Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel K ı t a p 1 a r ı KUZU POSTUNDA KURT Hikmet Çetinkaya r y C u m y j « Pazarlanıa \ Ş TuAocagı Cad No 39 41 ^>^ krtapkulûbu ij43UiCsgal.o8turtstanbu.Tel 1212)5140196 i 78. YIL SAYI. 27788 / 500.000 TL (KDVtçmde) Cumhuriyet Cumhuriyet k ı ı a p 1 a r ı SOLGERÇEĞÎTARTIŞIY0R KURUCUSU Y U N U S NADİ t1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-199V al Calıslar-Barış üös Uİubü J 4 câllıSluKan*İTel 3 1 ! 5 KASIM 2001 P/ Rum kesirninden gelen açıklama Kıbrıs'taki havayı gerginleştirdi Silahlanıyorlar> Kıbns Rum yönetımı hden Glafkos Klendes, Rum kesımınm AB üyehğının önümüzdekı ıkı yıl ıçmde başanyla sonuçlanacağına mandığını söyledı. Klendes, Rum-Yunan Ortak Savunma Doktnnı çerçevesınde sılahlanmaya devam edeceklennı belırttı. 31 Aralık 2002'ye kadar ınsansız ıkı casus uçağı almayı planlayan Rum yönetımı, bunların dışında, lımanlannı ve Baf Asken Ussü de dahıl olmak üzere havaalanlannı Avrupa ordusunun hızmetine sunacak. LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum yönetımı hden Glafkos Klerides, "Kıbrıs sorununa barışçı çözüm bulununcaya kadar, Rum-Yunan Ortak Sa- vunma Doktrini çerçevesinde silahlannıava devam edecek- lerini" yıneledı Klendes, Karava (Alsancak) kokenlı Rumlann kultur derne- ğı lokalının açılış torenıne gon- derdığı, Rum Eğıtım \e Kultur Bakanı Uranios Yoannides ta- rafından okunan mesajında, "ulusal soruna. hakça. yaşa- yabilir ve çahşabilir bir çö- ziinı bulunması için miicade- le ettiklerini" savundu Rum h- der. boyle bır çozumun BM Gu- venlık Konseyı'nın Kıbns ıle ıl- gıh kararlanna, ınsan haklan sozleşmelenne. Avrupa Insan Haklan Mahkemesı kararlanna ve uyesı olmayı hedefledıklen Avrupa Bırhğı ulkelennde uy- gulanan şeklıyle AB ılkelenne uygun olması gerektığını belırt- tı RumkesımınınABuyelıkgı- dışatının onumuzdekı ıkı yıl ıçmde "başarıvla sonuçlana- MArkasıSa.r,Sü. l'de Yatırımlar yıllardır askıda; tamamlanmasına Türkiye bütçesi yetmeyecek Hayali projelerSeçim bolgelenndekı şırketler ıçın ozel kaynak ve yatınmlara ödenek ısteyen mılletvekıllenyle Bakan Dervış" in arasmı açan yatınmlara bakıldığında "ılgınç bır tablo" ortaya çıkıyor Yarım kalan yatınmlar arastnda 20-30 yıldır tamamlanamayanlar var. 2002 butçe buyukluğu 98 katnlyon lıra olarak açıklanırken stokta bekleyen projelenn bedelı 105 katnlyon lırayı aşıyor. Türkiye. bütçesının tamamını bıtınlmemış bu yatınmlara ayırsa bıle projelenn tamamlanması mûmkün görünmüyor. 16 yıldır tamamlanamayan santrallann bazılan şöyle Emet-Orhanelı I Merhale, Içel Kayraktepe, Tuncelı Pen-Munzur, Konya Bağbaşı Barajı, Mavı Tunelı ve Hıdroelektnk Santralı, Çorum Obruk Barajı ve Hıdro elektnk Santralı MTMA KOŞAITn Daberi • / /. Sayfada Berin Nadı, eşi Nadir Nadi'den sonra gazetemizin imtivaz sahibi olmuştu. Berin Nadi'yi yitirdik • Yaşamı boyunca Atatürk ılkeleri ve Cumhunyet Devnmı'nı rehber alan Cumhunyet Vakfı Başkanı ve gazetemız ımtıyaz sahıbı Benn Nadı dün saat: 23.05'te yaşama veda ettı ttatari • 17. Sayfada ASKER GÖNDERMENtN PERDE ARKASI Türkiye'nin beklentileri boşa çıkabilir Der Spiegel Kaplan sınırdışı edüebilir BERLÎN(AA)-A1 man Der Spiegel der- gısı, bugun pıyasaya çıkacak sayısında, merkezı Köln'de bulu- nan, 'karases' Cema- lettin Kaplan'ın kur- duğu ve oğlu Metin Kaplan'ın başkanhğı- nı yaptığı Islamı Cemı- yet ve Cemaatler Bırh- ğı (ICCB) adh derne- ğmbu a> kapatılacağı- nıyazdı Kuzey Ren Vestfalya Eyaletı Içışlen Bakam Fritz Behrens, dergı- ye yaptığı açıklamada, Federal Içışlen Bakanı Otto Schily tarafından mArkasıSa.l7,Sü.l'de AYTIA1N ŞİMŞEk ANKARA - Hukumet, Afganıstan operasyonuna as- ker gönderme kararına karşı- lık ABD'nın vereceğı des- tekleAB,KıbnsveAGSPgı- bı dış pohtıka konulannda onemlı beklentıler ıçıne gır- dı Dış pohtıka uzmanlanıse bubeklentılen abartıh bulur- ken karanntasav adede eko- nomıkyardım ahna v e huku- metın ömrunu uzatma dışın- da bır getınsının olmayaca- ğını kaydedıyorlar Ankara Ünıversıtesı Sıya- sal Bılgıler Fakultesı (SBF) Oğretım Uyesı Prof Dr Ha- san Köni, Turkıye'nın ope- rasyona verdığı desteğın Av - rupa ıle ılgıh konularda hıç- bır olumlu yansımasının ol- masını beklemedığını belır- tırken "Belki kısa vadede ekonomik yardım konu- sunda ABD dolayü destek sağlayabilir. Bu da hükü- metin ömrünii uzatır. Bir deABD'den askeri alımlar- da tasıtlarnalar kalkabilir. Bunu dışında dış politika- da önemli bir değişiklik ol- MArkası Sa. r, Su. 3'de DEFTERDARLIK Köprüçay'da rafüng Türkive Rafting Birinciliği, Antalva Köprüçay Irmağı'nda başladı. Kano, Kü- rek ve Rafting FederasvonıTnun organize ettiği birinciük,bu daldaTürkiye'de- ki ilk resmi vanş niteliği de taşıvor. Köprüçav Irmağfnda 2 gün sürccek olan birinciüğe, 22 takım katıuyor. Şampivonanın dunkü varışlarında Başkonak kö- yüniin gençlerinden kurulu "Antalva RaftingTakımı" birinciliği elde etti.Tiır- kive'nin ilk resmi rafting birincüiğinde alınacak genel klasman sonuçlarına gö- re en ivi ekip,Türk Millı Rafting Takımı'na seçilecek. Rafting MilliTakımı. 2002 vıhndan itibaren Türkive'vi uluslararası organizasvonlarda temsil edccek. Kayıt dışına savaşPokerci yaklaşım Istanbul Defterdan Kadır Boy, büyük bır sınerjı yakalanan denetım çalışmalannın planlama, organızasyon, kontrol, eşgudum ve reorganızasyonunun ilk harflennden oluşan pokerci bır yaklaşım sonucu sağlandığını söyledı Yıl sonu hedefleri Defterdarhk yıl sonuna kadar 3 katnlyon hralık kayıt dışı mal ve hızmetı kayıt altına almayı hedeflıyor Istanbul Defterdarlığı, fatura kesılen mıktann en az dortte bınnı gelıre dönüşturecek • 10. Sayfada HAZİNE^NtN KAYBI Kamuda garanti riski Caranti risklnin hesabı yok: Hazıne'nrn, 29 YİD projesıne venlen 10 yıllık garantı dışında, toplam 11 proje ıçın alım garantılenyle 4 mılyar dolarhk yatınm tutan kadar nsk üstlendığı saptandı • 11. Sayfada DÜNYA HALTER ŞAMPtYONASI Halil Mutlu'dan 1 rekor 3 altm • 71. Dünya Buyuk Erkekler Halter Şampıyonası'nda 56 kılodakı temsılcımız Hahl Mutlu, koparmada 138 5 kıloluk derecesıyle venı dunya rekorunun sahıbı oldu Antalya'da duzenlenen şampıyonada Hahl Mutlu, sılkmede ve toplamda elde ettığı derecelerle de altın madalyaya ulaştı MSpor'da YABANCILARA TESLİM OLDUK İhale Yasası tuzak dolu i Turkıye'yı tum "uluslararası ıhale pazanna" açmaya aday bır "IMF dayatması" şeklınde hrzlandınlan "Devlet İhale Yasası Tasansı" artık TBMM'de Turkıye'de ne kadar "'kamu yatınmı" varsa, bu taslağın yasalaşmasından itibaren artık, "yabancı fırmalann katılımına da açık olarak ıhale edılecek " 0KTW B(MCt'llh tabePİ • 4. Sayfada MEDENİ KANUN'DA DEĞİŞİM Çok uzun bir engelli koşu I Bu yasa tasansının TBMM Genel Kurulu'na gelebılmesı ıçın bu ülkenın kadınlan, kadm kuruluşlan, ne çok. ne çok, ne çok, ne çok, ne çok mucadele verdı' Gunbegun, aybeay. yıllar boyu venlen bır mucadeleydı bu Bır yıl, ıkı yıl, beş yıl, on vıllar boyunca venlen bır mucadele' ZEYIKP OUL'n yansi • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Halkbank'ın Tahsilat Karı ve Per'soneli'. Kamu bankalarının ıçınde bulunduğu durumun ne- denlerını, asıl sorumluları, buna karşın faturayı ode- mek durumunda kalan banka personelıne yapılan- ları yılın ilk yarısında sureklı yazdık . lcraat anlamında ışe yaramadı Hukumet, dedığım dedık otesı kaduk, deyıp MArkasıSa.l7,Sü\ 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog