Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet ÎLHAN SELÇIIK imliyaz Salıibi: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayımcılık A.fj'yı temsilen Cumlıunyet Vakfı adına Genel Yayın Yönetmenı: tbrahim İslıhbarat C'engiz Yıldırım # bkonomr Özlem YuYıldız # Yozıışlcn Müdürü: Salim tak • Kultur Euvmcn Berköz • Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler: Sami karaoren 0 Alpaslan • Sorumlu Miidiir: Düzeltme Abdullah Yazıcı • BilgiBelye Edibe I ikrel llkiz • Haber Merkezi Bugra 9 Yurt Haberlerı Mrhmvl 1arat; • Avrupa Müdürü Hakan Kara leınsıkısı Gürav 0 / YıiYimİHYan: Yenı (uın llaber Ajıinsı Uasın vc Yayınulık A.!>, Baskı: Sahdh Yayıncılık A î> I ıırkocagı t ,ıd l ' M I l agalojjlu 14114 Kljnbul 1 * K 246 Sırkecı 14415 klanbul Yayın Kunılıı. İlhanSelçuk(Başkatı), Emri'Kongar(Danışman), O r h a n Krinç, l l i k m t t (, etinkaya, Şükran Soner, tbrahim Yıİdız, O r h a n Kursnlı, Mustafa Halbnv, Hakan Kara. Ankara leımılcısı: MustafaBalbay Alalurk Bulvarı No 125, Kat4, "' BakanlıklarAnkara ~ lcl 4145020 (7 hat), Faks 4195O27»tzmır lemsılcısrSerdarKuık,H 7ıya Blv 1352 S 2/3 lcl.4411220, . l'aks 4 4 1 9 1 1 7 • Aılaiuı ... I onsılcısı: Çetin Yi&enoğlu, tnomıC'd 11*JS No I Kat 1, Tel 163 12 I I , Faks 361 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut # Koordınatoı Ahmot Korulsan ( Mııhasebe Bülcnl YeııeH Idare. Hiiseyin Gürer Sali!» F a / i l e t K ı ı / a KKKI.AM: P.M. I lıl. Ştl. • Genel Mıulıır dülbln Irdurnn # Koortlınntör Kclııı lyılmnn # Genel MüdurYrd Sevda (,'ohan # rınansınan Müdüııı Çetin Krduran lcl 0212 51407 51M l 846001, l a k v 0212513X461. lel (0/212) S12 05 0«i (20 hal) f a k i (0/212)51185 95 1 ARAL1K2001 Imsak: 5.29 Güne^: 7.02 Öğle: 12.00 Ikindı 14 22 Akşam: 16.45 Yatsı: 18.12 Yan ithal kramponlar Türk futboluna taze bir soluk oldu. Bu futbolcuların altyapı eğitimi daha iyi Üç büyüklerin 'Alman' yıldızlan Ü ARİF KIZ1LYALIN Kapıyı ilk açan Erhan Önal'dı. Ardmdan İtyas Tüfekçi'yi, Erdal Keser'i, Uğur Tütüneker'i ızledık yıllar yılı. Attıklan goller, verdıklerı paslar hep konuşuldu. Kımi zaman Fenerbahçe, kimi zaman Galatasaray, kimı zaman da Beşıktaş formasını ıslattı lyan ithal' kramponlar. Sonraları Türkiye ile Almanya arasındaki futbolcu alışvenşi kesılir gibı oldu. Burhanettin'in, Ceın Karaca'nm, bekleneni verememesı, gıdenin gelmemesı, gelenin gilmemesi tam 'Germany' modasının sonunu hazırlamıştı kı U 3. kuşakgurbetçiler" yeniden futboldaki TürkAlman işbirliğini yeşertti. Şu sıralar şampiyonluğa oynayan 3 ekip de Almanya kökenli futbolcularının omıızlannda yol alırken (A) ve ümit milli takımlar da umudunu bu isimlere bağladı. G.Saray kapılarını açtı Öncekı yıllarda Alman kökenli futbolculan kadrosunda toplayanG. Saray, son dönemlerde Almanya pazanndan uzaklaşmıştı. Bıırhaneffin Kaymaksonrası kapılannı Almanya kökenli futbolculara kapatan SanKirmızılılann kadrosunda şımdilerde B. Münih kökenli Berkant ve Berlin Türkiyemspor kökenli Ümit Karan var. Beşlktaş'ın gollerl Avrupadan Ligde önemlı puanlar yitirmesine karşın şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, kadrosunda Avrupa kökenli dört oyuncu barındınyor: Bu sezon Samsunspor'dan alınan tlhan IVlansı/, 2yılönceBeşiktaş'a gelen Ahmet Dursun ve takım kaptanı T^fiır Havutçu, futbol ya^antılanna Almanya'da başlayan isimler Aynca sol kanatta oynayan Bayram da Fransa kökenli bir futbolcu. • ' Fenerbahçe'de ekol' sürüyor / Fenerbahçe de Beşıktaş gı/ bi Almanya doğıımlu fiıtbolcui lara ağırlık veren kulüplerden. \ SarıLacivertlilerde IVlustafa \ Dogan'la 5 yıl önce başlayan \ 'Aİmanekolü'son2yıIdırSer1 hat Akm ve Ali GüneşTe süI rüyor. Bu yıl G. Antep'ten alınan Hakan Bayraktar da futI bol altyapısı Almanya'ya da, I yanan bir isim. 'kl F. Bahçe'nın gurbetçilerı | V arasında Mustafa Doğan'ı | diğerlerinden ayıran bir nokta ise bu futbolcunun Alman ulusal takımında da forma gıymış olması. SanLacivertlilerin bir başka Almanya doğumlu futbolcusu ıse kaptan Ogün. I Traflk kazaları nasıl atlatılıyor? ', * eposta: tan@prizma.net.tr Ne dediler? Derya Akar (uluslararası menaJ©D: Almanya'da yetişip belki de ulusal takım düzeyine gelen, ancak önlerı açılmayan bu Türk gençlerini Türkiye'deki takımlara kazandırmak istiyonız. tlhan, Ahmet Dursun, Serhat, Berkant bu ekolün en yetenekli ısımlerı. Bu arkadaşlar altyapı eğitimi de aldılar ve bu fark maçlarda ortaya çıkıyor. fUtbOİCU): Türkiye'nin futboldaki temel eksiği olan altyapı eğitimini gurbctçi çocuklar kapayabilır. Biz bu neslin ilk temsılcılerıydık şimdi ıse Almanya ve dığer ülkelerin futbol altyapılarında yüz binlerce Türk çocuğu var. Bunlar ıleride Türk rlıtboluna pozitif katkı sağlayacak. MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Sık sık görülen başlıklar "felaketten son anda kıırtuldıık", uucuz atlatnk", "son anda öulcndi" türünden haberleri verir. Bunlar zamanında aldınlmadığı için felakete dönüşen olaylann bir bıçımde atlatıldığını anlatır. ülaylardan ders almayı bir türlü ögrenemeyen bir toplumun ikide bir "büyük felaket son anda önlendi" gibisinden haberlen duyması artık duyarsızlık yarattığı ıçın de ınsanlar her felaketın böyle atlatılacağını düşünür. Bu da değişik bir kendıni aldatma yöntemidir. Her şeyi "ucuz aUattıgımız" yalanıyla bakalını keııdınıizı nasıl avutuyoruz? Ucuz atlatıyoruz... Tünelln ucunda ısık göründü mü?.. O o n ekonomık knzı atlatmak için O başvurulan "BizFiyaÜanlndirdik, Siz de Alışverişe Koşun" kampanyası yeniden ahalının bırbınnı çiğnemesıne yol açtı. Fıyatlar ındınldı de ne oldu? Gene beyaz eşyanın, arabalann fiyatları indi. Millet giysileri yağmalamaya koştu, elindekini avucundakini harcayarak depresyonunu yenmek için mağazalara koşuştu. Arkadan da "tiinelin ucunda ışık göhindü" müjdelen verildi. Bir milyon kişının işini kaybettığı, on binlerce ışyennın kapandığı bir krızde ukazanmadıguıı harcama" türünden bir dersin çıkarılmadığı gene görülüyor. Kredi kartlarının yarattığı krizin doğru dürüst açıklamasırun yapılmadığı bir ortamda yeni kredi kartlannın reklamlan sürüyor. uSen bedavaya al biz üste para vereüm" türünden kandırmacalara kapılıp da elindekini avucundakini kaptıran dürtü kontrolü yetersiz vatandaşlann uğradığı felaket herhallarda oldukça bu tokatlar yenecek. İT Tcuzadaulan1 trafikkazalan da \J var, "pahalı atlatılanlar" da. Dikkat cdıldığı zaman görülüyor ki trafik kazalannın haber başlangıcında şu satırlar var: "Düğiinden dönmekte olan nunibüs davvdikri cvlerine götürmck için yola çıkmLŞü..." Ya da "Bir gazinoda arkadaşlanyla eğlendikten sonra arabalanna bincn..."," Yerlerin kaygan oluşu nedeniyle htdı giden aracui kontrolden çıkıııasıyla..." "Dircksiyon hâkimiyctini kaybeden sürücünün aracının öndeki kamyonun altuta girnıeshic..." Bu başlangıç satırları kazalann nasıl olduğunu da üstü kapalı anlatıyor. Içki içildikten sonra keyifle çıFelaketten kıl kılan yolda hiçbir kurala uyulmadıpayı kurtulduk... ğı için... Bırbınnı kışkırtan arkadaşlar yola, hıza boş verdikleri için... D u deyim de en çok lstanbul Bo Araba sürmeyi egosunu kanıtla Jj ğazı'ndangeçentankerlerinyol ma yolu olarak kullandıklan ıçın... açtığı felaketlerin son anda atlahlma Dürtü kontrolünü öğrenmeden araba kullandıkları için . Kımsc kinıseyi "İçkili araba kullanma" diye uyarmayı bılmedığı ıçın... Hız yapmak, trafikte sörf yapnıak marifet sayıldığı için... Trafik kontrollen sadece belgelere bakmak sanıldığı için... Vatandaşın bırbırını kontrolü ayıp sayıldığı için... Bu memlekette daha çok trafik kazası yaşanır. Trafik kazalannın oranı da yılda trafiğe çıkan araba sayısıyla, sorumsuz sürücülerin günden güne artmasıyla, kazalardan ders almmamasıyla doğru orantılı olarak daha da artacaktır. Bakın bakalım, ucuz ıııu atlatılıyor, pahalı mı? Erhan önal (ulusal de ucuz atlatılmıyor. "Tünelin ucunda görünen ışık" da herhaldc karanlıkta da gören gece dürbünü takmış bürokratlar tarafından görülüyor. Ufukta yeni kredi göründü dıye sevinmeye alıştınlan çaresız ınsanlar, bu paralann da borç olduğunu gene unuttuklan ıçın başlanna gelene razı olacaklardır. "Kartla aldım" diye gerine gerine eline geçenı alıp kapik ödemeden süpermarketlerden çıkıp da sonra kara kara düşünen ınsan mısalı bu kredıler de başımızın belalan olacak. Ne yaparsınız ki bu çıplak ense bizde, onca para da on sıyla ilgili olarak kullanılır. Tanker geçışlen de bir düzene sokulamadığı için kimisi kılavuz alır, kimisi alnıaz, oraya buraya yalpalarken bir yalıya bindirir ya da "kıl payı geçer". Biz böyle kazalara alışkınız. Yıllardır kılavuzlanmız karga olduğundan burnumuzun boktan çıkmadığı gerçeğiyle yaşamanın tıryakisıyiz. Artık kıl payı mı kurtuluyoruz, burun farkıyla mı ipı göğüslüyoruz, yoksa felaketin göbeğindc yaşayıp aldırnıaz mı olmuşuz, bunu da anlayamaz olduk. Fark etmez abi, biz kendi işimize bakalım... Alman vizesi el yakıyor • ANKARA (AJNKA)lürkiye'deki Alman konsolosluklannca uygulanan vıze harçlan el yakıyor. Almanya için yapılan vize başvurularında vizelerin geçerlilik sürelerine göre 27.2 mılyon ıle 230.9 milyon lira arasında bir ödeme gerekiyor. Almanya Büyükelçiliği'nden edinılen bilgilere göre, 30 günlük vize için 40 mark (27.2 milyon lira) harçlık ısteniyor. Beş yıllık vize ise 340 marka (230.9 milyon lira) mal oluyor '>1 / i { { i t .ı Düşük kiloyla dogum etkiliyor • CHICAGO(AA)Düşük kiloyla doğan ve ekoııomık zorluklar altında büyüyen erkek çocuklarda, erişkın dönemde kalp damar hastalıklarına yakalanına riskinin arttığı saptandı. Finlandıya'da Helsinki hastanesınde 19341944 yılları arasında doğan erkek çocuklar, Dr. David Berker ve ekibı tarafından araştırıldı. Düşük kiloyla dünyaya gelen, sosyoekononıik düzeyleri düşük erkek çocuklarda, yetişkinlik çağında kalp damar hastalıkları rıskı, nornıal kiloyla doğmuş çocuklara göre daha yüksek bulundu. ADVANTAGE CARD ARTIK MAVİ JEANS'TE DE GEÇERLİ. ÜSTEÜK5 EŞİT TAKSİTLE. Mavi Jeans mağazalarından alışveriş yaparken Advantage Card farkını yaşayın. ister 5 eşit taksitle vade farksız alın, ister tek taksitle alın % 5 ödül kazanın, ister nakit ödeyin %10 ödül kazanın. Mavl J c a n s bir Ç) a d v a n t a g e üye kurulujudur ••03" w n «• tunn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog