Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

•+""••• Cumhuriyet Inıtivn/ Sahibi: Yeııı Giin Haber Ajansı Basın ve Yayımcılik A.Ş'yı tcnısilcn Cumhuriyet Vakfı adına İLHAN SKIX.UK Uenel Yayın Yönetmeni: Ibrahim lslıhbarat: Cengiz Yıldırım 9 fkonomi. ö/lvın YüYıldız • Yazıişleri Müdürü: Salim zak 0 Kültür Ecemen Berköz 9 Spor AbdülkaAlpaslnn # Surumlu Müclür: dir Yücelnıan • Mukuleler. Sami Karaörcn 0 I)ü/cllme Abdullah Yazıcı • BılgıBelge F.dibe Fika'l ilkiz • Haber Merkezi Buğra • Yurt Ilaberlcn: Mehmct Faraç • Avrupu Müdurü: Ilakan Kara Temsilcisı. Cürav 0 / \ ayımltfyan: Yeni (îün H.iheı Aluıısı Uusın u V.ıyıncılık A * > Baskı: Sab.tlı > jyınulık A " > luıkuı.ıgı( aıl 19 41 Cagnloglıl 14114 Isuınbul I'K 24(> Sııkıtı 14415 İMaıilnıl YâyınKunılu: ilhanSckuk(Ba^kan), Enıre Kongar (Danışman), Orhan KriiK,, llikmct Çctinkava, Şükraıı Soner, Ibrahim Yıldız, Orhan Bıırsalı, Mustafa Balbay, llakaıı Kara. Ankara Temsilcisı Mustafa Balbay Atatürk Bulvaı ı No 125. Kat:4, BakanlıklarAııkara Tel 4145020 (7 lıat). Taks. 4195027 • l/nıir I emsılcısr Scrdar Kı/ık, \ I /.ıya Blv 1352 S 2/3'lel:4411220. Faks:4419117* Adana I emsilcısı: Çetin Yiğcnoğlu, InönüCd 119 S No I Kal I, Tel. 363 12 ll.Faks. 163 12 15 Imsak: 5.40 Güne^:7.l6 Muessese Mııdürii Erol Krkııl 0 Koordınaloı Alıııut Korulsaıı # Mııhascbc. Bülent Yener# Idarc llüsevin (.ünı • S.ılı> Fa/ilet Kıı/a Ikindi: 14.23 K K M . A M : P.M. l.lü. Şll. • Genel MiKİuı (;ülhln Knluran 0 Koordınatör Ki'lıu lylınıiN • deııel MudurYrd.. SIVIİH (.'obıın # l'inansman Mudürü. (,'rlin Rrduran 7cl 0212 514 U7 51511 S4 600 M a k ) , U 2 l 2 5 l ! 8 4 ( ı 1 lcl (0 212) SI2 OS (IS (2(1 lıal) 16ARALIK2OO1 Ögle: 12.07 Akçam: 16.45 Yatsı: 18.13 Temel döndü 3. Uluslararası UFOve Yeni Çağ Kongresi Istanbuîaa yapıldı • TRABZON(AA)Karadeniz insanı ile özdeşleşen ve neredcyse tüm fıkraların kahramanı haline gelen 'Temel' ile 'Fadime' isimlerini çocuklanna veımekten vazgeçen Trabzonlu aileler Temel' ismine dönüş yaptı. Trabzon Merkez llçe Nüfus Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon'da son 6 yıl içinde 7 aile çocuğuna 'Temel' ismini koyarken 2 yıldan bu yana bu isim tercih edilmiyordu. Uçan daire sohbetleri Madoıuıa^dan davet tstanbul Haber ServisiSirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nce gerçekleştirilen "3. Uluslararası UFO ve Yeni Çağ Kongresi"nde, Kara Kuvvetleri'nden emekli bir albay ile eski bir savaş pilotu, UFO gözlemlerini anlattılar. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki kongrede konuşan Merkez Başkanı Haktan Akdoğan, basında da yer alan UFO gözlemlerinden örnekler verdi. Adıyaman'da 8 Haziran 2001 'de, 7 Jandarma eri ile 3 köy korucusunun, etrafa ışık saçan tepsi şeklinde bir cisim |W Evlilik yıldönümünü Sting'in evinde kutlayacak • Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'ndaki kongrede, Kara Kuvvetleri'nden emekli bir albay ile eski bir savaş pilotu, UFO gözlemlerini anlattılar. gördüklerini anımsatan Akdoğan, olayı soruşturan Adıyaman Valisi Halil Işık'ın, konuyla ilgili resmi dosyayı lçişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK ile kendilerine gönderdiğini söyledi. lu da Karacabey'deki yazlığında ailesiyle yıldızlan seyrederken yıldıza benzemeyen parlak bir ışık gördüklerini anlatarak şöyle devam etti: "•Işık, birden bize doğru gelmeye başladı. Celirkeıı büyüdü ve netleştL Fötr şapka şeklini aldı. Rcnklennıeye başladı. Taııı karşııııızda birkaç saniye durdu. Daha sonra lekrar üzerimize doğru gelmeye başladı. üevam etse arkanuzdaki tcpeye çarpacaktı, aniden yok oldu." THY'den emekli olan, eski savaş uçağı pilotu Süleyman Iekyıkünm da Bandırma 161. Filo'da, av önleme pilotu olarak görev yaptığı 17 Haziran 1968 tarihinde başından geçcn olayı şöyle anlattı "Bir arkadaşımla beraber alarnı nöbetçisiydik. Havalandık ve bir süre sonra cismi gördük. Ters dönmüş bir ampule benziyordu. Cisim aniden gözün alışık olmadığı bir süratle sol tarafimızdan yukanya doğru çıktı. Ateş clnıek için izin istedinı. Ancak Bölge Harekât Merkezi trin H'rmedL Daha sonra üsse geri döndük." Kongreye, 1996 yılında en yakın UFO fotoğrafinı çektiklerini öne süren Cem Arat ve Mehmct Şafak adlı amatör dağcılar da katıldı. Kongrede bir sunum yapan ABD'li bilim adamı Richard Haines, bilinmeyeıı cisim görcn pilotlann veya diğer kişilenn yüzde 7580'inin bunu açıklamadıklarını söyledi. Resmı yetkilılerle havayolu şirketlerinın, bilınmeyen cısımlerin uçuş güvenliğini tehdit ettiklen konusunda ikna edılerek uyarılması gerektiğını vurgulayan Haines, "Bir kaza oluncaya kadar beklemek zorunda nııyız" dedi. Ingiliz araştırmacıyazar Tîmotlıy Good da dünya dışı varlıklarla görüşme yaptığını iddia eden kışilerle ilgili örnekler verdi. Kongreyi az sayıda kişinin izlemesi dikkat çekti. i Göç etkiliyor • CHICAGO(AA)California Üniversitcsi bilim adamlan, Los Angeles kenlindcn, hava kirliliğinin bulunmadığı banliyölcrc göç eden 110 çocuğu, 10 yıl boyunca gözledi. Bilim adamlan, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden, temiz havalı bölgelere göç eden çocuklarda, akciğer gelişiminin hızlandığını saptadı. Havanın kirli olduğu bölgelere göç eden çocuklarda da akciğer gelişiminin yavaşladığı gözlendi. Yildıza benzlyor Kongrede, 1990 yılında yaşadığı UFO gözlemini anlatan Kara Kuvvetleri 'nden emekli albay Şefik Ayanoğ Haber Merkea Madonna ve eşi Guy Ritchie, evliliklerınin bırinci yıldönümünü ünlü şarkıcı Sting'in 41 odalı dev malikânesinde kutlayacak. lnternetteki "Peoplenews" sitesinin haberine göre Madonna ve eşi, daha önce kutlama yapacakları söylenen Skibo Şatosu'ndan vazgeçti. Mutlu çift, 22 Aralık'ta yakın dostları Sting ve eşi Trudie Styler'ın Salisbury yakınlanndaki 450 yıllık, 41 odalı "saray yavrusunda" davet verecek. Stıng ve eşinin ev sahipliği yapacağı partinin konuk listesindeki isimler arasında top modcl Claudia Schiffer ve nişanlısı tngiliz yönetmen Matlhevv Vaughn, ünlü aktns Gvvyneth Paltrow, modacı Stella McCartney, Madonna'nın en yakın dostu aktör Rupert Everett ve Kelly Brook yer alıyor. Ritchie çiftine yakın bir kaynak, "Dayeti burada vermekten dolayı mutlular. Üstelik, ^ ^ ^ " , . bu defa basının da buraya fazla Maasları daha düsük TUBITAK Kadınlar iş hayatındayok İSTANBUL (AA) Türk kadınmın 1990 yılında yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, yüzde 25.l'e geriledi. lstanbul Sanayi Odası ile Türk Sanayicileri ve lşadamlan Derneği (TÜSlAD) verilerine göre, kadınlann istihdama katılım oranları son yıllarda erkcklerin çok gerısine düştü. 1990'da yüzde 34.1 olarak belırlenen kadınlann işgücüne katılım oranı, bu yıl yüzde 25.1 'e indi. Kadınlann istihdama katılımı, kent ve kırsal yerleşim alanlanna göre de farklıİık gösteriyor. Kentlerdeki kadınlann 2001'de işgücüne katılım oranı yüzde 16.4 iken bu oran kırsal kesimde yüzde 39.5 seviyesinde. İşgücüne katılan kadınlann yüzde 65'i 'ücretsiz aile işçisi', yüzde 25'i ücretli veya yevmiyeli olarak çalışırken yüzde 9'u kendi hesabına ticari faaliyette bulunuyor. Kadınlann yüzde 1 'i ise işveren statüsünde yer alıyor. Araştırmacılara teşvik yağıyor ANKARA (AA) Türkıye Bılimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel yayınların sayısının arttırılması amacıyla başlattığı program çerçevesinde son 8 yılda araştırmacılara adeta teşvik yağdırdı. lÜBİTAK'ın araştırmacılara verdiği teşvik miktarı 2.5 trilyon liraya ulaştı. TÜBİTAK Proje Destek ve Teşvikler Daire Başkanlığı'nın raporuna göre, I ürkiye'nin bilimsel alandakı başarısının yükseltilmesini sağlamak üzere 1993 yılında Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) başlatıldı. Buna göre, Türk araştırmacılar, l'en Bilimleri Atıf EndeksiDergi Atfı Raporlan'nda (Science Citiation IndexJournal Citiation Reports) yer alan dergilerdeki Türkiye adresli her bilimsel yayını için TÜBİTAK'tan teşvik alıyor. ^JKJ* * IfcjL^ ^BB ,^^T ^^ yaklaşamayacağını düşünüyorlar" açıklamasında bulunurkcn cv sahiplerinin de aynı memnuniyeti Çin'de AIDS aşısı • PEKİIN(AA)Çın Halk Cumhuriyeti'nde araştırmacılar, AIDS aşısı geliştirdi ve bu aşı tipiyle gelecek yıl klinik testlere başlanması için onay başvurusunda bulundu. Beijing Morning Post gazetesinin, Çin'in AIDS aşı araştırma baş kuruluşu AIDS önleme ve Kontrol Ulusal Merkezi'ndeki kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, bu AIDS aşısı tipinin hayvanlar iizerindeki denemeleri tamamlandı, insanlar üzerindeki klinik testlere de 2002 yılının ikinci yansında başlanacak. paylaştığı belirtildi. Bu arada, Londra'daki evlerinde süren tadilat bir türlü bitmeyen Madonna, hayranlarının katıldığı bir toplantıda bu durumdan yakındı. Dev malikâncsınin tadilatı için şu ana kadar yaklaşık 1 milyon sterlin harcayan Madonna, "Iş yapmayı bu kadar sevmeyen , iıısanlar gürmedim. İşe pazartesi öğlc saatlcrinde başhyor, cuma günii aynı saatlerdc bitiriyorlar. Bu ülkede bankalar ve tüm çalışanlar sürekli tatilde. Ben, Amerika'da insanların haftanın yedi günii çalışmasına alışkınım. Garip şey" diyor. n* TAKVIMI AL GÖZÜiVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENI ÜRK Artist hâlâ bekliyor Zaman ne kadar çabuk geçiyor ya da yaş ilerleyince öyle hissediliyor. Ben daha çok var derken bayram gelmiş, iki gün sonra da yılbaşı. Telaştan hiçbir program yapmamışım, bu sözün gelişi, tamamen "duygusal" bir nedenle bu bayram ve yılbaşını sıcacık evimde geçireceğim. Son anda "duygusaP bir değişiklik ohnazsa. Bayramı evde geçirmem yetmiyormuş gibi iki yazı günüm dc bayram günlerine denk geliyor. Hele bugün işler iyice zor, hem pazar hem bayram. Malum cümle köşe yazarları pazar günleri aşka düşüyorlar. Ve ben gerçekten şaşıyorum, çünkü bana göre haftanın en sıatükocu günü pazar. Çünkü pazar bir aile günüdür, çoluk çocuk günüdür ve aşk o gün kendi kabuğuna çekilip genellikle acı çeker. Bu konuda daha sonraları uzun uzun yazmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Ne yapsam acaba? Toparlanıp, çok sevdiğim tarçınlı akide şekeri niyetine, yıllardırhep o köşede, gece gündüz demeden sevdiği kadının penceresinc bakan ve en güzel hayallere dalan Artist'ten söz etmek en iyisi. Üstelik bayram şekeri benim de hakkım. Şöyle başlasam; ey okuyucu, sen orada, o köşebaşında, Artist'in sarhoşluğunu görürsün, oysa yırmi beş yıl önce ilk görüşte on beşinde bir kıza âşık olduğu ve duyduğu bu aşk hiç eksilmediği için herkesin "Artist" diye çağırdığı bu adam, bir hayat ustasıdır. Sen ona bakarsın, o hep o pencereye bakar. Yirmi beş yıl önce ilk gördüğünde âşık olduğu kız, evlenmış, Artist'in penceresinden gözlerini ayırmadığı o evde oturmaktadır. Kız onun kendisine âşık olduğunu hiç bilmemiştir. Olsun, Artist âşıktır ya, bu ona yeter. Belki de insanoğlunun en soylu aşklanndan biridir bu. Bu aşkın garip, insanı etkileyen neşeli biryanı vardır, bu neşeyı nasıl yazmah? Artist'in o köşebaşında fahri trafik memurluğu yaptığını, canla başla arabalara yol verirken gözlerinin o pencerede olduğunu, biitün gösterisini o kadın için yaptığını, kadın pencerede görününce dünyalann onun olduğunu, o zanasıl olabilir? Adama şöyle derler: "Aşksa istediğin canını, işlcri gtiçleri bir yana bırak! Çoluğu çocuğu, bir yana bırak! Sıcak evini, ailecek görüştüğün dostları bir yana bırak! Ailecek yapılan ıı/ıın tatilleri bir yana bırak! Yükselme hırsını, arabanı değiştirnıek için yaptığın planlan bir yana bırak!" Evet, aşksaaşk! Kaptırdım, oysa az önce ne demiştim, pazar statükocudur. Aşka izin vermez ve aşk o gün mutlaka bir köşede acı çeker. Neyse ki bayram, durıımu kurtarıyorum. O da ne? Uzaktan bir türkü, kapıları bacalan geçip, yanıbaşıma geliyor. Bir Urfa türküsü bu: "Ya sen kendin geL ya bir haber saT Birerkek sesi, hiçbir oyun yapmadan türküsünü sürdürüyor. Masadan kalkıp pencereyi açıyorum, yan inşaatta genç bir adam, henü/ tamamlanrnamış bir balkonun taşlarına oturmuş, gözleri kapalı yeryüzüne bir türkü armağan ediyor. Beni görmemesi için yana çekilip türküyü dinliyorum. Birileri, mutlaka bir kadın, şu anda Urfa'daki Balıklıgöl'e yem atıyor ve içinden, "Sevdiğim artık gel" diye dua ediyor ve bu türkü mutlaka ama mutlaka o kadına söylenıyor. Ya da ben akide şekerini fazla kaçırdım, her şeyi tozpembe görüyorum. Oysa adamın oturduğu beton soğuk ve o ihtımal bu bayramı yalnız başına, sokaklardaki, bayram yerlerindeki neşeyi seyrederek geçirecek. Belki bir birahanede yalnız, kendine kahrederek içecek, geçirecek. Ve belki de yaşamı boyu hep aynı türküyü söyleyecek. " Ya sen kendin gel ya bir haber sal." Evet, bayramınız kutlu olsun efendim. Seyreylc2002(a hotmail.com man koşarak köşede sokağın en korunaklı yerinde duran yarılanmış şarap şişesini kafasına diktiğini ve gözlerinde mutlu bir çocuk bakışı, yeniden görevine döndüğünü ve dönerken uçan adımlannı nasıl anlatmalı? Ya sonra o heıkesi büyüleyen zeybek oyununa başlamasını ve akşama kadar zeybek oynamaya hiç ama hiç ara vermediğini nasıl anlatmalı? Nedır bu adamı böylesine mutlu kılan? Ve ben neden o neşenin, o baştan çıkışın peşindeyim? Saf bir aşk mı beni çeken? Yoksa pencereden yüzü görünen bir kadına duyulan bu garip, bu anlaşılmaz tutku mu? Bu tutkuyu anlamak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog