Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK 2001 CUMARTESİ olaylan davası • ESKtŞEHtR (Cunıhuriyct) Bayrampaşa Cezaevi'nde 7 kişinin öldürülmesi olayına kanştığı gerekçesiyle Eskişehir Ozel Tip Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Hakan Çillioğlu, Istanbul DGM'nin talimatıyla dün tanık olarak ifade verdi. Olayla aslında bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Çillioğlu, "Bu olaya beni Sedat Peker ve eniştesi Necmi Otyakmaz dahil etmiştir" dedi. Peker'in kendisini Alaattin Çakıcı ile karşı karşıya getirmek istediğini belirten Çillioğlu, "Bu olay Sedat Peker'in azmettirmesi ile gerçekJeşti" diye konuştu. Türkiye ömek olmalı Avrupa Parlamenteri Ernma Bonino, Islam dünyasında 'laiklik' mücadelesi için Sevilla 'da başlattığı kampanya ile kolları sıvadı NİLGÜN CERRAHOĞLIJ SEVtLLAAvrupa Parlamenteri Emma Bonino, "uygarlıklar çatışınası"na kafa tutan olay bir kampanya ile gündemde. Türkiye'nin örnek ülke olarak ön safta rol oynayabileceği yeni kampanyanın özü "laikleşme". Arap dünyasına "laikleşin" mesajını ilcten Bonino, Ispanya'nın Sevilla kentinden başlattığı kampanyada Türkiye'nin desteği ve deneyiminden yararlanmak istiyor. Türkiye'deki son medeni yasa değişikliklerini fevkalade olumlu bulan ltalyan radikal lider Bonino, Müslüman dünyasında "laikleşme" kapısı aralanmadan kadın özgürlükJeri ve demokratikleşmeden bahsedilemeyeceğini savunuyor. Akdenizli kadın aydınlar, siyasetçiler, demokrasi ve kadın haklan savunuculanyla Sevilla kentinde düzenlenen iki günlük bir seminerde bir araya gelen Bonino, medeni haklar alanında "şeriabn içindcn konuşmaya devam eden" Arap ka ttalyan Bonino, 'tnternette Kadınlar' adı alünda çeşitii dillerde bir forum açmayı düşündüklerini söyledL tıhmcılara çok radikal bir yamt veriyor lslam dünyası için baştatuğınız "la ru bizi laikJik mücadelesine götürüyor. yası açmak her yiğidin harcı değiL Farve özetle: "Kuran'ıbiryanabırakın!" diisiznr kampanyası da kiliseye karşı başkındasımz herhalde... yor. Ürdün Prensesi ServetElHassan'ın latoğuuz "sekülerleşme" mücadelesinin Internetl kullanıyorum "Bisnüllair çekerek başladığı konuşmadevamınu? Pll öörenmek yeterll deflll' sında dilc getirdiği "ŞeriatUericidir. So Evet. Tabii. Yalnız laik kadınlann Sevilla toplantısı, Akdeniz kadınlan run uygulamadaki yozlaşma..." tezine promosyonu ile değil, dini siyasetten Arapça öğreniyorum. Dil öğrenmek arasında derinlestirilmis sürekU işbirüğikarşılik olarak göriişlennı ortaya koyan uzak tutmak isteyen dindar kadınlann de yeterli değil. Kahire'de bir ev tutacane dönüştürülecek. Bu amaçla kullanBonino: "Demokraükleşmede din ve si ğım. Anlamak, o dünyada yaşamak isrida desteğini alarak kazanmıştık kiliscye mak istediğiniz araçlar neler? yaseti birbirinden ayırnıaktan başka hiç yorum bir süre. "Sekülerleşme" davası karşı mücadeleyi. tslam dünyasuıda da Internet. "tntcmette Kadınlar" adı albîr yöntem yoktur" diyor. aynı yöntemin geçerli olabileceğini dübenim için yeni bir mücade değil. Otuz tında çeşitii dillerde bir forum açmayı düşünüyorum. yıl önce kürtajın yasallaştınlması uğruşünüyoruz. Kullanılan dillerden biri de na Katolik Kiüsesi'ne karşı yaptığım Vlcdan ve lalk yasalar Laiklik kampanyasını siyasi platfor Arapça olacak. Müslüman ülkelerde gezorlu mücadele ile girdim siyasete. Sima taşunak için seçtiğiniz zamanlama il çerli medeni yasalar sitede karşılaştır"Karnu alanı ile bireysel alanın ayrdmalı olarak yayımlanacak. Boşanma ya ması gercktiğüıi" savunan Bonino: "Sida miras hukuku mesela. Türkiye'de na• Türkiye'deki son Medeni Yasa yaset kamu alaıunın işidir. Din ve vicdan sıl? Mısır ya da Tunus'ta nasıl? Konu özgürliikleri bireysel alana girer. Taleban başhklan altında yan yana, karşı karşıdeğişikliklerini fevkalade olumlu gibiiktidarlannımcşrulaşürmakamacryya getirilecek... bulan ltalyan radikal lider Bonino, la dini siyaseün hiznıeüne sokan tüm rejimler tarih boyunca Tann adına çeşitii Karşılastırma olanaflı Müslüman dünyasında İaikleşme' badirdere yol açnuştır. Iemel hak ve özkapısı aralanmadan kadın güriüklerin teminab olan laik yasalar vic lslam ülkelerinde bu konuda büyük danlara hükmedemcz. Dolayısıyla yapılbir cehalet var. Suriyeli delege örneghı özgürlükleri ve demokratikleşmeden maa gereken ilk iş, din ve siyaseti ayırmakTürkiye'de hâlâ mecelleııin geçerli olduür. Unutmayalıın ki tüm dinler az ya da bahsedilemeyeceğini savunuyor. ğunu sanıyoru. çok kadın düşmanıdır..." Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Afgan kadınlann yeni Kibil hükümeyasi yaşamımı "sekülerleşme* üzerine ginç. "Uygarlıklar çaüşması" UrtişmaTürkiye de bir lslam ülkesi. Ama laik. tine katılımı adına bugün de bir barış kurduğumu söyleyebilirim. Kiliseye kar sına cevap mı bu? Demek biz imkânsızı değil, mümkün tf< orucu ile yeni bir kampanya daha açan şı kürtaj kampanyasını 75 'te 5 kadınla başolan bir şeyi istiyoruz. tnternet aracılıBonino ile Sevilla toplantısı ardından lattm. Kilise o dönemde düzen içinde çok Tttrk kadınlann desteul ğıyla lslam dünyasına bu karşılaştırma "Cumhuriyet" için özel olarak görüşbüyük ağırlığa sahipti. Beş kaduı elimizolanağını vermek amacmdayız. Ben aitük: de pankartlarla Milano'nun "Duomo" Hayır.. dediğim gibi 30 yıldır bu mü le hukuku üzerinde karşılaştırmalı bir Dini taruşmak güç. Emma Bonino ya meydanına çıktık. Gelen geçen yüzümücadelenin içindeyim. Konuyu siyasi plat çalışma başlatmak istiyorum. Var aslınraya parmak bastT diyor "EI Pais" sidn ze tükürüyordu. Ama kazandık savaşıforma taşımanıak korkaklüc olurdu. Avda bu tür çalışmalar. Ama çok teknik. içirulslam dünyasuıda "laikfik" kampan mızı. 78'de kürtaj yasallaştı Italya'da. rupalılar arasında çok tartışılan konular Mevcut çalışmalan basitleştirmek, herbunlar, ama ateşteki kestaneyi almak için kesüı anlayabileceği bir dille internet kimse elini uzatmıyor. Türkiye ve Akdeüzerinden yaygınlaştırmak istiyorum. lsniz'in güney yakasında desteğine gülam ülkelerinde kampanyayı bizzat ben vendiğim kadınlar var. Bu ılk toplantı yapmayacağım. Kampanyadan yararlaniçin "FundadonIresCulturasndan (Hımak isteyen kadınlara araçlan sağlayaristiyan, Müslüman, Musevi Üç Kültür cağım yalnız. Evlilik hukuku, mal rejiVakfı) kaynak sağladım. LaikJık konumi, boşanma, çocuklann velayetı örnesuna girmesek; toplantı eğitim ve sağlık ğin... Interneti açan, aynntılanyla lslam gibi geleneksel kadın konulan içinde dünyasındaki farklı uygulamalan görehapsolup kalacaktı. Kadın, eğitim, sağcek. tslamın kutsal kitabı aynı değil mi? lık konulan 25 yıldır konuşuluyor ve ayNasıl oluyor da Kuran ülkeden ülkeye bu nı klasik söylemler içinde hiçbir yere kadar farklı yorumlanabiliyor? Demek varmıyor. Biryerlere varabilmek için siherkes Kuran'ı keyfı yorumluyor. En iyiyaset üzerinde etkili olabilmek lazım. si Kuran'ı bir yana bırakmak ve laik yaBunun da yolu siyaseti önce din alanınsalar yapmak. dan çıkarmaktan geçiyor. Mesafe kate Türkiye örneği ile ne ölçüde aşinasıdebilmemiz için çalışmalarımızı kadınnız? lann siyasi katılımı ve aile hukuku gibi Son medeni kanun değişiklikleri üzekonularda yalınlaştırmak ve derinleştirrine çok sayıda çok olumlu yazılar okumek gerekiyor. Aile hukuku da dosdoğdum Avrupa basınında. HABERLER CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU NâzmKbndmYaraOhrdu? Uluslararası une sahip genç müzisyenin politik içerikli sözü ortalığı karıştırdı. İkinci elden edindiğim bilgiye göre Fazıl Say bir konuşması ya da demecinde, Nâzım Hikmetyaşıyorolsaydı 11 Eylül faciasında Amerika'nın yanında yer alırdı anlamında bir şey söylemiş. Ayşe Emel Mesci "Cumhur/yef"teki yazısında bu sözleri eleştirdi. Çoksatar bir gazetemiz aynı konuda düzenlediği soruşturma kapsamında bana da soru yöneltti. (Bu türden soruşturmaları anlamlı bulmadığım için dışında kalmayı yeğledim.) Herkes istediği konuda dilediği görüşe ve iddiaya sahip olmakta kuşkusuz ki özgürdür. Fakat Nâzım Hikmet'in önemi ve değerli genç müzisyenin gündemdeki kişiliğı, ileri sürülen sav üzerinde gerçekten de düşünmeyi gerektiriyor. • •* Hayatta olmayan biri bugün yaşıyor olsaydı herhangi bir konuda nasıl davranırdı sorusuna verilecek yanıt, ister istemez varsayım niteliği taşıyacaktır. Her şeyden önce, görüşünü dile getiremeyecek olan kişiye saygı gereğidir bu. Varsayım üslubunun ise kesinlik içeren üsluptan farklı olması gerekir. Fazıl Say'ın sözlerini görmedim. Dikkatli bir üslup kullanmış olduğunu ya da savını tek cümlede bırakmamış olduğunu umarım. hsan Bal tutuklandı I lstanbul Haber Servisi Küçükbakkalköy'de, 1999 genel seçimleri öncesi cıkan tartışmada, Sosyalist iktidarPartisi(SİP)üyesi Hüseyin Duman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ülkücü sanık ffısan Bal tutukJandı. Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi' ndeki duruşmaya, sanık Ihsan Bal katıldı. Tanık olarak dinlenen Bugra Varol, Duman'ı vuran ve kaçan kişinin, sanık thsan Bal olduğunu söyledi. ••• Nâzım Hikmet 11 Eylül 2001 'de binlerce insanın yaşamlarının yok edilmesini nasıl karşılardı? Bu konuda söylenebilecek sözler az çok bellidir. Hitler ordusundaki "Hans"\, Mussolini ordusundaki "ltalyan neferi"n\ bile faşist bir ordunun askeri olmaktan öte "insan" kimlikleriyle betimleyen bir sanatçı binlerce masum insanın öldürülmesini herhalde alkışlamazdı. Yapıtında ve yaşamında bunun tersini gösterecek herhangi bir iz bulamayız. Fakat bunu böylece belirtmekle de yukardaki soruyu tam olarak yanıtlamış olmuyoruz. ••• Halıfabrimasında yangın çıkü • ÇORLU (Cumhuriyet) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Vakıflar köyünde Atlas Halı Fabrikası'nın dokuma bölümünde çıkan yangın trilyonlara liralık zarar neden oldu. Bir halı deposunun tamamen yandığını belirten fabrika yetkilileri "8 halı dokuma makinesi, halı terbiye bölümü, konfeksiyon ve ütüleme bölümleri de yangında büyük zarar gördü. ldare bölümü ile iplık bölümü ise zarar görmedi" dedi. Dumandan zehirlenen 5 işçi ayakta tedavi edildi. önümüzdeki yıl Türkiye'de ve başka ülkelerde büyük şairin doğumunun yüzüncü yılı kutlanacak. Yapıtları, görüşleri, yaşamı üstüne bir kez daha degerlendirmeler yapılacak. Bu arada kuşkusuz farklı ve belki kimi kez karşıt görüşler de dile getirilecek. Fakat bazı gerçekler değişmeksizin kalacak. Bu gerçekler Nâzım Hikmet'in her şeyden önce ödünsüz bir hümanist ve antiemperyalist oluşu ve onun kişiliğinde bu iki kavramın bilimsel sosyalist dünya görüşüyle özdeşleşmiş olmasıdır. Bilimsel sosyalist dünya görüşünü özümsememiş bir sanatçı başta "İnsan Manzaralan" olmak üzereodev yapıtlar toplamını yaratamazdı. Bunun yanı sıra Nâzım Hikmet'in yapıtını büyük kılan, sözünü ettiğimiz dünya görüşünün hümanist duyarlıkla yoğrulmuş olması ve böylece kazandığı derinlik ve ayrıntı zenginliğidir. Nâzım Hikmet'in yapıtını ve yaşamını bu yapıtta ve yaşamda bu iki kavramın birlikteliğini kavramaksızın anlamaya çalışmak boşuna bir çaba olur. Nâzım Hikmet 11 Eylül 2001 faciasında kimden yana olurdu? Herhalde gerçeklerden... Hümanist kimliğiyle Nâzım Hikmet ikiz kulelerde yaşamlarını yitiren binlerce masum insan için büyük olasılıkla pek çoğumuzdan daha gerçek ve içten bir üzüntü duyar, Amerikan halkının (ve insanlığın) acısını paylaşırdı. Ama aynı Nâzım Hikmet toplumsal biiinci ve antiemperyalizmiyle olayların nereye varacağını önceden kestirir, emperyalizmin timsah gözyaşları arkasındaki gerçek niyetleri konusunda, tıpkı "Taranta Babu" ya da "Benerci"de yapmış olduğu gibi, şiirleri, yazıları ve başkaca girişimleriyle insanlığı uyarmak için çaba harcardı... Nâzım Hikmet yapıtlarıyla da yaşamıyla da gün gibi ortada. Onun herhangi bir olayda kimden, neden yana olacağını kestirebilmek çok da güç olmasa gerek... Fakat bu yapıtı ve kişiliği iyi tanımak koşuluyla... eposta:ataolb(" cumhuriyet.com.tr Faks:02125138595 • •• Öğretim üyeieri mahkemede • SAMSUN (Cumhuriyet) Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) l Ağustos'ta eski rektör Osman Çakır'ın rektörlük seçimleri sırasında cumhurbaşkaru tarafindan yeniden göreve atanmamasını protesto etmek amacıyla eylem yaparak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikJeri iddia edilen 110 öğretim üyesi ve personelin yargılanmasına dün devam edildi. Samsun l.SulhCeza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, olay sırasında çekilen video ve CD'lerin yeniden incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. S1885 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy'un 2 9 ICASIM'DAN BAŞLAYARAK • •• KÖKU BİTTİ ZIKKIM ZULADA Almanya B AKAN Radîkal dinci örgütlere öııleııı BERLİN(AA)Almanya Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat), dernekler yasasında dernekler için öngörülen din imtiyazınm kaldınlması konusunda Federal Meclis'in daha önce aldığı karan onayladı. Federal lçişleri Bakanı OttoSchily tarafından hazırlanan 2. güvenlik paketinin bir bölümünü oluşruran din imtiyazınm kaldınlması ile aralarında "kara ses" olarak bilinen Ccmafcttin Kaplan'ın cezaevinde bulunan oğlu Metin Kaplan'ın yönettiğı Islami Cemaat ve Cemiyetler Birliği'nin de (İCCB) bulunduğu radikal dinci derneklerin yasaklanması mümkün olabilecek. Schily, Bundesrat'ta güvenlik paketi konusunda yaptığı konuşmada, pakette bazı dcğişiklikler yapılabileceğini, ancak uluslararası terorizme karşı mücadelenin arttırılması hedefine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. MUSTAFA TAŞAR: Diyarbakıp'da • DİVARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) Çekimlerinin büyük bölümü Diyarbakır'da gerçekJeştirilen ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "Deli Yürek Bumerang Cehennemi" filminin özel galası bu akşam Diyarbakır Dilan Sineması'nda yapılacak. Kenan Imirzalıoğlu, Melda Bekcan, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Zara'nın rol aldığı fılmde, Hizbullah, köstebekJer ve gizli servisler üçgeninde Güneydoğu dramının gizli yüzü anlatılıyor. Turizmde 2002 hedefi 60 milyon turist EKOIMOMIK GULDURU Ordu ve polls Potansiyel teröristlerin önceden tespit edilebilmesi için güvenlik makamlannın gerekli bilgilere daha rahat ulaşmasının sağlanması gerektiğini belirten Schily, ordunun bazı durumlarda polise yardımcı olması gerektiği şeklindeki görüşlere de katılmadığını ifade etti. Schily, yabancılann Alman vatandaşhğına geçmesi konusunda da, Alman vatandaşhğına geçmek isteyen yabancılann araştınlarak anayasayı benimsemiş kişilerin seçilmesi gerektiğini kaydetti. bir buçuk perde FERHAN ŞENSOYTARIK PAPUÇCUOĞLURASİM ÖZTEKİNLEVENT UNSAL CELAL BELGİLSERAP GUNAYDINAÜ ÇATALBAŞORHAN ERTÜRK PINAR ALSANRESUL OKKANÖZKAN AKSUSAYGIN DEÜBAŞELİF DURDU ORÇUN KAPTANÖZGE ÇATIKKAŞEBRU SOYUERDENECE ERDOĞUŞNATAÜ İZKÜBARLAS ve Artiz Kuş GAGOŞ perşembe.cuma.cumartesl 20:00 pazar 15:00 SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 / 18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy' un FİŞIME PAHÇESU Cüldürü Düzeltme ve özür I Gazetemizin dün yayımlanan sayısında Miyase Ilknur'un 'Medeni Kanunun Dünü Bugünü' yazı dizisinin sonuna yanlışlıkla 'Bitti' yerine 'Sürecek' yazılmıştır. Tüm okurlarımızdan özür dileriz. 19 aralık çarşamba / 20:00 FERHANGİ ŞEYLER 17 aralık pazartesi / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm, Suadlye, Akmerkez Ferhan Şensoy ^yİSVİÇRE HASTANESİ "GerçekSanatın Yanında" lstanbul Haber Servisi Turizm Bakanı Mustafa Tasar, 11 Eylül saldınsının ardından Türkiye'nin bölgenin olumsuz imajından etkilenmemesi için şubat ayında başlayan dış tanıtımı, kasıtn ayında başlattıklannı söyledi. 2002 yılında Türkiye'ye 60 milyon turist çekmeyi ve 50 milyar dolar gelir sağlamayı amaçladıklarmı belirten Taşar, "lstanbul tek başuıa yüksek gelirö turistleri çekebilecek özcülkkre sahip, tstanbul turizmde bir markadır" dedi. Turizm Bakanı Mustafa Taşar, Doğu Akdeniz'in en büyük turizm fuan olarak niteienen "rTTE 2002 Uluslararası Turizm FuarTnın tanıtım toplantısına katıldı. Topkapı Eresin Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Taşar, ikinci kez düzenlenecek fuann 28 Şubat3 Mart tarihleri arasında Yeşilköy CNR'de gerçekleşeceğüıi söyledi. Bu etkinliğin tstanbul için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Taşar, "Türkiye'ye yöneHk turizm hareketi artacak. Dış tamüm sagtanacak. Kaüteli turist için kongre, sanat ve inanç turizml için yeni çahşmalar hazırlryoruz" dedi. Taşar, Türkiye'nin tanıtımı ile ilgıli çalışmalan lstanbul üzerinden yaptıklannı anlatarak tstanbul'a eski büyüsünü kazandırmak için Beyoğlu, Eminönü ve Salıpazan semtlerinde destinasyon projeleri yürüttüklenni anlattı. tstanbul'a yılda kısa vadede 5 milyon, orta vadede 7 milyon, uzun vadede 15 milyon turist getirmeyi planladıklannı ifade eden Taşar, "Istanbul'a yılda 2.5 milyon turisti yeterli görecek kadar küçük düşünmüyoruz" dedi. tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da "lstanbul'a öncelikk yılda 10 milyon turist hedefüyonız. 10 mihyon turist istanbul'un ihtiyaçlanm, 25 milyon turist Türkiye'nin ihtiyaçlanm karşılavacaktır'' diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog