Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16ARALIK2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kara mayınları için yeni cihaz • MEXICOCITY(AA) Japonya'mn başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında bulunan Yamanashi vilayetindeki Yamanashi Hitachi Kenki adlı inşaat makinelcri pazarlama şirketi, kara mayınlarını temizleyici cihaz geliştirdi. Japonya'mn ilk kara mayınlan temizleme cihazıyla mayınlar, insan eliyle temizlenmeye kıyasla 20 mislı daha süratle ortadan kaldınlabilecek kapasitede. SÖZ ÇİZGİNİN '.ii > \ 1 . ' . ' ı ' r » > • ' . , ' Turhan Selçuk ÇÖZÜME KATILAMIYORLAR Gençler gelecekten kaygı duyuyor İSTANBUL (AA) Istanbul Vakfı tarafindan Istanbul'daki lıse öğrencılen arasında yapılan bir araştırma, gençlerın büyük bölümünün mevcut durumunu iyi görmedigini ve geleceğe ılışkın önemli kaygılar taşıdığını ortaya koydu. Istanbul Vakfı'nca, ılın çeşıtlı bölgelerınden nüfııs yoğunluğu göz öııüne alınarak seçılen toplam 66 mcslek, normal, özcl vc azınlık hsesinden 1100 öğrenci üzerınde, lıse gençlığınin profili ve sorıınlarını ortaya koynıak amacıyla araştırma gerçekleştirildı. Araştırmaya göre, gençlerın yüzde 53 ü "gelecek ve güven kaygısı" taşıyor, yüzde 43'ü durumundan memnuıı değıl, yü/de 42 sı de geleceğını "kötü" görüyor. öğrencilerın yüzde 30'u ülkenın en önemli sorununu "enflasyon ve hayat pahalıbgT, yüzde 18'ı"egitiın ve kültür düzeyinin diişükliigü", yüzdc I6'sı "gelir dağılımındaki adaletsi/Jik", yüzde 5'i de "madde bağımlıbğı" olarak göstcrdı. Araştırmaya ilışkın raporda ise Istanbul'daki lıse gençliğinin genel anlamda ülke ve özelde kendı sorunlarının farkında olduğu, ancak gençlerın bunların çözümünde etkin katılım sağlayabilecek yeterlıkte donatılmadıkları ve cğitilmediklerı belirtildi. Raporda, "tstanbuPdaki lise gençliğinin, sorunlan büyük oranda teşhis edcbilnıe ve kısınen çözünı öngörebilme yeteneğine sahip oünasına rağmen, gerckli psikososyal donanımdan ve ıııotivasyondan yoksun oluşu, sosyal katılımlannı engelleınektedir" denildı. Polis bandosu kaset çıkarıyor • İSTANBUL (AA) tstanbul Emniyet Müdiirlüğü bünyesinde bulunan ve gencllikle meslektaşlanmn cenaze törenlerinde çaldıklan marşlarla tanınan Polıs Bandosu, kendi bestelerinden oluşan kaset ve CD çıkarmaya hazırlanıyor. Şef Sadık Yavuz, kaset, CD ve konserlerden elde edecekJen gelirin tamamını şehit ve gazı polislenn ailelerine yardım olarak vermeyi düşündüklerini dıle getirdı. Yetişkinlene okuma kursu • ANKARA (ANKA) Mılli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer tarafindan başlatılan "Ulusal Eğitıme Destek Kampanyası" kapsamuıda yürütülecek çalışmalara ilişkin bir genelge yayımladı. Bakanlık, tünı vatandaşların okuryazar hale getirilmesine yönelik olarak ilköğretim okullarında da kurslar açılmasını kararlaştırdı. tlköğretim okullannın tamammda, yetişkinlere yönelik okumayazma kurslan düzenlenecek. ÇOCUK FAKİR ÇIPLAKL M»*!.'"'*'. Temlzllk taraması • tstanbul Haber Servisi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül başkanlığındaki /.abıta ekipleri, ilçedeki fınn, pastane ve lokanta gibi gıda imalathanelerini denetledi. Esnaftan temiz olmalannı isteyen Sarıgül, "Amacımız, ceza yazmak değil. Denetlediğimiz yerlerin birçoğu iyi, aralannda sayılan az da olsa kötü yerler var. Bunlara uyarılarda bulunacağız" dedi. Kitap için kişi başına yılda yalnızca 2 dolar harcıyoruz Gönüllü itfaiyeciler • tstanbul Haber Servisi tstanbul'daki itfaiye ıstasyonlannda, "üönüllü itfaiyeciler" projesi kapsamında önümüzdeki 2 ay içinde, üniversite öğretim üyelerinin de aralannda bulunduğu sivillerin nöbet tutmaya başlayacağı belirtıldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Sabri Yalın, yangın ve doğal afetlerde profcsyonel yardım ekipleri gelinceye kadar kendini kurtarma ilc başkalarını kurtarma çalışmalanna katılma konusunda dileyen herkese eğitim vermeyi amaçladıklannı söyledi. Okumayı sevmiyoruz taya koydu. Haberde, dünyada gelışmışlik çıtasının parametrelerı arasında okuma yazma bılenlerin oranının eski bir kategorik aynm olarak kabul edildığı, şimdi gelişmişliğin ölçüsü olarak "bireyin bir yıl içinde kitap vb. 'üriinler' için yaptığı harcama miktannın veri kabul edildiği" vurgulandı. Haberde dıkkat çcken bilgi ve ıstatıstikler şöyle: • 1999'da yapılan bir araştırmaya göre, evine günlük gazcte almayanlann oranı yü/de 59, dergı almayanlann oranı yüzde 88. • Knz döneminde kitap, en çabuk vazgeçilen ürünler, en çabuk kısıntı yapılan bütce kalemleri arasında. Bütçesınden kısıntı yapmaya karar veren aılelerın yüzde 11 4'ü kitap ve gazete alnıaktan vazgeçıyor. Kjtap ve gazete okumaktan en çabuk vazgeçen meslekler, emekliler (yüzde 13.5), esnaf (yüzde 12.7) ve sanayicitüccar (yüzde 12.6)şeklinde sıralanıyor. • Istanbulluların yüzde 6O'ı düzenli gazete okumazken kitap okumayanlann oranı yüzde 68.5. • Kitap okuma alışkanlığı en yüksek meslek grupları, eğitim (yüzde 55.3), sağlık (yüzde 55.2), bankacılık (yüzde 53.8) ve ekonomı (yüzde 52 6) olarak sıralanırken esnaflık (yüzde 21.1), güvenlık (yüzde 16.7) ve hukuk (yüzde 16.7) sıralamada en sonda gelıyor. BlLlM VE SANAT MERKEZLERİ tstanbul Haber Servisi Türkiye'de bir yıl içinde kişi başına kitap harcamatutannın sadece 2 dolar olduğu, Batılı ülkelerde ise bu oranın 500 dolara kadar çıktığı belirtıldi. TÜSİAD'ın Görüş dergisı, Istanbul Ticaret Odası Yayınlan arasından çıkan "Türkiye'de Kitap Okuma AuşkanuğT başlıklı çalışmayı kaynak göstererek yaptığı haberde, ülkemizdekı kitap okuma alışkanhj*ını sayılarla or Yetenekli öğrenciye çifte eğitim ANKARA (ANKA) Milli Eğitim Bakanlığı, özel ve üstün yetenekli öğrenciler ıçın açılan bılim ve sanat merkezlerıne, ilköğretim öğrencılerı ıle bırlıkte okul öncesı ve lise öğrencilerinin de alınrnasını kararlaştırdı. Öğrenciler, normal eğitımlerinin dışında kalan zamanlarda bılım ve sanat merkezlerine devam edecek. Sayıları 11 'e ulaşan bılim ve sanat merkezlerinin işleyişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafindan bir yönerge ile yenıden düzenlendı Yönergeye göre, daha önce yalnızca ilköğretim öğrencılerının alındığı mcrkczlere, okul öncesı ile ortaöğretim kademesındekı öğrenciler de devam edebılecek. Merkezlerde eğitim, üç dönem halinde düzenlenecek. Öğrenciler, örgün eğitünleri dışındakı zamanlarda merkeze devam edecek. Eğitim dönemlerinde, öğrencilerin yeteneklerı doğrultusunda, güzel sanatlar liseleri ile konservatuvarlar, gençlık ve spor müdürlüğü, devlet tiyatrolan gibı kurumlann olaJ naklarından da yararlanılacak. , Merkezde, "uyum", "destek eğitimi", "bireysel yetenekleri fark ettirme", "özel yetenekleri geliştirme" ve "proje üretimi" programları uygulanacak. Merkezlerin temel amacı, proje üretme ve geliştirme çalışmaları olarak belirlenirken proje konuları, lıder öğretmenler tarafindan, öğrencilerın özelliklerine göre belirleııecek. Firmaların aidat affı • ANKARA (ANKA)Türkiye genelindeki 1 milyon 300 bin firmanın oda ve borsalara olan aidat ve aidat gecikme zammı borçlannı affeden yasa yürürlüğe girdi. "Ticaret ve Sanayi üdalan, Ticaret Odalan, Sanayi Odalan, Deniz Ticaret Odalan, Ticaret Borsalan ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret Borsalan Birliği Yasası'na bir geçici madde eklenmesine dair yasa" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla, firmalann oda ve borsalara ödemesi gereken 4 trilyon 828 milyar lira gecikme zammı affediliyor. Oda ve borsalann TOBB'ye ödemesi gereken 10 trilyon 422 milyar lira aidat asıllan ve gecikme cezalan da af kapsamına alındı. Hatalı yiikleme gemiyibatmyordu Süimuırdan yüklediği 750 ton narenciyeyi Soçhi'ye götüren "Cengiz fürkmen" adlı Türk gcmisi, sahilden yaklaşık 15 mil açıkta yükünün kayması sonucu yan yattı. Hatalı yiikleme nedcııiyle batnıa tehlikesi geçiraı gemi, o sırada olay yeri yakınlarında seyreden 2 Türk gemisinin yardımıvla Samsun Linıam'ııa çekildi. ıskeleye bağlanarak batnıa tehlikesi önlenen gemide bulunan yük boşaltıldı. Eskişehir Avantajlar paketinde ve KDV indiriminde son günler. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık "* makinesi veya fırın alan herkese M elektrikli süpürge ya da mini fırın hediye. Üstelik peşin fıyatma 9 taksitle ve KDV indirimleriyle. Projelere 232 milyon Euro kredi CAN HACIOĞLU ~ ESKİŞEHİR(Cumhuriyct) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Gelişim Projesi'nin gerçckleştırılmesı ıçın Avrupa Yatırım Bankası ıle Iskandınav Yatınm Bankası'ndan 232 milyon Euro (yaklaşık 300 trilyon lira) kredı sağlandı. K.redının fınansman ve garantı anlaşması, dün Ankara'da Büyükşehır Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılnıaz Büyükcrşen ıle Avrupa Yatırım Bankası Yönetım Kurulu Başkanvekılı V.P. Novontny, Iskandınav Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Klaus Stubkjaer, Hazinc ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Aydın Karagöz tarafindan ımza altına alındı. Sağlanan kredinin Eskişehir için hayati önem taşıyan projelerin gerçekleştırilmcsınde kullanılacağını söyleyen Yılmaz Büyükerşen, şu bılgilen verdi: "Bu bankaların yetkilileri ile nisan ayından bu yana görüşüyorduk. Krediyi almamızda helediyenin borcıı olmaması ile krediyi ödeyebilecek düzcyde olmasının ctkisi büyük oldu." Hediye olarak verılpn 8KMP4 minı fınnın perakende satıj fıyatı 104 000.000 Tl ve BKS 9525 elektrikli süpürgenın perakende satış fiyatı 107.100 000 TL'dir. Kampanyanın bitiî tarihı 31.12.2001'dır. 0216 423 42 07 0800 261 85 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog