Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye* k ı t a p 1 a r ı JAPON GÜLÜ İlhan Selçuk ^ " C u m h u r i Y » * CağPazarianıaA.Ş Tüîkocagı Cad No 39 41 ^ k i t a p k u î u b û 134334) Cağaloğlu-lstanbulTd (212) 51401 % Cu m huriyet Cumhuriyel k ı t a p I a r ı BAHÇEBİZÎZGÜL — * — -tî43j4*rCağaloglu-lstanbulTd (212ı 51401 96 78. YIL SAYI: 27809 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 2001 PAZARTESİ Tasanda kullanıcıya yeni haklar; üretici, satıcı ve kredi veren kuruluşlara yeni sorumluluklar getiriliyor Tüketiciyi aldatana cezaKartzedelere müjde Intemetten satışlar yasa kapsamına alınacak, ithalatçılar ürün güvenliğinden sorumlu tutulacak. Sanayi Bakanlığı'nın Başbakanlığa gönderdiği Tüketici Yasası Tasansı'na göre, kredi kartlan da tüketici kredisı kapsamında değerlendirilecek. Böylelikle yüzde 400'lere varan oranda temerriit faizi uygulayan bankalann önü kapanıyor. Tasanya göre, kredi kartlannda tüketici kredisinde olduğu gibi sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan gecikme faizinin sadece yüzde 50 fazlası temerriit faizi uygulanabilecek. HakSiZ SÖZİeşmelere SOn Türk hukukunda ılk olarak sözleşmelerde haksi2 koşullara ilişkin düzenlemeler yapılıyor. AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan söz konusu tasannın getirdiği en önemli yenilik olarak değerlendirilebilecek bu düzenlemeye göre, haksız hükümler tüketiciyi bağlamayacak. Banka ve sigorta şirketlerinin yanı sıra telefon, su, elektrik, doğalgaz hizmeti veren İGDAŞ, İSKİ, Aktaş Elektrik, Boğaziçi Elektrik gibi kurumlar sözleşmelerini yeniden düzenleyecek. TaZITIİnat hakkl geliyor Garanti süresıni bir yıldan en az iki yıla çıkaran tasanda, tüketicinin satm aldığı her mal veya hizmetin can ve mal güvenliğini koruyucu standartta olması konusunda imalatçının sorumlu olması hükmü getiriliyor. Tüketicinin can ve mal güvenliğini riske atan imalatçılar, büyük tazminat davalanyla karşı karşıya kalacaklar. Taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketiciye sağlanan haklar genişletiliyor. Borç hesaplaması, malın vergiler dahıl Türk Lirası fiyatı üzerinden yapılacak. F/m\M MOŞMfti haberi • 11. Sayfada HAYALİ ÎHRACATTA YENÎ BOYUT Dava bîlirkişisi şirket damşmam # Hayali ihracat yaptığı belirtilen ITS Iç EgeTekstil'in ürünlerini kontrol eden uzmanlar arasında, kendi danışmanı olan Mehmet Çiflikçi'nin de bulunduğu saptandı. Prof. Dr. Çiftlikçi'nin aralannda bulunduğu uzmanlar, şirketin yurtdışma gönderdiği ürünün birim maliyetini, 2 dolar 72 sent olarak tesbit ederken başka bir uzman grubu birim maliyeti 1 dolar 92 sent olarak belirledi. UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI Türkiye geçiş alanı # Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu trafiğinden çift yönlü etkileniyor. Doğudan batıya doğal uyuşturucu kaçakçıhğında geçiş alanı olarak kullanılan Türkiye'nin, batıdan doğuya ise kimyasal ve sentetik uyuşturucu kaçakçılığmdan etkilenerek çift taraflı bir aknrnn etkisüıde bulunduğu vurgulandı. tLHAN TAŞCI ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Ka- çakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Da- iresi'nce hazırlanan ra- porda, Türkiye'nin doğ- rudan etkilendiği Avras- ya uyuşturucu trafiğinin kendi içinde Balkan, Ku- zey Karadeniz ve Doğu Akdenız kollanna aynl- dığı belirlemesine yer verildi. Üretim bölgelerine ya- kın bir coğrafi konumda bulunmanın yanı sıra Türkiye'nin geniş bir uyuşturucu madde tüke- tim kitlesine sahip Batı Avrupa ülkelen ile de komşu durumunda bu- lunduğu kaydedildi. Bu nedenle Türki- ye'nin, üretim bölgele- rinden tüketici ülkelere yönelik gerçekleştirilen transit uyuşturucu mad- MArkası Sa. 17, Sü. 8 'de Yazarımız Memet Baydur'u yitirdik • 3. Sayfada Dini liderlere hoşgörü yemeği • 4. Savfada Merve Kavakçı El Cezire TV'de • 5. Savfada Penelope'den Aya İrini'ye DBİZSONrunröportajı • 6. Savfada Beşiktaş Malatyaspor'u 3-1 yendi mSpor'da OZANYAYMAN İZMİR-Hayali ihra- cat yapan firmalar ara- sında adı geçen ITS Iç Ege Tekstil'in, yurtdışı- na gönderdiği ürünleri kontrol eden uzmanlar arasında kendi danışma- nının da bulunduğu sap- tandı. ITS'nin usulsüz ihracat yaptığı 1998 yı- lında Ege Üniversıtesi Tekstil Mühendisliğı Bölümün'de Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Mehmet Çiftlikçi'nin, şirketin danışmanı oldu- ğu gibi, ihracatlardaki ürünlerin kalitesini kontrol etmek için mah- keme tarafından görev- lendirilen bilirkişi heye- tinde de yer aldığı belir- lendi. tstanbul Tekstil ve Konfeksıyon îhracatçı Birlikleri'nin değer tes- pit raporuna itibar etme- yen gümrük yetkihleri- nin, Ege thracatçı Birli- ği'ni uzman meslek ör- gütü olarak değer tespi- ti sürecine almasıyla, yapılan yolsuzluğun bo- yutu ve usulsüzlüğe da- hil olan kişiler de orta- ya çıktı. MArkası Sa. 17,Sü.l 'de Afgan halkının kayıp haûneleri 1979'da Sovyet işgali ve sonradan gelen Taleban'ın hûkümeti ele geçirmesi, Afganistan'ın kültürel birikimini yok olmaya mahkûm etti. Kurtanlabilen eserler ise kaçakçılığa kurban gitti. Le Figaro Magazine dergisinde yer alan habere göre Isviçre'de bir müze,Afgan kültü- ründen kalan sanat eserlerini bir araya getirip sergilemek için hazırlanıyor. U17. Sayfada AFGANÎSTAN GÖRÜŞMELERİ Rabbani Taleban'a yumuşak# Kuzey Ittifakı'nın siyasi lideri Burhaneddin Rabbani, Afgan temsilcileri toplantısına 11 kişilik bir heyetle gideceklerini söyledi. Rabbani, oluşturulacak olan geçici hükümette "Taleban unsurlannuı yer alabileceğini" belirtti. # Devrik Afgan Kralı Muhammed Zahir Şah, ll Giornale gazetesinde yayımlanan demecinde "Afganistan'da Birleşmiş Milletler gücünün bulunması zaruridir" dedi. Zahir Şah bu talebüı Bonn'da yapılacak uluslararası konferansa kendi adına katılacak heyet tarafından dile getirileceğini bildirdi. • 8. Sayfada AFGANLAR ASKERİSTEMİYOR AMA Ecevit: Asker sayısı artabilir # Rabbani'nin "Yabancı asker istemiyoruz" demesine karşın Ecevit, Afganistan'a gönderilecek asker sayısırun artabileceğini söyledi. Ecevit, "Savaş, fiilen sona ermiş olsa bile, yapıhnası gereken çok şey var. Kâbil'in 40-50 kilometre ötesinde, önemli bir havaalanı var. Korunması, epeyce personel ister " dedi. # Başbakan Ecevit, AB'nin "Kıbns üye olur, Denktaş yahıız kalır" açıklamasına tepki gösterdi. Ecevit "Türkiye, Denktaş ile birlikte. KKTC'yi feda etmekle Türkiye'nin bir toprağını feda etmek arasında bir fark yok. AB fantezi yaşıyor" dedi. • 8. Sayfada Üniversiteye hazırlanan öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre ders çalışmak sıkıcı bir iş Gençler para ve kariyer peşinde Para mutlUİUk getirlr (!) Üniversite sınavma ha- zırlanan lise mezunu gençlerin çoğu, çok para kazan- mayı mutluluğun bir koşulu olarak görüyor ve kariyer yapabilecekleri bir eğitim almak istiyorlar. MEF'in araştırmasma göre, çok para kazanmanın insanı mutlu edeceği inancmı taşıyan lise mezunlannın yüzde 44'ü üniversite smavını kazanmak için ders çalışmayı sıkıcı bir iş olarak tanımlıyor. FteBH KOOM'm haberi • 7. Sayfada ö d e v yararll İlköğretim okulu öğrencilerinin katıldığı forum, öğrencilerin ev ödevlerinin "yararlannı ve ge- rekliliğini" çok iyi bildiklerini ancak "uzun zaman alan ve sadece okumaya dayalı" ödevlerden hoşlanma- dıklannı ortaya koydu. Öğrenciler, ödev ile "sınav ka- zanmak" arasında doğrudan ilişki kurarken ödevlerini kontrol etmenin de öğretmenlerin ödevi olduğunu vur- guladllar. /UHMMI ABACJOÖJTmtatari• 7. Sayfada ÇÖ2ÜITI: Uygarllk Tarihİ Türkiye'nin uygarhk ve kültür tarihi Avrupa ülkelerindeki "temel ilköğretim dersleri" arasında yer alırken bizdeki tarih dersleri tü- müyle siyasi içerikli. Anadolu uygarlıklan bile ancak "istenirse" öğrenilebiliyor. Öneri ise şöyle: îlköğretim- de siyasal tarih yerine uygarlıkların tarihi; lise ve son- rasmda da bu uygarhk ve kültür tarihiyle bütünleşmiş bir toplumsal tarih dersi. OKTHY BdNCfnîn haberi • 7. Sayfada 17 Ağustos'tan haftalar önce yaşanan bir dizi olağandışı olay incelendi Büyük depremin 1026 habercisi ANKARA (AA) - Japon ve Türk bi- lim adamlannın ortak çalışmasında, Türkiye'yi 17 Ağustos gecesi sarsan Marmara depreminin ilk işaretlerinin, "günler hatta haftalar öncesinde hay- vanlarda, gökyüzünde, denizde ve bit- kilerde görülen sıra dışı olaylarda gözlendiği" belırtıldı. Osaka Üniversitesi Yer ve Uzay Bi- limleri öğretim üyesi Prof. Dr. Motoji İkeya ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. LTkü Llusoy'un, dep- rem tanıklan arasında gerçekleştirdiği anket sonucu, 450 tanıktan deprem ön- cesi belirtilere ilişkin 1026 sıra dışı olay derlendi. Prof. Dr. İkeya ile Doç. Dr. Ulusoy'un, "Deprem Habercisi Olay- lar ve BüimselYorumlar" adını taşıyan ve Türkiye'de bu alandaki ilk çalışmayı oluşturan araştırma, Kültür Bakanlığı ta- rafindan yayımlandı. Buna göre, sıra dı- şı olaylann yüzde 50'si hayvan da\ r ranış- lannda, yüzde 32'si gökyüzü ve hava du- MArkasıSa. 17,Sü.l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ya-Tarım PolitikamızL. ANAP'la DSP arasında yaşanan "köylü" tartışma- sı "sonuçlar" üzerinde yapılan atışmalardan öteye geçmiyor. Hertürlü teknoloji ürünü dahil, yeryüzün- deki stratejik maddeler sıralamasında birinci sırayı buğdayın aldığını vurgulayıp konuya girelim. 1- 1927'de 13 milyon 648 bin olan nüfusumuzun 10 milyon 340 bini, yani yüzde 75.8'i tarım kesimin- deydi. Bugün 63 milyonluk nüfusumuzun 22 milyo- UArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog