Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKÎYE'NÎN ŞEYTAN ÜÇGENÎ Hikmet Çetinkaya yCumhuriyc< ^ V kitap kulObü Tüiocagı Cad No 39'41 <W3HıCagaloghı-iaanbuJTd (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p l a r ı CUMA78. YIL SAYI: 27813 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) SIM 2001 Powell, Irak'la ilgili bütün faaliyetlerin Ankara'ya danışılarak gerçekleştirildiğini söyledi Türkiye dünyayaömekSaddam bÜYÜk tehlike ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak'a savaş ilan edilmediğini ancak Saddam Hüseyin'in bölge ıçın büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Irak senaryolannın arttığı bir dönemde Türkiye'ye gelecek olan Powell "Irak'a müdahale için izin almamız gerektiğini söylemek istemiyorum. Yakın dostlanmıza danışıyoruz" dedi. Kıbrıs ve ACSP'yl konuşacağız Colin Poweiı îaik, Müslüman ve demokratik bir ülke olan Türkiye'nin yalnızca Müslüman ülkelere değil, bütün dünyaya ömek olduğunu söyledi. Powell, Kıbns'ta ve AGSP'de ilerlemeye yönelik bır ivme görmek istediğini bildirdi. VVASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, "kimsenin Irak'a sa- vaş ilan etmediğini" belirterek Irak'ın bu- lunduğu bölgede ABD'nin bütün faalıyetle- rinin daima Türkiye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Powell, Türki- ye'nin sadece Müslüman ülkelere değil, bü- tün dünyaya örnek olduğunu söyledi. Ankara, Brüksel, Bükreş ile Moskova'nın yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'a ziyaret- ler düzenlemeye hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Powell, Türkiye'nin laik, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak sadece Müslü- man ülkelere değil, bütün dünyaya örnek ol- duğunu söyledi. Türkiye'de dini temsilcilere toplumun saygısı bulunduğunu ve ülkenin la- ıklik yolunda ilerlediğini belirten Povvell, "Ben her zaman bir ülkenin diğerlerine model olarak gösterilmesinde isteksizim- dir. Ancak Türkiye'nin 70 yıldır geçirdiği devrim tarihi, diğer ülkelerin üzerinde ça- bşması gereken bir örnek. Bir ülkenin, bir taraftan dine saygı gösterirken diğer ta- raftan demokratik ve ekonomik gelişmeyi sağlayarak ilerleyebildiğini göstermek ba- kımından önemli. Başka ülkelerin tarihi ve kültürüne bakarak ders almaya çalışan ülkeler için Türkiye çok güzel bir örnek" diye konuştu. Poweİi'uı çeşitli konularda Ana- dolu Ajansı'nayaptığı açıklamalar şöyle: IRAK'A MÜDAHALE: Gözümüz Sad- dam Hüseyin'in üzerinde. Saddam, kitle im- ha sılahlan geliştinyor. Irak'a karşı BM yap- tırımlar rejımini desteklemeye devam ediyo- ruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Baş- kan George Bush'un önünde bütün seçenek- lermevcut. Çünkü Saddam, bölge için büyük MArkası Sa. 17,SiL3 'te MUHALEFETE TEHDlT SORUŞTURMADAN KURTARAMADI Koray Aydın'a Yüce Divan yolu # Baymdırlık Bakanhğı dönemindeki yolsuzluklar nedeniyle MHP Ankara Milletvekili Koray Aydın'a Yüce Divan yolunu açabilecek soruşturma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Önerge, 196 ret oyuna karşı 231 oyla kabul edildi. Gizli oylamada, DSP ve ANAP'lılann yanı sıra MHP'den bir grup milletvekilinin de kabul oyu kullandığı belirtildi. Muhalefeti tehdit eden Koray Aydın, "Tayyip Erdoğan davet usulü ihaleyi çok iyi bilir. Sanmayın ki size de ulaşmayacak. Meclis kısır çekişme alanı olur" dedi. • 5. Sayfada BAŞBAKAN, TÜSİAETIN KKTC POLlTtKASINI ELEŞTİRDÎ Ecevit: Patronlar ambargo uyguluyor SAYDAM YALÇIN DOĞAJN 'Gama'a (slamiya' Gözleri görmüyor. A- ma, yirminci yüzyılın son çeyreğıne damga- sına vuruyor. Oluştur- duğu akım ya da felse- fe, eylemle birleşiyor. Ortaya dünyayı tıtreten terör dalgası ve büyuk ayrışma çıkıyor: Cihat!.. Siyasal Is- lam... Son yıllarda, hele de son aylarda herkes Bin Ladin adını öğreniyor. MArkası Sa. 17, Sü. 3'te ilgl gÖSterln Başbakan Ecevit, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın izlediği politikayı eleştiren TÜSlAD'ı Kıbns Türklerine ambargo uygulamakla suçladı. Ecevit, '-TÜSÎAD'ın Kıbns konusunda iddialı görüşler açıklayabilmesi için evvela Kıbns Türklerine biraz ilgi göstermesi gerekir. Kıbns'la ilgisi olmayan devletlerin, kuruluşlann, ellerini eteklerini çekmesi durumunda sorun çözülür" diye konuştu. • 4. Sayfada Zirveden sonuç çıkmaz Atinadaki dıplomatik çevrelere göre, Türkiye ve Yunanistan adadaki iki lideri masaya "iterek" getiriyorlar. Bu çerçevede 4 Aralık'ta Denktaş ve Klerides arasında yapılacak Kıbns Zirvesi, öncekiler gibi sonuçsuz kalmaya mahkûm. Aynı çevreler taraflann yine uluslararası tribünlere oynadığını vurguluyor. • 17. Sayfada Buz üstünde dans Japonya nın Kumamoto kentinde başlayan uluslararası artistik patinaj yanşması izleyenleri yine büyüledi. Futbol ve basketbol dışında en etkileyici görsel spor olarak değerlendirilen buz dansında Rus kökenli sporcular ön plana çıkarken Litvanyalı Margarita Drobiazko ile Poilas Vanagas ortaya koyduklan figürlerle hakemlerden en yüksek puanı aldılar. Şampiyona hafta boyunca devam edecek. (Fotoğraf: AP) Niyet mektubu özellikle kamu bankalan için yeni düzenlemeler ve yükümlülükler getiriyor MPden bir acı reçete dahaBatlk yükü Zlraat'a IMF'ye venlen 10. gözden geçirmeye ilışkın niyet mektubunda, Vakıfbank'ın Mayıs 2002 sonuna kadar satışı, Türkbank'ın gönüllü tasfiyesı öngörülürken batık bankalann elde kalan mevduatlaruıın, Ziraat Bankasrmn sutına yükleneceği belirtilıyor. Mektupta, yabancı sermaye için yeni yasal düzenlemelerin de Ocak 2002'de yapılacağı bıldirildi. 2002 cari işlemler hedefi değiştirildi. • 6. Sayfada Borca kamu bankaları yaması Niyet mektubundaki borçlanmaya ilişkin önlemler şöyle: Kamu bankalan, Hazine'nin borç çevriminde kullanılacak. Yatırımcı talebi izin verdiği ölçüde Eurobond ihraç edilecek. Döviz cinsi ve dövize endeksli borçlanma sürdürülecek. Değişken faizli kâgıtlarla borçlanma da düşünülüyor. Kamu kâğıtlannın doğrudan halka arzı sürdürülecek. • 6. Sayfada İflas, Türkiye ve Arjantin'e takıldı L Uluslararası Para Fonu'nun borçlu ülkeler için öngördüğü 'iflas' planının, ancak iki üç yıl sonra uygulamaya sokulabileceği ifade ediliyor. Plan, EMF Birinci BaşkanYardımcısı Anne Krueger tarafindan öne sürülmüştü. Gecikmenin bir nedeni olarak, 'iflas' planının Türkiye ve Arjantin gibi ülkelere uygulanamayacak aşamada olması gösteriliyor. • 6. Sayfada SIKINTIYARATMIŞTI Hicazi Irak 9 a dönüyor% Irak, Ankara Büyükelçisi Faruk Abdullah Yahya el Hicazı'yi geri çekiyor. Irak istihbarat örgütünde üst düzey bir görevde bulunan Hicazi'nin "karanlık bir geçmışı" olduğu savlanıyor. 11 Eylül olaylanrun ardından Amerikan basını, Hicazi'nin saldınlan düzenleyen Muhammed Atta ile Prag'da bu- araya geldiğini öne süren haberler yapmıştı. Büyükelçi'nin bugün Türkiye'den aynlacağı öğrenildi. • 8. Sayfada LOSANGELESTIMES: ElKaide'ye büyük darbe # Los Angeles Times gazetesi, Afganistan'daTaleban ile savaşan Kuzey Ittifakı güçlerinin, "Kör Imam" lakaplı Şeyh Ömer Abdülrahman'ın oğlu ve El Kaide'nin üst düzey yetkilisi Ahmed Abdülrahman'ı esir aldıklannı bildirdi. Abdülrahman'ın cezaevindeki babasının görevini devraldığı kaydedildi. ABD'li yetkililerin Bin Ladin'in bulunduğu yer konusunda araştırma alanlannı daralttıklan belirtiliyor. • 9. Sayfada TÜRKÎYE'NÎN KARARI AGSP'de geri adım yok # Türkiye, AGSP'de geri adım atmama karan aldı. AB Dönem Başkanı Belçika, 14-15 Aralık'taki Laeken Zirvesi'nin başansızlıkla sonuçlanmaması içinTürkiye'yi ikna etmek amacıyla heyet gönderiyor. AB, Türkiye'nin engellemesinin aşılmaması durumunda yaşama geçireceği acil müdahale gücünün her operasyon için NATO'dan ayn izin alması olasılığım görüşüyor. Türkiye, AB'den gelen baskılara karşı ABD'nin desteğini anyor. • 8. Sayfada ERDAL ÎNÖNÜ'NÜN 3 AÇMAZI M 4. Sayfada REEL SEKTÖR PAKETl BUGÜN AÇIKLANIYOR • 10. Sayfada NEREDE BÖYLE ÎŞSÎZ! M 11. Sayfada MERCEDES ÜRETÎME DEVAM KARARI ALDI • 3. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tehlikeli Sular Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne dokunulmasına karşı olduğunu b'rçok kez açıkladı. ABD, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve olacağını bırçok kez duyurdu. Irak polıtikalanrrızda bır değişiklik yok. YaABD?Amenkanyönetımi, Irak'ın 11 Eylül terör sal- dırılarında parmağı olduğunu kanrtlayamadıklarını sık sık yineledi. Ama baba mirası düşman Saddam Hüse- MArkasıSa.l7,Sü. l'de Salkım Hanım tartışması Nasıl yayınlandı # Tartışılması gereken konu Salkım Ha- nım'ın Taneleri filminin TRT'de nasıl göste- nldiği... TRT Genel Müdürü filmin Devlet Sansür Kurulu'nun onayından geçtiğini söy- lüyor... Eğer Telif Haklan ve Sınema Müdür- lüğü'nden alınan 'işletme belgesi'nden söz edıyorsa bu belgeyle TRT Yayın Denetleme Kurulu'nun bir ilgisi yok. TRT'den sorumlu Karakoyunlu, filmin denetiminden nasıl geçtiğini belgelerle açıklamalı. DBİZ SONTin yszm • 75. Sayfada 4- AIDSyayılıyor 3.5milyonölü # Dünyada halen 36.1 milyon kişı HTV ile enfekte ve yüzde 95'i gelişmekte olan ülke- lerde yaşıyor. Bunlardan 1.4 milyonunu 14 yaşın altuıdaki çocuklar oluşturuyor. Bırleş- miş Milletler, Aralık 2000'e kadar 21.8 mil- yon insanın AJDS 'ten öldüğünü, 2000 yılın- da 5.3 milyon kışının daha AlDS'e yakalan- dığını, 2001 yılının sonunda 5.5 milyon ye- ni vaka ortaya çıkacağuıı ve 3.5 milyon kişinin yaşamını yitireceğini tahmın ediyor. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Koray Aydın Süreci İstiMstifa-İstitade Eski Baymdırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın hak- kındaki iddialar için TBMM bünyesinde soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Olayın iki temel yansıması olacak: - MHP'nin içindeki dengeler... - Koalisyon içindeki uyum... MArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog