Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE GARANTÎ BANKASI ANONÎM ŞÎRKETl'NlN OSMANLI BANKASI ANONÎM ŞÎRKETÎ'NÎ DEVRALMA YOLUYLA BÎRLEŞMESÎNE ÎLÎŞKÎN DUYURUDUR. (1) BU BlRLtŞME İŞLEMİIÇİN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 29 11.2001 TARİH VE 56/1570 SAYILI KARARIİLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL KURULLARINDAN ÖNCE ÖN İZİN VERİLMİŞTİR. ANCAK ÖN IZİN VERME BİRLEŞMENİN KURUL VEYA KAMUCA RESMI TtMlNATl ANI AMINA GLLMEZ BİRLEŞME SÖZI FŞMESİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ONAYLANMASINDAN SONRA TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A Ş SERMAYtSlNDF HFRHANGİ BİR ARTIŞ OLMAYACAĞINDAN HİSSE SENEDİİHRACI SÖZ KONUSU OI MAYACAKT1R TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇfcRÇEVESlNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KAT1LARAK OY KULLANMA HAKLARI BUI UNMAKTADIR A DİĞER KAMU KURULUŞLARININ BİR1 EŞME IŞLfcMlNh İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BANKACILIK DÜZENLLMt Vt DENETIIMF KURUMU, 26 11 2001 TARİHLİ YAZISI ILE OSMANLI BANKASI A Ş 'NIN T GARANTİ BANKASI A Ş 'YE TÜM HAK, ALACAK, BORÇ VE YÜKÜMI ÜI ÜKl tRlYLt Vt TÜZEL KİŞİLIĞI SONA ERMEK SURETİYLE DEVREDlLMESI İŞLEMLERINE BAŞLANMASINI UYGUN GÖRMÜŞTÜR B ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER. I TANITICIBİLGİIER: a Devralan Ortaklık 1 Tıcaret Unvanı 2 Merkcz Adresı 1 Tescıl Tarıhı, 1 ıcaret Sıcıl Numarası ve Tıcaret Sıcılı Memurlugu 4 Suresı 5 Faalıyet Konusu b Devrolan Ortaklık 1 Tıcaret Unvanı 2 Merkez Adresı 1 Tescıl Tarıhı, Tıcaret Sıcıl Numarası ve Tıcaret Sıcılı Memurlugu 4 Suresı 5 Faalıyet Konusu Turkıye Garantı Bankası Anonım Şırketı Buyukdere Cad No 63, Maslak 80670 Istanbul 25 04 1946 6291 Resmı Gazete 159422/106851 T C Istanbul Tıcarer Sıcılı Memurlugu Suresız Bankacılık Osmanlı Bankası Anonım Şırketı Eskı Buyukdere Cad Ayazaga Koy Yolu No 6, Maslak 80670 Istanbul 26 06 1992 Turkıye Tıcaret Sıcıl Gazetesı, 287718235300, Istanbul Tıcaret Sıcıl Memurlugu Suresız Bankacılık AKTİFLER Nakıt Degerler Kasa , Efektıf Deposu Dıger Bankalar T l Merkez Bankası Dıger Bankalar Yurtıu Bankalar Yıırrdışı Bankalar Dıger Malı Kuruluşlar Bankalararası Para Pıyasası Menkul Degcrlcr Cuzdanı (Nel) Devlet İı, Borclanma Senetlerı Dıger Borçlanma Senetlerı Hısse Senetlerı Dıger Menkul Degerler Krcdılcr Kısa Vadeh Orta ve Uzun Vadelı Takıptekı Alacaklar (Net) Tahsıl Imkânı Sınırlı Kredıler vc Dıger Alai.akl.ir (Net) Brut Alacak Bakıyesı Ayrılan Ozel Karşılık () Tjhsılı Şuphelı Kredıler ve Dıger Alacaklar (Net) Brut Alacak Bakıyesı Ayrılan Ozel Karşılık ( ) Zarar Nıtelıgındekı Kredıler ve Dıger Alacaklar (Net) Brut Alacak Bakıyesı Ayrılan Karşılık ( ) taız ve Cclır Tahakkuk vc Rccskontları Krcdılerın Menkul Dcgerlerın Dıger Fınansal Kıralama Alacaklan (Net) Fınansal Kıralama Alacaklan Kazınılmamış Gelırler ( ) Mcvduat Munzam Karsılıkları Muhtelıf Alacaklar lşıırakler (Net) Malı Ktıraklcr Malı Olmayan Iştırakler Baftlı Ortaklıklar (Net) Mah Ortakhklar Malı Olmayan Ortaklıklar Baglı Menkul Kıymetler (Net) Hısse Senetlerı Dıger Menkul Kıymetler Sabıt Kıymetler (Nel) Defter Değerı Bırıkmış Amortısmanlar ( ) Dıger Aktıfler TOPLAM AKTİFLER Bağımsız Denetınıden Geçmış 31/10/2001 77.351 10 910 52 606 13 835 841.750 242 751 598 999 241 200 357 799 35 000 182.989 32 763 331 149 895 3.566.959 1 773 729 Bağımsız Denctımden Gecmış 31/12/2000 50.461 15 834 26 024 8 603 891 949 92 699 799 250 221 974 954.818 189 852 228 764 738 2 511 772 1 347 620 1 164 152 5.695 5 695 577 276 1 793 230 140.899 45 515 51 103 7 588 95 384 112 810 17 426 37 940 32 245 4 359 4 359 II. MEVCUT SERMAYL VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER a Devralan Ortaklık 1 ödenmış sermaye. 750 000 000 000 000 TI 2 Son durum ıtıbarıyle odenmış sermaycnın onaklar arasında dagılımr Ortagın Tıcaret Unvanı Scrmaye Payı / Tutar (TL) Oran (%) DOGUŞ HOLDİNG A Ş 367 584 266 226 531 49,01 116 779 343 859 702 15,57 DOĞUŞ INŞAAT VF TtC A Ş 3,80 SOMTAŞ TARIM VE TİC A Ş 28 461 880 647 518 412 499 566 964 0,05 DOĞUŞ YAPI SAN A Ş 412 499 566 964 0,05 DOĞUŞ NAKLIYAT VE TİC A Ş DOĞUŞ OTOMOTİV HOLDİNG A Ş 3 750 000 000 0,00 236 141 760 H 2 321 31,51 DIĞER ORTAKLAR 7S0.0O0 000 000.000 100.00 TOPLAM 3. Sermaycyc dolaylı yoldan sahıp olan gerçek ve tuzel kışılerın: Ortagın Tıcaret Unvanı Sermayc Payı / Tutar (TL) Oran (%) YOK 4 Scrmayeyı temsıl eden hısse scnctlcnne tanınan ııntıyazlar (Hısse senctlcn tertıplen ve ımtıyaz türlcn ıtıbanyle ayn ayn): YOK b Devrolan Orlaklık Ödenmış sermaye: 217 762 000 000 000 TL Son durum ıiıbanyle odenmış sermaycnın onaklar arasında dağılımı. Ortagın Tıcaret Unvanı Sermaye Payı / Tutar (TL) Oran (%) COMPAGNIr OTTOMANE D'INVESTISSfcMtNTS B V 215 580 603 711 000 99,00 DOĞUŞ HOLDİNG A Ş 0,95 2.062 368 303 191 DOĞUŞ İNŞAAT Vt 1İC A Ş 0,02 34 170 101 064 0,01 DATMAR TURİZM A Ş 32 432 638 298 0,01 ANTUR A Ş 32 432 638 298 0,01 DOĞUŞ INTF RN ATION AL LI D 16 216 319 149 0,00 DIĞLRORFAKI AR 3 776 289 000 100,00 TOPLAM: 217.762 000 000 000 3. Sermaycyc dolaylı yoldan sahıp olan gerçek ve tuzcl kısılerın Ortağın Iıcaret Unvanı Sermayc Payı / Tutar (TL) Oran (%) T GARANII BANKASI A Ş 215 580 603 711000 99,00 4. Sermayeyı temsıl eden hısse senetlcnnc tanınan ımlıyazlar (Hısfc scnctlcrı tertıplen ve ımtıyaz turlerı ıtıbarıyle ayn ayn): YOK . DEVRALMA YOLUYLA BlRI IŞMF YF İIİŞKİN Bll GİLER a Bırleşme Gerckçcsı Ölçek ckonomısının yaratacağı vcrımlılık .ırtı^ıııd.ııı ve mukerrer malıyetlerın onlenmesının yaratacağı faydalardan ıstıfade cderek Turk bankacılık sektorundc sahıp oldugumuz konumu daha da guçlendırınek b Bılırkısı Raporu özetr Bankamızca gorevlendmlcn bağımsız denetım şırketlcrı. Ccvdct Suner Denetım ve Yemınlı Malı Muşavırlık A Ş ve Andcrsen A A Aktıf Analız S M M M A Ş 'lcrınce hazırlanan dcgcrlcmc raporu ozetlerı aşagıda sunulmuştur OSMANLI BANKASI A Ş Ccvdet Suner Denetım ve Yemınlı Malı Musavırlık A Ş Degerlcmclcre ılıskın tespıtler Bankanın kayıtlarına gore net aktıf* degcr Bağlı ortaklıklar ve ıştıraklerın zararları ıle ılgılı karşılıklar Kullandırılan krcdı ılc ılgılı karşılık Menkııl kıymetler provızyonu Peşın odenmış gıderler ılc ılgılı karşılıklar Sabıt kıymet değer a/alış karşılığı thbar tazmınatı ve kııllîinılmayan ızınlerle ılgılı karşılık Sermaye avansı Gayrımenkullerın rayıç degerlerı ıle değerlenmesı Ertelcnmış vergı avantap Duzclrılmış net aktıf değcr ANDERSEN A A Aktıf Analız S.M.M.M A.Ş. Dcgerlcmelerc ılışkın tespıtler Net aktıf dcgerı Gayrımcnkul değer artışı Baglı ortaklık ve ıştıraklere ılışkın net deger azalışı Sermaye avansı Kullandırılan kredılere ayrılan karşılık Peşın odcnmış gıderler Itfa ıılması gereken sabıt kıymetler Personel ıhbar tazmınatları ve ızın paraları Menkııl kıymetler provızyonu Bırıkmış zararlarla ılgılı ertclenmış vergı Duzcltılmış ner aktıf degerı T. GARANTİ BANKASI A Ş Cevdct Suner Denetım ve Yemınlı Malı Musavırlık A Ş Degerlemelere ılıskın tespıtler Denetlenmış nulı talılolara gorc net aktıf deger ıstıraklenn ve baglı ortaklıkların (üzsermayeden pay alma ynntemıne göre) degerlendırılmesl Gayrımenkullerın uzerındekı gızlı re/ervler Elden çıkarılacak kıymetlerııı uzcrındekı gı/lı rezcrvler Duzcltılmış net aktıf değer ANDERSEN A.A. Aktıf Analız S.M.M.M. A.Ş. Dcğcrlcmclcrc ılıskın tespıtler Net aktıf degcrı Gayrımcnkul deger artısı Bağlı ortaklık vc ıştıraklere ılışkın net değer artışı Özel malryetler Dıi7eltılmıs net aktıf değerı c Bırleşıne Oranı SIHR 1 farıhı Malıyetlcr Esas Alınarak özsermayc Yöntcmınc Gorc: YOK 2 Uygulanan Yontcmc Gore NFT AK III DtĞFR YON I'EMİ d Birleşme Sirasında Yapılacak Muhasebe lşlcmlcrı Bankalarcj uygulan ın Tekduzen Hesap Planı çcrçcvcsınde, devralınan Osmanlı Bankası A.Ş.'nııı tunı aktıf ve pasıf hesapları ıle gelır gıder hesapları birleşme tarıhınde T Garantı Bankası A Ş 'nın hesaplarına aktarılacaktır. IV.MALlTABLOLAR Turkıye Garantı Bankası A Ş ve Osmanlı Bankası A Ş 'nın II 12 2000 ve hırleşmeye esas 31 10 2001 tarıhlı malı tabloları ve bagıınsı/ denetım r.iporu goruş sayfaları ekte verılmektedır V ŞlRKtlLfcRlN YÖNETİMİNE ILIŞKIN BİLGİLER a Devralan Ortaklıgın Yonctım Kurulu Hakkında Bılgıler Yonctım Kuruiıı Üyelerı Adı Soyadı Gorcvı TFRİI FAİKŞAHFNK BAŞKAN MURAHHAS ÜYE YUCtLÇtLlK BAŞKAN VEKİLI MURAHHAS ÜYE SÜI FYMAN SOZfcN MURAHIIAS ÜYE AHMIT MAHFİ EĞİLMI/ MURAHHAS ÜYE YAVUZ A K I N O N G Ö K MURAHHASÜYE ACLAN AC AR MURAHHASÜYE AHMFTKAMİL t S l R R . I N MURAHHAS ÜYE S1NCAR TOKLR (JYr SAIT ERGUN O / F N (,1NFI MÜDÜR b Devrolan Ortaklıgın Yonetım Yonetım Kurulu Üyelerı Adı Soyadı FERlT FA1K ŞAHENK YÛCELÇFLIK SÜLLYMAN SÖZEN YAVUZ AKIN ÖNGÖR AHML7 MAHFİ TĞILMEZ A r i AN ACAR AHMFT KAMIL ES1RTGEN SİNCAR TOKER lURGAYGONFNSlN VI.DİĞFR HUSUSLAR 1 Pay Sahıplerının Bılgılcndırılmesı: a T Garantı Bankası A Ş ve Osmanlı Bankası A Ş 'nın birleşme sozleşmesı, son uç yıllık malı tabloları, bagımsı? denetım raporları ıle failıyer raporları, bırleşmeye esas malı tablolara ılışkın bağımsız denetım raporları ve bılırkısı raporları, bırleşıne so/leşmcsııun onaylanacağı genel kıırul toplanrısından onbeş gun once aşağı'da bc hrtılcn merkezlerde pay sahıplerının bılgılendırılmesı amacıyla ınceleıneye açık bulundurulacakrır Pay sahıplerının başvunı merke7İerı dışındakı şuhelcrc mııracaar etmelerı halınde soz konusu bclgclcrın ılgılı şubeler aracilığıyla kendılerıne ulaştırılnıası sağlanacaktır b Iştır ıkımız Compagnıe Ottomjnc d'Invı srıssemenrs B V nın (COIBV) Doguş I loldıng A Ş tarafından Osmanlı Bankası A Ş 'nın tcrkın tarıhı ıtıhanyle satın alınması hıısusunda Bınkaınız ıle Doguş Holdıng A Ş arasında mutabakata varılmıştır Satış COIBV'nın Bankamız aktıfınde 10 Kasım 2001 tarıhındckı kayıllı değerı (defter değerı) olan 457 25ü mılyar TI uzcrındcn gerçekleştırılecektır Satışa ve satış koşullarına ılışkın açıklama Sermaye Pıyasası Mevzuatı ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nıın Serı VIII, N o 20 sayılı tcblıg hukumlenne uygun olarak kamuya duyurulacaktır T. GARANTI BANKASI A.Ş. Basvuru Mcrkczlerı Gencl Mudurluk Ankara 1 Bıreysel Bolge Md Izmır Bıreysel Bolge Md Abıdınpaşa Bıreysel Şubesı Adres Buyukdere Caddesı No 61 Maslak C ııınah C addesı No 2 Kavaklıdere C umhurıyet Caddes ı No 20 Kat 4 Konak Abıdınpaşa Caddesı No 19 Sehır fstiinbul Ankara Alan Kodu 0212 0112 0212 0322 Tcl 335 455 488 155 No. 35 15 61 90 70 70 10 13 Kurulu Hakkında Bılgıler Gorevı BAŞKAN MURAHHAS UYF BAŞKAN VFKILİ MURAHHAS UYF MURAHHAS ÜYE MURAHHASÜYE MURAHHASÜYF MURAHHASUYE ÜYE ÜYE GENEL MUDUR , 84.72S 84.725 1.065.015 297.408 511283 256 324 537.332 12.595 54 155 2 590 51565 785.131 722 911 62 220 24 389 24.389 259 776 108 940 10 İ21 120 515 2.413.597 4 104 2 409 493 446.552 573 952 127 400 257 106 10.416 431 236 291 8 072 81 389 2 590 78 799 326 833 288 531 38 302 848.328 5 247 843 081 313.628 385 635 120.689 6 609 701 72 007 31 Ekım 2001 (Mılyar TL) 44 739 (240 465) (40 816) (10 896) (5 929) (4.985) (4.337) 100 000 51 569 111 008 (112) 31 Ekım 2001 (Mılyar TL) 44 739 51 569 (240 857) 100 000 (40 816) (5 929) (4.985) (4.337) (10 896) 111 508 (4) 31 Ekım 2001 (Mılyar TL) 999 222 101 304 80.834 59 325 1 240 685 11 Fkım2001 (Mılyar TL) 999 222 140 154 101 522 (472) 1 240 426 PASIFLER Mevduat Tasarruf Mevduatı Mevduat Sertıfıkası Resmı Kuruluşlar Mevduatı Tıcarı Kuruluşlar Mevduatı Dıger Kuruluşlar Mevduatı Bankalar Mevduatı , Dovız Tevdıat Hesabı Altın Depo Hesapları Bankalararası Para Pıyasası Alınan Krcdılcr T C Merke/ Bankası Kredılerı Alınan Dıger Kredıler Yurtıcı Banka ve Kuruluşlardan Yuıtdışı Banka, Kuruluş vc Fonlardan Sermayc Benzerı Kredıler Fonl.ir Çıkanlan Menkul Kıymetler (Net) Bonolar Varlıga Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller Faız ve Gıder Reeskontlan Mevduatın Alınan Kredılerın , Dıger Fınansal Kıralama Bordarı (Net) Fınansal Kıralama Borçlan Ertclcnmış Fınansal Kıralama Gıderlerı () ödcnecck Vergı, Resım, Harç vc Prımler tthalat Transfer Emırlcn Muhtelıf Borçlar Karşıhklar Kıdeın Ta/tnınarı Karşılıgı Genel Krcdı Karşılıgı Vergı Karşılıgı Dıger Karşılıklar Dıger Pasıfler zkaynaklar Odcnmış Scrmaye Nomıııal Sermaye Ödenmemıs Sermaye ( ) Kanunı Yedek Akccler I ve II lertıp Kanunı Yedek AkÇ,eler Emısyon (Hısse Sencdı lhraç) Prımlerı Dıger Kanunı Yedek Akceler Ihtıyarı Yedek Akceler Ycnıden Degcrleme Fonları Degerleme Farkları Zarar Donenı /ararı Geçmış Yıl Zararları Kâr Doncm Kârı Geçmış Yıl Kartarı TOPl AM PASİFI FR BILANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Garantı ve Kefalctlcr Taühhutler Dövız vc Faız 1 laddı ıle Ilgılı Işlemler TOPLAM Bağımsız Denctımden Geçmıs 31/10/2001 6.290.806 786 646 456 745 Bığımsı/ Dtnclımden Geçmış 31/12/2000 3.437.096 457 377 1 382 169 764 12719 857 880 1 927 062 10 912 225.066 1 767.793 1 767 793 117 746 1 450 047 29 760 59 054 296 777 4 614 76» 47.055 110.867 2.331.157 2.331 157 102 466 2 228 691 110.798 45.254 24.009 41.535 23.425 283 791 18.146 192.240 7418 25 347 159 475 55.979 917 785 750 000 750.000 14.901 31668 1 233 10 737 122 103 44 101 995 68 567 26 894 6 534 19.580 32.980 65.002 53.065 6 668 24 8 54 10 176 11 167 89.424 612 411 260 000 260 000 24 388 23 404 984 177 568 117 673 32 784 205.287 205 287 6.609.701 2.261 842 456 149 4.937 069 7.6S5 060 Bağımsız Denetınıden Geçmış 11/12/2000 1 128 109 517.830 175 127 353 139 21 988 142 289 62 015 80 274 214 146.244 2 144 115 279 28 821 737 447.347 408 372 38 975 15 951 669.378 526.266 105 481 81.437 81.437 10 416 431 3.299.134 108.073 4.376.746 7.783.953 Bagımsu Denctımden Cıecmıs 31/10/2001 1.872.387 786.010 524 949 »9 608 125 341 260.429 113 980 146 449 612 1 1S6 191.601 3.644 156 116 11 841 17 766 812.773 763 406 49 167 40 881 1.286.875 1 059 804 348 134 1 781 74 401 10 558 434.697 190.133 100 51.284 172.929 16 378 126 486 30.065 2.858 585.512 6 520.598 174.840 10 105 25 668 139 067 416.695 5.684.886 88 826 155 351 7.024 673 109.821 8 833 259 100 729 223 918 6.126.955 106.814 750 21 864 28 529 18.619 17.276 48.746 159.124 162.257 (504.075) 81.417 81.437 lımıı Adana I FAIZ GELİRLERİ Krcdılerden Alınan Faı/lcr TP Kredılcrdcn Alınan Faızlcr Kısa Vadelı Kredılerdcn Orta ve U/ıın Vadelı Kredılcrden YP Kredılerdcn Alınan Faızlcr Kısa Vadelı Kredılerden Orta vc Uzun Vadelı Kredılerden Takıptekı Alacaklardan Alınan Faızler KKDH'den Alınin Prımler Mevduat Munzam Karsılıklarından Alınan Faızler Bankalardan Alınan haizler F C Merkcz Bankası'ndan Yurtıy Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Bankalararası Para Pıyasası Işl Alınan Faızler Menkul Dcgerlcr Cuzdanından Alınan Faızler Dcvlct İc Borçlanma Seııetlcrınden Dıger Menkul Kıymctlerden Dıger Faız Gclırlcn II FAIZ GIDERLERI Mevduala Vcrılcn Faızler lasarruf Mevduatına Mevduat Sertıfıkalarına Resmı Kunıluşlar Mevduatına Tıcarı Kuruluşlar Mevduatına Dıger Kuruluşlar Mevduatına Bankalar Mevduatına Dovız Tevdıat Hesaplarına Altın Depo Hesaplarına Bankalararası Para Pıyasası Işl. Vcrılcn Faızler Kullanıl.ın Kredılere Vcrılcn Faızler I ( Merkez Bankası'na Yurtıçı Bankalara Yıırtdışı Bankalara Dığer Kuruluşlara Çık.ırilaıı Menkul Kıymctlerc Venlcn Faızler Dıger Faız Gıderlerı III N F T I AİZ GfcLlRl (III) IV FAİ7 D"ŞI GFLİRIfcR Alınan Ücrct vc Komısyonlar Nikdı Kredılerden (ıiyrı Nakdı Kredılerden Dığer Sermayc Pıyasası Işlem Kârlan Kambıyo Kârlan Iştırakler vc Uaglı Orı. Alınan Kâr Paylari Olaganustu Gelırler Dıger I aız Dışı Gelırler V 1AİZ DIŞI GİDERLfcR • Vcrılcn Ucrct vc Komısyonlar Nakdı Kıedılere Vcrılen f tayrı Nakdı Kredılere Verılen Dıger Scrmaye Pıyasası Işlcm Zararlan Kambıyo Zararları Personel Gıderlerı Kıdım Tazmınatı Provızyonu Kıra Gıderlerı Anıortısman Gıderlcn Vergı vc Harçlar Olaganustu Gıderler 1 akıptekı Alacaklar Provızyonu Dıger Provızyonlar Dığcr Faız Dışı Gıderler VI NET FAİZ DIŞI GELIRLER (IVV) VII VERGI ÖNCESI KAR/ZARAR (III+VI) VIII VERGİ PROVIZYONU IX. N E T KAR/ZARAR (VIIVIII) 1 247 13 527 5 595 290 629 109 764 23 14.490 126 719 810 562 347 003 900 458.731 1 332 297 120901 7ÜS2 13 330 100 519 248 400 895.718 34.203 33.075 1 525 765 65.068 5 002 39 60 027 39 040 960.157 106 961 2.000 16 240 22 209 12.798 98 114 33 384 16.347 153 447 (193.468) 265.263 59.976 205.287 22 80 23 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog