Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 10ARALIK2001 PAZARTESİ OSS 2002'YE HAZIRLIK 22 (HMmo^aviieunanlat1ıgıde«lannekadarBürd(J km•etarVındaolmatiı (ll)Blrgun ıkmd'ualüydUkıMıtlo Çavüf ım MSİ haalUI (III) Yaştı balıkçı Alako'nun » n l yuk*o*dl (IV) Mü|de' Buradan gltmiyoruz dovtel btzJ bagıçk*dı"diyordu (V) MıKo Ç^vua u dıoMyftn kalabaMt datgaiandı fapkalaı cekalktr havada nçuçlu Bu parçadakl numaralt cümlatartn hanglalndt blr «nlauın boiuklugu vardtr? A\ I 23 H) II C) III D) IV D V 37 (l)Bu r»( »özcugunde K(»x1 rr> çjfd^ rtuyıırrıtari 9 rt dogayı adata rtaanla^ırüıgım bır oykuour (ll| Bunu yaparken dunle btıgOn aiN*ında kopan ıpı onarmaya calıatım (lll)DogruaozculuBrku«anmBkıç«nç»Dalaclifn (l\OBöytoc«ya»amınhakkmı verm«yıden#dim 'Vi Zaten yuarın ı»tevi de yoaamm hafckını varrnek dagll rr**7 Numaralı c0ml«lard*n hanglvl parcamn anadO fünceal ıtllellgılndadlr? A) I 38 9) II C III D) IV E) V I 50. Ru« ÇaıiıOı > k » Ovmanlı Devleti araaında yapılan, I 1812 Bukrei Anllasmaaı 1e Sırbıstan ayrıcalıklı prafulık iÖ2y Edtme Antlaçmaaı ıla Yurtanıaüın lam baOimaız N I 167fi R«rlin Antlaşmaiı ıle Sırbıslan Romsnya KaradaÇ lam bagımsu oirnııştur Bu Ulgllera bakılarak çıkanlabllecak nuç afağıdakllerdfln A) hanglaldlr? daortak ao64 O Yerlı haik Italya ya karsı aaken olarak Oemanlı aubeyiarıncaOroüllervniflif U) Itarya U|i AntlaamaBi ndan aonra halk dıremtı ıle E) Uf 1 Antlaaması yla Oemanlı nın Kuz*y Alnka dakı variığı aora ermıftır Tanım . S«ned^ Ittıfak ayanların devkttokataı ayah lanmaaını Ontemek ve tayra yeneilmlndekl aorunlara %on vermek «macıyla H Mahmufun ayanlarla Imzala d>gı b» BOztoamedlr Ourum S«n«dlrrtirak)lemerke2loiortteUkkezaar aılmi( devlet ayanların vatfıgım ve güc0n(i(anıma* zorunda kalmıttK Tanımla durum araaındakl bag gOzAnflnde bulundurulurea aaagıdakltarden r u n g l t l n a ulaeılablllr? A) B) Imparalorluguf) taaraaı ayanlarla hancdan ara» »ında hıleo paytaaılmrBtır Pad Bahın eBkı gUç ve olonieeıne kavufrnaaı eag Buna gore ok yörtünd» eeen rüzgarların hava aıoaklıOını dü*urdügü bOlge DUnya harltaaın dakl Itaratlenmla alenlardan hangieind» uiabtllr? 87 1. Günler ya serln ya sıcak Nekinartık negareînehıranetamah Blr mırtluKık kçında kalbım aydınlık ferah Çarpacak Yukarıdakl dlzalerde ealrln ruh durumunu en lyl ı n l ı l ı n eö/cuk aaagıdakilerden hannleldlr? Aj Klna 6 ) Hınlı D) Ofkel 2 C) Huzurlu E) Sıkınt* Afagıdakl cumlolartn hangtamda Ikl nohta do« A) IfatıafliHİıgıyuııkararimvermlfb DÜMUII V»' »acak batanyıkovalıyacaktı Og'ai(»anl«ı yenl r «all »ızln «»enntı B) tndı»e gryleaonlu Me olacak bu kurumun ftonu? C) Alaiurk otacaklır Olyor 0) Arkadaşımbentdınle dndı Ba»af h oiamadik Ll So/cuk lurlen ısım fıil ı ı f ı l Ifi«ani0f>rı /isrnan ıjei ™«göçtıpgıtme»ıd««(«nıl rh ' faydir Çtınkü har teya oiduçu gıbı labıat yaaamaya d j b * ftinif koyn>uşluf Ihlıyarlık rtayalm »on pardandır &r pıyeaın bızı uundırmaaından nasıl kaçınıyonak m tıyariıktan uaarvnaklan da kaçınmıliyıı Male hayata doymuaaak Parçanın anadüfüncaai afagıdakflardvn hangl •Idlr7 A) Hayaım kandlajfltrtıyairodur B) YMaan'itıdoÛıılgKJl6inıkatx*e'*nel'inw»*« C) lhtıyarkiraMygıgoat«rmek D) YaaammdabifiınıritfanJır E) YasamayadoyAnla'ihlıyanığırlogatbukırlar ırttaniıkgorevıdır 51 bırbıstanOsmanlı Dpvleiı nden üıtceayııcalık ha sonra ttm bagımaıziık eld« etmıatır Bıl nael çalışnıalara yönelmenln rnerak ve anlama duygusundan kaynnklandıgı yolundaki görualerin hBvada kaidıgını bılifrı tanhı ve antrapolofı bıze gayel açık bırb çımde gösterlr Insan oledsn b«rl gündellk pfatık ırttıyoçlaf tnı yntefrnonm pevindo olmua geleaeg< vt dunyayı ullın«k vc yonloodlrmek istomlş bu amaçta ondey laı v« kumrnİHf geliftınniftır Bu kurarnların astfoiKjmtde nıpteorolqıde ıkbsadı üihrmnlerde fizıksel klmyaaal va blyolojlk laknotojlde onemll bır latovl olnıuiftur Parçadan hareketle aıağıdakllerln hanglalne B) Yurwnmun< XIX A) y I O) I IV B) 1 II E) k V C) • Aaagıdakl cOmlelarlrt hanglalnde fclnayell blr kullıııım eöz konuaudur? A) Adamönc*Mr Iklhomurdandı »anra BUB'U B) 0) Böyie dik baelı oiursan Mnl de blrgUn aglatıriar 24 KornBu kadınl jrırı kollaı ı e(awnda anııe »ıcaklıgını arodı F ~ ) R" aaat1» aıcaok ç*yı yııditfrılamak hoşuma gidtyordu L,} üu lopraklar sayo ı medenıyete bejıhiıK ett C) Sırblstan Romanya KaradaOaynı dOnomdeba gırttsız ulnıuştu' 76 AfaOıdakf ytı/olçmnleıl oşlt ot»n Utş ta.rn go»ıenirnı«ar A) ü) Bllrmsaikuıamla'OrıdeyıliaavİBrı, Insanın günöehk ttıtıyaçları b*mın olufmavında «t kılı olmustur D) BalkanDevtetienba()»Tiaızj«klann(Oımanlıile»«vaşarak ekte eimışlır E) BalkanlarınOvmanlınınelındençıkmaaındB Ruaya mn buyOk rolU olmuslur tngılİBfedB 1215 le kttbııl «dlltn Magna Carta'dan sonra parlanıentolar kgnjlarak XIII yüzyıl ortatannda Metrulıyet yönetımın» geçılırken Oamantı Devtetrnde hukumdarların y^tkılerını sınırlam»%ı yrtnund^n 65 Aaagıdakl cOmlatorin hangtalnda da" nln yazımi yanliftır? A) Lj bı n«lcl«aayleoanbuyalaııl«raınan Uız de Bizmle sınemaya gAtabıHr mıyız? bvegatdtgrm daklmaayibulamadık 39 B) Kıtapların benda kaknif boşunaar»ma D) Bufconjyuukulda!İad«<«ranadad*j)0n1ök C] Ayanların mutlak otorıteyi aarama«ıyla demokra HOeamenın onu açıkTMflır [)) I) IçpoimUıyıguçktndlrTnaklolnayankırBOdÜnvvnlrnok /orunda katınmıştH Ayanlarayorwt»*)haklaf vefilerek ha*ın yOoatimekalılmaaı a l 88 ülkemlzdo Kuzeyındekt ortalama aıcaklıklann gunayıne gCra daha u dmaBi Yalnn enlem etktal dU|UnUlduOünde t ı n m ürünlerinln yelhfnaı k n f u l l a n A) 77 I B) II C) lll yukandakl çeartte olufur? Ti V tOm taralı MMgelerin hanglalnda daha l u U C) O; Salt mnrıık dırygunuyla bılımael adrsçaçıklanamaz Bılımpratıkılıtıyaçlan •onucudur teorık ıhiıyacayOnelmenln r> rMecej}) hrimn ar7u»u bthrn dışdıgın gflat«fy«iidır 3 Ayak •özcugü. a f a g ı d a k l ctimlelerin hangl rnrm*lbıiımWm«ntık vf niflfpmarttkhr Mantıkkavramve Onermolerie maiematık ıse aayı ve a«>kıllerte ılgılenır Bu bılımtortn konulan zıhnın difindamevcut deglMlr Tok lek ın*,ı ilar zıhnın dışında vardır arna ınaan kavramı aa decezıhındedır Ikıelme ııçev besınsanzıhnındıaında alndo terlm anlamlı kul'anılmıatır? A) Ayaklar m« uygun ayakkebı bulmak çok *ordu B) C) D) E) 4. Ayagındakı agrı rahalyUrumoB nıongeJltyordu KoyırHinbırlncl«yıgındakiııUrpftzrwkMi»««ıntı Makınrt ım ay.«> Uvııtılua,u ıı,ırı şirıı / lııtmHİ Kuprunun ayagı ozgın dalgaiura dayanamodı 25 Afağıdaki camlelarln hanglalnda blrdan lazla yazım yanlt«ı vardtr? A) TMO ntnbugdayalımlarıaUrtıyoı B) Cl 10 Şubat cumaneıı gunu yolo çıkacakmıs Sokakdan gc^nler onu Ngıyle izVyordu OazelaolıgHK rMrzamanşatrtıgırnınganaırıciakalmıBtır benzarlık gösteren 1639 Tanzımal Fermanı ndan unca blr şairım ban aair olarak var olmak «bvorunı Oazatax*k ayrı bir uflra» Raattarrtıylagazaiaaoldıjm beklenen gerçekieşmemışttf Afagıdakllardan hanglal bu durumun nedsnl olarak A) göatartleblllr? Uaglarır» gun«y yamaçtannd* Urım va orman uat sıntnnın daha yjkaak otması Daglar >n huzey* bakan yamaçtarında kw ahme lennm daha gaç baaiamaaı Ku^eymda gunduz Buntaının daha çok uzayıp gtbi Ozalllkktr aşa()ıdakllerd«n hanglel hakkında ksBİn btlgl vertr? A) YeffekıllertnındoflruHuau yakmtıgt B) Defiıze uzoHlık O) IV ItoBkabır^yr)eolabian«rn Şatri»Oryfta kendtnn ««çilm Gazvta yazılanmı da bn ta» olan* Mv«nak ya^ıyoun Onemlı olan banım btf §ıtr peooarfaından dunyaya bakısım BunuyazılanmadayanBitıyururTi Bu parçada a»au'dakM«rln hanglaln* defltnll Ekinok» günlarlrıde blr boyiam ltz«rlndakl hulunurnncnk? \ M x i y l e bır vnriıga sahıp dağildlr Parçaya gflr» formel blllmlarln konuau dakllerden hanglaldlr? ııağı "YuKaek aozttlgü aeagıdafcl cumlelerln hangl alnde nlcellk anlamıyla ktjHın.lma.mntır? A) YOkaftk ıdealter gençlıgıpeaındenBuruklııyor B) C) D) Sokagın baBinda yapıisn bma dıgerlerınderı yuKsek YUkaek.b(rduvarınüaHınde çevmBindekılere bilap edryordu 0 n u n boyu senınkınden bıraz daha yukaek gortmuyor E) Yüktek dagler kar»u olmaz aorcCigu, asağı<takllarln hangiainrie 26 lanzımat rermenı ndan aonra partamentortun ku nılmamış olmaaı markazlarda Q u n « | aynı andadoflar aynı anda oflie oiur ve eynı anda batar 180" B O 180" D D) Mwa«y »«nında göfduflun glbı korugkiıyor t) Saion öytt kalabalık ki yurumak b ı * zor B) Tanzımal Fermanı nınpadışsh ıradesjııe daydi ırt ı<ı Bi ve halkın çabaaıyla oluşmamaaı lUrtApa sondanakktmelıbırdıldlr Çaklm v» yapım ak \et söıcüflOn kok ya da gövdmınm aonuna eklen r AaaOıdakl cumlsktrin hangtelnda bu kurala aykırı olarak ond«n *k »tttıış »O/cük bulunmak tadır? A) UnUblf yaiarotmaktvkivuk v>rp<'iıyur 40 A) OueteokgırMi Baırhgfnınaulgaaındakaldıgırta H) Gazetfl yazılannda fiiraal bır hava buiunduguna C) GazataollOa tBOtmayvrak baaladıgına O) t} Şatrnglltteyarekaurdufduguno bazetecSlfgı *• ncji bır ugraş olarak gorüugi"w 62 C) A) B) C) O) b.) Inıanındısındakınesnelgerçekllktır Insanın tarirıl baçarılanvayasamırJır D} Ingılterenın UBmanlınıngelısmeaırtaangeloıma çabalnn E) OsmonlırJarKJkümdaryetkılennıriBinırlaodıı brıatı nın tıXırı*ün orııarnaaı Tanzlmat Fermanı mn I I • IV Meifc.es kanun Önunde eşıl oiacak Hıç kimae yargılanmadan oezalanaınlmayacak Aakerlıkytıkümkıluk hallno Ootıritor«k Harkes mal ve miilk edınob» ecek ve bunu mıras olarak bırakabıiecek hangl 7aman ve makan dısı dU*Unaal ob)elwdır CnnhdoOadn L vıv ndır ı»vl degıSfTtaıiın nıt«lık ve nloel fonkaıyonla C) Ekvalo'1» gflre kufuçuşuıuaklıOı D) Bulund JQU yanmHure E) Grenvviche olan uıakhk d«rec«aı 69 6 Hulmak B) Ozgüflük düşüno«tonn •ınırtanm«mıı»ı Jlkaaın» dayınr C) YasadıOımızçevrejyganıOıiTiızıngoaitrgnldır 0) Yıllar oru hlç yıpıatmamıs liala dıpdlrı /antana meydar okuyor E) SınOTadakıgabtrneMınaanınufkunuaçıyor 27 Çocuflu otomobıl aelının ortacında görünce yUregtm »ğ/ıiTageldı Bu cümtenin Öfl.leri aMÛCaktlartn har*gltlnrt* doflru ballrtlimlştlr? A) Naan* dolayiı lumlaç zarfiumtecı ozna yuktem B) C) D) t) 28 Dolaylı tlımteç zarftumtoa Ozne yü*m Z»rftUml«ci yüktefn ^afflümkH.ı öın« dolaylı lumteç yuklem Öıntt ZBft d^nlecı yuklem farklı blr «nlamda kullanılmiftır7 A) Frananaraatırmacılarhaalalığııı aaıamıbulrttutler B) C) D) [) 6 ŞarbonaşiBii nbulunrrps t dy.arıcıl tlu de yarattı Radyuniun bult»ımıUMönemiıbı<a<1ımold»ı Merkür'de ırmaklar dantzier bulmak hayjl oidu \ferem asıaınınhuhjnması ınsanhgı rahattariı r DerviB^aım pok oriül veövgUalan ılk fıiml labuna RövofalB üan bu yana hayh yot almış Beliı kı tek atım lık barutu olan bır aınemacı degarrvş t^ofak b4f ortamda bu blle Bevındıno bir hab«r Oaha aavtndhicl otanı l»e riAar v« Çimartin Antatya'da yanatıO>flknlannhapamden lyıolmaaı Senaryoaunu da yazdıgı fllmtnl Aalayaaar> m a n ı i | geıçek blr OykU olarak tanırrtlay»n yOnHmen gerçak hayarla yaBadfO' varaayılan karakt«rlerını tunııvnuj rtakı g«lıııı»ey« ozen goalemııe B u parçada Dervkj Z a l m k llglll olarak aaaOıdakllerln h a n g l a l n * d e d l n t l m a m l t t l r ? A) B) C) D) t") Famtenyle ödüiare ü y k göfuldüflüna Sftfiaryoyazaritgıdaueitandigir» Garçek kj|il»r« farklı Ozalhkler yuk(#dıgif>a Solukiu bv aırtemao izlenımiverflı^ne Verlmlı bir tmema onamına katkıda bulunduğuna BılımMl bılgıler teknulojı olarak uygulanırea gunlük yasamı kolaylattırıcı çaeltlı lırUnlar eldaedılır Bu Urünler arasında otomobdler uçaklar bulas k makmalan gtfıl çoeJIII gereçler saylabilif Buna den gore t a k n l k b l l g l n l n a m a c ı hanglaldlr? ayağıdakller Yukandakl DOnya harltaaıııda Ekvetor Günef t* h t 'd«k( konumdayken 110' B boyia mında Ekvalor da afagıdaklterden hangl konumoa olaMllr? maddekırlna bakılarak aşagıdaklterden alne ulaaılafnaz? A) Kanun ustünl B) Haraç vergaı kaldınlmıstır C) Aıkertık vaian gotevı halmo gelınlmısür O) Alıcı" eöıcugU, aeagıdakl cunılelerln hangiein de, dlgarierinden farhlı anlamda kullanıimtatır? A) Yayınlarımızıdaha nelIzleyebılmefc ıçn aiıcılarınızı guneye çevlrin B) Blr alıo çıkaa evl hemen Mtanm L.) Olu ııutı 111 dlıu UuUııriJdıâ ıwı ı u uluyoıdu U) (^urokbaKianındakörahctsıolur E) Bu rnalın pryatada atıc aı yok Yukarıdakı larah alanın Ounya uzenndakı yen cografl koordlnetta baltrlanmlatlr Buna gore a t a g ı d a k l yargılardan hanglalne A) Oımeyındeçızgtaeihızkuzeyınegorefarladır A) B) C| D) E) 90. BMrTMveo^rajnmernefBkınıgıdafTtıek Iç hu/urun uhjfuınurtu «aglamak VBralııp dn bıtınfnrynnı açıQa çıknrimak GundedkyararsaOlamuk Evrenı yuşanılır kılmak Inananaçı HalkamalvemulkedınmeriBkk verılmiftır F) Aflalel v t yargıgıwenc«al ^aginnmıjtır 63 Frarnı; IhtHalı nln gatırttlflı mdlyeiçilık ve o?ouMıfc akımı Oamanlı Imparaioıiugu rıu olumsuz efklıemıı va devielı styasal onlemlfu alerak ımparatorlıı^un bfJtUnlü^ünıl vtgiama cabaaına rtmıslır Aaaftıdakrlerdeti hatıglalyle h a l k » yönetırtıe k a l ı l m a hakkı vaDlerak Oamartlı bÜIUnlüğü aagiamaya çalı«ılmifür? Aj TjruımdlFwrııanı B) lalahalFennatiı D) Mecelb E) Sened I Ittlfak 94 l Oamanlt Devlatl nda, SenedI Ittıfak ıle ayanların varlıgının ve hafcJennın devlel lara'ından reamen tamnmaaı I Tanzmal larmanı ıle Padltahif) uatunde kanun gucunun varlıflının tamnmaaı M 1656 Pan» Antlatmaaı ile Osmanlt toprak bulun B) Küzeylnde yaz mevsımlnde gundlu kış movsımırMte ıae gec« ttıresl güneyıne göre urı»nd ır C) Güıieyı ve kuzeyınm kuşuı,ufu uzaklıgı aynıd r D) GUneyinde yıllık aıcakiık orta lam a» 1 kuzeylnOen daha (aziadır E) KuayiEkvator*a4906kn)uzakMıtBdır DlndedoOıuluOunaınanılanaavlarvardır »mdnn bu »HVINMM ydnlı>1ık olaaılıgı yoktur Bunlann hartuıngı hır sorgıılıuna ntkınlığıyle karaı karçıya katma)larıduşunulemez Folaefede lee mutlak kutaalhıçblr 7 Aaagıdafcl cflmleleriıı hanglalnde duyular araaı aktarma vohtur? A) Onunuulıbakıtlarıbemetkıledl ü] U Komutarun wrt seaiyie ııKHmttfl Huluılflfdan anıaen «lynıan ay dDnysyı ısıga bogdu O) IrasnlannacıtefyaıtantıtuMhıiadı F) Kan1»*(mln tatlı kahkarmm kııİAgımriA ç nkad A f i f l ı d a k l cümlalerln hanglsltıdvki ad tarnla m a a ı n d a t a m l a y a n l a l a m l a n a n yar d a ğ l ı l l r mlftlr? A) KımaenınbufrMjkanaaınıatemyorıan 41 Sonanyılınkazıian Troıa «• ttg* Dllgılenmızı kanılan ım/ı oldııkça dagıttHd! Bu deflış*ı kler kentın buyuk tl^.ıvekuihırelbaotenlılanyİBilgılKiır B<zt>gom Troayı gelenekBol olarak Ege ye Yunametan a baglayacak Bemmık de darul U, lür baOlanlılar yoklıır Tonlarca ya rH (w»ramıh knrşmınrlfl «*n fa?la ıki tnr parça Mikan BeramıOı bJunmakUtİK Bunfa» yoz Onurıe ah«idiQ >xU troıa v*çr«*mr»n(itsnç TurtçÇagı ndatakbaaınabır doğru yoktur Her Bav mutlaka ve türeklı olarak »or B) Yolun harkesın korvu^tj bölumur» gelmiçtik C) Oo/terı surmelıydl dogustan Ayş© iın D) E) AnlamamıslımorıuıısO/leıifKMıidennanlamı B«kl«n(ıUjrın yarattığ lyimserlıge onun da kapısı açM 29. Dostlufluimjn bıı dalkavuMuk «ayıimaaı kuskuıuyla dagil flvguiftrımın orun bllgolıglna ve erdofnlerina arı»err»yece{JldU8Unc«»ınd*ıyım r>e«ı tenerte ya*!*ıırtı«y« banıar Parça aMfl'dakliarin hangtalyla türar»», paragrafm akifi boztılıır? A) OnunlçınOvgUdoluiOicukbtrkuHanmayaoaOım l#n«r)rnşıkla*ımkandnçifKta B) OyssgUnıtsiBinlan Otuövinak aü C) Kanunt E t a n 8 OntıilkdinledlQ.lmde onda aarkicı komaaı oidüflunu Bu comledekl altı otatll aozlt •nlatrlmak latenen aaagıdafcllerden hanglaldlr? H) KendineozBUbıryorumuolduflu 70. Ek»t»r»W hByvancılıkdoğalkufuiiardayapılanhaıyveıı oılıklJr O Mlg«y« düaan yagıa mıklarıyta aut ureıırr •nasında) paratallik dufuyorsa mma hayvartrıhflı paraMlık yok ıae ahır hayvancıhgı yapıld.flı aOylenabttıı Ayağıda bea bölgede uç aya aıt yaflı» mlktarfaı bu botgelajfin tüt uralımkjft vvrHrnlfftlr vm YukarKtakı fekHMrdegOruklOgü glU Matemaaıhael Iklım Kuşaklan ıle Sıcaklık Ku|aklarır n «mırlan bırbınne uymaa Sıeaktık kuejakiannif) aınırlannın rarltlılık gOa açıklanır? BOİO. 1 II guton r Buna y ö r e dln hangl 0xelllOlyk« feleefeden aynlmaktadır? A) B) C) D) E) Dogmatk olu»u Sntâtmlt okjfu M«rak ve anlama duyguaunun orunu olmaaı Tutariı oluşu Evrenl açıklaması küftür eskı Anadolu Kultur CogfafyaBi na aıt bır b*riık oldugu ortsya çıkmaktadır Bu parçada v u r g u l a n m a k latanan. afaOıdakllar datt haııgiaidlr? A) Arkeoki]iK çançmataf<nlanhaal bılgtktnmızıdagıı tırdıuı R) C) TıtMaVlaigıhb^ıkanrnızıngefOBgiiarnyarıaıiTiaclıgı Btrçok alanta ık>lı brtuilefimtzın kanıöardan yokaun otdugu O) Troia nan bır Mıkon uygariıg. oldk^unun kanıtlara deyanmadıgı E) Baaı bılgılerlnı./ın larıhanl çaJtBntalaria tamellend! nlmndbğı 42 Adanın nerede baBlayıp nerede bıtiı^ı htç r>ılmm«zdı Çunku adanın k yıian denız a lı magaralarıyia ve 56. Hatlran v«0ii (mm| lerrvruı Yafl.i 90 200 60 60 vaflı» Sül Ur (mm) (Ibr.1 150 100 290 2OO (tfn) 10O00 3OO0 MOO 6ui ut (Tbn) ıbno .00* ,K» O) : U) ı D 0 Şark ı yanablkrtek donanımı oMt ıgu üır zamanlar hepımıun gıpiayta baklıgı bu yazanmır Brtık roman öykd yaztmyoı ama ılüş im* •mafclllkgınl Oetanınııyoı Bu parçade geçen, duaunce ameklılıgın tanımamak aoztlyla anlatılmak latanan aş agıdakllerdan heııgieldlr? A) 30 C) Venı duçünoeler uraln U) 10 Karçti göıuaian amanaırca at F) leyrek da olaa yarmay< kiırdlırrilığu K*r«" aozcUğd, aeagıdakl cuınlalerin haııgleln da deylm Içlnde k.ul.lanılmamıaur7 A) nırbuifebırkezkafBkoymu|uz donüiumuzyok n) RIT uç kafa denoj erkefldenyoJaçıkrnıt.1* C) Busorunüıerındekarapatiatmadan t>li|«yeida 6O00 TOOO rtü IM 100 1 1 1 IV V •000 aooo •000 gellamelerl Incalendlglnde afagıdakllardert hangllartnln padlşahın mutlak olorttealnl aınır fandıran blr gelleme olduftu » o v t e n t m a ı ? A) Yalnızlll D) llvelll II Mahmul llevk'l lufilumıl^kıkNMKle devksfı MerkBTİ Otorfln ynrel oiorıto çellBkınKKM nterkez 1 U*rkezguçter<(»aray aadraram ordu L>lema ) arasırtdakısurtusmade tara/1 guçlendımne po ıiikatı lüemif tır Buna gore II Mahmut un Bfagidakllerden han glalnl gerçekletttrmey* ( a l i f t ı ğ ı •Aylen*t>lllr? A] Mnlkın rtaklerım kiBillayatak mullak nıonar»* B) fttodal vemerXezjguçlarinolutturdugueno«l«rl yık.«flk ıiMirke/ı otontenın ouvJanmetınl C) (Xriuyıı rlenplım aRına alarak olaaı darba harokot lertrılnonfc«ur>«»ır>ı B) I ve III E) I llvalll C| Ivill 66. A) trtorrm R) Aydınıanmaauraaıyie C) Ortlkonumla D) Guneş i|tnlwınır>yeredOfmeaçı«.yla E) DunyanınBeklıyle •000 190 aooo M 100 0100 4(tOfl Buna gftra yukarıda verllon bolgelerin hangl alnde ahır hayvancılıOı yapılmaktadır? A) I B) II C) lll D) IV F) V C) D) Bırçc*kıçınınonuy«tefl B«n yına da bır fcnar gontvı Oatlonıyarurrı Okyanu* akınlıla<ı olu«tukları deniz ve okyanualartn •ıcakltkisnnı uiBajdkian kıyriar da ya azaHKM ya da artırıo yönde elkıleyerek ıkhmlertnl olumauî ya da Otumlu etkılerter Kutuplar yönündengelenhtraıcaklıgı azaltırkan EkvatoryonundengelenleraıcaıklıOıamırır E) Ortund«dar) tüm ovgülerın OatlMdatttr (I) Yazarlar yaslandıkça olgunlaşıyor buyük deney BahıbloKıyor (II) Özeilıkki foman uykü danam* tttştin yazarları kıtapbıkjl«nıxlanM*yasambllgnıedlnryorlar (III) Olaylara topiuma klailefB bakarken daha BOğukkanh daha heaaplı olabılıyorlar (IV) Kııkma var nıadan Olen bOyuk aanalçılar yazarlar yok muf (V) Varrtbatto bızdada dünyedadavar AneakMnatın deMızlenyle oyuk oyuktu Adanın denızattindakı korı dor va tünellanndefi gıren dalgaların auları kuytu bır yerda koyun koyuna fıaıl lısıl gırdaplanırlar birbtrtenne blr aeyler fıaıldayıp anlatırlar sonra blrdenbiro çıldıranya »evlodıren bır muklayl duymuıv«arna havaya bır pırlanta sütununa banzaysn b r guiuf şatateaı fırlatniar Sular tç <çm aoamkuşaklan yaparken urkek çığlıklar duyulurdu Panıge kapnan buiaı har lurund» gaçcrlı olan b*r aonjn yeteneklı sanai çılarınarttonolrneal O) FazltnlerıgHrne kafanı pMtaiırler E) Kefamzı «iB>rdıyBem bonl bauıslayın 11. Farteı Viyanayı Budapesteyl Pragıgezıporalardakı tanhr mıras.n gorkemını gfiıdükten sor.ra Kddıliıane'de Lale Devrfrtden kaJme kOaklerm hollne bakınca lalancı blr cNnHvartn penoBİerınl yüregımrte Nsaetmı»tm Bu cOmledekl, tnlanı, U<< L.anav«fin pe"y«lerinl yu röQımfl? hı^*»ptm&k aozuyle anlattimak ı i i ^ n e n aeagıdakllerln hanglaldlr? A) Beklenmadlk bır olayrian korkupa|irı ClçUde heyecanlanmak B) Somut bır olaydan etkıkınıp ümutauzluOa kapılmak C) Kötü bır durum karııaında fızıkael acı duymak D) BnulumBuzhjkUnetkılenıpderınöenLLîLjltııek 31. Coşkuları duruluyor Iteyecanlannı dengolı b« btçımd* ülı,up bıv*btlıyorlar cümhfal parçadakl numaralı Yukandahl Oünya hertteeı 0xerlnde goala akıntılardan hanglal ya da hangllarl gaçtlOI kıyıları» eırakltk ortalamaaım düfurur? A) ivelı B) l l v e l l l D] YalnızlV »• eo" C) lll IVveV E) II v e V 60 6*hHde vertlan noktalann hanglelnden MS «m batıya gldlldlglnde yere) aaat an garldedlr? A) I S) II C) lll D) IV E) V kendıkjrlnı uçunımdan a|«uı ataılardı Bu b»Umlern»da yer almayan Öz*HI a».gıüakllerdan hanglıldlr? yarlarln hanglalnc gatlrlllraa anlatımın akıaında bozulrrta o l m a ı ? A) I Ü) II C) III D) IV E) V 014 yaa nufuau ıte 6S yaı uatu ya«h nutut loplamının çarttşan nufuaa nranına Hagrml.lık Oranı dornr Nuhjaun yaş (jrupleriFia goıe Ongılif ıyİM ıkjıiı e««0K)iikı grafikler deiaralı alanlar calıa«n mıfusu go«lermekt«dlr A) B) L) D) E) 43 ItıtaelOgelerçyerverme L)O53*oJ»yU»(.n. kışıl*>tırmrt nognyı dpgijım ıçıno> yanftinrm B«nzeimelerd«n yaranarma Omaktendlrmelere baa vurma 66. guç kazanılmaBin F) Saray K,I su Urjnı«)««ı uıtaclan k«k)ifıırak »afHyın rtelca açılmıoının aajlanı T laaın 1 Oan)ar)lıDevleUnln»ondonemtenndeOsmenlıcılık ve lalemcılık polıtlkaıarı önemlni kaybetmoye devlel pDİıiıkaBinda Turkçuıuk duılıncetı etkılı olmaya (MVU>T> ( I I Dıl yalnızdıluzmanlafinılkjlktndlrvrı onlann yvtkdvn ıçırtdakalanbvkonuaayıtmamAİtdır Ddbılgın hmnın fli ujmnnlnrınm yam sıra aydınlara adablyat va ı ı n a t adamlanna dıİD#nclnaulaam^harkayyadOfank|vardır H«p»ı do bılgılirmln urmanlıklannın Aanat larının yetenpktennın sınırlan ıçmdn dıl Borununa llgı gostomolıdıı Bu parçada bof bırakılan ytra aaaO'daktltrdan hanflltt gatlrtlmalldlr? A) Dıiı kendı g»dısın<> bırakmayi nieyanhtr var loo 140 y Q z r Şıln mil7iğı rBnmı Aykusu tryatrnsu sın«ms8iyla tkıtım Barujt yapıttan yannlar» gUzd dünyalara yakılan bır örk»mçaflrttıde9ıldene'>Gork yazdıgı hır ın«ktıjpla frtyl* flıynr 1900torrtaÇehov a Bııgonku y«?ırt t» ) Bu gelfeme I I m IV V Orta A*ya topraklarım ekı geçırme du»urv»»ı A/mlıklaıın yaaadıflı topraklar n kaybedlme»ı Teokratık yapınm zayıflanıaB Mıll^trıkmirnnıınnlıı^mıı^ı Avrupalı devlettarın Osmanlı ya baakı yapmavı E) Yanlıglıklara karsı lepkıaiz kalmaktarı çarcaızlıgn 12 Blrsaır duygu ve düaOncelennden değıl aQtcüklerln dfüfiflunjafif» kalıc.ias.r Bu cOmktdakl >airln aözcükl*rtnd«n ödiln vwma•Tyia anlatılmak latanan a*agıdakll«rln hangl •Idlr? A) SOzatkkw«Ü«gi»lkıınlwTihıryüM«iiH(k B) AJıaık okJuuu kımı sâzcuklcrı kulanmamak C) özfliınbırdl yap i ı n ı k a v u ş m ^ D) Yabancı aöıö*k»r1 anr1«nnd« kuflanmak 32 mamıylB ya»amı bira/nK gilf«B«aiırrr*ye koyırimalı o zaman yasam da guzelleflir ınaan da dahe ı,abuk daha aydınlık yaaar llys Bhranburg daha blr açıfclık geftrtyor B) UılııyıbılmsnlndeOlvuBUvardır Yukartdakl harttaya göre aeagıdakl yargtlardan hanglatna u l a j j U m t z ? A) 7 v « T rw<iurte«ekınoKBlaayn< andadogar B| £ ve X aratında »0* lık boylem farkı vardtr C) Y v e T araaında 40* lık boyiam farkı Y va X eraaındakı boyiam fnrkına eşıtlır D) Z de OUnea Y d*n once dogar n / deyerelaaal X dan 3 t»at ıkir»dedi( 70 EkvettNBl kuşakla yagiflar MaM ve EykJİ Yengeç DOnencvaındeHazi'anveTemmıu Oglak Donence a nde laa A/alık ve Ocak aytar<nda artış gOfttanyorae bu durumda Tropikal Kuaakta yagt»ın yıl Içln dekl dağılifim alklleyen l e j M İ fakl&rOn aşa gıdakllerden hangtsl obnaeı gareklr? A) AI ze ruzgarları B) Duoya nın ekten nareketı O O»niı« pore konum O) Gunef ı«ınlarının duame açiBi E) Ortalama yukaaltl 1Y rT 1 T A 9 C) Dılmı M v * n h#rk«» onjrtla ılgiktnmalıdir D) E) D1 kandi halıne bırakılamaz Dılımıztn kurallannı tyı iMlrnalıyız bunaveaoyH)dryor Btrromanyazannınguravl msan doOaaını açıkltOa kavuaturmaktır onu karanltklardaıı çıkarmaklır " Dmrok lornan ınaan doğaaını karaıılıktor dan çıkarmaya blr baslangıç olmaJt Bu parçanın anlabmmda ayaOıdakllcrin hangl alna başvurulmuştur? A) Açıklamaya B) C) O) O 44 Ömektertdlrmeyfl Tanıkgoaterrneye BaOmtamekKa B»n7»tmelen» 57 durumlarmdan hangllerlyle açıklanabllirT A) Y«kıızll B) Ivelll D) I II v * V Ü f l A n l l a f m a a ı n a gflra I rabiuagarp oosaltılacak ancak padtşahın haHtehk sıfatından dolayı «»«lcre riın yetkıl<>re sahıp bır ttumılıa bıılıına<^klı 12 ada geçıu olafak llalya 1» b»*k lacaktı Bu bllglden harekatkl Oamanlı Da^latl Içln aaa gıdaklıerden hanglal löyJ«n«ITHZ? A) T9nhraHkyrVwnmKn'nyifinii<tHnıptir C) II ve IV F) II IVvnV l.C,2.B,3.C,4.A,5.D,6.A,7 C, 8.C.9.C, 10.D, ll.D, 12.E, 13 14.A, 15.D, 16.E, 17.E, 18D, 19.A, 20.C. 21.A, 22.A, 23D, 24.E, 25.D, 26.D, 27.C, 28 C, 29.C, 30.C, 31.C, 32.B, 33 •E, 34.C, 35.D, 36.D, 37.E, 38 B, 39.C, 40.E, 41.B, 42.E, 43 •C, 44.A, 45.E, 46.E, 47.C, 48 A, 49.E, 50.E, 51.B, 52.B, 53C, 54.A, 55.B, 56.C, 57.D, 58 D, A, 59.C, 60.B, 61.E, 62.A, 63. 64.D, 65.D, 66.C, 67.C, 68 C, 69.E, 70.D, 71.E, 72.C, 73 D, 74.E, 75.C, 76.C, 77.D, 78 •D, 79.A, 80.E, 81.D, 82.A, 83B, 84.D, 85.A, 86.B, 87.E, 88 C, 89.D, 90.A. Ruhsal aapmaiar ıkltdar hıraı Osmanlı tarihmda yer alsada derskıiaplarınu uırmai Ru«v*t çıkan ıçın adam öidürme kıyımlar B^lenoeya dOakünHlk bttyük adamlara yakiBtınlmaz Ustelık halkım<ra gore tıım padıaahlar buyuk adamlardır Bu kadar »ngeU«n son m yazarbırımızii) UırıhMİ klarien yazmaaı olanakaızdır Onlnnı kalnn dflrvmın dekor olarak kullandıgı romanlar yazmaktır Nadltn Gt]fBel*ln AdnanOzyalvıtMiınM E} Aztozcuktaçokavyanlatmak 13 'Biryızırın yapıtlanndan ba»ka tanıtıcı» olmamalıdır dly*n blr ya/ann aaaöıdakllardaıı liangtetnl yapmııı A) bnklanBfTiaz? YaprtlarınayASiırnııviıtnkAsttlnratmfisı gaktrdvn yolaçıkıp padl»ahlan «nlaflıkları krlapları ılgı görmadi uıtalik ektfiınldıier Yabancı yazariann tart hinnzla llgilı lantezılerı hsm okur buluyor h«n d« •laftIpıtınıyr.ı Nurbarm bu yuvder Ltmıı bu romaı Kaııum Btf öieden ben dogayı khaaaaimif bir bk^md* algılarız banat yapüınır btie dogada gflnmayı ögretttflı ^ey gonxur Hırraaaam yapıtındakiaiaalbtr goruaucarv landırıpanlatmayiikMİki|tı mı onun bıze Önerdflı doOamn bu yem gorunuaurtu Hkin yadırganz Çok gaç meden bız do dogayı bu y»nı aanal yap'tınm »tkMiyk* gormeyaal'«i(iz Doylec* yenı ve baaka bk?mct« ııya ntm^Qfi7\ç»nrtoQR sanal yapıtmı "tBkM «tmn gtjlgo runur bıze 6 u parçadan aıagıdattl yargılardan varıtşma^? A) Sanat doOayddynalutaf b) Sanatçı dogayı kandınc* yorumlar hanglalne 68. B) E&kıguçveotorıtesmikaybetrmştır C) De'iızkroekıgOvbU'kığuortayaçıkmiftır O) liaK/auıanndadıruveBiyaııbatktuyguiamifrr B) Yaaadı^ı seruvonterl anleian yapıtlar yazmssı C) Yapıtlannda kendın* Oıgu bır A! kullaomaaı U) E) 14 Yaıanniı anlaian yap tlar yuaırması Ynfaıııınııııpuvlaıını yapıtlarınüa vtmiaıı 71 81 Bu gratlklerden hanglal bagtmttlık oranın fazla olduOu durumu g&alarmatttodlr? A) I B) II E) Kuz«y Afnke de toprak kaybetmışllr Franaız IhiılatTftın dunyaya yaydıgı *oler Oamanlı Im parfttnrlıığu vc Avtıslurya Macanalan Imoafatorhıgu C) l D) IV dönemını anlatıyor Bırpadıaah esının yaşam anlayı Bimırdahyor Bu parçaya gfira Nurbanu" romanını ayrıcalıklı kılan ataOıdakllardvn A) hanglaldlr? Felaefe kendını dın vu ntotnfuifcniM •uyullamıtlıdı> çilnkü dın vf matnfirik alamannda daney oianakaızdır Bu da bu alenlarda dogrunun olanafca<zlı4)ı «nlamına gellr Buna oöre, dogru bllgtye atadıctakllerden gtaryla ulaeılır? han ÇPUlere Anadolu lisesiyasağı AINKAUA (ANKA) Meslekı teknık lıselerın, "Mesleki ve Teknik E0üm Merkezi" çutısı altında toplanmasını kararlaştıran Mılh Fığıtım Bakanlığı, çokprogramlı lıselenn (ÇPL) açılış koşullannı da yeniden düzenlcdi. ÇPL'lcr bünyesınde Anadolu tcknik, tcknık lıseler ıle her turlü Anadolu lısesı ve süper lıse programlan açılamayacak. Millı Eğıtım Bakanlığı, meslek liscıcnndcn meslek yuksekokullanna geçışı düzenleyen 4702 sayılı yasa ıle çok programh lıselerın yönetimınin, meslekıteknik eğitım kurıımlarının bağlı olduğu genel mudürlüklere geçmesı öngörüyor. Bakanlık aynca Çok Programh Lıse Yönergesi'ni de yeniden duzenledı. Çok programlı lise açılabılmesı ıçın yerleşım bınmının ılçe ya da nürbsunun en az 5 bın en fazla 20 bın olrnası, ılköğretim okullannın son sınıföğrencı say ısının en az 60, merkeze bağlı yerleşım yerlen ıle bu sayının en az 100 olması gerekecek. AnadoJu 1LC,P.SI y a s a ° > Bakanlık, bır yerleşım birimindekı mesleki teknik liselerin, aMeslcki vc Teknik Eğitim Merkezi" ça (I) Yanı tarla açmaya valışan b > r adü'Ti* bvıuvlırım OrhanNAılıyı (MiYozlasmış vertmlazatnıs alısdmı^Uın bafkatmı getlrm«y«n alanı defllftınp y«nıd«n akılır dııfum» gniırmak kolay d«ğıldi( (llt) O gune kndnı v«zoBÇİ>m*z sayılanlar yonlden kohlar çıkanr tarianın »ınır taalannı boimı (IV) O bunlaradadııemı bu'tlufı aşar eııkıalerl çtİBdnn çakanr (V) Bırnr cis KeloOlanca davranır •»kiksmı Bu parçadakl tıurnaralı cümlvtvrln han||htl Orr u n Vtll'nirt f l l r d * yatıl M r çıflır açtıgmt ballrtmaktedlr? A) I B) It C) III H) IV Fi V 33 gıbı ÇOk ulunlu davİBİIerın par^alanmasınd nedeıı olurkan AJmafiys ve llarya gıbı devMtorm Biyaaı bırlık tannı kurmalannda atkılı otnuftur Itıtllalln yıyd.gı hangl flklr böyle bir oluftımu b e r a b a r l n d * gaUrmi|tır? A) MeşrutlyPt ro|iml B) Atıuyasaıılik C) Parlamentolu yöoetım U) Mılliyatçılık E) 59 Esıilık 72. Yukandakl haritada numaralandmlmiff yonler den hanglal daha kamaaldır? A) i 6) II C) llt D) IV E) V Yıi tçerııinda latanbul le Anıaiya nın gece ve gundu/ •üretermı karfilaatınjıOımı/da yazın latanbul'dakı gundüz »üreB> daha uzundur 82 Bflif]»<«redayanıUjrBkyaztlmaaı B) Kamuuyu «niayıf>na taıa dufmyıgöze aJabdmesı C) KanurtıdonerntneifAilırtrrunı D) Padı&artaftinlnyasamanlayıaını sergaemeal E) Taılh8«IUBilfcları(arlüıbıranlayi9taıro«l«fnMi A) Atul IJ) O«ney B) Sezgi D lıtenç Toplum dokumuzdak okuyiH^ı vartt^ının sınıdı oJntaaı mn temdında batta den kıtaplan olmak urere okuyu cumuza lâyık görülen nicı kıtap4ar yalar Bu kıiapların kaHleBİzttginin yam u>ta Byatlaf 1 da<,<*. yukaakbr Oysa kılap tevglflnl ve okuma tuikusıtnu okııl «ıralannda uyandırmaaı b«klenan dart kıtaptan gunumuzde kolay yoldan buyuk kuançlar mglamanın aracı gOruldu gUnden bunlann aaıl amacıyla Ikjıaı kalmamıa gıb>d r OmegınAiıReftafıniy^dabaaılan UmumlTarih ııie 46. C) Sanat ızlayınsınıkandıbak^ınayonkındlfir U) barat alıcısı b) dogayı k*ndl(» Bunulan bıçimıyle E) Hayalgucu Aatronom* çalıtmalara dayanarah günea tutu»ma«ının zamarıını uoQrıtfya ya dayanarek nava dunjıtıunu Onceden keatırmek mumKünkan aynı durumu loptum •al yea«m ıçın aOytamafc pokotanafclı d«gltdır ÇunkU SuByal b<Hır>ler btjte bu oianaflı vetrnezler Parçada doga Mllmlerl Ile aoayal blllmlerln han gl nnellkleri Ozertnde duruimuatur? A) B) C) F) Ongoru olanagı Totart. oJmaian üeortokne**. Nemn»! ntmalan alg'laf Sanat doaanın kopyaaı cWJıldır Otmanl. Devleti nde XIX yüzyıklan lllfcaotı bafiayar damokratıkleşme harekeHertnde aıınlıklara 1 I • IV MUftlUmanla'la ka ıun Orı jrıde B»ltl* Mal va mufc edınme nakkı GaiırkKln» gore vergı Odeme Paıiarrtentolara gue'ek yflnetıme kat.lma Balkanıarda A) Boyiamlarının(arktı olmaaıyta 5) lanmalan fcortJkfcyen f f l f l nedendlr? YazıOfoksfHiın larhlı obneaıyla yazın kuzeye Kozey Kutup N O M H I ne dogru y d I dkçaarfenaaıyta D) Ialaı4)ul un günet lamlarmı daha bUyuk eoıyla al F) Aniaiya yöreatntn ortalama yuhaekHflintft fazla ol mas<yia C) Ekflen efl'kliOınm »<xn»cur»cJa guıuluz aureaımn 15. Aaagıdakl c ü m l e l a r l n hangialnda k t f l n l n du rumu vurgulanmiftır? A) Gençadam olay nıçyurünubıreanlattı B) Ofk»lıgO/l«ıta ^vıiuuu »üiüyu'du C) Oflno giındii? dnmArlAr hu 1 9 1 tarnarnladı D) t) lktytldıra(ztariacl«mkıb«k ıyordu AkıNıblrlolduOurHjhsrHcGbıllyordu Çagdss sanatımizın saglam anıda'indan b<ndır B*dn Rahmı Oen^ininıhyılianı^anberlvnramayavarmla k^hdinı Raaım alarvnda bır bagefiryi kokundvn yıkmıa ve bu deflıtım) başarm.» sanatçılatdandn Şa«f «ılaiHk ıl* ö(wrttı var Badn Rahmrntn Yalnız Yunuaa Karacaogian a degü halk turkUlaflnB da «ırgun bır yün* adamı dıro Parçada Badri Rahml yta Uglll olarak a«agıdakl(erden hanglaltıe ^ffltnlİPHm).lüf7 gıbı naniar vetıirnıt oırnaıına Kaifin zamanımızda aynı konulan ışlayan d«ra kltjplan kar rnHltytHv*1"* ayaklanmalarına engel okınamatn *.t" 16 Inianoflkj Ooctt bılrıın yjptym aoıua dd unun edebıya tını btfbılımıdeedebiyaiıdByBpfirrMyor Ithaladlyoıut Aşağıdakllardar hangl»I bu cümlayla anlamca an yakmdtr? A) Ancak adebtynt yapabılen toplumlar bılımı de uretebıltr Ü) bd«bıy»1*t önem vermoyen ioplumlat b lımsel çalışmalar da yepamaziar C) semıyoru? D) yok E) EdsbıyalınkaynaAıbıllmdır b i z k l a l a n d a d a d i M bagımlıyi7 34 (l|Çalınındlb>rKİanWf lavşankalklı {ll)Atlay«uıplaya yoni9 (• Innına dnldı (lll)Çıçakler koktuyor ta/« yon calardan oduyurdu (IV) Tavsan otdugu yarde alndi yoncaİBrınaraS'ndakaybOldu (V) Hirankayalıklardan bırkanalhavalandı gukj«l taılaya dOtafe* fVI) YuregıkııtkUt vuruyordu Bu parçadakl anlam va anlatım akıaındahl boruklugu gldarmak Içln numaralı cümlalardan hangllarlnln yarl dagl|UHImalldlr? €) V A) llıktlll H) lllılsiv D) V t l a V I I ) lıleV C) IV ıle V 48 47. F) D « a krtaplarının konu bakımifylan yttar«u: olduD) Bu parçada aaa0ıdaklltrln h a n g l a l n * d.yftrntl m»mlatlf? A) DerskltBptannınamacındanüzahloçtınldıgına H) O e n ktisplar mn tlcari blr araç olarak gCMJtdLıgune 46 A| Datl ulkelert> ynpılan >»vajlarr1«/arargorm<*l#rı B) Bn'gelenre gondHntan ban yOnaoolenn baskılar* 4 C) Ffanaızlhlılalınınyaydıg mrtHyetpMk ve özgürUlk dueontmundan «Dulenmalen D) Evmnael olmaları A) Hak turkutenne ıkjıduyduflnn» B| C) Hl L) (,.a(yin9 lanafta aarsıtmaz bır yer adındıgıne ResımkınndahalkmoMlannderiyantriandıOına yor»ıırHi/7 »onjm yöoettıldıgınde vuğuk*u manvJan Bu durum bulün D) AvuBturya Macifiıtan lmparatodıjQu nıırı aynk 73 ıçin hlçblf neden oöatavemeyeoektlr C) Curııhuııyelınıikyilla ındakıkımnJartkıtaplatının kallteı«w Ukıımaaevgısın nderskıta'plorıylagel^lır imesı Innmatan kajkırtmaaı O 60 Osmanlı Oevleb nın yOnulımde gUg k{iybtttifwsi Otmanlı Uevletı nı çokuşten ktırtarmak Içm XIX ytlz yıldahukı* oftiu «flHlm yortetımslartlanndabazı 1* ünatlaryapılmısi r A«ag»dakllerden hangtal yortaUm alanında yapı lan blr lalahat harek«tWlr? A) 6) C) D) Aaakır ıManauraıMuharnmedıyen<r>kurul> naBi F) Kanu 1 I E»«v n 1 ılanı i lOOffde Oemanlı rnuOak monarsı yonetlmınden tekrar m«fruTı mnnarsıyegeçmifttr üu ılevırde parlemeıılulaı a(,ılmış ooriılor kumlmu» lktki«rrt« rrrfhaiveTerakkl Uamıyetl kontrol kurmualur Rewmı lebdrt eden 31 Mari Vflknsı ffiklıysa da Mesrutlyet 1919e kadar devam etm^lır Bu bltgllera bakılarak aaagıdakl yarBilardan harvgialna ulaaılamaz? A) Mesrutıyei ın kabuluyle padışühır mullak otonıea smirtandırıimifttr R) Oamarıtı Devteö nde çok partıll re(lme gaçimtf ör C ) II M«»rıjt yfrt dönemınde Ithhat ve TetakkJ Cemryelı 0) D 9*ınduaımdadif 31 Myrt Vakuaı ıle bazı gruplar Me|rutlyata karaı Oaman r Devlet.ı nde tekrar partamentoiu siBieme (jp^Jmıalif Merıdyeı>ler kutup noktalar ında bifieeen Fk valoru ve dlger tum paraleuerl d*k olarak kaa«n yarım oamber leredemr toplumlar ve çagiar Içın geçorlirlır Snfcrala* ınurtlara bu gerçogl goaiermek Içln çok ug'atnnt ve sonunda camndan olmuatur Parçada vurgulanan dUşünce hanglaldlr? A) R) C) U) E) Evrenseldogrularotanaklıdır neanryer Inançento Uhm deger yargtiorını BorgutamamızHBtor Blreyael ve toplumoııl ıtertem* aorguleyan bılınç lerte mumkundut aşagıdafcllerden TıpokulununaçılmaB' 17. (I) NK» karma»* konu onun dılında ak>ş<m k ^ ^ m y ü t ()I)O anla»ılnıulıgıbtlımMİlıktankovuyor (lll)BMimaol yapıHarın haalalıOı otan çevırt dıHnın anlaşılmıulıOı yuk ütıda (IV) O yalnız Türkçe sO/cüklorle yormıyor halkınT0rt(ç«8iylayaj>yuı (V) EnbdırgırıO^BİIığı dlll yapmacıklı tHçtmaalHklertİBn kurtararak knnriırtn 07311 WçJmtyl« okura sunmaklı Bu parçadakl numaralı cümlalardan hanglal an lamca dtğartarindan an uzaklır? A) I Ü) II C) III D} IV Oamanh ImparatoriuBunu çökutten kurtarmak amacıyla ortaya çıhan rlhlr akımlarından han glalnde mutlak monarelye tam blr uyum gozlenmta ve devlatin yonellm blçlmlnf mek hedefl olmamıatır? A) TuıVçuluk Q) Osmanlcılık C) Islamcılık 81 daglıtlr Yukand»Kuxey YanmkunıyaaHb Kurey Oürtey YanmkOnalar dtkkate almd*Oında merldyenlerla lıglll a ı a f l ı d a k l bllgllerden 64 Dogab«ımlw1rteo4guaaibimterdedenif Bttmn cHgutai olmaaı demek biılmftetaavianrdoOaKtonyadadoiayt otarak göıleneblllr olgulan dıle uedrmetı demekln Bundan dolay> do^a bMtmien He »gılt blr yargının dogru »ayılabtlmasının On koa>ulu deney ve gözlerrı yoluyla n) Turancılık E) Federatcılık O»f»nr.lı OvletlfKte M «ıı »orurtu devam ederken Tanzımat Ferman Ferman Pans Konferanaı aırastnda lalahat Tefian* Kvofeıarm yapılırken de Mearutryai A) Bır rrterıdyen uzaDnd«kl lüm noktalar Ounee'ln Onundan aym anda gaçar k«rHHw¥ine (*ı HMirhr Parçaya gore doga blllmlarlnln d o g n ı y a ulaa mada k u l l a n a c a g ı l e m e l yOnlem a f a g ı d a k l l a r dan hanglaldlr? 1B. Anlabmı Ikına Vbnı n n kapalılıf)ındar «ikılerise <i* a**u flm ıriHMnlaıı (iırfcjrinm bır yerlerlnden baslorını çıkaop aoluklannayı tMNrtoc Bu cümtada •örü adllan f a l r l * Hglll olarak a f a ğıdaklkırdvn h a n g l t l t O v l T l f i n t T ^ A ) Henuz ksndı aawmı butamamiftı> 6) C) O) Yer yer zor anlafılan dız«ler kurmuştur Sıradanineaıılar 1 1 *ururılj(inu daeiıltnışllf ŞHrten ımgolorte dokı olsa hık bnttinlüMftn yok^un d«fiıU( E) Cıunluk konutjmartııne lıımüyle kepal doğıknr 35 Oamanlı Uevletl nde XIX yüzy.lda. I Tarvroai I ermant ıle Müslumanlar ve gaynmualim lar Ilk k*2 kanun Onünde aşıt kabul edılmiBleruV B) Bır rr>endyen vvkarfılmMHİyerri tamb«merktyen datreaı otuaiunjrtar C> Uzunkjtclar eaMlr 0) E) Bır mertdyen üzvrindeki tum rtokialanrt kom|u mendyane olan uzaklı0ı hef yerde avnıdır Ikı mertdver amaında 4 daklkalık yerel aaat rarkı vartiır şiır ifyumventımleonayaçıkar Soz soa gocuyİB kay naş rvadılınoriakftOzcOkLanytatOylentr yazılır Söz aıkleıdoMı aesieı şıırde uyum yaratır Onun K>n ıı*nn an Onemlıog«aıaozcuklvı0ıı SoiLUklenn blı uyum ıçınde I Islahni Fflrmanı aa gaynmüalmlar (*n dagıtiırmflden devlot rr>ernuru olme nakk nı eWe elmİBİerdlr ıldn Bd*™5! 1 Bu durumun Oamanlt da t I III IV V Avmpaiı öovtctlenn Oamanlı polrtıkaaını etkıiemetl Oamanlı Devietı mn «, ıel«ı ııte kanş ıknaaı Oamanlı yönetımlnın Avrupa ya karşı guç kazanması Oamenl da demokratıkleeme hareketlerının Avrupa ı m batkısıyla gercekle»llr<lmetı Oatı mn OBmartlı dakı tç geliBmelert onlemefc itte I Mefiutıyet yonetımı Müakıma^ v«gAynmofllımlftn; devlet yOnelırnıne katıima IMIK*II I vefmıytn A) Oayları B«2gl«el olaırBk kAvnanne B) Usavijrrnatardanhareketletat<ıloUyla'>aç<hiarna C) DuQal uhtylaıı Ulınunkuıtusu yapıy «nl»m«yK ı,**a«ma D) Do0adakıUkılolaylandanyo4aç<karakg«r>elMr^e lentuteama E) Zlhnlrı uat dUzay btrktftlniMi ııkniilertıte ua*vuriTia Bu bllgllere bakılarak a|agıdakl Bu parçada atıl vurgulanmak Istanvn aaagwlakılerdan hanglaldlr? A) Şnrı fiır yapan ıçertkl* btçımın uyumıKkır B) SOzcukler dılımızin temei tBBlartdır C) Şlırde anlam güzvllOıtamvlıMolnıaİKJır O) t| Şnr oöıcukksflnanlaatpkucaMaamaatrvlandoOar Şav duygtı ve duıinıc«lerıııi «vıkı^n snlalmalıdır C) hanglatna ulaartımai? yargılardan A) GayrimüBİ'mler Mualumanlaıdaııdalıa ayncalıklı haie getmiflanilr B) OavnmuaMmler blr çok aianda Müalümanlarla aşM hahlera aahfi almualardır laiarıalfarmanırnerrturtukıçjrıMoeiumanohnaoııı tın orladankaldırm|tır D) OamanlıhalkırnefiUtryel'lniİBfitvla yonetıme hatıl62. geltamelerlnden hangllerlne aoylanemez? A) Yabıulll B) I vell [)) II lllvev oldufiu C) lll w V ı»g* l<IHJ 19 Yaanrtıaı ?ı!ah kaçaVçıl'^ından aıanan b f j k ı ş ı I II III IV 86. Bnım ıyı bır davranış guza b r fnr yetkin bır aıyaeı (Idrnn glhl MTMyiflann payınd« rlngHdlr lyılık gücelhk I ) lll IVvftV **'V Yukandakl Oünya harttuında bellr1enmi« 30* vıldırım op»ra»yonuvla ek» g«çırildl V Bu cümİBdahl numaralı t & z l a r d a n hanglal g * rvkslzdlr? A) I 20 B) II C) III D) IV L) V 36 1911 yılında Itnlynnların Trabiuıgarp yv&MiUh üilıiıılke«Kri*ieılgU*ıııJ>ııııe< O ubiMBaıgei*kenle ikjıksnmer Oyaa n»ı dagerter ahiek s y a a r t v r aanat felaefeatnm dogrudan agılendıOı konulerclır B u n a gOre blllm, h a n g l özalllfll Ile f e h t e l e ü e n ayrılmaktadır? A) Sadecaolanlaagıkfnme»! B) varlıgt a nıdı tttr aiandn Incetomeal O n) E) M. Uvgulanflbıar konutaria ıkjılı olmaaı OlmBnı gerefcenl BrnjiırrnaBi Evreneel boyudu oleyiarı konuedınmeeı Nevvton baş nn Oamanlt Devleü b u ı aubaylarınıb04geyaaorKİemiekle yeHnmlaelr Oamanlı Devlatl nln Ifgal h t r r . ı ı n d ı boyte blr tutum almaa<mn nedenl atadıdakllerden hanglaldlr? A) Oamanlıkamord(MUirııırtMiMrııreftndenqec*9aHn loyıHBr» taralmdan engeilenmeaı Hl Ita ylt^ Anhnrı gururvun kuçiMitseırtfraı C) Trab'uagatp m çok önemh nirnamatı D) Subayiara guverulmesı tj 63 AvrupB n n >fıruf>ı ç^7ACAğırv gjnranlı ve nıe^ 76 1911 deTrablu»gaıpa»aldifH'iharya Deme ve Totwuk SavB|larında Ûsmınlı eubayları yOnotımındekı yen halka yenılmrş ve Hıy 1 şertdinden ıç bolgelere geoememşken 1912UiiAn|la*rnj6ı rnJjr tonıa hıç bır dırenlaJekarBilaarnaaan iranlıngarpa rahatç»ynrteşm » |r BurıuniMüem luiyu'uı bOlgoyn ialdınnadan çok Once bankalar strkeHar ve okuUar yokjyla Trebluagarp'a InglNzçati|maaı RuBç»1'*rrası Bu bllglden çıkanlabllecak a t n t l yargı kllarden hanglaldtr? Italya Tıaljlıt»ud(p 1 >%gal etmeden yıllarca Once aoaya akorumık olarak bıınun hazırliklarını yap majh B) Oemnnlı sıjbaylan Oeme ve Tobrukta basarı'ı bır A) Mesk* yaşunnm boynt*^» »fi a/<twlan Aorunhı yirmı b < n rnanta gorllıium Hepaı de kandı sorununun benzenuz okluguıu üusurtuyurdu anıa b*nım go;umde hapamın derüı aynıydı Hunların hepsı da (aıVlı rtedenktrtn ken aiefMiıvebaeanlıo*rTiiltapaallBlwın>kuçükgörBfi kandılenr 1 surıuta yulüım^ek Uogru yotlara dusuncelffnm ynnlnmiırmcktBbasariBizıMan hayaiır kandHerme kar 91 Dlduguııuduvunen oyaa aalında kendı kandılerırtn kanjı olan ınaanlardı Afagıdahllardan hanglal parçada ballrtllmtk 49 ma hakkı eMtt «hnıattr E) OwndnltOevl«ıiKWXlX yuzy.Uademok/attkietme harekeflerıbaşlamıftır Baiınm Ym\<çtQ da Honesans ve Retorm rtarakatMfi m aydınlanmaçaflınagınııesı buıiMp«raktlolarakSanayı [tevrımı ıle btrlıkia gı;çlanmeıı hummadde vc paıaı atayan Avrupalı devtefer ıçın Oamanlı imparetorhtgu topraklarım dana oazıp hala gaiırmışllı Bu dufuma raflmen Ovrnanlı Avrupalı devletkar araBindakı çık*r çatifmalanndan yaratinna'ok omrUnu uzstmayı bu •unt Içln de olta batarmıştır AaaOıdakllardan blrl flafllldlr t A) HugM/larboigeaindeRua hanglal Avrupalı davlallarln Oamanlı (opraklarıtıda v*k'«lıklerı alanlardan 70* enlemlerl araaındakl enlemler l f kı aeagtdakl yargtlardan hangMtnln dogru olduOu aOvfna rnf z? A) Tarım urunlermln caftlri.gl razladır (I) Yapmak İBtedıklerlmin blr bOlumunu yapablldırrt (II) YapacaQ«n çok şsy var daha (III) Balkı zamao b«ırx.ı altında olmam çahBmalanmı oiumauz elkıi yor (IV) Zamamn bu kahrvdıcı •tkııı olmaaa daha 1yı çnltıa bilırlm (V) Ama nezaman yakamı hırakıyor node den 19leri Dırakıyorurtı Bu parçadakl numaratı oOmlAtarln hanglalnd* blr anlatım boıuhluğu vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V B) Gün«yif>narWkYut(a«KBa»ıoçe#uelndedtr C) Cephe yagiflen görülür D) Kuzeyl Tundra Iklimlnln btttlgl anlamdlr D Kuzcvı Batı ROzganarının «tttl alanının •ınırıdır A* ag«]a«<l be* bOigede eeen ruzgarlerırtın hava nc*k lıgım duturdugu botgete> goeMrHmlaiir Arslmed rıamurndii luhiıı Huyuı> uhlunue yu£duğu'iOw'i hareketle »uyun kaldırma kuvvclınc latenene tom düfer? A] H) KBndigUUJi*uUv«mT>eyeıunaanbasanBizotur llasarısi/ ınaanlar bunakandıtanrMndifırtdaneden 21. Baakan nplantıaargaldlgindeauratiBBikvagaraındi Bu parçadıhl anlatım bo<ukluğunun ncdanl agagıdaklterdan hanglaldlr? A) ikıracümk»d«omiitMillnu7İ>0ı Rıt Brrteklere gOra bllkıtMİ buh*»l*rd» a*agjıdahllarden hanglal «tfttlı oiabHmektedlr? akımM yapmai 0) InaanınyipabtksceuiMVİartnyaniiifi yapama yautagjı aeyksr de vardır B) Kudua ve oevreslnde Praiaız C) Balkan topreklannda Rus AvuaiuryaçatiBmaaı D) KuzeyAfnkadnFr»"»"^ IUılyw»çali9mas< i) Alaaa Loren botgeslndfi f ranaız Alman çatiB 0} tMrmctcumaKİadDiayiitumlaçahtadigı b) lklnacumladedoujylıtUmlsçeka<kllOı F) DuBünceiannı dogru yOnlendırenlet suunlarmı (,0/ertaı t fî A) H) Konu Ite Hgılı hıpoieurj»' Kıaneı deneytTMr C) YaradıolrrıaBerakaınmı O) Mekanaal oz*lakkw E) tısı altında toplanmasını kararlaştırırken merkezlerın bulunduğu yerlerde ÇPL açılamayacak. Yörenin eğitim ıhtiyacı ve koşullarına göre bu bölgelerde bağımsız genel ortaöğretım kurumlan açılabılecek. Değişiklik kapsamında, ÇPL bunyesinde açılabılecek programlar da yeniden düzenlendı ÇPL'ler bünyesınde Anadolu teknik lısesı, tekıuk lıse ve her türlü Anadolu lisesı ıle nüfıısu 10 binden az olan yerleşım bırımlerınde de yabancı dıl ağırhkh lıse (süper lıse) programlan açılamayacak. CumhuriyetOdak Dershanesi işbirliğiyle hazırlanmıştır BAKIRKÖY ODAK: Istanbul Cd. Kırmızı Şebboy sk. No:7 TEL: 0212 572 23 03 / SİLİVRİ ODAK: Piri Paşa Sok. Ziya Aslan Işhanı Kat 3 TEL: 727 27 20 / B. ÇEKMECE ODAK: Mektep sk. No: 1 TEL: 881 91 85/ TELEFONLA BAŞVURULAR İÇİN; NAMIK DURAN (Rehberilk Oğretmenl) (0212) 881 91 84881 91 85881 91 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog