Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16ARALIK2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yük eşit olarak dağılmalı Esnafın yüzii giildii • Bl)RSA(AA)Ramazan ayında satışlarda büyük durgunluk yaşayan Bursa Uzunçarşı esnafının yüzünü, maaşını erken alarak bayram alışverişi için çarşıya çıkan memurlar güldürdü. Çarşıda müşteriyi kendi mağazasına çekme yarışına giren esnaf, kredi kartıyla satış yaptığını gösteren belgeyi kapısına yapıştırmakla yetinmiyor. Bazı mağazaların önlerinde, üzerlerinde mağazanın ürünlerini sergileyen ve ellerindeki "Kredi kartı geçerlidir" yazılı pankartlarla müşteri çekmeye çalışan personel, renkli görüntüler oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Sezer, Şeker Bayramı mesajında hükümete 'sosyal devlet uyarısı yaptı 9 • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'ye tenıel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kamu yönetiminin saydamlaştırılmasına dönük düzenlcmelere öncelik vermesi çağrısında bulundu. ANKARA(Cumhuriye« Bümsu) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şeker Bayramı mesajında, Türkiye'nin hertürlü yolsuzluğun ve savurganlığın önlendiği, etkin bir devlet yapısına kavuşturulması ıstemini dile getirirkeıı hükümete de "sosyal devlet" ilkesini göz ardı etmeme çağrısında bulundu. Sezer, "Ahnacak önlemlerin getireceği yükün, sosyal devlet ilkesinin gereği gözetilerek toplunuın tüm kesimlerine adil dağıülnıasına özen gösterilmelidir" görüşüne yer verdi. Cumhurbaşkanı Sezer, Şeker Bayramı nedenıyle yayımladığı mesajında hükümete, TBMM'ye, yurttaşlara uyan ve önenlerde bulundu. Demokrasi, laiklik ve lslanı dinınin bir arada yaşatılabileceginikanıtlayan tek ülkenin Türkiyc olduğuna işaret eden Sezer, bu sıstemi içine sindiremeyen, diııi çıkarlan doğrultusunda kullanarak aynmcılık yaratmak isteyenlere de yurttaşlann tepki göstermesinın sevindincı olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik krize de dikkat çeken Sczcr, ekonomik sorun ALMANYA CUMHURBAŞKANI RAU: KÖKTENDİNCİLİK HER tNANCIN DÜŞMANIDIR Barış içînde yaşayahm BERLİIN (AA) Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Şeker Bayramı nedeniyle ülkede yaşayan Müslümanlar için bir mesaj yayımlayarak Müslümanlarla Hıristiyanların iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bir arada yaşamalan çağnsında bulundu. Cumhurbaşkanı Rau mesajında, "Medyada skça İslamdan sözediBr olduuama maalesefözdlikle New York ve VVashington'daki saldınlarla bağlannlı olarak. Bu nedenle, Almanya'daki insanlann çok büyük bir bölümünün, radikal dinci teröristler ile inançlı Müslümanlan bir rutmamalarına çok seviniyorum. Bu dogru, çüııkü köktendincilik her inancın düşnıanıdır" dedi. Müslümanlann büyük bir bölümünün AJmanya'da yaşamaktan mutlu olduklarına ve her yerde Alman arkadaşlan olduğuna dikkalann aşılması, üretimin arttırılması ve ekonomide büyümenin yenideıı sağlanmasının, aldıgı kararlan başarıyla uygulayabilmesı için hükümete verilecek destekle doğrudan ılgilı olduğunu vurguladı. Sezer şu görüşleri dile getirdı: "Türkiye,her şeyden önce karar alma süreçlerinin hızlı işlcdiği say danı ve etkin bir yönetinı yapısı oluşturabilmcli, verimliliği arttıncı, hertürlü yolsuzluğu ve savurganlığı önleyici önlemleri yaşanıa geçirebilmelL, etkin bir devlet yapısına kavuştunılmalıdır. Bununla birlikte alınacak önlemlerin getireceği yükün, sosyal devlet ilkesinin ti çeken Rau, "Ancak bazı Müslumanlann burada kendilerini yabancı hissettikleri gerçeğini dc göz ardı cdemeyiz. Geçen hafta ve aylann bazı insanlar için kolay olmadığını biliyorum. Ancak her ne kadar anlaşılır da olsa, yabancı şeylerdcn kurkma duygulannın giderilmesi gerekir" dedi. Rau, Almanya'da, farklı dinlerden çocuklann birbirlerini diııi bayramlanna davet ettikleri okullann bulunmasından da büyük nıemnuniyet duyduğunu belirterek "Bu sayede Hıristiyan çocuklar ramazan ayı ve bayramı hakkında bilgi ediniyor, Müslüman çocuklar da NoePi öğmuyor" diye konuştu. Rau, bu vesile ile çocukların diğer insanlara karşı saygı duymayı öğrendıklerini de kaydetti, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi OsmanKorutürk de son aylarda meydana gelen olaylann, Türkiye'nin uzun yıllar tek başına mücadele ettiği terör belasının nasıl bütün insanhğı tehdit ettiğini, her zeminde ortaya çıkabilen bir dehşet olgusu olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Büyükclçi Korutürk, yayımladığı bayram mesajında, terör olgusuyla baş edebilmek için, tüm olanaklar seferber edilerek girişilecek topyekun bir uluslararası dayamşmanın gerekliliğine dikkat çekti. Çıkan çatışmaların 'nıedtniyeflerçatışması' değil, evrensel değerlere inananlar ile bunlara karşı çıkanların çatışması olduğunu vurgülayan Korutürk, bu değerlere inananlarda olduğu gibi, inanmayanlann arasında da Müslüman, Hıristiyan ve Yahudiler bulunduğuna işaret etti. ze sahip çıkmauyız. Birlik ve dirligjmizi korumalıyız" dedi. Başbakan Bulent Ecevit, Şeker Bayramı'nın Türkiye'de ve bütün dünyada banşın ve huzurun güçlenmesıne katkıda bulunmasını dıledi. Genelkurmay Başkanı ürgeneral Hüseyin Kıvnkoglu,dini bayramlann sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlannın güçlenmesine vesile olduğunu belirterek bu duygu ve davraruşlann yalnızca bayramlarda değil, her zaman yaşanmasına katkıda bulunmanın ortak amaç olması gerektiğini bildirdi. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Tür Çocuklara hediye • ADANA (AA) Adana Sokak Çocukları Derneği, Şeker Bayramı dolayısıyla 200 sokak çocuğuna giyecek ve gıda yardımında bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Fazilet Aksu, sokak çocuklarına herkesin sahip çıkması gerektiğini, eğitim, beslenme ve sağlık sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek "Bayrama sorunlanmız çözülmüş olarak girdiğimizi söyleyemeyiz" dedi. gereği gözetilerek toplumun tüm kesimlerine adil dağıtıinıasına da özen gösterilmelidir." Kamu yönetimini saydamlaştırnıaya dönük düzenlemelerin, ülkenin çağdaşlaşma sürecıne yeni bir boyut kazandıracağının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Sezer, Türkiye'nin her alanda evrensel ölçütlere ulaşma çabalarında cumhuriyetin temel nıtelıklerinin yol göstereceğını, Atatürk ılke ve devrimlerinin her zaman korunup kollanacağını vurguladı. Sezer, mutlu bir geleceğin oluşturulmasında devlete olduğu kadar bırey lere ve sivil toplum örgütlerine de önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Sezer, "Ortaksorunlara sahip çıkılması ve içinde bulunulan süreçte herkesin, ulusal çıkarlanmız doğrulhısunda sorumluluk üsüenmesi bir yurttaşlık görevidir" dedi. Sevgl, saygı ve yardımlaşma TBMM Başkanı Ömer Izgi, bayramlann getırdiği güzellik ve iyilik ortamı içinde toplumsal banş ve istikrarın güçleneceğıni belirterek "Birbirimize, bizi biz yapan değerlerimize, tarihimize ve kültürümü kiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu, tarihi boyunca pek çok kez gördüğü krizlen atlatmayı bıldiğini kaydederek "Terör ve savaşın dünyamızı sarsüğı bugünlcrde bir hoşgörü ve dayanışma köprüsü olmamızı hem anlamlı hem zorunlu kılmaktadır. Geleceğimizin büyük ve güçlü Türkivesi'nc olan inancımı7i asla kaybetmemeliyiz" dedi. ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Türkiye'nin sorunlannın çözümsüz olmadığını, 2002 yılının Türkiye'nin her alanda köklü değişimleri yaşama geçireceği bir yıl olmasını diledi. Yılmaz, ekonomik değişimprojelcri ile AB'ye uyum çalışmalanııın gelecek yıl içinde sonuçlandırılmasının Türkiye açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu arunısattı. CHP liden Deniz Baykal da mesajında, ekonomik sıkıntılara dikkat çektı. Yaşanan ekonomik sıkıntının temelinde hükümetin uyguladığı ülke gerçeklerine ters politıkanın yattığını belirten Baykal, "Bayramda halkımı/ın geçim zorluklannı, insanlanmuın intihara varaıı huııahmlanm, çoeuklanmızın boynu büküklüğünü, analann, babalann çaresizüklerini görmek fevkalade hiizün vericidir" dedi. Türkiye'nin kurtuluşunun "hükümetten kurtulmaktan" geçtiğinı vurgulayan Baykal, sorunların CHP ıktıdannda aşılacağını savunarak "Bugünlerin çok vakın olduğunu görüyorum^ dedi. ÜYP liden Tansu Çiller, ülkenin içinde bulundugu ekonomik darboğazın aşılacağını kaydederek ulusun kendi gücüyle yeniden ayağa kalkacağını söyledi. 5 BİN K.ÖY YOLU KAPALI 5 ASKER ŞEHİT OLDU «*.•> • *rmikTrii; *m u Mutfak harcaması • ANKARA(AA)Hakış'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyon istatistik bürosunca yapılan araştırma sonucu, 15 Kasım14 Aralık döneminde dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcaması 335 milyon 617bin9201iraya yükseldi. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasında, bir önceki ayagöre yüzde4.1 oranında artış oldu. Kar altında bir bayram Yurt Habcıieri Servisi Yoğun kar yağışı özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı durdurma noktasına getirdi. Bazı kent merkezlerinde bile kar kalınlığı yarım metreyi bulurken bölgede yaklaşık 5 bin köye ulaşılamıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 gün önce başlayan kar yağışı özellikle Erzurum, Ağrı, Kars, Bingöl, Iğdır, Ardahan, Hrzincan ve Muş'ta etkili oldu. Kar kalınlığı Palandöken Dağı'nda 1.5 metreyi aşarken Sankamış'ta 1 nıetre, Ağrı kent merkezınde 45, Erzurum'da 40, Muş'ta 30, Kars'ta 20, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da ıse 10 santimetre olarak ölçüldü. Kent merkezlenndeki toplu taşıma araçları güçlükle hizmet verirken şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler saatlerce rötar yapmak zorunda kalıyor. Erzurum Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaklaşık 5 bin köy yolunun kapalı olduğunu belirttiler. Şeker Bayramı kazalarla başladı Yurt Habeıieri Servinın, otobüsün, zemini karsiŞeker Bayramı öncela kaplı olan yolda zincir sinde yurtta meydana getakmaması ve aşırı hız len trafik kazalannda 15 yapması nedeniyle meykışi öldü, 52 kışı yaralandana geldiği bildirildi. dı. Kayseri'de, bayram taYaklaşık 10 nıetrelık şatili için nıemleketlerine rampole yuvarlanan otogiden askerleri taşıyan büste bulunan askerlerotobüsün devnlmesi soden Ramazan Ateş, Ahnucu meydamet Ayverdi, na gelen kaYakup Kazada, 5'i asrakaya,Enker 6 kişi ölgin Acar ve dü, 38 kişi Tuna tlbay yaralandı. şchit oldu. Otobüste Hakkâri muavinlik Komando yapan Fevzi Tugayı, YükÇetin de kasekova Sınır zada yaşaTugayı ve mını yitırdi. Van Sınır TuKayscri'deki kazada Kazada yagayı'ndagöyanüanan askcr Muralanaıı 37 rev yaptıklarat Bağcı bir yakını için askerve oton belirlenen hazırladığı bayram büs şoförü askerlen karünı gönderemedL Doğan, Erbayram tatili ciyes Üniiçin nıemleversitesi Tıp Fakültesi ketlerine götüren Halil Hastanesi'nde tedavi alDoğan yönetimindeki 66 tına alındı. FF 802 plakalı otobüs, dün sabaha karşı KayseYurdun diğer bölgeleriMalatya karayolunun rinde meydana gelen tra28. kilometresinde şaranıfik kazalannda ise 9 kişi pole yuvarlandı. Kazaöldü, 15 kişi yaralandı. 3 prefabrike yandı • ADAPAZARl (AA) Adapazarı'ndaki TürkJapon prefabrike köyünde çıkan yangında 3 konut tamamen yandı. Rahmi (41) ve Nurten Dayanç (33) çiftinin oturdukları 555 No'lu konut ve içindeki eşyalar, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Kıvılcımlann sıçraması sonucu 553 ve 554 No'lu boş prefabrike konutlann da kullanılamaz hale geldiği yangın, Adapazarı Büyükşehir Beledıyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. gavşat yolu kapandı Artvin'in Şavşat ilçesi ile Ardahan arasında ulaşımı sağlayan yol Sahara Dağı mevkiınde yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Isparta Davraz Dağı'nda ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Bolu'da, önceki gün başlayan kar yağışı dün ycrini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Kar nedeniyle kapanan 465 köy yolundan 34O"ı ulaşıma açıldı. Ankaraİstanbul karayolunun Bolu Dağı kesiminde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken trai'ik ekiplerı sürücüleri yoldaki "gizli bu/.lanına" tehlikesine karşı uyardı. Meteoroloji uzmaııları bugün ve yann, batı ve orta, çarşamba günü ise bütün bölgelerde yağış beklendiğini belirttiler. UZMANLARDAN UYARİ Kaçakçılığa darbe • ANKARA(ANKA)Akaryakıt kaçakçılığına büyük darbe vuruldu. Gümrüklerde, 2001 yılı içinde toplam değeri 46 trilyon TL civarında olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, kaçakçılığın kökten kurutulması için karayoluyla akaryakıt taşıma sisteminin değiştirümesi ve "boru hattı"yla taşıma sistemine geçilmesi gerektiğini bildirdi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın toplam değeri ise 46 trilyon 92 milyar 631 milyon 109 bin 517 TL olarak hesaplandi. 7'DEN 70'E IIKYKC AN Eminönü Mevdaıu'nda alışveriş izdihamı vardı. Yakınlannı sevindirmek istcyenler ucuz akşverişe yöneldiler. (üstte) üevlet Bakanı Ilasaıı Ccmici ve Ankara Valisi Yahya Gür, Sosyal Ilizmetlcr ve Çocuk Esirgemc Kurumu'na bağlı Keçiören Atalürk Çocuk Yuvasrnı ziyaret etti. Gemici, tek tek çocukların bayramlanm kutlayarak çeşitli hediyeler verdi (Altta solda). İzmir'de ise Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ve sanatçı Metin Akpınar Gürceşme Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret ettiler. (Fotoğraflar: VEDAT ARIK, KEREM GEZER, AA) Beslenme değişikliği sorun yaratabilir İstanbul Haber Servisi Ramazan ayı boyunca akşanı ve gece yemek yemeye alışanlann birdenbire tatlılar, börekler tüketmesinin sağlık sorunlanna yol açabıleceği belirtiliyor. Dengeli beslenmenın bozulduğu bayram günleri, 30 günlük orucun arkasından daha da dikkat edılmesi gereken bir dönem haline geliyor. lnsanların aşın yemek yeme eğilimıne gırdığı Şeker Bayramı'nın vazgeçılmezleri olan şerbetli tatlılar, çıkolatalar, akide şekerleri pek çok insanın bayramı hastanede geçirmesıne neden olabiliyor. Bayramda, pek çok diyabet hastasının kan şekeri yükseliyor, tansiyonlar fırlıyor, vücudun dengelen altüst oluyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi lbni Sina Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Serpil Tüzüner, özellikle oruç tutanların bayramda dikkatli ve dengeli beslenmesi gerektiğini söylüyor. Ramazan ayı boyunca normal öğün dışında yemek yiyen bireylenn viicutlannın bu sürede yenı sısteme uyum göstereceğıne dikkat çeken Tüzüner, bayramda insanlann normal yemek düzenine döndüklerini, ancak vücudun buna ayak uyduramayacağını belirtiyor. Tüzüner, bu durumda insanlann kilo alabileceğini vurguluyor. însan seli satıcılann yüzünü güldürdü ALPERİZBUL "Al beş miryon", "Al ağabey al yedi buçuk", "Yetişen alıyor, koş üç milyon" diye bağınyor tezgâh üstündeki satıcılar. Sesleri insan selınde kayboluyor. Eminönü Meydanı'nda izdıham var. İnsanlar bir gün sonraki bayrama hazırlanıyor. Şeker Bayramı'nın arifesinde Eminönü Meydanı'nda alışılmış bir görüntii var. Tezgâhlarda çakmaktan eşofmana, traş fırçasından fotoğraf albümüne, dolnıa sarnıa makınesine. binbir çeşit ürün, tezgâhlann etrafında ise genelde işçi ve memur kesiminden dargelırlı yurttaşlar. Bayram öncesi artan alışveriş bazı satıcılann yüzünü güldürmüş. Sergisindekı ayakkabıların bitmesine canı sıkılan Reşat adlı satıcı, "Satışlar iyi gitti. Getirdiğimiz tüm ayakkabılar bitti. Ancak nıal getiremiyoruz. Bu saatte burayı terk edeceğiz. Yazık oluyor" diye yakınıyor. Tezgâhındakı eşofmanları satnıak için soğuk havaya karşın, sabahın erken saatlerinden beri nıeydanda olduğunu anlatan Selahattin Ö/demir ise "Nerede gcçen bayramlar? Eskiden bayrama 15 gün kala başlardı alışveriş. Bu sefer mal tezgâhta eskidT diye konuşuyor. Bu sırada 1617 yaşlannda bir delikanlı babasını yönlendiriyor: "Baba, bak beninı istediğim kazaklar şurda. Okulda herkes bunlardan giyiyor." Belediye olobüslerımn durağına ve iskelelere giden altgeçit çekiyor dıkkatimızi bir ara. tnsanlar altgeçidin öniinde kuyruk olmuş karşıya geçebilmek ıçın. Bu arada bacak kadar boyuyla, babası kendısıne seslenirken adının lsmail olduğunu öğrendiğimiz bir afacan, kaybolduğunu düşünerek, korku ve şaşkınlık dolu gözleriyle bakıyor çevresine. Ağladı ağlayacak derken babası geliyor tutuyor elınden lsmail 'in. Güvercinler için yem satan teyze ise "kuru kalabahk" diye niteliyor meydanda dolaşanlan. "lliçbir şey satamadım oğuL Bilseydim gelmezdim bu soğukta* diye yakınıyor. Adını sorduğumuzda ıse "Ayşe, Fatma, Fadinıe. Ne istersen o olsun" diye yanıtlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog