Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16ARALIK2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA iJ. U K . kulturCacumhuriyet.com.tr Paul McMillen fotoğraflarını yaşamm içinden mütevazı yansımalar olarak tanımlıyor Işığın türlü biçim ve halleri • 28 Aralık'a dek Kasa Galeri'de görülebilecek olan serginin, farklı dönemlerde çekilen fotoğraflardan oluşması McMillen'ın ışığın peşinden daha uzun süre gideceğinin habercisi. Sırada, gece ışık sistemiyle aydınlatılan cami fotoğrafları ve yine ışık üzerine bir film var. Fotoğraf ve sinemanın etldleşimi ÖZLEMALTUNOK • Sızma zeytinyağı içınde kıırumuş Demirciköy kurbağası • Sarah McMillen 'ın portresı, Imogen Cunnıgham tarafından çekılmış Frulu Kahlo portresinin özgün baskısmdan yansıyan ışıkla. • Yanan veşıl bıherden aydınlanan yeşıl hiher. • Yatak üzerinde kurhağa görüntüsü veren kız Kullamlan ifik kavnaklcın, 'Sıznta zeytinyağındu Demirciköy kurbağası' fotoğrafımn liikl kutudan yansımasıvla olıtştu. • Meveddet Altav, 'Maviş'. Ifik kavnağı, torunu Yeşım Demır ve onıın babası Prof Ataman Demırden yansıtıldı Yukanda Paul McMillen tarafından adlandınlan vc tanımlanan fotoğraflar, sanatçının uzun zamandır ışığın ıçenğıni yakalamaya çalıştığı ışlerınden oluşuyor 'Mercek Mercimek' serisi içınde Sabancı İJniversitesi Kasa Caleri ıle sergılenen fotoğraflar 'Işık KaynağV başlığını taşıyor. Işığın eksemnde, biçimı ve içeriği bir potada entmeye çalışan fotoğraflar, ışığın kendısını, fızığı, yoğunluğıı, ortamı, kokusu, büyüsü, yansımalanyla bır butün olarak sunmaya çalışıyor. McMillen deneysel olduğu kadar, ışığın yaşamsal ve biçimsel varlığını da sorgulamaya çalışırken ışıkkonulu çalışmalarını foloğraflann yanı sıra bır fılmle de sürdüreceğını söylüyor. Reklam yönetmenlığı tecrübesinin de yansıdığı fotoğraflan Mc Mıllen, hayatın içinden mütevazı yansımalar olarak değerlendırıyor. Fıgürü değışık formlarda, farklı ışık kaynaklarının yansımasıyla sunarken bir beden formuna benzettığı bıberı, kamerayla uzun süre ınceledığı kurutulmuş bır kurbağanın bıçimının ınsan bedenınde yeni kurgusunu ya da Frida Kahlo portresinin ışığının yıne Kahlo hayranı kızı üzerindekı yansımasını fotoğraflayabiliyor. Çünkü McMillen, ışığın, fotoğrafa ya da filme içeKÜLTÜR • SANAT ya da objcler görüyonız fotoğraflannı/da... MCMİLLEN Daha çok figüratıf fotoğraflar çekiyorum, soyut çok da ilgımı çekmiyor. Genellikle meyve ya da sebze çekerseniz onlan da figür gibi görmeye başlıyorsunuz, mesela biberler öyle geliyor bana Bu hayatın ıçındeki mütevazı objeler... Kurutulmuş kurbağayı kamerayla incelemeye başladım, daha sonra, yaptığım ışık kutuyu alıp bır kadını, kurbağa formunda, o kurbağanın ışık kutusundan yansıyan ışığıyla çektım. Natüralist bır ışıklandırma kullandığımı söyleyebılırim. • ADAM Yayınları Memet Fuat'ın denemelerini konulanna göre derleyerek 'Eleştın IJstüne', 'Eğitım Sorunu' ve 'Dıl Sorunu' başlıkları altında üç kitapta topladı. • YENİ Yüksektepe Kültür Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Türkiyc Ulusal Fotoğraf Yanşması'nın sonuçlan açıklandı. Yanşmada siyahbeyaz baskı dalında Orhan Kamburoğlu kCirit\ renkli baskı dalında Mustafa Çetinkaya 'Son FasıP ve saydanı dalında Şükran Içö/ 'Semah Kadın Oluşumu' adlı eserleriyle birinciliğe layık görüldü. • MACARlSTAN'ın başkentı Budapeşte'de Eskı Müzik Akademısfnde 12 Aralık'tabir konser veren pıyanıst Devlet Devrim ö/.taş, dınleyenleri büyüledı. Macarıstan Franz Lızst Müzık Akademısı oğrencisi olan öztaş, Macar müzık eleştirmenleri tarafından çok başanlı bulundu. • MELİHKibar'ın25yılönce bcstclediği ve Uost Müzik tarafından piyasaya sürülcn 'Yadigâr' adlı albümde yer alan 'Hababam Sınıfı'nın müziğine klip yapılacak. Albümde hızü ve yavaş olmak üzere iki vcrsiyonu bulunan parçanın her iki versiyonunun da kullanılacağı klipte Melih Kibar rol alacak. • TEPEBAŞI TÜYAP Istanbul Sergı Sarayı'nda 29 Kasım13 Aralık tanhlerı arasında yer alan 'Dünden Bugüne Nuri lyem' adlı sergi 15 bin kişı ile buluştu Sanatçının 68 yıllık sanat yaşamında üretmış olduğu 1501 resımden oluşan retrospektıf sergı Evın Sanat Galerisi tarafından düzenlenmıştı. • 1995yıhndayitirdiğimizçizer Nehar TüMek anısına düzenlenen 7. Karikatür Yanşınası'nın konusu 'Banş ve Dostluk' olarak belirlendi. Yarışınanın son katılma tarihl ise 1 Şubat 2002. lletişim Adresi: Karikatür ve Mizah Müzesi Atatürk Bıılvan, Kovacılar Sk. No: 12 Fatihlstanbul. (0 212 521 12 64) %/ İŞIN Karaca, bir Sezen Aksu prodiiksıyonu olan ilk albümü 'Anadilim Aşk' ıle müzık listelerine girmeye hazırlanıyor. • DOKUZ Eylül İlniversitesi Devlet KonservatuvarTndan 14 sanatçı bir araya gelerek Türkiye'nin ilk üflcmeü çalgılar topluluğunu kurdu. 'Canıerata Symlrna' adını alan topluluğun menajeıüğini Nermin Göksu, müzik direktörlttğünü ise Tolga Alpay üstleniyor. • BEBEK Sanat Galerisi'nde 25 Arahk 20015 Şubat 2002 tanhlerı arasında Utku Varlık'ın resımleri sanatseverlerle buluşuyor. Tematik bir yapı taşıyan 'MetaforKozmık Resim Sergisi'ni, sanatçı, J. L Borges'ten esınlcnerek hazırlamış (0 212 287 88 52) Film Ue fotoğraf kurgusu arasındaki ilişki, fotoğrafın mütevazılığını güçleştirmiyor mu? MCMİLLEN Fotoğraf benim ıçın sınemayla muazzam bir etkileşim içinde. 10 cm'lık bır yaratığı alıyorsunuz, arkadan aydınlatma yapıyorsunuz, ondan sonra mütevazı olması güçleşıyor tabıi. Aynntılar, küçük şeyler .. Aslında birebir fotoğrafçıyı ılgılendıren şeyler Fotoğrafçı, çoğu zaman şahıthk yapar, bır hafıza vardır, orada olmak güzel bır anlamdır, umut venr. Pek bahane gerektırmez fotoğraf çekmek, sadece çekmek ıstedığı ıçın çeker fotoğrafçı. Benim için en önemlı şey ıçenğın varlığı, temanın belirgin olması, bır derdınizın olması... Birebir bana yakın olan kışısel IŞIK, FOTOORAF VE İÇERİK "Beııinı içiıı cn öncmli şey, içeriğin varüğı, tomanın belirgin olması." diyen şeylen tesadüfi, kullanmak ıstedim. Işığın, fotoğrafa ya da filme içenk yaPaul McMillen ışığın, fotoğrafa ya da filme içerik yaratma amacıyla dahil edilebileceğine inanıyor. ratma amacıyla dahıl edilebileceğine inanıyorum. rik yaratma amacıyla dahıl edilebile telığını nıyetı belırler. Tutarlı bırtavır olmak istersin" dıye sordu. Tuğla da l> ceğine inanıyor. ortaya koymak ıstedim. Samımı olKemerolupuçmakisterim"dedı Ya Yaşamsal bir güç ışık; fotoğraf, remak ıçın temanın behrleyıcilığı benı malzemenın kendısını ıyı tanımak 28 Aralık'a dek Kasa Galeri'de gösim, sînema gibi pek çok sanat dalı için nım ıçin çok önemlı. Amaç birikmiş gerekır Işık; pencereden, aynadan, bır rülebilecek olan serginin, farklı döde yaşamsal. Işığın kendisi, dramatize fotoğrafları sergilemek değıl, bır fiklambadan gelen gizleri banndınr. Sınemlerde çekilen fotoğraflardan oluşetmeye de çok yatkın, bu fotoğraflara nn, bakışın öncülüğünde paylaşmaknematografı tartışması içınde de foması ıse McMıllcn'ın ışığın peşinden ne kadar yansıdı? tı. toğraf bızim ıçın çok önemli Işık türdaha uzun süre gideceğinin habercıMCMİLLEN Bıberlerı çckerken len ve ışığın kullanılma amacı çok sı. Sırada gece aydınlatılan camı fogayri ihtiyari, kendılennı yakan Bu"Işık, gizleri banndınr'' farklı olabiliyor. Işığı içerikle şekiltoğraflan ve yine ışık üzenne bır film dist rahipler geldi aklıma. Kaynak Işık, fotoğrafın temel belirlcyicile lendirmek lazım. Bır suyun içinde kovar. olarak çok hazin bir dram var orada, Farklı dönemlerde çektiğiniz fotoğ rinden biri ikeıı siz içerikle biçimi iç içe kularla, dokularla, geçtiği yerlerle bir ınsanın kendısı de bır ışık kaynağı raflar aynı tema alnnda bir arada su geçiriyorsunuz. Bu anlamda dengeyi şeyler taşıyor, sadece bir ampulden olabiliyor. Ya da evlennın yanmasınasıl kurdunuz? gelen bir şey değıl ışık. Bir kompleks; nulurken ışık üzerine rctrospektif blr na şahıt olan ınsanların yüzlerıne MCMİLLEN Ünıversıtede mıbiz oııdan çok, yansıttıklannı görüyosergi düzenlediğini/j söyleyebilir mlyansıyan alevlenn ışığı, pozometremarlık dersinde hocamız elınde bir ruz. yiz? nin ölçebileceğinden çok daha fazlatuğla ıle derse girdi. Tuğlaya "Sen ne Işık kaynağına eşlik eden figürler PAUL MCMİLLEN Serginin nisını içerir. (O312) 2»3 • • 7« MESUTİKTU YENİ YÖNETİM POLİTİKALARINIAÇIKLADI 0fanımın 'Yaneieri Safeım Amaç, îstanbuVdaJa opera ve bale izleyicisiniyeniden kazanmak Kültür Servisi Istanbul Devlet Opera ve Balesi ııın yeni nıüdürü ve sanat yönetmenı Mesut Iktu düzenledığı basın toplantısında, Opera ve Bale Mudürlüğü'nün yenı yönetim polıtıkası iizenne açıklamalarda bulundu 1970 yılnda Ankara Devlet Konservatuvan Opera Yüksek Bölümü' nü bıtıren Prof. Mesut lktu, halen Mimar Sinan Ünıversıtesı Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı'nda profesör Mesut tktu basına yaptığı açıklamada, tstanbul'da a/alan opera ve bale ızleyıcısınin beklentılennı karşılamak ve hassas bır çalışmayla ızleyıcılen yeniden kazanmak ıstediklerını; bu arada devraldıklan eserleri de sürdüreceklerını behrtti. (löreve sezon başladıktan sonra geldiğinı vurgulayan Mesut lktu, Sanat Kurulu'nun yeniden ışlev kazanmasını ve yenı repertuvarı belırlemesını ıstediğini söyledı. Aslı görevlennden bınnin Türk opera ve bale yapıtlarının küresel platformda yer almasını sağlamak olduğunu ekleyen Prof. Mesut lktu, 2OO2'de çok iddialı yapımları gündeme getıreceklennı vurguladı. Kurum dışına yönelik gerçekçı bır yaklaşımla birlıkte sanatçının yanında ve merkezıyetçilıkten uzak bır yönetim sergüemekten yana olan lktu, sanatçıların asıl görevlennın dışında her aşamada fahri danışman olarak söz sahıbı olacaklarını da sözlerine ekledi. Istanbul Devlet Opera ve Balesf nin eski müdiır ve sanat yönetmenı Sedat Öztoprak 1 GAZI 0212.247 96 65 sıneması AUYAZI AYIIK SINEMA DERGISİ'NOEN ISTANBUL VE IZMİR'OEKI OKURLARINA ÖZEL ÖN GÖSTERİM • THE OTHERS (25 AflALIK SALI) AFM FKaş Beyoğlu, Istanbul, 2t:30 AFM Tansaş Kadıkity, Istjmbul, 21:30 AFM EGS Mavişehır, l/mir, 21.30 B«n oyımcnlııiun bu kıcln tusurtul oMutu bir TUrt lllml dıha halıhımıyoctjm MKiUlluf SMAH Sımlrtalınyank'lnl ı l l ı l e i ı ( K I I K M 1 gflrtll.c.kblrfllm HıımPslur HİLLİriT İ0SHANBFV0U1 MIHSII0HIJ01I1HII0JHJ 2335341 12UHI3W1S sısıuıuıms ZSua m»« n»nont»ı«Hi» 41!»» S734İI7 '!*K»H1C.'9MX FnMrttWl» BIMKlUlia KlıLUFfKK (ORLUAOVHITME SIİUİO TE»ut»caTmopujs IAİIBEIS1 lZWOÜTlfTC8(rEfi a»SI!»HIHUH!»!Mİ vnmooun «wwai«ac MKAMON KDKKALnUUİklHKE ÇOfUlAZDOIîAN lUllKMMIS Z26192> MX170020KIOCTtSl1iOO fl!300tl)!tli»llMX !JI]I!1 !M1]5I!!MIH>M«] <1!IS1]ISISJ>1«3O?I3O «iu »laıZia'ıaa» iisıonııtııgg 3201517 '!l^lJJ!t*')»î1K lktu, asli görcvlcrinden birinin Türk opera ve bale yapıtlarının küresel platformda yer almasını sağlamak olduğunu belirtti. görevinden yakın tarıhte kendı ısteğıyle ıstifa ederek yurtiçindekı ve yurtdışındakı sanatsal çalışmalanna ağırlık vereceğını belırtmışti. ayrıntıtar alty»;rnın »rsrttfc sayısmd»! t«|0212 ?44 t167 www.aHyni.ntt 22lll«IIISl]bllli'll4MIS MBAS4«EPUMIM«WI BÜRSUADCIIJ BWÇ !«(!]'I)»I»I1MI! *CT«u.nıı ai5»ınSUMISIltS!llS {«IAKKAIUHI 5131414 13 001S3O1800 20 30 4ÜO)10I!»HI5'1I«II1^I1B 331M77 I201IIIHI»IİOO!II5 aB»1!0O14ft1l»ll»S!l» • DENG Şiaoping'in Çin'de yaptığı refornüar beyazperdeye yansıtılıyor. 1976 ve 1992 yıllan arasındaki dönemi konu alan filmin çekimlerine, başkent Pekin'dc başlandı. Çekimlerin gelecek şubat ayında tamamlanması ve filmin mayıs ayında gösterime gürnesi planlanıyor. • DOĞAN Kitapçılık, Kerımc Nadir ve Muazzez Tahsın Berkand'ın unurulmaz aşk romanlarını Türk okuyucusuna yeniden sunuyor. 'Aşka Davet' adı altında toplanacak olan romanların edıtörlüğünü Selim 1leri üstlenmış. Romanlann ilk ıkısı 'Hıçkırık ve Küçük Hanımefendı' ve 'Kışın Aşk Başkadır' sloganıyla bu ay içınde yayımlanacak. touKinoeiEiı 3 1 5 0 9 2 7 •lümrt 4S3 7511 13.1S14301&.45.1V002115 MISIJS OJ«* U*IIM»X 2 a » K T430204S uıuraıtjı WTO*ıai» SAKIHMIH 2171313110011002110 aomıun Genç kalemler Cumhurîyet'te... İNANMA biliyorum desem de inanma ateş düştüğü yeri yakar birdenbire bu karda kışta işsiz kalmak ınsana neler yapar çocuklar var okula gidecek ocak var tütecek soba var yanacak yakarım desem de inanma *** Uzun soluklu yolculuklarda, Oerilimi yüksek sevdaydı aradığım, Anlamaya eksik! Paylaşmaya yeter bulmadığım ne varsa... Gömdüm ruhumun bölük anıtına Şimdi hızla tüketiyorum yolları Tüm uykusuz gecelerin, Düş saatlerinin anısına, Serseriler kol geziyor mezar boylarındal ÖZOE BAYRAM PIYANIŞT / i * ndln ycıkai K.ıhıı gltler Blıgün ftj«1 blr ekonomi politik zor konu makro ekonomi falan filan gerçi seninkisi mikro'su anlıyorum desem de inanma M. KURTULUŞ GÜRSES ur OUnya alnsmoıııırını ynfayıın *trı örın mll blr veya buy • * palİMi laaın* » tılnom•oıtındarı hklsl biıyük us1« MIChMel Hanvk* ıtln ş««ırtıt ı tıiüç dftnrlUrucu 1o Son (•ngo kadar önaınll blr kl**lk oimayeı ad*y as rından btrlsl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog