Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

16ARALIK2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sağlık Bakanı Durmuş'un yengesinin terfi ettirildiği özel sınava Sezer müdahale etti sınavına inceleme Dönemin Dış Ticaret Müsteşarı Kürşat Tüzmen'in sekreteri Öznur Kılıçay, Müsteşar Yardımcısı Haluk Ayhan'ın sekreteri Türkan Palabıyık, Personel Dairesi Başkanı Hiiseyin Şahin'in sekreteri Nergül Çağlaroğlu, Personel Dairesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğuzhan'm sekreteri Songül Salkaya, Ihracat üenel Müdürü Soner Maşa'nın sekreteri SerapÖzdemir, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Mehnıet Demirel' in sekreteri Zehra Ceyhan'ın da katıldığı ve "açıklanmayan sonuçlara bağh olarak" kazandığı sınavda, gerekli olduğu halde, 2 yıllık deneyim koşulunun aranmadığı, yanıtlar için de kurşunkalcm kullandırıldığı bildirildi. Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslanna Dair Genel Yönetmelik'e aykın biçimde gerçekleştirılen sınav sonrasında, 15 gün içinde aç\klanması gereken sonuçlann bildirilmediği, buna karşın Dış Ticaret Müsteşarhğı üst yönetiminin yakınları, sekreterleri ve Bakan Durmuş'un yengesı Beyhan Durmuş'un kazanmış mualemesi görerek sözlü sınava alındığı kaydedıldı. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda 2000 yılı ekim ayı içinde gerçekleştirilen ve açıklanmayan sonuçlara dayanılarak bürokrat ve bakan yakınlannın sözleşmeli personel statüsüne yükselmesine neden olan sınav, Cumhurbaşkanlığf nı da harekete geçırdi. Sınavla ılgıli usulsüzlüklerın açığa çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın talımatıyla, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye gırdığı ve sınavla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. POLT1İKA GÜNLÜĞC IIİKMET ÇETİNKAYA Gît, Bir Daha Gelme!.. PRAG Sessizliğın biryanındagülümsemeyoktu... Duşlerin ağırlaşmış dünyasında kutsama duygusuna dönüşüyordu öfke... Theodore Roethke'nin kuzeye uzanan yolu Prag'dan geçiyordu... Irmak kıyısında dolaşmışlardı bir süre. Gece sessızdı. Ay bulutlann arkasına saklanmıştı... önce tüm yüzlerden düz bir çizgi geçmişti. Viyana'dan trene binmış Prag'da inmişti ikisi de... Kadın kırmızı şarap içiyordu, yeşil renkli sedirin üzerınde. Kış kendi yapraklarını yiyordu... Paul Celan, bir Viyana akşamını yaşıyor gibiydi Prag'da... Kadın ayağa kalktı birden... Gözlerini kıstı... Dedi ki: "Penceredeyiz sarmaş dolaş, kendimizi seyrediyoruz sokaktan: vakit erişti, herkes bulsun bunui. Artık çiçek açma zamanıdır taşın, yüreğınse tedırgınlik zamanı, Zamanıdır, zamanı gelmenin Artık zamanıdır." Paul Celan sigarasından derin bir nefes çekti... Kadının gozlerinin içine baktı... "Nıye kaçırıyorsun gözlerini benden!" Kadın kukredi: "Ben odada aynı havayı solumak istemiyorum senınle!" Paul Celan: "Kalkıp gitmemı mi istiyorsan evinden?" Kadın "hayır" deyip kendini Paul'ün kollanna atacaktı... Atmadı!.. Inadını sürdürdü: "Evet gıtmenı ıstıyorum! Git ve bir daha gelme..." Tutku adım başına büyüyordu... O bitmeyen aşk kadının kirpiklerinde yeniden filizleniyordu... Beş on dakika geçti!.. Kadın pencereden dışarıyı seyrediyordu... Tam bu sırada Vasko Popa'nın sesi duyuldu: "Senin gözlerin olmasa gökyüzü inmez ıssız evimize hiç HACER BOYACIOĞLIJ ANKARA Sağlık Bakanı Osınaıı Durmuş'un yengesı Beyhan Durmuş'un usulsüz biçimde terfi ettirilmesine neden olan sınavın, Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'ın ıstemi doğrultusunda üevlet Denetleme Kurulu'nca incelemeye alındığı öğrenildi. Durmuş'un maaşının 300 milyon liradan 1 milyar liraya yükselmesine neden olan sınavdan, Dış Ticaret Müsteşariiğı üst yönetimine bağlı bulunan sekreterlerin de yararlandığı bildirildi. Yönetmeliklere aykırı bir biçimde gerçekleştirilen sınav sonucu ter • Durmuş'un maaşının 300 milyon liradan 1 milyar liraya yükselmesine neden olan yönetmeliklere aykırı sınavdan, Dış Ticaret Müsteşarhğı üst yönetimine bağlı bulunan sekreterlerin de yararlandığı bildirildi. Kırcı al istiyor • AINKARA (AA) Bahçelıevler katliamı hükümlüsü, Susurluk davasının sanığı Haluk Kırcı, 4616 sayılı Şartla Salıverılmeye, Ceza ve Davaların Ertelenmesıne Dair Yasa'dan yararlanmak için başvurdu. Kırcı'nın avukatı Hüseyın Ayan tarafından yapılaıı başvuru önünıüzdeki giinlerde Ankara'daki ilgili ağır ceza mahkemesince karara bağlanacak. fi ettirilenler arasında Dış Ticaret Müsteşarı Kürşat Tüzmcn'in sekreteri Öznur Kılıçay da bulunuyor. Dış Ticaret Müsteşarhğı'nda 2000 yılı içinde gerçekleştirilen "programcıveçözümleyici" sınavına katılan Bakan Durmuş'un yengesi Beyhan Durmuş'un, yönetmelik gereği katılması gereken kurslara katılmadığı ve bilgisayar konusunda da uzmanlığı bulunmadığı, buna karşın sınav sonrasında "başardıymış" gibi terfi ettirildiği belirlendı. MHP'NİN KARŞI RAPORU Hastanede arama • İstanbul Ilaber Servisi Tutuklu bulunduklan Kartal Özel Tip Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldıkları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araşürma Hastanesi'nde uzun süredir ledavi gören işadamlan Cavit Çağlar ile Dınç Bilgın'in, hastanedeki koğuşlaıında arama yapıldı. Karlal Özel Tip Cezaevi Savcısı Mehmet Alı üğuz tarafından Bilgin ve Çağlar'ın koğuşlarıııa düzenlenen baskında suç unsuruna rastlanmadığı bıldınldi. Avrupa 312 'de daha ağır davramyor EMİNE KAPLAN ANKARA Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Türk Ceza Yasası ile Terörle Mücadele Yasası'nın bazı maddelerinin değiştırilmesine ilişkin yasa tasansı, hükümette görüş aynlığına neden oldu. MHP lideri Devlet BahçeH, hukukçu kurmaylarma tasanyı incelettirirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnid, TCY'nin 312. maddesiyle ilgili bir raporhazırladı. 312. maddenin "düşünce açıklaması değiL, şiddete açıkça tahrik ctnıe suçu" olduğunıı belırten Yahnici, AB ülkelerinde benzer suçlar için Türkiye'den çok daha sert, ağır hükümler ve cezalann uygulandığını kaydetti. Raporda, bazı Avrupa ülkelerindeki uygulamalar şöyle sıralandı: Fransa: Fransa Basın özgürlüğü Yasası'na göre, tahrıkin etkisini göstermesi durumunda tahrik yapan kişiye tahrik 'HP, Adalet Bakanı edilen suçu işleyen kişilerle aynı ceza Türk'ün hazırladığı verilmekte, tahrik 'düşünceye özgürlük etkisini göstermemişse özel bir ceza öngörülmektedir. Söz konusu hükümler 312. maddeyle büyük benzerlikler içerirken daha da ağır yaptırımlar getiriyor. Almanya: Alman Ceza Yasası'nın 130. maddesine göre, kamunun sulh ve sükununu bozmaya elverişli şekilde halkın bir kesimıne karşı nefrete tahrik 3 aydan 5 yıla kadar hapis; aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ıse milli, ırksal, dini ya da etnik aidiyeti ile belirlenen bir gruba karşı nefrete tahrik eden yazılan basın aracılığıyla yayan kimsc 3 yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılmaktadır. ttalya: Italyan Ceza Yasası'nın 417. maddesine göre, çeşitli toplum kesitlerini dın ve diğer benzeri faktörler kullanılarak birbiri aleyhine suça teşvik etme eylemi 6 aydan 5 yıla kadar cezalandınlıyor. Yunanistan: Kamu barışını bozacak şekilde halkı şıddet hareketlerı ışlemeye veya vatandaşlar arasında kırgınlık ve uyumsuzluk yaratmaya yönelik tahrik ve teşvik eylemlen ıki yıla kadar hapisle cezalandınlmaktadır. • •* Savaşı ancak kadınlar durdurabilir İnsan Haklan Derneği (tHD) İstanhul Şubesi iiyesi kadınlar, savaşı Zincirlikuyu Mezarlığfnda protesto ederek, tüm kadınlan mücadele etmeye çağırdılar. Savaşın "yeni ölümler" deınek olduğunu anımsatmak amacıyla mezarlıkta açıklama yaptıklannı vurgulayan kadınlar, "Savaş ölümdür" ve "Savaşı ancak kadınlar durdurabilir" yazüı dövtder taşıdılar. Burada konuşan tHD İstanbul Şul>esi Başkanı Avukat Eren Keskin, savaşlara erkeklerin karar verdiğini savunarak, bu savaşlan da ancak kadınlann durdurabileceğini ifade etti. Keskin, "Bizler insan haklan savunucusu kadınlar olarak tüm dünya kadınlannı 'savaşa hayır' diyerekscslerini birleşürmeye çağınyoruz" dedi. (Fotoğraf: ECEVİT K1L1Ç) Senin gülüşün olmasa duvarlar yaşanmaz gözlerinde hiç Senin kuşun olmasa salkım söğüt geçmez eşiğimizden hiç Senin ellerin olmasa gecelemez düşlerimizde hiç" Paul, uzak ve solgun çocukluğundan sıyrılıp Viyana günlerine gidiyordu... Prag'da hava soğuktu!.. Kar üç gündür yağıyordu!.. Kadın, pışmandı ama "gitme kal" demiyordu... Paul, Inatçı" dedi içinden ve ekledi: "Beni sınırsız seviyor!" Paul, kadının saçlarını okşamaya başladı... Kadın, yalancıktan öfkelendi: "Dokunma bana!" Paul, "Peki" dedi, "Sen istemiyorsun beni, giyınip gideyim..." Kadın, "Cehenneme kadaryolun var" diye ikinci kez kükredı: "Gidersen git... Ama beni bir daha göremezsin..." Yine o ses duyuldu: "Avuçlarında senin güneş suyu içer kuşlar Oralarda bir tek avcı yoksa kuşlar mavi boz çıkıp uçarlar gözlerimizden" Her ikisinin de bedenleri alev alev yanıyordu... Birbırlerine delice birtutkuyla sarıldılar... Sanki dünyanın eksenı gıcırdıyordu... Umarsız bir bulut çıçeklerın üzerine düşüyor, inatçı aşk dalga dalga büyüyordu... O gece Prag'da, Viyana da, Paris'te çiçek kokularıyla doluydu tüm odalar... Akşam ise çoktan çökmüştü sokaklara!.. Mimoza satan kız çocuklarının soluğu kesilmişti!.. Prag'da kar dinmemişti!.. hikmet.cetinkayauicumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Arseven döndii • istanbul Haber Servisi Cenevre'deki "Mültecılerin Statüsüne llişkin 1951 Sözleşmesi"nin, 1967 protokolüne tarafolan devletlerin bakanlarının bir araya geldiği toplantıya kalılan Devlet Bakanı Nejat Arseven, yurda döndü. Arseven, toplantılar sırasında görüijtüğü ülkelerin bakanlanna, Tiirkıye'nin insan hakları alanında son dönemde sağladığı ilerlemeler ve gcrçekleşthdiği anayasal rcformlar hakkında bılgı verme fırsatını bulduğunu paketi'ni incelemeye aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yahnici, AB ülkelerinde benzer suçlar için Türkiye'den çok daha sert, ağır hükümler ve cezaların uygulandığını kaydetti. EMF'nin istediği paketin uygulanması için tasan hazııiandı Yeni yetki yasası yolda Türban tepkisi • ANKARA(AJNKA)SP, kamuda pantolon yasağının kaldırılmasına, "Kadın memur pantolon giyebiliyorsa ncdcn başörtüsii takamasın" diye tepki gösterirken türban serbestisi için yeniden atağa geçme kararı aldı. Parti yöneticilerince konu, "Kadın memur pantolon giyince rejim yıkılmadıgına göre başörtüsii takınca da yıkılmayacakhr. Ama hâlâ birileri çıkıp 'Üniversite öğrencileri ve memurlar başörtüsü takınca rejim yıkılır' derse biz de 'Pantolon rejimi sağlamlaştınyor, başörtüsü yıkıyor' deriz" ifadeleriyle değerlendınldi. İJffl rulu'nda imzaya açılan tasannın kıçeye tabı kuruluşlann bölge müANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sa zamanda TBMM'ye sunulmadürlüklerininkapatılması amaçla Hükümet, IMF'nin istediği tası, yılbaşından sonra da yasalaştınıyor. Buna göre, Köy Hizmetlesarruf paketindekı önlemler için gerılması bekleniyor. IMF'ye sunuri Genel Müdürlüğü ve diğer merrekli yasal değişiklikleri lan 10. gözden geçirmeye ilişkin kezi devlet binm ve kurumlarının TBMM'deki tartışma sürecınden ek niyet mektubunda da tasarruf bölge idarelerınin işçıleri, ekipkaçırarak gerçekleştirebilmek için paketine ilişkin yasal düzenlememan ve sorumluluklan zaman içinyetki yasa tasansı hazırladı. Bakanlerin Ocak 2002'de çıkarılacağı tade il özel idarelerine kaydırılacak. lar Kurulu'nda imzaya açılan taahhüt edildi. Işletme ve bakım giderlerinin dasarının yılbaşından sonra ha düşük maliyetle gerçekTBMM'de göriişülmesi leştirilmesi için görev ve bekleniyor. Tasarının, "kamu kurumlaruun yeJJakanlar Kurulu 'nda imzaya açılan tasannın kaynakların yerel yönetimlere kaydınlması süreci iveniden yapılandırılması, "kamıı kurumlarmm yeniden yapılandırılması, dilikle başlatılacak. Böyctkin ve verimli çalışdrıletidn ve verimli çaltşttrümast" ifadesıyle ucu açık lece bakanlık ve kurumlamasT ifadesıyle ucu açık ve geniş kapsamlı düzenlendiği öğrenildi ra rransferler 300 trilyon live geniş kapsamlı düra azaltılacak. zenlendiği öğrenildi. Hükümet, devletin küçültülmeTasanda hangı yasalarda değiTasarıyla gönüllü emekliliği si çerçevesinde IMF'nin 11. gözşiklik yapılacağı yer almazken ''kaözendirmcye yönelik olarak emekden geçirmeye ilişkin 3 milyar domu kurumlannın yeniden yapılan liliği gelenlerin aynlmaları için ikların koşulu ve yeni standby andınlnıası, etkin ve verimli çalıştınl ramiyelerin fazla ödenmesı gibi laşmasının temeli olarak gördüğü nıası" ifadesıyle geniş bir kapsam teşvik edici düzenlemeler, kamu tasarruf paketini yaşama geçirebilöngörüldü. Tasarıyla, ilk aşamada personeline yönelik düzenlemelemek için yetki yasa tasarısı çıkar400 trilyon liralık tasarruf sağlarin de gündeme gelebileceği belirmaya hazırlanıyor. Bakanlar Kunacağı öne sürülen konsolide büttildi. • •• IRMIKI AYDIN ENGlN aengin(a doruk.net.tr "adil" bir karar vermektır. Peki hangi aday yeğlenirse karar "ad//"olur? Sorunun bence çok yalın bir necek. alan bir rektör adayı dururken yanıtı var: Dahası, bir önceki dönem sadece 886 oy alanı seçmenin rektörlüğü sırasında "bütün ünidemokratik geleneklere aykırıYÖK düzeninde "adil" bir kaversitenin değil, dar bir grulığı vurgulanacak. "Madem böy rar mümkün değildir. bun rektörü olduğu" eleştırısi lesıne bir atama yapılacaktı, o YÖK bize 12 Eylul'un armaöne çıkarılacak. Rektörlük sezaman niye seçim yapıldı; kos ğanı. 12 Eylül generallerı, öluçimleri sırasında "Bana oy ver koca bir akademisyenler topmüne ürktükleri "düşünen Türmeyenlerya bölücüdür, ya ge luluğu ile alay mı edildi" diye kiye"n\n kaynağını kurutma karicidirya ikinci cumhuriyetçıdır" sorulacak. rarındaydılar. O yüzden "duiddiası anımsatılıp "Yani şimdi şünmeyen, düşünmesi, sorguVe bunları sorup savunanlar İstanbul Üniversitesi'nde 899 yerden göğe haklı olacaklar. laması yasak bir üniversite" ya(886+13) 'ya gerıcı, ya bolücü ratmanınyolunu aradılar ve bulÇankaya Yargıcı üniversite ya da ikinci cumhuriyetçi' mi dular: YÖK! oylamasında sonuncu, YÖK var" diye sorulacak. oylamasında birinci olan ProCumhurbaşkanı Ahmet Necfesor Dinçer Uçak'ı rektör ataDahanında dahası, "10Aradet Sezer ne karar verırse verlık akşamı göreceğiz bakalım. sa bu sefer kıyamet değıl kızılsin kimsenin tartışmaya hakkı ca kıyamet kopacak. 13 oyluk İstanbul Üniversitesi'nde 10. yok. Bu yasal bir karar olacakYıl Marşı mı söylenecek, PKK bir desteğe sahip bir rektörün tır. Ama adil bir karar da olmamarşı mı" sözlerı anımsatılıp İstanbul Unıversitesi gibi kos yacaktır. Çünkü adil bir karar koca bir bilim yuvasını nasıl yö mümkün değildir. PKK marşı söyleme hevesleri neteceğı ve ne hakla yönetecekursaklarında kalan 899 Tartışacaksak adaylardan (886+13) öğretim üyesıne şim ği sorgulanacak. hangısi rektör olmalı gibi bir di ne yapılacağı sorulacak. saçmalığı değil, YÖK denen Ve bunları sorup savunanlar utancın varlığını hâlâ sürdüreyerden göğe haklı olacaklar. Ve bunları sorup savunanlar bilmesini tartışalım. • •• yerden göğe haklı olacaklar. Ancak YÖK'süz bir üniversiEeee? Yok, Çankaya Yargıcı tercihıte dünyasında böyle bir seçim ni Prof. Parlak'tan yana kullaŞimdi n'apsın Çankaya Yar(neresi seçimse) kepazelıği yanırsa yine kıyamet kopacak. gıcı? şanmaz. Koskoca üniversıtede 1268 oy Yargıçlık mesleğinin gereği, Kazayla öldürdü • KUŞADASI(AA)HAÜEP Kuşadası Ilçe Başkanı Şahin Koç (51), ruhsatlı av tüfeğini temizlerken kazayla elinin tetığe dokunması sonucu imam nikâhlı eşı (Jülsün Polat'ın (47) yaralanmasına yol açtı. Önce Kuşadası Devlet Hastanesı'ne kaldırılan Gülsün Polat, daha sonra lzmir Atalürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polat, doktorlann müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Şahin Koç, "Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla çıkanldığı ınalıkenıece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çankaya Yargıcı'nın önünde üç ad var. İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak içlerinden birini seçmesi gereken üç ad. Biri şimdiki rektör, Profesor Kemal Alemdaroğlu. Üniversitedeki oylamada 1286 oy aldı. YÖK'teki oylamada ise 15 oy. Ikincisi Profesor Mesut Parlak. Üniversite öğretim üyeleri ona 886 oy verdiler; YÖK üyeleri ise ancak dördüncü turun sonunda 11 oy. Sonuncusu Profesor Dinçer Uçak. Üniversiteden sadece 13 oy alabıldı; YÖK'te ıse en çok oy alan oydu: 16 oy. Yasa gereği YÖK, altı aday (öteki üçü birer oy almışlardı. Kimi aday değildı, kimi kendine vermişti. Yani adaylıklan ciddi değildi) arasından oylamaya katılan YÖK üyelerinin yarısından bir fazlasını aşmak koşuluyla en çok oy alan üç adayı Cumhurbaşkanı'na bıldirdi. Üniversite oylamasındaki sırayla yazarsak: Prof. Alemdaroğlu, Prof. Parlak, Prof. Uçak. YÖK oylamasındaki sırayla yazarsak: Prof. Uçak, Prof. Sezer Kimi Rektör Seçsin? Alemdaroğlu, Prof. Parlak. YÖK Yasası uyarınca bu sıralamaların yasal hiçbir anlamı ya da önemi yok. Çankaya Yargıcı önüne konan bu üç addan birini İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atayacak... Şimdi tartışılan Çankaya'nın seçimi. Sahi Çankaya Yargıcı bu üç adaydan hangisini seçmeli? • •• Falcılık yapmanın âlemi yok. Birkaç gün sonra Çankaya yargısını açıklayacak ve göreceğız. Ama adım gibi bilıyorum; Çankaya'nın kararını açıklamasının ardından seçim öncesınde olandan, YÖK oylamasının ardından yürüyenden çok daha yoğun bir tartışma patlayacak. Çankaya Yargıcı, Prof. Alemdaroğlu'nda karar kılsa; İstanbul Üniversitesi'nin başına bir "intihal" (=başkasının kıtabından kaynak göstermeden aşırma) sanığı rektör seçıldi, de Cenazeler getirildi • İstanbul Haber Servisi Avrupa'ya kaçak yollarla girmeye çalışırken lrlanda'da bir TlR'a YÜklenmiş konteynerde yaşamlannı yitiren İmam, Berker ve Sanıye Gürel'ın cenazeleri yurda getirildi. Türk Hava Yollan'na ait uçakla Londra'dan getirilen cenazeler, dün akşam havayoluyla Gaziantep'e götürüldü. Uyuşturucuya karşı işbirliği • İstanbul Haber Servisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatf nca (ACîlT) düzenlenen "Orta Asya'da güvenlik ve istikrarın arttırılması ve Terorizme karşı kapsamlı çabalann güçlendirilmesi" konulu konferansa katılan Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet (,'ay, Kırgızistan'dan döndü. Çay, konferansta, "uluslararası terorizmin en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu pazarının kontrol altına alınması için gerekli işbirliğinın geliştirilmesi" konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Tuksavul'un katîl zanlıları • İstanbul Haber Servisi Beyoğlu'nda 9 gün önce öldürülen bar işletmecisi Cevat Tuksavul'un katil zanlıları oldukları gerekçesiyle Çorunı'da yakalanan 2 kişi, Istanbul'a getirildi. Tuksavul, Cihangir'deki evinde 6 Aralık gecesi boğularak ve bıçaklanarak öldürülmüşrü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog