Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE GARANTÎ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN OSMANLI BANKASI ANONlM ŞlRKETl'NÎ DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESÎNE İLİŞKİN DUYURUDUR. (2) AKTIFLER Nakıt Dcgcrlcr Kasa Ffektlf Deposu Dığer Bankalar T C Merkez Bankası Dığer Bankalar Yurtıçı Bankalar Yurtdısı Bankalar Dığer Malı Kuruluşlar Bankalararası Para Pıyasası Mcnkul Dcğcrlcr Cuzdanı (Nct) Dcvlct Iiy Borcjanma Scnetlerı Dığer Borcjanma Senetlcrı Hısse Senetlerı Dığer Menkul Değerler Krcdılcr Kısa Vadelı Orta ve Uzun Vadclı Takıptckı Alacaklar (Nct) Tahsıl Imkaııı Sınırlı Krcdılcr ve Dığer Alacaklar (Nct) Brııt Alacak Bakıyesı Ayrılan Özel Karşılık ( ) Tahsılı Şuphelı Krcdılcr vc Dığer Alacaklar (Net) Brut Alacak Bakıyesı Ayrılan Ozel Karşılık ( ) Zarar Nırelığındekı Kredıler vc Dığer Alacaklar (Net) Brut Alacak Bakıyesı Ayrılan Karşılık ( ) Faız ve Gelır Tahakkuk ve Reeskontları Kredılerın Menkul Degerlerın Dığer Fınansal Kıralama Alacakları (Net) Fıııansal Kıralama Alaıakları Ka/anılmatnış Gelırler ( ) Mcvduat Munzam Karşılıkları Muhıclıf Alacaklar ijtıraklcr (Net) Malı tştırakler Malı Olmayan Iştırakler BaglıOrtakhklar(Nct) Malı Ortaklıklar Malı Olmayan Ortaklıklar Baglı Mcnkul Kıymetler (Net) Hsse Scnetlerı Dger Menkul Kıymetler Sabıt Kıymetler (Net) D(fter Degerı Bmkmış Amortısmanlar ( ) DıgerAktıfler TOPI AM AKTÎFLER i \\ls \SI \.S. Bagımsız Denetımden Gee,mış 31/10/2001 20 171 3 193 16 915 Bağımsız Denetımden Gce,mış 31/12/2000 9.S09 2.058 7.439 63 577 144 12 865.222 3 861 42 818 739 483 849 634 8 236 568 908 2 520 566 388 IV. FAİ7 DIŞ1 GE1 IRLER Alınan tlcret ve Komısyonlar " Nakdı Krcdılcrdcn Cıyrı Nakdı Krcdılcrden Dıger Strmaye Pıyasası tşlem Kârları Kambıyo Kârları tştırakler ve Baglı Ort. Alınan Kâr Paylan Olaganustu delırler Dıger Fai7 Dışı Gelırlcr V FAİ7 DIŞIGİDFR1FK Vcrılen Ücret vc Komısyonlar Nakdı Kredılcre Vcrılen Gayrı Nakdı Kredılerc Verılen Dığer Sermayc Pıyasası Isjcm Zararları Kambıyo Zararları Personel (jidcrlerı Kıdem Tazmınatı Provızyonu Kıra Gıderlerı Amorıısman Gıdcrterı Vergı ve Harçlar Olaganusıu Gıderler Takıptekı Alacaklar Provızyonu Dığer Provızyonlar Dıger Faız Dışı Gıderler VI N t l FAİZ D1ŞI GFIİRI FR (IV V) VII VFRGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (III+VI) VIII. VFRGİ PROVIZYONU IX NFT KÂR/7ARAR (VIIVIM) . \ı< \ \ 11 r, \ \ K \sı \.v i'. \< Furkıye Garantı Bankası Anunım Şırketı'nın 340.532 29 621 1 480 12.057 16 084 30.889 255.278 5.835 1.263 17.646 909.805 16.839 2 711 1 14 127 136.529 472.634 42.133 3.452 5.801 10.037 18 367 80.162 16.566 11.372 95.913 569.273 354.025 123.548 230.477 284.671 14 741 1 408 4 352 8 981 46.751 H2.122 73.159 Î85 17.313 316.191 10.487 91S 10 9 559 35.366 134.862 43.367 900 4.782 8.563 21.559 0 9.643 4.289 42.373 31.520 24 173 3.623 20.550 42 627 244.920 59.187 48 637 9 374 0 81 689 31.525 27 029 3 490 1.159 989 17 17 506.044 4 34 967 71 077 832.778 500 489 332 289 8.414 8 414 15 340 6.926 0 9.813 9.813 7.675 7.675 0 0 0 0 4.680 4.680 12 366 12 366 0 145 553.842 104 275 436 789 145 79.572 29 297 13 972 12.778 0 0 0 228.405 3.342 24.007 12.193 11.814 30.383 20.085 10 298 36.303 0 0 0 63 722 2.385 11.616 6.307 5 309 15.814 10.515 5 299 1 Ocak 31 hkım 2001 Ar.ı Hesap Donemıne Aıt Bağımsız Dcnete,! Raporu, 1 ıırkıyr Garantı Bankası Anonını Şırketı'nın (Banka) 31 Fkım 2001 tarıhı ıtıharıyle dıı/enlenmış hılaneosunıı ve bu tanhrc son.ı eren on aylık ara hesap donemıne aıt gelır tablosıınu Bank.ılar Kanunu'nun "Hesap ve Kayıt Du/enı' haşhklı I 3 ni) lu nıaddcMiıın hukuınlerıne ve I C Başbakanlık I lazıne Musteşarhgı tarafıtıdan 21 Marl 1997 tanhlı 22940 sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bagımsı/ Dcnetım Yapu ık Kuruluşlara llıskın Lsaslar Hakkında Yonıtmchk" hukuınlerıne R»re denetlcmış nııluııııynru/ Goruşunıu/e gore, lurkıye Garantı Bankası Anonım Şırketı'nın so7 konusu mılı rahloları Bankacılık Du/enleme vı Denerlenıe* kıırıılu ı.ır.ıfından yapılan değışıkhklerle ycnıden duzenlenmış "Baukalarca uygulanacak muhasebe staııdartları tekdu/en hesap planı ve ızahnamesı" esas ve usullcrınc uygun hulunmuştur Olumlu goruşumıi7iı eıkılemeyen aşagıdakı hususa dıkkat çekmek ıstıyoruz Kâr vc zarar cetvclıne ılışkın 7 no'lu dıpnotıa aç.ıklandığı ıi7crc, Banka 31 hkıııı 2001 ara doııem malı tablolarında, 18 Ilazıran 2001 tanhınde gerc,eklescn bon, takası ıhalesı netıccsınde edınılen mcnkul kıymetlerını, yururluktckı bankacılık mcvzuatı ıle ılgılı vc yetkılı mercıler tarafından kamuya yapılan açıklamalar <,crç,cvcsındc, takas ışlemı sonrasında dıger bır lınansal kııruhışla yapnıış oldugıı satım vc gcrı alım soııucu olusan yenı malıyctı kayıtlarma yansıtmıştır Bu ışlem ılc ılgılı, î l Fkım 2001 tanhınde sona cren on aylık ara hcsap doncınınde kaydedılcn sermayc pıyasası ıslem kârları 217 311 mılyar TL, vc dcvlet ıc, borc,lanma senetlerındcn alınan faız gelırlerı 48 526 mılyar TI olmııştur lstanbul, 12 Kasım 2001 Cevdet Suner Denetım vc Ycmınlı Malı Muşavırlık A Ş Ebru Yardımcı Kıdemlı Denctc.1 Serbest Muhasebeu Malı Muşavır Yakup ( ım S.ınhcr Sorumlu Ortak, Basdcnctçı Scrbtsr Muhasehccı Malı Muşavır 2.235.530 10 593 2 224 937 132.113 175 762 43 649 210.215 5 203 078 375.418 3 514 371.904 86.793 112458 25 665 17.151 2.146.460 PASİFLIR Mcv<uat Tısarruf Mevduatı Mevduat Scrtıfıkası Rtsmı Kuruluşlar Mevduatı Tuırı Kurııluşlar Mevduatı Dğer Kuruluşlar Mevduatı B.nkalar Mevduatı Dıvız Tcvdıat Hesabı Atın Depo Hesapları Bankalararası Para Pıyasası Alınaı Kredıler TC Merkez Bankası Kredılcrı Aıııan Dıger Kredıler Yurtıçı Banka ve Kııruluslardan Yurtdışı Banka, Kurııluş vc Innlardan Sermayc Bcnzcrı Kredıler Fonlj Çıkaılan Menkul Kıymetler (Net) Bınolar Vırlıga Dayalı Menkul Kıymetler T.hvıller Faız e Gıdcr Reeskontları Mrvdıı.ltııl Aınan Kredılerın DŞcr Fınartal Kıralama Borçları (Net) Fııansal Kıralama Borcjan Frelenmış Hnansal Kıralama Gıderlerı () Ödencek Vcrgı, Rcsım, Harç ve Prımler tthala Transfcr Emırlerı Muhtlıf Borçlar Karşılklar Kdem Iazmınatı Karsılığı Gcıcl Krcdı Karsılığı Vrgı Karsılığı Dijer Karşılıklar DığerPasıFler özkanaklar Öıenmış Sermayc Nomınal Sermaye Ödcnmemış Sermaye ( ) Kjıunı Yedek Akc,eler I ve II Tertıp Kanunı Yedek Akc,clcr Emısyon (Hısse Sencdı thra*,) Prımlerı Dığer Kanunı Yedek Akı^eler lhıyarı Yedek Akçeler Ynıden Değerleme Fonları Dğeıleıne Farkları Zrar Donem Zararı Gcı,mış Yıl Zararları Kâr Dnem Kârı Gtmış Yıl Kârları TOPLAf PASlrLER BİLANO D1ŞI YUKÜMLÜLÜKLER Garantı t Kefaletler Taahhutlr Dovız ve : aız Haddı ıle tlgılı tşlcmler IOPLAP ( ISM \ ^ I II \ \ K \SI Bağımsız Denetımden Ge<,mış 31/10/2001 2.940.592 244 179 Bağımsi7 Denetımden Gec,mış 31/12/2000 1.212.409 53 887 0 13 189 10 653 1 829 449 422 695 827 020 0 4 82 794 Turkıye Garantı Bankası Anonım Şırketı'nın 1 Ocak 31 Arahk 2000 Hesap Donemıne Aıt Bağımsız Denctım Raporu, lurkıye Garantı Bankası Anonım Şırketı'nın i 1 Aralık 2000 tarıhı ıtıbarıyle du/cnlenmış bılançosu vc bu tarıhrc sona ercn yıla aıt kâr ve 7arar tablosıınu denetledık Bu malı tablolann sorumluluğu Banka yonetımıne aıttır Bı/ıın sorıımluluğumu/ denetım c.ahşmal.ınmı/ sonucund.ı bu ın.ılı tabiolar uzerınde goruş bıldırmektır Denetım calısmamızı genel kabul gormuş denerleme ılke, esas ve srandartlarına gore ger<,eklcştırdık Bu ılke, esas ve staııdartlar malı tabloların oncmlı derecede nır narayı ıı,erıp i(,ermedıklerı hakkında makul bır kanıt elde edılmesı amacıyla denetım cahşrnalarımızın planlanmasmı ve gerçekleştırılmesını ongormektedırler Bır denetım calışması malı tablolardakı vc onları taıııamlayan .ıtıkl.nıeı noılaıJ.ıkı tutarlaı hakkında test esısına gore kamtlar elde edılmesı surccını ıcermektedır Bır denetım calışması malı tablolann bır butun olarak dcğcrlcndırılmesı yanında, yonetım tarafından uygulanan muhasebe ılkelennın ve yapılan onemlı tahmınlerın vc varsayımların go/den gecjrılmesını de kapsamaktadır Denetım <>alışınanıı/ın soz konusu malı tabiolar uzerınde bır goruş behrtmemı? ı<,m gereklı esasları oluşturauguna ınanmaktayı/ Goruşumuze gore, soz konusu malı tabiolar, butun onemlı l.ır.ıll.ırıyl.ı, Turkıye Garantı Bankası Anonım Şırketı'nın 31 Arılık 2000 tarıhındekı malı durumunu vc bu tarıhte sona eren yıla att faalıyct sonucunu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun "Hcsap vc Kayıt Du7enı' başlıklı 1 3 maddcsının hukuınlerıne dayamlarak belırlencn tekduzen hesap planı, tıp bjlaıu,c> ve kar ye zarar cctvclı vc dıpnotlan ıle bunlarıu uygulamnasııu ılışkın ızahııame ıle muhasebe ve değerleme esaslarına uygun bır bıe.ımde yansıtmaktadır. , lstanbul, 2Şubat 2001 Cevdet Suner Denetım vc Yemınlı Malı Muşavırhk A Ş Omer C evdet Suner Sorumlu Ortak, Başdcnetçı 1 589 546 483 527 652 0 312.430 1.257.131 0 1257 131 > 49 723 1 207 408 0 93.967 553.220 553 220 18 921 534 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.651 16.531 18 3 39 12 781 0 0 196.266 21 480 16 851 157 935 0 0 0 0 0 13.276 5.652 307.901 19.086 5 727 0 0 0 8.300 12.222 6.845 0 Osınaııh Bankası Anonım Şırketı'nın 1 Ocak 31 hkıııı 2001 Ara Hesap Donııınılı Aıt Bağımsız Dcnctcı Raporu, •Osnıanlı Bankast A S 'nın (Banka) 31 Ekım 2001 tarıhı ıtıbarıyle duzenlenmış bıhncosu ılc bu tarıhte sona cren <m aylık ara hesap donemıne aıt gelır tablosunu Bankalar Kanunu'nun "Hesap vc Kayıt Du/enı" h.ıslıklı I 3 nuddcsımn hukuuılerınc vc T C Basbakanlık Hazıne Mustcşarlıgı tarafından 21 Mart 1997 tanhlı 22940 sayılı Rcsmı Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bagıınsı/ Dııutım > ıpıı.ık kıırııluslara llıskııı Fsaslar Il.ıkkıııda Yonetmelık" hukumlerınc gore dtmtlcmış hıılunuyorıı/ Banka'nın sahıbı olduğu bağlı ortaklıklarından, ıştıraklcrden ve baglı menkul degcrlerden ba/ılarıııın ııei aktıt degerlcn 31 1 kım 2001 tarıhı ıtıbarıyle Banka kayıtlarııulakı degerlerıııc gore deger kaybına uğramıstır Bu bağlı ortaklıklır vc ıştırıklırlc ılgılı, Bankı'ııın akrıf htsaphrının deftcr değcrkrı toplamı, Banka'nın so7 konusu bağlı ortakhkl ırın, ıstır.ıklırııı ve baftlı ıneııkul dcğcrlerın net akııf degcrlen ıcındekı nayı ılc nıukaycsc edıldığmdc 246 197 mılyar İl lutannda zarar k.ırsıhgı aynhnası gerektıgı gorulmuştur Soz konusu karşılıgın vergı avanra)imn (tkısı dt dıkkıu ılııulı^ıııda Banka'nın donem zararı 240 465 mılyar Tl tutırında cksık gosterılmıstır Banka, baglı ortakhklanndan K)B Bank Offshorc Lımıted vc Korfez Fınancıal Scrvıccs tarafından C ıngıllı Holdıııg A Ş 'ye kullandınlau kredılerın 46 728 mılyar TL tutarındakı kısmı ıcın karşılık ayrılması gerekmektedır Frteleıınıi) vergı avantapnın ttkısı dc dıkkate alındığında Banka'nın donem zararı 40 816 mılyar TI tııtarıııda eksık gosterılmıstır Banka, pnmlı olarak satın aldıgı menkul kıymetler u/erındekı prıın tutaıları n,ın ayııması gcrckcn 16 264 mılyar TL turarındakı karsılığı ayırmamıştır Frtelenmıs vergı avanta|inın etkısı de dıkkate alındığında, Banka'nın donem »ararı 10 896 mılyar "II ıııı ırıııtl.ı eksık gosıerılnıışiu Banka'nın aktıflerı arasında y.ıkın gılecektc Turkıye Garantı Bankası A Ş ıle bırlcsecck olması sebebıvle gıderlcştırılmcsı gerektn toplam 8 849 mılyar 11 lutannda pesııı odenmış gıderlerı mevcuttur Frtclcnmış vergı avantap da dıkkatı alındığında so/ konusu pcsııı odennııs gıderlenn gıdırlcstırılmemcsı ncdcnıylc Banka'nın donem zararı toplam 5 929 mılyar Tl tutannda eksık gosterılmıstır Banka'nın, Turkıye Garantı Bankası A S ıle hırleşmesını mıırrakıhcn vırıınlılığı arııırınak ııııacıyla b.ı/ı subelerının k ıpatılnıası planlanmaktadır Bu nedenle kııllanım omurlerı bıtıııcdıgı haldc ba/ı sabıt kıynıetlerın elden e,ıkarılması gerekmektedır Banka, soz ke>nusıı sabır kıyııutterın clden *,ıkarılnıası sebebıyle doğacak toplam 7 440 mılyar Tl tutarındakı değer a7alışları ıcın herh ıngı bır karsıhk ayırm.ımıstır Ru dcğcr a/ ılıslaıııun ertelenmış vergı avantaıı da dıkkate alındığında Banka'nın donem zararı 4 985 mılyar TI tutannda eksık gosterılmıstır Banka'nın Turkıye Garantı Bankası A Ş ıle bırleşmesının tcmel nedenlerınden hırı genel voııctım gıderlcrınde sağlanacak azalnıadan faydalanmaktır Bu kapsımda personel gıderlerınde bır azalma saglamak amacıyla personel sayısında bır ıneıırımc gıdıleeekrır Banka so/ konusu rursoıu*le odeııceek ılıbar tazmınatları vc kullanılmamış ızınlcre aıt toplam 6 473 mılyar Tl lutarınel.ıkı gıderler leııı herhangı bır karşılık ayırmamıştır Bu gıdeıleıın crtclcnmıs vergı avantaıı da dıkkate alındığında Banka nın doııem zararı 4 337 mılyar I I tutarındı tksık gosterılnıtştır Osmanlı Bankası Anonım Şırketı'nın soz konusu malı tablolan, Bankacılık Du/enleme ve Deııctleıne Kurulu (arafından yapılan değışıklıklerle yenıdcn duzenlenmış "Bankalarca uygulanacak muhasebe st.ındartları tck duzcn hesap planı ve ızahnamesı" esas vc usullırı ılt mıılıasebc vt değerleme rs.ıslarıml.ı behrtılcn "temkınlı olnıa" ve "onemhlık" kavramlarma yukarıda ıkmcı, n^ııncıı, ıltırduneu, beşıncı, altmcı ve yedıncı parıgrıflarda behrtıldıgı u/ere gereklı karjılıklann aynlmamış olması sebebıyle uygun bulunmamıştır Aynca, T C Hazıne Musteşarhğı tarafından 18 Ha/ıran 2001 ı.ırıhıııde gcrı.ekkşlınlt.n ıc. borı, takası ışlcmıyle Banka tarafından vc 30 Ha7iran 2001 tarıhı ıtıbarıyle Şırkctı tarafından satm ılınan dovıze natık menkul kıynıeilerııı, dıger satılıp, y bırleştığı ş ğ Bırlcşık ş Furk Korfez Bankası Anonım Ş y , g malı kutuluşlara ş p, mnal değer ok yakın bır değerden yenıdcn sııııı nomınal değerıne çok s.ııııı alınması sonucıı sonucıı, 30 I lı/ıran l.ı/ıran 2001 tarıhı ıtıbarıyle toplam 259 858 mılyar FI gelır elde edılmıştı edılmıştır 31 Fkım 2001 tarıhı ıtıbarıyle soz konusu menkul kıymctlcr u/crınde toplam 91 K46 mılyar PI kur f.ırkı gelırı oluşmuştur Aneak, 17 Ağustos 2001 tarıhı ıtıbarıyle geçekleştırıle gerçekleştırılen fıılı bırleşme sebebıyle yukarıda so7iı edılcıı g gelırlcrın Bırlcşık I urk Korfez Bankası Anonım Ş Şırketı'ne aıt olan 111 686 mılyar Tl ıtıbarıye ş y y ş y d k menkul k l kıymct k l k l 19 396 mılyar l TL tutarındakı d k kur k farkı f k gthrlerı hl ll kârlan kâl l k gustınlınışiır l G kl k rutarındakı alım satım karı ıle, gee,mış yıllar olarık Gcrı kalan ktsıııı teşkıl eden ve Banka'ya aıt olan 148 172 mılyar I L tutarındakı mcnkul kıymet alım satım karı ıle 72 450 mılyar 1 L tutarındakı kur farkı gelırlerı doneme aır gelır tablosuna yansıtılmışrır lstanbul, 9 Kasım 2001 13.126 1.879 4.687 226 7 106 005 272 7 30.164 161.132 125 000 44.739 217 762 217 762 0 5.941 5 941 125 000 0 4 983 4.983 0 0 427 51 055 0 0 836 30 313 0 0 0 31 230 477 230 477 0 0 20.550 20 550 0 0 0 S.203.078 2 074 466 696 421 0 2.146.460 1.171.816 342 894 1 845 284 7.718.089 10.488.976 3.359.994 Bağımsız üenetımden Gt\mış 31/10/2001 I FAİZ (FLİRI ERl Krcdıirdcn Alınan Faızler TIKrcdılcrden Alınan haızler Kısa Vadeh Kredılcrdcn Ortn ve ll/uıı Vadeh Kredılerden YKrcdılerden Alınan Faızler Kısa Vadclı Kredılerden Orta ve Uzun Vadelı Kredılerden Faıptekı Alacaklardan Alınan Faızler KIOF'den Alınan Prımler Mevdıt Munzam Karsılıklarından Alınan Faızler Bankardan Alınan Faızler T ( Merkez Bankası'ndan Yun,ı Bankalardan Yudlsı Bankalardan Bankararası Para Pıyasası Işl. Alınan Faızlcr Mcnkı Degerler Cuzdanından Alınan Faızler Dect lç, Hor^lanma Senetlerınden Dı^ Menkul Kıymetlcrden Dığer ıız Gelırlcrı II. FAİZ (DERLERİ Mcvdlta Verılen Faızler Tajrruf Mcvduatına M d u a t Serrıhkalarına Renı Kuruluşlar Mcvduatına Tıcı Küruluslar Mevduatına DıJ Kuruluşlar Mevduatına B&talar Mevduatına Daz Tcvdıat Hcsaplanna All Dcpo I Icsaplarına Bankararası Para Pıyasası I;l. Verılen Faızler Kullatın Kredılerc Vcnlen Faızler T (Mcrkez Bankası'na Yuı,ı Bankalara Yıdışı Bankalara Dif Kuruluşlara Çıkarn Menkul Kıymetlere Verılen Faızler Dıger ız Gıderlerı III. NET J Z GELtRl (III) 1.048 632 241 343 166 095 148 848 17 247 75 234 58 822 16412 14 0 987 259.094 HO52 56 784 194 258 57.993 489.201 489 198 3 14 833.384 694.684 108 015 0 171 59 797 1 621 381 042 144 038 0 31.608 99.277 0 3 830 86 260 9 187 0 7.815 215.248 Bağımsız Denetımden Gec.mış 31/12/2000 268.483 101.259 70 057 69 440 617 31 198 27 396 3 802 4 0 0 80.742 2 195 22 259 56 288 5.737 80 744 80 744 0 1 212 Cevdet Suner Denetım ve Yemınlı Malı Mıısavırlık A Ş Yuksel (")/ay Sorumlu Ortak, Başdenetc,! Osmanlı Bankası Anonım Şırketı'nın 1 Ocak 31 Arahk 2000 Hesap Donemıne Aıt Bağımsı/ Deııetıııı Raporu, Osmanlı Bankası A Ş 'nın (Banka) 31 Arahk 2000 rarıhı ıtıbarıyle du/cnlcııınış bılanc,ostı ılc 1 Ocak 2000 31 Arahk 2000 hesap dontmıne aıt kâr vc zarar tablosu 4 389 sayılı Bankalar Kanunu'nun "Hesap vc Kayıt Du/enı" başlıklı 1 3 m.ıddesınıu hııkıımlrrmı vı T C Basbakanlık Hazıne Mustcşarlıgı tarafından 21 Mart 1997 tanhlı 22940 sayılı Rcsmı Gazete'de yayımlanan "Bankılardı Bagımsız Denetım Yapacak Kuruluşlara Ilışkın hsaslar Hakkında ^ onetınelık"e gore ıncelenmıştır ' Banka'nın yasal vergı matrahına ancak ılerıdekı doncmlerde dahıl cdılccek olan gelır ve gıder kalemlerı ıc,ın 1 C Başbakınhk Ha/ın< Mıısieşarhğı Banka ve Kambıyo Genel Mudurluğu'nun Turkıye Bankalar Bırlıgı'nt1 «,eşıılı ı ırıhlerdt gnndcrınış oldugu ya/ılardakı esaslara uyciiiı olarak ayırması gerckcn ertelenmış vereı yııkumlulıığu 1 775 mılyar 11 ıken Banka can donemde 3 229 mılyar TL rutarınd ı ertelenmış vergı k ırşılığı avırnuştır Bu rutar ıhşıktckı 154.872 20 960 0 2 172 810 88 136 37 792 0 7.354 50.499 0 72 46 550 3 877 0 65 55 693 7 790 tutarınm 8 30! mılyar TI gelır olarak yansıtılması gerekmektedır Dolayısıyla Osmanlı Baııkası Anonım Şırketrnın 31 Aralık 2000 tanhınde sona cren yıla aıt kâr vc zarar tablosunda "Vergı provı/yonu" 1 1 532 mılyar TL kadar daha fa/la, "Get,mış yıllar gıdcrlcnnc aıt (îdtmeler" 10 078 mılyar 11 kadar daha duşuk, "Ner kar" tutarı 1 454 mılyar Tl daha duşuk vc "Dığer pasıfler" arasında yer al ın "1ru lııımış vergı y ukumluluğu" 1 454 mılyar TL kadar daha fazla yansıtılmışlardır Osmanlı Bankası Anonım Şırketı'nın 31 Aralık 2000 tarıhı ıtıbarıyle du/cnlcnmış bıl.ıııı,osu ılc 1 Ocak 2000 31 Aralık 2000 hesap donemıne aıt kâr ve zarar tablosu 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun "I lesap vc Kayıı Duzenı" başlıklı 1 3 maddesının hukumlcrınc dayamlarak behrlenen tekduzen hesap planı, tıp bıl.ıın,o ve kâr ve zarar cetvclı ve dıpnotları ılc bunlann uygulannıasına ılışkın ı/ahıı une ılt ıııuhasebc ve değerleme esaslarına, aynı maddenın l'ıncı fıfcrasının b bcndı hukmunc ve Banka kayıtlarma yukarıdakı nusus dışında uygun bulunmuştur Rapt>rumuza ılave bır şartlı goruş getırmemcklt bırhkte, Nor 1 5 2'de de a^ıklaııdığı gıbı, 2000 senesı ıı,ıııdc ve 31 Arahk 2000 tarıhım murcakıben, Turkıye'dc onemlı ekonomık sorıınlar yaşandıgına dıkkatınızı (,ekmek ıstıyoruz Bu sorıınlann bashcalan, i(, bor^lanmı seıuılerııun vc hısse senetlerının fıyatlannda anı duşuş yaşanması, vc kamu ve ozel sektor borc,lantııalarına ılışkın faız oranlarımn nı/11 yukselmcsıdır Hukunıct, bu sorunlar nctıcesınde banka sıstemınde yaşanan lıkıdıte krızım aşmak amacıyla, 21 Şubat 2001 tanhınde I urk 1 ırası'nı sırbesi dalgalanmaya bırakmıs, ve bu karar, ılk gun ı^ınde, Turk Lırası'nın Amcrıkan Doları karşısında %28 oranında dcger kaybctmesıne yol ac.mıştır Bu rapor tarıhı ıtıbarıyle Turk Lırası bellı başlı yabancı para bırımlerı karşısında 31 Aralık 2000 tarıhındc ge^erlı kurlar ılc karşılaştırıldıgında onemlı olçulerde değer kaybım uğramıstır S07 konusu değer kaybt Amcrıkan Doları karşısında %43 olmuştur Banka'nın malı durumu vc gclecektekı taalı>etlerı ve nakıt akımları surcgıden bu ekonomık sorunlardan olumsuz yonde ctkılenebıleeekrır Banka yonetımı, yaşanmakta olan ekonomık sorunlann gclecektekı boyutlarını, cıeldıyetını ve sııresını oneeden tahmın cdenıedığı gıbı bu sorunlann Banka'nın su ankı malı durumu ve/vcya gelecekttkı faalıycrltrı vc nakıt akımları uzerınde yapacagı etkıyı dt behrlcyememektedır llısıktekı malı tablolar, bu ekonomık sorunlar netıcesındc gereklı ol ıbılecck hcrhangı bır duzcltmcyı i(,crmcmcktcdır lstanbul, 12 Şubat 2001 (Not 1 5 2 ılc ılgılı olarak 21 Şubar 2001) C evdet Suner Denelım ve Yemınlı Malı Muşavırlık A Ş Yuksel özay Sorumlu Ortak, Başdenctçı İi Garanti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog