2'dir. YapıDegeri : 81 27 m2 x 99 901 000 IL/m2 8.118.954.000.TL Yıpranma Yüzdesi : %15 olduğu kanaatındeyim. Net Yapı Değeri : 8 118.954. 000.T1. (%I5X8.I 18.954.00011 ) = 6.905.110.000.TL 2 Restorınt: Duvarlar yığnıa üzeri eternil, ön tarafında 21 00 m2 saçak mevcııl olup, 2 sınıf H grubu yapı nıteliğındedir. Kapalı alanı 9.10x7.50 68.25 nı2, 2000 yılı bırım maliyetı 59.277.000.TL/m2'dır. Yapı Değeri : 68.25 m2 x 59. 277.000.Tl 'm2 4.045.655.0flfl.TL Yıpranma Yü/desi : % I 5 olduğu kanaalındcyım. Net Yapı Değeri : 4.045.655. 000.11. (",,15x4.045.655. 000.TL) = 3.438.806.000.TL 3 Üzcrı eternit olarak kaplanmıs. olan vc demır prolil ımalatları yapılmıs bulunan I. sınıf gcçici yapı niteliğinde aşağıdaki yapılar mevcuttur. Bu geçici yapılarında 2000 yılı birim maliyetı 30. 045.000 TL/m2'ılir Alanları m2 Birim Maliyeli Yapı değerleri x 30.045 000 TI /m2 1.189.782.000.TI. a) (6.00x6.60) 39.6 m2 30.045 000.11 m2 2.704.000.000. TL b) 15.00+9.00 x 5.00+10. 00 90.00 m2 2 2 : % 15 olduğu, buna göre de: a) Yıpranma yüzdesinin : 1.189.782. 000.II. (%I5X 1.189.7X2. 000.II.) Ni'l Yapı Değeri = 1.011.314.000.TL b) Yıpranma yüzdesinin : % I 5 olduğu buna gore de: : 2 704.000. 000.1L ("»15x2.704.000. 000.TL) Net Yapı Değeri = 2.300.0O0.0OO.TL 4 Denızc çıkıntı olarak yapılmıs demır ımalat 50.00 mtx2.75= 137.5 m2 2000 yılı bırım malıyei 30.045.000. TL/m2'dir. Denı/ suyuııun elki.sinden dolayı aşırı oksillenmis, olup yıpranma yü/desi %60 olacağı kanaatındeyıın. Uuna göre Yapı Değeri : 137.5 m2x3O. 045.000.FL/m2 4.131.187.0Ü0.TL Yıpranma Payı : %60 olduğu kanaatindeyim. Nel Yapı Değeri : 4.131 187. 000.II. (»»60x4.131 I87.OOO.IL = 1.650.000.000.TL 5 fesisin tespit tarihi itibariyle pe^tamılıye (ılıbarı) değeri 50.000.000.000. lıradır. Basın: 77104 Demokrasi, bağınısızlık, özgürlük savaşının yiğit insanı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Bölge Şube Başkanı ÖZDEMÎR'İ emek karşıtı güçler tarafından öldürülüşünün 23. yılında onun dostları olarak anıyoruz. ETKİNLİKLKK: Adana, III Arulık 2 0 0 I SHHI lO 00 Basin aeıklaması (öldürüldüğü ycrdc) ve ktırantıl bırakma Merain, 18 Aralık 2 0 » I Saal : 12.00 Törcıı: Mezarı ba^ında Aılaııa, 2 2 Aralık 204» I l'aıııl :Saatl.V()O Yer Scyhan Kültür Merkezi (eski Erciyes Sıncması) t.AKIN TMMOB ZİRAAT MÜHENUİSLKKİ OIIASI GKNKI. MKKKKZİ, ADANA VF. tÇEL ŞUBELEKİ KEŞAN tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 49 ORNEKİLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 1 Alacaklı ve varsa vekılınin adı soyadıikametgâhı: Kale Otomutiv Saıı. I ıc. AŞ Av. Celalı Ortaç 2 Borçlunun ve varsa vekılınin adı soyadı ıkamclgâhı: Serhat Bozbaykal Vakıf tşlıanı 3/36 Hdirne 3 Alacağın Türk parasıyla tııtarı faİ7 miktarı ve işlemeye başladığı tarih: .1.099. 292.7O4.TI, asil alaeak 283.912.296.TL yüzde 70 reeskont fai/i 3.383.2O5.OO0.TL alacağın takip tarihinden iıibaren işleyecek yüzde 70 reeskont faizi, vek. üc. takip masrafı ile birlikte tahsili istemi. 4 Senet tarihi ve senet yoksa borcun sebebı: 10.05.2001 tarih 0052496 seri nolu. 10.05.2001 tarih 0052495 seri nolu 10.05.2001 tarih 0052494 seri nolu 10.05.2001 tarih 0052493 seri no.lu 26.05.2001 tarih 0052622 seri nolu faturalarda belirtilen bakım, onarım vc parça borcu. lijbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibarcn borcu ve takip masraliarım 15 gün iecrısınde ödemenız, (teminatı vermeni/.) borcun (amamına veya bir kısrnına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir ılirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 15 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde icıa lakibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, inızası reddettiğini? lakdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itırazınızın muvakkatcn kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak ıcra daırcsine 15 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet ıçındc 74. nıadde gereğiııce nıal beyanıııda bulunmanız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç nıal beyanıııda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödennıe/ veya iliraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ilaııen ihtar olunıır. 11/12/ 2001 Basın: 77174 DENİZLİİŞ MAHKEMESt'NDEN 2001/328 Davacı Fehime Demır vekılı taratindan davalı Yusut" Jjeviktlhan Jjevik aleyhlerine açılan taznıınat davasında. Saraylar Mh. Dört Çeşıııe mevkii no. 12 Denızlı ya da, Muratdede Mh. 420 Sokak No: 9 Denizli adrcsinde oturaıı llhan ijevik ve Yusuf Şevik'in adresi zabıta nıarifeti ile tespıl edilemcmcsi sebebıyle adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle işbu davalıların duruşma giinü olan 12.02 2002 günü saat 09.00'da bizzat kendisi veya tutacağı bir vekille davasını takip ettırmcsı, takip ettirmediği veya gelnıedikleri takdirde davanın yokluklannda bitirileceği ve hükünı verileceği hususu ilanen teblığ olunıır. Basın: 76250 bunların bilinçlendirilnıesıdir. Top, ayak ve beyin arasında kurulan ıskele bu mekanizma ile başlar ve kişide futbolun öğrenilişine ilk adım atılmış olur. Görülüyor kı futbolu öğrenmek için örnek futbolcu bulunması şarl oluyor. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur kı; futbolcu, futbol zekâsına nasıl sahıp olduğunu bilemeyebilır. "Oynuyoruııı işte" der. I latta bazen kendisi de hayret eder. Yeni öğrenenin, bu futbolcuyla aynı futbol zekâsında olmasına zaman gerekir. Bir oyuncunun futbol zekâsına nasıl sahip olabıleceğinin ancak öğrenimle saptanabıldiği kesindir. Bu yeteneklerin nasıl kazanıldığı bilınmezse, bırdığerine nasıl öğretilebilır? Futbolu öğrenmede yeteneklerin nasıl ka/anıldığını anlamadığınuzı bilmemi/. önemlidir. Eski oyuncunun, nasıl yaptığı ne kadar düşünülse ya da açıklansa tatbik için yeterli olmamaktadır. Yeni futbolcu, top, ayak ve taklit ettiği oyuncu ile bağlantı kurarsa oyunu ve çevreyi bir süre siirükleyebılır. Fakat en olmadık bir maçta, bu benzeme yeteneği herhangi bir sınirsel iletişim ile bozulursa, kişi top, ayak ve beyni ile baş başa kalır. Beyinde gerekli yerleşim olmadığı için tarafiarlan hayrete düşüren bir fornı diişiiklügiı gösterebilir. Kendisinin futbol /ekâsı olmadığının farkında değildir; hayret eder ve bunu form düşüklüğü ile izah eder. Bu kadar zaman güzel oynadığı halde nasıl oluyor da bu kötii durumlara düşmektedir? Elbette ki hata kendinde değıl eğitim ve öğrenim sistemindeki eksiklıktedir. Futbol zekâsı geliştirilmemıştir ve dahası taklidin esas /ekâ formülünü kullanmada bu araç olduğu ona öğretilmemiştir. Esas formülün, zekâ ve ayak arasında ilişki kurmak olduğu kesinlikle bilinmelidir. İyi oyuncu yöntenıinı incelerken kendiliginden futbolun bütün gizli kalmış yönlen ortaya çıkabilir. Ve bu suretle bir felsefeye nasıl bağlanması gerektiği açıklanmış olur. Futbolda zekânın rolü çok önemlidir demiştik. Futbol beyinle ılgili olduğu sürece sevilmektedır. fnsanoğluna, bir heyecan, mutluluk, canlılık ve birlik anlayışı verebılmekte ve hatta yeni üstün birmeslek gözü ile bakılmaktadır. Eskiden, futbolda kişinin değeri, diişünen insan olarak takdirden uzaktı. Otomatık bir adam gibi davraruyorlardı. Hızlı bir adam, fakat bu, bugün yetmemektedir. Bu uğraşıda sadece vücudun verılmesi bugün ikincı planda gözükmektedir. Ayakla kafanın işbirliği yapması belki de öbür mesleklerden daha zorunlu. Her meslekte, her sanatta olduğu gibi aklın futbolda da ön planda olması gerekiyor. Fulbolun araçları, sırları, hünerleri ve usulleri vardır. Ancak zekâsı olması lazım geldiğini de kimse inkâr edemez. Bugün, bir bakınıa herhangi bir uğraşıdan yüce görünüyor; dakikalarca yüz binlerin heyecanı süriikleniyor. Radyolan, lelevizyonlan, gazete ve mecmuaları hesaba katarsanız milyonların bakışı, hisleri topla ilgili. Bu top, duvardan duvara çarpan biri değil herhalde. Yenmek ve üstün gelmek arzusu, insanın zekâsı ile güzelleştirilerek içi hava dolu bir yuvarlaklıkla dengede tutulmaktadır. Toplumu etkileyen futbolcuları ve dolayısı ile zekâsını, halk kutsal bile sayabiliyor. Işte Pde, Maradona... Anlaşılıyor ki söz konusu önemli olan şey, futbol zekâsıdır. Bunun nasıl geliştiğini, işleyebildiğini Linıtlayabilmek mümkün mü acaba? Adaleden mi yoksa dimağdan mı geldiği tanımlanmayan lıarika bir şutta, sanatkârca bir zekâ ve davranış hissedilır. Bu heyecanlı vc hoşnutluk verici bir tablo kadar etkilidır. Sahalarda, başlangıçta yetenek ve çalışma ürünü olan beceri görünür. Hemen ardında sanatın gizliliği içinde zekânın kendisi belinr, esas hayranlık ve alkış bunadır. Bir oyuncu, seyircisine üstün bir heyecan verebilıyorsa, futbol zekâsını çahştırma derecesindedir denebilir. O halde becerilerini ve usullerini zekâsıyla ortaya koyan oyuncu üstün değerlidir. Onlann yetenekleri, her zaman amaca ulaşmak için onu kııllanmak esasına dayanıyor. Bundan dolayı futbol tarihinde adları sık sık geçecektir. Zekâlara destek olan yönetici ve birleştirici formüller oyunda çalışmaktadır. Ne var ki zekâsını ancak oyunda fark edersıniz. Daha doğrusu hissedilir, fakat anlattm yolu pek bulunamaz. Bir oyuncunun yetenekleri, ınceliği, çalışkanlığı, yırtıöılığı, atikliği ve sabn birer sonuçtur. Açıklanması zor olan, geride yanıp sönen futbol zekâsıdır. Inanılan tek bir şey olmalı... Çok iyi bir teknik direktör bile zekâsını kullanamayan bir kişiyi, iyi bir oyuncu yapamaz. Bu konu üzerinde bir başka yazımda da durmak istenm. Cumhuriyet k ı t a p Ia r ı İLHAN SELÇUK Yüzbaşı SelahattinMn Romanı V0ıbt|i Yttzbışı Sclahattin'in Romanı yalnı/ kendisinin degil, bir kuşağın roınanıdır Bu romanda deger yargılarıyla bıılıkle çöken Osmanlı lmparatorluğu yerıne yeni bir ımparatorluk kurmak ısteyenlerın rlranıı ve devlelin çoküijünıı durdurmak ıstcyen bir asker kıışağının fedakârlık destanı yer alır '» LV Cumhuriyet Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No.39/41 kitap kulübü (34334)Cağaloğlulstanbul Tel: (212)514 01 96 EMRE K O N C A R Küresel Terör ve Türkiye Küreselleşme, Huntington, 11 Eylül Prof. Lmre Kongar bu yapıtında küreselleşen nasıl küreselleşmeyi, terörü ve bu ikisinin dünyayı ve Türkiye'yi etkileyeceğini irdeliyor. REMZI KÜLTUR • SANAT KITABEVI • • • • • " • • • • • • • • • •JliiLLiliU B«n oyunculuOun bü hadar kusunuı oldugu bl( lurt lllmı dıhı lnlıılımıyorunı " HınulUhcSMAH OSUANeE»SMI SIJUAIUKHS . 231S34I 390997O 4122655 6714811 ' H ' f s'JII.14) 12 «114301715 113014 0OIUOHOO2130 t*l[llS»R« MOMOU FETMVEDORK BURDURBURSfM 'iMNaj* <j «1 »n's 2251929 I4KII70O2000 61230» I130IİIOII.302IX 2343111 2141358 I3.0OI51SI71O2000 I I 2 K 3 1 111SI530ll»213O 224171! I1M1310HOHI302100 44117(0 IÎI5I4JOI1M30 2151400 II4SI400 320158/ 121514J0I64S19B02115 PENMOSO» lULEBURGA/PUa ;yı;on<xi(wsrot ÇmıUADVDTOGf 7*'4»H0OllJİ220O uAtzim MAHHjtmssouns ISPARTAAFH itMVÎ 11301400163019002110 3230187 I14}I400I6I5I1»2IOO TEKIRDAGCMECTTY H U I P U 8 29011 «0 ıZMnounFcaiH BlKtCKDROK 115 39» 221(1% 12 00141516»!! »2115 r 15114516151(452115 I1I5141516451!'5214S I330I6K18I52II5 MKAAKMIUK ımmm WWS*IEFUaiH««L!6IS'6' HHSAUDEHJKIIÇ MBAPÇUŞPKSnOf B1BSAAHIUFERPLUA 244113' • p n n M r j n ı ı s F r a 2i2iss« 1400161518102100 ÇORUMâZDOÛJIN MERZIFMUIT1IR AOANAOALBVA ctvHANoaun MEKSMETHO tlER&INSDflUÇU^ .[irıvBSIHUZAM MAlATyAYE^L Î213904 UDOUOtilllO 5131414 11001530180O2O» (510310 !2.» 1(15'«45 Ü.0O21» 1130303 1311077 '20H4I5K4H9552IIS M179J 120OI4151C30II4S2100 2219686 14302045 3211222 IIM1I1OI1»21OO 2223160 10JH1I5153O11OO2OJ) 2 I ' I 1 I 1 134901IOO2100 ?1610«l MOflIft00?100 23fS252 114514I51I4HI1HI4S 2254560 111S134S1615II452I İS 21410ü 13151545111520 4S ÇMMFDOGTJŞIEY» BAüKBIRŞA* eaıJMADELBI IZMIRŞAH 2141571 141511 »20 45 24111 S O 2150S27 4S17SII K7H2S 43115» S43154! 14301! 0020 30 ,""002,00 1llil5»l)»2l4S 120016 »21 X I2.ISI43O164513002115 90WVAUt1 »«ynourmoo MIMftBM gmmmnUıı SJA. Pf.(EHE« ANTtffAKOHAK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'Nİ GÜÇLENDİRME VAKFI RAMAZAN BA\'RAMINIZI VE VENİYILINIZI EN İYİ DİLEKLERLE Kl'TLAR, SACI.IKVEMUTLILUKDİLER. DAHA CfÇLÜ BİR ORDl' İÇİN VAKIF; HER TİIRLÜ MENKUUGAYRİMENKIJLVE NAKİT BAĞIŞLARINIZI KABHL EDER. VAKFIN BANKA BAĞIŞ HESAP NHMARALARI VIIK Iİİ.I I İ K K I.İRASI I ( /ır;ıal Bnıık.ısı (ıü\L'nc\kr Aılkanı *jubcsı 310H38 nunıaralı lıchap. I l> Bankası CıiKcncvlor Ankara Şubcsı I94HOH nunıaralı fıcsap. Vaklllar Bankdsı Kavaklıdcrc Ankjra *>ııhesı 202K4'»! ıııınurah lıes.ıp YHK I K İV« K I IH'ŞI AI.MAN M V K K I I U Bankası I r.ıııklurt 23767007, lkrlın 26989000. Ilambury «1550OT. Dıısscldıııf 26973007 nunıaralı hesap T (' 7iraal Bankası "1 c"nı>ehıı Ank.tra 'jııbcsı 646947 nuınaıalı hcsap V akıtlat liankası k,n,ıklıclcif Ank.ııa yılvsı 402X489 nunıaralı hcsap AMIHİK AN DOI.AKI I ( /ıraal Hankası (ıııvenoler'Ankaıa ^uheü 310865 nııınarah lıcsap 1. 1$ Bankaıi (ju\enc\lcr Ankara î>ubcM 3^9496 ııııuı.ualı hesap IIOI.I A N D A I'I.OKİNİ T ( /ıraat Bankası ^ cııışclıır Ankar.ı ">ubfsı 646959 nunıaralı hcsap K.IIRO I ( /ıraat Bankası (.ııı\cncvkı Ank.ua 'subcsı 310889 nunıaralı hesap I l> B.ınkası (ıu\cnc\lcr Ankaıa "jııbcsı 361636 ımınaralı lıesap GERİKALMIŞLIĞIN PANZEHİRİ KÜLTÜR, KÜLTÜRÜN ZEHİRİKORSAN K/TAl'TIR! Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog