Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

+ SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2001 PAZARTESİ OLAYLAR VE GÖRUŞLER olay.gorus(a cumhuriyet.com.tr aşkan Bush "Teröıie sonuna kadar savaşacağız" buyuruyor ve ekliyor: "Terör odaklan blrer birer vurulacakür". Tanımı ve kapsamı nedir acaba bu terörün? Hangileri terör odaklandır? Hangi coğrafyada yer alırlar? Bunları saptamak yetkisi Bush yönetiminin tekelinde midir? Bu yönetünin terör odağı saydığı ve oralara gönderdiği her biri 2 milyon dolara mal olan ve silah üretimi yapan şirketlerin hisse senetlerini de uçuşa geçiren füzeler terörü yok edecek midir? Amerika ile birlikte dünyanın büyük güçleri başlannı o dar dünyalanndan kaldınp yeryüzünde uzun yıllardan beri olup bitenlere bakabiliyorlar mı? Dünyadaki milyonlan rutsak eden açhğı, sefaleti ve de cehaleti görebiliyorlar mı? Neoliberalizmin, kapitalizmi nasıl, insanı değersizleştirme, insani değerlen yok etme politikasına sürüklediğini, her şeyi metalaştırdığını anlayabiliyorlar mı? Bu liberalizmin küreselleşme politikalarının tüm dünyaya egemen otması ile uçurumlann derinleştiğini fark edebiliyorlar mı? Bizim ülkemizde de büyük eşitsizlik, eğitimsLdik, bilimsizlik süregelirken o çok kullanılan "Çözüm demokrasidedir" savsözünün (sloganının), insan hakları gösterileri B Terörü Yok Etmenin Yolu... Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR nin kocaman birer yalan olduğunu anlayabiliyorlar mı? Terörün yoksulluk, açlık, umutsuzluk ve bılisizlik (cehalet) coğrafyasındaürediğini görebıhyorlarmı? Bıryerde kışı başına 40 bin dolar, ötekilennde 150 dolar millı gelırle geçınen ınsan topluluklannın dünyasmda huzur olamayacağını kavrayabiliyorlar mı? Bugün terör savaşına öncülük etme savlan ile ortaya çıkan Amerikan yönetimi dünyada giderek büyüyen, güçlenen terörün yaraülmasında hatta var olanın beslenmesinde nasıl bir rol oynadığını algıhyor ve böyle bir sorgulama yapabiliyor mu? Halkına gerçekleri anlatabiliyor mu? Bu halk CI A'nın çeşitli ülkelerde darbeler düzenlediğini ve CI A eli ile 100 bin radikal mücahite para yardımı yapıldığını, böylecc kendisine karşı girişılen terör eylemlerini finanse ettiğini biliyor mu? Bunu yapamıyorsa dünyadakı hiçbir sağduyu sahıbi insan Amenka'nın gerçekten terörle mücadele ettiğıne inanmayacaktır. Terör sonuçtur, belırtıdir, hastalığın özü, kendisi değıl! Terörün nedenlerine, onu yaratan faktörlere eğilmedikçe ve bunlara karşı savaş açmadıkça sonuç alınabilir mi? Dünyadaki büyük eşitsizlik, açlık, sefalet ve aydınlanmadan yoksun bırakılmış, eğitim yoksunu toplumlar, cehaletin ve dogmati/mın bcsledıği, kışkırttığı cihat kültürü, Nobel ödülü sahibi VS.Naipaul'un sözünü ettiği Arap emperyalizmı terörde önemli paylan olan nedenler değıl mıdır? Bılim ve teknolojideki o baş döndürücü geüşme yazık ki dünyanın önemli bir bölümüne gönenç (refah), erinç (huzur) ve zengınlik getırmek için ulaşmıyor ama yıkıcı, aşındıncı (tahrip edici) bir güç olarak onlarm da eline geçıyor ve kinlerini, nefretlerini ortaya koyabilmek için bu güçten bu insanlar da yararlaruyorlar. Silaha, füzeye, bombaya harcanan yılda 895 milyar dolar tüm insanlığın iyiliği için, gönenci için kullanılamaz mı? Bir ham hayal mi (ütopi mi) bu? Bu para ile bilemediniz iki yılda dünyada açlık ve sefalet yok edilir, sağlıklı kuşaklaroluşabilırdi. Birleşmiş Milletlcryanm yüzyıldan (asırdan) beri ne işe yanyor Allahaşkına? Böyle bir uluslararası kuruluş tüm dünyada insancıl (hümanist), akılcı bir eğıtımin, dinsel bağnazlığı, ırkçılığı, aynmcılığı, eşitsizliği dışlayan insancıl bir eğitimin öncülüğünü yapamaz mı? Bakın Türkiye'nin yüz akı Server Tanilli son kitabında tüm dünyaya seslenerek ne diyor: "Yaşam bi/J yeni tavırlara çağınyor? Radikal, yenileştirki, devrimci. ortak nıutluluk felsefesini, eşitliği beninıscyen bir tavır almaya doğrudur bu çağn." Ve yurdumuzda banş çağnsı yapan yüzlerce aydın "Bizler yeryüzündeki büfiin din, ırk ve uluslardan, insanlann yaşama hakkının dokunulmazlığına inanarak terörün gücü ve güciin teröriine güvenenlereteslimolmayıreddetmekararhhğı ile bir araya geldik. Uaçlı ya da cihat ordulan arasuıda bir tercihte buhınmayı reddediyoruz" dıyor. Bu çağrı elbette büyük destek bulacak ve dünyanm tüm banştan yana insanlan savaşı ve terörü yaratan nedenlerin üstüne yürümeyi başaracaklardır. Gelin bir kez daha insanlık ülküsünün (idealinın) âşık ve mümtaz siması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü analım. Bugünlerde tüm Batı dünyası devri geçmiştir diyenler dahil O'nu övgü ile anıyor. Bakın ne dıyor bu büyük banşçı: "Dünyanın herhangi bir yerinde rahatsızhk varsa bize ne diyemeyiz. Onunla ilgüenmemiz, çare aramanuz gerekir." Ya o Çanakkale 'de can veren Anzaklar için söylediği yüreklere işleyen sözler, "Bu memleket topraklan üstünde kan döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunu/. Si/Jer Mehmetçik ile yan yana, koyun koyunasuıız. Uzakdiyarlardan evlatiannı harbe gönderen analar!.. Gözyaşlannızı dindiriniz. Evlatlanmz bizim bagnmızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlanru verdikten sonra artak bizim evlatlannuz ouııuşlardır." Hey yüce Atatürk! O'nu küçümsemeyi sürdürenlerin kulaklan çınlasın. Otuzlu yıllarda Müslüman bir ülkeden yükselen bu sese bu eşsiz önderin insana, yaklasımına bakınız... Bu sözleri söyleyebilecek bir dünya liden düijünebiliyor musunuz? 7080 yıl öncelerinden bugünlere seslenen bu mucize insanın nasıl bir globalleşme, tüm dünya halklan için nasıl bir ortak kader, ortak onur, ortak mutlııluk önerdığini bugün bocalayıp duran insanlık anlayabılecek ve bunun gereğını yenne getirebilecek, bu düzeye yükselebılecek midir acaba? Cumhuriyet k ı 1a p I a r ı İLHAN SELÇUK Yüzbaşı Selahattin'in Romanı r»ıb«|i SehkıUta'in Yüzba;ı Selahattin'in Romanı yalnız kendısının değıl, bir kuşağın romanıdır. Bu romanda dcğcr yargılanyla birlikte çöken Osmanlı Imparalorlugu yerıne ycnı bir ımparalorluk kurmak ısteyenlerin dranıı ve devletın çoküşunu durdurnıak isteyen bir asker kuşaf ının fedakârlık deslanı yer alır £ Cumhuriyct Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad Ncr39/41 V . kitap kuljjbü (34334)Cağaloğlulstanbul Tel.(212)514 01 96 r EMRE K O N G A R Küresel Terör ve Türkiye Küreselleşme, Huntington, 11 EylUl Prol. Emre Kongar bu yapıtında kureselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin dunyayı ve Turkiye'yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor. 2 Aralık Pazar günü çıkan yazımın devamım bugün somıçlandırıyorum. urtuluş Savaşı'ndan sonra önceleri iç sorunlarla uğraşan Türkiye, daha sonra uluslararası siyasaya daha etkin bir şekilde katılmaya başladı ve Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Burada Atatürk'ün dış politikada ülkenin onuruna ve saygınlığına verdiği önemi belirten bir hususu anımsamakta yarar var. Atatürk'e Milletler Cemiyeti'ne üye olmak için başvunılması önenldiğinde o, Türkiye bağımsız, saygın bir devlcttir, Milletler Cemiyeti arzu ediyorsa bizi davet eder diye cevap verir. Nitekim Türkiye Milletler Cemiyeti'nin daveti üzerine bu kuruluşa üye olmayı kabul eder. Milletler Cemiyeti'ne üyelik Ata K Atatürk'ün Dış Politikası Tevfîk UNAYDIN Emekli Büyükelçi türk'ün hem uluslararası işbirliğine verdiği önem hem de Hatı'yla yakınlaşma arzusunu göstermesi bakımından önemli bir gelişme oluşturmuştur. Türkiye, eski düşman Yunanistan'la birlikte Balkan Antantı'nın kunıluşuna (9 Eylül 1934) öncülük ederek banşçıl emellerini belirgin bir şekilde gösteımiş ve Batı'ya daha da yaklaşmıştır. 19351938 yılları arasında ise Türk dış politikası bir hayli aktif olmuş, bloklaşmanın gerçekleşmekte olduğu bu dönemde Türkiye her ıki blokla iyi ilişkiler sürdürmüş, blok dışında kalan Sovyetler Birliği ile de ilişkilerini belirli bir düzeyde tutmuştur. Bu dönemde, Italya'nın Habeşistan'a saldırması Türkiye ile Ingiltere'yi birbirine daha da yaklaştırdı. Bu arada Türkiye komşusu olan ve Ingiltere'yle yakın ilişkisi bulunan Iran ve lrak ile Afganistan'ın da katıldığı Sadabad Paktı'nı imzaladı (8 Temmuz 1937). Türkiye'nin bu çok yönlü politikası tardflarea da saygıyla karşılanmış ve etrafa güven veren, çeşitli konularda danışılan bir iilke konumuna getirmıştir. Yüriitülen çok yönlü politikanın yarattığı olumlu ortam içerisinde, I.ozan'ın Boğazlar'agetirdiği kısıtlama da 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux Sözleşmesi'yle gıderildi ve Boğa/lar'da Türk egemenliği sağlanmış oldu. Atatürk iç siyasada olduğu gibi dış siyasada da "taktik ve djyalog" ustasıydı. Atatürk bu üstün yeteneklennden her vesileyle yararlanmasını bilmiştir. Örneğin, geleecğin Türkiye'si Atatürk'ün kafasında çok önceden oluşmuş, ancak o, fikrini zaman içerisinde ve gelişen koşullara göre açıklamış ve uygulamıştır. Zaten başansının sırn da buradaydı. "Diyalog* yeteneği onun gençliğinden beri en belirgin özelliklerinden biridir. O, bu üstün yeteneğini Kurtuluş Savaşı'nın yürütülmesınde çok iyi kullanmış, bu ye BANKACILIK HİZMETİ DENDİGİNDE AKLINIZA NE GELİYOR? VADELİ v« VADESİZ TASARRUF HESAPL ÜRETİM DESTEĞI 4 LEASING TEMİNAT MEKTUBU teneği dış siyasa ilişkilerinde de göstermiştir. 1937 Ekim ayında Ankara'ya gclen Romanya Başbakanı Tatarescu'ya Atatürk şöylediyordu: "Doğrudandogruya göriişme ülkeler arasındaki sonınlann ço/iimü için en etkin yontemdirf Atatürk'ün dış polıtikadakı uhümanist" yönü çok güçlü bir şekilde belirgindir. Kurtuluş Savaşı, Asya ve Afrika'daki pek çok ulusun bağımsızlık unıııtlannı canlandırmış, onlara ışık tutmuş, onların uyanış ve silkinişinı etkilemiştir. Pek çok yabancı tarihçi ve yazar Atatürk'ün mazlum uluslar için taşıdığı önemi vurgulayan yapıtlar vermiştir. Şu sözleri onun bu yönünü çok güçlü bir şekilde belirtir: "Ben bugün güneşin doguşunu nasıl görüyorsanı, uzaktan, bütün Doğu milletlerinin uyanışını da övk göriiyorum.'1 Atatürk dünya banşının ancaİc uluslararası ılişkılerinadıl birdüzene kavuşmasıyla sağlanabileceğine inanıyordu. Atatürk'ün daha 1930'larda uluslararası düzene ilişkin olarak ılen sürdüğü diişiinceleri Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun, UNCTAD' ın kuruluş belgelerinde yer almıştır. Isnıet lnönö'nün dediği gibi: "Uluslararası kardeşçc bir yaşanı Atatürk'ün en kıymetli idealiidi." Afganıstan olaylan nedeniyle Atatürk'ün tslam dünyasına örnek gösterilmesi onun bu idealinin gerçekleşmesine bugün ne kadar gereksinimduyulduğunun en güzel kanıtıdır. Atatürk'ün yukanda özetlemeye çalıştığını dış politikaya ait fikırlerı ve uygulamalanna ılışkin sözlenne son verirken Atatürk'ün bütün yapıtlarında olduğu gibi dış politikada da erişılmesi olanaksız olan "öngöriisünü", "önseyisini" vurgulamak isterim. Onun bu yönünü birkaç örnekle belirtmekte yarar var. 1912 yılında yakın arkadaşı Salih'e (Bozok) gönderdiği bir mektupta: "Vatan mutlaka selamct bulacak, millet mutlaka mesut oiacakür" diyordu. 19131914 yıllarında Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada gene Salih Bozok'a gönderdiği bir mektupta: "Almanhnn dünya savaşını kazanacaklarına kesinükle inHnını>onım" diye yazıyordu. 1 lalbukı o sıralarda cephedeki bazı başanları nedeniyle birçok çevrede Alnıanların savaşı kazanacaklanna kesin gözüyle bakılıyordu. Kasım 1932'de General MacArthur ile Ankara'da yaptığı görüşmede Atatürk daha o zaman II. Dünya Savaşı'nın 19401946 yıllarında çıkacağını, Almanya'nın gene Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle yenilgiye uğrayacağını söylüyor. Aynca savaştan Sovyetler Birlığf nin kazançlı çıkacağı düşüncesinde olduğunu belirtiyordu. Atatürk'ün, örnekleri daha da çoğaltılması mümkün olan bu "öngörii" yeteneği kuşkusu? bir metafizik olgu değıl, bilgının, deneyimin, aklın, mantığın bir deha tarafından değerlendirilmesiyle oluşan bir "vizyondur".Atatürk zamanında ve sonrasında lsmet tnönü'yle titizlikle ve maharetle yüriitülen Türk Dış Politikası, zaman içerisinde genel çizgisinden bazı sapmalara karşın Atatürk'ün koyduğu sağlam temel üzerinde genellikle başanlı bir şekilde sürdürülmüştür. Cumhuriyet k ı t a p I a r ı Miyase tlknur BAHÇE BIZIZ GÜL BİZDEDİR •aa.iMMMtoJ.1. MİTMI ItK Geçmişten Günümüze Alevi Mizahı YENİ ÇIKTI Mi/ah adı venlen sıhırlı ıUıııv*ıy>ı >.IIUIKI oljııldm, fbpn o/gurlüğünun tadına varamayan ham ervaha, bu kıtaptakı kımı anekdot ters gelebılır Anadolu'nun engın ho>gorusunde yaşamın anlamına nüklcnın tadıyla tuzuyla katkıda bulunan külturun ozgurlugunu bıleııler ıçındır bu derlenıe Bir loplum kendı kcndısıylc alabıldığmc alay etmck olgunluğuna kavuşrugu zaman uygarlığa kapıhınııı .n.ıııi', olıır" İLHAM SELÇUK Cumhurlyyt Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No'39/41 kitap kulubü (34334)Cağaloğlulstanbul Tel. (212)514 01 96 Atatürkçü İlerici Deyrimci Gençlerin Dergisi İleri ÇEK KARNESİ DÖVİZ ALIMSATIM HİZMETLERİ MUCADELECI ATATURKÇÜLUK •I II GÖKÇE FIRAT "EmperyalizmŞerıat Ikılemınde llerıcı Devrımcı Tavır ALİ ÖZSOY Ataturkçüluk1 Devrımcı Bir Bağımsızlık Hareketi ERKİN YURDAKUL Turk Solunun Devrımcı Yonunü Canlandırmak YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Atatürk Devrimciliği VURAL SAVAŞ Mücadelecı Ataturkçüluk ALPASLAN IŞIKLI Bunalım ve Ataturkçüluk AnİLÂ İLHAN Gençler Mudafai Hukuk'ta Birleşmeli ONER YAGCI Emperyalızm Çağının Yurtsever Devrimcisı BEDRİ BAYKAM Kemalızmin Yeni Hamlesi HALİL İBRAHİM ŞAHİN Cumhurıyetımız Bu sayıda aynca: DOĞAN AVCIOĞLU Medrese Ataturkçüluğunden Gerçek Ataturkçülüğe İLHAN SELÇUK Gardrop Atatürkçüleri UGUR MUMCU Cumhuriyetımizı Savunmak M.ALİ AYBAR Ulusal Kurtuluşların Başladığı Gün AZİZ NESİN Mustafa Kemal Türkiyesi ŞEVKET SÜREYYA Milletleşmek RÖPORTAJ: Kemal Alemdaroğlu • I İNTERNET BANKACILIÖI MÜŞTERİ ÇEK ve SENETLERİNİN TAHSİLİ İTHALAT ve İHRACAT İŞLEMLERİ YURT İÇİYURT Dl$l FON TRANSFERLERİ (EFT, $WIFT, HAVALE) Burada gördüğünüz tüm bankacılık hizmetlerini ve daha fazlasını, Family Finans çatısı altında bulacaksınız. Tüm bankacılık işlemlerinin yanı sıra 'bize özel' fınansal hizmetleri bir arada, güvenle sunuyoruz. İşinizi mi büyütmek istiyorsunuz? Buyrun, 'Üretim Desteği' tam size göre. Ya da kazancınızı, alın terinizi göniil rahatlığıyla değerlendirmek mi istiyorsunuz? Size ' Vadeli ya da Vadesiz Tasarruf Hesaplan'nı ve daha pek çok yeni, avantajlı hizmeti önerebiliriz. Üstelik tüm bunlan, çok güçlü bir sermaye yapısı, yılların deneyimi ve uluslararası bir hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Tasarruflannı, emeğini emin ellere emanet etmek, ihtiyacı olan desteğe hızla ve güvenle ulaşmak isteyen herkes, 1985'ten beri Family Finans'ı tercih ediyor. Sizi de onların arasına bekliyoruz. u . (212)292 73 00 : IM2000OİK>tniall com ileri2000.org FAMILYA FİNANS KURUMU I 8.000 tirajıyla Türkiye'nin en çok satan ve okunan siyaset dergisi Türkiye Gazetecıler Cemiyeti'nin yayınladığı gunlük Bizim Gazete Ulke sorunlarına ilişkin raporlarıyla, araştırmalanyla, köşe yazılarıyla, tarafsız haberleriyle sıvıl toplumların gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212.51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog