Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DUVARIN ÜSTÜNDEKİ TlLKl İlhan Selçuk Ç5 L ^ kitap kulûbû ı34334)Cagaloglu-lsonbui Tc! (212ı51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı ü p l ı r ı SENÎNIÇİN EY DEMOKRASÎ Necati Cumalı ÇaJ Pazaıiama k S Türkocap Cai No 39'41 78. YIL SAYI: 27805 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ 0945-1991) Suudi teröristin Türkiye'deki finansörü Abdullah Kadı'nın malvarlığma tedp Ladin'inTürkiyekasasıliStede Suudi asılh terörist Usame bin LadnTin finansörü olduğu gerekçesiyle ABD'nin kara listeye aldığı Yasin Abdullah Azizuddin Kadı'nın Türkiye'deki 3 trilyon liralık malvarlığına tedbir konuldu. İstanbul'da yaşayan Abdullah Kadı'nın ABD'ye yönelik 11 Eylül saldınsının ardından Türkiye'den kaçtığı belirlendi. Ortakllklan Abdullah Kadı'nın Türkiye'deki Karavan Dış Ticaret Şirketi'nin yüzde 95. Ella Film-Prodüksiyon şirketinin ise yüzde 30"una sahip olduğu saptanırken bu hisse dağıhmının sermaye arttınmı sonrası değiştiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Maliye Bakanı Sümer Oral konuyu değerlendirmek amacıyla "özel" toplantı yaptı. kJMN THŞCrnaı haberi • 8. Sayfada SAVAŞTA YENİ BOYUT (!) Bush 'un başına 50 milyon dolar # ABD'yle Taleban ve Usame bin Ladin arasındaki savaşa "ödül" boyutu eklendi. ABD'nin, Bin Ladin'in başına konulan ödülü 25 milyon dolara çıkarmasının ardından Taleban da misilleme olarak ABD Başkanı George Bush'un başına 50 milyon dolar ödül koydu. Taleban, Bin Ladin'in başına ödül konulmasının işe yaramayacağını. "iyi Müslümanlann paraya tamah etmeyeceğini" bildırdı. • 9. Sayfada KÂBİÜDE ÇOCUK ÖLÜMLERİ A tatürkHastanesi yardım istedi # Kâbil'deki Atatürk Hastanesi'nde haftada 4-5 çocuk ölüyor. Kâbil Atatürk Çocuk Hastanesi Müdürü Abdülkadir Ekberi, hastanelerine yılda 3 bini aşkın çocugun yatınldığını, ancak teknik açıdan yetersizlik, ilaç yokJuğu ve zamanında müdahale edememe gibi sıkıntılar çektiklerini belirtti. Ekberi, "Hastanemizin adı, Türkiye'nin kurucusunun adını taşıyor. Hastanemize yardım edin" dedi. • 9. Sayfada ANKARA BEKLÎYOR Türkiye asker için acele etmiyor # Türkiye: Ingiltere, Fransa, Italya ve Ürdün gibi ülkelerin aksine Afganistan'a asker gönderme karannı aceleye getırmek istemıyor. Kuzey Ittifakı ileTaleban arasındaki savaşın nereye ilerleyeceğini de görmek isteyen Türkiye, asker gönderme zamanlamasını Afganistan'a en çok yarar getirecek şekilde düzenleme amacında. Türkiye, Pakistan ve Almanya'ya özel temsilciler gönderdi. SERKAN DBMlRTKŞ'm haberi • 9. Sayfada ELEKTRİKTE ÇlFTE STANDART Camiye var okula yok # 57 bin 981 okula bedelsiz elektriği çok gören hükümet, 75 bin camiye bedava elektrik verilmesine devam kararı aldı. Hükümet, elektrik tasarrufuyla ekonomiye yılda 1.5 milyar dolar kazandırmak istiyor. EBRU TOKTAR ANKARA - Hükümet. 7.1 katrilyon lira olarak ön- gördüğü tasarruf paketiyle enerjide bedelsiz ve tarife altı uygulamalara son vere- ceğini açıklarken camileri bu karardan muaf tuttu. 75 bin camiye "bedava elekt- rik" verilmesine devam ka- ran alan hükümet, aynı uy- gulamayı 57 bin 981 okula çok gördü. Borcunu ödeye- meyen pek çok okulun elektriği kesilerek eğitim kurumlan "karanhğa" terk edildi. Bakanlık, kreş, hastane, kilise, havra gibi yerlerde uygulanan havaga- zı ve elektrik vergisi muafi- yetinin ise kaldınlmasını is- tedi. Millı Eğitim Bakanı Me- tin Bostancıoğlu'nun okuJ- lara elektnğin bedava veril- mesi için "Bizim Okulu- muz" sloganıyla başlattığı kampanya ise hükümetten onay almadığı için sonuç- suz kaldı. Eneni ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "elektrikte ka- yıp-kaçak oranlarının" azaltılması için Başbakan- lık'a ahnacak önlemlere ilişkin geniş kapsamlı bir brifing verdi. Başbakanlık da bu konuda alınacak ön- lemleri, tasarruf paketine alarak elektrikte kayıp-ka- çak oranının düşürülmesi için bir dizi yenı düzenle- meyi gündeme getirdi. Baş- bakanJık. 7 yasa ve 7 yönet- melikte yapılacak değişik- likle ekonomiye 1.5 milyar dolar kazandırmayı hedef- ledı. Elektrikteki kayıp-kaçak oranının Türkiye genelinde yüzde 21.6 oranında oldu- ğunu. bunun yüzde 7'sinin teknik kayıptan, geri kala- nının da kaçak kullanımdan kaynaklandığını saptayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı. yıl sonuna kadar MArkası Sa. 17, Sü. 3 'te bğun kar yağışı ulaşımı engelliyor Diyarbakır'a 45 yıl, Şanlıurfa'ya da 3 yıl aradan sonra kasını ayında kar yağdı. Trabzon'un Hayrat ilçcsine bağlı Sarmaşık Vaylası'nda, kar yağışı nedeniyle nıahsur kalan 5 çoban ve 3 bin küçükbaş hayvanı kurtarma çaîışmalan dün de aralıksızsürdürüIdü.Antalya'nın Gazipaşa ilçesiyle tçel'de ise sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Diyarbakır kent merkczinc, 1956 yılından bu yana ilk kez kasım ayında kar düştü. Di>arbakır ve Elazığ'a bağlı yaklaşık 400 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşuna kapandı. (Fotograf. AA) *>*• Bakanlar Kurulu'nda bekleyen yönetmelikle kadrolaşma ve torpilin önlenmesi amaçlanıyor Devlet kıırayla işçi alacak> Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak '"geçici işçiler", Türkiye Iş Kurumu'nun bildireceği koşullan taşıyan kişiler arasından noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Ancak 2002 yılı için yoğunlaşan seçim beklentileri nedeniyle siyasilerin, geçici işçi alımına ilişkin açık kapının kapatılmasmı istemedikleri belirtildi. BMU S/UM/Wn baberi • 4. Sayfada Derviş'ten sorumluluk çağrısı Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, ekonomik programa şüphe düşürecek tartışmalara girilmemesini isteyerek, "Programa destek vermek gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda herkes sorumlu davranacaktır" dedi. Derviş, yeni stand-by'ın ocak ayında IMF İcra Kurulu'nda onaylanmasını beklediklerini söyledi. UPB BUUm haberi • 10. Sayfada Sendikal ihlal her yerde uiusiararası HÜT işçi Sendikalan Konfederasyonu dünyada geçen yıl 210 sendikacmın öldürüldüğünü, 2 bin 931 sendikacının işkenceye maruz kaldığmı açıkladı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde sendikal hak ihlallerine ilişkin sert eleştiriler yer aldı. Türkiye'nin söz vermesine karşın ihlallerin düzenli olarak devam ettıği \oırgulandı. OLCAV BÜYttfBŞ'n haberi • / 7. Sayfada Yoksullukla gelen dram 2 yaşında açlıktan öldü # Manisa'da bir barakada yaşayan 7 çocuklu Efe aılesinin en küçük bireyı Merivan açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Inşaatlarda çalıştıktan sonra işsiz kalan Baba Mehmet Efe, "Merivan'ın ağzına günlerdir bir lokma yemek girmedi. Sütün tadını unuttuk. Ekmeği suya batırarak karnımızı doyurmaya çalışıyoruz" dedi. ÇocukJann nüftıs cüzdanlannın olmaması nedeniyle ailenin Yeşil Kart alamadığı ortaya çıktı. YÜKSa GÖRDES-m haberi • 3. Sayfada Kampanya 'Kredi kartı soygununa son' • "Her zaman, her koşulda banka haklıdır" anlayışının hâkim kıhndığı banka sözleşmeleri, tam anlamıyla "tuzak" niteliği taşıyan "ibret verici maddeler" içeriyor. Tek taraflı banka sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi talebini de içeren "Kredi Kartı Soygununa Son" kampanyasını başlatan TÜKODER'in Başkanı Sevim, bankalann mesleki kararlara aykın davTandığını savundu. HRIM KOŞülTll habari • 11. Sayfada SAYDAM İşte, İflasın Tablosu # Unutulmayacak bir tablo!.. Hayır, ünlü bir ressama ait değil. Tablodaki imza, Devlet PlanlamaTeşkilatı'na ait. Çünkü bu tablo, ba^ka tablo. Kazanılan ile harcanan arasındaki fark, hangi kaynaklardan sağlanıyor?.. Işte, orada durun!.. O fark, düzenin ta kendisü.Fark, kayıt dışı ekonomi, kara para aklanması, hayali ihracat, hortumlama, kaçakçılık, sahtekârlık ile iç ve dış borçj,ardan oluşuyor. YALÇIN DOGAN'ın yaası • 9. Sayfada ADNAN CEMGH YAŞAMINI YİTIRDI • 3. Sayfada REFERANDUM kORKUSU KENETLEDİ • 5. Sayfada ORHAN BURSALI'NIN PERŞEMBE KÖŞESÎ • 15. Sayfada ULUSAL BASKETBOL TAKIMI GALlP • Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Değirmenin Suyu Sormanın yaran yok. Zira bılmeyen kalmadı. Malvarlığını açıklamamakta dı- rendi, hâlâ dıreniyor. Kendıne uygun bir şeyler açıklıyor; ne var ki, gazeteci- lerle karşı karşıya geçıp birsiyasetçi için artık kaçınılmaz bir etik önemindekı malvarlığıyla ılgıli bılgi vermeyi, soru- ları yanıtlamayı istemıyor. Oysa olası sorular ne kadar basit olacaktı. Ömeğin; ta • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Denktaş'tan yeni öneri KKTC Cumhurbaşkanı, BM'ye gönderdiği mektupta adada tek uiusiararası kimliğe sahip iki eşit ve egemen ortak devlet istedi ^ . ~ LEFKOŞA (AA) - KKTC ^—slZ Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri KofiAnnan'a bir mektup yazarak, Kıbns sorununa bulunacak çözümde temel hedef ve paranıet- releri ortaya koydu ve iki devlet temelinde ye- ni bir ortaklık önerdi. Cumhurbaşkanı Denktaş, Annan'a 12 Ka- sım'da görderdiği mektupta, iki ayn halkı ay- nı paralelde temsil eden, iki eşit ve egemen ortak devlet kurubnasını ve iki ortak devlet taranndan yeni bir ortaklık yapısı oluşturul- masını önerdi. Her devletüı bütünlüğü ve gü- venliği yannıda, ulusal, kültürel, din ve dil, • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ittîfakla Nifak Arasında... Zamanlaması tartışma konusu olsa da siyasi par- tilerin tümünün kafasına seçim tohumu düşmüş gö- rünüyor. Bu tohum düştü mü tüm partilerde he-sap- lama dönemi başlar: - Nasıl bir seçim yasasıyla seçime gitmek gere- kir? - Şimdiki seçim bölgelerinde oynama gerekli mi gereksız mi? M Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog