Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 10 ARALIK 2001 PAZARTESİ 12 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI kultur(a cumhuriyet.com.tr • Tabana Kuvvet / Rat Race Yöncttnen: Jerry Zucker. Oyuncular: VVhoopi Goldberg, John Cleese, Rovvan Atkınson ( uba Goodıng Jr.. Filmde l.as Vegas'ta • Kandahar / Safar e Kandahar Muhsin Muhmulharm du/enlenen sıra dıı>ı bır yarışmaya katılan bırbirinden çok yönetlığı filmde yaşamını Kanada'da mülteci olarak larklı ınsanların gülünç öykiisü anlalıhyor. (Avcılar Avşar, sürdüren Nafas adlı Afganistaıılı biı kadın ga/eteeının, Bahçelievler Holidavple.ı. Bayrampasa Cinehay, Beyoglu baskılardarı bunalarak 2ü. yüzyılın son güneş tutulnıasından Alkazar, Büyükçeknıece Favori, Fatih Feza, Fındıkzade önce intihar elmeye karar verdiğini yazan kı/ kardeşını Cinemars, Mecidiyeköy Odeon, Kavacık Bogaziçi, kurtarmak üzere Kandahar'a yaptığı tehlikeli yolculuk Kozvalagı (ınepol, Osmanbey Gazi, Pendik Güney, anlatılıyor. Güneş tutulmasından önce önünde üç günu olaıı Umraniye AFM, Zeylinburnu Cinecity) Nal'as, kı/ kardcşini Kandahar'dan alıp Iran sınırını aşmasını • Komplo / The Score Yönctmen: Frank Oz. Oyuncular: sağlamak jçin Afganistan'a gitmek dolayısıyla da bırtakım Robert l)e Niıo, Ldvvard Nnrton, Marlon Brando, Angela ınsanlarla ışbirliği yapmak zorundadır. Filmde başlıca rolleri Bassult Suç dünyasından cmekli olnıaya hazırlanan bir Ilassaıı Tantai, Sadou Teymouri ve Hayalalah Hakımı adam, tütn prensıplerını bo/up son ve en biiyiik vurgununu paylaşıyorlar. (Bakırköy Incirli. Beyoglu Alkazar. Kaılıköv yapmaya karar vcrır. (Altunizade Capitol, Atasehır AFM, Atlantis) Bakırköy Avşar. Bakırköy AFM, Beyoglu l'era, Beyoglu • Deli Yürek Güneydoğu'daki terörist eylemlerinindcn ve AFM. Beylikdüzü AFM, Çemherlitaş Şafak, Dolmabahçe güç odaklanndan yola çıkan fılm gerçeklerle, kurgusal Shop&Miles, Fliler AFM, Fenerbahçe AFM, tdealtepe olayları bırleştırerek GafTar Okkan suikastını çözünılüyor. AFM. Kadıköy A.s, Kozvutagı Cinepol, Mecidiyeköy Odeon, Başrollerinde Keııan lınir/almglu, Oktay Kaynarca, Mclda Maslak AFM, Maslak Seba, Ortaköy AFM, Ortaköy Feriye, Hekean, Zaler Ergın'ın yer aldığı filmin yönctmeni Osman Osmanbey Gazi, Suadiye Movıeplex, Saşkınbakkal Beko, Sınav. (Bevoglu Sınepııp, Beyoglu Atlas, Şişli Atlahlıs. Sışlı Kent, Teşvikive AFM, Zeytinburnu Cinecity, Nışantaşı Movieplex, Etiler Movieplex. Mecidiyeköy Odeon, Pendik Güney) Çemberlitaş Şafak, G.O P Cinemass, Bayrampasa Cinebııy. • Kız Kardeşim / A ma Souer Yönctmen: Catherine Zevtinburnu Cinecity. Bakırköy Avşar, Bakırköy AFM, Hıvıllat 'Romaııs' ve 'llk Sevı>me'nın yönctmeni bu kcz Ataköy Galleria, Bukırköv Incirli, Bahçelievler Holidayplex bırı çok güzel diğerı çok çırkin ıkı kı/ kardeşm çıktıkları Ûnverdi, Bahçelievler Holidayplex Kadir llas, Bagcılar Sile. ılgınç lalılı anlatıyor. (Altunizade Capitol, Bahçelievler Avcılar Avşar, Silivri Cinccily, Beylikdüzü AFM, llolidavı>lex, Bakırköy Incirli, Beyoglu AFM, Büyükçekmece Favori, Kadıköy Moda, Kadıköv llollvwood. Çemberliıaş Safak) Kadıköv Broadwav, Suadiye Movieplex. Aîtunızadc Cııpitol, • Şellâle Yonetmen Scmır Aslanyürek. Oyuncular: I lülya f'endik Oscar, Kavacık Bogazıçi, umraniye AFM) Koçyiğıt, Tuncel Kurtı/. l'ikıet Ku^kan, Alı Sıirmeli Filmde • Acem! Prenses / The Princess Diaries yıllar sonra memlekctıne dönen (emal'ın, burada çocukluk Yönctmenliğini (iarry Marshall'ın yaptığı filmde Julie yıllarını yenidcn ammsamasıyla gelı.'jen olaylar anlalılıyor. Andrews, Annie Hallıaway, Heclor Klizondo ve Mandy (Allunizade Capılol. Bahçelievler llolidayplex. Beykoz Moore rol alıyorlar. Filmde San Francisco'da yaşayan liseli Karva, Beyoglu Alkazar, Kadıköy Kadıköy, Osmanbey Gazi, kız Mia'nın birden çıkagelcn büyükanneMiıın kendısınc Sışlı Allantis) üenovıa adlı bır Avrupa prcnsliğınin tek prensesi olduğunu • Korkunç Bir Film 2 / Scary Movie 2 Yönctmen: söylemesiyle değiıjen yaşamı anlalıhyor. (Allunizade Ivory VVayans. Oyuncular: Marlon Wayans, Shavvn Mayans, Capitol, Bahçelievler \lolidavplex. Bakırköy Avşar. Beyoglu Regıne Hall, lorı Spcllıng. Scrının ılkı gıbi korku tllmlerine AFM, Beyoglu IMIV, Çemberlitaş Şafak, Etiler Peugeol', komık göndermeler içeıen bu filmde de sinema tarıhine Etiler AFM, Fenerbahçe AFM, tdealtepe AFM. Kadıköy As, geçmıi) bırçok korku fılmindc yer alan klasiklcşmi; Kadıköy Rexx, Kozyalagı Cinepol, Maslak AFM, Maslak sahnelerle dalga geçılıyor (Beykoz Acarkent, Bevoglu AFM, Seba, Mecidiyeköy Odeon, Suadiye Movieplex, Şşakınbukkal Kadıköy As, Kadıköy Atlantis, Osmanbey Gazi, Pendik Çarşı, Şışlı Kcnt, Yeşılköy Peugeot) Güney, Sışlı Atlantis) • Hayvan / Animal Garip bir deney sonucu hayvanlaıa • Moulin Rouge / Kırmızı Değirmen Yonetmen: Ba/ özgü gelişmiş kokıı alma, çıta gıbı hı/lı koşabılme gıbı I uhrmann Oyuncular Nıcole Kıdman, Hvan McGregor, özclhklcre sahıp olan Marvin'in yaşamı bir daha asla eskisi John I.cgui/amo. Jını Bıoadbeııt. 20 yü/yıl haşında adı, gibi olmayacaktıı. (Beyoglu AFM, Tcj/vikıve AFM, Yönetmenliğini Garry Marshall'ın yaptığı 'Acemi Prenses' adlı filmde San Francisco'da yaşayan liseli kız Mia'nın birden kıilü ^öhretının yanı sıra gösteriş, ve cğlcnccyle özdeijlesen Osmanbey Gazi, Mecidiyeköy Odeon, Akatlar AFM, Etiler bir gece kulübündc bır •>.!" ılt kıılııp yırkıcksı arasında AFM, Zeytınbıtrnu Cınccitv, Galeria Prestige, Bakırköy 14, çıkagelen büyükannesinin kendisine Genovia adlı bir Avrupa prensliğinin tek prensesi olduğunu söylemesiyle değişen yaşanan acı ve lanetlı bıraşk öykiisü Moulin Rouge Bahçelievler KadirHa.s, G.O.P. Mass, Avcılar Avşar, yaşamı anlatılıyor. Filmin başrollerindeJulie Andrevvs, Annie Hathavvay, Hector Elizondo ve Mandy Moore paylaşıyor. (Bevlıkdiızü Favori Alkcnt, Beyoglu AFM, Kavacık Beylikdüzü AFM, Silivrr Cinecity, Kavacık Bogaziçi, Bogaziçi) Allunizade Capitol. Kadıköy Süreyya, Kadıköy A.s, Kadıköy Tan.saş, Kozyatagı Cinepol, MallepcKan'a, Idealtepc AI'M. • Gözde Çift / America's Svveethearts Yön: Joc Roth. Pcndik Oscar) Oyuncular: Julia Roberts, Catherine /etaJones, John Kadıköy Kadıköy, Fenerbahçe AFM. Saşkınbakkal Beko. canlandırıyor. (Altunizade Capitol, Bahçelievler 2001 Cannes Film Festivali'nde 'eıı lyi eıkek vc kadın t'ıısack, Bılly Crystol Komedı türündekı tilmdc film yıldızı Kozyatagı Cinepol, Atasehır AFM. Idcaltepc AFM) llolidavplev, Bakırköy Avsar, Bevoglu AFM, tdealtepe uyuncu' ödüllerinın yanı sıra 'jüri özel ödülü'nü de kazanan • Sakın Konuşma / Don't Say a Word Gary Fleder'm Gwen'le, asislanı ve kı/ kardcji olan Kıkı'nın ılıskılen • Ejderin Öpücüğü /Kiss Of The Dragon) AFM. Kadıköy AFM. Kadıköv Atlantis, Maltepe Kaıya, yönettığı film. Andrew Klavan'ın aynı adlı romanıııdan filmin başrollerinde Isabelle Huppert ve Henoıt Magımel yer uyarlama. Michael Douglas'ın bir pı>ıkıya(ıı canlandırdığı Yönetmenliğini C'hris Nolan'ın yaptıgı lllnıın yapııncıhğını Maslak Seba, Osmanbey Gazi, Pendik Güney. Şaskmbakkal anlatılıyor. (Beyoglu Lale, Fındıkzade Cinemars, Kadıköy alıyorlar. (Beyoglu Beyoglu. Etiler Movieplex, Nişanlaşı Ocak. Kadıköv Re\\, Pendik Guııcy. Şışlı Atlantis) lilmde Brıttany Murphy akıl hastanesınde yaşayan ve Luc Bcsson üstlcndi. Filmin başrollerinde Jet Li, Uridget Çarsı, Sıslı Atlantis, Movwple\, Çemberlitaş Şa/ak, Bakırköy Avşar, Altunizade kimseııin kıınuşturmadığı bır lıastayı canlandırıyor Douglas • Bridget Jones'un Günlüğü / Bridget Jones's Fonda ve Icheky Karya yer alıyor. Filmde ö/el bır görev Şişli Kent) Capitol, Kadıköy Broadway, Suadiye Movieplex) kugırılun kızını kurtarmak için bu hastayı komışturaıak Diary Yönetmen Slıaron Maguıre. Oyuncular: Renee için Şanghay'dan Paris'e giden ve burada kcndini bir • Panama Terzisi / The Tailor Of Panama John • Amelie / Amelie from Montmarte Yönetnun: lean 7İhninde sakladıgı ö/el koda ulaşmak zorunda. (Beyoglu ZelKveger, llııgh Cîrant, f cılııı hırth, Jını Kroadbenl. 32 knmplonun ıçınde bulan bır ajanın hıkâyesı anlatılıyor. Boorman'ın yönettiği filmin başrollerinde Pierce Brosnan, Pıerre Jeunet. Oyuncular Aııdrey l'autau, Matlııeu Atlas, Beyoglu AI'M, Şişli Movieple\, Nişantaşı Movıeple\, ya^ındakı Bridget Joncs, ycni bır yıla girerken hayatımn (Allunizade Capitol. Ataköy Yunus Emre, Bagcdar Sıle, Gcollrey Rush ve Jamıe l.ee C'urtıs yer alıyor. Arka planında KasMivıl/ Baskıcı vc sevgisiz bır dünyanın yaıallığı Etiler Movıeplex, Akatlar AFM, Mecidiyeköy Odeon, Maslak Panama Kanalı lartışmaları olan film, Panama'ya süriilmüş kararım verir. Yas^ımınıu konlıolünü kcndı elıne alacak ve Bahçelievler Holidayplex, Bakırköy Renk. Beykoz Karya, travmalar Amelie'nın hayatını beklenmedık bır yöne çcvırir Seba (I), Ortaköy Feriye, Çemberlitaş Şafak, Bakırköy hıç vakıt kaybctmeden bir günlük tulmaya haijlayacaktır Beyoglu AFM, Büsükçekmece Favori, batıh Feza, Kadıköy zalım. çekıcı Ingıliz casusu Andy üsnard ılc kendını ve kendinc özgü adalet anlayışıyla çevre.sindekiieıe yardım Avşar, Bukırköv Incirli, Bakırköy AFM, Bahçelievler (Bahçeşehır Beko, Pendik Günev. Sişli Kent) AFM, Kadıköy Atlantis. Kozyatagı Cinepol. Maltepe Karva, ülkedekı /engın ve giıcliı kesime ünliı bır ter/ı olarak lanıtan etmeye karar verir. Yaiamına gıren hcrkesc mulluluk Holidayplex Ûnverdi, Bahçelievler Kadır llas, G O P Mass, Mecidiveköv Odeon, Ortaköy AFM, Osmanbev Gazi, Pendik dağıtan Amclic'nm dıamı, aşkı keşf'ettığınde hıle kendı ıcin I İarry Pendcl'ın hikâyesini anlatıyor. (Beyoglu Emek, • Büyük Adam Küçük Aşk Yönelmen Handan Ipekçi. Zeylinburnu Cinecity, Kadıköy Moda, Kadıköy llakan, Beyoglu AFM, Dolmabahçe Shop & Milles, Tesvikiye AFM, Güney, Silivri Maxı, Ümraıuye AFM) hıçbır !>ey yapamadığı gerceğindc gizlidir. IAvcılar Avşar. Oyuncular: Şükran (iüngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, Suadive Movieplex, Allunizade Capitol, Kavacık Acarkcnt) Mecidiyeköy Odeon, Etiler Cınecıtv, Etiler AFM, Maslak Bevoglu AFM. F.lıler Cınccitv, Ideallepe AFM. Kadıköv Isnıail Hakkı !jen, Yıldı/ Kenter Bır operasyonda • Aşkmatik / About Adam Yönetmenliğini vc AFM, Zeytinburmı Cinecity. AtakĞ>y AFM. Bakırköy AFM. AFM, Kadıköy Rexx. Levent Kültür Merkezı, Maslak AFM, yakınlarını yıtiren küçük bir Kürt kı/ıyla, enıeklı, otoriter bir • Piyanist / La Pianiste Sapkın cinsel cğilimleri olan bir senaristliğini Gerard Slembrıdge'nın üstlendığı filmde genç Bakırköy Avşar, Yeşılköv Peugeol, G O.P Mass. Avcılar Mecıdıvek/iy Odeon, Ortaköy Feriye, Suadiye Movieplex, yargıcın çckıijmeyle ba^layan duygu yüklü ilişkileri konu piyano hocasının geııç öğrencısiyle gelışen sıra dışı bır adamın a$k iicgenını oluşturan kız kardeşlcri Kate Avşar, Beylikdi'ızü AFM. Silivri Cinecity, Altunizade Capitol. Hudson, 1'ranceN O't'onnor ve (harlotte Kardley ilişkilcrini konu edinen filmin yönctmeni Michael llaneke. Tesvikiye AFM) cdiliyor. (Avcılar Avşar, Kartal Vızvon) Sinema Akatlar AFM Mayadrom 2X4 5 7 06, Altunizade Capitol 3VI IV )5, Ataköy Atrium <i.5y x<) n.i, Ataköy Yunus Emre M>I IX V4, Avcılar IGS Cinemetro f>7f, 74 <J4, Avcılar Standart 6<J5 J6 45, Bahçelievler Holidayplex 441 21 09, Bahçeşehır Cinemax M>9 M 00, Bakırköy Avşar 5.V.? 46 02, Bakırköy AFM Carousel 571 ,V ,H0, Bakırköy Incirli 572 64 İ9, Bakır köy Renk 572 IX 6.1, Bakırköy Sinema 74 572 04 44, Bayrampasa Cinebay 61) 14 77, Beylikdüzü AFM Migros H52 01W), Beyoglu Akademi 251 74 X4, Beyoglu Alkazar 2V3 24 66, Beyoglu Atlas 252 X5 76, Beyoglu Beyoglu 251 32 40, Bevoglu Emek 2V3 X4 31), Beyoglu Fitaş 24V 01 66, Beyoglu Laİe 24V 25 24, Beyoglu Pera 251 32 40, Beyoglu Sinepop 251 11 76, Büyükçekmece Alkent 2000 XXV 04 27, Büyükçekmece Favori XX2 0X 64, Çemberlitaş Şafak 516 26 t,0, Etiler AFM Akmerkez 2X2 of (h, Etiler Movieplex 2X4 30 05, Etiler Parliament Cinema Club 261 IX 3X, Fatih Feza 6U 16 »X, Fenerbahçe AFM Pyramid 414 <M) 00, Fındıkzade Cinemars 633 4112, Florya Prestige 663 2X X6, Galeria Prestige 560 72 66, Gaziosmanpaşa Cinemass SİNEMA TELEFONLARI 57X 50 62, Harbiye As 247 63 15, Idealtepe AFM 4xv ox 66, Kadıköy As 336 00 50, Kadıköy Atlantis 336 06 22, Kadıköy Bahariye 414 35 05, Kadıköy Broadvvay 346 14 XI, Kadıköy Hakan ? İ7 V6 37, Kadıköy Hollyvvood 33X W 7rt, Kadıköy Kadıköy 337 74 00. Kadıköy Moda 337 01 2X. Kadıköy Ocak 336 37 71, Kadıköy Rexx 336 01 12, Kadıköy Süreyya 336 06 X2, Karagümrük Feza 631 16 ()X, Kozyatagı Cinepol 362 51 00, Maltepe Grandhaus 442 60 <o. Maslak AFM Princess 2X5 06 ''5, Mecidiyeköy Cineplex Odeon 216 37 W, Nlşantaşı Movieplex 2ivov 60, Ortaköy Feriye 236 2X 64, Ortaköy A F M Princess 236 20 72, Osmanbey Gazi 247 96 65, Pendik Güney 154 I < xx, Pendik Oscar ı w ınt M, Silivri Maxi Parliament 736 01 60, Suadiye M&S Cinemax 467 44 6X, Suadiye Movieplex 3X5 24 49, Saşkınbakkal Cinemax M&S 467 44 6H, Şişli Kent 241 62 03, Tatilya Drive Inn X52 05 55, Tesvikiye AFM Ericsson 224 05 05, Topkapı Sur 523 6712, Umraniye AFM Princess 46103 V.Yeşilçam 293 6X 00, Yeşilyurt Parliament Cinema Club 662 25 70. Olcay Sezen'in •Neyse Halim Çıksın Falım' adlı gümüş takı sergisi bugün Atölye Örümcek'te açılıyor. Sergi 31 Arahk'a kadar pazar hariç her gün 11.0019.00 arası görülebilecek. (241 35 58) • İŞ Sanat' la persembe gımıı saat 19.30'da hgc'nin Türkülen konseri diıılenebilir. (0212 316 10X3) • Babylon'da çar^aınba guniı 21 30'da l.tnık Sentctık, persembe güııii saat 21 10'da Baba Zula, cuma ve cumartesı günu saal 23.00'te (iarantı Ca/ Yeijilı kapsamında Aydın Hsen Grup'un konseri ızlenehılir (0212 292 73 6X) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda salı günü saat 19 30'da 'Islanbul'dan Mektup' Derya 7 ürkanSokratis Sinopoulos'un konseri dinlenebihr. (232 9X 30) • St. Anton Kilisesi'ndc cuma günü saat 20.00'de Istanbul Avrupa ScslcrıViyana Üniversitesi Koıosu'nun konseri dınlenebılir. (223 ıx 43) • Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde çarşamba günü saat 20 OO'dc Gürer Aykal'ın yönettiği Yeni Yılı Kar^ılama Konseri gerçekleşecek. (0216 414 X5 07) Müzik Tiyatro • Istanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Faksını SahıiL'sı'nde "Hır Anarşıstin K.aza Sonucu Olümü'. Oda Tiyatrosu'nda 'Hankla Ikı Kışf, A/ı/ Nesııı Sahnesi'nde Bcıı Ruhi Hcy Nasılım?', A K M Büyük Salon'da ITrasıyubın Hıkâyelerı' adlı oyunları sahneliyor. (0 212 245 25 90) • Istanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrolan IHI.) bu hafta Harbıyc Muhsin I ıtuğrul Sahnesi'nde Schvveyk 2. Dünya Savaşı'ıula' ve "Düşler Sııkı Başlıyor', Fatih Keşat Nurı (iüntekin Sahnesi'nde 'Kapıyı Aç' ve "Kedı ılc Palyaço', Üsküdar Musahip/ade C'elal Sahnesi'nde "Aşkı Menınıı' ve 'Haydı Mars'a Ciidelim', Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Sarıpınar 1914' vc 'Temhel Memiş', (ra/ıosmanpaşa Sahnesi'nde 'llenkes Aynı Bahçede' ve Masal Masal Içınde', Umraniye Sahnesi'nde 'Suç vc Ceza' ve "Silıiılı I lut' (lyunlan sahnclcnecek. (0 212 240 77 20) • Ortaoyuncular bu hafta yeni oyun "Kökü Bıttı /ıkkım Zulada'yı sahneliyor. Oyun persembe, cuma, cumartesi günleri saat 20.00, pazar günü ise saat 15.OO'te ı/lenebılır (0 2/2 251 1X65) • Kumpanya'ıla cuma, cumartesı günü saat 20 30'da 'Sahte Kimliklcr 5b' adlı oyun sahneleniyor. (0 212 235 54 57) • Stüdyo D r a m a 'Sonra' oyununu perşembe 20 30'da 'Kaos' oyununu ise cuma 20.30, cumartesi IX.00 ve 20.30'da Ortaköy Alit'e Jale Sahnesi'nde sahneliyor. (0 212 260 09 35) • Kenter Tiyatrosu çarşamba saat 20 30'da I lep Aşk Vardı', perşembe saat 20.30'da yeni oyun '(,'ö/üııf, perşembe saat 20.30'da lluysuz Ihtiyar" adlı oyunlaıını salıııeleyecek (0 212 247 36 34) • Tiyatro Boğaziçl'nın "Cialip Sokaklara I alıp' adlı oyunu çarşamba ve cuma günü saat 20.00, pa/aı saat 15.OO'le »oğazıçı Ünıvcrsılesı Ciüney Kampusu Demir Demirgıl Salonu'nda, 'Ycni Bir Hayat İçin' oyunu ıse salı saat 20.30'da Babylon'da ı/lcııcbılır (0 212 2X7 02 32) • İSM 2. Kat'ta bugün 20.30'da C/ugdaş Bale Topluluğu'nun 'Üçlem' adlı gösterisi, perşembe .saat 21 00'de Atölye Tiyatro Grubu Dipsı/' adlı oyunu görülebilir. (254 96 yrty • Tiyatro Stüdyosu 'Speer' adlı oyunu bugün saal I') 30'da Iş Sanat Kültür Merke/i'nde, cuma günü saal 20.30'da Maya Kültür Mcrkc/i'nde salıııeleyecek. (Iş Sanat 0 212 316 10 X3. Mava: 0 212 252 74 52) • Altunizade Kültür Merkezi'nde cumartesı günu saat 20.00'de Istanbul Sazendelen hasjıkh konser dınlenebilır (0216 252 44 f6) • Yerebatan Sarnıcı'nda çar^amba gıınıi saat 14.00'te I askın Savaş'ın düzenlediği Köçekçeler ba^lıklı mü/ık etkınlıgı yeı alacak (522 12 *>9) M BÜ Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde çaryımba günü saat 19.30'da Uırgül Su Arıç (soprano), Aydın Uşjuk (tenor), Mehmet Ariç'in (piyano) konseri dınlencbılır (35X 15 40) Ünlü soprano Zehra Yıldız, ölümünün dördüncü yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sanatçı için bugün saat 21.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacak. Ayrıca Rengim Gökmen yönetiminde Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla dört genç yetenek; soprano Hülya Kazan, tenor Ari Edirne, mezzosoprano Aylin Ateş ve basbariton Burak BilgiH bir konser verecek. 12 Aralık'ta Bogaziçi Üniversitesi'nde 'Bel Canto'dan Verismoya' başlıklı gala konseri gerçekleştirilecek. Aynı gece Istanbul Devlet Operası, Verdi'nin 'Reguiem'ini seslendirecek. (2.14 27 2H) konuklan Murat Ueşer vc Cîanı/e Deııi/. Persembe günü saal 19.00'da Av Cadısı', cuma günü saat 19.00'da 'Ip' ve cumartesı günü saat 19.00'da llasanali Yıldıııın'ın dü/enledıgı 33 Devir Dinleti başlıklı söyleşinin konuşmacılar isc Sercan Gürler, Cahit F.rdoğan. (249 09 45) • İFSAK'la bugun saal 19.30'da Süha Derbent'in 'Vahşi Hayvan Fotogralvılıgr buşlıklı dialı söyleşi. salı günü saat 15 OO'te Alı Nabı Kıraıı'ın Türkıye'de Insan Haklan 1X391990, çarşamba günü saat 19.30'da 'lotoAratOkuma 1 ve pcrşembc günü saal 19.30'da M. Emin Altan'ın saydanı • Kare Sanat Galerlsi Figüı Resim Sergısı' 14 Arahk'a dek. (219 77 19) • Semih Balcıoğlu Çi/giden Düşiinceye' 2') Aralık' a dck Demart Sanat GaleVisi. (2X7 7X A7^ • Hürrrtüz Arslantürk Resim batır dövmc 19 Arahk'a dek The Marmara Istanbul Opera Sanat Korıdoru. (251 46 96) • Sefer Oztürk resim 21 Arahk'a dek Vakılliaıık Kcınal Sunal Sanat Merkczi. (292 50 13) • Nevzat Sayın Fotoğral 11 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında Galeri Artist Kııruçeşme (2X7 X0 35) • Naile Akıncı Retrospektif 27 Ocak'a dek Millı Reasürans Sanat Galerısı (23019 76) • Apel Galeri 'Toprak ve l.ıf 2002' 10 Aralık 17 Ocak arası. (292 72 36) • Kent Kich 'Beth' 12 Arahk'a dek Fotoğrafevi. (251 05 66) • Jülide Atılmaz resim 28 Aralık'a dck Mutlu Sanat Odası. (0216 355 35 X7) • 2001 Sanat Galerisi Kalamı/ Yazmaları' M) Arahk'a dck. (662 33 10) • Harun Antakyalı 'Yasarım, Yaparım, Tüketırım, 2001!' 29 Arahk'a dek Kargart'ta. (0216 449 17 26) • Ibrahim Coşkun resim 29 Arahk'a dek AKM'de ..(.:.•>/ Î6 00) • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I I (lalen 11 Sergi' 28 Sııbat'a dek. (0216 326 26 67) • Bente Christensen Ernst 'Kopenhag'daıı Urla'ya' 5 Ocak'a dck C.A.M. Contemporary Art Maıketıng'te (234 39 01) • Avni Arbaş Resim 26 Ocak'a dek Kıbele Sanal Galerisi'nde. (316 10 H3) • Sevinç Tan H sanatları 14 Arahk'a dek Basın Müzesi'nde. (513 X4 5X) Sergi • Ebru Alpagut Rcsım 27 Arahk'a dek Aıılık Holel'de (63X 5X 5X) • Selma Emiroğlu Aykan 'Çi/gılcr1 ınılar' ^0 Aralık SclıııeıtitTk'iııpel Sanat Merkezı. (249 01 50) • GÜI Erali Seıamik heykel V) Arahk'a dck Avusttırya Kültür Olisı. (223 7X43) • Serkan Adın O/gün baskı (laleri Artist 14 Arahk'a dck. (251 91 63) • Artin Demirci Resim 4 Ocak'a dek Üriin Sanat Galerısı'nde (0 216 360 W 64) • Mübin Orhon Resim 5 Ocak'a dek (ialeıı Nev'de (231 61 6^) • Artisan Sonsuza Dogru' takı IS Arahk'a dek (231 64 3İ) • Bir desen ustası Abidin Dino: Altmış Yılın Oesenleri 11 Arahk (iarantı Sanat Cıalerısı (29J 63 71) • Turgay Karadağ Kankatür 15 Arahk'a dck Uülen Giilmece Sanat Merke/i. (5X3 7X 54) • Erbil Güzel Sanatlar Merkezı Sanat Galerisi ' 1%0'tan Günümüze A/.eri Kessaınlar' 19 Arahk'a dek 543 10 39) • Borusan Sanat Galerisi 'Itırh Bahçe' 26 Ocak'a dek. (292 »A .5.5; • Ali Haydar Pektaş sürekli resim sergısı kendı atolycsmdc (0 216 441 7X 3X) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi karnu ıcsim S Ocak'.ı dek (22 IX 2X) m • Atilla Tos Resim 2? Aralık'a dck MF'B Sanat Galerisı (0 2llı 3ffi 47 7X) • Mehmet Şükrü Baysal (ieleneksel l'iirk Sanatından Arnekler' 14 Aralık'a dek Klaııhııl (,'emberlıtaıj Basın Müzesi'nde. (X72 40X3) M Sema Yelkencioğlu Rcsım 21 Aralık'a kadar Ncyran Sanat Galerisi. (0 216 360 13 77) • Tamore Sanat Galerisi resim 21 Arahk'a kadar (0 532 326 30 X4) • Serkan Ada ü/gün baskı resim 14 Aralık'a dek Galeri Artist Çııkurcuma (227 6X 52) 7 • Paul McMillen 'Işjk KaynagV totoğrafiarı 28 Aralık'a kadar Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri. (292 49 39) • Orhan Algök heykel 20 Aralık'a dek Ariyel Sanat Galerisi. (296 99 79) • Ergin Türker resim 31 Aralık'a dck Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Istanbul Sanal Galerısı. (2VX 21 00) • Füsun Ankan Fbru 15 Aralık'a dek laksım Sanal Galerısı. (245 20 6X) • TÜYAP 'Dünden Yarına Nuri lyem 11 Arahk'a dek (251 02 2K) • Oktay Anılanmert 22 Arahk'a dek I KM Sanat Galerisi (247 0X 99) • Utku Dervent Resim 5 Ocak'a dek Maçka Sanal Galerisi'nde. (240X0 23) • Sadberk Hanım Müzesi 'Karia Koleksıyonu' I I Ocak'a dek (242 M 13) • Alaaddin'in Lambası Anadolu Selçuklu (,'ağı 28 Aralık'a dek Yapı Kredı Kültür Merke/ı Vedat Nedım Tör Mü/esi. (252 01 15) • Veli Sapaz resim 13 Anılık'a dek Ümit Yaşar Sanat Galerisi. (202 XI X5) • '101 Dergi, Dünden Bugüne Türkiye'nin Dergileri' 14 Aralık'a dek YPY Semıet (jftcr Araştırma Kütüphanesı Sergi Salonu. (25J 47 00) • Melahat Dinçer Yağlıboya rcsım 15 Aralık'a dek Nevzemin 14 Sanat Galerısı. (3 U) XX 02) • Nejad Devrim Resim Galeri Nev II Arahk'a dek (437 91 W) • Terakki Vakfı Sanat Galerisi Karma resim 14 Aralık'a dek (31)/ 0060) Gösteri / Söyleşi • Babylon'du salı günü saat 20.30'da Tiyatro Kılçık'ııı oyunu sahnclcnecek (292 73 6X) gdstcrısı ı/lencbılıı J243 14 01) • Istanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusu'nda 4. Uluslararası U/akdogu I ılnıkıı lıaltaM kapsumındu bugün saat 19.30'da Kuıııa Sıılra, salı günü saat 17.00'de Desigııers Aplııodısıucs, 19.30'da Mcct The Feebles, çarşamba guııü saal 19.30'da Pushing llaıuls, peısenıbc günü saııt 19.30'da Postmen In The Mountains, LIIIIUI guniı s;uıt 19.30'da Hırth başlıklı fllmler ucrctsı/ ı/lcncbılıı (293 50 10) • BEKSAV'da bugün I ııll Metal Jackcl, salı gııııü Kral Yaşıyor, çarşamba günü Otomalik Poıtakııl. persembe günü Julıen Donkey Boy ve Mıluııe haslıklı fllmler saat 19.00'da gösterilccck Ayrıca cumartesı günü saat 15 OO'le Savaş vc lıısan Haklan, saat 13.00'te I ııll Mctal Jacket tılmlcrı gösterilccck Salı vc L'iınıa giinü Sjöleıı, çarşamba Cicı ı/ckâlılar, pcrşembc günü l'ull Mctal Jacket, cuma Casııu) vc cıımaıtcsı günü Ütomalık Portakal nimleriııın tarfışmaları saat 19.00'da yapılacak. (0216 349 i)l 55) • Salih Zeki Kolat Kültür • Akbank Çocuk Tiyatrosu 'Bir Vaııııış, Hıç Yokmıış' adlı oyunu her cumartesı, pa/ar 1 I 00'de Imıak Fiğitim Kıırıımlaıı'nda sahneliyor. (0 212 264 20 45) Evi'ııdc çarşamba günü saat 14 0 0 t e üostlar Buluşuyor", pa/aı guniı saal 14 OO'le yapılacak "Şjirin Ustaları' ha^lıklı ctkınlığın konuğu Arit Damaı (0216 44'J IX X4) • Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 'Ödünç Yaşaınlaı' oyununu yarın ve perşembe günü saat 20 30'da Alaköy Yunus Emre Küllür Merkezi'nde sahneleyecek. (251 X9X<)) • B K M Oyuncuları 'Scn Hiç Ateş Böceği tîördun mü?' oyununu, cumartesi 21.00, pazar saat 15 OO'te Beşiktaş Kültür Merke/i'nde oynuyor. (0 212 327 24 27) • Tİyatrokare 'Pohsin Muşterileri' oyununu perşembe, cuma, cumartesi 21.00, pa/aı 15 OO'le sahnelıyor. (0 212 230 16 IX) • Tiyatro Istanbul '(, ılgm llaftasonu' oyununu peışembc, cuma 21.00, cumartesı 14.30 vc 21.00, pazar 14.30 ve 18.30'da Profilo Kııltüı Merke/i'nde sahneliyor. (0 212 216 40 70) M Fransız Kültür Merkezi'nde pcrşcmbc günü saat 19 10'da ve cuıııa günü saal 16.00'da 'RobinsonCie' başlıklı lılııı. cumartesi günü saat Id.OO'da 'Sırlar ve l^ıklar' başlıklı gölgc tıyatrosu oyunu ı/lcnebılıı (244 44 <J5) • Tarık Zaler Tunaya Kültür Merkezi'nde çar^amba günü saat 19 00'da Semıh (iümüü'ün dü/enlcdığı Yerel YonelımSıvıl l o p l u m ' başlıklı etkınlığın koıuıkları (evdct Tellioglu, Melıic Ak, Şengul Akçarolacak. Suat I3ılgi'nin dü/enledıgı Salıııc Işıklaıı başlıklı ctkınlığın koıuısu ise Depcch Mode. Cuma günü saat 19.00'dagerçekleşecek toplantıya konuşmacı olarak (iamzc Denı/ kulılacak. (293 12 70) Opera/ Bale • Istanbul Devlet Opera ve Balesi salı ve çarşamba günü saat 20.OO'dc 'Recjuiem' opeıası, persembe günü saat 20.00'de 'I ıiKİıkkıran' balesi, cuma günü saat 19.30'da 'Viyana Ksintileri' opereti, cumartesi suat 11.OO'dc 'Masalcf çocuk nıüzikalı, 15.30'da ıse 'Don Kişot' balesini sahncleyccek. (0 212 245 25 90) • Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları 'Aşk ü i b ı ' oyununu her cuma, cumartesı günleri saat 20.30, pa/ar günü ise 15.OO'te sahnelıyor (0 212 224 14 39) • Dostlar Tiyatrosu bugün ve yaıın saal .'() 30'da Oyuncu' adlı oyunu Kadıköy ll.ılk l.gıtim Merkc/ı'nclc sahneleyecek. (0 216 330 10 27) • Art Directors Club 80. Ödül Sergisi Atölye 21 Aralık'a dek Ulanbııl Bılgı Üniversitesi (292 33 03) • Ekber Yeşilyurt Atölyesi Grup Sergisi Kanna resim 23 Aralık'a dek Koska Resim Sanat Galerisi. (422 15 X0) • Suzy Hugh Levy Fotoğral Kınlgan Imgeler' 28 Arahk'a dek Iş. Sanal Parmakkapı Sanat Galerısı. (244 20 21) • Nâzım Kültürevi'ndc bugün saal 16.00'da .lacqııes Dcmy'ın yoncltıgı l.şek Dcrısi', çarşamba gunü saal 16 00'da C'laııde I.clouche'un Yaşasın llayat' başlıklı nimlcıı göstcrilccek. (245 04 XI) • Atatürk Kitaphğı'nda bugün saat 19 00'da Suat Hılgı'nın düzcnledigı Metamü/ik lartışnıaları başlıklı söylcşının • Semiha Berksoy Opera ve Tiyatro Vakfl bugun saal 20 30'da 'Marlcnc' adlı oyunu I aksım Sahnesi'nde sahneliyor. (0 212 245 25 90)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog