Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İnıtiyaz Salıibi: Ycnı Oiin Habcr Ajansı Basın ve Yayımcılık A.Ş'yı temsilen Cumhuriyet Vakfı adına İLHAIN SELÇUK (ienel Yayın Yönetmeni: Ihrahim Yıldız #Ya/ıi'}leriMiidiiKİ Salim AlpıiNİıııı # Sıııunılıı Mudüı. Fikrcl İlki/ • Habcr Merke/ı Müdürü: Hakan Kara / a k Istıhbarat: Ccngiz Yıldırım# Ekonomı ö/lcmYU• Kültür: Egemen Berköz • Spor Ahdülkadir Yücclman 9 Makalelcr Sami kaıaöıın • Dıı/ollıik Ahdullah Ya/ıcı # HilgıHelge F.dihe Bugrıı 0 Yıırl HabeıliTi Mchmel ruraç W Avrııpa I cm.sılcısı (iürav 0 / I d (<) 2 1 2 ) S I 2 ( r.ıks ( ( I ^ I Yayın Kurulu llhanSelçuMBa.'jkaıı), EnıreKongar(l)anı^ııan), Orhıın Krinç, Hiknıvl Çetinkava. Şükrnn Suncr, Ihrahim Yıidı/, Orhan Bıırsalı, Mustafa Ralhav, Hakan Kara. 0» hal) AnkaraTemsılcısı Muslafa Balhay Ataturk BıılvarıNo 125, Ka(4, BakanlıklarAtıkara fel 4l')5020 (7 hat). [•'aks:4195027• Izmır lcmsılcısı:ScrdarKiAik,11 /ıya Blv. 1152 S 2/.1 Tel 4411220, l"aks 44191 I 7 # Adaııa TemsılciM Çelin Yiğınıığlu, InoııııC'd I I 9 S No I Kal I, Iel363 12 11, Faks: 363 12 15 Mucssese Müdürü: Erol Erkul 0 Koordmator Ahnıct korulsan 0 Mııhascbc Bülcnt YenerO Idarc llüsevin Ciüıer • Salı, Fa/ilel Kıı/a Ikindı: 14.22 REKLAM: I'.M. Ltd. şti. • ijencl Muüur ((iilbin Krduran#Koordıııator. Kehu l^ıtıuuıı # (iL'nel MudurYıd.. SCMIII (, ohnn # I ınurısımıtı Müdürii (,01in K ı ı l ı ı r n ı ı kl 0212 S14 (17 ST M î H4 (>()<> I, hıks 0212 M 1 84 61 \ u\ımlu>»ll: *t ctıı <ııııı IKIIKI A|JM>I HJSIII U Y.ıymulık A ^ Hııskı: S.ılulı \ .ıvıııulık A *> I urkcıcaf ı ( .Kİ 1') 41 CngıılojHıı 14114 Utanbııl PK246 Sırkccı 1441S Kı.mhul 11 ARAL1K 2001 lmsak: 5.37 Güne!j:7.l2 Ögle: 12.04 Akı>am. 16.44 Yatsı: 18.12 Aydın'daki 'Magnesia Meander' antik kentindeki soygun, bekçi ve jandarma kontrolüne karşın gerçekleştirildi Deniz canavannın başı çabndı ÖZGEN ACAR ANKARA Troia savaşları ile ilgili Homeros'un ünlii "Odysseia" destanında sözü edilen dişı denız canavarı "Skylla"nın başı Aydın Ortaklar'daki "Magnesia Meander" antik kentinden çalındı. Antik kenti 1980 ortalarından beri kazan Prof. Dr. Orhan Bingöl, İS. 2. yüzyılda yapılmış Ronıa dönemi Skylla başını çalmak için çeşitli kerelergirişimlerde bulunulduğuna dikkat çekti. 2001 yılında yapılan çeşıtlı bilımsel araştırmalara yer veren "VVorld Book2002 Science Year (Dünya Kitabı 2002 Bitim Yıh)" adıyla Amerika'da yayımlanan bilim • Antik kenti 1980 ortalarından beri kazan Prof. Dr. Orhan Bingöl, t.S. 2. yüzyılda yapılmış Roma dönemi Skylla (deniz canavan) başını çalmak için çeşitli kereler girişimlerde bulunulduğunu söyleyerek "Bu da hırsızlığın ısmarlama olduğunu gösteriyor" dedi. rını ortaya çıkarmıştı. Kabartmanın özgiin yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürcrkcn ilk çalma girişimi 14 Temmuz'da oldu. Soyguncu, 3.5 metre yükseklığe yerlcştırilcn kabartmayı çalmak isterken Skylla'nın kolıınu kınnca soygunu yarım bırakıp kaçmış, ancak kınlan kol parçasını da götürmüştü. Bu olay üzerine çalışma burada yoğuıılaştırılmış, onanm 5.9 metre yüksekliğinde tamamlanmış ve bekçi ile jandarmamn güvenliğine teslim edilmişti. Böylece, yanındaki sütunun da özgün yüksekliği ile tamamlanarak dikil Beckham yılın spor adamı LONDRA (Cumhuriyet) Ingiliz Ulusal Takınıı ve Mancheslcr Unilcd'ın yıldız futbolcusu Davıd Beckham BBC tarafından20ül yılının spor adamı seçildi. Önceki geec, BBC'nin Londra'daki merkczindc düzenlenen ödül törenine katılan Beckhanı, ödülünü "hocası" Alex Ferguson ile birlikte aldı. sel bir kıtap dünyadaki arkeolojik çalışmalarda Türkiye'den yalnızca Magnesia Meander'daki kazıya yer verdi. Bir hafta önce çıkan kitap, antik kenti, dünyaya "Eflatıın'ıın ünlii 'Cumhuriyet' adlı yapıtında' İdeal Kent' dediği Magnesia Meander onanüyor" dıye tanıttı. "İdeal Kent" Magnesia Meander'da Prof. Bingöl, 1989 yılında kazıda bulduğu "Skyliakabartanısr ile ilgili çalışmasını sürdürmüş, "Çarşı Bazilikası (kapalı çarşı)" olduğu son çalışmalardan sonra kesinlik kazanan bir yapının kahntıla mesi ile görsellcştirilmiş ve ziyaretçilerin hayranhkla izlediği bir yapıt olmuştu. Ancak, 5.90 metre yüksekliğındekı bir sütunun üzerinde durduğu yerde, ön cephesinde yer alan, Skylla kabartmasına ait 17x 15 cm. boyutundaki baş, 20 Ekim'de çalındı. Ören yeri bekçısinin telefonu ile hırsızlık öğrenildi. Hırsızlıkta, bu amaçla demirden özel yapılmış altı metrelik yeni bir merdivenin kullanıldığı saptandı. Kabartma yerinden indirilerek aynı tipteki ikici başlığın parçaları ılc birlikte Aydın Arkeoloji Müzesıne taşındı. Soyguncu, gen kalan parçaları sökmek için üçüncii kez olay yerine geldiğinde kabartınanın kaldırıldığını görmüş, ören yeri deposuna konulduğu sanısıyla 30 Kasım'da deponun kılıtlerıni kırarak içeri girmişti. Ancak kabartma müzeye taşındığı için bu kez amacına ulaşamamıştı. Prof. Bingöl, şu yorumda bulundu: " 1996'daıı bu yaııa daha güvensi/. bir ortanıda olınasıııa karşın başlık hiç zarar görmedi. Ancak, temmuz ayından bu yana, üç kez çalma girişimi, kabartnıadaki fıgürleri, özellikle başları satın alacak kişilerin bclli ve dolayısıyla ısmarlama bir hırsızlık olduğu kanısııu uyandınyor. Olayın bekçi ve jandarma deneümine karşın sürdürülmesi de bu kanıyı destekliyor." TüRKlYE 'DEDE UYGULANIYOR Prof. Ataöv'e bilim ödülü • Haber Merkezi Avrupa Atatürkçü Düşünce Drnekleri Federasyonu, Almanya'da Bad Kreuznach kentinde gerçekleştirilen "Birinci IJluslararası l'ürk Tarıh SeminerT'nde, aralannda Prof. Dr. Türkkaya Alaöv'ün de bulunduğu yedi bilim adamına "2001 Bilim Ödülleri"ni verdi. Atatürk' ün 1917 yılında kente geldiği sırada kaldığı bınada yapılan törende, Atatürk büstü ve kaldığı oda da ziyaretçilere açıldı. Ağrıya ameliyatsız tedavi yöntemi tstanbul Haber Servisi 1 ler teline uygulanıyor. Bu 100 kişiden 85'inin sorunu cihazın kullanıldığı olan bel, sırt ve boyun müdahalelcrdc, belirli bir ağrıları, ameliyatsız, ilaçsız, sinire kontn>llü olarak 40 ile hastanede kalmadan tedavi 80 dcrcce arasında edilebılıyor. Uzun süre sıcaklıklar uygulanıyor. Bu iyileşmeyen, sık sık durumda, sinirin ağn tekrarlayan bel, sırt sinyallerini iletnıc özelliği ve boyun ağrılarının kayboluyor. Radyofrekans tedavisinde kullanılan uygulanacak yerin radyofrekans yöntemi, bulunması ve uygulamanın ağrıyı taşıyan sinire yapılacağı uygulanıyor. sinirin bütün • Dr. Halil Acıbadem özellikleri, Carousel Algan, ağnların elektronik cihaz Hastanesi Ağrı tarafından tedavisinde Kliniği beh'riendigi için kullanılan Sorumlusu Dr. işlcnı cnıniyeüc radyofrekans I lalil Algan, gerçekleşiyor." günümüzde, yönteminin Algan, uzun sürelı ülkemiz için bu uygulamayla ağnlann ycni olmasına tekrarlanması tedavısinin karşın dünyada gerekse bilegereklıliği ilaç içermediği uzun süredir konusunda fikir ve ameliyat birliğine uygulandığmı gerekmediği varılmasının söyledi. için haslanın önemli bir herhangi bir gelişme zarar görmediğini vurguladı. olduğunu söyledi. Ağnlann Dr. Algan aynca, tedavisinde kullanılan radyofrekans yöntemınin, radyofrekans yöntemınin "şeker hastalığına bağlı iilkemız ıçın yenı olarak geüşen ayak yaralan sayılabılecek bir uygulama ve ağrıları, kol vcya bacak olmasına karşın dünyada kopma.sı sonrası ağnlar, U7un süredir uygıılandığını zona, bel ve disk söyleyen Algan, yöntemi yırbklarında, omurlann şöyle anlattı: "Çok yüksek titreşimli bir akım, özel bir arasındaki yastıkçıklann yakılmasında" etkin olarak kablo ve igne aracıhgı ile kullanıldığını anlattı. yalnızca ağnyı taşıyan sinir Bu akşam Kadir Gecesi • Haber Merkezi Kuranı Kerim'in "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade ettiği Kadir Gecesi bugün kutlanacak. Müslümanların Kadir Gecesi'ni kutlayan Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu gece, dargınlıklara, kırgınlıklara son vcrmek, nefretin yerine sevgiyı, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bize önemli fırsatlar sunmaktadır" dcdı. Tubaların Noel senfonisi Hıristiyan toplumları Noel yortusunu kutlamak için geri sayıııı başladı. Her ydyabancı ajanslara düşen klasik fotoğraflann da sayısı arttı. Birçok ülkenin kentlerinuı sünge haliıulıki nıeydan ve merkezlerindc ışıklar ve süskrle donablnuş ağaçlar göze çarpıyor. Ahşveriş mcrke/Jerinin giriş vc canılan da rcngârenk süslerle bczenmiş durumda. Sokaklarda kurulan Noel pazarlan baş ta olmak üzere ahşveriş yapılabilecek her yer tıklım tıkhm dolu. tnsanlar sevdiklerine hediye alnıanın telaşı içinde. Noel sevuici ve coşkusu birçok kentte sokak konserleriyle de perçinleniyor. 11 Eylül'de yaşananlann şokunu atlatmaya çalışan New York'taki sokak konseri bu konseriere güzel bir örnek. Kcııtin dünyaca ünlii Kockefeller Merkczi'nin Noel ağacı önünde gelcııckscl tuba konseri vcriliyor. Kimileri Noel baba kılığına girnıiş onlarca müzisyen, sokaktan geçenlere eşsiz bir müzik ziyafeti çekiyor. 28 yıldan beri düzenlenen konserden en çok memnun olanlar ise merkezui çahşanlan gibi görünüyor. (AP) Aydın Doğan Vakfı 'nca düzenlenen yarışmanın sonuçlan açıklandı A L GÖZÜiVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Uludağ'da sezon • BURSA(AA)Türkiye'nin kjş turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon, dün törensiz açıldı. Güney Marmara Turistik Otclcilcr vc tşletmeciler Birliği Başkanı Işık Uğurtuğ, dağdaki otel ve tesislerin hizmet vermeye ba.şladığını bildirdi. Uğurtuğ, bölgeye kann erkcn yağması nedeniyle dağın kayak sporuna elverişli hale geldiğini, bu nedcnle işletmecilerin sezon hazırlıklannı önceki yıllara göre daha erken başlattıklarını anlattı. Gençfletişimcflergeliyor yık görülenler şunlar: "En iyi haber"dc Galatasaray Üniversitesı'nden Füsun I7ıın, "en iyi röportaj"da Marmara Üniversitesi'nden Ayşegül litku Cünaydın, u cn iyi araştırma inceleme"de Marmara Üniversitesi'nden Güler Emektar, Gökçe Çiçek Çetin ve Özgür ÇUek, "eniyifotograPta Marmara Üniversitesi'nden Nadide Burcu Hapishanelerini sırtlarında taşıyan kadınlar Altı yıl önce karayoluyla sınırlan lran, Pakistan ve Afganistan'la çevnlı çöllerin bulunduğu büyük alandan, Belücıstan'dangeçerken o sonsuz ıssızlıkta yürüyen bir Afgan aile görmüştüm. Yetişkin bir erkek, dört kadın ve on çocuktular. Uyduruk bir at arabalan vardı ve kadınların yüzlerıni görmek olanaksızdı. Her bırinde muhteşem renklerde, ipek burkalar vardı. Kadınlann, göz hizasında, küçük bir hapishane penceresinı andıran burka pencerelerinden ilgiyle bizim grubun kadınlannı izlediklerini hissediyorduk. O gün onlara "hapishaneİerini sırtiannda taşıyan kadınlar" adını koymuştum. Çünkü bana göre, dünyada kadınlar temel olarak üçe ayrılırlar: Sırtiannda sadece kendi özgürlüklerini taşıyanlar, sırtiannda evlerini taşıyanlar ve sırtiannda hapishanelerini taşıyanlar. Onlar, "hapishanelerini sırtiannda taşıyanlar", belki de kadınlık tarihinin en acılı bölümünüoluşturuyorlardı. Dünyaya yaşamları boyunca sadece ve sadece tel örgülerı andıran küçük bir pencereden bakma hakkuıa sahıptiler. Ve kuşkusuz onlar için en büyük özgürlük o perdenin kalkmasıydı. Bu nedenle, biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, Afgan kadınının şimdilerde kavuştuğu özgürlüğün değerini kavrayamayız. Ama bir başka ülkeden, komşu Iran'dan çok ama çok yetenekli, yaptığı her fılm ödüllere boğulan bir film yönetmeni, Mohscn Makhınalbaf lkiz Kulelerin bombalanmasından ve malum savaştan çok önce, bu ülke kadınlannın trajedisini aıılatan çok güzel bir film yapmış; Kandahar. Evet, bütün film boyunca boğazınıza bir hıçkınk gelip oturuyor. Çünkü fılmde süreklı savaşılan o topraklardakı yoksulluk ve açlık tüm çıplaklığıyla anlatılıyoı. Çünkü o topraklarda yaşayan kadınlabebeklerinin altına gizlenmiş. Süs bebeklerinin altında mayınlar! Tannm, insanoğlu ncden bu kadar gaddar, bu kadar acımasız? Kim bu sorunun yanıtını verebilir ki? Yönetmen filmini belgesel tadında çekmiş. En küçük bir sinema hilesi, en küçük bir abartma ya da oyun yok. Ama her yerde bir başka rrajedı. Özellikle Kızılhaç uçaklannın gökten paraşütle attığı protez bacakları kapmak için birbirleriyle yanşan, bacaklan olmayan ve acılar içinde koltuk değneklerini kullanmaya çalışan Afgan erkeklerinın, gençlerinin, hatta çocuklarının görüntüsü dayanılır gibi değil. Gökten takmaayaklaryağıyor ve insanlar soluk soluğa onlara kavuşmak için koltuk değneklerini sürüklüyorlar. Ve takmaayak süzülerek inip çorak, defalarca örselenmiş Afgan çöllerine konuyor. Bu filmi görmem iyi oldu. Bugünlerde kafama takılan yüzlerce sorudan bıri de meselesi olmayan, sadece tüketilmek için yapılan popüler sanatın dünyamızı daha ne kadar kuşatacağı? Çünkü şimdilerde en çok meselesi, söylenecek sözü olan muhalif bir sanata ihtiyacımız var. Anıeıika'nın en ünlü oyuncuları yeryüzünün şu anda her yerinde bulunan Amerikan askerlerine moral vermek için yollara düştiiler bıle. Pekı ya ötekiler, muhalif sanatçılar nerede? Bugünlerde en çok sorduğum soru bu. Haksız mıyım? Not: Kandahar şu anda Istanbul sıncmalarında oynuyor. seyreyle2002(" yahoo.com İSTANBUL(AA)Aydın Doğan Vakfı'nın, nitclikli medya mensubu yehşmesine katkı sağlamak amacıyla iletişım fakiiltelerı arasında düzenledıği "13. Genç tletişinıciler Yarışması" sonuçlandı. "Yazılı, görseL, işitsel, reklam, halkla ilişkiler ve internet yayıncıhgı'' dallarında gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne la Cöknar, "En iyi magazin haberciliği"nde Anadolu Universitcsı'nden Serhat Karakaya, "en iyisayfadüzenlemesrnde lstanbul Üniversitesi'nden Bayram Yeraltı. "En iyi televizyon hal>er pn>gramı"nda Anadolu İJniversıtesı'nden Aslı İşliel,C. Bahar Bayatlıoğlu, Dilek Bayram, Filiz Özden ve İsnıail BccenelL TOREN 24 OCAKTA YAPILACAK Uğur Mmncu ödülü paylaşürıldı ANTALYA (Cumhuriyet) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Uğur Mumcu Özel Ödülü*, Prof. Dr. Server Tanilü, Oktay Sinanoğlu, Emin Değer, Oktay Akbal, Işık Kansu ile Uğur Mumcu Araştırmaeı Gazctecilik Vakfı (unrag) arasında paylaştınldı. I ürk Hukuk Kurumu adına Av. Erkan Yücel, um:ag temsilcisi Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Yazarlar Sendikası Temsilcisi Dr. Erdal Atabek ve Akdenız Ünıversıtesi Temsilcisi Prof. Dr. Güven Lüleci'den oluşan seçici kurul, Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kutnbul başkanlığında toplanarak ödüle layık göriilen 6 kişı ve kuruluşu şöyle belırledı: Kuruluş alanında unı:ag, bilim alanında Prof. Dr. Server Tanilh ile Prof. Dr. Oktay Sınanoğlu, hukuk alanında Av. Emin Değer, kültürsanat alanında Oktay Akbal vc gazctecilik alanında da Işık Kansu. Beledıye Başkanı Bekir KumbuL "Odül töreni, Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü olan 24 Ocak tarihinde yapılacak. Atatürkçü hukuk adamı, gazeteciyazar Uğur Munıcu'nuıı aııısını yaşatacağız1" dedi. Vrezervatif Kafe' açıldı • PHNOMPENH (AA)AIDS hastalığının yüksek oranda görüldüğü Kamboçya'da, cinsellik eğitimine katkıda bulunmak amacıyla "PrezervatifKafe" açıldı. Müşterilere ucuz yiyecek, kahve ve bedava prezervatifin verildiği kafede, cinsel hastalıklardan korunmak için tavsiyelerde de bulunuluyor. eposta:tan(n prizma.net.tr nn yaşadığı /ulüm, yaşadığı hapıslik hemen yanı başınıza gelıp duruyor. Çünkü o topraklardaki nıayınlar hemen kulağınızın dibinde patlıyor. Şöyle diyor küçük kı/ çocuklarına ders veren kadın öğretmen: "Çocuklar asla ama asla yerde gördüğünüz bebekkri almaya kalknıayııı!" Evet, ınilyonlarca mayın, bu topraklarda özellikle kız çocuklannın hayırdıyemeyeceğı süs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog